Håkan Hansson (fp) , Kerstin Lorentzon (fp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela Nilsson (mp) Jens Olsson (c) Roy Larson (m) Björn Bengtsson (c) Johan Fogelin (fp) Berit Karlsson-Ljungqvist (kd) , Eva Abrahamsson (m) Håkan Hansson (fp) 157 Håkan Hansson (fp) , Kerstin Lorentzon (fp) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Eva Johansson, sekreterare Torgny Grahl, byggnadsingenjör Folke Göransson, byggnadsingenjör Marie Wallström, studerande 148 Marianne Fjeldbo, trafikingenjör 148 Sylvia Rolandsson, miljö och hälsoskyddsinsp. 150 Bengt Gustafsson, fysisk planerare 148, Gunnel Olsson, planassistent 148, Utses att justera Per Sten Kristiansson Justeringens plats och tid Kommunhuset, , kl Sekreterare Ordförande Justerare Eva Johansson Stig Holmberg Per Sten Kristiansson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Underskrift Eva Johansson okoll\mbn protokoll Sida: 1(32)

2 148 Cykelledsstudie för Sotenäs kommun Marie Wallström, studerande vid Chalmers högskola, har under sommaren arbetat med en cykelledsstudie för Sotenäs kommun. Det hon tittat på var en cykelbana Hovenäset-Gerlesborg. Vinsten med cykelbanor är minskat koldioxidutsläpp, minskade sjukskrivningar, plus för turismen och många som kunde lämna bilen och cykla till arbetet. Kostnaden kan beräknas till 2 miljoner kilometern och alltså 32 miljoner kr, plus eventuella markinlösningar. Bengt Gustafsson meddelade att studien kan vara bra underlag för att projektera och utreda cykelbanor. Till detta kan man få EU-bidrag. Det är mycket lättare att få EU-bidrag vid framtagna projekt. Det finns en arbetsgrupp med tjänstemän som är utsedd tillsammans med Tanums kommun. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(32)

3 149 Budget miljö och byggnämndens verksamhetsområde Sotenäs kommun och kommunstyrelsen har lagt ett generellt besparingsbeting på samtliga nämnder och styrelser motsvarande 4 % på nettokostnaderna. Detta innebär för miljö och byggnämnden cirka kronor. Till detta skall läggas ett engångsbelopp på cirka kronor som skall överföras till tekniska avdelningen för överlämnandet av arrende och förköp. Totalt har således miljö och byggnämnden att tillse att skära ned verksamheten eller öka intäkterna motsvarande cirka kronor. Intäkterna för energirådgivning ökas med kronor resterande ligger som intäktsökning på bygglov och tillståndsavgifter, samt nedskärningar på miljö och byggnämnden samt miljö och byggkontoret. Budgetförslag se bil. Sammantaget innebär detta att budgeten är i balans för Miljö och byggnämnden är dock väl medveten om att byggmarknaden kan vända snabbt vilket slår mycket hårt mot nämndens budget. Slutligen kan man också fråga sig om miljö och byggnämnden skall bära det ekonomiska ansvaret för trafikövervakningen. I år verkar det gå bra men förra året var det ett minus på cirka kronor. Beredning/beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden beslutar att förslaget till budget för 2004 skall gälla som budgetförslag till kommunstyrelsens budgetberedning. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(32)

4 150 Dnr Fasta taxor enligt miljöbalken Miljö- och byggnadsnämnden debiterar ca 32 verksamheter med fast årlig avgift enligt miljöbalken. Nuvarande taxa antogs 1999 och inbringar ca kr per år. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Vid beräkning av kommunens kostnader får registering, utbildning, beredning, nämndbehandling, kontroller, samråd, expediering, resor m.m räknas in. Då personalförstärkning genomförts vid miljö- och byggkontoret utökas nu miljötillsynen i linje med tillsynsplan antagen av Miljö- och byggnadsnämnden Detta innebär ett årligt tillsynsbesök vid alla C-objekt där fast miljötaxa tillämpas. Detta motiverar en höjning av de fasta avgifterna. Bifogat förslag till ny taxesättning gäller idag i kommunerna i Dalsland. Förslaget innebär en höjning med 50% och motsvarar en årlig intäkt om ca kr ( kr). En höjning av taxorna till samma nivå som i Lysekil, Munkedal eller Tanum skulle medföra en höjning med 55, 68 respektive 103 %. De jämförda kommunerna har alla lägre fasta avgifter enligt miljöbalken än vad som föreslås i Kommunförbundets riktlinjer för taxesättning. En taxa enligt Kommunförbundets förslag innebär en höjning med 128 %. Beredning/beslutsunderlag Miljöinspektörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden beslutar att revidera taxan för fasta årliga avgifter enligt miljöbalken. Se bilaga. Beslut enligt reglemente för miljö och byggnämnden KF 162/98. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(32)

5 151 Risk och sårbarhetsanalys för miljö och hälsoskydd, Sotenäs kommun Kommunens räddningstjänstplan skall ersättas av ett handlingsprogram som bygger på resultatet av den riskanalys som beskriver kravet på räddningstjänst och olycksförebyggande arbete i kommunen. Det nationella målet skall omsättas till den lokala riskbilden och ett kommunalt risk och sårbarhetsanalysarbete skall påbörjas till årsskiftet. Miljö och byggnämnden har utarbetat en analys med Risk, Konsekvensbeskrivning och Åtgärder, se bil. s beslut Nämnden beslutar att överlämna bilagan som svar till Räddningstjänsten. Expedieras till: Räddningstjänsten Datum: Sign: okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(32)

6 152 Dnr Ansökan om plantillstånd för Gulldalsbrottet på Bohus Malmön Marina Club Bohus Malmön begär i skrivelse om tillstånd att få upprätta detaljplan för fritids/helårsbebyggelse inom Gulldalsbrottet på Bohus Malmön. ÖP-90 - Området är i nu gällande översiktsplan, Öp-90, markerat som tätortsutbyggnad för fritidsbebyggelse. Av rekommendationer för planläggning, lovprövning mm framgår att planomområdet ligger inom område med områdesanknutna rekommendationer, område R4 och utgör tätortsområde och område för turism och friluftsliv. Inom område R4 finns riksintressen för yrkesfiske, friluftsliv, sjöfart, turism/rörligt friluftsliv. ÖP-03 - Utställningshandling sept I detta förslag till översiktsplan är området markerat som område för bostäder, fritidsanläggning. Området är något mindre än vad som är utlagt i ÖP-90 beroende på att områdesavgränsningen anpassats till topografi och terräng (jämför detaljplaneförslag nedan). Av ÖP-03 framgår vidare att ytterligare studier skall föregå detaljplaneläggning för att klarlägga begränsningar och konsekvenser av en utbyggnad. Bland annat krävs en förbättring av trafikförhållandena genom att den planerade vägsträckningen förbi Örn på fastlandet genomförs. Enligt ställningstagande i ÖP-03 måste ombyggnaden av vägen med tillfarten förbi Örn vara genomförd innan ytterligare trafikbelastning kan tillåtas. Om och när den föreslagna förbifarten vid Örn kommer till stånd kan verksamheter utvecklas på Malmön liksom också utefter vägen på fastlandet. Området är inte detaljplanelagt. I början av 90-talet pågick arbete med en detaljplan för området som omfattade ca 80 st hus. Detta planarbete drevs fram till samrådsskedet men avbröts sedan. Avgränsningen av detta planförslag överensstämmer i huvudsak med ÖP-03. s beslut att att nämnden ställer sig principiellt positiv till att upprätta detaljplan enligt inkommen begäran , nämnden är beredd att ta upp frågan om upprättande av detaljplan till prövning när förbifarten vid Örn är genomförd enligt ställningstagande i Översiktsplan för Sotenäs kommun, ÖP-03. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(32)

7 153 Dnr Detaljplan för del av Vägga 2:262 m fl, Ödegården. Planområdet är beläget på Ödegården, som ligger strax söder om Väjern och norr om Kungshamn, väster om Dinglevägen, väg 174. I norr och väster avgränsas området av vatten och i söder av ABBA Seafoods industriområde. Området utgörs av 26 ha, varav 5,6 ha öppet vatten. Sammanlagt berörs elva fastigheter av detaljplanen, varav åtta är villatomter, huvudsakligen fritidshus. I kommunens översiktsplan, ÖP 1990, är områdets södra del redovisat som utvecklingsområde för verksamheter, den norra delen som tänkbart utbyggnadsområde för tätort. Området är ej tidigare detaljplanerat. En del av området ligger inom strandskydd. Området är av riksintresse för yrkesfisket. Syftet med den nu upprättade detaljplanen är bl a att tillskapa område för industrier/verksamheter, samt att tillskapa en ny tillfart till ABBA Seafood AB. Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för normalt planförfarande. Detaljplanen daterad har varit föremål för samråd i enlighet med 5 kap 20 PBL (Plan och Bygglagen). Med anledning av samrådet har 22 skivelser inkommit. En samrådsredogörelse daterad föreligger. s beslut Nämnden godkänner samrådsredogörelse daterad Med kompletteringar enligt samrådsredogörelsen och i enlighet med ovanstående beslutar nämnden att ställa ut planförslagen enligt 5 23 kap PBL (Plan och Bygglagen). okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(32)

8 154 Dnr Detaljplan för Hagaberg 3:1, Smögenbrons rum, Kungshamn. Området är beläget vid Dinglevägen i den nordvästra delen av Kungshamnsområdet. För området gäller detaljplan fastställd Enligt detaljplanen är fastigheten belägen på mark för bostadsändamål. har uttalat sig positivt till en planändring för fortsatt vandrarhemsverksamhet. En detaljplan har upprättats daterad som redovisar vandrarhem som användning av kvartersmarken. Den redovisar också ett område för parkering och en ny utfart. s beslut Nämnden beslutar att att att att att detta beslut inte ger någon garanti för utfallet av planarbetet utan endast innebär att markanvändning, omfattning, avgränsning m fl frågor får prövas i en detaljplaneprocess. planavtal skall upprättas mellan exploatören och Miljö- och byggkontoret där kostnader och övriga villkor för planarbetet regleras. miljö- och byggkontoret innan planarbetet påbörjas skall godkänna den planförfattare som exploatören anlitar. anmoda exploatören att kontakta Kommunledningskontoret, Tekniska avdelningen för att i ett tidigt skede ta fram ett utkast till exploateringsavtal som reglerar markfrågor, vägfrågor mm. med ovanstående villkor medge att en detaljplan upprättas för aktuellt område enligt förslag till detaljplan daterat okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(32)

9 155 Dnr Detaljplan för Kalvbogen 1:128 m fl, Hållö Fisk, Smögen. Planområdet är beläget sydost om Smögenbrons fäste i Hasselösund. Området ingår i riksintresse enligt Miljöbalken (MB) 3:1-3 (natur- och kulturvärden, samt turismens och friluftslivets intressen). Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset. För området gäller detaljplan fastställd Syftet med detaljplanen är bl a att möjliggöra en utbyggnad för verksamheten Hållö Fisk AB, samt för förråd och lagerutrymmen på grund av myndighetskrav och ökad produktion. Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för normalt planförfarande. Detaljplanen daterad har varit föremål för samråd. Med anledning av samrådet har 13 skrivelser inkommit. En samrådsredogörelse daterad föreligger. s beslut Nämnden godkänner samrådsredogörelsen daterad Med ändringar och kompletteringar enligt samrådsredogörelsen godkänner nämnden att detaljplaneförslaget ställs ut för granskning enligt PBL 5:23. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(32)

10 156 Dnr Finntorp 1:48, tillbyggnad av bostadshus, Peter o Stefan Josefsson För området gäller detaljplan fastställd Befintlig byggnad avviker från detaljplanen beträffande avstånd till gräns. Höjningen av huset kommer att strida mot detaljplanen då detta medför att huset får två våningar, detaljplanen medger endast en våning. Enligt detaljplanen får hus med en våning ej förläggas närmare gräns mot grannes tomt än 3 meter, hus med två våningar 4,5 meter. Befintligt hus ligger c:a 1 meter från gräns. Detta ärende har legat vilande i två år men har nu aktualiserats av sökandena. Beredningsgruppen har varit på plats. En höjning av huset är ej att betrakta som en mindre avvikelse från detaljplanen, som är förenlig med planens syfte. Höjningen medför även betydande olägenhet för grannar. Berörda grannar har yttrat sig i ärendet. s beslut Nämnden avslår ansökan om bygglov då åtgärden ej är att betrakta som en mindre avvikelse från detaljplanen enligt PBL kap 8 11 sista stycket samt ej är förenlig med planens syfte. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(32)

11 157 Dnr Heljeröd 1:8 förhandsbesked angående nybyggnad av 2 stycken bostadshus, Björne Larsson, Gulli Ljungqvist. Sotenäs kommun har påbörjat en ny översiktsplan som beräknas antas av fullmäktige i början av I den nya översiktsplanen är det redovisat bostadsbebyggelse för rubr. fastighet. Det innebär att förhandsbeskedet överensstämmer med den nya översiktsplanens intentioner för området. Översiktsplanen föreskriver även att all tillkommande bebyggelse skall föregås av detaljplan. En detaljplan för fastigheten bör göras tillsammans med angränsande fastigheter där ett gemensamt planarbete redovisar bl a utfart, vägar, vatten och avlopp samt antal hus inom området. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden meddelar negativt förhandsbesked för två hus på rubricerad fastighet. Miljö o byggnämnden är beredd att ta upp och pröva frågan om plantillstånd, om sådan inkommer, för Heljeröd 1:8 och angränsande fastigheter när översiktsplanen har antagits av fullmäktige. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. JÄV Berit Karlsson-Ljungkvist deltar ej i handläggningen på grund av jäv. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(32)

12 158 Hunnebo 1:276, tillbyggnad av enbostadshus, Kurt Olsson För fastigheten gäller detaljplan Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus, tillbyggnaden placeras närmare fastighetsgräns än vad gällande detaljplan medger. Avstånd till fastighetsgrän skall enligt gällande detaljplan vara 3,5 m. Nu sökt åtgärd sträcker sig in till ett avstånd på 2,8 m. Berörd granne har ställt sig negativ till att tillbyggnaden kommer för nära gemensam fastighetsgräns. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden avslår ansökan då sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan vad avser placering för nära fastighetsgräns. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning Kopia av beslut till granne. Granskningsavgift: 600:- ( Debiteras separat ) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(32)

13 159 Dnr Håle 2:47 förhandsbesked angående nybyggnad av bostadshus, Sotenäs kommun, tekniska avdelningen. Föreslagen avstyckning ligger utanför detaljplan. Några grannar anses ej berörda av förhandsbeskedet. s beslut Nämnden meddelar positivt förhandsbesked med följande villkor: 1. Avtal med kommunen (Bertil Bäckman)skall tecknas beträffande anslutning av vatten och avlopp. 2. Avstyckade tomten får ej läggas inom strandskydd. 3. Huset skall placeras på den lägre delen av tomten. 4. Huset placering och utförande skall ske i samråd med byggnadsingenjören. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Granskningsavgift: kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(32)

14 160 Dnr Långevik 1:47, förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad, Jan Andersson. Ansökan avser rivning av befintligt gammalt magasin. Sökanden avser uppföra ny byggnad med garage och förråd i bottenvåning och bostadsdel i övervåning. Byggnaden placeras med sin främre gavel vid nuvarande byggnads baksida för att erhålla bilparkering och gårdsplan framför byggnaden. Byggnaden placeras dessutom ca 4,5m från väg. Bostadsdelen kommer genom att den är belägen i souterräng våningen att få bra ljusförhållanden samtidigt som viss sjöutsikt från kök och allrum kan erhållas. Servitut på vattenbrunn samt ledningar kommer att erhållas från grannfastighet. Avloppsanläggning avses placeras bakom byggnaden där marken består av snäckskalssand. Avloppet utföres alternativt som markbädd. När och om kommunen bygger ut sitt va-system norrut i Väjern ställer sökanden sig positiv till inkoppling på dessa ledningar. Berörda grannar har ställt sig positiva till sökt förhandsbesked.. s beslut Nämnden meddelar positivt förhandsbesked för byggande på den avsedda fastigheten beviljas enligt 8 kap 34 plan-och bygglagen. Som villkor för nu meddelat förhandsbesked gäller att avloppstillstånd erhålles och att projektering av byggnaden sker i samråd med Miljö och byggkontorets ingenjörer och arkitekt. Nu meddelat förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från beslutsdagen. Tillståndet innebär inte rätt att påbörja de sökta åtgärderna innan lov erhålles. Granskningsavgift: kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(32)

15 161 Dnr Smögenön 1:414 nybyggnad av kontor/förråd/verksamhetslokal, Sjöräddningen, Lars Hansson För fastigheten saknas detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av verksamhetslokal för Sjöräddningen Livbojen på Smögen. Byggnaden placeras på berghylla/brygga. Vatten- och avlopp kopplas till kommunens ledningssystem. Berörd granne har ställt sig positiv till sökt åtgärd. s beslut Byggnationen synes ej utgöra sådan olägenhet för grannar som avses i plan-och bygglagen 3 kap 2. Nämnden beviljar bygglov. Fastställa de ritningar samt övriga handlingar som ligger till grund för bygglovet Utsättning av byggnaden skall godkännas av bygg.ing, vidare skall inmätning av byggnaden göras av kommunens mätn.ing. Bygganmälan samt anmälan om kval.ansvarig skall inlämnas till Miljö- och bygg Kontoret senast 3 veckor före byggstart. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(32)

16 162 Dnr Smögenön 2:81, tillbyggnad av enbostadshus, uterum, olovligt byggande Bengt Lorentzson och Maria Kjellsson. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Sökt åtgärd avser tillbyggnad av enbostadshus med 18 m² uterum. Hela ytan som ansökan avser utgöres av överyta. Tillbyggnaden som redovisas innebär också att huvudbyggnaden kommer att placeras närmare gräns mot fastighetsgräns än vad detaljplanen medger (4m) Då Miljö-och byggnämnden avser medge uterum inom detta område skall detta föregås av ett tillägg till nu gällande detaljplan. Tillägget bör ske efter samråd med samtliga fastighetsägare i området för att nå en samsyn av placeringar på resp. fastighet. Uterummet som byggts i strid mot beslut i Miljö-och byggnämnden har kommunicerats i brev där fastighetsägarna inkommit med förklaring till byggnationen. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden uppmanar fastighetsägarna till rubr. att senast borttaga olovligt uppförd tillbyggnad ( uterum ). Samtidigt uppdras åt Bo Hallgren och Folke Göransson att sedan samtliga fastigheter fått bygglov samråda med fastighetsägarna inom detaljplanen i syfte att som tillägg till gällande detaljplan på varje fastighet tillskapa möjlighet till skyddad uteplats. ställer sig positiv till att skyddade uteplatser får tillskapas sedan detta prövats som ett tillägg till gällande detaljplan. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(32)

17 163 Dnr Smögenön 74:2; Nybyggnad av spaljeskärm L= 7,2m För fastigheten gäller detaljplan Gällande detaljplan anger bostadsändamål. Sökt åtgärd som består av samman byggda spaljeskärmar med en sammanlagd längd av 7,2 m och en totalhöjd av 1,5 m är belägen i gräns mot grannfastighet kommer att utgöra ett allt för dominerande inslag i stadsbilden. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Sökt bygglov avstyrkes då spaljéskärmarnas placering bedöms strida mot plan- och bygglagen 3 kap 2 och 15 betr. byggnation i en miljö som präglas av kustsamhällets småskalighet. Sökt åtgärd bedöms utgöra ett allt för dominerande inslag och även bedöms strida mot översiktsplanen i vilken området är klassat som riksintresse för kulturmiljön. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(32)

18 164 Dnr Smögenön 74:3, Byggnation i strid mot meddelat bygglov, Hans Davidsson. För fastigheten gäller detaljplan Fastighetsägaren till rubr. fastighet Hans Davidsson Jakobshällsvägen SMÖGEN beviljades bygglov Ansökan avsåg en balkong med måtten 2m x 6,2m. Vid kontrollmätning har balkongen som utförts fått ett djup av 3m vilket avviker i allt för stor utsträckning mot meddelat bygglov. Den nu utförda åtgärden bedöms utgöra ett allt för dominerande inslag i stadsbilden ( PBL 3 kap 1 ), vidare förvanskas byggnaden av den allt för stora balkongen. Utförd åtgärd bedöms också innebära en betydande olägenhet för omgivningen och i detta fall främst grannfastigheten.( 3 Kap 2 ). Åtgärden som vidtagits strider mot plan- och bygglagen 3 kap 1 o 2. Ärendet har muntligen kommunicerats med fastighetsägaren/sökanden utan åtgärd. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Hans Davidsson uppmanas att som fastighetsägare/-och sökande till bygglov för balkong på rubr. fastighet inkomma med skriftlig förklaring till varför meddelat bygglov ( ) ej efterlevts. Förklaringen skall ha inkommit till senast då nämnden avser behandla ärendet. Expedieras till: Fastighetsägaren Datum: Sign: okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(32)

19 165 Dnr Tången 1:138, Besiktning efter länsrättsdom För fastigheten gäller detaljplan Länsrätten har i dom fastställt föreläggandet att den del av förstugan som uppfört utan lov skall borttagas senast Länsrättens dom innebär också att bygglovet som helhet skall gälla. Vid besiktning konstateras att byggnadens gavel över verandan skall förses med fönster. Sökanden/fastighetsägaren har låtit utföra en fönsterdörr i nämnda gavelspets ut mot verandans tak. Detta följer således ej sökt bygglov och länsrättens dom till efterrättelse. Fastighetsägaren/Sökanden uppmanades i beslut att innan inkomma med förklaring till varför ej beslutet efterlevts. övervägde också att utdöma meddelat vitesföreläggande. (Se länsrättens dom samt Miljö-och byggnämndens tidigare beslut i ärendet.) Sökanden Rolf Johansson har i skrivelse daterad ansett att han genom att spika för underdelen på altandörren försett byggnaden med det utseende som framgår av meddelat lov och på detta sätt även utsläckt möjligheten att nyttja dörren som kommunikationsväg. s beslut Vid besiktning på rubricerad fastighet konstateras att sökanden Rolf Johansson uppfyller det som krävts enligt Länsrättens dom För kännedom till fastighetsägaren Tången 1:7. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(32)

20 166 Dnr Tången 1:138; Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av balkong, Rolf Johansson. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med förstuga; ritningar daterade samt nybyggnad av balkong över förstugan samt altandörr i gavelspets mot balkong; ritningar daterade För fastigheten gäller detaljplan Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande Yrkande Johan Fogelin (fp) yrkar att bygglov lämnas för balkong med räcke och tillhörande altandörr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på tjänsteutlåtandet och Johan Fogelins yrkande och finner att man beslutat enligt tjänsteutlåtandet. Omröstning Omröstning begärs. Ja-röst för tjänsteutlåtandets förslag. Nej-röst för Johan Fogelins yrkande. Ja-röster lämnades av Gerd Emanuelsson (s), Per-Sten Kristiansson (s), Vivianne Gustafsson (s), Eva Abrahamsson (m), Jens Olsson (c ), Stig Holmberg (m), Ingelan Nilsson (mp). Nej-röster lämnades av Johan Fogelin (fp), Berit Karlsson-Ljungkvist (kd), Roy Larson (m). Avstod att rösta Björn Bengtsson (c ). Omröstningsresultat Antal Ja-röster 7. Antal Nej-röster 3. Avstod att rösta 1. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(32)

21 s beslut Sökt tillbyggnad av förstugan tillstyrkes,( ritningar dat ) till en totallängd av 4,40m från ursprungligt bygglov på 3,50m, då sökt åtgärd ej påverkar berörd granne ( Tången 1:16 ) negativt. Avvikelsen mot gällande detaljplan, samt avvikelsen för befintlig del betr. avstånd till grannfastighet godtas och bedöms vara en enligt plan-och bygglagen 8 kap 11 mindre avvikelse. Byggnationen synes ej heller utgöra sådan olägenhet för granne som avses i planoch bygglagen 3 kap 2. Sökt bygglov för balkong med räcke och tillhörande altandörr avstyrkes då denna byggnadsdel avses utföras på del av befintlig byggnad som redan är placerad i strid mot gällande detaljplan ( ej byggbar mark; närmare fastighetsgräns än vad detaljplanen medger, 3m ). Bygglovet och avvikelsen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen: Se besvärshänvisning. Beslutet sändes till berörda grannar. Reservation Johan Fogelin (fp) reserverar sig mot beslutet. Granskningsavgift: (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(32)

22 167 Dnr Vägga 1:9, Föreläggande om borttagande av olovligt uppförd byggnad, Ragnar Hjertén För fastigheten gäller översiktsplanens rekommendationer;r1(kungshamn/smögen /Väjern/Hovenäsets) tätområde. All tillkommande bebyggelse skall prövas genom detaljplan. Vid besiktning på fastigheten konstateras att två sammanbyggda f.d manskapsbodar har uppställts utan bygglov. Sökanden uppmanades att inkomma med förklaring på varför dessa placerats på fastigheten utan att ansökan om lämplighets/lokaliseringsprövning gjorts hos Miljöoch byggnämnden. Sökanden inkom med förklaring samt ansökan om förhandsbesked. Miljö-och byggnämnden beslutade att byggnaden skulle nedmonteras och borttransporteras före Sökanden har överklagat detta beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslut upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet för ny handläggning då det i nämndens beslut ej klart framgått att en formell lokaliseringsprövning gjorts innan krav på nedmontering och borttransport ställdes. Placering av bodarna som nu ihopbyggts till en byggnad om ca. 20m² bedöms strida mot såväl översiktsplanens intentioner där all tillkommande bebyggelse skall föregås av detaljplan framställan bedöms heller inte vara förenlig med kraven i miljöbalken 3 kap 6 och inom kustområde enligt miljöbalken 4 kap 2. Miljö-och byggnämnden beslutade avslå ansökan om bygglov för bodar med motivering att: Enligt plan-och bygglagen 2 kap 1 skall mark-och vattenområde användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Enligt plan och bygglagen 3 kap 1 skall ny bebyggelse lokaliseras och utformas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stad-och landskapsbilden och till naturvärdena på platsen. Den föreslagna lokaliseringen strider mot byggnadstraditionen och kraven i plan-och bygglagen 3 kap 1. Den föreslagna byggnaden har placerats i ett ostört naturområde utan anknytning till befintlig bebyggelse. Enligt nämndens uppfattning innebär byggnaden en påtaglig skada på områdets naturvärden och strider mot miljöbalken 3 kap 6. Det aktuella området ligger inom kustområdet som anges i miljöbalken 4 kap 4. Inom detta område får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur och kulturvärden. Enligt nämndens bedömning uppfylls ej dessa krav. Avloppsfrågan bedöms svårlöst i området och de allmänna lämplighetskraven i plan-och bygglagen 2 kap 1 är enligt nämndens bedömning ej uppfyllda okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(32)

23 Vidare beslutade miljö- och byggnämnden : Förelägga fastighetsägaren vid vite riva och borttransportera olovligt uppförd byggnad. Länsstyrelsen har i beslut upphävt det överklagade beslutet med motivering att Miljö-och byggnämnden i beslutet ( ) ställt vitet mot fastighetsägaren; enligt 2 lagen om vite skall ett vitesföreläggande vara riktat mot en eller flera namngivna juridiska personer. Miljö och byggnämnden skall med anledning av Länsstyrelsens beslut ta upp ärendet så att formalia följs. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Miljö och byggnämnden förelägger Ragnar Hjertén Nordostpassagen GÖTEBORG enligt plan-och bygglagen 10 kap 14 vid ett vite av Femtio tusen ( :- ) kronor riva och borttransportera den på fastigheten Vägga 1:9 olovligt uppförda byggnaden senast Detta beslut skall gälla omedelbart enligt 10 kap 18 plan-och bygglagen s beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(32)

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl Ajournering: kl. 10:50-11:05 21

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Ajournering: kl. 10:50-11:05 21 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-04-28 kl 08.30-12.00 Ajournering: kl. 10:50-11:05 21 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-09-11 kl. 08.30-10.35 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP Britt Wall

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-03-15 kl 08.30-11.15 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinsp.

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinsp. Miljö- och byggnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2012-05-24 76 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 24 maj 2012 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-08-27 kl 08.30-12.45 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Eva Johansson, sekreterare Urban Nilsson, byggingenjör Eva Johansson. Owe Karlsson

Bo Hallgren, förvaltningschef Eva Johansson, sekreterare Urban Nilsson, byggingenjör Eva Johansson. Owe Karlsson 164-177 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.00 10.15 Beslutande Närvarande ersättare Owe Karlsson (s), ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-12-05 kl 08.30-13.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-10-07 kl. 09.00-12.15 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-09-10 kl 08.30-10.45 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Magnus Hoglin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Eva Johansson. Owe Karlsson

Eva Johansson. Owe Karlsson 1-33 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 8.00 15.15 Beslutande Närvarande ersättare Owe Karlsson (s), ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) 1-15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer