Gävle Symfoniorkester

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle Symfoniorkester"

Transkript

1 Gävle Symfoniorkester En förstudie Dnr 10KFN Utredningsgrupp Mats Öström, kultur- och fritidschef Beryl Lunder, konserthuschef Örjan Hans-Ers, orkesterchef Kenneth Johansson, länsmusikchef

2 Innehåll Sid Inledning och bakgrund 3 Syfte, mål och metod 4 Gävle Symfoniorkester - en bakgrund 5 [ämförelseobjekt 11 Helsingborgs Symfoniorkester 12 Svenska Kammarorkestern 16 Norrköpings Symfoniorkester 20 Analys 25 Vägvalsdiskussion 27 Slutsatser 29 Sammanfattning 30 Förslag 31 2

3 Inledning och bakgrund Gävle Symfoniorkester firar sitt hundraårsjubileum säsongen Under sina hundra år har orkestern vuxit, blivit del av den framväxande kulturpolitiken och flyttat in i ett konserthus vackert beläget vid Gavleån. Nu förändras formerna för kulturpolitiken, rollerna mellan stat, region och kommun förändras och kulturverksamheterna hamnar i nya politiska sammanhang. Gävle Symfoniorkester får idag statliga bidrag från Statens Kulturråd, övrig finansiering svarar Gävle kommun för. De statliga bidragen kommer i framtiden att fördelas av landstinget via den så kallade samverkansmodellen som Landstinget Gävleborg har för avsikt att ingå i från och med Samverkansmodellen förutsätter att en regional kulturplan tas fram i samverkan med kommuner och efter samråd med länets kulturliv och det civila samhället. Kulturplanen ska baseras på de nationella kulturpolitiska målen och på de regionala utvecklingsstrategierna. Syftet är att regionala prioriteringar och variationer ska få ökat genomslag samtidigt som staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Gävle Symfoniorkester och Gävle Konserthus är en av länets största kulturaktörer och därmed av stor betydelse för regionens kulturliv och den framtida regionala kulturpolitiken. Förestående regionkommunbildning innebär att politiska ambitioner och prioriteringar inom kulturområdet måste harmonieras. Inom ramen för utvecklingsarbetet av Gävle Symfoniorkester och Gävle Konserthus och med anledning av de förändringar som förväntas inom kulturområdet när de nya regionerna etableras har därför en förstudie genomförts. Med anledning av den stundande samverkansmodellen fokuserar den på Gävle Symfoniorkester och kan ses som ett bidrag till den regionala kulturplanen. En förstudie av Gävle Konserthus ska genomföras under Förstudien har tagits fram på uppdrag av Kultur och fritidsnämnden i Gävle kommun. Arbetet har skett under ledning av Mats Öström, förvaltningschef, tillsammans med Beryl Lunder, konserthuschef, Örjan Hans-Ers, orkesterchef och Kenneth Johansson, länsmusikchef. Göran Persson har varit knuten till förstudien som redaktör. 3

4 Syfte, mål och metod Syftet med förstudien är att ge relevant underlag för att formulera framtida politiska ambitioner för Gävle Symfoniorkester och Gävle Konserthus. Dels inom ramen för den regionala Kulturplanen och dels i kommunens eget beslutsfattande. Mål Förstudien ska ge en nulägesbeskrivning inklusive jämförelse med andra liknande verksamheter nationellt. redogöra för potentiella utvecklingsområden och möjligheter. diskutera tänkbara framtida strategier och scenarion. Metod Nulägesbeskrivningen fokuserar på att jämföra uppdrags-, mål- och verksamhetsformuleringar samt ambitionsnivåer satta i ekonomiska termer för Gävle Symfoniorkester, med motsvarande gjorda för Norrköpings Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester och Svenska Kammarorkestern i Örebro. Detta har gjorts genom studier av årsredovisningar och återrapporteringar samt med kompletterande frågor via enkät och i vissa fall direkta kontakter. 4

5 Gävle Symfoniorkester - en bakgrund [ början av 1900-talet fanns i Sverige symfoniorkestrar endast i Stockholm och Göteborg, men den politiska viljan att ge fler människor tillgång till klassisk musik framförd av symfoniorkester var stark. Det ledde till att några av landets städer erbjöds ekonomiskt stöd för att bilda symfoniorkestrar under förutsättning att städerna själva tog halva det ekonomiska ansvaret, staten stod för den andra halvan. Tre städer tog fasta på erbjudandet, Helsingborg, Norrköping och Gävle. Gefleborgs läns orkesterförening bildades och den första konserten ägde rum den 16 januari 1912 i GävleTeater. Då bestod orkestern av 25 musiker varav tre var kvinnor. Idag består Gävle Symfoniorkester av 52 professionella musiker, fördelningen är 60 procent män och 40 procent kvinnor och i orkestern finns elva nationaliteter representerade där 25 procent av musikerna är födda i ett annat land än Sverige. Gävle Symfoniorkester är landets minsta symfoniorkester. Hemvist för orkestern är Gävle Konserthus som invigdes i januari Där finns två konsertsalar, Gevaliasalen med 800 platser och Bo Linde-salen med 170 platser. De flesta av konserterna spelas i Gävle Konserthus, men orkestern ger även konserter på andra platser i Gävle, som exempelvis Heliga Trefaldighets kyrka, Gasklockorna, Boulognerskogen och Stortorget. Vidare spelar orkestern årligen i länet, företrädesvis i Hudiksvall men också i Bollnäs sedan invigningen av det nya Kulturkvarteret, i regionen som exempelvis Dalhalla och Uppsala samt nationellt med konserter i större städer som Stockholm och Göteborg. Senaste internationella turnån gick till Holland 1999, där orkestern bland annat spelade i Concertgebouw i Amsterdam. Just nu planeras en turne till Kina efter inbjudan från Gävle kommuns systerstad Zhuhai. Övergripande syften och mål för orkesterns verksamhet GävleSymfoniorkester harett uppdrag att erbjuda Gävlebor och andra, i alla åldrar oumbärliga upplevelser av levande musik på hög professionell nivå inspirera sin trogna publik och nå ut till en ny publik genom att spela på nya scener och arenor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt bidra till attskapapositiva attitydertill mångfald genom internationella och interkulturella samarbeten vara en stolthet för Gävle genom konstnärlig spets på hög internationell nivå, samt vara en naturlig del i det som utvecklar regionen Pågående projektoch samarbeten Gävle Symfoniorkester samarbetar på olika sätt med andra scenkonstinstitutioner som exempelvis DalaSinfoniettan, Västerås Sinfonietta, Symfoniorkestern vid NorrlandsOperan, Uppsala Kammarorkester och Nordiska Kammarorkestern. Samarbetet består av gemensamma produktioner där två orkestrar slås samman till en 5

6 stor orkester och möjliggör konserter med annan repertoar än den som spelas på respektive orkesters besättning. Orkestern gör också gemensamma beställningar av ny musik vilket innebär att den nyskrivna musiken får större spridning och kostnaderna för verken fördelas på flera orkestrar. Orkestrarna i regionen turnerar även till varandra vilket ger möjligheter att möta en ny publik. De konserter som regelbundet spelas utanför Gävle och i andra kommuner i länet sker i samarbete med Musik Gävleborg. Samarbeten med utbildningar som musikhögskolor, förberedande musikutbildningar och kulturskolor är en viktig del av orkesterns verksamhet. Ett mångårigt samarbete pågår med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med en årlig masterclass-utbildning för dirigenter, och med kompositionselever från Piteå Musikhögskola. De senaste fem åren har ett kompositionsprojekt genomförts i samarbete med orkesterns huskomponist, elever och lärare vid Vasaskolans estetiska program i Gävle och med elever och lärare vid Musikkonservatoriet i Falun. Eleverna har skrivit musik för orkestern som spelats vid skolkonserter. Samarbeten med elever och lärare från Gävle Kulturskola görs årligen i gemensamma konserter. Orkestern samarbetar också med Operahögskolan i Stockholm i gemensamma konsertoch operaprojekt. med Högskolan i Gävle och med Folkhögskolan i Bollnäs, där elever får möta orkesterns musiker före konsert och en möjlighet att uppträda vid en publik aktivitet i foajen efter konsert. Orkestern samarbetar även regelbundet med körer som Orphei Drängar, Uppsala Akademiska kör, Storkyrkans Kör, Forsbacka Kammarkör och Danderyds vokalensemble. Gävle Symfoniorkester gör årligen en till två CD-inspelningar och har till dags dato spelat in 36 fonogram (LP och CD), de senaste åren i samarbete med bland annat Naxos World och Naxos Sweden. Enligt ett nytt arbetstidsavtal för musikerna från 2010 har möjligheter skapats för inspelning och utsändning på samtliga digitala plattformar, orkesterspel och kammarmusik i alla konstellationer - såväl större som mindre ensembler, pedagogisk verksamhet med inriktning mot barn, ungdom och äldre samt deltagande i marknadsföringsarbete. Ett projekt med förskolebarn pågår där barnen får träffa en mindre grupp musiker på scenen i konserthusets Gevaliasal. Syftet äratt skapa relationer med barnen och ge demverktyg att bättre tillgodogöra sig orkesterkonserter. Organisation/personal Gävle Symfoniorkester och Gävle Konserthus är en del av Kultur & Fritidsförvaltningen i Gävle Kommun. Organisationen är gemensam och består av 68 tillsvidareanställda. Vid beräknad arbetstid som tas i anspråk för Gävle Symfoniorkesters räkning består antalet tillsvidareanställda av 61 personal och övriga anställda/anlitade omräknade till årsverken är 9,6 och består av dirigenter och solister. Andel medarbetare, i procent räknat, som arbetar med direkt verksamhet är 97 procent och 3 procent arbetar med stödjande funktioner. 6

7 Konsert- publik- och CD-statistik konserter fördelades enligt följande: Offentliga konserter i Gävle 25 st Skolkonserter lost Familjekonserter 4 st Konserter i länet 5 st Konserter i övriga landet 3 st Konserter för företag/organisationer 3 st CD-inspelningar CD-inspelningar 3 st CD-utgivningar 2 st Antal publik/besökare st Gävle Symfoniorkester & Gävle Konserthus finansieras av kommunala och statliga anslag. I budget är Gävle Symfoniorkester och Gävle Konserthus integrerade eftersom verksamheterna delarpå personal och overheadkostnader. Det är alltså inte möjligt att med exakthet ange vad Gävle Symfoniorkester respektive Gävle Konserthus kostar, utan det ekonomiska utfallet bygger på uppskattning av hur stor del av medarbetarnas arbetstid som ägnas respektive verksamhet. Ekonomi (tkr) Statsbidrag Regionala bidrag O Kommunala bidrag Sponsring O Biljettintäkter 1081 Övrigt 1344 Summa (Siffrorna avser bokslut 2010) 7

8 Landstinget Gävleborg subventionerar de produktioner med Gävle Symfoniorkester som spelas i länet utanför Gävle. För 2010 subventionerades konserter med kr och dessa medel ingår i övriga intäkter ovan. (För 2009 subventionerade Landstinget Gävleborg konserter i länet med kr vilket inte är inräknat i ovanstående siffror). Produktionskostnader, kr består av kostnader för dirigent, solist, extra musiker, Symfonikören, STIM, noter. Övriga kostnader, kr består av kostnader enligt följande: Diverse kr: pianostämning, förbrukningsmaterial, instrumentförsäkring, avskrivning/ränta, cd/musik, tidskrifter. Administration kr: städning, sophämtning, leasing kopierings- och kaffemaskiner, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, driftkostnader lokalbokningssystem, telefon, data, porto, resor, hotell, representation, medlemsavgift Svensk Scenkonst, bankkostnader. Teknik kr: reparation/hyra/leasing teknik/instrument, förbrukningsmaterial, frakter, avskrivning/ränta. Styrdokument och andra avtal/överenskommelser Gävle kommun har en framtidsvision för hur livet ska se ut i Gävleår "Vision 2025". Den beskriver känslan och bilden av att bo i Gävle och ska fungera som en ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern. "Gävle- Vision 2025" fokuserar på gemenskap och öppenhet för varandra och världen, trygghet och nyfikenhet med mod att växa tillsammans och individuellt, mångfald som ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva samt mod att våga oss ut på världshaven och viljan att återvända till livet i hemmahamnen. En verksamhetsplan görs årligen för varje verksamhet med utgångspunkt i "Gävle- Vision 2025" och enligt modellen balanserad styrning som utgår ifrån fyra perspektiv; medborgare och brukare, medarbetare, hållbart samhälle och ekonomi. Ett Kulturpolitiskt program har antagits av Kommunfullmäktige den 29 september 2008 med fokus på Kulturell Allemansrätt. Det kulturpolitiska programmet fastslår att kulturen har ett egenvärde och är en viktig resurs för utveckling och tillväxt och kulturen ska därför vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, boende, utbildning, ekonomi och ursprung. 8

9 Gävle Symfoniorkester - mål och måluppfyllelse Definierade målför2010 Ökade publiksiffror i jämförelse med Utveckla utbudet av och tillgängligheten till kulturupplevelser såväl i stadskärnan som i stadsdelarna, och skapa förutsättningar för att göra kultur tillgänglig för nya målgrupper, Kulturell Allemansrätt. Samarbeta med andra aktörer inom musik & scenkonstområdet samt med aktörer som kan bidra till en bredare regional och nationell förankring. Måluppfyllelsen 2010 har inkluderat tre utomhuskonserter, nationaldagsfirande med fri entre, fyra konserter i länet, CD-utgivning, nutida musikvid 30 % av konserterna, framträdanden i samband med företagsevent och kongresser, fri entre till konserter med ordinarie prissättning för barn/ungdom t o m 19 år samt studerande med giltigt CSN-kort. Två konserter i samarbete med Ockelbo kommun och Bollnäs kommun, två konserter i Uppsala respektive Stockholm, ett samarbete med extern kör, samarbeten med Kungliga Musikhögskolan och Musikhögskolan i Piteå med masterclass i dirigering och samarbeten med kompositionselever, samarbete med fria musik- och scenkonstgrupper med inriktning mot barn och ungdom och pedagogiskt samarbete inklusive konserter och workshops med Vasaskolan i Gävle och med Musikkonservatoriet i Falun tillsammans med huskomponist och komponerande elever, två konserter i samarbete med Gävle Kulturskola. Planering för turneer och kontakt med ett land inom EV och ett utomeuropeiskt land. Gävle Symfoniorkester är inbjudna att turnera i Kina och planerar för en turne under Vidare har kontakter tagits för turne i Finland. För 2011 finns, bland andra,följande mål definierade Ökade publiksiffror i jämförelse med Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester ska utveckla utbudet av och tillgängligheten till kulturupplevelser såväl i stadskärnan som i stadsdelarna, och skapa förutsättningar för att göra kultur tillgänglig för nya målgrupper. Gävle Symfoniorkester skall under 2011 samarbeta med andra aktörer inom musik & scenkonstområdet samt med arrangörer och andra aktörer som kan bidra till en bredare regional och nationell förankring. 9

10 Gävle Symfoniorkesterska stödja utvecklingen av kulturskolan och de estetiska programmen och samarbeta med förskolor, grundskolor och gymnasier i regionen. Utveckling och genomförande av konsertmodell med förskolebarn. GävleSymfoniorkester ska under 2011 planera för att bege sig ut på världshaven. Exempel på planerade aktiviteterunder2011/örattnå satta mål 5 konserter på andra lokala arenor än Gävle Konserthus 4 musikaliska samarbeten med företag i regionen 2 konserter med impuls från andra genrer och konstformer 1 konsert i Gävleborgs län med ny samarbetspartner 4 konserter i regionen i samarbete med externa aktörer 2 samarbeten med externa körer 3 samarbeten med scenkonstinstitutioner på högskolenivå 2 samarbeten med fria musik- och scenkonstgrupper med inriktning mot barn och ungdom 4 utvalda konserter med ett skräddarsytt mottagande för studenter vid Högskolan i Gävle 10

11 Jämförelseobjekt jämförelseobjekt i den här förstudien är tre orkestrar varav två symfoniorkestrar med liknande bakgrund som Gävle Symfoniorkester samt en kammarorkester. De två symfoniorkestrarna, Helsingborgs Symfoniorkester och Norrköpings Symfoniorkester, bildades 1912 precis som Gävle Symfoniorkester, och med liknande förutsättningar. De ingår inte i länsmusikorganisationer och ligger utanför storstäderna. En snabb jämförelse säger att orkestrarna under sin levnad utvecklats olika där Norrköping idag är en relativt stor orkester med 85 anställda musiker och Helsingborg har 61 musiker. Svenska Kammarorkestern i Örebro har sitt ursprung i en orkesterförening som bildades 1909 och som några år senare, 1912, fick kommunalt stöd. Orkestern har på ett mycket framgångsrikt sätt profilerat sig sedan slutet av 1990-talet och anses vara Sveriges bästa orkester i sin kategori. Länsmusiken i Örebro AB är huvudman för orkestern. Uppgifterna för respektive orkester är hämtade från bokslut

12 Helsingborgs symfoniorkester Korthistorik Helsingborgs Symfoniorkester grundades 1912 och är i likhet med symfoniorkestrarna i Gävle och Norrköping en av Sveriges äldsta. Är 1917 aktualiserades frågan om att bygga ett konserthus och en kommitte tillsattes. En arkitekttävling anordnades i mitten av 1920-talet och det vinnande bidraget som från början var tänkt i 20-talsklassicistisk stil, omformades under arbetets gång till en rent funktionalistisk byggnad, en av landets första offentliga byggnader i den nya stilen. Helsingborgs konserthus invigdes 1932 och blev orkesterns fasta punkt. Sten Frykberg tillträdde som chefdirigent 1939 och populariserade konsertverksamheten och bland chefdirigenter under årens lopp finns namn som John Frandsen, Hannu Linto och Okko Kamu. Sedan 2006 leds orkestern som har 61 medlemmar av den brittiske dirigenten (och barockviolinisten) Andrew Manze. Orkestern har under senare år genomfört turneer i USA och Österrike och ger även konserter i städer i regionen, exempelvis Malmö, Köpenhamn, Lund och Ystad. På hemmaplan har orkestern en omfattande verksamhet för barn och ungdomar. Nuläge Helsingborgs Symfoniorkester både repeterar och ger de flesta konserterna i Helsingborgs Konserthus. En utökning av orkestern till nuvarande 61 tjänster har skett från och med Någon ytterligare utökningär intebeslutad. Stommen i verksamheten är abonnemangskonserterna (4 serier), men orkestern gör även barnoch ungdomsproduktioner (ca 4/spelår) och konserter med film- och musikalmusik. Helsingborgs Symfoniorkester ger också konserter i regionen och deltar vid festivaler som Musik i Kullabygden och Musik på Bosjökloster. Orkestern gör regelbundet CDinspelningar. Övergripande syften och mål för orkesterns verksamhet Enligt ägardirektiv har verksamheten följande mål: Utveckla verksamheten till sådan bredd, djup och kvalitet, att bolaget blir och uppfattas som en av landets ledande kulturinstitutioner. Genom sin verksamhet främja mångfald och integration. Samarbeta med stadens andra kulturinstitutioner såsom Dunkers kulturhus, Sofiero, Fredriksdal, och Stadsteatern samt stadens nämnder och styrelser i övrigt i syfte att ge medborgarna mer kultur till hög kvalitet. Bidra till lösningar som gör det möjligt att samverka regionalt och lokalt i syfte att använda tillgängliga resurser på ett optimalt sätt. Medverka till att Konserthuset används som en effektiv arena för olika arrangemang som bidrar till att öka användningsområdet för stadens lokaler. 12

13 Sträva efterattnå nya publikgrupper, ännu ovanavid klassiskmusik, med särskild hänsyn tagen till barn och ungdom. Utveckla kultursponsring och samarbetet med den privata sektorn. Vidta långsiktiga åtgärder i syfte att höja självfinansieringsgraden på sikt. Verksamheten som bedrivs av bolaget finansieras till övervägande del av bidrag från staten, regionen och kommunen, med kommunen som den största bidragsgivaren. Region Skåne fördelar både de statliga och de regionala bidragen. Detta innebär att bolagets målsättning och verksamhet är resursavstämd med dessa parter. Detta åstadkoms genom att parterna tecknade en överenskommelse med möjlighet till omförhandling om särskilda omständigheter av vikt inträffar som parterna inte råder över. Pågående projekt och samarbeten Samarbeten med skivbolagen Cl'O, BIS, Hyperion och även andra som ännu inte är kontrakterade. Music Around är en festival som återkommer vartannat år och är ett samarbete mellan Musik i Syd och symfoniorkestrarna runt Öresund. Samarbeten med Helsingborgs stadsteater och andra lokala aktörer planeras. Konsertlokal Konserthuset som är byggt 1932 är nyrenoverat (se även kommentar under punkten ekonomi). Stora salen rymmer 840 platser och lilla salen 240 platser. Scenen byggdes om och förstorades för något år sedan bland annat för att förbättra arbetsmiljö för musiker och produktionspersonal Organisation/personal Helsingsborgs Symfoniorkester är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av ett moderbolag ägt av kommunen. Moderbolaget har samtliga affärsdrivande bolag i staden som dotterbolag. Koncernbidrag ges till Konserthuset och till Helsingsborgs Stadsteater som är koncernens två kulturbolag. Den här modellen är ny sedan 1 juli i år. Orkestern har 61 musikertjänster och anlitar också regelbundet extra musiker för repertoar som kräver större besättning. Övrig tillsvidare personal uppgår till 18 personer och består av: tf VD, orkesterchef artistkoordlnator, producent, produktionsassistent som ansvarar för uthyrning och foaje, en barn- och ungdomsansvarig 50 procent, en ansvarig för sociala medier 80 procent, marknadschef, ekonomi- och personalchefsamt administratör, ekonom, biträdande orkesterchefoch notbibliotekarie 50/50, notbibliotekarie 50 procent, scenmästare, tekniker o brandansvarig. bar- och cafeansvarig 75 procent, biljettansvarig samt växelansvang. fastighetsansvarig samt receptionsarbete (biljettförsäljning). 13

14 Ekonomi (tkr) Statsbidrag Regionala bidrag 2968 Kommunala bidrag Sponsring 131 Biljettintäkter 3926 Övrigt 3792 Summa Kommentar: I det kommunala bidraget ingår hyreskompensation på 7 mkr för hyresökningar i samband med renoveringen av konserthuset. Produktionskostnader enligt bokslut 2010 Dirigenter/solister (inkl PO-kostnader, resor, hotell) Extramusiker Körsamarbeten (lnkl, PO-kostnader) Noter (hyra/inköp) STIM-avgifter (tkr) 1895/ Statistik (2010) Antal konserter inklusive offentliga konserter, skolkonserter, turneer etc 54 (Kommentar: Antalet konserter 2010 var lägre än vanligt. Vanligtvis är antalet konserter under ett år.) Antal abonnemang säsongen 2010/2011 Publik Antal CD-inspelningar/utgivningar Turneverksarnhet Under 2010 genomfördes inga turneer, däremot har ett antal regionala konserter genomförts i Malmö, Lund, Ystad, Halmstad, Köpenhamn och Helsingör. Under 2008 gjorde orkestern och Andrew Manze en turne i USA, med tolv konserter uppbyggda 14

15 kring Beethovens Eroica-symfoni. Under våren 2011 har orkestern genomfört en turne i Österrike där man bland annat gav en konsert i Konzerthaus i Wien. En turne är också inplanerad Turneerria finansieras inom den befintliga budgeten och med intäkter från arrangörerna. Mål och strategier för framtiden Att utveckla kontakten med publiken vid konserter, studiebesök, via digitala medier och personlig kontakt. Vara synliga i staden och öka den lokala och regionala förankringen samt utveckla och förnya konsertformerna. I det ingår att nå nya kundgrupper som ännu inte är bekanta med verksamheten, och att vara en arena för ett brett spektrum av evenemang. Dessutom verka för förnyelse samt levandegöra traditionen. Koffertmodellen Det är ännu tidigt att göra en analys av koffertmodellen, men man uppfattar att tendensen verkar vara att staten avhänder sig ansvar och i första hand betalar ut pengar till regionen som får göra prioriteringen. Förändringar i uppdrag och ekonomi Ett beslut om samordning av OH-funktioner under kulturförvaltningen har fattats (november 2010) och en organisationsförändring genomförs nu i linje med detta. I korthet innebär det att OH-funktionerna kommer att ligga centralt och personalen inom de områdena (ekonomi, personal, marknad, m.m.) kommer att vara anställda av förvaltningen. Avsikten är en effektivisering där man för pengar från OH-funktioner till kärnverksamhet. De ekonomiska resurserna är oförändrade med en viss uppräkning för löneökningar. Regionen har bekostat fyra utökningstjänster men det är svårt att få kostnadstäckning för lönerevisioner för dessa tjänster. 15

16 Svenska Kammarorkestern Kort historik Ar 1909 bildades en orkesterförening i Örebro. Från början var verksamheten en amatörorkester som några år senare, 1912, fick kommunalt stöd ombildades verksamheten till kommunal stiftelse under namnet Örebro orkesterstiftelse. Samtidigt anställdes ett antal professionella musiker, som blev kärnan i orkestern. De professionella stråkmusikerna i orkestern bildade år 1962 Örebro kammarorkester, en stråkorkester som drevs av Örebro kommun och var landets första kommunalt heltidsanställda kammarorkester. Svenska Kammarorkestern bildades 1995 genom att blåsorkestern som fanns sedan den tidigare regionmusiken slogs ihop med Örebro kammarorkester. Chefdirigent för orkestern har sedan 1997 varit Thomas Dausgaard. Nuläge Länsmusiken i Örebro AB driver Örebro Konserthus, Svenska Kammarorkestern och en barn- och ungdomsverksamhet. Konserthuset i Örebro är orkesterns hemmaarena men där ges även konserter med externa produktioner. Länsmusiken är även huvudman för danskompanietraande-vo och Swicco, ett internationellt körcentrum i Örebro. Syfte och målformuleringar [ ägardirektivet för Länsmusiken i Örebro AB står bland annat att bolaget ska producera, utveckla och stödja professionell scenkonst inom musik och dans i Örebro kommun och Örebro län. Att invånarna i Örebro kommun och Örebro län ska erbjudas konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet, verksamtbidra till bilden av Örebro stad som en attraktiv plats, främja samverkan med andra producenter och främja konstnärlig förnyelse. Stiftelsen Musik för Örebro län har tagit fram ett Musikpolitiskt program. Prioriterade inriktningar i programmet är bland annat barn och ungdom, människor med olika etnisk bakgrund och människor med funktionshinder. Man menar också att musiken öppnar nya perspektiv och ska utgöra en pedagogisk resurs, samverka med musik- och kulturskolor, universitet och andra utbildningar och stödja barns och ungdomars eget musicerande. Andra mål är att: säkerställa högkvalitativ produktion av såväl kulturarvets klassiska repertoar som den samtida musiken. vara en beställare och producent av nyskapande verksamhet inom musikområdets olika genrer. stödja och stimulera arrangörsledet i samarbete med föreningar, m fl. 16

17 vara en medveten aktör och resurs för amatörmusiken. Bolagets styrelse har sju representanter från kommunen och två från landstinget. Särskilda mål för orkestern Svenska Kammarorkesterns målsättning är att vara en internationell orkester på hög nivå. Orkestern gör två internationella turneer per år och utgår från de produktioner den gör i Örebro och tar dem vidare ut internationellt. Orkesterns repertoarprofil är riktad mot den breda klassiska repertoaren. Alla barn i länet'erbjuds dessutom att besöka en skolkonsert per år. (Motto: världsklass och skolklass i kombination.) Pågående projekt och samarbeten Svenska Kammarorkestern har sedan starten spelat in 54 skivor. Med sin chefdirigent Thomas Dausgaard har man startatprojektet "The Complete OrchestralWorks of Beethoven" tillsammans med norska skivbolaget Simax. (Det omfattar 13 volymer.) Sedan 2007 driver man även skivprojektet "Opening Doors" tillsammans med svenska skivbolaget BIS, där man utforskar den romantiska symfoniska musiken. Fyra skivor med musik av Robert Schumann och Antonin Dvofåk har getts ut. Kommande utgivningar i serien inkluderar verk av Franz Schubert och Anton Bruckner. Orkestern har också gjort inspelningar med skivbolagen Naxos och Hyperion. I samarbete med Universitet i Örebro ställer sig orkestern till förfogande för dirigentelever, ger konserter på campusområdet och har öppna repetitioner tillgängliga för eleverna. Orkestern har också haft längre samarbeten med olika tonsättare, exempelvis Karin Rehnqvist och Sally Beamish. Med syfte att fördjupa orkesterns relation till modern musik och barockmusik har HK Gruber och Andrew Manze varit Artists-in-Residence hos orkestern. Orkestern samarbetar med en europeisk och en amerikansk agent. Konsertlokal Svenska Kammarorkesterns konserter ges huvudsakligen i Örebro Konserthus. Byggnaden är från 1932 och salongen rymmer cirka 720 personer. Organisation/personal Länsmusiken i Örebro AB är ett dotterbolag i Örebro kommuns koncern, Rådhuset AB. Ägarförhållande består till 91 procent av Örebro kommun och till nio procent av Örebro läns landsting. Verksamheten drivs från Örebro Konserthus och navet är Svenska Kammarorkestern. 17

18 (Eftersom vissa delar av verksamheten är överlappande är det inte möjligt att göra en exakt ekonomisk beräkning, men enligt den information som uppgivits rör 90 procent av de nedanstående posterna orkesterns verksamhet.) Personal 38 musiker, 1 ekonom, 1 bibliotekarie/administrativ assistent, 1 podieinspicient, 1 produktionschef, 1 adm. chef, 1 marknadschef, 1 VD, 1 försäljningsassistent, 1 inspicient, producent, (1 rockmusikkonsulent) Ekonomi (tkr) Statsbidrag Regionala bidrag 400 Kommunala bidrag Sponsring/annonser 1573 Biljettintäkter ink! tumågager 4600 Övrigt 448 Summa Orkestern betalar inte egen hyra för konserthuset, men hyreskostnaden ingår i den totala budgeten. Hyreskostnaden 2010 var tkr och inkluderar även städ och el. (El och städ ingår i hyresavgiften och kan inte separeras.) Kommentar: Den konstnärliga produktionsbudgeten 2010 var 6,5 miljoner kr. Inom den ska alla produktionskostnader rymmas. Det innebär kostnaden för chefdirigenten, kostnader inklusive PO för extramusiker, eventuella körsamarbeten, resor och hotell. Även noter (hyra/inköp) ingår, däremot inte STIM-avgifter. Statistik (2010) Antal konsertproduktioner Antal besökare Antal abonnemang (varav ca 5 skol) våren 1120 hösten 1248 Antal abonnemang 2011 våren 1148 hösten

19 Turneverksamhet Svenska Kammarorkestern turnerar i genomsnitt 2-3 veckor per år. Förra året medverkade de vid de så kallade PROMS-konserterna i London och under våren 2012 återvänderorkestern till Tyskland för en turne med Andrew Manze och solisten Sabine Mayer.l december 2012 kommer Thomas Dausgaard och orkestern att turnera i Europa med sångerskan Nina Stemme, en tume som fortsätter i USA våren 2013, bland annat med konsert i Lincoln Center i New York. Turtieverksamheten ryms inom den konstnärliga produktionsbudgeten på 6,5 miljoner kronor och genom de intäkter i form av gage som orkestern får vid konserterna under turneerna, Orkesterns gager har de senaste åren stigit eftersom orkestern är mycket efterfrågad (Gregor Zubicky, konstnärlig produktionschef). Mål och strategier för framtiden Strategin för Svenska Kammarorkestern är en "musikalisk dialekt". Vihar haft en ide om hur vi ska låta och det har gjort oss speciella. Vi har hängt oss fast vid vår chefdirigent och varit angelägna om att behålla vår speciella klang. Den utgår från orkestern, vi vill inte att den ska bli större. Skivorna är viktiga och vi har alltid haft en klar en ide om varför vi spelar in och vad. Vi har tackat nej när det inte passat. Den här strategin kommer vi också att tillämpa i framtiden. (Gregor Zubicky) 19

20 Norrköpings symfoniorkester (SON) Kort historik När den politiska viljan ledde till att vissa orter erbjöds statligt ekonomiskt stöd för att bilda en symfoniorkester tog Norrköping i likhet med Gävle och Helsingborg vara på den möjligheten. Norrköpings orkesterförening bildades i februari 1912 och den första offentliga konserten hölls i Olaikyrka i april samma år. Orkestern utgjordes av 25 musiker, en blandning av amatörer och professionella. Året efter byggdes S:t Johannes kyrka om till konsert- och föreläsningssal och var under namnet Hörsalen orkesterns hemvist fram till 1994, när Louis de Geer Konsert & Konferens invigdes. Då hade orkestern med sina 85 musiker sedan länge vuxit ur Hörsalen. Dirigenter som format Norrköpings symfoniorkester under åren är bland andra Heinz Freudenthal som ledde orkestern från 1936 till 1953, senare Herbert Blomstedt, Everett Lee och Sven-Gunnar Andren. Sedan 2007 leds orkestern av Alan Buribayev från Kazakstan. Orkestern genomför regelbundet utlandsturneer, som bland annat finansieras genom en särskild turnefond, Den senaste turnån gick till Österrike. Orkestern fokuserar även på CD- inspelningar avsedda för den internationella marknaden. Nuläge Norrköpings Symfoniorkester har Mellansverige som geografiskt upptagningsområde. Hemvisten för orkestern är Louis de Geer konsert & kongress i Norrköpings industrilandskap samt Crusellhallen i Linköping. Orkestern förmedlar traditionell klassisk musik, populärkonserter och nutida repertoar för barn och vuxna. Valda delar av konserterna, med hela eller delar av orkestern, erbjuds andra scener i regionens kommuner förutsatt att lokal arrangör och kostnadstäckning finns. Samarbeten med scenkonstaktörer sker regelbundet. Idag finansieras orkestern främst av Norrköpings kommun, men också av staten, Landstinget i Östergötland och Linköpings kommun. En omfattande verksamhet finns riktad till barn från förskoleålder och uppåt. Varje år besöker barn och ungdomar konserter anpassade för elevernas ålder. Ett samarbete finns med avgångsklassen vid Musikgymnasiet De Geer i Norrköping där eleverna är programskapare, solister, programvärdar, dansare, instrumentalister och kompositörer. Varje år arrangeras även en Sportlovsorkester med ungdomar från Kulturskolor i hela Östergötland. 20

M Å L O C H V I S I O N E R N O R R K Ö P I N G S S Y M F O N I O R K E S T E R

M Å L O C H V I S I O N E R N O R R K Ö P I N G S S Y M F O N I O R K E S T E R M Å L O C H V I S I O N E R N O R R K Ö P I N G S S Y M F O N I O R K E S T E R 2003 0 I N N E H Å L L MÅL OCH VISIONER I KORTHET 1 VILKA ÄR VI OCH VARFÖR? SON 2 Finansiering 2 Statens mål, riktlinjer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae presenterar Ett samarbetsprojekt för vår tids musik 1 Den nya musiken en del av vår tid Den nyskapade musiken

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Utveckling av Acusticum

Utveckling av Acusticum Utveckling av Acusticum Bakgrund Acusticum är en regional, nationell och europeisk branschsatsning på kulturella och kreativa näringar. Satsningen har pågått i drygt 10 år och innefattat olika typer av

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (11) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2011-06-15 Plats Hacksten, Hemlingbystugan Tid Kl. 13.00-17:00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer