Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan"

Transkript

1 1 (5) Claes Sundelin Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan En av de många faktorer som Claes Sundelin nämnde som avgörande för att samverkan ska fungera är att lägga tid på att bygga upp ett förtroendekapital mellan parterna. Det är också viktigt att det finns incitament för samverkan och att man hittar former för arbetet som innebär att man förebygger risken för avbrott på grund av uteblivna medel eller att en eldsjäl slutar. Claes Sundelin, f.d. professor och barnläkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, har lång erfarenhet av samverkansprojekt. Vid sin föredragning beskrev han kort- fattat upplägg och resultat för fem samverkansprojekt som han själv medverkat i. Presentationerna var inte utan ironisk udd, det framgick med all tydlighet att samverkan är svårt och fallgroparna många, men att det fanns ett djupt engagemang bakom orden och en förhoppning om att kloka människor ska hitta vägar att överbrygga hindren rådde det inga tvivel om. 1. Vilsebarn i välfärdsland Upplägg. Fokus var socialtjänstärenden med barn som for illa. Man hade en tvärprofessionell expertpanel med social distriktschef, barnläkare, barnpsykolog, barnpsykiater och sociolog. En noggrann kartläggning och bedömning av barnets livssituation gjordes och åtgärdsplaneringen gjordes med ansvarig socialsekreterare. Efter ett år gjordes en uppföljning av insatserna. Resultat. Barnen hade det ungefär likadant. Sammanbrott av åtgärder var mycket vanliga. Oftast var det en ny föredragande. Bland barnen var det vanligare med avvikelser i viktökning, längdtillväxt, psykomotorisk utveckling, språkutveckling. Även deras behov av vård för sjukdomar var större än bland kontrollgruppen.

2 2 (5) 2. Barnfamiljerna och samhällets ambitioner Upplägg. Deltagande parter var socialtjänst (individ- och familjeomsorg), barnhälsovården, barnhabilitering, elevvård och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Förutom en kartläggning av samverkansbehoven ville man titta närmare på frågeställningarna: Vilka behov faller mellan stolarna och hur fungerar samverkan mellan verksamheterna? Resultat. Något tillspetsat formulerar Claes Sundelin resultaten så här: Om alla företräder helhetssyn blir det inte lätt att samverka. Den som har en hammare ser problemen som en spik. Ju oklarare uppdrag, desto större behov av samverkan. Ju starkare kärnkompetens, desto mindre behov av samverkan. Samverkan var primärt ideologiskt motiverad eller praxisorienterad i stället för effektinriktad i relation till observerbara mål. Stort behov av samverkan kan vara uttryck för att man saknar viss kompetens för uppdraget. Ju mer vi är tillsammans, desto gladare blir vi inte alls. Struktur, tydlighet i fråga om roller och ansvar, bevarad professionalism samt konkreta uppföljningsbara mål gynnar samverkan. 3. Barnpsykiatrikommittén Upplägg. Syftade till en kartläggning av existerande samarbete, kartläggning av önskemål om utökat samarbete och en önskan att titta närmare på frågeställningen: Vad främjar samarbete? Resultat. Alla var överens om att samverkan behövs och att det finns kanaler mellan alla barnverksamheter. Samverkanskraven på BUP var särskilt uttalade. Förskola, skola och socialtjänst vill ha betydligt mer samarbete. Önskemålen motsvaras dock inte av samma önskemål från BUP. Samarbetet mellan förskola och skola var svagt utvecklat och det fanns begränsade önskemål om en fördjupning av samarbetet. Några framgångsfaktorer som man identifierade var: Engagemang på alla nivåer, inklusive förvaltningsledning och politisk ledning. Gemensamt definierade mål och skriftliga samverkansplaner. Bevarad professionalism och tydlig fokus på nytta. Att de inbördes relationerna i samverkansgruppen präglas av respekt och förtroende. Samlokalisering. 4. VITS-projektet för barn med psykisk ohälsa

3 3 (5) VITS står för Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan. Det är ett samverkansprojekt för arbetet runt familjer som har barn med koncentrations och uppmärksamhetssvårigheter, som till exempel adhd och damp. Läs mer om VITS på Riksförbundet Attentions hemsida. Upplägg. Projektet startades utifrån en kartläggning av en rad ogynnsamma faktorer: Långa köer till barnpsykiatrin, väntetiden för en utredning kunde vara upp till 1 år. Missnöjda samarbetspartners. Hopplös arbetssituation inom BUP. Barn och föräldrar for illa. De strategier som utformades var: Förankring i regionförbunden. Presentation och diskussion kring en samverkansmodell i alla kommuner. Etablering av VITS-team i alla kommuner med gemensam finansiering av samordnare. I VITS-teamet finns alla de yrkesgrupper som behövs kring barnen: läkare, psykolog, logoped, specialpedagog, arbetsterapeut, sjukgymnast, socialsekreterare och samordnare. Gemensamt ansvar och finansiering. Vid skolproblem där BUP-kontakt är aktuell ska skolan ha ansvar för medicinsk, psykologisk och social basutredning enligt mall. Skolan ska också dokumentera två elevvårdskonferenser där man prövat egna insatser och följt upp resultaten. Utbildning av elevvårdspersonal. Föräldrautbildning i grupp (Cope). Snabb hjälp till alla remitterade familjer. Resultat. Många positiva resultat har noterats: Köerna är väsentligen borta. Snabbare hjälp, barn som har behov av farmakologisk behandling får den i tid. Mindre dubbelarbete, färre barnfamiljer som snurrar runt i systemet. Alla frågor kring dessa barn handläggs primärt av samordnaren som kan använda hela eller delar av VITS-teamet. 5. Barnhälsovård i förändring

4 4 (5) Upplägg. Målsättningen med projektet var att förstärka det förebyggande psykosociala arbetet på Barnavårdscentralerna (BVC) genom ökat föräldrastöd till alla och riktade insatser till riskgrupper. Som metoder valde man sju nya moment i det förebyggande arbetet, varav kontinuerlig samverkan med socialtjänsten var ett. Varje BVC var en samarbetspartner som man träffade regelbundet. Man hade gemensamma ärenden, gemensam vårdplanering och gemensamma hembesök vid behov. Resultat. Arbetet genomfördes endast sporadiskt, framför allt i mindre kommuner. Problemen var många: omorganisationer, nya chefer, ny personal inom socialtjänsten, BVC-sjuksköterskorna fick nya prioriteringar i form av krav på sig att vara mer tillgängliga i vården för vuxna som inte lyckats få kontakt med sin husläkare. Hinder och framgångsfaktorer vid samverkan I dag finns det legala förutsättningar för samverkan: Det finns en skyldighet för olika huvudmän och verksamheter att samarbeta (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Förvaltningslagen). Sedan 2003 finns det en uttalad skyldighet för alla myndigheter (socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård) att samverka när barn far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt, framhöll Claes Sundelin, måste man komma ihåg att det är individer som ska samverka. Därför är det viktigt att lägga tid på att bygga upp ett förtroendekapital mellan parterna så att alla känner att "det jag säger tas emot och missbrukas inte". Det är också viktigt att hitta former för samverkan som innebär att man förebygger risken för avbrott på grund av uteblivna medel eller att en eldsjäl slutar. Ett annat problem som Claes Sundelin nämnde är bristen på incitament för samverkan, inte minst eftersom det tar tid för att få ett samarbete att fungera. Det är farligt att bara mäta "framgång" i termer av genomströmning och antal besök. Ett besök innebär ju egentligen bara att någon gått in och ut genom en dörr... Övriga samarbetshinder som Claes Sundelin tog upp var: Sekretess Okunnighet och fördomar om andra verksamheters förutsättningar, metoder och resurser Maktstrukturer Olika referensramar och kollisioner mellan olika kunskapsområden Vaga målsättningar för samarbetet

5 5 (5) Oklara ansvarsområden Påtvingat samarbete Motstridiga ekonomiska intressen Några exempel på samarbetsområden mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården som Claes Sundelin nämnde var: Barn som far illa. Psykisk ohälsa hos barn i dysfunktionella familjer (med exempelvis kvinnomisshandel och vårdnadstvister). Psykiska problem hos asylsökande barn. Barn till psykiskt sjuka, missbrukare eller utvecklingsstörda föräldrar. Barn med psykiska störningar inom institutionsvården. Vad vi vet i dag är att det i cirka 10 procent av alla barnfamiljer finns en förälder med alkoholproblem och att det finns tunga missbrukare, varav cirka en tredjedel är kvinnor i fertil ålder. En procent av den vuxna befolkningen har en utvecklingsstörning. Helt avgörande för att få samverkan att fungera är också kloka människor med rätt fokus. Claes Sundelin berättade att han varit med om hårresande duster mellan exempelvis BUP och socialtjänsten rörande omhändertagandeärenden där man fastnat i låsta positioner på grund av allt från budgetskäl till prestige. Det är också oerhört viktigt med tidiga förebyggande insatser (prevention). Nu lägger man cirka 5 procent av resurserna på generella förebyggande insatser, medan närmare 80 procent går till utredningar och behandling på individnivå.

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

--- om man når fram så får man barnet i fokus

--- om man når fram så får man barnet i fokus --- om man når fram så får man barnet i fokus DELRAPPORT AV PROJEKTET UTVECKLING AV STÖD TILL FAMILJER DÄR FÖRÄLDRARNA ÄR I STARK KONFLIKT Maria Gladh och Ann Palm FoU Nordväst i samarbete med socialtjänsten

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer