Håkan Hansson (fp) , Kerstin Lorentzon (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela Nilsson (mp) Jens Olsson (c) Roy Larson (m) Björn Bengtsson (c) Johan Fogelin (fp) Berit Karlsson-Ljungqvist (kd) , Eva Abrahamsson (m) Håkan Hansson (fp) 157 Håkan Hansson (fp) , Kerstin Lorentzon (fp) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Eva Johansson, sekreterare Torgny Grahl, byggnadsingenjör Folke Göransson, byggnadsingenjör Marie Wallström, studerande 148 Marianne Fjeldbo, trafikingenjör 148 Sylvia Rolandsson, miljö och hälsoskyddsinsp. 150 Bengt Gustafsson, fysisk planerare 148, Gunnel Olsson, planassistent 148, Utses att justera Per Sten Kristiansson Justeringens plats och tid Kommunhuset, , kl Sekreterare Ordförande Justerare Eva Johansson Stig Holmberg Per Sten Kristiansson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Underskrift Eva Johansson okoll\mbn protokoll Sida: 1(32)

2 148 Cykelledsstudie för Sotenäs kommun Marie Wallström, studerande vid Chalmers högskola, har under sommaren arbetat med en cykelledsstudie för Sotenäs kommun. Det hon tittat på var en cykelbana Hovenäset-Gerlesborg. Vinsten med cykelbanor är minskat koldioxidutsläpp, minskade sjukskrivningar, plus för turismen och många som kunde lämna bilen och cykla till arbetet. Kostnaden kan beräknas till 2 miljoner kilometern och alltså 32 miljoner kr, plus eventuella markinlösningar. Bengt Gustafsson meddelade att studien kan vara bra underlag för att projektera och utreda cykelbanor. Till detta kan man få EU-bidrag. Det är mycket lättare att få EU-bidrag vid framtagna projekt. Det finns en arbetsgrupp med tjänstemän som är utsedd tillsammans med Tanums kommun. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(32)

3 149 Budget miljö och byggnämndens verksamhetsområde Sotenäs kommun och kommunstyrelsen har lagt ett generellt besparingsbeting på samtliga nämnder och styrelser motsvarande 4 % på nettokostnaderna. Detta innebär för miljö och byggnämnden cirka kronor. Till detta skall läggas ett engångsbelopp på cirka kronor som skall överföras till tekniska avdelningen för överlämnandet av arrende och förköp. Totalt har således miljö och byggnämnden att tillse att skära ned verksamheten eller öka intäkterna motsvarande cirka kronor. Intäkterna för energirådgivning ökas med kronor resterande ligger som intäktsökning på bygglov och tillståndsavgifter, samt nedskärningar på miljö och byggnämnden samt miljö och byggkontoret. Budgetförslag se bil. Sammantaget innebär detta att budgeten är i balans för Miljö och byggnämnden är dock väl medveten om att byggmarknaden kan vända snabbt vilket slår mycket hårt mot nämndens budget. Slutligen kan man också fråga sig om miljö och byggnämnden skall bära det ekonomiska ansvaret för trafikövervakningen. I år verkar det gå bra men förra året var det ett minus på cirka kronor. Beredning/beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden beslutar att förslaget till budget för 2004 skall gälla som budgetförslag till kommunstyrelsens budgetberedning. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(32)

4 150 Dnr Fasta taxor enligt miljöbalken Miljö- och byggnadsnämnden debiterar ca 32 verksamheter med fast årlig avgift enligt miljöbalken. Nuvarande taxa antogs 1999 och inbringar ca kr per år. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Vid beräkning av kommunens kostnader får registering, utbildning, beredning, nämndbehandling, kontroller, samråd, expediering, resor m.m räknas in. Då personalförstärkning genomförts vid miljö- och byggkontoret utökas nu miljötillsynen i linje med tillsynsplan antagen av Miljö- och byggnadsnämnden Detta innebär ett årligt tillsynsbesök vid alla C-objekt där fast miljötaxa tillämpas. Detta motiverar en höjning av de fasta avgifterna. Bifogat förslag till ny taxesättning gäller idag i kommunerna i Dalsland. Förslaget innebär en höjning med 50% och motsvarar en årlig intäkt om ca kr ( kr). En höjning av taxorna till samma nivå som i Lysekil, Munkedal eller Tanum skulle medföra en höjning med 55, 68 respektive 103 %. De jämförda kommunerna har alla lägre fasta avgifter enligt miljöbalken än vad som föreslås i Kommunförbundets riktlinjer för taxesättning. En taxa enligt Kommunförbundets förslag innebär en höjning med 128 %. Beredning/beslutsunderlag Miljöinspektörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden beslutar att revidera taxan för fasta årliga avgifter enligt miljöbalken. Se bilaga. Beslut enligt reglemente för miljö och byggnämnden KF 162/98. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(32)

5 151 Risk och sårbarhetsanalys för miljö och hälsoskydd, Sotenäs kommun Kommunens räddningstjänstplan skall ersättas av ett handlingsprogram som bygger på resultatet av den riskanalys som beskriver kravet på räddningstjänst och olycksförebyggande arbete i kommunen. Det nationella målet skall omsättas till den lokala riskbilden och ett kommunalt risk och sårbarhetsanalysarbete skall påbörjas till årsskiftet. Miljö och byggnämnden har utarbetat en analys med Risk, Konsekvensbeskrivning och Åtgärder, se bil. s beslut Nämnden beslutar att överlämna bilagan som svar till Räddningstjänsten. Expedieras till: Räddningstjänsten Datum: Sign: okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(32)

6 152 Dnr Ansökan om plantillstånd för Gulldalsbrottet på Bohus Malmön Marina Club Bohus Malmön begär i skrivelse om tillstånd att få upprätta detaljplan för fritids/helårsbebyggelse inom Gulldalsbrottet på Bohus Malmön. ÖP-90 - Området är i nu gällande översiktsplan, Öp-90, markerat som tätortsutbyggnad för fritidsbebyggelse. Av rekommendationer för planläggning, lovprövning mm framgår att planomområdet ligger inom område med områdesanknutna rekommendationer, område R4 och utgör tätortsområde och område för turism och friluftsliv. Inom område R4 finns riksintressen för yrkesfiske, friluftsliv, sjöfart, turism/rörligt friluftsliv. ÖP-03 - Utställningshandling sept I detta förslag till översiktsplan är området markerat som område för bostäder, fritidsanläggning. Området är något mindre än vad som är utlagt i ÖP-90 beroende på att områdesavgränsningen anpassats till topografi och terräng (jämför detaljplaneförslag nedan). Av ÖP-03 framgår vidare att ytterligare studier skall föregå detaljplaneläggning för att klarlägga begränsningar och konsekvenser av en utbyggnad. Bland annat krävs en förbättring av trafikförhållandena genom att den planerade vägsträckningen förbi Örn på fastlandet genomförs. Enligt ställningstagande i ÖP-03 måste ombyggnaden av vägen med tillfarten förbi Örn vara genomförd innan ytterligare trafikbelastning kan tillåtas. Om och när den föreslagna förbifarten vid Örn kommer till stånd kan verksamheter utvecklas på Malmön liksom också utefter vägen på fastlandet. Området är inte detaljplanelagt. I början av 90-talet pågick arbete med en detaljplan för området som omfattade ca 80 st hus. Detta planarbete drevs fram till samrådsskedet men avbröts sedan. Avgränsningen av detta planförslag överensstämmer i huvudsak med ÖP-03. s beslut att att nämnden ställer sig principiellt positiv till att upprätta detaljplan enligt inkommen begäran , nämnden är beredd att ta upp frågan om upprättande av detaljplan till prövning när förbifarten vid Örn är genomförd enligt ställningstagande i Översiktsplan för Sotenäs kommun, ÖP-03. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(32)

7 153 Dnr Detaljplan för del av Vägga 2:262 m fl, Ödegården. Planområdet är beläget på Ödegården, som ligger strax söder om Väjern och norr om Kungshamn, väster om Dinglevägen, väg 174. I norr och väster avgränsas området av vatten och i söder av ABBA Seafoods industriområde. Området utgörs av 26 ha, varav 5,6 ha öppet vatten. Sammanlagt berörs elva fastigheter av detaljplanen, varav åtta är villatomter, huvudsakligen fritidshus. I kommunens översiktsplan, ÖP 1990, är områdets södra del redovisat som utvecklingsområde för verksamheter, den norra delen som tänkbart utbyggnadsområde för tätort. Området är ej tidigare detaljplanerat. En del av området ligger inom strandskydd. Området är av riksintresse för yrkesfisket. Syftet med den nu upprättade detaljplanen är bl a att tillskapa område för industrier/verksamheter, samt att tillskapa en ny tillfart till ABBA Seafood AB. Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för normalt planförfarande. Detaljplanen daterad har varit föremål för samråd i enlighet med 5 kap 20 PBL (Plan och Bygglagen). Med anledning av samrådet har 22 skivelser inkommit. En samrådsredogörelse daterad föreligger. s beslut Nämnden godkänner samrådsredogörelse daterad Med kompletteringar enligt samrådsredogörelsen och i enlighet med ovanstående beslutar nämnden att ställa ut planförslagen enligt 5 23 kap PBL (Plan och Bygglagen). okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(32)

8 154 Dnr Detaljplan för Hagaberg 3:1, Smögenbrons rum, Kungshamn. Området är beläget vid Dinglevägen i den nordvästra delen av Kungshamnsområdet. För området gäller detaljplan fastställd Enligt detaljplanen är fastigheten belägen på mark för bostadsändamål. har uttalat sig positivt till en planändring för fortsatt vandrarhemsverksamhet. En detaljplan har upprättats daterad som redovisar vandrarhem som användning av kvartersmarken. Den redovisar också ett område för parkering och en ny utfart. s beslut Nämnden beslutar att att att att att detta beslut inte ger någon garanti för utfallet av planarbetet utan endast innebär att markanvändning, omfattning, avgränsning m fl frågor får prövas i en detaljplaneprocess. planavtal skall upprättas mellan exploatören och Miljö- och byggkontoret där kostnader och övriga villkor för planarbetet regleras. miljö- och byggkontoret innan planarbetet påbörjas skall godkänna den planförfattare som exploatören anlitar. anmoda exploatören att kontakta Kommunledningskontoret, Tekniska avdelningen för att i ett tidigt skede ta fram ett utkast till exploateringsavtal som reglerar markfrågor, vägfrågor mm. med ovanstående villkor medge att en detaljplan upprättas för aktuellt område enligt förslag till detaljplan daterat okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(32)

9 155 Dnr Detaljplan för Kalvbogen 1:128 m fl, Hållö Fisk, Smögen. Planområdet är beläget sydost om Smögenbrons fäste i Hasselösund. Området ingår i riksintresse enligt Miljöbalken (MB) 3:1-3 (natur- och kulturvärden, samt turismens och friluftslivets intressen). Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset. För området gäller detaljplan fastställd Syftet med detaljplanen är bl a att möjliggöra en utbyggnad för verksamheten Hållö Fisk AB, samt för förråd och lagerutrymmen på grund av myndighetskrav och ökad produktion. Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för normalt planförfarande. Detaljplanen daterad har varit föremål för samråd. Med anledning av samrådet har 13 skrivelser inkommit. En samrådsredogörelse daterad föreligger. s beslut Nämnden godkänner samrådsredogörelsen daterad Med ändringar och kompletteringar enligt samrådsredogörelsen godkänner nämnden att detaljplaneförslaget ställs ut för granskning enligt PBL 5:23. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(32)

10 156 Dnr Finntorp 1:48, tillbyggnad av bostadshus, Peter o Stefan Josefsson För området gäller detaljplan fastställd Befintlig byggnad avviker från detaljplanen beträffande avstånd till gräns. Höjningen av huset kommer att strida mot detaljplanen då detta medför att huset får två våningar, detaljplanen medger endast en våning. Enligt detaljplanen får hus med en våning ej förläggas närmare gräns mot grannes tomt än 3 meter, hus med två våningar 4,5 meter. Befintligt hus ligger c:a 1 meter från gräns. Detta ärende har legat vilande i två år men har nu aktualiserats av sökandena. Beredningsgruppen har varit på plats. En höjning av huset är ej att betrakta som en mindre avvikelse från detaljplanen, som är förenlig med planens syfte. Höjningen medför även betydande olägenhet för grannar. Berörda grannar har yttrat sig i ärendet. s beslut Nämnden avslår ansökan om bygglov då åtgärden ej är att betrakta som en mindre avvikelse från detaljplanen enligt PBL kap 8 11 sista stycket samt ej är förenlig med planens syfte. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(32)

11 157 Dnr Heljeröd 1:8 förhandsbesked angående nybyggnad av 2 stycken bostadshus, Björne Larsson, Gulli Ljungqvist. Sotenäs kommun har påbörjat en ny översiktsplan som beräknas antas av fullmäktige i början av I den nya översiktsplanen är det redovisat bostadsbebyggelse för rubr. fastighet. Det innebär att förhandsbeskedet överensstämmer med den nya översiktsplanens intentioner för området. Översiktsplanen föreskriver även att all tillkommande bebyggelse skall föregås av detaljplan. En detaljplan för fastigheten bör göras tillsammans med angränsande fastigheter där ett gemensamt planarbete redovisar bl a utfart, vägar, vatten och avlopp samt antal hus inom området. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden meddelar negativt förhandsbesked för två hus på rubricerad fastighet. Miljö o byggnämnden är beredd att ta upp och pröva frågan om plantillstånd, om sådan inkommer, för Heljeröd 1:8 och angränsande fastigheter när översiktsplanen har antagits av fullmäktige. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. JÄV Berit Karlsson-Ljungkvist deltar ej i handläggningen på grund av jäv. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(32)

12 158 Hunnebo 1:276, tillbyggnad av enbostadshus, Kurt Olsson För fastigheten gäller detaljplan Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus, tillbyggnaden placeras närmare fastighetsgräns än vad gällande detaljplan medger. Avstånd till fastighetsgrän skall enligt gällande detaljplan vara 3,5 m. Nu sökt åtgärd sträcker sig in till ett avstånd på 2,8 m. Berörd granne har ställt sig negativ till att tillbyggnaden kommer för nära gemensam fastighetsgräns. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden avslår ansökan då sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan vad avser placering för nära fastighetsgräns. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning Kopia av beslut till granne. Granskningsavgift: 600:- ( Debiteras separat ) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(32)

13 159 Dnr Håle 2:47 förhandsbesked angående nybyggnad av bostadshus, Sotenäs kommun, tekniska avdelningen. Föreslagen avstyckning ligger utanför detaljplan. Några grannar anses ej berörda av förhandsbeskedet. s beslut Nämnden meddelar positivt förhandsbesked med följande villkor: 1. Avtal med kommunen (Bertil Bäckman)skall tecknas beträffande anslutning av vatten och avlopp. 2. Avstyckade tomten får ej läggas inom strandskydd. 3. Huset skall placeras på den lägre delen av tomten. 4. Huset placering och utförande skall ske i samråd med byggnadsingenjören. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Granskningsavgift: kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(32)

14 160 Dnr Långevik 1:47, förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad, Jan Andersson. Ansökan avser rivning av befintligt gammalt magasin. Sökanden avser uppföra ny byggnad med garage och förråd i bottenvåning och bostadsdel i övervåning. Byggnaden placeras med sin främre gavel vid nuvarande byggnads baksida för att erhålla bilparkering och gårdsplan framför byggnaden. Byggnaden placeras dessutom ca 4,5m från väg. Bostadsdelen kommer genom att den är belägen i souterräng våningen att få bra ljusförhållanden samtidigt som viss sjöutsikt från kök och allrum kan erhållas. Servitut på vattenbrunn samt ledningar kommer att erhållas från grannfastighet. Avloppsanläggning avses placeras bakom byggnaden där marken består av snäckskalssand. Avloppet utföres alternativt som markbädd. När och om kommunen bygger ut sitt va-system norrut i Väjern ställer sökanden sig positiv till inkoppling på dessa ledningar. Berörda grannar har ställt sig positiva till sökt förhandsbesked.. s beslut Nämnden meddelar positivt förhandsbesked för byggande på den avsedda fastigheten beviljas enligt 8 kap 34 plan-och bygglagen. Som villkor för nu meddelat förhandsbesked gäller att avloppstillstånd erhålles och att projektering av byggnaden sker i samråd med Miljö och byggkontorets ingenjörer och arkitekt. Nu meddelat förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från beslutsdagen. Tillståndet innebär inte rätt att påbörja de sökta åtgärderna innan lov erhålles. Granskningsavgift: kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(32)

15 161 Dnr Smögenön 1:414 nybyggnad av kontor/förråd/verksamhetslokal, Sjöräddningen, Lars Hansson För fastigheten saknas detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av verksamhetslokal för Sjöräddningen Livbojen på Smögen. Byggnaden placeras på berghylla/brygga. Vatten- och avlopp kopplas till kommunens ledningssystem. Berörd granne har ställt sig positiv till sökt åtgärd. s beslut Byggnationen synes ej utgöra sådan olägenhet för grannar som avses i plan-och bygglagen 3 kap 2. Nämnden beviljar bygglov. Fastställa de ritningar samt övriga handlingar som ligger till grund för bygglovet Utsättning av byggnaden skall godkännas av bygg.ing, vidare skall inmätning av byggnaden göras av kommunens mätn.ing. Bygganmälan samt anmälan om kval.ansvarig skall inlämnas till Miljö- och bygg Kontoret senast 3 veckor före byggstart. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(32)

16 162 Dnr Smögenön 2:81, tillbyggnad av enbostadshus, uterum, olovligt byggande Bengt Lorentzson och Maria Kjellsson. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Sökt åtgärd avser tillbyggnad av enbostadshus med 18 m² uterum. Hela ytan som ansökan avser utgöres av överyta. Tillbyggnaden som redovisas innebär också att huvudbyggnaden kommer att placeras närmare gräns mot fastighetsgräns än vad detaljplanen medger (4m) Då Miljö-och byggnämnden avser medge uterum inom detta område skall detta föregås av ett tillägg till nu gällande detaljplan. Tillägget bör ske efter samråd med samtliga fastighetsägare i området för att nå en samsyn av placeringar på resp. fastighet. Uterummet som byggts i strid mot beslut i Miljö-och byggnämnden har kommunicerats i brev där fastighetsägarna inkommit med förklaring till byggnationen. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden uppmanar fastighetsägarna till rubr. att senast borttaga olovligt uppförd tillbyggnad ( uterum ). Samtidigt uppdras åt Bo Hallgren och Folke Göransson att sedan samtliga fastigheter fått bygglov samråda med fastighetsägarna inom detaljplanen i syfte att som tillägg till gällande detaljplan på varje fastighet tillskapa möjlighet till skyddad uteplats. ställer sig positiv till att skyddade uteplatser får tillskapas sedan detta prövats som ett tillägg till gällande detaljplan. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(32)

17 163 Dnr Smögenön 74:2; Nybyggnad av spaljeskärm L= 7,2m För fastigheten gäller detaljplan Gällande detaljplan anger bostadsändamål. Sökt åtgärd som består av samman byggda spaljeskärmar med en sammanlagd längd av 7,2 m och en totalhöjd av 1,5 m är belägen i gräns mot grannfastighet kommer att utgöra ett allt för dominerande inslag i stadsbilden. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Sökt bygglov avstyrkes då spaljéskärmarnas placering bedöms strida mot plan- och bygglagen 3 kap 2 och 15 betr. byggnation i en miljö som präglas av kustsamhällets småskalighet. Sökt åtgärd bedöms utgöra ett allt för dominerande inslag och även bedöms strida mot översiktsplanen i vilken området är klassat som riksintresse för kulturmiljön. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(32)

18 164 Dnr Smögenön 74:3, Byggnation i strid mot meddelat bygglov, Hans Davidsson. För fastigheten gäller detaljplan Fastighetsägaren till rubr. fastighet Hans Davidsson Jakobshällsvägen SMÖGEN beviljades bygglov Ansökan avsåg en balkong med måtten 2m x 6,2m. Vid kontrollmätning har balkongen som utförts fått ett djup av 3m vilket avviker i allt för stor utsträckning mot meddelat bygglov. Den nu utförda åtgärden bedöms utgöra ett allt för dominerande inslag i stadsbilden ( PBL 3 kap 1 ), vidare förvanskas byggnaden av den allt för stora balkongen. Utförd åtgärd bedöms också innebära en betydande olägenhet för omgivningen och i detta fall främst grannfastigheten.( 3 Kap 2 ). Åtgärden som vidtagits strider mot plan- och bygglagen 3 kap 1 o 2. Ärendet har muntligen kommunicerats med fastighetsägaren/sökanden utan åtgärd. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Hans Davidsson uppmanas att som fastighetsägare/-och sökande till bygglov för balkong på rubr. fastighet inkomma med skriftlig förklaring till varför meddelat bygglov ( ) ej efterlevts. Förklaringen skall ha inkommit till senast då nämnden avser behandla ärendet. Expedieras till: Fastighetsägaren Datum: Sign: okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(32)

19 165 Dnr Tången 1:138, Besiktning efter länsrättsdom För fastigheten gäller detaljplan Länsrätten har i dom fastställt föreläggandet att den del av förstugan som uppfört utan lov skall borttagas senast Länsrättens dom innebär också att bygglovet som helhet skall gälla. Vid besiktning konstateras att byggnadens gavel över verandan skall förses med fönster. Sökanden/fastighetsägaren har låtit utföra en fönsterdörr i nämnda gavelspets ut mot verandans tak. Detta följer således ej sökt bygglov och länsrättens dom till efterrättelse. Fastighetsägaren/Sökanden uppmanades i beslut att innan inkomma med förklaring till varför ej beslutet efterlevts. övervägde också att utdöma meddelat vitesföreläggande. (Se länsrättens dom samt Miljö-och byggnämndens tidigare beslut i ärendet.) Sökanden Rolf Johansson har i skrivelse daterad ansett att han genom att spika för underdelen på altandörren försett byggnaden med det utseende som framgår av meddelat lov och på detta sätt även utsläckt möjligheten att nyttja dörren som kommunikationsväg. s beslut Vid besiktning på rubricerad fastighet konstateras att sökanden Rolf Johansson uppfyller det som krävts enligt Länsrättens dom För kännedom till fastighetsägaren Tången 1:7. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(32)

20 166 Dnr Tången 1:138; Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av balkong, Rolf Johansson. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med förstuga; ritningar daterade samt nybyggnad av balkong över förstugan samt altandörr i gavelspets mot balkong; ritningar daterade För fastigheten gäller detaljplan Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande Yrkande Johan Fogelin (fp) yrkar att bygglov lämnas för balkong med räcke och tillhörande altandörr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på tjänsteutlåtandet och Johan Fogelins yrkande och finner att man beslutat enligt tjänsteutlåtandet. Omröstning Omröstning begärs. Ja-röst för tjänsteutlåtandets förslag. Nej-röst för Johan Fogelins yrkande. Ja-röster lämnades av Gerd Emanuelsson (s), Per-Sten Kristiansson (s), Vivianne Gustafsson (s), Eva Abrahamsson (m), Jens Olsson (c ), Stig Holmberg (m), Ingelan Nilsson (mp). Nej-röster lämnades av Johan Fogelin (fp), Berit Karlsson-Ljungkvist (kd), Roy Larson (m). Avstod att rösta Björn Bengtsson (c ). Omröstningsresultat Antal Ja-röster 7. Antal Nej-röster 3. Avstod att rösta 1. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(32)

21 s beslut Sökt tillbyggnad av förstugan tillstyrkes,( ritningar dat ) till en totallängd av 4,40m från ursprungligt bygglov på 3,50m, då sökt åtgärd ej påverkar berörd granne ( Tången 1:16 ) negativt. Avvikelsen mot gällande detaljplan, samt avvikelsen för befintlig del betr. avstånd till grannfastighet godtas och bedöms vara en enligt plan-och bygglagen 8 kap 11 mindre avvikelse. Byggnationen synes ej heller utgöra sådan olägenhet för granne som avses i planoch bygglagen 3 kap 2. Sökt bygglov för balkong med räcke och tillhörande altandörr avstyrkes då denna byggnadsdel avses utföras på del av befintlig byggnad som redan är placerad i strid mot gällande detaljplan ( ej byggbar mark; närmare fastighetsgräns än vad detaljplanen medger, 3m ). Bygglovet och avvikelsen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen: Se besvärshänvisning. Beslutet sändes till berörda grannar. Reservation Johan Fogelin (fp) reserverar sig mot beslutet. Granskningsavgift: (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(32)

22 167 Dnr Vägga 1:9, Föreläggande om borttagande av olovligt uppförd byggnad, Ragnar Hjertén För fastigheten gäller översiktsplanens rekommendationer;r1(kungshamn/smögen /Väjern/Hovenäsets) tätområde. All tillkommande bebyggelse skall prövas genom detaljplan. Vid besiktning på fastigheten konstateras att två sammanbyggda f.d manskapsbodar har uppställts utan bygglov. Sökanden uppmanades att inkomma med förklaring på varför dessa placerats på fastigheten utan att ansökan om lämplighets/lokaliseringsprövning gjorts hos Miljöoch byggnämnden. Sökanden inkom med förklaring samt ansökan om förhandsbesked. Miljö-och byggnämnden beslutade att byggnaden skulle nedmonteras och borttransporteras före Sökanden har överklagat detta beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslut upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet för ny handläggning då det i nämndens beslut ej klart framgått att en formell lokaliseringsprövning gjorts innan krav på nedmontering och borttransport ställdes. Placering av bodarna som nu ihopbyggts till en byggnad om ca. 20m² bedöms strida mot såväl översiktsplanens intentioner där all tillkommande bebyggelse skall föregås av detaljplan framställan bedöms heller inte vara förenlig med kraven i miljöbalken 3 kap 6 och inom kustområde enligt miljöbalken 4 kap 2. Miljö-och byggnämnden beslutade avslå ansökan om bygglov för bodar med motivering att: Enligt plan-och bygglagen 2 kap 1 skall mark-och vattenområde användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Enligt plan och bygglagen 3 kap 1 skall ny bebyggelse lokaliseras och utformas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stad-och landskapsbilden och till naturvärdena på platsen. Den föreslagna lokaliseringen strider mot byggnadstraditionen och kraven i plan-och bygglagen 3 kap 1. Den föreslagna byggnaden har placerats i ett ostört naturområde utan anknytning till befintlig bebyggelse. Enligt nämndens uppfattning innebär byggnaden en påtaglig skada på områdets naturvärden och strider mot miljöbalken 3 kap 6. Det aktuella området ligger inom kustområdet som anges i miljöbalken 4 kap 4. Inom detta område får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur och kulturvärden. Enligt nämndens bedömning uppfylls ej dessa krav. Avloppsfrågan bedöms svårlöst i området och de allmänna lämplighetskraven i plan-och bygglagen 2 kap 1 är enligt nämndens bedömning ej uppfyllda okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(32)

23 Vidare beslutade miljö- och byggnämnden : Förelägga fastighetsägaren vid vite riva och borttransportera olovligt uppförd byggnad. Länsstyrelsen har i beslut upphävt det överklagade beslutet med motivering att Miljö-och byggnämnden i beslutet ( ) ställt vitet mot fastighetsägaren; enligt 2 lagen om vite skall ett vitesföreläggande vara riktat mot en eller flera namngivna juridiska personer. Miljö och byggnämnden skall med anledning av Länsstyrelsens beslut ta upp ärendet så att formalia följs. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Miljö och byggnämnden förelägger Ragnar Hjertén Nordostpassagen GÖTEBORG enligt plan-och bygglagen 10 kap 14 vid ett vite av Femtio tusen ( :- ) kronor riva och borttransportera den på fastigheten Vägga 1:9 olovligt uppförda byggnaden senast Detta beslut skall gälla omedelbart enligt 10 kap 18 plan-och bygglagen s beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(32)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-04-21 2 25 Dnr. Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-mars 2010. Riktpunkten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer