Barn- och ungdomsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon , Ärende 2 Inriktningsbeslut - lokaler Hjulsbroskolan Hjulsbroskolan är i behov av utbyggnad och modernisering. Bland annat finns behov av nya grupprum och arbetsplatser för personalen. Hjulsbroskolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Elevutvecklingen i skolans område, visar att skolans nuvarande kapacitet, inte räcker för kommande elevkullar. Detta läsår har skolan 336 elever. Prognosen pekar på en kontinuerlig ökning de kommande läsåren, upp till elever. Hjulsbroskolan byggdes på 60-talet och består av fem enplansbyggnader och en större tegelbyggnad med idrottshall. Skolans olika byggnader är en blandning av permanenta skolbyggnader och mer tillfälliga paviljongbyggnader. Skolan behöver byggas ut med undervisningsrum och lokaler för skolbarnsomsorg för elever. Dessutom behöver grupprum och personalarbetsplatser byggas. Hyresvärden LKF har tagit fram ett förslag till utbyggnad och modernisering. Förslaget skapar även en mer långsiktig och sammanhållen Hjulsbroskola jämfört med i dag. Hjulsbroskolan har brottats med för små lokaler länge. Nu får vi äntligen en modernisering och en bra och långsiktig lösning, säger nämndordförande Catharina Rosencrantz (M) LKF:s alternativ innebär att en ny större skolbyggnad byggs där nuvarande hus G är placerat Den nya skolbyggnaden ersätter tre gamla byggnader (G, H och E) och skapar de nya lokaler för undervisning och skolbarnsomsorg som behövs för kommande elevökning. Förslaget innebär också att skolgården öppnas upp och blir bättre överblickbar och sammanhållen.

2 2 Ombyggnaden innebär troligen att nämnden får en utökad hyra för Hjulsbroskolan på 1,5 miljon kronor per år. LKF tar en del av investeringen som innebär att man lokaler som kräver mindre av underhåll. Det innebär att hyresökningen blir mindre för nämnden. Ärende 3 Revidering av regler i barnomsorgen Regler för tillfällig barnomsorg, delad faktura och dygnetruntomsorg justeras. Ändringen gäller delar av regelverket. Barn som behöver tillsyn enstaka timmar eller dagar, eller som har väldigt litet tillsynsbehov, kan få tillfällig barnomsorg. I huvudsak finns efterfrågan på fritidshem vid skollov eller tiden efter att barnet skolats ut från fritidshemmet. Barnet är ofta känt av personalen och har sina kamrater där och klarar därför att vistas i verksamheten utan någon inskolning eller andra insatser. I förskolan däremot är sällan detta någon lämplig lösning med tanke på att små barn behöver inskolning och kanske kräver extra uppmärksamhet i form av personalinsatser. Därför ändras nuvarande regel, som gäller för barn mellan 1 och 12 år, till att gälla för barn 6-12 år.

3 Delad faktura för vårdnadshavare utan gemensamt hushåll Föräldrar som har delad vårdnad och betalar halva förskoleavgiften var, kan få varsin faktura. Detta infördes för ett antal år sedan, och är uppskattat. I de fall där vårdnadshavare med separata hushåll, väljer att ha en gemensam faktura uppstår ibland problem kring vems hushåll som ska vara avgiftsgrundande och det blir också bara en part som juridiskt blir betalningsansvarig. Därför ändras regel om fakturahantering från att föräldrarna kan få varsin faktura till: Vårdnadshavare utan gemensamt hushåll erhåller varsin räkning. Dygnetruntomsorgen Linköpings kommun har två enheter för barnomsorg dygnet runt, en i Lambohov och en i Skäggetorp. Hittills har föräldrar kunnat ändra tiden för omsorg med två dygns framförhållning, till exempel när en nattarbetande förälder jobbar extrapass. Verksamheten har märkt allt större svårigheter att anpassa sig personalmässigt vid sena ändringar. Skrivningen ändras därför till att gälla att huvudregel är fem dygns framförhållning. Regeln om syskonförtur behöver också förstärkas när det gäller omsorg dygnet runt. Idag gäller samma regel som för övrig barnomsorg: Om flera barn har samma ködatum går syskon till redan placerade barn först. Någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma ställe finns dock inte. En familj som har behov av barnomsorg på så kallade obekväma tider behöver rimligen få plats till syskonet/en på samma ställe. För dygnetruntomsorgen ska följande lydelse gälla: Syskon till redan placerade barn erbjuds plats först. Nämnden satsar ytterligare kronor på dygnetruntomsorgen barn har denna typ av omsorg. Ärende 4 Svar på revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Komrev har framfört synpunkter och viss kritik mot kommunens organisation när det gäller insatser för barn i behov av särskilt stöd. I många pågår redan ett arbete i linje med Komrevs synpunkter. På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Komrev inom PricewaterhouseCoopers granskat skolornas insatser för barn i behov av särskilt stöd. Den revisionsfråga som ska besvaras är Säkerställer barn- och ungdomsnämnden att organisationen för arbetet med barn i behov av särskilt stöd är ändamålsenlig. Revisorernas synpunkter är inga nyheter för oss, och vi är redan i gång och jobbar med många av de här områdena, säger nämndordförande Catharina Rosencrantz (M). Komrev har definierat ett antal förbättringsområden, som nämnden kommenterar, bland andra: 3

4 4 Nämnden behöver säkerställa att de rutiner som finns följs av all personal Rutiner och checklistor kommer att aktualiseras regelbundet. De kommer särskilt att uppmärksammas i introduktionsprogram för nya rektorer. Dessutom ska barn- och ungdomsnämnden särskilt uppmärksamma frågan i samband med internkontrollarbetet. Rektorer måste på ett mer aktivt sätt än idag försäkra sig om att alla elever som är i behov av åtgärdsprogram också får det Det kommer under 2010 utvecklas tydligare rutiner i barn- och elevhälsoteamen för att säkerställa att alla elever som är i behov av åtgärdsprogram också får det. Huvudansvarig för detta är chefen för Sektionen för Specialverksamhet. De mål som sätts upp i åtgärdsplanerna måste utformas tydligare och på ett sätt så att de går att följa upp och utvärdera, vilket inte är fallet i många av de granskade programmen vi tagit del av Sektionen för Specialverksamheter har i samråd med verksamheten arbetat fram en ny mall för åtgärdsprogram. En av anledningar till detta var att förtydliga mål och utvärdering i åtgärdsprogrammen. Den reviderade blanketten möter detta behov. Nämnden bör ägna särskild uppmärksamhet åt hur man i skolår 7-9 arbetar med åtgärdsprogram Barn- och ungdomsnämnden är medveten om att personalorganisationen och högstadiets sätt att arbeta inte alltid är optimalt. Organisation och arbetssätt behöver utvecklas och bli mer flexibelt. Rektorerna på högstadiet behöver förstärkt stöd i hur man omsätter elevens behov i åtgärdsprogram. Denna fråga kommer att tas upp i Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp. Fortsatt kompetensutveckling riktat till lärarna är en viktig insats för att förbättra kvaliteten på arbetet med åtgärdsprogrammen I varje område finns åtgärdsprogramspiloter. Dessa piloter organiseras via Sektionen för Specialverksamheter. Deras uppgift är att delta i kompetensutveckling ute i verksamheten. Områdenas egna Specialpedagoger erbjuder och kommer att erbjuda regelbunden kompetensutveckling och stöd till personalen. En mer systematisk utvärdering av de insatser man gör för barn i behov av särskilt stöd bör ske på både central och skolnivå. Vi menar att en sådan utvärdering skulle kunna ge värdefull input i utvecklingsarbetet inom skolan.

5 5 Nämnden behöver säkerställa att elever som har omfattande behov av stöd, men som inte kan erbjudas plats i exempelvis resursskola eller Språksam, får tillräckligt stöd på annat sätt. Av internbudgeten (ärende 5) framgår också att nämnden ökar antalet platser på resursskolan med sammanlagt nio platser, fem inom den kommunala verksamheten och fyra platser på den fristående resursskolan Pandion. Nämnden bör vara uppmärksam på hur olika skolor och skolområden organiserar sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd i syfte att säkerställa att funktioner inte dubbleras på nivåerna skola - skolområde - specialverksamhet. Vi bedömer att en dubblering skulle kunna medföra ökade kostnader vilket kan ge till följd en lägre generell skolpeng. Kommentar till de tre frågorna ovan: Det pågår under våren 2010 en genomlysning av alla övergripande särskilda undervisningsgrupper. Parallellt görs en inventering av behovet kopplat till antalet platser. Innan sommaren 2010 kommer barn- och ungdomschefens ledningsgrupp behandla frågan. När det gäller risken för att funktioner dubbleras, är den väldigt liten eftersom olika nivåer har olika uppdrag, förtydligar nämndordförande Catharina Rosencrantz (M). Nämnden bör följa upp hur det nya resursfördelningssystemet påverkar arbetet med barn i behov av särskilt stöd och då särskilt om det ger skolorna likvärdiga förutsättningar. Medel till barn i behov av särskilt stöd har stärkts i det nya resursfördelningssystemet. Utbildningskontoret följer årligen upp effekterna av resursfördelningssystemet. Ärende 5 Revidering av internbudget samt vissa ersättningar 2010 Från 1 juli blir allmän förskola gratis för alla 3-5-åringar. Allmän förskola innerbär tre timmar per dag. Om tillsynsbehov finns utöver de tre timmarna, betalar föräldrarna enligt bastaxan. Detta är en av de förändringar som föranleder barn- och ungdomsnämnden att revidera sin internbudget. Barn- och ungdomsnämnden tog i december förra året beslut om sin internbudget för Nu revideras budgeten. Riksdagsbeslutet om allmän förskola för treåringar träder i kraft 1 juli i år. Taxan blir lägre än tidigare eftersom allmän förskola är avgiftsfri. Nämnden har fått kompensation för lägre barnomsorgsavgifter i den ekonomiska ramen.

6 Sedan tidigare har föräldrar som varit arbetslösa eller föräldralediga haft rätt till allmän förskola tre timmar om dagen, säger nämndens ordförande Catharina Rosencrantz (M). Beslutet om allmän förskola innebär att alla tre- fyra- och femåringar får gratis förskola tre timmar per dag. Det gäller alltså även för barn där en förälder valt att inte yrkesarbeta. 6 I internbudgeten finns ett överskott från 2009 på nästan 6 miljoner kronor och sänkta arbetsgivaravgifter på drygt 10 miljoner kronor. Dessa cirka 16,5 miljoner läggs i internbudgeten som en ofördelad reserv, som kan användas senare när behov uppstår. 26 miljoner av det extra statsbidraget på 48 miljoner fördelas nu också ut direkt till förskolor och skolor. De skall användas för kvalitetsarbete inom språk/flerspråkighet, matematiksatsningar och i arbetet med barn i behov av stöd. Det känns väldigt bra att vi nu kan förstärka direkt ut i verksamheten efter en period av besparingar, säger Catharina Rosencrantz (M). I internbudgeten finns listat hur stor utjämningspeng olika skolor, förskolor och fritidshem får. Utjämningspengen är medel som enheterna får extra. Beloppen beräknas utifrån social faktorer som föräldrarnas etniska bakgrund utbildningsbakgrund. Utjämningspengen motsvarar totalt cirka 6-7 procent av skolans budget. Grundskolorna får sammanlagt 52, 8 miljoner i utjämningspeng. Bäckskolan får mest, 5,6 miljoner, Rydsskolan får 5,1 miljoner, Rosendalsskolan 4,7 miljoner, Skäggetorpsskolan 4,3 miljoner och Nygårdsskolan 3,7 miljoner. Det är viktigt att våra särskilda resurser verkligen kommer till de skolor som verkligen behöver dem. Vi ser i våra uppföljningar att så också sker, säger Catharina Rosencrantz (M). Förskolorna får 31 miljoner i utjämningspeng, fritidshemmen får och 10,4 miljoner och öppen fritidsverksamhet får drygt kronor.

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras Rapport 1 (7) Datum 2014-03-10 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-73 39 44, 0708-81 75 57 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1. Effekter

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer