Särö Båtklubb Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särö Båtklubb Org. nr 849400-1137"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET Verksamhetsidé Särö Båtklubb har sin hemort på Särö och dess ändamål är att främja båtsport och möjliggöra för medlemmar att kunna nyttja havet som en resurs för rekreation och avkoppling. Klubben är medlem i Svenska Seglarförbundet och Västkustens Seglarförbund. Det gångna året Klubben har nu lagt sitt 89:e år till handlingarna. Detta betyder att SBK firar 90 år under 2015!! SBK har under det gångna året förvaltat och skött befintliga anläggningar som renovering av herrbastun och inköp av 2 st. Topper Omega. Under ledning av bl.a. Christian Düring har seglarskola bedrivits med framgång och därutöver har ett flertal torsdagsseglingar arrangerats, vilket visat sig vara ett uppskattat komplement för bl.a. de som avslutat sin seglarskola och en möjlighet för medlemmar att umgås och ha trevligt tillsammans. Klubbmästerskap med 2-kronor för både vuxna och juniorer genomfördes under sensommaren. Seglingar En Laser Master regatta genomfördes med ca 20 deltagare varav bl.a. 3 deltagare från Norge. Seglarskola har bedrivits under sammanlagt fem veckor. Klubbens fyra seglarinstruktörer, som genomgått utbildning på SBKs bekostnad, har fått oerhört stor uppskattning och ett fyrtiotal ungdomar har genomgått utbildning under sommaren. Undervisningen har bedrivits i grupper (nybörjare, fortsättare och kappseglare). Klubbens Tvåkronor och ett antal Optimistjollar har använts för ändamålet. Viss vuxensegling har också bedrivits i Seglarskolan. SBK planerar att fortsätta satsningen också under 2015, då seglarskolan utgör en viktig bas för klubbens verksamhet och bidrar till att rekrytera nya ungdomar/familjer till föreningen. SBK har sedan tidigare ett samarbete med Svenska Kyrkan, Släps församling när det gäller att utbilda konfirmander i segling. I år deltog hela 40 konfirmander en verksamhet som Svenska Kyrkan visat stor tacksamhet för och vill fortsätta med under Seglarskolan har sammanlagt haft fler än 80 ungdomar i seglingsverksamheten.

2 Anläggningar Under 2014 har nödvändigt underhållsarbete fortsatt på fastigheter och befintliga bastuanläggningar. Herrbastun renoverades för 89 ksek (finansierad via Reparationsfonden bastu). För att möjliggöra fortsatt intressant kurs- och seglingsverksamhet för ungdomar anskaffades 2 Topper Omega för 86 ksek (delfinansierat via Erhållna gåvor och bidrag på 44 ksek från SBKmedlemmar). En Tvåkrona avyttrades för 24 ksek under hösten med syftet att finansiera framtida inköp av 2-3 bättre begagnade Optimister under Medlemmar Antalet medlemmar har under gångna året ökat kraftigt från 459 till 607 registrerade personer/familjer! Ca 75 personer av ökningen avser nya medlemmar från Seglarskolans aktiviteter resp. ca 75 nya medlemmar genom uppdateringar av tidigare registrerade medlemmar. Antalet aktiva medlemmar/medlemsfamiljer i bastusektionen var oförändrat 113 medlemmar/medlemsfamiljer. Kö finns till bastumedlemskap. Hemsida och Sociala medier SBK finns på hemsida, Facebook och sedan i år också Instagram (under namnet: sbkseglarskola). Instagram startades på initiativ av instruktörerna i Seglarskolan.. Styrelsen fortsätter kontinuerligt att förbättra och utveckla hemsidan. Antalet träffar på hemsidan (www.sarobk.com) har successivt ökat från 4500 träffar 2006, till knappt 9000 träffar/år under 2012 och 2013 för att 2014 nå toppnotering med träffar!! En glädjande ökning som visar på SBKs ökade attraktivitet till gagn för medlemmar, presumtiva medlemmar och sponsorer. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten. Ekonomi SBKs totala intäkter ökade till 609 ksek (593 ksek) huvudsakligen till följd av ökade intäkter från SBK-medlemmar, en helintegrerad Seglarskola, generösa gåvor till Segelbåtsfonden samt försäljning av en Tvåkrona. Rörelsens kostnader ökade till 285 ksek (265 ksek) huvudsakligen till följd av kostnader för löne- och sociala kostnader på 51 ksek för Seglarskolans instruktörer. Rörelsens kostnader har för jämförbara poster minskat jmf 2013! Avskrivningarna uppgick till 135 ksek (157 ksek) således en minskning pga. ändrad avskrivningspolicy för bastuanläggning. Årets resultat: Resultat efter finansiella intäkter/kostnader samt skatter blev hela 196 ksek (177 SEK). År 2014 är resultat positivt i alla SBKs verksamhetsgrenar som Brygga, Bastu, Seglingar, Sponsorer och Övrigt SBKs, exklusive bryggverksamheten, likvida medel ökade till 350 ksek (305 ksek). 2

3 Bryggverksamheten redovisas separat och har separata bankkonton för drift resp. fondering. Fonderade medel uppgick till 448 ksek (376 ksek) och behållningen på driftskontot till 14,7 ksek (10 ksek). Reparationsfond Bastu har under året minskat med 89 ksek till 74 ksek som resultat av renovering av herrbastun. SBKs ekonomi får anses fortsatt god med både positiv resultatutveckling och positivt kassaflöde samt en stark balansräkning. Styrelsen har ambitionen att fortsätta att förbättra kassaflödet i föreningen för att ha tillgång till kapital för framtida investeringar i föreningens anläggningar samt moderna och ändamålsenliga båtar till seglingsverksamheten. Lån från Kungsbacka kommun har under året slutreglerats. Personal Särö BK har per 31 december 2014 inga anställda. Under sommaren hade SBK 5 projektanställda ungdomar som instruktörer i Seglarskolan. Resultatet av klubbens verksamhet och dess ekonomiska ställning framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar; 3

4 Resultaträkningar FÖRENINGENS INTÄKTER Medlemsavgifter SBK Medlemsavgifter bastu Sponsorintäkter Intäkter seglingstävlingar/seglarskola Årsavgifter båtplatser Gästbastu och uthyrning av lokaler Erhållna gåvor och bidrag Segelbåtsfonden Övriga intäkter Extraordinära intäkter FÖRENINGENS KOSTNADER Seglings- och klubbverksamheten Löne-/sociala kostnader Seglarskolan Lokal- och fastighetskostnader Reparationskostnader bastuanläggning Driftskostnader bryggor Övriga externa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Markanläggningar (not 4) Byggnad (klubbhus + altan) (not 1) Bastuanläggning (not 2) Brygganläggning (not 3) Segelbåtar (not 5) Kajaker (not 6) Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatter Skatter ÅRETS RESULTAT före dispositioner (Årets resultat jämförbarhet) Bokslutsdispositioner och avsättningar (not 7) ÅRETS RESULTAT

5 Balansräkningar TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Markanläggningar Byggnader (klubbhus + altan) Bastuanläggning Brygganläggning Segelbåtar Kajaker Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar 0 0 Kassa Bankkonto SBK Bankkonto bryggor fondering Bankkonto drift av bryggor Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundna reserver Insatskapital Fond livstidsmedlemmar SBK (not 8) Startpaviljongens kapital James Keillers fond Segelbåtsfonden Reparationsfonden bastu Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Medlemslån bastu Medlemslån båtplatser Lån Kungsbacka kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital

6 Ställda panter Företagsinteckningar 0 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga Redovisningsprinciper Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp som de beräknas inflyta. Avskrivningar Styrelsen har beslutat att fr. o m. verksamhetsåret 2007 applicera en avskrivningspolicy för föreningens anläggningstillgångar enligt vedertagen praxis med följande generella regler; Byggnader: avskrivs med 3 % per år Inventarier (inkl. inventarier i byggnader): avskrivs med 10 % per år Bastuanläggning avskrivs med 5 % per år enligt ny policy fr.o.m Brygganläggning: avskrivs med 4 % per år (flytbryggor och Y-bommar) resp. 10% per år (eloch VVS installationer) Markanläggningar: avskrivs med 2 % per år Topper Omega, Tvåkronor och kajaker skrivs av under en 5-års period Not 1. Byggnader (klubbhus + altan) Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Ingen avskrivning görs på ursprunglig investering i Klubbhuset på 198 ksek, då det bokförda värdet redan är väldigt lågt. Not 2. Bastuanläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 3. Brygganläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar (= 2008 första året med avskrivningar) Bokfört värde Not 4. Markanläggning Anskaffningsvärde ingående balans Anskaffningar under verksamhetsåret 0 Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

7 Not 5. Segelbåtar Anskaffningsvärde ingående balans Försäljning av 1 st. Tvåkrona Anskaffningar under verksamhetsåret (2 st Topper 0mega) Ackumulerade avskrivningar (inkl. via Segelbåtsfonden) Bokfört värde Not 6. Kajaker Anskaffningsvärde ingående balans 0 Anskaffningsvärde under verksamhetsåret Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 7. Dispositioner & Avsättningar Avsättningar till Segelbåtsfonden har gjorts med; -Erhållna gåvor Försäljning av Tvåkrona SBK avsättning (årsmötet 2013) Andel av vinst från Seglarskolan SBK avsättning Topper Omega II Summa dispositioner & avsättningar Not 8. Fond Livstidsmedlemmar SBK Fonden avsåg en gång i tiden förskottsinbetalningar av årsavgifter till SBK där inbetalningar bokfördes som fond och inte som intäkt. Det finns inget ändamål med fonden. Fonden uppgick per 31/ till :-. Fonden upplöses 2014 genom att föra över :- till Balanserade vinstmedel. Förslag till disposition av klubbens egna kapital Till föreningsstämmans förfogande står enligt klubbens balansräkning; Från föregående år balanserade vinstmedel Överfört till Balanserad vinst från Fond Livstidsmedlem SBK Summa Balanserade vinstmedel Segelbåtsfonden Reparationsfonden - bastu Årets resultat Till föreningsstämmans förfogande, icke fonderade medel Till reparationsfond avsätts 0 I ny räkning överförs

8 Budget 2015 Intäkterna budgeteras minska från 609 ksek till 571 ksek som resultat av intäktsökning från Seglarskolan och budgeterad minskning av Erhållna gåvor & bidrag samt Övriga intäkter. Kostnaderna beräknas öka med 49 k SEK till 334 ksek varav kostnadsökning pga. av stormskador 32 ksek. Årets nettovinst budgeteras till 81 ksek för 2015, vilket är i nivå med föregående års nettovinst. Styrelsen avser att avsätta medel för firandet av klubbens 90-årsjubileum Investeringar: Styrelsen har tagit ett beslut om ambitionsnivå för ett investeringsprogram för perioden Definitiva beslut om investeringar tas löpande. Investeringsprogrammet avser; - Ombyggnad av Klubbhuset (se separat information för beslut till årsmötet) - Renovering av dambastu (Bastufonden) - inköp av bättre begagnade Optimister då nuvarande Optimister är kvalitetsmässigt undermåliga - 1 Topper Omega för att kunna ge fler medlemmar upplevelsen av en modernare segelbåt - 1 bättre begagnad följebåt för att garantera säkerheten under Seglarskolan och Torsdagsseglingar 8

9 SÄRÖ BÅTKLUBB - BUDGET 2015 Rörelsen intäkter Utfall 2014 Budget 2015 Medlemsavgifter SBK Medlemsavgifter Bastusektionen Intäkter gästbastu/lokaler uthyrning Sponsorintäkter Intäkter båtplatser (avskrivningar + drift) Seglingstävlingar/Seglarskolan Erhållna gåvor och bidrag Övriga intäkter Extraordinära intäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Lokal- fastighetskostnader Elkostnader lokaler Vatten o avlopp Renhållning och städning Fastighetsskötsel och förvaltning Reparationskostnader bastu Företagsförsäkringar Summa Lokal- o fastighetskostnader Seglings- /klubbverksamhet Förbundsavgifter segling Driftskostnader bryggor Löner och sociala kostnader Seglarskolan Kostnader för seglingstävlingar/kurser Summa Seglings- /klubbverksamhet Övrigt Porto Övriga kostnader Bankkostnader Summa Övrigt Summa kostnader totalt Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar - anläggningar Avskrivningar - bryggor Rörelseresultat före fin. Intäkter o kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Beräknad resultat Skatt Årets vinst Årets vinst jämförbara poster Dispositioner & avsättningar Årets nettovinst

10 Investerings- /projektbudget ; Nyare Optimister 2-3 st. (Segelbåtsfonden) Klubbhus renovering 350 ksek/nytt 1250 ksek) Nytt/utökat segelförråd o bojar Ljudabsorbent herrbastun Låsbara skåp i Klubbhuset Summa ; Nyare Optimister 2-3 st. Topper Omega Renovering dambastun? (Bastufonden) Diverse Summa ; Nyare Optimister 2-3 st. Begagnad följebåt Diverse Summa 2017 Totalt Särö i mars 2015 Peter Ebel, ordf. Lars Carlberg Claes Myrén Daniel Evers Margareta Carlsson Lennart Jungersten Denis Gergaud Jonas Dahlgren Mats Fornmark Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits i mars 2015 Christian Düring Lekmannarevisor Bo Sundström Lekmannarevisor 10

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer