Håkan Hansson (fp) , Kerstin Lorentzon (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela Nilsson (mp) Jens Olsson (c) Roy Larson (m) Björn Bengtsson (c) Johan Fogelin (fp) Berit Karlsson-Ljungqvist (kd) , Eva Abrahamsson (m) Håkan Hansson (fp) 157 Håkan Hansson (fp) , Kerstin Lorentzon (fp) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Eva Johansson, sekreterare Torgny Grahl, byggnadsingenjör Folke Göransson, byggnadsingenjör Marie Wallström, studerande 148 Marianne Fjeldbo, trafikingenjör 148 Sylvia Rolandsson, miljö och hälsoskyddsinsp. 150 Bengt Gustafsson, fysisk planerare 148, Gunnel Olsson, planassistent 148, Utses att justera Per Sten Kristiansson Justeringens plats och tid Kommunhuset, , kl Sekreterare Ordförande Justerare Eva Johansson Stig Holmberg Per Sten Kristiansson BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret Underskrift Eva Johansson okoll\mbn protokoll Sida: 1(32)

2 148 Cykelledsstudie för Sotenäs kommun Marie Wallström, studerande vid Chalmers högskola, har under sommaren arbetat med en cykelledsstudie för Sotenäs kommun. Det hon tittat på var en cykelbana Hovenäset-Gerlesborg. Vinsten med cykelbanor är minskat koldioxidutsläpp, minskade sjukskrivningar, plus för turismen och många som kunde lämna bilen och cykla till arbetet. Kostnaden kan beräknas till 2 miljoner kilometern och alltså 32 miljoner kr, plus eventuella markinlösningar. Bengt Gustafsson meddelade att studien kan vara bra underlag för att projektera och utreda cykelbanor. Till detta kan man få EU-bidrag. Det är mycket lättare att få EU-bidrag vid framtagna projekt. Det finns en arbetsgrupp med tjänstemän som är utsedd tillsammans med Tanums kommun. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(32)

3 149 Budget miljö och byggnämndens verksamhetsområde Sotenäs kommun och kommunstyrelsen har lagt ett generellt besparingsbeting på samtliga nämnder och styrelser motsvarande 4 % på nettokostnaderna. Detta innebär för miljö och byggnämnden cirka kronor. Till detta skall läggas ett engångsbelopp på cirka kronor som skall överföras till tekniska avdelningen för överlämnandet av arrende och förköp. Totalt har således miljö och byggnämnden att tillse att skära ned verksamheten eller öka intäkterna motsvarande cirka kronor. Intäkterna för energirådgivning ökas med kronor resterande ligger som intäktsökning på bygglov och tillståndsavgifter, samt nedskärningar på miljö och byggnämnden samt miljö och byggkontoret. Budgetförslag se bil. Sammantaget innebär detta att budgeten är i balans för Miljö och byggnämnden är dock väl medveten om att byggmarknaden kan vända snabbt vilket slår mycket hårt mot nämndens budget. Slutligen kan man också fråga sig om miljö och byggnämnden skall bära det ekonomiska ansvaret för trafikövervakningen. I år verkar det gå bra men förra året var det ett minus på cirka kronor. Beredning/beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden beslutar att förslaget till budget för 2004 skall gälla som budgetförslag till kommunstyrelsens budgetberedning. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(32)

4 150 Dnr Fasta taxor enligt miljöbalken Miljö- och byggnadsnämnden debiterar ca 32 verksamheter med fast årlig avgift enligt miljöbalken. Nuvarande taxa antogs 1999 och inbringar ca kr per år. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Vid beräkning av kommunens kostnader får registering, utbildning, beredning, nämndbehandling, kontroller, samråd, expediering, resor m.m räknas in. Då personalförstärkning genomförts vid miljö- och byggkontoret utökas nu miljötillsynen i linje med tillsynsplan antagen av Miljö- och byggnadsnämnden Detta innebär ett årligt tillsynsbesök vid alla C-objekt där fast miljötaxa tillämpas. Detta motiverar en höjning av de fasta avgifterna. Bifogat förslag till ny taxesättning gäller idag i kommunerna i Dalsland. Förslaget innebär en höjning med 50% och motsvarar en årlig intäkt om ca kr ( kr). En höjning av taxorna till samma nivå som i Lysekil, Munkedal eller Tanum skulle medföra en höjning med 55, 68 respektive 103 %. De jämförda kommunerna har alla lägre fasta avgifter enligt miljöbalken än vad som föreslås i Kommunförbundets riktlinjer för taxesättning. En taxa enligt Kommunförbundets förslag innebär en höjning med 128 %. Beredning/beslutsunderlag Miljöinspektörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden beslutar att revidera taxan för fasta årliga avgifter enligt miljöbalken. Se bilaga. Beslut enligt reglemente för miljö och byggnämnden KF 162/98. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(32)

5 151 Risk och sårbarhetsanalys för miljö och hälsoskydd, Sotenäs kommun Kommunens räddningstjänstplan skall ersättas av ett handlingsprogram som bygger på resultatet av den riskanalys som beskriver kravet på räddningstjänst och olycksförebyggande arbete i kommunen. Det nationella målet skall omsättas till den lokala riskbilden och ett kommunalt risk och sårbarhetsanalysarbete skall påbörjas till årsskiftet. Miljö och byggnämnden har utarbetat en analys med Risk, Konsekvensbeskrivning och Åtgärder, se bil. s beslut Nämnden beslutar att överlämna bilagan som svar till Räddningstjänsten. Expedieras till: Räddningstjänsten Datum: Sign: okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(32)

6 152 Dnr Ansökan om plantillstånd för Gulldalsbrottet på Bohus Malmön Marina Club Bohus Malmön begär i skrivelse om tillstånd att få upprätta detaljplan för fritids/helårsbebyggelse inom Gulldalsbrottet på Bohus Malmön. ÖP-90 - Området är i nu gällande översiktsplan, Öp-90, markerat som tätortsutbyggnad för fritidsbebyggelse. Av rekommendationer för planläggning, lovprövning mm framgår att planomområdet ligger inom område med områdesanknutna rekommendationer, område R4 och utgör tätortsområde och område för turism och friluftsliv. Inom område R4 finns riksintressen för yrkesfiske, friluftsliv, sjöfart, turism/rörligt friluftsliv. ÖP-03 - Utställningshandling sept I detta förslag till översiktsplan är området markerat som område för bostäder, fritidsanläggning. Området är något mindre än vad som är utlagt i ÖP-90 beroende på att områdesavgränsningen anpassats till topografi och terräng (jämför detaljplaneförslag nedan). Av ÖP-03 framgår vidare att ytterligare studier skall föregå detaljplaneläggning för att klarlägga begränsningar och konsekvenser av en utbyggnad. Bland annat krävs en förbättring av trafikförhållandena genom att den planerade vägsträckningen förbi Örn på fastlandet genomförs. Enligt ställningstagande i ÖP-03 måste ombyggnaden av vägen med tillfarten förbi Örn vara genomförd innan ytterligare trafikbelastning kan tillåtas. Om och när den föreslagna förbifarten vid Örn kommer till stånd kan verksamheter utvecklas på Malmön liksom också utefter vägen på fastlandet. Området är inte detaljplanelagt. I början av 90-talet pågick arbete med en detaljplan för området som omfattade ca 80 st hus. Detta planarbete drevs fram till samrådsskedet men avbröts sedan. Avgränsningen av detta planförslag överensstämmer i huvudsak med ÖP-03. s beslut att att nämnden ställer sig principiellt positiv till att upprätta detaljplan enligt inkommen begäran , nämnden är beredd att ta upp frågan om upprättande av detaljplan till prövning när förbifarten vid Örn är genomförd enligt ställningstagande i Översiktsplan för Sotenäs kommun, ÖP-03. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(32)

7 153 Dnr Detaljplan för del av Vägga 2:262 m fl, Ödegården. Planområdet är beläget på Ödegården, som ligger strax söder om Väjern och norr om Kungshamn, väster om Dinglevägen, väg 174. I norr och väster avgränsas området av vatten och i söder av ABBA Seafoods industriområde. Området utgörs av 26 ha, varav 5,6 ha öppet vatten. Sammanlagt berörs elva fastigheter av detaljplanen, varav åtta är villatomter, huvudsakligen fritidshus. I kommunens översiktsplan, ÖP 1990, är områdets södra del redovisat som utvecklingsområde för verksamheter, den norra delen som tänkbart utbyggnadsområde för tätort. Området är ej tidigare detaljplanerat. En del av området ligger inom strandskydd. Området är av riksintresse för yrkesfisket. Syftet med den nu upprättade detaljplanen är bl a att tillskapa område för industrier/verksamheter, samt att tillskapa en ny tillfart till ABBA Seafood AB. Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för normalt planförfarande. Detaljplanen daterad har varit föremål för samråd i enlighet med 5 kap 20 PBL (Plan och Bygglagen). Med anledning av samrådet har 22 skivelser inkommit. En samrådsredogörelse daterad föreligger. s beslut Nämnden godkänner samrådsredogörelse daterad Med kompletteringar enligt samrådsredogörelsen och i enlighet med ovanstående beslutar nämnden att ställa ut planförslagen enligt 5 23 kap PBL (Plan och Bygglagen). okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(32)

8 154 Dnr Detaljplan för Hagaberg 3:1, Smögenbrons rum, Kungshamn. Området är beläget vid Dinglevägen i den nordvästra delen av Kungshamnsområdet. För området gäller detaljplan fastställd Enligt detaljplanen är fastigheten belägen på mark för bostadsändamål. har uttalat sig positivt till en planändring för fortsatt vandrarhemsverksamhet. En detaljplan har upprättats daterad som redovisar vandrarhem som användning av kvartersmarken. Den redovisar också ett område för parkering och en ny utfart. s beslut Nämnden beslutar att att att att att detta beslut inte ger någon garanti för utfallet av planarbetet utan endast innebär att markanvändning, omfattning, avgränsning m fl frågor får prövas i en detaljplaneprocess. planavtal skall upprättas mellan exploatören och Miljö- och byggkontoret där kostnader och övriga villkor för planarbetet regleras. miljö- och byggkontoret innan planarbetet påbörjas skall godkänna den planförfattare som exploatören anlitar. anmoda exploatören att kontakta Kommunledningskontoret, Tekniska avdelningen för att i ett tidigt skede ta fram ett utkast till exploateringsavtal som reglerar markfrågor, vägfrågor mm. med ovanstående villkor medge att en detaljplan upprättas för aktuellt område enligt förslag till detaljplan daterat okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(32)

9 155 Dnr Detaljplan för Kalvbogen 1:128 m fl, Hållö Fisk, Smögen. Planområdet är beläget sydost om Smögenbrons fäste i Hasselösund. Området ingår i riksintresse enligt Miljöbalken (MB) 3:1-3 (natur- och kulturvärden, samt turismens och friluftslivets intressen). Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset. För området gäller detaljplan fastställd Syftet med detaljplanen är bl a att möjliggöra en utbyggnad för verksamheten Hållö Fisk AB, samt för förråd och lagerutrymmen på grund av myndighetskrav och ökad produktion. Detaljplanen arbetas fram enligt reglerna för normalt planförfarande. Detaljplanen daterad har varit föremål för samråd. Med anledning av samrådet har 13 skrivelser inkommit. En samrådsredogörelse daterad föreligger. s beslut Nämnden godkänner samrådsredogörelsen daterad Med ändringar och kompletteringar enligt samrådsredogörelsen godkänner nämnden att detaljplaneförslaget ställs ut för granskning enligt PBL 5:23. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(32)

10 156 Dnr Finntorp 1:48, tillbyggnad av bostadshus, Peter o Stefan Josefsson För området gäller detaljplan fastställd Befintlig byggnad avviker från detaljplanen beträffande avstånd till gräns. Höjningen av huset kommer att strida mot detaljplanen då detta medför att huset får två våningar, detaljplanen medger endast en våning. Enligt detaljplanen får hus med en våning ej förläggas närmare gräns mot grannes tomt än 3 meter, hus med två våningar 4,5 meter. Befintligt hus ligger c:a 1 meter från gräns. Detta ärende har legat vilande i två år men har nu aktualiserats av sökandena. Beredningsgruppen har varit på plats. En höjning av huset är ej att betrakta som en mindre avvikelse från detaljplanen, som är förenlig med planens syfte. Höjningen medför även betydande olägenhet för grannar. Berörda grannar har yttrat sig i ärendet. s beslut Nämnden avslår ansökan om bygglov då åtgärden ej är att betrakta som en mindre avvikelse från detaljplanen enligt PBL kap 8 11 sista stycket samt ej är förenlig med planens syfte. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(32)

11 157 Dnr Heljeröd 1:8 förhandsbesked angående nybyggnad av 2 stycken bostadshus, Björne Larsson, Gulli Ljungqvist. Sotenäs kommun har påbörjat en ny översiktsplan som beräknas antas av fullmäktige i början av I den nya översiktsplanen är det redovisat bostadsbebyggelse för rubr. fastighet. Det innebär att förhandsbeskedet överensstämmer med den nya översiktsplanens intentioner för området. Översiktsplanen föreskriver även att all tillkommande bebyggelse skall föregås av detaljplan. En detaljplan för fastigheten bör göras tillsammans med angränsande fastigheter där ett gemensamt planarbete redovisar bl a utfart, vägar, vatten och avlopp samt antal hus inom området. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden meddelar negativt förhandsbesked för två hus på rubricerad fastighet. Miljö o byggnämnden är beredd att ta upp och pröva frågan om plantillstånd, om sådan inkommer, för Heljeröd 1:8 och angränsande fastigheter när översiktsplanen har antagits av fullmäktige. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. JÄV Berit Karlsson-Ljungkvist deltar ej i handläggningen på grund av jäv. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(32)

12 158 Hunnebo 1:276, tillbyggnad av enbostadshus, Kurt Olsson För fastigheten gäller detaljplan Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus, tillbyggnaden placeras närmare fastighetsgräns än vad gällande detaljplan medger. Avstånd till fastighetsgrän skall enligt gällande detaljplan vara 3,5 m. Nu sökt åtgärd sträcker sig in till ett avstånd på 2,8 m. Berörd granne har ställt sig negativ till att tillbyggnaden kommer för nära gemensam fastighetsgräns. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden avslår ansökan då sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan vad avser placering för nära fastighetsgräns. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning Kopia av beslut till granne. Granskningsavgift: 600:- ( Debiteras separat ) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(32)

13 159 Dnr Håle 2:47 förhandsbesked angående nybyggnad av bostadshus, Sotenäs kommun, tekniska avdelningen. Föreslagen avstyckning ligger utanför detaljplan. Några grannar anses ej berörda av förhandsbeskedet. s beslut Nämnden meddelar positivt förhandsbesked med följande villkor: 1. Avtal med kommunen (Bertil Bäckman)skall tecknas beträffande anslutning av vatten och avlopp. 2. Avstyckade tomten får ej läggas inom strandskydd. 3. Huset skall placeras på den lägre delen av tomten. 4. Huset placering och utförande skall ske i samråd med byggnadsingenjören. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Granskningsavgift: kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(32)

14 160 Dnr Långevik 1:47, förhandsbesked för uppförande av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad, Jan Andersson. Ansökan avser rivning av befintligt gammalt magasin. Sökanden avser uppföra ny byggnad med garage och förråd i bottenvåning och bostadsdel i övervåning. Byggnaden placeras med sin främre gavel vid nuvarande byggnads baksida för att erhålla bilparkering och gårdsplan framför byggnaden. Byggnaden placeras dessutom ca 4,5m från väg. Bostadsdelen kommer genom att den är belägen i souterräng våningen att få bra ljusförhållanden samtidigt som viss sjöutsikt från kök och allrum kan erhållas. Servitut på vattenbrunn samt ledningar kommer att erhållas från grannfastighet. Avloppsanläggning avses placeras bakom byggnaden där marken består av snäckskalssand. Avloppet utföres alternativt som markbädd. När och om kommunen bygger ut sitt va-system norrut i Väjern ställer sökanden sig positiv till inkoppling på dessa ledningar. Berörda grannar har ställt sig positiva till sökt förhandsbesked.. s beslut Nämnden meddelar positivt förhandsbesked för byggande på den avsedda fastigheten beviljas enligt 8 kap 34 plan-och bygglagen. Som villkor för nu meddelat förhandsbesked gäller att avloppstillstånd erhålles och att projektering av byggnaden sker i samråd med Miljö och byggkontorets ingenjörer och arkitekt. Nu meddelat förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från beslutsdagen. Tillståndet innebär inte rätt att påbörja de sökta åtgärderna innan lov erhålles. Granskningsavgift: kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(32)

15 161 Dnr Smögenön 1:414 nybyggnad av kontor/förråd/verksamhetslokal, Sjöräddningen, Lars Hansson För fastigheten saknas detaljplan. Ansökan avser nybyggnad av verksamhetslokal för Sjöräddningen Livbojen på Smögen. Byggnaden placeras på berghylla/brygga. Vatten- och avlopp kopplas till kommunens ledningssystem. Berörd granne har ställt sig positiv till sökt åtgärd. s beslut Byggnationen synes ej utgöra sådan olägenhet för grannar som avses i plan-och bygglagen 3 kap 2. Nämnden beviljar bygglov. Fastställa de ritningar samt övriga handlingar som ligger till grund för bygglovet Utsättning av byggnaden skall godkännas av bygg.ing, vidare skall inmätning av byggnaden göras av kommunens mätn.ing. Bygganmälan samt anmälan om kval.ansvarig skall inlämnas till Miljö- och bygg Kontoret senast 3 veckor före byggstart. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(32)

16 162 Dnr Smögenön 2:81, tillbyggnad av enbostadshus, uterum, olovligt byggande Bengt Lorentzson och Maria Kjellsson. För fastigheten gäller detaljplan fastställd Sökt åtgärd avser tillbyggnad av enbostadshus med 18 m² uterum. Hela ytan som ansökan avser utgöres av överyta. Tillbyggnaden som redovisas innebär också att huvudbyggnaden kommer att placeras närmare gräns mot fastighetsgräns än vad detaljplanen medger (4m) Då Miljö-och byggnämnden avser medge uterum inom detta område skall detta föregås av ett tillägg till nu gällande detaljplan. Tillägget bör ske efter samråd med samtliga fastighetsägare i området för att nå en samsyn av placeringar på resp. fastighet. Uterummet som byggts i strid mot beslut i Miljö-och byggnämnden har kommunicerats i brev där fastighetsägarna inkommit med förklaring till byggnationen. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Nämnden uppmanar fastighetsägarna till rubr. att senast borttaga olovligt uppförd tillbyggnad ( uterum ). Samtidigt uppdras åt Bo Hallgren och Folke Göransson att sedan samtliga fastigheter fått bygglov samråda med fastighetsägarna inom detaljplanen i syfte att som tillägg till gällande detaljplan på varje fastighet tillskapa möjlighet till skyddad uteplats. ställer sig positiv till att skyddade uteplatser får tillskapas sedan detta prövats som ett tillägg till gällande detaljplan. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(32)

17 163 Dnr Smögenön 74:2; Nybyggnad av spaljeskärm L= 7,2m För fastigheten gäller detaljplan Gällande detaljplan anger bostadsändamål. Sökt åtgärd som består av samman byggda spaljeskärmar med en sammanlagd längd av 7,2 m och en totalhöjd av 1,5 m är belägen i gräns mot grannfastighet kommer att utgöra ett allt för dominerande inslag i stadsbilden. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Sökt bygglov avstyrkes då spaljéskärmarnas placering bedöms strida mot plan- och bygglagen 3 kap 2 och 15 betr. byggnation i en miljö som präglas av kustsamhällets småskalighet. Sökt åtgärd bedöms utgöra ett allt för dominerande inslag och även bedöms strida mot översiktsplanen i vilken området är klassat som riksintresse för kulturmiljön. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se besvärshänvisning. Granskningsavgift: 600 kr (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 17(32)

18 164 Dnr Smögenön 74:3, Byggnation i strid mot meddelat bygglov, Hans Davidsson. För fastigheten gäller detaljplan Fastighetsägaren till rubr. fastighet Hans Davidsson Jakobshällsvägen SMÖGEN beviljades bygglov Ansökan avsåg en balkong med måtten 2m x 6,2m. Vid kontrollmätning har balkongen som utförts fått ett djup av 3m vilket avviker i allt för stor utsträckning mot meddelat bygglov. Den nu utförda åtgärden bedöms utgöra ett allt för dominerande inslag i stadsbilden ( PBL 3 kap 1 ), vidare förvanskas byggnaden av den allt för stora balkongen. Utförd åtgärd bedöms också innebära en betydande olägenhet för omgivningen och i detta fall främst grannfastigheten.( 3 Kap 2 ). Åtgärden som vidtagits strider mot plan- och bygglagen 3 kap 1 o 2. Ärendet har muntligen kommunicerats med fastighetsägaren/sökanden utan åtgärd. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Hans Davidsson uppmanas att som fastighetsägare/-och sökande till bygglov för balkong på rubr. fastighet inkomma med skriftlig förklaring till varför meddelat bygglov ( ) ej efterlevts. Förklaringen skall ha inkommit till senast då nämnden avser behandla ärendet. Expedieras till: Fastighetsägaren Datum: Sign: okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 18(32)

19 165 Dnr Tången 1:138, Besiktning efter länsrättsdom För fastigheten gäller detaljplan Länsrätten har i dom fastställt föreläggandet att den del av förstugan som uppfört utan lov skall borttagas senast Länsrättens dom innebär också att bygglovet som helhet skall gälla. Vid besiktning konstateras att byggnadens gavel över verandan skall förses med fönster. Sökanden/fastighetsägaren har låtit utföra en fönsterdörr i nämnda gavelspets ut mot verandans tak. Detta följer således ej sökt bygglov och länsrättens dom till efterrättelse. Fastighetsägaren/Sökanden uppmanades i beslut att innan inkomma med förklaring till varför ej beslutet efterlevts. övervägde också att utdöma meddelat vitesföreläggande. (Se länsrättens dom samt Miljö-och byggnämndens tidigare beslut i ärendet.) Sökanden Rolf Johansson har i skrivelse daterad ansett att han genom att spika för underdelen på altandörren försett byggnaden med det utseende som framgår av meddelat lov och på detta sätt även utsläckt möjligheten att nyttja dörren som kommunikationsväg. s beslut Vid besiktning på rubricerad fastighet konstateras att sökanden Rolf Johansson uppfyller det som krävts enligt Länsrättens dom För kännedom till fastighetsägaren Tången 1:7. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 19(32)

20 166 Dnr Tången 1:138; Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av balkong, Rolf Johansson. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med förstuga; ritningar daterade samt nybyggnad av balkong över förstugan samt altandörr i gavelspets mot balkong; ritningar daterade För fastigheten gäller detaljplan Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande Yrkande Johan Fogelin (fp) yrkar att bygglov lämnas för balkong med räcke och tillhörande altandörr. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på tjänsteutlåtandet och Johan Fogelins yrkande och finner att man beslutat enligt tjänsteutlåtandet. Omröstning Omröstning begärs. Ja-röst för tjänsteutlåtandets förslag. Nej-röst för Johan Fogelins yrkande. Ja-röster lämnades av Gerd Emanuelsson (s), Per-Sten Kristiansson (s), Vivianne Gustafsson (s), Eva Abrahamsson (m), Jens Olsson (c ), Stig Holmberg (m), Ingelan Nilsson (mp). Nej-röster lämnades av Johan Fogelin (fp), Berit Karlsson-Ljungkvist (kd), Roy Larson (m). Avstod att rösta Björn Bengtsson (c ). Omröstningsresultat Antal Ja-röster 7. Antal Nej-röster 3. Avstod att rösta 1. okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(32)

21 s beslut Sökt tillbyggnad av förstugan tillstyrkes,( ritningar dat ) till en totallängd av 4,40m från ursprungligt bygglov på 3,50m, då sökt åtgärd ej påverkar berörd granne ( Tången 1:16 ) negativt. Avvikelsen mot gällande detaljplan, samt avvikelsen för befintlig del betr. avstånd till grannfastighet godtas och bedöms vara en enligt plan-och bygglagen 8 kap 11 mindre avvikelse. Byggnationen synes ej heller utgöra sådan olägenhet för granne som avses i planoch bygglagen 3 kap 2. Sökt bygglov för balkong med räcke och tillhörande altandörr avstyrkes då denna byggnadsdel avses utföras på del av befintlig byggnad som redan är placerad i strid mot gällande detaljplan ( ej byggbar mark; närmare fastighetsgräns än vad detaljplanen medger, 3m ). Bygglovet och avvikelsen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen: Se besvärshänvisning. Beslutet sändes till berörda grannar. Reservation Johan Fogelin (fp) reserverar sig mot beslutet. Granskningsavgift: (debiteras separat) okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 21(32)

22 167 Dnr Vägga 1:9, Föreläggande om borttagande av olovligt uppförd byggnad, Ragnar Hjertén För fastigheten gäller översiktsplanens rekommendationer;r1(kungshamn/smögen /Väjern/Hovenäsets) tätområde. All tillkommande bebyggelse skall prövas genom detaljplan. Vid besiktning på fastigheten konstateras att två sammanbyggda f.d manskapsbodar har uppställts utan bygglov. Sökanden uppmanades att inkomma med förklaring på varför dessa placerats på fastigheten utan att ansökan om lämplighets/lokaliseringsprövning gjorts hos Miljöoch byggnämnden. Sökanden inkom med förklaring samt ansökan om förhandsbesked. Miljö-och byggnämnden beslutade att byggnaden skulle nedmonteras och borttransporteras före Sökanden har överklagat detta beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslut upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet för ny handläggning då det i nämndens beslut ej klart framgått att en formell lokaliseringsprövning gjorts innan krav på nedmontering och borttransport ställdes. Placering av bodarna som nu ihopbyggts till en byggnad om ca. 20m² bedöms strida mot såväl översiktsplanens intentioner där all tillkommande bebyggelse skall föregås av detaljplan framställan bedöms heller inte vara förenlig med kraven i miljöbalken 3 kap 6 och inom kustområde enligt miljöbalken 4 kap 2. Miljö-och byggnämnden beslutade avslå ansökan om bygglov för bodar med motivering att: Enligt plan-och bygglagen 2 kap 1 skall mark-och vattenområde användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Enligt plan och bygglagen 3 kap 1 skall ny bebyggelse lokaliseras och utformas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stad-och landskapsbilden och till naturvärdena på platsen. Den föreslagna lokaliseringen strider mot byggnadstraditionen och kraven i plan-och bygglagen 3 kap 1. Den föreslagna byggnaden har placerats i ett ostört naturområde utan anknytning till befintlig bebyggelse. Enligt nämndens uppfattning innebär byggnaden en påtaglig skada på områdets naturvärden och strider mot miljöbalken 3 kap 6. Det aktuella området ligger inom kustområdet som anges i miljöbalken 4 kap 4. Inom detta område får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur och kulturvärden. Enligt nämndens bedömning uppfylls ej dessa krav. Avloppsfrågan bedöms svårlöst i området och de allmänna lämplighetskraven i plan-och bygglagen 2 kap 1 är enligt nämndens bedömning ej uppfyllda okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(32)

23 Vidare beslutade miljö- och byggnämnden : Förelägga fastighetsägaren vid vite riva och borttransportera olovligt uppförd byggnad. Länsstyrelsen har i beslut upphävt det överklagade beslutet med motivering att Miljö-och byggnämnden i beslutet ( ) ställt vitet mot fastighetsägaren; enligt 2 lagen om vite skall ett vitesföreläggande vara riktat mot en eller flera namngivna juridiska personer. Miljö och byggnämnden skall med anledning av Länsstyrelsens beslut ta upp ärendet så att formalia följs. Beredning/beslutsunderlag Byggnadsingenjörens tjänsteutlåtande s beslut Miljö och byggnämnden förelägger Ragnar Hjertén Nordostpassagen GÖTEBORG enligt plan-och bygglagen 10 kap 14 vid ett vite av Femtio tusen ( :- ) kronor riva och borttransportera den på fastigheten Vägga 1:9 olovligt uppförda byggnaden senast Detta beslut skall gälla omedelbart enligt 10 kap 18 plan-och bygglagen s beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Se bilaga okoll\mbn protokoll.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 23(32)

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06

HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 HSB Brf Dritteln Umeå Version 2013-05-06 Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark inom bostadsrättsföreningen. Bakgrund Inom Brf Dritteln har, sedan inflyttningarna, funnits en vilja att

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer