VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Här hittar du viktig information kring ditt arbete. Äldre- och handikappomsorgen

2 ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Övergripande mål, behandlas med respekt och värdighet genom att: - lyssna och ta hänsyn till att människor är olika - använda ett vårdat, enkelt och vänligt språk ses som individer genom att: - alltid se sig som besökare i den enskildes hem - vårda förtroenden - stärka den enskildes möjlighet till oberoende kunna leva ett så självständigt liv som möjligt genom att: - planering av insatser sker i dialog med den enskilde - planering utgår från vad den enskilde klarar själv - undvika dubbelbemanning och begränsa antalet personer som den enskilda ska möta så långt möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin ursprungliga bostad så länge de själva önskar kunna flytta till en särskild boendeform om behovet av omsorg och vård är stort ha tillgång till omsorg och vård som passar alla få avsluta livet med värdighet

3 Äldre- och handikappomsorgens organisation Socialchef Central administration Medicinskt ansvarig sjuksköterska för kommunens särskilda boenden Områdeschef Söder Enhetschef Områdeschef Norr Enhetschef Områdeschef Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor Hemtjänst, Gruppboende Korttidsplatser Handikappomsorg Daglig verksamhet Hemtjänst Gruppboende Dagverksamhet Biståndshandläggare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Syn- och hörselinstruktörer Personliga ombud Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS styr vårt arbete. Socialtjänstlagens grunder är: Helhetssyn Socialtjänsten ska beakta hela människan, både starka och svaga sidor och ta hänsyn till den enskildes olika behov. Frivillighet och självbestämmande Den enskilde bestämmer själv om hon eller han vill ta emot ett erbjudande om en social tjänst. Ingen ska påtvingas tjänster som de själva inte vill ha eller inte tror på. Kontinuitetsprincipen Arbetet bygger på förtroende mellan den enskilde och personal och att hon eller han inte ska behöva möta alltför många olika personal. Normaliseringsprincipen Den som har fysiska, psykiska eller social handikapp har rätt att leva och bo som andra. Våra insatser ska underlätta för den enskilda att leva i sin invanda miljö. Flexibilitet Varje insats ska vara individuellt anpassad efter den enskildes önskemål och behov. Valfrihet Viktiga begrepp är självbestämmande, integritet och självständighet.

4 LSS-lagens mål är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra Insatserna ska öka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv, dvs bo och arbeta som andra. Insatserna ska vara anpassade till mottagarens individuella behov. Insatserna ska ges så länge behov av dem finns. Alla insatser ska samordnas (både kommunens och landstingets). Den enskilde ska själv ta aktiv del i beslut om insatser. Alla insatser ska ha en aktiverande prägel, dvs. inte beskyddande, omhändertagande. Närhetsprincipen ska iakttagas. Mål för hälso- och sjukvård Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värd och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Mimers brunn Mimers Brunn är kommunens intranet. Där kan du hitta mycket information kring ditt arbete. Du har också ett eget ansvar att läsa och ta till dig information som finns där. Som vikarie får du en inloggning av närmaste chef. Har du frågor vänd dig till din närmaste chef. Arbetsmiljöprogram Arbetsmiljön är en del i det dagliga arbetet. Som anställd ska du : medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som behövs för en god arbetsmiljö påtala brister i arbetsmiljön för din närmaste chef följa gällande föreskrifter och använda skyddsutrustning iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall Sekretess Sekretess är detsamma som tystnadsplikt och gäller inom Socialförvaltningen. Det innebär att uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden inte får lämnas ut, utan hans eller hennes samtycke. Det kan vara uppgifter som gäller hälsotillstånd, ekonomi, familjeförhållanden, namn, adress, telefonnummer mm.

5 Bemanningsenhet/ Vikariesamordning anställer vikarier till hemtjänst, gruppboende, dagverksamhet, gruppbostäder, daglig verksamhet och personliga assistenter. ser till att vikarier har rätt kompetens och lämplighet. fördelar korttidspool och korttidsvikarier har kontroll på de olika delarna i LAS-systemet Anställningsavtal Vid varje anställning skrivs ett anställningsavtal. Där står under vilken tid du är anställd och vad som gäller för anställningen. OB-tillägg, ersättning för obekväm arbetstid Det finns speciella regler för tillägg för obekväm arbetstid. Vardagskväll :50 kr/tim Veckoslut, fredag måndag kl :00 kr/tim Vardagsnatt :20 kr/tim Storhelg dagen före midsommarafton/julafton/nyårsafton till kl nästkommande vardag 82:10 kr/tim Jourersättning När du ligger jour ersätts du alltid med lön för halva tiden och jourersättning för den andra halvan, oavsett hur mycket du är uppe och arbetar. För närvarande är jourersättningen 27:70 kr/tim. Exempel. Jour mellan kl = 4 timmar betalt (lön) plus OB-ersättning, samt 4 timmar jourersättning. Övertid Du kan bli beordrad att arbeta övertid. av din chef och då finns det tre ersättningsnivåer: Fyllnadslön 120 % på lönen per timme. Gäller vid deltidsanställning. Ersättningen ges upp till du nått heltidsmåttet. Vanligast heltidsmått är 8 timmar per dagpass. Enkel övertid 180 % på lönen per timme. Gäller när man nått heltidsmåttet eller är heltidsanställd. Då får man enkel övertid de 2 närmaste timmarna före och efter ordinarie arbetspass. Kvalificerad övertid 240 % på lönen per timme. Gäller när man överskrider de 2 närmaste timmarna före och efter ordinarie arbetspass. Beordring på fridag anses alltid som kvalificerad övertid oavsett hel eller deltidsanställning.

6 Tjänstgöringsrapport (T3:a) Varje månad fyller du i en tjänstgöringsrapport och lämnar till din närmaste chef. På den skriver du vilka timmar du arbetat, fyller också på eventuellt OB-tillägg och skriver under med ditt namn. Liggande anställningsbeslut Det liggande anställningsbeslutet lämnas in tillsammans med tjänstgöringsrapporten varje månad. Fyll i arbetsplats, datum och vem du vikarierar för varje gång du arbetar. Sjukanmälan När du blir sjuk anmäler du det till din närmaste chef eller till personalgruppen. Du gör likadant vid friskanmälan. Försäkran om sjuklön Du ska lämna en försäkran om sjuklön till din närmaste chef, blanketten hittar du på Mimers Brunn under mappen SF/Blanketter/Personal. Om du fortfarande är sjuk på den 8:e dagen ska du lämna läkarintyg till din chef. IT-säkerhet Kommunen har regler för hur Internet ska användas. Det är bara IT-avdelningen som får installera program. Kom ihåg att aldrig ladda hem eller lyssna på material som innehåller pornografi, rasism eller nazism. Samma gäller material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, nationalitet osv.), eller på annat sätt kan vara stötande eller ha anknytning till kriminell verksamhet. Telefoner Telefonen är ett viktigt verktyg och det är nödvändigt för verksamheten att ha telefonkontakt med andra. Alla arbetsplatser har telefon och en del har också mobiltelefon. Använd sunt förnuft vid telefonsamtal, men tänk extra på att: När du ringer samtal inom kommunen slå alltid kortnumret (gäller även mobiltelefon) Om du behöver ringa växeln, använd kortnumret 99. Använd enbart mobiltelefonen till korta samtal. Privat mobiltelefon ska vara avstängd under arbetstid. Telefonlista Aktuell telefonlista finns på arbetsplatsen och på Mimers brunn under mappen SF/Interntelefonlista för SF. Leasingbilar De flesta hemtjänstgrupper, nattpatrull, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal med flera arbetsgrupper har leasingbilar. Det gäller vissa regler och rutiner för bilarna. Där det finns bilar finns det också en bilansvarig i personalgruppen. Hon eller han har som uppgift att se till att bilarna sköts på ett normalt sätt när det gäller städning, tvätt och service. Om du kör emot något eller krockar med leasingbilen ska du alltid fylla i en skadeanmälan. Blanketten hittar du i bilen.

7 Arbetskläder Alla tillsvidareanställa som är i tjänst större delen av året (minst 6 månader) och månadsanställda som omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS), får arbetskläder för ett värde av 500 kronor/år. Det är kommunen som äger arbetskläderna och kommunens logga finns synlig på kläderna. Som vikarie använder du egna kläder och bekväma skor (inte korta kjolar, korta shorts eller utmanande kläder). Rutiner för handhygien God handhygien är det viktigaste, enklaste, billigaste och effektivaste sättet att förhindra smittspridning. Tänk på att: du inte ska använda nagellack, ringar och andra smycken i omsorgs- och vårdarbetet om du har långt hår bär du det uppsatt du håller naglar korta och rena du tvättar händerna (även om du använt handskar) med tvättsprit innan rent och efter smutsigt arbete använda arbetskläder med korta ärmar och som kan tvättas i minst 60 grader Parfym, röklukt och andra starka dofter Många är känsliga eller allergiska för starka dofter, så undvik att använda parfym och annan kosmetika som luktar starkt. Undvik att röka eller snusa strax innan du går in till en enskilde pensionär. Förflyttningsutbildning Förflyttningsutbildning är obligatoriskt för dig som jobbar i vården. Kontakta din chef. Individuell plan Den individuella planen garanterar den enskilde delaktighet och inflytande över sin vardag. Den säkrar också att vi som personal tillgodoser hans eller hennes behov av service och omsorg. Alla som har insatser från kommunen har också en kontaktman bland personalen. Kontaktmannen och den enskilde kommer överens om vad hon eller han klarar själv eller behöver hjälp med. PRI-pärm PRI är en förkortning av PersonRelateradInformation. Det är en blå pärm som innehåller den individuella planen, ev. signeringslistor för mediciner, behandlingsscheman, hjälpmedelsinstruktioner och annan viktig information som rör den enskilde. Pärmen finns i den enskilda personens bostad. Tjänstegaranti Tjänstegarantin gäller för de som bor i gruppboende och garanterar en skälig levnadsnivå. Det som ingår i tjänstegarantin är den lägsta nivå alla har rätt till. Synpunkten Synpunkten är ett sätt för den enskilde att lämna synpunkter på sådan hon eller han är nöjd eller missnöjd med. Det finns en speciell blankett att fylla i.

8 Lex Sarah Lex Sarah är en anmälan om missförhållanden inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Det kan vara övergrepp och brister i omsorgen som är ett hot mot den enskildes hälsa eller säkerhet. Men det kan också vara bemötande av äldre- och funktionshindrade som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Delegering Delegering är när legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast) överlåter en medicinsk arbetsuppgift till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Det finns regler för hur det ska gå till och ett beslut om delegering är personligt. Medicinskt ansvarig sjuksköterska för hälso- och sjukvård i särskilt boende I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som har medicinskt ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård som bedrivs i särskilt boende. Avvikelser och Lex Maria i kommunens särskilda boenden Avvikelse är en oförutsedd händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra skada för en patient. Om den medicinskt ansvariga sjuksköterskan anser att händelsen är mycket allvarlig görs en anmälan till socialstyrelsen, Lex Maria. Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera om en patient drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Hälso- och sjukvårdspersonal är legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast) och personal som fullgör arbetsuppgifter på uppdrag eller delegering av legitimerad personal. Brandsäkerhet Rutiner för brandsäkerhet och hur du ska göra vid eventuell brand får du information om på arbetsplatsen. Larmrutiner Det finns olika typer av larmsystem. Information om vad som gäller får du på arbetsplatsen. Nycklar Rutiner för nycklar finns på respektive arbetsplats. Information om vad som gäller får du på arbetsplatsen. Fackliga organisationer Det finns en mängd olika fackliga organisationer inom kommunen. Kommunal är den största fackliga organisationen inom äldre- och handikappomsorgen. Andra fackliga organisationer är förbundet SKTF, Vårdförbundet, Föreningen Sveriges arbetsterapeuter FSA, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund LSR. Utgiven av Oskarshamns kommun Socialförvaltningen Box Oskarshamn december 2006

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson C-UPPSATS 2007:029 Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv Anna Strömberg Charlotte Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer