Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09"

Transkript

1 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9

2 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod var 4 17 september 14. Där möjlighet finns jämförs resultaten med motsvarande undersökning 1. Dessa jämförelser bör dock tolkas med försiktighet, då undersökningarna skiljer sig metodologiskt och genom att frågorna i flera fall formulerats annorlunda. I undersökningen redovisas svaren för alla län där minst 8 intervjuer genomförts. Följande län särredovisas inte: Blekinge, Gotland, Jämtland, Kronoberg, Västernorrland, Västmanland Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg.

3 Slutsatser Måttlig oro för brand En av tio är oroliga för att drabbas av brand i hemmet, men ytterst få tror att det finns en reell risk. Kvinnor är avsevärt mer oroliga än män. Levande ljus betraktas som den största brandrisken. Få (%) har själva upplevt en brand i hemmet under de senaste fem åren, men dessa skiljer sig till del från övriga. Man bedömer risken för brand som större än andra grupper och är också betydligt mer oroliga. Kunskaperna om åtgärder begränsade I stort sett samtliga skulle ringa 11/brandkåren och de drabbades av en brand de inte kan kontrollera. När det gäller att själv kunna minska effekterna av en brand så är det betydligt mer oklart vad man skulle göra. En av fyra vet inte vad man skulle göra för att minska följderna av en brand, i övrigt varierar åtgärdsförslagen i stor utsträckning. 3

4 Slutsatser Viss underskattning av brandförloppet Det finns en tendens till underskattning av brandförloppets utveckling. Det gäller främst yngre och kvinnor. Stor tilltro till brandvarnare I stort sett samtliga anser att det är viktigt med en brandvarnare för att skydda bostaden mot brand Nästan alla har också en brandvarnare och uppfattar att den är korrekt monterad. För en av fyra var det mer än sex månader sedan brandvarnaren kontrollerades. De som varit med om en brand kontrollerar brandvarnaren oftare. Brandsläckare uppfattas som mycket viktigt av två av tre och lika många har tillgång till en sådan. Bland yngre är det avsevärt färre som har en brandsläckare. 4

5 Slutsatser Stort eget ansvar Nio av tio uppfattar att man själv, eller någon annan i hushållet har det störst ansvaret för brandskyddet. Bland boende i hyreslägenhet är det en av fem som anser att fastighetsägaren har det största ansvaret. Viktigt att veta, men måttligt intresse för information Mellan åtta och nio av tio anser att det är viktigt att veta hur man kan förebygga brand och hur man gör om brand uppstår. Det är emellertid bara en av som ofta tänker på brandsäkerhet och en av fyra som har ett starkt intresse för information. De som varit med om en brand tänker oftare på brandsäkerhet, men uppfattar också sig själva som mer oförsiktiga med exempelvis levande ljus. 5

6 Slutsatser Foton viktigast att ta med Om det skulle brinna så är foton det man främst skulle ta med sig. Även husdjur, pengar och telefon ligger högt på listan, men svaren varierar mycket Tre av fyra möjliga att nå med information Tre av fyra har åtminstone något intresse för information om brandsäkerhet. Yngre är minst intresserade. De som varit med om en brand i hemmet samt äldre är något mer intresserade. En knapp majoritet efterfrågar en broschyr, därefter följer Internet och TV. Bland kanalerna är nu information via Internet mer efterfrågat än via TV. Det kan till del vara betingat av undersökningsmetoden, men ligger i övrigt i linje med ett mer allmänt skifte i mediekonsumtion och informationsinhämtning. 6

7 7 Brandrisk och oro

8 Levande ljus ses som den största brandriksen En av tio oroar sig för brand i hemmet Av de angivna orosmomenten är trafikolyckor (3%) det största, följt av att utsättas för våld (16%) och inbrott i hemmet (13%). Oron är överlag större än den upplevda risken. En av tio (11%) oroar sig i någon utsträckning för att de själva eller någon närstående ska drabbas av brand i hemmet men bara % bedömer att det finns mycket eller ganska stor risk för detta. Kvinnor och boende på gård är i större utsträckning oroliga för brand i hemmet, medan boende i hyreslägenhet i något större utsträckning bedömer att det finns en reell brandrisk. % har varit med om en brand i hemmet de senaste fem åren. Glömda levande ljus anses vara den största brandrisken Den faktor som spontant bedöms utgöra den största brandrisken i svenska hem är levande ljus. Glömska och slarv nämns också, liksom elfel och bortglömda grytor på spisen. Levande ljus (4%) tros vara den främsta brandrisken även i det egna hemmet, följt av elektrisk utrustning (%), brand hos grannar (16%) och spis (9%). Boende i lägenhet, både hyres- och bostadsrätt, tror oftare att grannarna utgör en brandrisk medan boende på gård ser eldstaden som en av de främsta riskerna. 8

9 En av tio oroar sig för brand i hemmet Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Medel En trafikolycka ,67 Att utsättas för våld ,39 Inbrott i hemmet ,3 Brand i hemmet ,9 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket orolig Inte alls orolig Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 9

10 Ytterst få tror att det finns en reell risk för brand Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Medel En trafikolycka ,1 Inbrott i hemmet ,1 Att utsättas för våld , Brand i hemmet ,63 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket stor Mycket liten Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

11 Oron för brand större än den upplevda risken de som varit med om brand mer oroliga Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Samtliga Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet Varit med om brand Bas: Samtliga, 37 intervjuer Brand i hemmet Mycket/ganska orolig Mycket/ganska stor risk 4 %

12 Regionala skillnader Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Brand i hemmet Mycket/ ganska orolig Mycket/ ganska stor risk Samtliga 1 Västerbotten 1 Kalmar 16 3 Norrbotten 15 Dalarna 15 3 Värmland 13 Örebro 1 4 Södermanland 1 7 Västra Götaland 11 1 Gävleborg 11 Stockholm 1 Uppsala 9 Halland 9 3 Skåne 9 1 Östergötland 7 Jönköping 5 % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

13 Levande ljus tros vara den främsta brandorsaken i svenska bostäder Vad tror du spontant är den främsta brandorsaken i svenska bostäder? Bortglömda ljus eller rökning i sängen Ljus 58% Glömska/Slarv 4% Spis 14% Rökning/Cigaretter 13% Elfel 9% Adventsljus, kvarglömda saker på spisen, datorer placerade på brännbart Att lämna levande ljus utan tillsyn Kvarglömda grytor/pannor på spisen. Laddare för mobiler i vägguttag Bas: Samtliga, 37 intervjuer Elektriska apparater som börjar brinna, bortglömda ljus 13 Blixtnedslag och slarv med tända ljus och gardiner

14 Levande ljus största brandrisken hyresgäster mer oroade för brand hos grannarna Vad av följande tror du utgör den främsta brandrisken i just din bostad? % 5 4 Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Även i mätningen 1 bedömdes glömda levande ljus utgöra den största brandrisken. Frågan var då annorlunda formulerad Levande ljus Annan Brand hos elektrisk grannar utrustning Spis Eldstad Strykjärn Rökning Ugn Mikrovågsugn Brödrost Annat Bas: Samtliga, 37 intervjuer 14

15 Två procent har varit med om en brand i hemmet de senaste fem åren Har du personligen varit med om en brand i ditt hem under de senaste fem åren? Samtliga Man Ja Kvinna år år 5-64 år 3 3 I mätningen 1 var frågan annorlunda formulerad. 9% hade då varit med om en brand de senaste fem åren. 65- år 1 Hyreslägenhet 3 Bostadsrätt 3 Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 15

16 Regionala skillnader Har du personligen varit med om en brand i ditt hem under de senaste fem åren? Samtliga Kalmar 6 Västerbotten 5 Örebro Stockholm 3 3 Ja Västra Götaland 3 Skåne 3 Gävleborg Östergötland Värmland Dalarna 1 Halland 1 Jönköping 1 Södermanland 1 Norrbotten Uppsala % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 16

17 Om det börjar brinna 17

18 Om det börjar brinna En av fyra vet inte vad de ska göra om det börjar brinna Okunskapen är störst bland unga och boende i lägenhet. De spontana svaren varierar, en av fyra (7%) skulle använda brandsläckare, en av åtta (13%) skulle ringa brandåren/11, nästan liga många (8%) skulle försöka kväva elden med en brandfilt. Att stänga dörrar och fönster till branden är åtgärder som knappt en av tio (8%) tänker på. Om de själva inte skulle kunna släcka branden skulle 98% ringa brandkåren/11, vilket är i nivå med svaren från 1. En av tio skulle försöka lämna bostaden och lika många svarar att de skulle varna grannar. Ett rum antas vara övertänt inom 5 minuter och 36 sekunder Bedömningen av hur lång tid det skulle ta innan ett rum blev övertänt varierar och det finns en tendens till underskattning av snabbheten i förloppet. I genomsnitt bedömer man att det skulle ta strax under 6 minuter. Unga och kvinnor underskattar i störst utsträckning förloppet. 18

19 Foton viktigast att rädda Foton, djur, dator och mobil skulle räddas först Om man skulle behöva lämna bostaden på grund av brand skulle en av tre, utöver andra människor, försöka rädda med sig fotoalbum. En av fem skulle fokusera på husdjur och lika många skulle försöka få med sig sin dator eller hårddisk. Mobil, plånbok och handväska är andra saker man skulle försöka rädda. Brand i trappuppgång Om man befinner sig i en lägenhet och upptäcker att brandrök sprids i trapphuset, skulle drygt hälften (55%) ringa brandkåren/11. En av fem skulle stänga dörren till den lägenhet de befinner sig, medan 8% skulle försöka ta sig ut och 4% skulle varna grannar. Dessa nivåer skiljer sig något från 1, då tre av fyra svarade att de skulle ringa 11 och drygt en av tre skulle försöka lämna lägenheten. Då svaren är öppna och har kodats i efterhand, samt att metoden skiljer sig, mellan mättillfällena bör dock jämförelser göras med försiktighet. 19

20 En av fyra vet inte vad de kan göra för att begränsa följderna av en brand i bostaden Vet du vad du kan göra för att minska följderna om det börjar brinna i din bostad? Brandsläckare och brandfilt. Stänga dörrar. Använd brandsläckare och stänga dörrar Använda brandfilt eller matta och täcka över branden.. Släcka med brandsläckare Ringa brandkåren/11/larma Kväva elden med brandfilt 7% 13% 11% Stänga dörrar och 8% fönster 5% uppger att de inte vet vad de ska göra, fler bland unga (41%) och boende i hyresrätt (3%) Det vet jag - men oro för tillbud när jag inte är hemma! 18-åringen har inte samma kunskap och glömmer lätt en platta på! Att ha enklare släckutrustning hemma och ha en utrymningsplan Om liten apparat brinner, kasta ut den. Bas: Samtliga, 37 intervjuer

21 I stort sett alla skulle ringa 11 Om det skulle uppstå en brand du/ni inte själva kan släcka i bostaden, vad skulle du göra då? Ringa svarade 94% att de skulle ringa 11/brandkåren. 54% skulle då lämna bostaden. Larma/Ringa 11/Brandkåren Utrymma/Lämna bostaden 98% 9% Varna grannar 8% Rädda andra/ foton/minnen 4% Ringa brandkåren! 1. Larma brandkåren.. Ta med mig värdesaker och gå ut om möjligt. Stänga dörren till rummet det brinner i och larma brandkåren och varna andra hyresgäster i huset. Larma, gå ut och stänga dörrar och fönster "rädda" frun och sedan ringa 11 Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

22 1 Minuter Ett snabbt brandförlopp befaras leda till övertänt rum inom knappt 6 minuter Om vi antar att det börjar brinna i exempelvis en gardin och att branden sprider sig, vid ett snabbt förlopp, ungefär hur lång tid tror du då det kan ta innan rummet är helt övertänt? 5 5,59 5,4 6,1 6,45 5, 5,15 5,43 6,65 5,96 4,96 5,9 Bas: Samtliga, 37 intervjuer Samtliga Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/ Kedjehus /Villa Gård

23 Foton, djur, dator och mobil skulle räddas först Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? Min extra lösa hårddisk där alla bilder, data mm är inskannade, nummer två om det finns tid personliga ärvda saker som är viktiga för mig Bilder från barndomen, USB med bilder på mina barn, minnessaker från min mamma Foton/Album/Bilder 31% Djur/Hund/Katt % Dator/Hårddisk/Backup 19% Mobil/Telefon 18% Plånbok 17% Dator och pärm med viktiga uppgifter Dator och fotoalbum Fotoalbum o dator Den externa hårddisken där jag har hela mitt liv arkiverat Min väska med pengar och IDhandlingar och husdjur om jag hade några Bas: Samtliga, 37 intervjuer 3

24 Foton viktigast att ta med % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 Samtliga 4 Man Kvinna Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 4

25 Telefonen viktigast för unga % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 4 Samtliga år 4-49 år 5-64 år 65- år Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 5

26 Husdjur viktigast på gård % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 4 Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 6

27 Regionala skillnader Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? Foton Husdjur Pengar Telefon Dator Nycklar Kläder IDhandlingar Värdesaker/ Smycken Backup (USB/Disk) Handväskan Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Samtliga Dalarna Gävleborg Halland Jönköping Kalmar Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västra Götaland Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 7

28 Larma och stänga dörren vanligaste åtgärderna vid brand utanför lägenheten Om du befinner dig i en lägenhet och upptäcker att brandrök sprider sig i trapphuset, alltså inte från den lägenhet du är i, vad skulle du göra då? 11 - stanna kvar i lägenheten och invänta order från räddningstjänsten Larma brandkåren och gå ut ur huset Ringa 11 och varna grannar 1 var frågan formulerad som en flervalsfråga. 75% svarade att de skulle ringa 11/brandkåren, 36% att de skulle stanna i lägenheten och % att de skulle försöka ta sig ut genom trapphuset. Ringa 11/ Brandkåren 55% Stänga dörren 19% Stanna 13% Varna grannar 8% Beror på vilken våning. Men håll dörren stängd så det inte kommer in och ringa 11. Gå tillbaka in i lägenheten och larma brandkåren Larma brandkåren. Täta så mycket jag kan mot ytterdörren med våta frottéhanddukar. Gå ut på balkongen så att det syns att jag finns i lägenheten. Lämna/Utrymma Lägenheten 4% Bas: Samtliga, 37 intervjuer 8

29 Brandskydd och brandvarnare 9

30 Brandvarnare viktigt för att skydda mot brand Nio av tio anser att brandvarnare är mycket viktigt Ytterst få uppfattar brandvarnaren. Betydelsen av av brandvarnare bedöms vara stor i samtliga demografiska grupper och oavsett boendeform. Två av tre avser att brandsläckare är mycket viktig, ytterligare % anser att det är ganska viktigt att ha. När det gäller brandsläckare skiljer sig bedömningarna något mellan olika grupper. Bland unga, ensamboende och de som bor i lägenhet (hyres- och bostadsrätt) anses brandsläckare mindre viktig än i övriga grupper. 1 var frågorna något annorlunda formulerade, men resultaten är på motsvarande nivå. Främst eget ansvar att se till att det finns brandskydd 85% anser att det är de själva som har det främsta ansvaret när det gäller att se till att det finns brandskydd i deras lägenhet, 6% anser att det är någon annan i hushållet som har det största ansvaret. 6% anser att det är fastighetsägaren som borde se till det, en av fem bland dem som bor i hyresrätt. 3

31 En av fyra under 35 år har inte fungerande brandvarnare Brandvarnare finns i nästan alla bostäder De allra flesta, 96%, har brandvarnare. Drygt två av tre har brandsläckare och knappt en av tre har brandfilt. Andelarna är ungefär samma som 1. En av tio har spisvakt, vilket är något färre än 1. Brandvarnare finns hos personer i alla åldersgrupper, medan förekomsten av brandsläckare är mindre bland unga och de som bor i lägenhet. Förekomsten av brandfilt följer samma mönster. Tre av tio inte helt säkra på att brandvarnaren är korrekt monterad Sju av tio uppger att deras brandvarnare helt säkert är korrekt monterad, ytterligare 6% är ganska säkra. Osäkerheten är större bland unga och de som bor i hyreslägenhet. 93% av dem som har brandvarnare svarar att den fungerar, men knappt sex av tio har kontrollerat detta de senaste 3 månaderna. 5% har aldrig kontrollerat att deras brandvarnare fungerar, fler bland unga och de som bor i hyreslägenhet. 87% har fungerande och korrekt monterad brandvarnare hemma Andelen som har en korrekt monterad och fungerande brandvarnare är mindre bland personer under 35 år (75%) och bland dem som bor i lägenhet, såväl hyres- som bostadsrätt (8%). 31

32 Nio av tio anser att det är mycket viktigt att ha brandvarnare Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? Medel Brandvarnare 9 5 4,88 Brandsläckare ,43 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 3

33 Samstämmighet om vikten av att ha brandvarnare mer skilda uppfattningar om betydelsen av brandsläckare Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? *1 14 Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet *1 frågades om fungerande brandvarnare och brandsläckare i bostaden Bas: Samtliga, 37 intervjuer % Mycket viktig Brandvarnare Brandsläckare

34 % 1 En klar majoritet anser att ansvaret för brandskyddet ligger på dem själva Vem tycker du har största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din bostad? Jag själv Någon annan i hushållet Fastighetsägaren Fastighetsskötare/bovärd Bostadsrättsföreningens styrelse Räddningstjänsten Kommunen Bas: Samtliga, 37 intervjuer 34

35 % 1 En av fem hyresgäster anser att värden har det största ansvaret Vem tycker du har största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din bostad? ställdes frågan endast till boende i flerfamiljshus och var något annorlunda formulerad. 56% svarade då att de själva var den som skulle se till att fanns brandskydd i deras bostad, medan 7% svarade den som äger huset eller fastigheten Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Jag själv Någon annan i hushållet Fastighetsägaren Fastighetsskötare/bovärd Bostadsrättsföreningens styrelse Räddningstjänsten Kommunen Annan Bas: Samtliga, 37 intervjuer 35

36 Nästan alla har brandvarnare Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % Bas: Samtliga, 37 intervjuer Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på 1 Inget av dem

37 Unga har mer sällan brandsläckare hemma Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % 1 Samtliga år år år 65- år Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på Bas: Samtliga, 37 intervjuer 37 1 Inget av dem

38 Boende i lägenhet har mer sällan brandsläckare Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % 1 Samtliga 8 Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på Bas: Samtliga, 37 intervjuer 38 1 Inget av dem

39 Sju av tio säkra på att deras brandvarnare är korrekt monterad Är brandvarnaren korrekt monterad? Samtliga Man Kvinna år år år år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård % % 4% 6% 8% 1% Ja, helt säkert Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, säkert inte Nej, brandvarnaren är inte alls monterad Vet ej/ej svar Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer 39

40 Brandvarnaren fungerar i de allra flesta hem Fungerar brandvarnaren? % Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer Samtliga år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/ Kedjehus /Villa Gård 4

41 Unga sämre på att kontrollera sina brandvarnare När kontrollerade du, eller någon annan i hushållet, senast att brandvarnaren fungerar? Samtliga Man Kvinna år år år år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Varit med om brand För mindre än 1 månad sedan % % 4% 6% 8% 1% För 1 månad till mindre än 3 månader sedan För 3 månader till mindre än 6 månader sedan För 6 månader till mindre än 1 år sedan För ett 1 år eller mer sedan Har aldrig kontrollerat Vet ej/ ej svar Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer 41

42 Nästan nio av tio har fungerande och korrekt monterad brandvarnare 1 96% - 9% - Har brandvarnare i bostaden Har brandvarnare som är korrekt monterad 3 9% - Har brandvarnare som fungerar 4 Har brandvarnare som är korrekt 87% - monterad och fungerar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 4

43 Regionala skillnader Har brandvarnare Har brandvarnare som är korrekt monterad Har brandvarnare som fungerar Har brandvarnare som fungerar och är korrekt monterad Samtliga Halland Östergötland Jönköping Uppsala Kalmar Norrbotten Västra Götaland Örebro Västerbotten Dalarna Gävleborg Värmland Skåne Södermanland Stockholm Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 43

44 Regionala skillnader Samtliga Halland Blekinge Östergötland Jönköping Uppsala Kalmar Norrbotten Västra Götaland Örebro Västerbotten Dalarna Gävleborg Värmland Skåne Södermanland Stockholm Har brandvarnare som är korrekt monterad och fungerar % Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 44

45 Unga har mer sällan fungerande och korrekt monterad brandvarnare Samtliga år år 75 9 Har brandvarnare som är korrekt monterad och fungerar 5-64 år år 9 Hyreslägenhet 8 Bostadsrätt 8 Rad-/Kedjehus/Villa 93 Gård % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 45

46 Attityder och information 46

47 Unga mindre intresserade av information Information om brandskydd bedöms vara mycket viktigt Två av tre anser att det är mycket viktigt att veta vad man ska göra om det uppstår en brand i bostaden, ytterligare 1% anser att det är ganska viktigt. Åtta av tio anser att det är mycket eller ganska viktigt att veta hur de ska förebygga brand i hemmet. I förhållande till 1 är det nu färre som anger att de anser att det är viktigt att veta hur man göra om brand uppstår och hur man kan förebygga brand. Här finns skäl att tro att det 1 fanns en viss intervjuareffekt, d v s att man var mer benägen att instämma då intervjuerna genomfördes per telefon En av tre tänker ofta på brandsäkerhet och en av tio anser att deras kunskaper om hur brand uppstår är låga. Ungas intresse för brandskydd är överlag mindre än bland andra. Även boende i lägenhet anser i mindre utsträckning att det är viktigt att veta hur de förebygger och bekämpar brand. Sex av tio tror att andra slarvar med levande ljus, få slarvar själva Sex av tio tror att det är valigt att människor slarvar med levande ljus, men mindre än en av tio anser att de själva ibland är oförsiktig med lus eller annat som skulle kunna leda till brand. 47

48 Information i brevlådan föredras Tre av fyra vet hur de ska använda en brandsläckare Kvinnor, personer under 35 år och de som bor i lägenhet vet i något mindre utsträckning hur man ska använda en brandsläckare. Tre av fyra efterfrågar information om brandsäkerhet En av fyra är mycket intresserad av att få information om brandsäkerhet och ytterligare 5% är ganska intresserade. 4% är inte alls intresserade av information. Intresset är lägre bland personer under 35 år. Broschyr i brevlådan föredras Bland dem som vill ha information föredrar en majoritet, 59%, en broschyr som skickas hem till dem. Fyra av tio vill ha information på internet och en av fem via TV. Personer under 5 år får hellre än äldre information på internet och personer under 35 år kan också i större utsträckning tänka sig information via mobilen. Bland dem som bor i bostadsrätt vill en av fem ha ett gemensamt möte med andra i området. 48

49 En klar majoritet anser att det är viktigt att veta hur man förebygger och bekämpar brand Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad ,54 Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden ,39 Jag vet hur man använder en brandsläckare ,11 Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus ,76 Jag tänker ofta på brandsäkerhet ,11 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga ,9 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand ,8 % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer. 49

50 Kunskapen om brand och riskbeteende något större bland de som varit med om en Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad ,58 Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden ,47 Jag vet hur man använder en brandsläckare ,7 Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus ,4 Jag tänker ofta på brandsäkerhet ,38 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga ,89 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand , % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Varit med om brand de senaste 5 åren, 68 intervjuer. 5

51 Kunskapen om brand och riskbeteende något större bland de som varit med om en Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Samtliga ,58 Jag tänker ofta på brandsäkerhet Varit med om brand ,47 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand Samtliga Varit med om brand ,8,8 % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer. 51

52 Information om brandskydd anses viktigt Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % Instämmer helt /i ganska stor utsträckning Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden *Jag vet hur man använder en brandsläckare Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus Jag tänker ofta på brandsäkerhet 9 9 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand *1 andel som svarat mycket/ganska bra på frågan Hur bedömer du själv dina kunskaper när det gäller att använda en brandsläckare Bas: Samtliga, 37 intervjuer 5

53 Kvinnor vet mer sällan hur man använder en brandsläckare Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % 1 Samtliga Man Kvinna 8 6 Instämmer helt /i ganska stor utsträckning Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden Jag vet hur man använder en brandsläckare Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus Jag tänker ofta på brandsäkerhet 9 9 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand Bas: Samtliga, 37 intervjuer 53

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 Brandsäkerhet Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET / Henrik Lindquist 1 (7) Brandorsaker År 2002 ryckte räddningstjänsten i Sverige ut på 5610 bränder i bostäder.

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer