Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09"

Transkript

1 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9

2 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod var 4 17 september 14. Där möjlighet finns jämförs resultaten med motsvarande undersökning 1. Dessa jämförelser bör dock tolkas med försiktighet, då undersökningarna skiljer sig metodologiskt och genom att frågorna i flera fall formulerats annorlunda. I undersökningen redovisas svaren för alla län där minst 8 intervjuer genomförts. Följande län särredovisas inte: Blekinge, Gotland, Jämtland, Kronoberg, Västernorrland, Västmanland Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg.

3 Slutsatser Måttlig oro för brand En av tio är oroliga för att drabbas av brand i hemmet, men ytterst få tror att det finns en reell risk. Kvinnor är avsevärt mer oroliga än män. Levande ljus betraktas som den största brandrisken. Få (%) har själva upplevt en brand i hemmet under de senaste fem åren, men dessa skiljer sig till del från övriga. Man bedömer risken för brand som större än andra grupper och är också betydligt mer oroliga. Kunskaperna om åtgärder begränsade I stort sett samtliga skulle ringa 11/brandkåren och de drabbades av en brand de inte kan kontrollera. När det gäller att själv kunna minska effekterna av en brand så är det betydligt mer oklart vad man skulle göra. En av fyra vet inte vad man skulle göra för att minska följderna av en brand, i övrigt varierar åtgärdsförslagen i stor utsträckning. 3

4 Slutsatser Viss underskattning av brandförloppet Det finns en tendens till underskattning av brandförloppets utveckling. Det gäller främst yngre och kvinnor. Stor tilltro till brandvarnare I stort sett samtliga anser att det är viktigt med en brandvarnare för att skydda bostaden mot brand Nästan alla har också en brandvarnare och uppfattar att den är korrekt monterad. För en av fyra var det mer än sex månader sedan brandvarnaren kontrollerades. De som varit med om en brand kontrollerar brandvarnaren oftare. Brandsläckare uppfattas som mycket viktigt av två av tre och lika många har tillgång till en sådan. Bland yngre är det avsevärt färre som har en brandsläckare. 4

5 Slutsatser Stort eget ansvar Nio av tio uppfattar att man själv, eller någon annan i hushållet har det störst ansvaret för brandskyddet. Bland boende i hyreslägenhet är det en av fem som anser att fastighetsägaren har det största ansvaret. Viktigt att veta, men måttligt intresse för information Mellan åtta och nio av tio anser att det är viktigt att veta hur man kan förebygga brand och hur man gör om brand uppstår. Det är emellertid bara en av som ofta tänker på brandsäkerhet och en av fyra som har ett starkt intresse för information. De som varit med om en brand tänker oftare på brandsäkerhet, men uppfattar också sig själva som mer oförsiktiga med exempelvis levande ljus. 5

6 Slutsatser Foton viktigast att ta med Om det skulle brinna så är foton det man främst skulle ta med sig. Även husdjur, pengar och telefon ligger högt på listan, men svaren varierar mycket Tre av fyra möjliga att nå med information Tre av fyra har åtminstone något intresse för information om brandsäkerhet. Yngre är minst intresserade. De som varit med om en brand i hemmet samt äldre är något mer intresserade. En knapp majoritet efterfrågar en broschyr, därefter följer Internet och TV. Bland kanalerna är nu information via Internet mer efterfrågat än via TV. Det kan till del vara betingat av undersökningsmetoden, men ligger i övrigt i linje med ett mer allmänt skifte i mediekonsumtion och informationsinhämtning. 6

7 7 Brandrisk och oro

8 Levande ljus ses som den största brandriksen En av tio oroar sig för brand i hemmet Av de angivna orosmomenten är trafikolyckor (3%) det största, följt av att utsättas för våld (16%) och inbrott i hemmet (13%). Oron är överlag större än den upplevda risken. En av tio (11%) oroar sig i någon utsträckning för att de själva eller någon närstående ska drabbas av brand i hemmet men bara % bedömer att det finns mycket eller ganska stor risk för detta. Kvinnor och boende på gård är i större utsträckning oroliga för brand i hemmet, medan boende i hyreslägenhet i något större utsträckning bedömer att det finns en reell brandrisk. % har varit med om en brand i hemmet de senaste fem åren. Glömda levande ljus anses vara den största brandrisken Den faktor som spontant bedöms utgöra den största brandrisken i svenska hem är levande ljus. Glömska och slarv nämns också, liksom elfel och bortglömda grytor på spisen. Levande ljus (4%) tros vara den främsta brandrisken även i det egna hemmet, följt av elektrisk utrustning (%), brand hos grannar (16%) och spis (9%). Boende i lägenhet, både hyres- och bostadsrätt, tror oftare att grannarna utgör en brandrisk medan boende på gård ser eldstaden som en av de främsta riskerna. 8

9 En av tio oroar sig för brand i hemmet Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Medel En trafikolycka ,67 Att utsättas för våld ,39 Inbrott i hemmet ,3 Brand i hemmet ,9 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket orolig Inte alls orolig Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 9

10 Ytterst få tror att det finns en reell risk för brand Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Medel En trafikolycka ,1 Inbrott i hemmet ,1 Att utsättas för våld , Brand i hemmet ,63 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket stor Mycket liten Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

11 Oron för brand större än den upplevda risken de som varit med om brand mer oroliga Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Samtliga Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet Varit med om brand Bas: Samtliga, 37 intervjuer Brand i hemmet Mycket/ganska orolig Mycket/ganska stor risk 4 %

12 Regionala skillnader Hur orolig är du för att du eller någon närstående ska drabbas av vart och ett av följande? Hur stor bedömer du risken att du eller någon närstående inom 5 år drabbas av följande? Brand i hemmet Mycket/ ganska orolig Mycket/ ganska stor risk Samtliga 1 Västerbotten 1 Kalmar 16 3 Norrbotten 15 Dalarna 15 3 Värmland 13 Örebro 1 4 Södermanland 1 7 Västra Götaland 11 1 Gävleborg 11 Stockholm 1 Uppsala 9 Halland 9 3 Skåne 9 1 Östergötland 7 Jönköping 5 % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

13 Levande ljus tros vara den främsta brandorsaken i svenska bostäder Vad tror du spontant är den främsta brandorsaken i svenska bostäder? Bortglömda ljus eller rökning i sängen Ljus 58% Glömska/Slarv 4% Spis 14% Rökning/Cigaretter 13% Elfel 9% Adventsljus, kvarglömda saker på spisen, datorer placerade på brännbart Att lämna levande ljus utan tillsyn Kvarglömda grytor/pannor på spisen. Laddare för mobiler i vägguttag Bas: Samtliga, 37 intervjuer Elektriska apparater som börjar brinna, bortglömda ljus 13 Blixtnedslag och slarv med tända ljus och gardiner

14 Levande ljus största brandrisken hyresgäster mer oroade för brand hos grannarna Vad av följande tror du utgör den främsta brandrisken i just din bostad? % 5 4 Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Även i mätningen 1 bedömdes glömda levande ljus utgöra den största brandrisken. Frågan var då annorlunda formulerad Levande ljus Annan Brand hos elektrisk grannar utrustning Spis Eldstad Strykjärn Rökning Ugn Mikrovågsugn Brödrost Annat Bas: Samtliga, 37 intervjuer 14

15 Två procent har varit med om en brand i hemmet de senaste fem åren Har du personligen varit med om en brand i ditt hem under de senaste fem åren? Samtliga Man Ja Kvinna år år 5-64 år 3 3 I mätningen 1 var frågan annorlunda formulerad. 9% hade då varit med om en brand de senaste fem åren. 65- år 1 Hyreslägenhet 3 Bostadsrätt 3 Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 15

16 Regionala skillnader Har du personligen varit med om en brand i ditt hem under de senaste fem åren? Samtliga Kalmar 6 Västerbotten 5 Örebro Stockholm 3 3 Ja Västra Götaland 3 Skåne 3 Gävleborg Östergötland Värmland Dalarna 1 Halland 1 Jönköping 1 Södermanland 1 Norrbotten Uppsala % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 16

17 Om det börjar brinna 17

18 Om det börjar brinna En av fyra vet inte vad de ska göra om det börjar brinna Okunskapen är störst bland unga och boende i lägenhet. De spontana svaren varierar, en av fyra (7%) skulle använda brandsläckare, en av åtta (13%) skulle ringa brandåren/11, nästan liga många (8%) skulle försöka kväva elden med en brandfilt. Att stänga dörrar och fönster till branden är åtgärder som knappt en av tio (8%) tänker på. Om de själva inte skulle kunna släcka branden skulle 98% ringa brandkåren/11, vilket är i nivå med svaren från 1. En av tio skulle försöka lämna bostaden och lika många svarar att de skulle varna grannar. Ett rum antas vara övertänt inom 5 minuter och 36 sekunder Bedömningen av hur lång tid det skulle ta innan ett rum blev övertänt varierar och det finns en tendens till underskattning av snabbheten i förloppet. I genomsnitt bedömer man att det skulle ta strax under 6 minuter. Unga och kvinnor underskattar i störst utsträckning förloppet. 18

19 Foton viktigast att rädda Foton, djur, dator och mobil skulle räddas först Om man skulle behöva lämna bostaden på grund av brand skulle en av tre, utöver andra människor, försöka rädda med sig fotoalbum. En av fem skulle fokusera på husdjur och lika många skulle försöka få med sig sin dator eller hårddisk. Mobil, plånbok och handväska är andra saker man skulle försöka rädda. Brand i trappuppgång Om man befinner sig i en lägenhet och upptäcker att brandrök sprids i trapphuset, skulle drygt hälften (55%) ringa brandkåren/11. En av fem skulle stänga dörren till den lägenhet de befinner sig, medan 8% skulle försöka ta sig ut och 4% skulle varna grannar. Dessa nivåer skiljer sig något från 1, då tre av fyra svarade att de skulle ringa 11 och drygt en av tre skulle försöka lämna lägenheten. Då svaren är öppna och har kodats i efterhand, samt att metoden skiljer sig, mellan mättillfällena bör dock jämförelser göras med försiktighet. 19

20 En av fyra vet inte vad de kan göra för att begränsa följderna av en brand i bostaden Vet du vad du kan göra för att minska följderna om det börjar brinna i din bostad? Brandsläckare och brandfilt. Stänga dörrar. Använd brandsläckare och stänga dörrar Använda brandfilt eller matta och täcka över branden.. Släcka med brandsläckare Ringa brandkåren/11/larma Kväva elden med brandfilt 7% 13% 11% Stänga dörrar och 8% fönster 5% uppger att de inte vet vad de ska göra, fler bland unga (41%) och boende i hyresrätt (3%) Det vet jag - men oro för tillbud när jag inte är hemma! 18-åringen har inte samma kunskap och glömmer lätt en platta på! Att ha enklare släckutrustning hemma och ha en utrymningsplan Om liten apparat brinner, kasta ut den. Bas: Samtliga, 37 intervjuer

21 I stort sett alla skulle ringa 11 Om det skulle uppstå en brand du/ni inte själva kan släcka i bostaden, vad skulle du göra då? Ringa svarade 94% att de skulle ringa 11/brandkåren. 54% skulle då lämna bostaden. Larma/Ringa 11/Brandkåren Utrymma/Lämna bostaden 98% 9% Varna grannar 8% Rädda andra/ foton/minnen 4% Ringa brandkåren! 1. Larma brandkåren.. Ta med mig värdesaker och gå ut om möjligt. Stänga dörren till rummet det brinner i och larma brandkåren och varna andra hyresgäster i huset. Larma, gå ut och stänga dörrar och fönster "rädda" frun och sedan ringa 11 Bas: Samtliga, 37 intervjuer 1

22 1 Minuter Ett snabbt brandförlopp befaras leda till övertänt rum inom knappt 6 minuter Om vi antar att det börjar brinna i exempelvis en gardin och att branden sprider sig, vid ett snabbt förlopp, ungefär hur lång tid tror du då det kan ta innan rummet är helt övertänt? 5 5,59 5,4 6,1 6,45 5, 5,15 5,43 6,65 5,96 4,96 5,9 Bas: Samtliga, 37 intervjuer Samtliga Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/ Kedjehus /Villa Gård

23 Foton, djur, dator och mobil skulle räddas först Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? Min extra lösa hårddisk där alla bilder, data mm är inskannade, nummer två om det finns tid personliga ärvda saker som är viktiga för mig Bilder från barndomen, USB med bilder på mina barn, minnessaker från min mamma Foton/Album/Bilder 31% Djur/Hund/Katt % Dator/Hårddisk/Backup 19% Mobil/Telefon 18% Plånbok 17% Dator och pärm med viktiga uppgifter Dator och fotoalbum Fotoalbum o dator Den externa hårddisken där jag har hela mitt liv arkiverat Min väska med pengar och IDhandlingar och husdjur om jag hade några Bas: Samtliga, 37 intervjuer 3

24 Foton viktigast att ta med % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 Samtliga 4 Man Kvinna Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 4

25 Telefonen viktigast för unga % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 4 Samtliga år 4-49 år 5-64 år 65- år Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 5

26 Husdjur viktigast på gård % Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? 5 4 Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Foton Husdjur Dator Nycklar Kläder Pengar Telefon IDhandlingar Värdesaker (USB/ väskan Backup Hand- Hårddisk) Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Bas: Samtliga, 37 intervjuer 6

27 Regionala skillnader Anta att det skulle börja brinna i hemmet och att du måste lämna det. Vad är det första du skulle försöka få med dig från hemmet förutom andra människor som bor i bostaden? Foton Husdjur Pengar Telefon Dator Nycklar Kläder IDhandlingar Värdesaker/ Smycken Backup (USB/Disk) Handväskan Dokument Inget Värdehandlingar Bank/ Kreditkort Försäkringspapper Samtliga Dalarna Gävleborg Halland Jönköping Kalmar Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västra Götaland Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 7

28 Larma och stänga dörren vanligaste åtgärderna vid brand utanför lägenheten Om du befinner dig i en lägenhet och upptäcker att brandrök sprider sig i trapphuset, alltså inte från den lägenhet du är i, vad skulle du göra då? 11 - stanna kvar i lägenheten och invänta order från räddningstjänsten Larma brandkåren och gå ut ur huset Ringa 11 och varna grannar 1 var frågan formulerad som en flervalsfråga. 75% svarade att de skulle ringa 11/brandkåren, 36% att de skulle stanna i lägenheten och % att de skulle försöka ta sig ut genom trapphuset. Ringa 11/ Brandkåren 55% Stänga dörren 19% Stanna 13% Varna grannar 8% Beror på vilken våning. Men håll dörren stängd så det inte kommer in och ringa 11. Gå tillbaka in i lägenheten och larma brandkåren Larma brandkåren. Täta så mycket jag kan mot ytterdörren med våta frottéhanddukar. Gå ut på balkongen så att det syns att jag finns i lägenheten. Lämna/Utrymma Lägenheten 4% Bas: Samtliga, 37 intervjuer 8

29 Brandskydd och brandvarnare 9

30 Brandvarnare viktigt för att skydda mot brand Nio av tio anser att brandvarnare är mycket viktigt Ytterst få uppfattar brandvarnaren. Betydelsen av av brandvarnare bedöms vara stor i samtliga demografiska grupper och oavsett boendeform. Två av tre avser att brandsläckare är mycket viktig, ytterligare % anser att det är ganska viktigt att ha. När det gäller brandsläckare skiljer sig bedömningarna något mellan olika grupper. Bland unga, ensamboende och de som bor i lägenhet (hyres- och bostadsrätt) anses brandsläckare mindre viktig än i övriga grupper. 1 var frågorna något annorlunda formulerade, men resultaten är på motsvarande nivå. Främst eget ansvar att se till att det finns brandskydd 85% anser att det är de själva som har det främsta ansvaret när det gäller att se till att det finns brandskydd i deras lägenhet, 6% anser att det är någon annan i hushållet som har det största ansvaret. 6% anser att det är fastighetsägaren som borde se till det, en av fem bland dem som bor i hyresrätt. 3

31 En av fyra under 35 år har inte fungerande brandvarnare Brandvarnare finns i nästan alla bostäder De allra flesta, 96%, har brandvarnare. Drygt två av tre har brandsläckare och knappt en av tre har brandfilt. Andelarna är ungefär samma som 1. En av tio har spisvakt, vilket är något färre än 1. Brandvarnare finns hos personer i alla åldersgrupper, medan förekomsten av brandsläckare är mindre bland unga och de som bor i lägenhet. Förekomsten av brandfilt följer samma mönster. Tre av tio inte helt säkra på att brandvarnaren är korrekt monterad Sju av tio uppger att deras brandvarnare helt säkert är korrekt monterad, ytterligare 6% är ganska säkra. Osäkerheten är större bland unga och de som bor i hyreslägenhet. 93% av dem som har brandvarnare svarar att den fungerar, men knappt sex av tio har kontrollerat detta de senaste 3 månaderna. 5% har aldrig kontrollerat att deras brandvarnare fungerar, fler bland unga och de som bor i hyreslägenhet. 87% har fungerande och korrekt monterad brandvarnare hemma Andelen som har en korrekt monterad och fungerande brandvarnare är mindre bland personer under 35 år (75%) och bland dem som bor i lägenhet, såväl hyres- som bostadsrätt (8%). 31

32 Nio av tio anser att det är mycket viktigt att ha brandvarnare Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? Medel Brandvarnare 9 5 4,88 Brandsläckare ,43 % % 4% 6% 8% 1% 5 Mycket viktigt Helt oviktigt Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 3

33 Samstämmighet om vikten av att ha brandvarnare mer skilda uppfattningar om betydelsen av brandsläckare Hur viktiga tycker du att följande saker är för att skydda din bostad mot brand? *1 14 Man Kvinna år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård 1 person i hushållet personer i hushållet 3 personer i hushållet 4- personer i hushållet *1 frågades om fungerande brandvarnare och brandsläckare i bostaden Bas: Samtliga, 37 intervjuer % Mycket viktig Brandvarnare Brandsläckare

34 % 1 En klar majoritet anser att ansvaret för brandskyddet ligger på dem själva Vem tycker du har största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din bostad? Jag själv Någon annan i hushållet Fastighetsägaren Fastighetsskötare/bovärd Bostadsrättsföreningens styrelse Räddningstjänsten Kommunen Bas: Samtliga, 37 intervjuer 34

35 % 1 En av fem hyresgäster anser att värden har det största ansvaret Vem tycker du har största ansvaret för brandskyddet (exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt) i din bostad? ställdes frågan endast till boende i flerfamiljshus och var något annorlunda formulerad. 56% svarade då att de själva var den som skulle se till att fanns brandskydd i deras bostad, medan 7% svarade den som äger huset eller fastigheten Samtliga Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Jag själv Någon annan i hushållet Fastighetsägaren Fastighetsskötare/bovärd Bostadsrättsföreningens styrelse Räddningstjänsten Kommunen Annan Bas: Samtliga, 37 intervjuer 35

36 Nästan alla har brandvarnare Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % Bas: Samtliga, 37 intervjuer Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på 1 Inget av dem

37 Unga har mer sällan brandsläckare hemma Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % 1 Samtliga år år år 65- år Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på Bas: Samtliga, 37 intervjuer 37 1 Inget av dem

38 Boende i lägenhet har mer sällan brandsläckare Vad av följande har du tillgång till i bostaden? % 1 Samtliga 8 Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Brandvarnare Brandsläckare Brandfilt Spisvakt, d v s en funktion som automatiskt slår av spisen om man glömmer den på Bas: Samtliga, 37 intervjuer 38 1 Inget av dem

39 Sju av tio säkra på att deras brandvarnare är korrekt monterad Är brandvarnaren korrekt monterad? Samtliga Man Kvinna år år år år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård % % 4% 6% 8% 1% Ja, helt säkert Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, säkert inte Nej, brandvarnaren är inte alls monterad Vet ej/ej svar Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer 39

40 Brandvarnaren fungerar i de allra flesta hem Fungerar brandvarnaren? % Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer Samtliga år år 5-64 år 65- år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/ Kedjehus /Villa Gård 4

41 Unga sämre på att kontrollera sina brandvarnare När kontrollerade du, eller någon annan i hushållet, senast att brandvarnaren fungerar? Samtliga Man Kvinna år år år år Hyreslägenhet Bostadsrätt Rad-/Kedjehus/Villa Gård Varit med om brand För mindre än 1 månad sedan % % 4% 6% 8% 1% För 1 månad till mindre än 3 månader sedan För 3 månader till mindre än 6 månader sedan För 6 månader till mindre än 1 år sedan För ett 1 år eller mer sedan Har aldrig kontrollerat Vet ej/ ej svar Bas: Har brandvarnare, 913 intervjuer 41

42 Nästan nio av tio har fungerande och korrekt monterad brandvarnare 1 96% - 9% - Har brandvarnare i bostaden Har brandvarnare som är korrekt monterad 3 9% - Har brandvarnare som fungerar 4 Har brandvarnare som är korrekt 87% - monterad och fungerar Bas: Samtliga, 37 intervjuer 4

43 Regionala skillnader Har brandvarnare Har brandvarnare som är korrekt monterad Har brandvarnare som fungerar Har brandvarnare som fungerar och är korrekt monterad Samtliga Halland Östergötland Jönköping Uppsala Kalmar Norrbotten Västra Götaland Örebro Västerbotten Dalarna Gävleborg Värmland Skåne Södermanland Stockholm Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 43

44 Regionala skillnader Samtliga Halland Blekinge Östergötland Jönköping Uppsala Kalmar Norrbotten Västra Götaland Örebro Västerbotten Dalarna Gävleborg Värmland Skåne Södermanland Stockholm Har brandvarnare som är korrekt monterad och fungerar % Bas: Samtliga, 37 intervjuer (endast län med minst 8 intervjuer särredovisas) 44

45 Unga har mer sällan fungerande och korrekt monterad brandvarnare Samtliga år år 75 9 Har brandvarnare som är korrekt monterad och fungerar 5-64 år år 9 Hyreslägenhet 8 Bostadsrätt 8 Rad-/Kedjehus/Villa 93 Gård % Bas: Samtliga, 37 intervjuer 45

46 Attityder och information 46

47 Unga mindre intresserade av information Information om brandskydd bedöms vara mycket viktigt Två av tre anser att det är mycket viktigt att veta vad man ska göra om det uppstår en brand i bostaden, ytterligare 1% anser att det är ganska viktigt. Åtta av tio anser att det är mycket eller ganska viktigt att veta hur de ska förebygga brand i hemmet. I förhållande till 1 är det nu färre som anger att de anser att det är viktigt att veta hur man göra om brand uppstår och hur man kan förebygga brand. Här finns skäl att tro att det 1 fanns en viss intervjuareffekt, d v s att man var mer benägen att instämma då intervjuerna genomfördes per telefon En av tre tänker ofta på brandsäkerhet och en av tio anser att deras kunskaper om hur brand uppstår är låga. Ungas intresse för brandskydd är överlag mindre än bland andra. Även boende i lägenhet anser i mindre utsträckning att det är viktigt att veta hur de förebygger och bekämpar brand. Sex av tio tror att andra slarvar med levande ljus, få slarvar själva Sex av tio tror att det är valigt att människor slarvar med levande ljus, men mindre än en av tio anser att de själva ibland är oförsiktig med lus eller annat som skulle kunna leda till brand. 47

48 Information i brevlådan föredras Tre av fyra vet hur de ska använda en brandsläckare Kvinnor, personer under 35 år och de som bor i lägenhet vet i något mindre utsträckning hur man ska använda en brandsläckare. Tre av fyra efterfrågar information om brandsäkerhet En av fyra är mycket intresserad av att få information om brandsäkerhet och ytterligare 5% är ganska intresserade. 4% är inte alls intresserade av information. Intresset är lägre bland personer under 35 år. Broschyr i brevlådan föredras Bland dem som vill ha information föredrar en majoritet, 59%, en broschyr som skickas hem till dem. Fyra av tio vill ha information på internet och en av fem via TV. Personer under 5 år får hellre än äldre information på internet och personer under 35 år kan också i större utsträckning tänka sig information via mobilen. Bland dem som bor i bostadsrätt vill en av fem ha ett gemensamt möte med andra i området. 48

49 En klar majoritet anser att det är viktigt att veta hur man förebygger och bekämpar brand Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad ,54 Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden ,39 Jag vet hur man använder en brandsläckare ,11 Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus ,76 Jag tänker ofta på brandsäkerhet ,11 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga ,9 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand ,8 % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer. 49

50 Kunskapen om brand och riskbeteende något större bland de som varit med om en Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad ,58 Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden ,47 Jag vet hur man använder en brandsläckare ,7 Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus ,4 Jag tänker ofta på brandsäkerhet ,38 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga ,89 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand , % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Varit med om brand de senaste 5 åren, 68 intervjuer. 5

51 Kunskapen om brand och riskbeteende något större bland de som varit med om en Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Medel Samtliga ,58 Jag tänker ofta på brandsäkerhet Varit med om brand ,47 Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand Samtliga Varit med om brand ,8,8 % % 4% 6% 8% 1% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 37 intervjuer. 51

52 Information om brandskydd anses viktigt Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % Instämmer helt /i ganska stor utsträckning Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden *Jag vet hur man använder en brandsläckare Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus Jag tänker ofta på brandsäkerhet 9 9 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand *1 andel som svarat mycket/ganska bra på frågan Hur bedömer du själv dina kunskaper när det gäller att använda en brandsläckare Bas: Samtliga, 37 intervjuer 5

53 Kvinnor vet mer sällan hur man använder en brandsläckare Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % 1 Samtliga Man Kvinna 8 6 Instämmer helt /i ganska stor utsträckning Det är viktigt för mig att veta hur man ska göra om en brand uppstår i min bostad Det är viktigt för mig att veta hur man kan förebygga brand i bostaden Jag vet hur man använder en brandsläckare Det är vanligt att människor slarvar med levande ljus Jag tänker ofta på brandsäkerhet 9 9 Mina kunskaper om hur en brand uppstår är låga Jag är ibland oförsiktig med levande ljus eller annat som skulle kunna leda till brand Bas: Samtliga, 37 intervjuer 53

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Svenska Stöldskyddsföreningen 2012-05-07 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Bakgrund och syfte 4 Genomförandet 5 Sammanfattning

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Energimyndigheten (Combitech)

Energimyndigheten (Combitech) Energimyndigheten (Combitech) Elanvändares förberedelser inför och hur de drabbades av stormarna Gudrun och Per Maj-augusti 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB Energimyndigheten/Combitech Markör

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun

Befolkningsundersökningen 1997. - de första resultaten för Östersunds kommun Liv och hälsa i Norrland Befolkningsundersökningen 1997 - de första resultaten för Östersunds kommun Samställd av hälsoplanerare Elsa Rudsby Strandberg Östersunds kommun. Juli 1998 (reviderad mars 1999)

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand

Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand Uppföljning av räddningsinsats efter bostadsbrand 2 MSB:s kontaktpersoner: Mats Junghage, 1-24 56 74 Publikationsnummer MSB242 ISBN 978-91-7383-125-3 3 Förord Den 5 november 29 uppdrog regeringen åt Myndigheten

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer