Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mänskliga rättigheter i arbetslivet"

Transkript

1 Mänskliga rättigheter i arbetslivet ILO:s 8 kärnkonventioner ILO_8 konventioner.indd

2 ILO:s 8 kärnkonventioner Innehåll Allas rätt till ett bättre arbetsliv 3 Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter 4 ILO:s organisation alltid tre parter 5 Internationella rättigheter i arbetslivet 6 Kärnkonventionerna en minimistandard 8 Kärnkonventionernas genomslag 26 Begränsade straffsanktioner 27 Från världskrig till fredspris 28 Ett viktigt fackligt verktyg 30 ILO:s åtta kärnkonventioner om Förenings- och organisationsfrihet Konvention 87: Föreningsfrihet och organisationsrätt Konvention 98: Rätt att organisera sig och förhandla kollektivt om Tvångsarbete Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete om Diskriminering Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön Konvention 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning om barnarbete Konvention 138: Minimiålder för arbete Konvention 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

3 mänskliga rättigheter i arbetslivet Allas rätt till ett bra arbetsliv Det är en mänsklig rättighet att organisera sig och vara med i facket. Samtidigt är det i många länder ingen självklarhet, och till och med förknippat med livsfara. Diktaturen Vitryssland (som internationellt kallas Belarus) är ett exempel. Den fria fackföreningsrörelsen är landets största demokratiska och medlemsbaserade rörelse, men hårt ansatt. De som vågar organisera sig trakasseras ofta, många av dem till och med grips och fängslas. I många fall tvingas de dölja sitt medlemsskap i det fria facket för att inte bli av med jobbet. Men situationen i Vitryssland är tyvärr varken ovanlig eller bland de sämsta. Bara under 2013 mördades fackligt aktiva i tio av världens länder. Rätten att sluta sig samman i fria och oberoende fackföreningar, teckna kollektivavtal och strejka vid konflikter är grunden till all facklig verksamhet. De fackliga rättigheterna är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom. Graden av facklig organisering i ett land brukar vara ett bra sätt att mäta ett lands utveckling. Utan fackliga rättigheter är det svårt för arbetstagare att ställa krav på rättvisa löner och arbetsvillkor. Det är också svårt att opponera sig mot orimliga förhållanden. De mänskliga rättigheterna i arbetslivet uttrycks i ILO:s åtta kärnkonventioner. Förutom skyddet av förenings- och organisationsrätten, förbjuds också tvångs- och barnarbete samt diskriminering i arbetslivet. ILO och kärnkonventionerna är därför fackföreningsrörelsens viktigaste arena och verktyg för att försvara de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, både globalt och här i Sverige. ILO:s kärnkonventioner ligger också till grund för den så kallade Decent Workagendan, som erkänts av länder över hela världen. Den innebär att det inte räcker med arbete, utan att jobben som skapas också måste vara schysta. Där rättigheter garanteras och där den sociala dimensionen och dialogen har en självklar plats. Låt oss garantera allas rätt till ett bra arbetsliv. foto: maria söderberg Kristina Henschen kanslichef LO-TCO Biståndsämnd 3

4 ILO:s 8 kärnkonventioner Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna hör till det turbulenta 1900-talets mest storslagna arv till oss som lever nu var världen söndersliten av två världskrig och av kolonialismen. Hur skulle jorden kunna göras till en bättre plats att leva på? Då antog FN:s generalförsamling Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna... gäller alla och envar slår fast att alla är födda fria säger att alla är lika i värde och rättigheter är universella gäller över hela världen och i alla sammanhang De mänskliga rättigheterna ligger till grund för olika slag av internationella överenskommelser och är ett sammanhängande system. ILO:s åtta så kallade kärnkonventioner konkretiserar mänskliga rättigheter på arbetslivets område. ILO Är Internationella FN:s fackorgan för arbetsorganisationen sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Har 183 medlemsländer. Har i uppdrag att åstadkomma internationella regler som hindrar att arbetstagare utnyttjas och exploateras. Ska främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt värna om fackliga fri- och rättigheter. 4

5 mänskliga rättigheter i arbetslivet ILO:s organisation alltid tre parter ILO är unikt bland FN-organ eftersom arbetsmarknadens parter har en lika viktig roll som regeringarna i förhandlingar och diskussioner. I såväl ILO:s styrelse som i kommittéer och på den årliga arbetskonferensen har regeringarna 50 procent av rösterna och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 25 procent vardera. Alla tre parter har oberoende status och rösträtt och väljer självständigt sina företrädare. Systemet kallas ILO:s trepartism. ILO:s arbete är uppbyggt kring tre samverkande organ: Internationella arbetskonferensen Utarbetar och antar ILO:s nya konventioner och rekommendationer, samt diskuterar och antar politiska ställningstaganden och uttalanden. Möts årligen tre veckor i juni i Genève och är en mötesplats för hela världens arbetsliv. De flesta av de 183 medlemsländerna skickar en delegation bestående av två regeringsombud samt ett ombud vardera för arbetsgivarna och arbetstagarna. Delegationen brukar också inkludera olika experter från de tre parterna och regeringssidan brukar åtföljas av en minister. ILO:s styrelse Består av 28 representanter från regeringarna, 14 från arbetsgivarna och 14 från arbetstagarna och möts tre gånger om året i Genève. Styrelsen tar beslut i policyfrågor samt arbetar fram organisationens program och budget. Internationella arbetsbyrån ILO:s permanenta sekretariat har sitt högkvarter i Genève, med knappt anställda från hela världen. Dessutom finns ett 40-tal fältkontor världen över. Sekretariatet har ett forsknings- och dokumentationscenter som bevakar arbetslivets utveckling med statistik, siffror och rapporter. Fackföreningar och arbetsgivare har var sin avdelning på ILO-kontoret i Genève. Fackföreningsrörelsens avdelning kallas ACTRAV och arbetsgivarnas motsvarande organisation ACTEMP. Lästips: På ILO:s hemsida kan du läsa mer om organisationens arbetssätt och inriktning. Där kan du också ladda hem broschyrerna The ILO What it is and what it does samt ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up. ILOLEX är en webbplats för alla konventioner och rekommendationer: 5

6 ILO:s 8 kärnkonventioner Foto: ILO Internationella rättigheter i arbetslivet Det finns knappt 190 ILO-konventioner om allt från förebyggande av storolyckor inom industrin, regler vid deltidsarbete och arbetsmiljöregler i jordbruket. Sin första konvention antog ILO redan Den handlar om rätten till åtta timmars arbetsdag, sex dagar i veckan. Andra konventioner har tiden sprungit ifrån och ILO utvärderar, skrotar och moderniserar dem kontinuerligt. Ett exempel är konvention 15 om minimiålder för eldare och kollämpare som numera har införlivats i konvention 138 som handlar om minimiålder för arbete generellt. Ett sjuttiotal av ILO-konventionerna är fortfarande tillämpbara i praktiken och därmed i bruk. De diskuteras i globala sammanhang, ratificeras av stater och ligger till grund för såväl EU-regler som svensk lagstiftning. När ett nytt konventionsförslag ska antas har det redan diskuterats under flera år i förarbeten och rapporter, av experter och av ILO:s internationella arbetskonferens. Processreglerna innebär att fackföreningar, arbetsgivare och regeringar måste vara överens om att varje konvention behövs och att det är möjligt att lagstifta eller sluta avtal om innehållet. Det gör att ILO kan uttala sig med hög legitimitet när det gäller arbetsmarknadsfrågor. 6

7 mänskliga rättigheter i arbetslivet Den internationella arbetskonferensen på ILO är en årlig mötesplats för fack, arbetsgivare och regeringar från hela världen. När ILO fattat beslut om en ny konvention ska varje enskilt medlemsland bestämma sig för om de ska förbinda sig att följa den genom att ratificera den. Att en konvention antagits av ILO:s arbetskonferens innebär alltså inte att den automatiskt tillämpas i alla medlemsländer. I praktiken inarbetas den ratificerade konventionens innehåll i landets lagstiftning. Regeringen är ansvarig för att se till att uppföljningssystem, som arbetsplatsinspektioner och rättsväsende fungerar. Ofta behövs det någon som driver på arbetet. Det ger fackföreningar och arbetsgivarorganisationer en viktig roll som bevakare av att deras regering fullföljer de åtaganden som en ratificerad ILO-konvention innebär. De åtta så kallade kärnkonventionerna har en särställning bland konventionerna eftersom de handlar om mänskliga rättigheter. Därför anses de gälla alla människor i alla länder, oavsett om deras regeringar har ratificerat dem eller inte. De utgör på så sätt en minimistandard för arbetsvillkor världen över. ILO har också antagit knappt 200 rekommendationer, som är ett vekare verktyg och mer att likna vid råd eller riktlinjer. ILO arbetar fram dem på ett liknande sätt. 7

8 ILO:s 8 kärnkonventioner Kärnkonventionerna en minimistandard Under 1990-talet blev det uppenbart att världsekonomin och den globala arbetsfördelningen hade förändrats totalt och ILO insåg att organisationen behövde moderniseras om den skulle kunna fortsätta att spela en central roll. Frågan var: vilka av ILO:s alla konventioner bemötte de viktigaste och svåraste frågorna i det moderna arbetslivet? Det första steget togs i Köpenhamn 1994, på FN:s toppmöte för social utveckling. Mötet antog ett handlingsprogram, byggt på det som kom att kallas ILO:s kärnkonventioner antog ILO Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism. Där slås det fast att alla ILO:s medlemsländer ska respektera, främja, och genomföra innehållet i de åtta kärnkonventionerna. Sedan dess utgör de en minimistandard för arbetsvillkor i hela världen. ILO:s program Decent Work for all anständiga arbetsvillkor för alla är en plan för hur ILO ska arbeta för att kärnkonventionernas innehåll ska bli verklighet. Decent Work-agendan, som den ofta kallas, initierades av Juan Somavia, som tog över som ILO:s generaldirektör På kort tid har agendan lett till en internationell enighet om att sysselsättning och anständigt arbete är centrala faktorer för att minska fattigdomen i världen. Decent Work-agendan är uppbyggd kring fyra fokusområden: Grundläggande rättigheter och normer i arbetslivet: alltså ILO:s traditionella arbete med att ta fram konventioner och rekommendationer. Jobbskapande och inkomstmöjligheter. Utvecklande av sociala trygghetssystem. Stärkande av social dialog mellan arbetsmarknadens parter och av trepartismen. 8

9 mänskliga rättigheter i arbetslivet Foto: ILO ILO:s konventioner ligger till grund för svensk arbetsrätt. Till grund för svensk lagstiftning ILO:s konventioner ligger till grund för en mängd svenska och europeiska föreskrifter och lagar. Bakom delar av regeringsformen, brottsbalken, jämställdhetslagen, och arbetsrätten finns en ILO-konvention som Sverige har ratificerat. ILO-kommittén, som är en självständig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet, har till uppgift att bevaka att ILO:s konventioner efterlevs i svensk lagstiftning och rapporterar om tillämpningen till ILO. Den svenska ILO-kommittén är trepartiskt sammansatt och har alltså representanter från både regeringen, LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv.

10 ILO:s 8 kärnkonventioner Förenings- och organisationsfrihet Konvention 87: Föreningsfrihet och organisationsrätt ILO_8 konventioner.indd

11 mänskliga rättigheter i arbetslivet Rätten att bilda och gå med i fackföreningar och att förhandla kollektivt skyddas av ILO:s konventioner 87 och 98. Det gör att de fackliga rättigheterna tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna. Ändå kränks förenings- och organisationsfriheten varje dag, överallt. Människor förföljs, torteras och till och med dödas när de utövar de fackliga rättigheterna. Att försvara föreningsfriheten är att försvara demokratin. Fria, starka fackföreningar och andra demokratiska självständiga organisationer behövs därför för att samhället ska utvecklas. KONVENTION 87 garanterar rätten för både arbetstagare och arbetsgivare att fritt bilda och ansluta sig till egna organisationer. Den antogs 1948 samtidigt som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Genom rättspraxis har det slagits fast att konflikträtten, både för arbetstagare och arbetsgivare, är en förutsättning för att kunna utöva den fria förenings- och förhandlingsrätten. De viktigaste punkterna i konvention 87 Både arbetstagare och arbetsgivare har rätt att: utan några som helst förbehåll bilda och gå med i organisationer som försvarar och främjar deras intressen. skapa egna stadgar och regler och fritt välja sina egna representanter. Organisera sin egen administration och sina egna aktiviteter samt formulera sina egna program. sluta sig samman i organisationer och gå med i internationella sammanslutningar. Myndigheterna måste avstå från alla former av inblandning, men har rätt att göra vissa undantag för till exempel militär och polis. 11

12 ILO:s 8 kärnkonventioner Konvention 98 skyddar rätten för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer att sluta kollektivavtal genom frivilliga förhandlingar. De viktigaste punkterna i konvention 98 Fria förhandlingar ska främjas. Syftet ska vara att reglera anställningsvillkoren via kollektivavtal. Både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer skyddas mot inblandning i sin verksamhet. Arbetsgivare eller deras organisationer får därför inte ställa som villkor att arbetstagare inte får vara med i facket eller måste säga upp sitt medlemskap. Arbetsgivaren får heller inte avskeda, trakassera, diskriminera eller på annat sätt kränka en anställd för att hon eller han är med i facket eller deltar i fackliga aktiviteter. Konventionen kräver också nationella övervakningssystem och en rättsapparat som garanterar att de fackliga rättigheterna kan utövas. 150 av ILO:s 183 medlemsländer har hösten 2010 ratificerat konvention 87, som antogs av ILO Sverige undertecknade den av ILO:s medlemsländer har ratificerat konvention 98 som antogs av ILO Sverige undertecknade den

13 mänskliga rättigheter i arbetslivet Förenings- och organisationsfrihet Konvention 98: Rätt att organisera sig och förhandla kollektivt 13 ILO_8 konventioner.indd

14 Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete 8 kärnkonventioner Tvangsarbete ILO:s 14 ILO_8 konventioner.indd

15 mänskliga rättigheter i arbetslivet Ett slavuppror i Karibien för mer än 200 år sedan var det första steget mot slaveriets avskaffande, men det är en kamp som ännu inte är avslutad. Ännu idag finns det mer än 12 miljoner människor som arbetar under tvång. När konvention 29 antogs 1930 var tvångsarbete vanligt i bland annat de europeiska kolonierna och Stalintidens Sovjet. De moderna formerna kan vara skuldslaveri, där lantarbetare, papperslösa och andra migrantarbetare får arbeta av sin skuld i åratal. I Asien finns den största andelen moderna slavar och trafficking av både barn och vuxna är ett ständigt hot för utsatta människor. Ukraina har utvecklats till ett transitland för alla former av trafficking och av Moldaviens många migrantarbetare är det en fjärdedel som exploateras. Tvångsarbetets medel kan vara innehållande av lön, tvång att utföra uppgifter emot den egna viljan, hot om våld eller om att anmäla en papperslös till myndigheterna. Tvångs- och straffarbete definieras av ILO som allt arbete som påtvingas en person genom hot om straff, och där personen tvingats att erbjuda sin arbetskraft. De viktigaste punkterna i konvention 29 tvångs- och straffarbete ska vara förbjudet i nationell lagstiftning. Olagligt användande av tvångsarbete ska bestraffas strängt och effektivt. vissa former av tvångs- och obligatoriskt arbete är tillåtet, till exempel obligatorisk militärtjänst, straffarbete och medborgerliga insatser vid krig och katastrofer. Myndigheterna måste sätta upp noggranna bestämmelser för när och hur obligatoriskt arbete får användas. De som utsätts för tvångsarbete ska kunna överklaga detta på ett rättssäkert sätt. 15

16 ILO:s 8 kärnkonventioner Konvention 105 skärper ytterligare förbudet mot tvångsarbete, främst när det gäller missbruk i politiska eller ekonomiska syften. De viktigaste punkterna i konvention 105 arbetstagare som deltagit i strejker får inte straffas med tvångsarbete. arbetsgivare får inte använda tvångsarbete för att disciplinera eller styra de anställda. tvångsarbete får inte användas som straff för att man uttryckt politiska eller ideologiska åsikter som står i motsats till det rådande politiska, sociala eller ekonomiska systemet. tvångsarbete får inte användas för att diskriminera minoriteter och utsatta grupper. Konvention 29 antogs av ILO 1930 och har ratificerats av 174 medlemsländer. Sverige undertecknade den Konvention 105 antogs av ILO 1957 och har ratificerats av 169 medlemsländer. Sverige undertecknade den

17 mänskliga rättigheter i arbetslivet Tvangsarbete Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete 17 ILO_8 konventioner.indd

18 Diskriminering ILO:s 8 kärnkonventioner Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön 18 ILO_8 konventioner.indd

19 mänskliga rättigheter i arbetslivet Konventionerna 100 och 111 försöker komma tillrätta med det mest spridda och seglivade förtryck som förekommer i arbetslivet och som fortfarande inte är utrotat, vare sig i västerländskt arbetsliv eller någon annanstans. Det handlar om diskriminering mot kvinnor, utsatta grupper eller minoriteter. Konvention 100 uppmärksammar sanningen som råder i hela världen att kvinnor har sämre arbetsförhållanden, längre sammanlagd arbetstid och sämre betalt än män. De som arbetar i andras hem är isolerade och hamnar lätt i beroendeställning till sina arbetsgivare. Rapporter om att kvinnliga hushållsanställda utsätts får våld och övergrepp ökar. Andra exempel på utsatta grupper på arbetsmarknaden är migrantarbetare som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bristande kännedom om villkoren i det nya landet och kanske saknar dokument. De viktigaste punkterna i konvention 100 Lika lön för lika arbete oavsett kön. krav på åtgärder för att underlätta en objektiv värdering av arbetsuppgifterna. staten måste samarbeta med sitt lands arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer för att säkerställa att konventionen följs. 19

20 ILO:s 8 kärnkonventioner Konvention 111 ska förhindra att arbetstagare utsätts för diskriminering i arbetslivet i samband med yrkesutbildning eller när en person söker arbete. Här har diskrimineringsförbudet vidgats till att inkludera de grupper som nämns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Som diskriminering i arbetslivet ses i konvention 111 varje åtskillnad, uteslutning eller företräde på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, nationell härstamning eller socialt ursprung, när det leder till att jämställdhet i fråga om anställning eller yrkesutövning begränsas eller elimineras. De viktigaste punkterna i konvention 111 Alla länder ska förbinda sig att driva en politik för att främja jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering vad det gäller anställning, yrkesutövning och arbetsförmedling ska avskaffas. staten ska samarbeta och söka stöd från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och andra parter. Lagstiftning och utbildning ska säkerställa att konventionen följs. en nationell tillsynsmyndighet ska bevaka att konventionens krav uppfylls. Konvention 100 antogs 1951 av ILO och är ratificerad av 168 medlemsländer. Sverige undertecknade den Konvention 111 antogs 1958 av ILO och är ratificerad av 169 medlemsländer. Sverige undertecknade den

21 mänskliga rättigheter i arbetslivet Diskriminering Konvention 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning 21 ILO_8 konventioner.indd

22 ILO:s 8 kärnkonventioner Barnarbete Konvention 138: Minimiålder för arbete 22 ILO_8 konventioner.indd

23 mänskliga rättigheter i arbetslivet Minst 215 miljoner barn utnyttjas i arbetslivet, som skuldslavar, i farliga industrier, som sexslavar eller barnsoldater. Situationen är fruktansvärd på många håll, men har trots allt förbättrats. Konvention 138 bestämmer minimiålder för att börja arbeta. Som barn räknas alla under 18 år. FN:s mål är att barnarbete ska vara utrotat till år 2016 och både ILO och många andra organisationer arbetar för att det ska kunna bli verklighet. I det arbetet spelar ILO-konventionerna en viktig roll. I många länder där barnarbete förekommer finns i dag en acceptans av konventionens innehåll och en vilja att arbeta för att den ska genomföras. De viktigaste punkterna i konvention 138 Individen ska ha avslutat obligatorisk skolgång och vara lägst 15 år för att anses som arbetsför. Lättare arbeten ska generellt ha 13 år som minimiålder, och farligt arbete 18 år. Om ekonomin och utbildningssektorn i landet är underutvecklade är den generella regeln avslutad skolgång och en lägsta arbetsför ålder på 14 år. Utvecklingsländer kan efter konsultation med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer göra undantag för vissa yrkesområden, till exempel familjeföretag och småbruk som producerar för den lokala marknaden. Undantag får inte göras inom gruv-, tillverknings- och byggnadsindustrin, energiproduktion, verksamhet för sanitära anordningar, transport och lagerverksamhet samt kommersiellt drivna jordbruksföretag. 23

24 ILO:s 8 kärnkonventioner Konvention 182 syftar till att koncentrera ansträngningarna på att först avskaffa de värsta formerna av barnarbete. Till de värsta formerna av barnarbete räknas: slaveri eller alla jämförbara bruk och sedvänjor som påminner om slaveri, som handel med barn, livegenskap, skuldslaveri och tvångsarbete, inklusive tvångsrekrytering av barn som soldater i väpnade konflikter. utnyttjande, rekrytering och utbjudande av barn i samband med prostitution, framställande av pornografi eller medverkande i pornografiska framträdanden. utnyttjande, rekrytering och utbjudande av barn för olaglig verksamhet, särskilt framställning av och handel med droger. De viktigaste punkterna i konvention 182 Länderna ska vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete samt övervaka att reglerna följs. genomförandet ska ske i samverkan mellan myndigheterna och parterna på arbetsmarknaden. Medlemslandet måste agera kraftfullt för att förhindra att barn engageras i de värsta formerna av barnarbete och hjälpa dem med rehabilitering och social integration. samhället ska garantera tillgång till gratis skolgång och, om möjligt, yrkesutbildning, samt identifiera och söka upp barn som löper extra stor risk. Flickors speciellt utsatta situation ska uppmärksammas, inte minst för att bekämpa barnprostitution och annat sexuellt utnyttjande. Konvention 182 säger också att medlemsstaterna måste hjälpa varandra för att konventionen ska få full genomslagskraft. Därför behövs utökat internationellt samarbete med stöd för social och ekonomisk utveckling, fattigdomsbekämpning och allmän utbildning. Konvention 138 antogs av ILO 1973, och 155 av ILO:s medlemsländer har ratificerat den. Sverige undertecknade den Konvention 182 antogs av ILO 1999, och 172 av ILO:s medlemsländer har ratificerat den. Sverige undertecknade den

25 mänskliga rättigheter i arbetslivet Barnarbete Konvention 182: Mot de värsta formerna av barnarbete 25 ILO_8 konventioner.indd

26 ILO:s 8 kärnkonventioner Kärnkonventionernas genomslag Foto: ILO/m.Crozet Sverige har ratificerat samtliga kärnkonventioner, men stora och ekonomiskt betydelsefulla länder som USA, Indien, Iran, Kina, Saudiarabien och Sydkorea har bara skrivit på ett fåtal. Det är framför allt konvention 87 och 98, om förenings- och organisationsfrihet som dessa länder inte vill underteckna. Antalet ratificeringar för kärnkonventionerna ligger skyhögt över den för många andra ILO-konventioner. Mellan 150 och 174 länder hade år 2010 skrivit under de olika kärnkonventionerna. Konvention 182 mot de värsta formerna av barnarbete och konvention 29 mot tvångsarbete ligger högst med 172 respektive 174 ratificeringar. 11 av ILO:s medlemsländer har inte skrivit under konvention 182 mot de värsta formerna av barnarbete. En ung pojke bär plastflaskor i La Paz, Colombia. Lästips: På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter kan du bland annat hitta samtliga ILO:s konventioner i svensk översättning samt ladda ner utbildningshäftet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter. 26 ILO_8 konventioner.indd

27 mänskliga rättigheter i arbetslivet Begränsade straffsanktioner Liksom övriga FN-organ saknar ILO möjlighet att utdöma straff till de länder som bryter mot konventionerna, men organisationen har ett utarbetat övervakningssystem. De länder som ratificerat kärnkonventionerna måste rapportera till ILO hur de lever upp till sina åtaganden och det ska ske vartannat år. För övriga konventioner gäller vart femte år. Regeringarnas rapporter granskas sedan av ILO:s expertkommitté, som består av ett tjugotal oberoende jurister. De gör en egen rapport som sedan läggs fram för ILO:s arbetskonferens. Fackföreningar och arbetsgivarorganisationer får kopia på sin regerings rapport och det finns rutiner för att fånga upp deras invändningar. Parterna kan också självständigt anmäla en regering som inte lever upp till sina åtaganden. Under ILO:s årliga arbetskonferens kan både regeringar, fackliga representanter och arbetsgivarorganisationer ta upp och diskutera de kränkningar av konventionernas innehåll som hela tiden sker. Det är en granskning som liknar en juridisk process i en domstol. I en speciell kommitté får det kritiserade landet försvara sig. Kritikerna är fackföreningar eller arbetsgivare samt andra länders regeringar. I särskilt allvarliga fall kan ILO tillsätta en särskild kommission som kan uppmana till åtgärder mot ett land som bryter mot konventionerna. Det gjordes mot Burma eftersom militärjuntan där under lång tid använt sig av tvångsarbete. År 2000 uppmanade ILO sina medlemsländers regeringar, arbetsgivare och fackföreningar samt internationella organisationer att sätta tryck på militärjuntan. EU upphävde därför sina tullförmåner för Burma och införde en rad handelssanktioner. Men de länder som fortsätter att bryta mot de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, trots kritiken från ILO, kan oftast göra det riskfritt. Organisationen kan inte på egen hand hindra eller bestraffa dem, men har försökt att få organisationer som faktiskt har sanktionsmöjligheter att införa ILO:s kärnkonventioner i sina avtal. EU har till exempel infört kärnkonventionerna i sitt tullpreferenssystem som med viss framgång påverkat utvecklingen i Vitryssland. Brott mot ILO:s konventioner och mänskliga rättigheter i arbetslivet förekommer ständigt. IFS - Internationella fackliga samorganisationen ger årligen ut rapporten Kränkningar av fackliga rättigheter som är en välgrundad dokumentation av de övergrepp och kränkningar som är vardagsmat över hela världen. 27

28 ILO:s 8 kärnkonventioner Från världskrig till fredspris I slutet av 1800-talet levde stora grupper av arbetare under svåra omständigheter, och någon arbetsrätt som tog tillvara deras intressen existerade knappast. Makthavarna var rädda för att den sociala misären och de stora orättvisorna som industrialiseringen medförde skulle leda till revolution. Därför tog representanter för näringslivet upp frågan om att med internationella avtal reglera arbetstagarnas villkor. Första världskriget fick sitt slut genom fredsfördraget i Versailles I fördraget betonade man starkt att en hållbar och universell fred bara kunde uppnås om den byggde på social rättvisa. Utifrån dessa tankar skapades International Labour Organization, som en del av Versaillesfördraget. ILO började genast arbeta och antog sin första konvention 1919, som stadgar åtta timmars arbetsdag, sex dagar i veckan. Under 1930-talets ekonomiska depression fördes alltmer fruktlösa samtal mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Men i slutskedet av andra världskriget antog ILO den så kallade Philadelphiadeklarationen, som fortfarande är vägledande för ILO:s arbete. I deklarationen förtydligades ILO:s viktigaste principer: arbetskraft är inte en handelsvara yttrande- och föreningsfrihet är grundläggande för att uppnå varaktiga sociala framsteg fattigdom, varhelst den finns, är ett hot mot hela samhällets välstånd alla människor; oavsett ras, tro eller kön, har rätt att sträva efter materiellt och andligt välbefinnande, och att få göra detta under levnadsvillkor som utmärks av frihet och värdighet, ekonomisk trygghet och lika möjligheter När FN bildades efter andra världskriget blev ILO en del av den nya organisationen tilldelades ILO Nobels fredspris med motiveringen att ILO:s arbete»har haft ett varaktigt inflytande på flera länders lagstiftning«. 28

29 mänskliga rättigheter i arbetslivet ILO tilldelas Nobels fredspris Från vänster till höger Gullmar Bergenström (arbetsgivarnas representant), Hector Gros Espiell (regeringarna), Jean Màri (arbetstagarna) och David A. Morse (ILO:s generaldirektör). Foto: ILO Foto: ILO Edward Phelan, ILO:s generaldirektör (tv) och Trygve Lie, FN:s generalsekreterare (th), skriver 1946 under ett avtal som gör ILO till det första specialiserade FN-organet. 29

30 ILO:s 8 kärnkonventioner Foto: ILO/m. Crozet Ett viktigt fackligt verktyg I den globala fackliga strategi som svensk fackföreningsrörelse är en del av spelar kärnkonventionerna en central roll. De är en konkret utgångspunkt som alla aktörer känner till och som ingen kan vifta bort som oväsentligheter. Deras existens gör det tydligt att rättigheter i arbetslivet är grundläggande mänskliga rättigheter. Här är några exempel på hur fackföreningarna använder dem i sitt globala och lokala engagemang. Globala ramavtal Med kärnkonventionerna som grund sluter globala branschfack och multinationella företag avtal som omfattar företagets samtliga arbetsplatser och anställda i världen. Avtalen reglerar grundläggande arbetsvillkor om exempelvis fackliga rättigheter, löner, säkerhet, arbetsmiljö och förbud mot barnarbete. Några svenska företag som har slutit sådana avtal är SKF, SCA, Skanska, H&M, IKEA, Securitas och Elanders. OECD:s riktlinjer för multinationella företag Riktlinjerna bygger på innehållet i kärnkonventionerna och är ett sätt att påverka multinationella företag att följa nationella lagar och kärnkonventionernas inne- 30

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter

Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter 150 Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter Finns det fortfarande människor som lever som slavar, och vad beror det på? Vad kan facket göra för att

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Ingen solskenshistoria

Ingen solskenshistoria Ingen solskenshistoria -En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet Text till inlagan: Schyst resande 2012 Text, research och foto: Malin Kjellqvist, Fair Trade Center Grafisk

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Afrika

Fackföreningsrörelsen Afrika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer