Viktig information från kommunen! Om din säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information från kommunen! Om din säkerhet"

Transkript

1 Viktig information från kommunen! Om din säkerhet

2 Vad handlar den här broschyren om? iinnehåll Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre förberedd om du blir drabbad av en kris. I broschyren hittar du tips och förslag på vad du kan göra för att vara bättre förberedd, information om vad kommunen har för möjligheter att hjälpa till och på sista sidan hittar du en lista med viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha vid en kris. Vad är en kris eller extraordinär händelse? Ett exempel på en kris som under senare år drabbade många människor är stormen Gudrun. Effekterna av stormen påverkade hela samhället och satte många viktiga, och för oss självklara, funktioner ur spel, bland annat telefonförbindelser och elförsörjning. Andra exempel på kriser är bränder, översvämningar, större trafikolyckor, kärnkraftsolyckor, el- och telefonavbrott, pandemi och sabotage. Idag är vi bättre förberedda för att hantera kriser, men vi kan bli ännu bättre. Genom att du är bättre informerad om vad du själv kan göra och vad du kan förvänta dig av kom- Vad kan jag göra? Säkerhet i hemmet Innan det brinner Extraordinära händelser Är du beredd när det händer? När något har hänt Kommunens krisberedskap POSOM-gruppen, vad är det? Säkerhetssamordning SBA - Systematiskt BrandskyddsArbete Viktigt meddelande till allmänheten - VMA När strömmen har gått Akut omhändertagande - L.A.B.C. Viktiga telefonnummer munen kommer du att vara bättre förberedd. Spara den här broschyren - du kan behöva den i ett krisläge!

3 »En utbildning i första hjälpen är ovärderlig«innan något händer - vad kan du göra? Det finns mycket du kan göra för att klara av kriser och olyckor på ett bättre sätt. Vi listar några tips!» Gör en ordentlig genomgång av din bostad - brandskydd, utrymningsmöjligheter, maskiner, godkända elinstallationer med mera.» Olyckor och kriser är inte bara stora bränder eller stormar. Att falla, skära sig eller klämma sig är också olyckor.» Förvara dina värdesaker på ett tryggt och brandsäkert sätt.» Ordning och reda! Ett ordnat hem är generellt ett säkrare hem.» Fundera på hur du ska agera i olika kris- och olyckssituationer så att du är mentalt förberedd.» Utbilda dig! Utbildningar i exempelvis första hjälpen och livräddning ökar förutsättningarna att kunna hantera en kris avsevärt.» Gör andra i din omgivning medvetna om vilka olycksrisker som finns och hur de ska agera.» Om det finns barn i bostaden - gör dem delaktiga och medvetna om vad de ska göra vid till exempel en brand. gör en egen brandskyddskontroll! För information om utbildningar, kontakta Räddningstjänsten Se över din egen bostad Planera för hur du ska agera Utbilda dig i exempelvis första hjälpen Lär barnen vad de ska göra vid kris Mer information och tips på hur du förebygger olycksrisker finns bland annat på försäkringsbolagens hemsidor Vad kan jag göra? 1

4 Säkerhet i hemmet»ett säkrare hem behöver inte kosta extra«varje år skadas personer i hemmet. Minst personer omkommer till följd av olyckor i hemmet varje år. Fall- och halkolyckor är vanliga. Det är en bra idé att se över hur det ser ut hemma hos dig. Gör en lista över vilka saker som bör åtgärdas och när det ska vara klart. Tips för ett säkrare hem»» Undvik lösa sladdar på golvet.» Halkfri badrumsmatta och halkmatta i badkaret.» Halkskydd under mattor.» Använd bärbar telefon och ha den nära till hands.» Var försiktig med knivar och andra farliga redskap.» Se över trasiga elkontakter och sladdar. Tips för ett mer barnsäkert hem»» Mediciner och kemikalier inlåsta på hög höjd.» Tipp-, häll- och ugnsskydd på spisen.» Förvara tändstickor och tändare säkert.» Farliga redskap och knivar förvaras säkert.» Petsäkra eluttag, sladdosor och grenkontakter.» Var försiktig med heta drycker i närheten av barn.» Spjälskydd på säng och fallskydd på skötbord.» Montera spärrar på fönster och balkongdörrar.» Ta bort småsaker som barnen kan stoppa i munnen. Säkerhet i hemmet personer skadas och omkommer i olyckor i hemmet varje år. Minst människor vårdas årligen på sjukhus efter fallolyckor. Källa: NCO

5 »Gå igenom din bostads brandskydd och bli medveten om riskerna som finns«innan det brinner Brandvarnare räddar liv Att det skulle börja brinna i den egna bostaden är inget man tänker på. Men det bör du göra. Om det är något du bör avsätta tid för är det för brandskyddet i den egna bostaden. Har du koll på ditt brandskydd? Bra att ha hemma»» Brandvarnare, gärna en i varje rum.» Spisvakt* och timer till kaffebryggare/strykjärn.» Handbrandsläckare i hem, bil, båt och husvagn.» Brandfilt att släcka bränder med.» Utrymningsutrustning för flervåningshus. kom ihåg!»brandsläckare»brandvarnare»släcka ljusen Att tänka på»» Förebygg och eliminera brandrisker.» Om olja eller matolja fattar eld - kväv elden med någon form av lock eller plåt.» Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.» Stäng av tv, tvättmaskin, torkskåp och torktumlare med mera när du inte är hemma.» Placera inte sopkärlet nära brandfarlig vägg. * ska följa riktlinjer för brandsäkerheten VARNA - RÄDDA - LARMA - SLÄCK Vid brand - ring alltid 112 Ha alltid brandvarnare och brandsläckare i bostaden Innan det brinner 3

6 Extraordinära händelser»en kärnkraftsolycka eller en kraftig orkan är extraordinära händelser«extraordinära händelser 4 orkan storm elavbrott snöoväder giftutsläpp stora olyckor vattenavbrott översvämning större bränder - med mera Extraordinära händelser kan vara en kärnkraftsolycka, större bränder, trafikolyckor, sabotage och störningar på infrastruktur, naturkatastrof eller oväder. Vad är en extraordinär händelse? Extraordinära händelser är situationer eller händelser som markant avviker från det normala och innebär en allvarligare störning eller en överhängande risk för en allvarligare störning i viktiga samhällsfunktioner. En extraordinär händelse kräver ofta både brådskande och kraftiga insatser från samhället. Exempel på extraordinära händelser: Allvarliga störningar på infrastruktur Giftiga och miljöfarliga utsläpp Värmeförsörjningsavbrott Omfattande trafikolyckor Kraftiga snöoväder Fartygsförlisningar Kärnkraftsolyckor Naturkatastrofer Översvämningar Fågelinfluensan Större bränder Vattenavbrott Elavbrott

7 »Om du är förberedd klarar du ett längre elavbrott«är du beredd när det händer? Hur har du förberett dig för en kris eller katastrof? Var beredd på det oväntade så ökar du din förmåga att hantera kriser. våra tips» förberedd!» Håll dig informerad. Skaffa en batteridriven radio med extra batterier.» Gör upp handlingsplaner. Utgå från sådana situationer som skulle kunna inträffa där du bor.» Se till att du har tillgång till alternativa ljuskällor, exempelvis batteridrivna lampor.» Se till att ha varma filtar, liggunderlag, varma sockor och mössor hemma för att kunna hålla värmen.» Vatten och mat. Försök att ha ett litet matoch vattenförråd hemma som räcker i en vecka. 5 bra saker att ha hemma! Bocka av i rutan om det finns hemma. Annars hamnar det på inköpslistan! Campingkök Ficklampa Batteridriven radio Tändstickor/tändare Fotogenlampa Är du beredd? Fräscha batterier, första hjälpenväska, konserver, extra filtar, sovsäck, stearin- eller värmeljus och vatten på flaska är andra saker som är bra att ha hemma för att klara exempelvis ett längre elavbrott. 5

8 När något har hänt»ängelholm är en säker plats även under kris«en trygg och säker kommun att bo i Ett boende i Ängelholms kommun ska innebära en tillvaro i en trygg och säker vardag, där det finns en tillit till att kommunal service upprätthålls även under perioder som innebär stora motsättningar, som under en svår kris. Kommunens invånare ska kunna förvänta sig att friskt vatten kommer ur kranen, att sopor forslas bort snabbt och att det finns belysning på gator och torg när mörkret fallit. En regional kris berör endast ett län, medan lokala kriser innebär att endast en kommun drabbas. Det skulle kunna vara en stor brand, en översvämning eller en stor trafikolycka. Ängelholms krishanteringssystem omfattar bland annat en ledningsplan och en informationsplan. Dessa är framtagna för samordning av den kommunala verksamheten och informationspridning till de som bor, vistas och verkar i kommunen vid en kris. Därutöver har varje förvaltning tagit fram planer för att vid en kris kunna bedriva sin verksamhet på effektivast sätt. När något har hänt Krisberedskapsplaneringen medför bättre förutsättningar att kunna hantera en svår kris, och höjer förmågan att kunna hålla kommunen fungerande då det egentligen som bäst behövs. Alla kommuner i Sverige måste enligt lag arbeta med krisberedskap för att snabbt och effektivt kunna hantera olika typer av extraordinära händelser och större olyckor. Sveriges regering har ansvaret på nationell nivå, landsting, Stormen länsstyrelser Gudrun ansvarar är ett för exempel regional nivå på och när kommunen Krishanteringssystemet har ansvaret på lokal nivå. Estoniaförlisningen, kom till nytta Tsunamikatastrofen och orkanen Gudrun är några exempel på nationella kriser, kriser som drabbar landet i sin helhet. Kommunen har ett krishanteringssystem för att förebygga och hantera olika typer av större olyckor och kriser på den lokala nivån. Orkanen Gudrun är en av vår tids mer omfattande extraordinära händelser 6

9 »För att kunna hantera en kris krävs en genomarbetad krisberedskap«ängelholms kommuns krisberedskap Krisberedskap Krisledning Kommunen har ett särskilt ansvar för att Ängelholm ska vara en säker kommun för alla som bor och vistas här. En allvarlig krissituation kan inträffa helt oväntat och medföra att alla eller stora delar av kommunens invånare samt de som vistas i kommunen för en kortare eller längre tid drabbas. För att kunna hantera detta har Ängelholms kommun byggt upp en beredskap och organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information då en kris uppstår. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunens organisation, befogenheter och åtgärder i fredstid och vid höjd beredskap. En extraordinär händelse kännetecknas av att den:»avviker från det normala»innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar»kräver skyndsamma insatser av kommunen Krisorganisationen ansvarar för att underhålla nätverket, informera allmänheten samt att samordna inför, under och efter en kris eller extraordinär händelse. Om Ängelholms kommun skulle drabbas av en extraordinär händelse sammankallas en krisledningsgrupp bestående av en krisledningsnämnd och tjänstemän i ledande ställning. Krisledningens uppgift är att leda verksamheten samt inrikta, samordna och göra prioriteringar av insatser och resurser. Inte minst viktigt är information till allmänheten och massmedia samt samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. En upplysningscentral upprättas vid behov. Inom kommunen fördelas ansvaret för olika verksamheter på olika förvaltningar och bolag. Det ansvaret finns kvar även vid en extraordinär händelse och alla verksamheter i Ängelholm har därför en egen planering för sin beredskap. Det är händelsens omfattning som avgör om ansvaret stannar hos den enskilda förvaltningen eller om kommunens centrala krisledning tar över. Kommunens krisberedskap 7

10 POSOM-gruppen - vad är det?»en trygghet när det händer - om det händer«posom står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande» Vad är POSOM-gruppen? Det är en kommunbaserad organisation som utgör en extra resurs i vår kommun vid extraordinära händelser. Gruppen har som uppgift att vid oförutsedda större händelser och kriser ge stöd och hjälp till medborgare som drabbats av krisen eller som är i chock.» Vad kan POSOM-gruppen göra? De kan vara stödpersoner till enskilda drabbade personer eller till hela familjer. Gruppen kan även upprätta stödcentrum samt hjälpa drabbade människor vidare till andra resurser i samhället för att få hjälp på lång sikt. POSOM-gruppen har tystnadsplikt.» Varför en POSOM-grupp? Snabb hjälp till indirekt eller direkt drabbade vid olyckor eller kriser. Syftet är att ge praktisk hjälp och om möjligt lindra de psykiska påfrestningarna. POSOM-gruppen» Vem larmar POSOM-gruppen? Kommunens kris- eller stabsfunktion, räddningstjänsten eller vakthavande polisbefäl är de som larmar POSOMgruppen. POSOM-gruppen är en samordnings- och ledningsfunktion som sammankallas när behov uppstår. Det huvudsakliga uppdraget är att stötta och lindra vid en kris.» POSOM-gruppen består av representanter från socialförvaltningen, elevhälsan, polisen, räddningstjänsten och kyrkan. 8

11 »Lär barnen larmnumret genom pekramsan «Säkerhetssamordning ICE-nummer Lägg in minst ett så kallat ICE-nummer i din mobiltelefon. Då blir det lättare för polis och sjukvårdspersonal att få kontakt med dina anhöriga om du skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk. Larmnumret är numret du ringer när du behöver akut hjälp av polis, ambulans eller brandkår. Via 112 når du också Giftinformationscentralen. Mobiltelefonens telefonbok har blivit ett värdefullt hjälpmedel för räddningspersonal när de vill få kontakt med anhöriga till skadade och sjuka. Men det kan vara svårt att hitta rätt person i en telefonbok. Genom att lägga in en kontakt med rubriken ICE (In Case of Emergency, översatt till svenska "I händelse av nödläge") i din telefonbok, underlättas sökandet efter anhöriga i din mobiltelefon. Så här gör du: Skriv ICE+namn som rubrik på kontakten i telefonboken. Lägg gärna till vilken typ av anhörig det handlar om. Till exempel ICE Johan make eller ICE Anna syster. När du ringer 112 kommer du till länets alarmeringscentral. Operatören på alarmeringscentralen kommer direkt att vilja veta några saker. Var alltså beredd att svara på följande frågor:»vad har hänt?»vilket telefonnummer ringer du ifrån?»var behövs hjälpen? Det kan tyckas som om frågorna fördröjer den hjälp som behövs så snabbt. Men medan operatören talar med dig lyssnar en annan operatör på samtalet och börjar larma. Ta alltså tid på dig att ge lugna och korrekta upplysningar. Då blir hjälpen som mest effektiv. Du slår alltid 112 utan riktnummer. Det gäller även när du ringer från mobiltelefon. Lägg gärna in mer än ett ICE-nummer, ICE 2, ICE 3 och så vidare, i din mobiltelefon. Tänk också på att informera dem du lagt in som ICE-kontakter och provring ICE-numren för att allt ska vara rätt. Jeanette Lundahl är säkerhetssamordnare i Ängelholms kommun och ansvarar för samordning av projekt som rör kommunens säkerhet. Lär barnen larmnumret genom pekramsan»1 - peka på ena ögat»1 - peka på andra ögat»2 - peka på näsborrarna kontakt & läs mer» E-post: Telefon: Säkerhetssamordning 9

12 SBA - Systematiskt BrandskyddsArbete»Regelbunden sotning och brandskyddskontroll bidrar till en säkrare vardag«sba En säkerhet för dig och andra Systematiskt BrandskyddsArbete, SBA, är något som berör alla företag och organisationer, oberoende storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. Ängelholms kommun har anställda som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbete som bedrivs i kommunen. Varför behövs det? SBA medför att kommunen bättre kan skydda sina invånare och lokaler. Lagen om Skydd mot Olyckor 2 kap 2 anger i princip att ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra brands uppkomst och spridning faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning. SBA bör bedrivas av alla typer av verksamheter. Kommunen har personal som är anställd för att utföra och samordna SBA inom den kommunala verksamheten. Sotning och brandskyddskontroll Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar för att minimera risken för sotbrand. Kommunen tillämpar frister för rengöring (sotning) enligt SRU:s allmänna råd 2004:5. Tidsfristen beror på klimatförhållande och eldningens omfattning. Brandskyddskontroll i eldstäder och skorstenar För att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand skall eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar, och ska ske med regelbundna intervaller, vars längd varierar med typ av eldstad samt eldningens omfattning. Intervallerna kan variera mellan två till åtta år, och kontrollen får endast utföras av kommunen godkänd skorstensfejare eller tekniker. För att kunna genomföra sotning och brandskyddskontroll skall tak och stegutrustning vara i god kondition och finnas på plats fastsatta. Medborgarlinjen

13 »Vad ska jag göra när larmet går?«viktigt meddelande till allmänheten Viktigt meddelande till allmänheten - VMA Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara finns det ett särskilt varningssystem - VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN VMA består av två delar; informationsmeddelande och varningsmeddelande. Radio och tv utgör i bägge delarna de huvudsakliga informationskanalerna, och varningsmeddelandet kompletteras då behov anses föreligga med en signal som sänds ut via tyfoner. Signalen utgörs av sju sekunder långa tonstötar med 14 sekunders mellanrum och betyder: Signalen testas klockan första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. För att signalera att FARAN ÄR ÖVER sänds en sekunder lång tonstöt....lyssna på radio för vidare information...» GÅ INOMHUS» STÄNG DÖRRAR OCH FÖNSTER» SLÅ AV VENTILATIONEN» LYSSNA PÅ RADIO P4 FÖR VIDARE INFORMATION VMA Signalen för VMA är en sju sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad som repeteras i minst två minuter. Faran över signaleras med en sekunder lång ton

14 Strömmen har gått»om strömmen har gått och det inte kommer vatten ur kranen - vad gör jag då?«tänd ett ljus... Strömmen har gått Tillgång till ström är en sak som idag anses som en självklarhet. Därför finns det risk att vi står helt handfallna den dagen lamporna släcks, spisen slutar fungera, datorn är död då det blir ett strömavbrott! Vi listar här några tips på hur du kan förebereda dig så att du kan hantera en längre period utan el lite bättre. LJUS Se till att ha alternativa ljuskällor hemma. Detta kan vara:» Ficklampor - se till att även ha batterier» Gasol- eller fotogenlampor - se till att ha bränsle» Levande ljus VÄRME Alternativa värmekällor är bra att ha om strömavbrottet varar en längre tid. Detta kan vara:» Gasolkamin - se till att ha bränsle» Filtar och täcken» Värmeljus Som villaägare är införskaffande av ett elkraftverk det bästa sättet att förbereda sig mot längre perioder utan el! VID STRÖMAVBROTT Ta fram ficklampor, ljus etc Gör en felanmälan till ditt elbolag Förbered dig på att strömmen kommer att vara borta ett tag Glöm inte extrabatterier till ficklampan! VATTEN Om du bor i hus en bit utanför centrum kan det vid ett strömavbrott vara en bra idé är att bunkra upp vatten i flaskor. Vid längre strömavbrott upprättas vattendepåer på olika ställen i kommunen. Mer information om var dessa är lokaliserade fås via hemsidan eller kommunväxeln. Vid strömbortfall gör en felanmälan till ditt elbolag! Vet de inte om att du är utan ström är det svårt att göra något åt det

15 »L.A.B.C. står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock«Första hjälpen - L.A.B.C. Insatserna dom första minuterna kan rädda liv De första fem minuterna efter en olycka är viktiga och kunskaper i första hjälpen kan rädda liv. När du kommer fram till en skadad/sjuk person kontrollera först medvetandegraden. Försök därefter tala med personen, om denne inte svarar - ruska försiktigt. Om personen inte reagerar gå vidare enligt LABC-metoden Första hjälpen - L.A.B.C. 1. LIVSFARLIGT LÄGE» Livsfarligt läge innebär att du för bort personen från allvarliga faror som t.ex. brand, vatten, järnvägsspår med mera. Flytta aldrig en person i onödan, det kan förvärra skadan. Som livsfarligt läge räknas även stora pulsåderblödningar då det snabbt tömmer personen på blod. 2. ANDNING» Andningen kontrollerar du genom att hålla örat en bit ifrån personens mun och lyssna efter andningsljud, samtidigt som du tittar om bröstkorgen höjs och sänks. Om personen andas gäller det att säkerställa fri luftväg. Om personen inte andas, skapa fri luftväg och kontrollera sedan om andningen startar. Om personen inte börjar andas, påbörja mun-mot-mun andning. 3. BLÖDNING» Efter att säkerställt fri luftväg och regelbunden andning gäller det att snabbt stoppa större blödningar (pulsåderblödning räknas som livsfarligt läge ). Begränsa blödningen genom att hålla den skadade kroppsdelen högt och trycka på såret med handen. Lägg därefter ett tryckförband runt såret. Om det blöder igenom förbandet lägg ett nytt förband ovanpå det gamla. Lägg aldrig tryckförband runt bröstkorgen eller halsen utan tryck då förbandet lätt med handen mot såret. 4. CHOCK» Chock eller cirkulationssvikt innebär att mängden blod i kroppen är för liten för att syresätta kroppen. Chock är livshotande och ska inte förväxlas med den psykiska reaktionen chock. Tidiga tecken på chock är snabb puls, gråblek kallsvettig hud, oro och ångest. En person med chock placerars gärna i sidoläge samt med benen i högläge. Då underlättas blodcirkulationen till de viktigaste organen. Ge aldrig den skadade något att dricka eller äta eftersom det kan försämra tillståndet. Om du har kunskapen ge hjärtkompressioner vid hjärtstillestånd! bra att ha! första-hjälpen utbildning första-hjälpen väska (även i bilen och båten) Livsfarligt läge - för bort personen. Andas ej - ge konstgjord andning. Blödning stoppas genom tryck. Chock kan vara farligt - lägg benen högt. läs mer» L.A.B.C. 13

16 viktiga telefonnummer» Alarmering/nödsituation Ambulans, brandkår, polis och sjöräddning Jourhavande medmänniska Röda korset Polisen, ej brådskande Räddningstjänst Sjöräddningen Jourhavande brandmästare Ambulans, ej brådskande Sjukvård Ängelholms sjukhus, växel Psykakuten Apotekets läkemedelsupplysning Giftinformation Sjukvårdsupplysningen Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare Information om utbildningar/utlåning FLYTVÄSTAR Räddningstjänsten viktiga hemsidor» jourtelefoner» Brandskyddsföreningen Civilförsvarsförbundet Kemikalieinspektionen Konsumentverket, barnsäkerhet Krisberedskapsmyndigheten Sjukvårdsrådgivning på internet... Sjöfartsverket Skyddsnätet, allt om säkerhet... Strålsäkerhetsmyndigheten Statens Räddningsverk Svenska Livräddningssällskapet Vägverket Ängelholms kommun Öresundskraft Ängelholms Kvinnojour Jourtelefon: Mån - fre och mån - tors Hemsida: Tänk på att du som våldsutsatt kvinna alltid kan kontakta SOS Alarm på larmnumret 112! Nationella hjälplinjen för personer i psykisk kris Rådgivning via jourtelefonsamtal för personer i psykisk kris och deras närstående. Jourtelefon: Hemsida: Röda Korsets telefonjour För alla som hamnat i situationer där man tappat fotfästet, känner sig ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med. Telefon: Hemsida: Du hittar mer fakta och information om kommunens arbete med säkerhet och krishantering på vår hemsida eller via Medborgarlinjen ANSVARIG UTGIVARE Camilla Jönsson/Ängelholms KOMMUN PRODUKTION GIRAF MEDIA/VÄSTERVIK UPPLAGA

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

Är du beredd när det händer?

Är du beredd när det händer? Är du beredd när det händer? Långt elavbrott Oväder Ingen telefon Ingen värme Inget vatten Går inte att laga mat 1 Hej. Jag heter Thomas Andersson och är ansvarig för Ystads kommuns krisledning och krishantering.

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Bättre tänka efter före

Bättre tänka efter före Bättre tänka efter före ger säkerhet i vardagen Det gäller att göra något själv medan man kan! Det är fler äldre som skadar sig vid fall i hemmet än de som skadar sig i trafiken! Halvera fallolyckorna

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Lev säkert i vardagen. Tips och råd för dig som är äldre!

LÄTTLÄST SVENSKA. Lev säkert i vardagen. Tips och råd för dig som är äldre! LÄTTLÄST SVENSKA Lev säkert i vardagen Tips och råd för dig som är äldre! Lev säkert i vardagen Tips och råd för dig som är äldre! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 E-post: inger.mork@msb.se

Läs mer

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott Råd till dig som bor i lägenhet Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Från benbrott till inbrott -fortsättning av Bättre tänka efter före

Från benbrott till inbrott -fortsättning av Bättre tänka efter före Det gäller att göra något själv medan man kan! Ett projekt i samverkan mellan PRO, SKPF och SPRF, med stöd av MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap! Det är fler äldre som skadar sig vid fall

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Säker och trygg. motala.se. Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1

Säker och trygg. motala.se. Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1 motala.se Säker och trygg Tillsammans kan vi skapa ett säkrare och tryggare Motala. Säker och trygg i Motala 1 2 Säker och trygg i Motala Livet i Motala ska vara säkert och tryggt Vi arbetar för att skapa

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer