Inbjudan till teckning av aktier i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Grönklittsgruppen AB:s (publ) nyemission 2012 Bild saknas

2 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, memorandum, registrerings eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker, kan anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende. De aktier som kommer att utges av Grönklittsgruppen AB (publ) i samband med Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med någon delstat i Amerikas Förenta Stater eller provins i Kanada. Följaktligen får dessa aktier inte, direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta Stater eller Kanada, om inte något undantag från gällande registreringskrav är tillämpligt. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras i svensk domstol exklusivt. BOLAGET GRÖNKLITTSGRUPPEN AB (publ) Med förkortningen Bolaget avses i detta prospekt Grönklittsgruppen Aktiebolag (publ), med organisationsnummer Bolaget registrerades första gången hos Bolagsverket Verksamheten startade samma år och organisationsformen är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets styrelse och ledning nås genom nedanstående: Postadress: Box Orsa Besöksadress: Timmervägen Orsa Telefon: Fax: Hemsida: 2

3 Innehåll Sammanfattning Riskfaktorer VD har ordet Inbjudan till teckning av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ) Bakgrund, historia och motiv Koncernens verksamhetsutveckling Rörelsekapitalförklarning samt sammanställning av investeringar Utvald finansiell information Verksamheter och ledningsstruktur Finansiell utveckling i sammandrag Aktiekapital och ägarförhållanden aktiekapitalets utveckling Rättsliga aspekter, väsentliga avtal och övrig information Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Skattefrågor i Sverige Beslut Historisk finansiell information Revisionsberättelse från revisor Villkor och anvisningar Bolagsordning Anmälningssedel Sid

4 Sammanfattning Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta prospekt skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. Innan ett investeringsbeslut fattas bör hela prospektet läsas, inklusive avsnitten Riskfaktorer, Finansiellt nuläge, Finansiell utveckling i sammandrag samt den historiska finansiella informationen som ingår i detta prospekt. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är felaktig, vilseledande eller oförenlig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Enligt nationell lag i de enskilda medlemsstaterna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan talan kan inledas. Verksamheten Grönklittsgruppen AB (publ) äger och driver Orsa Björnpark, Grönklittsanläggningen, Orsa Camping, Orsa Bowling, Sagolandet Tomteland, Siljansbadets Camping, Enåns Camping och Enåns inomhusbad, Hamrafjällets Lift AB (Tänndalens alpina skidområde) och Grännastrandens Camping (från ). organisationsstruktur Verksamheterna vid Orsa Björnpark, Grönklitt, Orsa Camping, Orsa Bowling, Siljansbadets Camping, Enåbadets Camping drivs som resultatenheter inom Grönklittsgruppen AB (publ) med egna anläggningschefer som rapporterar direkt till VD. Tomteland AB, Grännastrandens Camping AB samt Hamrafjällets Lift AB (Tänndalens alpina skidområde) drivs i egna bolag där anläggningscheferna rapporterar till koncernchef/vd. Koncernen är också delägare i Grönklittsbostäder AB (12,6 %), Limbygården AB (25 %), Aktivitetscentrum Udden Orsa AB (20 %) och Skilodge Tänndalen AB (19 %). affärsidé Vi ska erbjuda minnesvärda helhetsupplevelser för de många människorna. vision Vi gör mer av din fritid. motiv för emissionen Bolaget har under de senaste åren haft en snabb tillväxt och styrelsens uppfattning är att det finns en fortsatt god potential för både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. De medel som Grönklittsgruppen AB (publ) erhåller i samband med emissionen skall användas till följande: Emissionslikviden planeras att användas till att förvärva ytterligare företag, öka den organiska tillväxten på befintliga anläggningar i Härjedalen och i Siljansregionen, samt öka Bolagets finansiella flexibilitet. Under april månad förvärvar Bolaget Grännastrandens Camping AB för 16,5 Mkr, varav 15,7 Mkr kontant och 800 Tkr med egna aktier med egna aktier i enlighet med styrelsens bemyndigande erbjudandet i sammandrag Emissionsbeloppet uppgår till kronor. Teckningskursen är 70 kronor per aktie och teckningstiden löper från 22 mars maj 2012 med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning av dessa aktier till Bolagets bankgiro och skriftlig anmälan (se bifogad blankett sidan 59 i detta prospekt) till Bolaget senast den 4 maj Av aktierna skall högst , med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjudas allmänheten, medan aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna högst aktier. Styrelsen tilldelar aktier i proportion till innehav, såvida likvid finns på Bolagets konto på angiven tid. Beträffande den del av emissionen där aktieägarna har företrädesrätt till teckning, gäller att envar aktieägare har företrädesrätt till teckning av det antal aktier som svarar mot hans eller hennes befintliga aktieinnehav i Bolaget (primär företrädesrätt). I den mån aktier inte tecknas med primär företrädesrätt, har de aktieägare som tecknat sig för ytterligare aktier företrädesrätt i proportion till sitt aktieinnehav (subsidiär företrädesrätt). I den mån de aktier som emitterats med företrädesrätt för aktieägarna inte tecknas av aktieägare med primär eller subsidiär företrädesrätt, skall aktierna tilldelas personer som inte tidigare är aktieägare, i proportion till det antal aktier var och en tecknat sig för. Av aktierna skall allmänheten erbjudas att teckna högst aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning och betalning skall ske senast den 4 maj, Styrelsen kommer att behandla de inkomna anmälningssedlarna i kronologisk ordning, där styrelsen kommer att beakta eventuell överteckning i aktieägarnas del av emissionen parallellt med allmänhetens anmälningssedlar, där tilldelning sker proportionellt utifrån tecknad nivå av antal aktier. Styrelsen beslutar slutligt om tilldelning utifrån Bolagets strategiska inriktning och intressen. Slutlig tilldelning beslutas av styrelsen och meddelas senast två veckor efter teckningstidens utgång. Aktierna kommer därefter att registreras hos Euroclear Sweden AB. riskfaktorer Grönklittsgruppen AB:s (publ) verksamheter är utsatta för olika riskfaktorer som kan ha negativ inverkan för Bolaget. I stycket nedan följer en kort sammanfattning av dessa riskfaktorer, utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. 4

5 Sammanfattning Konjunkturer, tillståndsfrågor, klimatförändringar, lagar och avgifter, beroende av nyckelpersoner och förändrad konkurrenssituation är exempel på riskfaktorer som kan påverka affärsverksamheten i Bolaget i både positiv och negativ riktning. Allt aktieägande innebär ett risktagande och aktien i Grönklittsgruppen AB (publ) är onoterad, vilket innebär att det inte finns någon handelplats för försäljning av aktien. Upptagande till handel Bolaget har beslutat att ansluta Bolagets aktie till Aktietorget under hösten/ vintern Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelsen i Grönklittsgruppen AB (publ) består av Mats Budh (Ordförande), Jan Lovén (vice ordförande), Anders Blomquist, CarlJohan Eldh, HansEric Johansson, Susanne Olofsson och Mattias Skoglund. Ledande befattningshavare i Bolaget är Torbjörn Wallin (VD), Dan Berghäll (vice VD), Lars Lundblad (ekonomichef), Roger Tylén (bygg och fastighetschef) och Richard Palmgren (försäljnings och marknadschef). Bolagets valda revisor är revisionsbolaget PwC AB med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig revisor. Större aktieägare, intressekonflikter och transaktioner med närstående parter Innan förevarande emission uppgår aktiekapitalet i Grönklittsgruppen AB (publ) till , fördelat på aktier. De största ägarna framgår av tabellen nedan. Det föreligger inga avtal som medlemmarna av förvaltnings, lednings eller kontrollorgan har slutit med Bolaget eller något av dess dotterbolag om förmåner. Under perioden har vissa arbeten för Bolagets räkning utförts av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB. Samtliga dessa arbeten har skett på marknadsmässiga villkor. Bolaget tecknade 2009 ett hyresavtal avseende lägenheter i anslutning till Siljansbadets Camping med Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB. Hyresavtalet har tecknats på marknadsmässiga villkor. Styrelseledamoten Mattias Skoglund är VD för Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB och VD för Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB och behandlas som jävig vid beslut om transaktioner mellan bolagen. I övrigt finns inga intressekonflikter där personer i förvaltnings, lednings eller kontrollorgan har intressen som kan stå i strid med Grönklittsgruppen AB (publ):s intressen. Finansiell översikt (Tkr) 2010/ / / /2008 Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Förädlingsvärde per anställd Soliditet % 55,1 % 56,2 % 51,6 % 57,7 % Avkastning på totalt kapital % neg 1,2 % 3,9 % 5,4 % EBITDA EBITDAmarginal % 14,2 18,1 18,9 19,7 Ägarstruktur innan förevarande emission Antal aktier % kapital % röster Sjätte APfonden ,4 % 13,4 % Rosebo Invest AB ,9 % 10,9 % Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB ,5 % 10,5 % Orsa Kommun ,1 % 7,1 % Orsa Besparningsskog ,4 % 6,4 % Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB ,8 % 5,8 % Rutfjället AB ,2 % 4,2 % Övriga ägare (Under 3 %) ,6 % 41,6 % Summa % 100 % 5

6 Sammanfattning Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Nedan redovisas Grönklittsgruppen AB:s (publ) kapitalisering per Totala kortfristiga skulder Mot garanti eller borgen Mot säkerhet Utan garanti/borgen eller säkerhet Totala långfristiga skulder Mot garanti eller borgen Mot säkerhet Utan garanti/borgen eller säkerhet Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat För perioden uppgår resultatet till vilket är något bättre än resultatet för motsvarande period under föregående år. Inga väsentliga förendringar har inträffat avseende Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden. Finansiellt nuläge ovan har ej granskats av Bolagets revisorer. Belopp i tkr A) Kassa B) Banktillgodohavanden C) Lätt realiserbara värdepapper D) Summa Likviditet NETTOSKULDSÄTTNING Nedan redovisas Grönklittsgruppen AB:s (publ) nettoskuldsättning per E) Kortfristiga fordringar F) Kortfristiga bankskulder G) Kortfristig del av långfristiga skulder H) Andra kortfristiga skulder I) Summa Kortfristiga skulder J) Netto kortfristig skuldsättning K) Långfristiga banklån L) Emitterade obligationer M) Andra långfristiga lån N Långfristig skuldsättning O) Nettoskuldsättning Finansiellt nuläge ovan har ej granskats av Bolagets revisorer. 6

7 Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det kan också finnas andra riskfaktorer som inte är kända för Bolaget eller som Bolaget idag uppfattar som oväsentliga kan komma att få väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Ett sämre resultat leder sannolikt till ett lägre värde på aktien och påverkar möjligheten till aktieutdelning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Övergripande Konkurrens Grönklittsgruppen AB (publ) verkar på en global marknad, där gästerna väljer bland internationella turistorter, vilket innebär att många av Bolagets gäster väljer mellan exempelvis Orsa Grönklitt, Thailand, Mallorca och USA. I valet finns dessutom avvägningar gentemot exempelvis en ny bil, TV, hushållsmaskiner eller andra kapitalvaror. Om Bolaget skulle få färre gäster leder detta till ett sämre resultat vilket sannolikt leder till ett lägre värde på aktien och påverkar möjligheten till aktieutdelning. beroende av nyckelpersoner och medarbetare Risk föreligger i det fall Bolaget är beroende av nyckelpersoner och medarbetare vilka inom Bolaget besitter kunskap och/eller information som är unik och specifik för person och ej finns dokumenterad och tillgänglig i administrativa system. risker med djurverksamhet Expansionen i Orsa Björnpark bygger på att andelen utrotningshotade stora rovdjur i parken ökar. Därmed finns en risk för att det kan vara svårt att hitta lämpliga individer relativt snabbt. Det krävs erforderliga tillstånd både för att importera och förevisa nya arter. Regelverket innebär att tillstånd enbart kan sökas efter att en anläggning är uppförd. Tillståndsprövningen för att införa djur som inte finns inom Sverige är också mycket omfattande. I samband med sällsynta djurs sjukdom eller dödsfall kan det ta lång tid innan de ersatts av nya individer. konkurrens från djurparker I Sverige finns ett 20tal större djurparker där de flesta, inklusive Orsa Björnpark, haft en positiv utveckling under 2000talet. Inom Europa har intresset för djur, natur och miljö vuxit väsentligt de senaste åren. Som Orsa Björnparks främsta konkurrenter ses det närliggande Järvzoo i Järvsö, Furuviksparken i Gävle och Kolmårdens Djurpark utanför Norrköping. Konkurrens inom camping Det är rimligt att anta att konkurrensen inom campingsektorn kommer att öka. Inom denna verksamhet ses campingar kring Siljan och svenska kustområden som huvudkonkurrenter. Konkurrens alpina verksamheter Inom alpint har antalet åkdagar (enligt SLAO) i Sverige legat på en nivå om 89 miljoner de senaste åren. Samtidigt gör omkring 10 % av de befintliga skidanläggningarna stora investeringar både i kapacitet och bäddar. Troligen kommer dessa investeringar att innebära ökad konkurrens och ett behov av en större andel gäster från utlandet. Som huvudkonkurrenter ses anläggningarna i Funäsdalen, Vemdalen, Idre och Sälen. osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Bolagets samtliga verksamheter kräver tillstånd och regleras enligt lagar och avtal. Förändringar av dessa lagar och avtal kan påverka verksamheten ekonomiskt. Exempelvis kan förändringar av skattelagstiftningen ha inverkan för Bolaget. Politisk instabilitet, naturkatastrofer, större olyckor bland gäster och andra händelser utanför Bolagets kontroll kan påverka Bolagets ekonomi. osäkerhet vid klimatförändringar Klimatförändringar kan påverka Bolagets säsongsverksamheter. Bolagets sommaraktiviteter gynnas av ett varmare klimat med längre säsong och fler gäster. Med kallare klimat blir sommarsäsongen kortare. Vinterverksamheten kan påverkas i och med ett varmare klimat vilket kan leda till kortare vintersäsong. Likväl leder ett kallare klimat till en längre vintersäsong med fler gäster och samtidigt en hårdare konkurrens från anläggningar söderut i landet. miljöpåverkan och energipriser I en föränderlig värld med fokus på omgivning och miljö är lagstiftning samt ålägganden för miljöpåverkande verksamheter faktorer som kan innebära ökade investeringskostnader i en strävan att följa myndighetens krav och direktiv. Energipriser fluktuerar över tiden och är att beakta som faktor i kostnaden att bedriva verksamhet för Bolaget. valuta och ränterisker Valutafluktuationer över tiden påverkar Bolagets ekonomi i och med att Bolaget gör affärer utomlands vad gäller inköp av exempelvis pistmaskiner, liftar och annan utrustning. Valutakursen påverkar även gästtillströmningen till Bolagets anläggningar vad gäller de nationella och internationella gästernas beslut av semesterdestination. Ränterisker föreligger även inom investeringar som sker med upptagande av lån. risker relaterade till aktien Aktieägande är per definition ett risktagande. Grönklittsgruppen AB (publ) är ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktieboken hanteras av Euroclear Sweden AB. Bolaget har beslutat ansluta Bolagets aktie till Aktietorget under hösten/ vintern Det innebär att fram till dess är marknaden för försäljning av aktier begränsad i Bolaget, vilket innebär en likviditetsrisk för aktien. Det finns ingen garanti för att det kommer att vara möjligt att hitta köpare och heller inte till vilket pris en försäljning kan ske. 7

8 VD HAR ORDET Grönklittsgruppen är unik. Våra genomförda strategier och investeringar under de senaste åren, dels genom organisk tillväxt och en rad förvärv, har ytterligare stärkt vår position som en ledare inom turist och upplevelseindustrin. Tillsammans med styrelsen, ägarna, hängivna medarbetare och många andra som på olika sätt stöder oss, har vi kunnat förverkliga våra ursprungliga visioner. Bland de investeringar som är förverkligade under de senaste 3 åren finns bland annat Isbjörnanläggningen Polar World, Leopardanläggningen i Orsa Björnpark, badhuset vid Enån i Rättvik, strandrestaurangen vid Orsa Camping, tomtexploatering i Tänndalen, bildande av Skilodge i Tänndalen AB, nya Toppstugan i Grönklitt, förvärvet av Hamrafjällets Lift AB i Tänndalen, Svansjöliftarna AB och Orsa Bowling samt den påbörjade byggnationen av Kodiak Island Land of Giants i Orsa Björnpark med invigning den 19 juni Nu är det dags för vårt nästa steg i utvecklingen. Emissionen skall stödja fortsatt organisk tillväxt och större investeringar på befintliga anläggningar med fokus på våra största verksamheter som är belägna i Orsa och Härjedalen där största tillväxtmöjligheterna bedöms finnas. Som VD ser jag det som min allra viktigaste uppgift att Koncernen även i framtiden har en snabb tillväxt. Under april månad förvärvas Grännastrandens Camping AB i Gränna, en av Sveriges finaste campingar, och vi bedömer möjligheterna till positiv utveckling och lönsamhet som goda. Campingen passar väl in i Grönklittsgruppens campingprofil när vi sommaren 2012 introducerar koncernens eget campingkoncept för att ytterligare stärka varumärket och ta steget mot etableringen av en nationell campingkedja. För att med kraft kunna genomföra förvärvet, öka den organiska tillväxten på befintliga anläggningar, öka bolagets finansiella flexibilitet och förvärva ytterligare företag, har Styrelsen i Grönklittsgruppen AB (publ) beslutat om en publik emission om 34 Mkr. Ett fortsatt besvärligt konjunkturläge i omvärlden ger vissa bromsande effekter men skapar samtidigt stora möjligheter som i exempelvis det priseffektiva campingsegmentet. Konjunkturläget ger vissa fördelar vid förvärv av företag, vilket innebär att det är viktigt att Grönklittsgruppen står väl rustat när och om möjligheterna ges. Grönklittsgruppens resa fortsätter mot en än mer fokuserad och lönsam koncern som har goda förutsättningar att skapa värde för Dig som aktieägare. Låt oss fortsätta vår spännande resa tillsammans! Torbjörn Wallin VD/Koncernchef Grönklittsgruppen AB (publ) 8

9 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GRÖNKLITTSGRUPPEN AB (PUBL) Årsstämman i Grönklittsgruppen AB (publ) har den 20 januari 2012, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt samt finansiella flexibilitet, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en nyemission av aktier. Styrelsen har vid ett styrelsemöte per fattat beslut om att genomföra en nyemission. Emissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst kronor genom nyteckning av högst aktier. Emissionskursen är 70 kronor per aktie. Vid fullteckning kommer Bolaget att tillföras kronor innan emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till kronor. Samtliga emitterade aktier kan fritt överlåtas och förvärvas. Hembudsskyldighet eller lösningsrätt föreligger ej. Med ovanstående erbjudande inbjuds härmed till teckning av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ) enligt villkoren i detta prospekt. Orsa Styrelsens försäkran Styrelsen för Grönklittsgruppen AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen vet till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Grönklittsgruppen AB (publ) som skapats av prospektet är utlämnat. Styrelsen i Grönklittsgruppen AB (publ) Mats Budh (ordförande) Jan Lovén (vice ordförande) Anders Blomquist CarlJohan Eldh HansEric Johansson Susanne Olofsson Mattias Skoglund 9

10 Bakgrund historia och motiv orsa och siljansbygden populärt turistområde i 100 år Grönklittsgruppens AB:s (publ) verksamhet går tillbaka till slutet av 1800talet då ångbåtsbryggan anlades i Orsa Planterades tallar på Udden och det anlades en ångbåtbrygga vid Udden Ångbåtsbryggan besöktes av dåvarande kungen Startade midsommarfirandet på Udden Startade föreningen Orsa Campingsällskap Orsa Camping bildades Fritidsbolaget AB, som sedan blev Grönklittsgruppen AB (publ), och samma år byggdes första liften och man började bedriva campingverksamhet vid Orsa Camping öppnas Orsa Björnpark blev Bolaget privat och det genomfördes ett antal nyemissioner. Bolaget ägs av cirka 400 ägare. I samband med privatiseringen påbörjades förverkligandet av visionen med målet att förverkliga investeringar på anläggningarna motsvarande 100 miljoner kronor per år. Under perioden växer Orsa Björnpark från besökare till besökare. Projekten Kamtjaktabjörn, Rovdjurscentrum och Isbjörn var viktiga besöksmotorer öppnade Grönklittsbostäder AB de första lägenheterna för uthyrning förvärvades Siljansbadets Camping och Limbygården färdigställdes förvärvades Enåbadets Camping och temaparken Tomteland. Den första publika nyemissionen genomförs och antalet delägare ökar byggdes Enåbadets badhus i Rättvik, Aktivitetscenter Udden AB öppnade ny strandservering vid Orsa Camping och Orsa Bowling förvärvas Hamrafjällets Lift AB och Svanjsöliftarna AB förvärvas (Tänndalen) och Leopard Center öppnar med persisk leopard Orsa Björnpark fyller 25 år och snöleopard kommer till parken. Byggstart för Skilodge Tänndalen och byggnationen av Kodiak Island Grönklitt påbörjas Under april månad skall Grännastrandens Camping AB förvärvas (köpeavtal undertecknades den 21 februari 2012). 10

11 motiv för emissionen och fördelning av medel Bolaget har under de senaste åren haft en snabb tillväxt och styrelsens uppfattning är att det finns en fortsatt god potential för både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. De medel som Grönklittsgruppen AB (publ) erhåller i samband med emissionen skall användas till följande: Emissionslikviden planeras att användas till att öka den organiska tillväxten på befintliga anläggningar i Härjedalen och i Siljansregionen, öka Bolagets finansiella flexibilitet samt förvärva ytterligare företag i linje med Bolagets strategi. Under april månad förvärvar Bolaget Grännastrandens Camping AB för 16,5 Mkr, varav 15,7 Mkr kontant och 800 Tkr med egna aktier, genom en apportemission, i enlighet med styrelsens bemyndigande Om emissionen ej skulle fulltecknas nyttjas influtna medel för betalning av den kontanta delen av köpeskillingen avseende förvärvet av Grännastrandens Camping AB och resterande del täcks av Bolagets rörelsekredit. förvärvsstrategi Koncernens förvärvsstrategi är att årligen förvärva minst en turismanläggning med tillväxtpotential inom: Större campingar vid attraktiva lägen Temaparker Snösäkra skidanläggningar affärsidé Vi ska erbjuda minnesvärda helhetsupplevelser för de många människorna. vision Vi gör mer av din fritid. värdeord Bolaget har formulerat sina grundvärderingar i ett antal värdeord. Dessa kan sammanfattas så här: Bakgrund historia och motiv HÅLLBAR UTVECKLING Grönklittsgruppen AB (publ) ska utveckla turistanläggningar som värnar om människor, djur och natur. Inom koncernen pågår arbetet med att ständigt och målmedvetet göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar. Externa konsulter och bolagets anläggningschefer arbetar sedan 2009 strategiskt med årliga handlingsplaner för att ständigt utveckla anläggningarna till att bli mer effektiva avseende miljöpåverkan och energiförbrukning. vår personal En stor del av koncernens framgångar tillskrivs personalen. Personalomsättning Genom att koncernen bedriver verksamhet året runt kan huvuddelen av personalen rekryteras från närregionen. Därmed har Bolaget en betydligt lägre personalomsättning än många konkurrenter i branschen, vilket bland annat medför en god kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Under det snabba förändringsarbetet har styrelse, ledning och personal uppvisat ett fantastiskt engagemang och lojalitet mot företaget. Under föregående verksamhetsår har den totala sjukfrånvaron sjunkit till rekordlåga 1,60 % (varav långtidssjukfrånvaro stod för 0,19 %). Jämställdhet Koncernen har en egen jämställdhetsgrupp och jämställdhetspolicy. Syftet med jämställdhetsplanen är att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Fördelningen mellan kvinnor och män är mycket jämn inom både tjänstemannagruppen och även avseende den totala personalgruppen. Information Bolaget tillämpar en mycket stor öppenhet vad avser information gentemot personalen. Det sker bland annat i samband med VD:s månadsbrev till personalen, årligen fyra stora personalmöten för all personal, en nyligen utarbetad personalhandbok, avdelningsmöten och medarbetarsamtal. Barnen i centrum Trygghet Omtanke Ständig utveckling Kostnadsmedvetenhet Affärsmannaskap Värdskap gästen i fokus Offensiv marknadsföring Alla anställda är lika viktiga Lag och ordning 11

12 Koncernens verksamhetsutveckling Grönklittsgruppen AB (publ) är verksamt inom turist och upplevelseindustrin Bolaget äger och driver följande anläggningar: Grönklittsanläggningen, Orsa Björnpark, Sagolandet Tomteland i Mora, Orsa Camping med Restaurang Udden, Orsa Bowling med McGregors restaurang Siljansbadets Camping Enåns Camping i Rättvik med Rättviks Badhus. Hamrafjällets Lift AB (Tänndalen) Grännastrandens Camping AB (från ) Koncernen äger också del av Grönklittsbostäder AB, Limbygården AB, Skilodge Tänndalen AB och strandrestaurangen vid Orsa Camping. koncernövergripande verksamhetsutveckling Koncernen har under de senaste två åren stärkt den personella koncernledningen och fått en tydligare ledningsgruppsstruktur där varje anläggning har en anläggningschef som rapporterar direkt till VD. Koncernkoncept På marknadsföringssidan och aktivitetssidan planerar Koncernen för en rad övergripande konceptområden. Koncernen räknar med att ha stordriftsfördelar inom bland annat marknadsföring, försäljning, ITstöd och administration i samband med Koncernens framtida tillväxt. Utveckling av målgrupper Grönklittsgruppen AB (publ) har en tydlig familjeprofil på samtliga anläggningar och barnfamiljen är den viktigaste målgruppen. Medelfamiljen på Bolagets anläggningar har barn mellan tre och tretton år. Föräldrarna är mellan 30 och 50 år och relativt välutbildade. De har bil och bor i villa. De allra flesta satsningar som Koncernen förverkligat de senaste åren är inriktade på denna målgrupp. Segmentet vuxna utan barn växer och Koncernen ser det som sannolikt att denna utveckling fortsätter i framtiden. Sverige är den största marknaden. Andra stora marknader är Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Ryssland. Bolaget har återförsäljare i 16 länder. Nya affärsområden och produkter Grupp och konferensverksamheten startade som ett eget affärsområde inom Grönklittsgruppen AB (publ) för drygt sju år sedan. Från en relativt liten volym har denna verksamhet vuxit snabbt. Tack vare de senaste årens satsningar på konferenslokaler, nya aktiviteter och konferensanpassat boende har Bolaget goda förhoppningar om ytterligare bra tillväxt inom dessa områden de närmaste åren. Många nya produkter har skapats de senaste två åren som är riktade mot grupp, event och företagsmarknaderna. Bolaget erbjuder alltid en produkt till företagsgästen som inkluderar boende, resa, mat, underhållning, aktiviteter samt lärande och utbildning. Nya målgrupper Andra stora målgrupper där verksamheten kan utvecklas är relaterade till satsningarna i Björnparken och Rovdjurscentrum/Designtorg Trä och alla de intresseparter som finns kring rovdjuren. Målgrupper för dessa verksamheter är bland annat skolor, myndigheter, naturskyddsorganisationer och andra intressenter. Evenemangsturism i samband med festivaler, mässor och julfirande är ett annat segment där Koncernen bedömer tillväxtmöjligheterna som goda i framtiden. 12

13 marknadsstrategier Grönklittsgruppen AB (publ) har målsättningen att lyfta fram det unika med varje anläggning och visa gästerna ett brett utbud av produkter. En gemensam grafisk profil säkerställer att kunden upplever Koncernens anläggningar som ett företag. Koncernens marknadsmässiga grundstrategi är att skaffa många goda samarbetspartners och att vara mycket offensiva i pressbearbetning, samarbetspartners och stamkunder. På den svenska marknaden försöker Grönklittsgruppen AB (publ) arbeta med kreativa ekonomiska lösningar med stor exponering, ofta helsidor, i många av de större medierna för att skapa stor exponering i förhållande till kostnad. Vid köp av nya boendeanläggningar ska dessa också snarast bli bokningsbara via Internet. Marknad Koncernen är verksam inom branschen turism och besöksnäring vilken beräknas vara världens mest växande bransch. Fram till år 2020 förväntas en kraftig ökning av det internationella resandet och Europa kommer att vara den världsdel som tar emot flest turister (World Tourism Organization). Även svensk turism har kraftig tillväxt, 2009 omsatte näringen 250 Miljarder och skapade nästan årsverken. Detta är en ökning med 30 % sedan år 2000 (Tillväxtverket). Den svenska regeringens tillväxtmål för branschen är satt till 100 %, vad avser omsättning fram till år 2020 och att sysselsättningen ökar med 63 % under samma period. Grönklittsgruppen AB (publ) har under åren stärkt sin plats på marknaden inom de segment där koncernen verkar; camping, alpin skidåkning och temaparker. 2001/2002 omsatte koncernen 35 Mkr och 2010/2011 uppgick omsättningen till nästan 165 Mkr. Koncernens ambition är att Koncernen skall bli en av Sveriges största aktörer inom segmenten Alpin skidåkning och Camping, i nuläget är Koncernen bland de tio största inom segmenten Alpin skidåkning och Camping och bland de tjugo största inom segmentet Temaparker. Tendenser Alpint Liftkortsomsättningen i Sverige har ökat cirka 620 Mkr kronor säsongen 1999/00 till en omsättning på Mkr säsongen 2009/10, vilket är en fördubbling i löpande priser. Utvecklingen i Sverige följer utvecklingen i Europa och USA vad avser antalet skidåkardagar under samma period ( %). (SLAO). Koncernens verksamhetsutveckling MeRförsäljning Grönklittsgruppen AB (publ) arbetar aktivt med att öka merförsäljningen av produkter genom olika kanaler. Exempelvis sker kontinuerliga utskick av mail till befintliga gäster/kundregister med riktade erbjudanden. Hemsidan utvecklas ständigt i syfte att erbjuda och möjliggöra för kunden att beställa produkter vid sidan av logi (aktiviteter, skidskola, SkiPass och entrébiljetter). Koncernen har också en uttalad Crossselling strategi där alla koncernens anläggningar exponeras mot befintliga gäster på plats, gemensamma broschyrer och tidningar, försäljning av paketresor, flerparksentréer och en gemensam försäljningsorganisation. Försäljningskanaler Koncernens försäljning sker via internet, via återförsäljare (agenter) samt direkt på anläggningarna. Försäljning sker också via resandeförsäljning i egen regi. Fler utländska gäster I takt med att anläggningarna växer och blir alltmer konkurrenskraftiga räknar Koncernen med att en allt större volym gäster ska komma från utlandet. Som ett led i en långsiktig etablering i Europa har Grönklittsgruppen AB (publ) under de senaste åren därför byggt upp ett återförsäljarnät i ett femtontal europeiska länder. I takt med de utländska marknadernas tillväxt på Grönklittsgruppens anläggningar ska produkterna anpassas mot dessa växande målgrupper av internationella gäster. Det gäller bland annat språkkompetens, skyltning, aktiviteter, personal som rekryteras och informationsutbudet. Varumärkespositionering Grönklittsgruppen AB:s (publ) varumärken består av respektive anläggnings egen logotyp vilka är förknippade med koncernens gemensamma varumärke. En varumärkeshandbok är framtagen i syfte att hålla en gemensam profil i allt marknadsföringsmaterial som produceras. PR och media Koncernen har ökat PRinsatserna under de senaste åren och tillsammans med produktionsbolag har ett antal rikstäckande tvproduktioner genomförts. Bolaget har en tät kontakt med massmedia via pressresor, pressreleaser och presskonferenser. Varje månad arrangeras olika pressaktiviteter för att ständigt hålla mediaintresset för koncernens anläggningar uppe. Camping Trots konjunkturläget 2011 ökade nyregistreringen av husvagnar (+ 10 %) och husbilar (+ 22 %), sett i relation till nybilsförsäljningen (+ 5 %) under samma period är det en bra tendens. (Husvagnsbranschens Riksförbund). Partners Grönklittsgruppen AB (publ) arbetar aktivt tillsammans med ett antal marknadsföringspartners vilket innebär större täckning av erbjudanden och möjligheten till att genomföra utskick till över 1 miljon hushåll. Internet och web Anläggningarnas hemsidor är ett strategiskt prioriterat område. Antalet besökare på anläggningarnas hemsidor ökar kraftigt; enkelhet, tydlighet och tillgänglighet är ledord för Koncernens onlinebokning. Webben används också interaktivt för sociala medier och nyhetsbrev. Samtliga Bolagets anläggningar kan därför bokas via den egna hemsidan. Vid köp av nya boendeanläggningar ska dessa också snarast bli bokningsbara via Internet. 13

14 Koncernens verksamhetsutveckling Grönklittsanläggningen INKLUSIVE ORSA BJÖRNPARK Verksamhet Den största verksamheten inom bolaget är Grönklittsanläggningen inklusive den internationellt kända Orsa Björnpark. Skidanläggningen på Grönklitt har 23 nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet hade anläggningen bäddar och Grönklittsanläggningen har egen mark motsvarande 400 hektar med framtida möjligheter till tomtexploatering motsvarande ytterligare cirka 200 fritidshustomter. Parallellt med denna bäddutveckling planeras för utveckling av service och affärslokaler, samt fortsatt utveckling av infrastruktur. Sommartid har Grönklittsanläggningen cirka 90 % beläggning tack vare dragningskraften från Orsa Björnpark. Ett omfattande aktivitetssutbud riktar sig till en stor internationell publik där över 50 % av boendegästerna är utländska besökare. Vid Orsa Björnpark finns de skandinaviska rovdjuren, berguv, rödräv, sibirisk tiger, kamtjatkabjörn, isbjörn, snöleopard och persisk leopard. Orsa Björnpark profilerar sig genom att visa djuren i rymliga hägn i inhägnad vildmark, där djuren i hög utsträckning kan leva på sina naturliga villkor. Stiftelsen Rovdjurscentrum/ Designtorg träs storslagna byggnad på kvadratmeter bildar entrébyggnad till parken. Björnparken uppmäter cirka (sommaren 2012) kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det flesta av Björnparkens besökare ( besökare under verksamhetsåret 2011), gör sitt besök i parken under perioden juniaugusti. Parken arbetar också med att bevara hotade arter, ett av flera led inom detta arbete består i att samarbeta med etablerade forskare. MARKNAD Huvudmarknader för Grönklitt är Sverige, Holland, Danmark och Norge. Sverige stod för 82 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 18 % av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 9 %. Under de senaste åren har betydande marknadsinsatser gjorts i framförallt Danmark och Holland. Bolagets strategiska kollektionsplan för utvecklingen av Orsa Björnpark de närmaste 3 åren bygger på att årligen skapa nya attraktioner. Företaget baserar denna plan på en utveckling med expandering av fler arter i befintliga hägn och kompletterar med viss nybyggnation för nya spännande rovdjur. Denna plan syftar till att skapa en fortsatt besöksutveckling vid Orsa Björnpark. Sommaren 2012 inviger vi en ny anläggning för kodiakbjörn. Under januari rapporterade Orsa Björnpark i media om en unik möjlighet att få ta hand om två övergivna kodiakbjörnar från ön Kodiak i Alaska, USA. Något som inte skett på 35 år. Under våren bearbetades de amerikanska och svenska myndigheterna för att erhålla nödvändiga tillstånd för att planera för kodiakbjörn i Orsa Björnpark. Projekt har uppmärksammats i Sverige men framförallt i internationell media med planerad invigning 19 juni Inom Grönklittsanläggningen finns; 23 detaljplanerade tomter 200 översiktsplanerade tomter Cirka 400 hektar egenägd mark 15 hus lämpade för permanentboende Toppstuga Wärdhus Vandrarhem Rädsjöstugan Livsmedelsbutik Sport och skidshop 12 liftar 89 snökanoner Receptions och kontorsbyggnad Husvagnscamping Orsa Björnpark; UTVECKLINGSMÖJLIGHETER En ökning av antalet uthyrningsbara bäddar är framgångsfaktorn för tillväxten på anläggningen. Ett ökat antal bäddar innebär fler gäster som köper liftkort, handlar i våra butiker och restauranger. December 2011 invigdes en ny Toppstuga på Grönklittsanläggningen, innehållande en restaurang samt en entré till Björnparken. Byggnaden är placerad på högsta punkten i Orsa Grönklitt med en storslagen utsikt. Investeringen uppgår till 19 mkr, och Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat 3 mkr i investeringsstöd. Restaurangerna på anläggningen hyrs ut till Dalasmaker AB. På konferenssidan ser Koncernen en ökad efterfrågan på konferens vilket relateras till en attraktiv produkt och offensiv införsäljning. Bearbetning av företag och organisationer har ökat i intensitet under senaste åren. Polar World (isbjörn) Tiger Mountain (sibirisk tiger) Leopard Center (snöleopard och persisk leopard) Kodiak Island Grönklitt Land of Giants (invigs ) Brunbjörnshägn Varghägn Lodjurshägn Järvhägn Kamtjaktabjörnshägn Souvernirbutiker Caféer Samtliga koncernens tillgångar framgår av noterna i den historiska finansiella informationen på sidorna

15 orsa camping Koncernens verksamhetsutveckling siljansbadets camping VERKSAMHET Orsa Camping består av totalt 33 hektar egen ägd mark, varav 8 hektar är framtida strandnära exploateringsmark. På campingen finns plats för över 800 husvagnar, varav 570 elplatser, ett 70tal stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, nyöppnade Strandrestaurangen, Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar och ett omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus sommartid på boende, aktiviteter, restaurangbesök, evenemang, sol och bad. Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor, halkkörning med motorfordon på Orsasjön och skidåkning på Grönklitt. Campingen är sedan många år tillbaka en av Dalarnas mest uppskattade campinganläggning, tack vare det vackra läget invid Orsasjöns strand och går därför under devisen Dalarnas Riviera. MARKNAD Huvudmarknader för Orsa Camping är de svenska och norska marknaderna. Sverige stod för 74 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 26 % av gästerna varav Norge var den största utländska marknaden med 21 % av gästerna (sommaren 2011). UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Sommarsäsongen i Orsa är evenemangstät. I turordning arrangeras FörsommarYran, SVT produktionen Moraeus med mera, midsommarfirande och Orsa Vattenfestival direkt på Orsa Camping. Kompletterat med alla arrangemang i och runt Orsa med OrsaYran i spetsen ger det en diger evenemangskalender under en lång säsong. Med undantag av Moraeus med mera är evenemangen årligt återkommande. Orsa Camping satsar fortsatt på många evenemang och aktiviteter för olika ålderskategorier och grupper och utför dessutom en rad aktiviteter för att locka gäster i samarbete med koncernens övriga anläggningar. Förhandlingar pågår också om nya samarbetspartners för att skapa beläggning utanför den absoluta högsäsongen. VERKSAMHET Siljansbadets camping i Rättvik har plats för över 600 husvagnar, varav 400 elplatser, 66 stugor, butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang och olika kringaktiviteter. Siljansbadets camping förmedlar cirka 50 stycken studentlägenheter/rum vilka används som turismboende sommartid. Siljansbadets camping är en sommarcamping med öppethållande från slutet av april till mitten av oktober månad. Campingplatsen är den mest frekventerade i Dalarna under högsäsong. MARKNAD Huvudmarknader för Siljansbadet är Sverige, Norge, Holland och Tyskland. Sverige stod för 92 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 8 % av gästerna varav Norge var den största utländska marknaden med 5 %. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Aktivitetsutbudet fortsätter att utvecklas med fokus på det kommersiella centrumet på campingplatsen. Försäljningsarbetet fortsätter med bland annat utveckling av onlinebokningen, hemsidor, försäljning mot klubbar samt organisationer och företag. Siljansbadets Camping deltar i koncernens strategiska arbete med att utveckla nya events, stärka destinationsmarknadsföringen, öka antalet strategiska partners samt ett utökat antal resebyråer och kommunikationsvägar för att stärka anläggningarnas varumärke. Arbetet med att stärka Rättviks gemensamma destinationsutveckling genom ökade insatser inom marknadsföring och diverse samarbeten fortgår. Campingarna i Rättvik har draghjälp attraktionsmässigt tack vare ett omfattande evenemangsutbud med höst och vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, Rättviksparken, Classic Car Week samt en rad ytterligare evenemang. Siljansbadet forsätter att jobba mot ett utökat evenemang och program utbud genom ett samarbete med övriga aktörer med syfte att stärka evenemangsutbudet ytterligare i orten. Inom Orsa Camping finns; 33 hektar egen ägd mark varav 8 hektar är framtida, strandnära, exploateringsmark. 570 elplatser 4 servicebyggnader 1 livsmedelsbutik Vandrarhem 42 stugor med självhushåll 27 övernattningsstugor Bowlinghall med restaurang Utomhusbad Festplats Inom Siljansbadets Camping finns; Marken där verksamheten bedrivs är arrenderad av Rättviks Kommun till och med och arrendet förlängs därefter med 5 år i taget. 400 elplatser 40 stugor med självhushåll 27 övernattningsstugor 3 servicebyggnader Receptionsbyggnad Livsmedelsbutik 15

16 Koncernens verksamhetsutveckling Enåbadets camping sagolandet tomteland VERKSAMHET Enåbadets Camping i Rättvik har plats för 430 husvagnar, varav 250 elplatser, 113 stugor och lägenheter inklusive vandrarhemmet (vilket arrenderas av Rättviks kommun), minigolfbana, närbutik och nybyggt badhus som drivs enligt ett 25årigt samarbetsavtal med Rättiks kommun. Enåbadets camping drivs året runt. MARKNAD Huvudmarknader för Enåbadet är Sverige, Holland, Norge och Tyskland. Sverige stod för 90 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 10 % av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 5 %. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Ett strategiskt försäljningsarbete har påbörjats. En utveckling av onlinebokning, hemsidor, försäljning mot klubbverksamhet nationellt. Anläggningen utökar sina bokningsbara elplatser med 100 %. Anläggningens samarbete med mässaktörer samt Rättviks Arena ökar. Enåbadets Camping deltar i koncernens strategiska arbete med att utveckla nya events, stärka destinationsmarknadsföringen, öka antalet strategiska partners samt ett utökat antal resebyråer och kommunikationsvägar för att stärka anläggningarnas varumärke. Vid campingarna i Rättvik fortsätter bolaget att utveckla aktivitetsutbudet, utöka antalet samarbetspartners för att öka boende på anläggningarna och därmed gemensamt skapa en ökad beläggning. Huvudfokus är att öka beläggningen samt att vidareutveckla produkten enligt de önskemål som inkom under 2011 års kundundersökningar. Arbetet med att öka kundnöjdhetern fortsätter med renovering av stugor och service hus. Arbetet med att stärka Rättviks gemensamma destinations utveckling genom ökade insatser inom marknadsföring och diverse samarbete. Campingarna i Rättvik har draghjälp attraktionsmässigt tack vare ett omfattande evenemangsutbud med höst och vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, Rättviksparken, Classic Car Week samt en rad ytterligare evenemang. Enåbadet forsätter att jobba mot ett utökat evenemangs och program utbud genom ett samarbete med övriga aktörer i syfte att stärka evenemangsutbudet ytterligare på orten. VERKSAMHET Sagolandet Tomteland är beläget i byn Gesunda, utanför Mora, och består av 20 hektar egen ägd mark, unika timmerbyggnader, tomtens älgpark, Hälgeland, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamhet bedrivs evenemang och konferenser året runt. Tomteland består av flera hektar mark tillgänglig för möjlig exploatering för framtida fastighetstomter. Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november till januari, då ett besök hos Tomten står i fokus med vinterbesökare. Sommartid hade Tomteland besökare, då Tomten träder tillbaka något till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna. Tomteland håller öppet i huvudsak under helger i novemberdecember samt under hela högsommaren. MARKNAD Huvudmarknader för Tomteland är Sverige, Ryssland, England, Holland och Norge. Sverige stod för 90 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 10 % av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 4 %. Under senaste åren har en rad aktiviteter genomförts för att attrahera utländska resebyråer till att sälja resor till Tomteland. Det finns även ett påbörjat samarbete med Mora Köpstad, en rad nationella och regionala företag har valt att satsa offensivt på julfestivalen tillsammans med Tomteland för att befästa att hela världens Tomte bor i Mora. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Sagolandet Tomteland fortsätter att utveckla konferens och företagsevent, samt bolagets stora evenemang såsom Midvinterblot och Julfestival vintertid och Trollmåne, sommartid. Bolaget fortsätter också att utveckla projektet Tomten bor i Mora" mot 15 länder, vilket kommer att stärka Tomtelands marknadsposition väsentligt, i synnerhet sommartid. Möjligheterna till crossselling och rundresor bedöms som goda. Inom Enåbadets Camping finns; 13,4 hektar egen ägd mark. I anslutning till den eget ägda marken arrenderar Bolaget 3 mindre områden av Rättviks Kommun på rullande 5 års arrenden sedan stugor med självhushåll 31 övernattningsstugor 3 servicebyggander 250 elplatser Badhus med kontorsdel och butik Inom Sagolandet Tomteland finns; 45 detaljplanerade tomter 20 hektar egen ägd mark 5 unika timmerbyggnader 1 entrébyggnad Älgpark Helgeland 2 restauranger Butik 16

17 Hamrafjällets Lift AB (Tänndalen) VERKSAMHET Tänndalens skidområde har 18 liftar (varav 2 stolliftar), 53 nedfarter, 6 restauranger, 2 skidbutiker och 1 närbutik. Under året har ett flertal utvecklingsprojekt startats upp för att öka kundattraktionen samt att utöka antalet tillgängliga turismbäddar i väsentlig grad de närmaste åren. Bolagets verksamhet består i att bedriva liftverksamhet, boendeförmedling, skidskola, skiduthyrning samt sportshop och restaurang/caféverksamhet. Totalt ägs fyra restauranger och ett café av bolaget varav tre av restaurangerna är utarrenderade. MARKNAD Huvudmarknader för Tänndalen är Stockholm, norra delen av Mälardalen samt Göteborgs och skåneområdet vissa veckor. Sverige stod för 98 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 2 % av gästerna varav Norge var den största utländska marknaden med 1 %. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Strax före julen 2010 startade Bolaget försäljning av de 20 första pistnära tomterna i Tänndalen, totalt finns nästan 100 tomter. En ökning av antalet belagda bäddar är framgångsfaktorn för tillväxten på anläggningen. Ett ökat antal bäddar innebär fler gäster som köper liftkort, handlar i våra butiker och restauranger. Nyckeln till framgång är ett ökat antal bäddar i hela Funäsdalen och i synnerhet i antal belagda bäddar i Tänndalen togs beslut om investering i Ski Lodge Tänndalen. Investeringen genomförs i separat bolag, Ski Lodge Tänndalen AB, bestående av 7 delägare (Rosebo Invest AB, Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB, Nils Skoglund Invest AB, Rutfjället AB, Funäsdalens Bygg och Fastighet AB, Håkan Johansson och Hamrafjällets Lift AB där HLAB äger 19%). Totala investeringen uppgår till 92 miljoner och Tillväxtverket stödjer investeringen med investeringsstöd. Ski Lodge Tänndalen färdigställs under året och invigning blir i mitten av december I Tänndalen planeras för närmare 1000 nya bäddar under de närmaste två åren varav Skilodge Tänndalen med sina 388 bäddar invigs i december Koncernens verksamhetsutveckling Härjedalens kommun har påbörjat investeringen i utökat reningsverk och nytt VAnät i Tänndalen för att kunna hantera den kommande utbyggnaden i Hamra. Kommunens planerade investering motsvarar 60 Mkr. Grännastrandens Camping AB VERKSAMHET Anläggningen är belägen i direkt anslutning till Gränna badlagun och vid färjeläget (färjor till Visingsö). Destinationen Gränna/Visingsö besöks av cirka 1 miljon turister varje år. Grännastrandens Camping AB kommer att ingå i Koncernen från och med På campingen finns plats för 450 husvagnar, varav 262 med el och 160 av dessa har paraboluttag. Alla stugor är i Bolagets ägo och det finns 27 stycken med 4 bäddar, varav 18 med dusch och WC och 11 stycken stugor med 6 bäddar. Verksamheten bedrivs på 5,3 hektar mark som idag är tomträtt. På dessa 5,3 hektar finns alla anläggningar. Utöver detta finns 2,6 hektar arrenderad mark (som är under ombildning till tomträtt) Grännastrandens Camping har en beläggning på gästnätter, vilket är att jämföra med Orsa Camping. MARKNAD Av dagens gäster kommer 80 % från Sverige och mellan 810 % är från Holland. I övrigt är gästerna från Tyskland, Danmark och Norge. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Under högsäsong finns det i nuläget i stort sett ingen potential att öka beläggningen utan att en utbyggnad sker. För att möta efterfrågan under högsäsong kommer Koncernen att investera i 100 nya elplatser inför sommarsäsongen Genom att exponera Grännastrandens Camping AB tillsammans med Koncernens övriga anläggningar blir Campingen exponerad mot betydligt större och bredare kundgrupper än tidigare. Koncernen har återförsäljare i ett antal länder vilket kommer att stärka Grännastrandens marknadsposition och möjligheterna till Crossselling och rundresor bedöms som goda. Det kommer också att, utöver på marknadssidan, finnas stordriftsfördelar inom administration och IT. Inom Tänndalen finns; 19 detaljplanerade tomter 70 översiktsplanerade tomter 200 hektar mark 1 hus lämpat för permanentboende 1 bostadsrätt 6 restauranger 1 pistmaskinsgarage Ett antal värmestugor 18 liftar varav av 2 stycken 4stolsliftar 7 stycken snökanoner 2 sport och skidshopar 1 närbutik Inom Grännastrandens Camping finns; Marken där alla Bolagets anläggningar finns är tomträtt (till och med 2031). Utöver detta finns 2,6 hektar arrenderad mark som används under högsäsong. Detta arrendeavtal gäller till och med och arrendet förlängs därefter med 5 år i taget. 262 elplatser 38 stugor med självhushåll 1 hus lämpat för permanentboende Livsmedelsbutik 2 servicehus 17

18 Koncernens verksamhetsutveckling koncernstruktur Grönklittsgruppen AB (publ) Hamrafjällets Lift AB Tomteland AB Grännastandens Camping AB Andelar i intresseföretag Det föreligger ingen skillnad i röstetal utan varje aktie berättigar till en röst. limbygården ab Org. nr Limbygården AB är en av Sveriges största och mest exklusiva pistnära uthyrningsstugor med en yta av cirka 450 kvm. Den rymmer 24 bäddar, tolv sovrum, bastu för 24 personer, bubbelpool och egen helikopterplatta. Grönklittsgruppen AB (publ) äger 25 % av Limbygården. grönklittsbostäder ab Org. nr Grönklittsbostäder äger och förvaltar 30 toppmoderna lägenheter för uthyrning direkt vid pisten på Grönklitt. Grönklittsbostäder ägs till 12,6 % av Grönklittsgruppen AB (publ). Övriga nio ägare är företag i Orsa Mora regionen. Aktivitetscenter udden orsa ab Org. nr Grönklittsgruppen AB (publ) äger 20 % i strandrestaurangen vid Orsa Camping. hamra aktivitets ab Org. nr Hamra Aktivitets AB äger bland annat en klättervägg i Tänndalen och bedriver sommarverksamhet. Hamrafjällets Lift AB äger 34 % av Hamra Aktivitets AB. Skilodge tänndalen ab Org. nr Skilodge Tänndalen AB startades våren 2011 och håller på att uppföra en Skilodge med 65 toppmoderna lägenheter. Skilodgen kommer att vara belägen mitt i pisten och i anslutning till Wärdshuset i Hamra. Invigningen är beräknad till Lucia i år. Hamrafjällets Lift AB äger 19 % av Skilodge Tänndalen AB. 18

19 rörelsekapitalförklaring / STÖRRE INVESTERINGAR investeringsbidrag större investeringar UNDER DE SENASTE TRE ÅREN Belopp i Mkr Belopp i Mkr (innan avdrag för investeringsbidrag) Investeringsbidrag (utbetalda) Grönklittsgruppen Tänndalen Tomteland Toppstugan på Grönklitt Ägarandel Skilodge i Tänndalen AB Tomtexploatering i Tänndalen Leopardanläggning i Orsa Björnpark Investeringsbidrag (beslutade, ej utbetalda) Grönklittsgruppen Tänndalen Skilodge Tänndalen AB Markinköp i Tänndalen Förvärv av Hamrafjällets Lift AB Förvärv av Svansjöliftarna AB Konferensutveckling Tomteland Totalt beviljade bidrag Offentliga investeringar i anslutning till anläggningarna Vägverket VA/Reningsverk Dalfolk på skidor Grönklittsbostäder AB Stiftelsen RC Aktivitetscentrum Udden i Orsa AB Limbygården AB Servicehus campingar Utbyggnad pist och lift Grönklitt Isbjörnsanläggning i Orsa Björnpark Simhall på Enåbadets Camping i Rättvik Förvärv av Orsa Bowlinghall Liftar och skidbro på Grönklitt Ombyggnation Wärdshuset på Grönklitt Summa investeringar Summa 124 rörelsekapitalförklaring Befintligt rörelsekapital kommer att vara tillräckligt för Grönklittsgruppen AB (publ):s aktuella behov under den kommande tolvmånaders perioden även om förevarande emission ej lyckas. Likvida medel och fordringar i koncernen täcker rörelsens rörelsekapitalbehov, inklusive förvärvet av Grännastrandens Camping AB, under det kommande året. Under april månad förvärvar Bolaget Grännastrandens Camping och om inte emissionen fulltecknas har Bolaget en alternativ finansiering på plats. Syftet med nyemissionen är att förvärva ytterligare företag, öka den organiska tillväxten på befintliga anläggningar i Härjedalen och i Siljansregionen, samt öka Bolagets finansiella flexibilitet. Utöver förvärvet av Grännastrandens Camping AB finns inga ytterligare investeringsåtaganden utan beslut tas löpande. 19

20 FINANSIELLT NULÄGE Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Nedan redovisas Grönklittsgruppen AB:s (publ) kapitalisering per Totala kortfristiga skulder Mot garanti eller borgen Mot säkerhet (fastighetsinteckningar 113 Mkr och företagsinteckningar 40 Mkr) Utan garanti/borgen eller säkerhet Totala långfristiga skulder Mot garanti eller borgen Mot säkerhet (fastighetsinteckningar 113 Mkr och företagsinteckningar 40 Mkr) Utan garanti/borgen eller säkerhet Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat För perioden uppgår resultatet till vilket är något bättre än resultatet för motsvarande period under föregående år. Inga väsentliga förendringar har inträffat avseende Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden. Finansiellt nuläge ovan har ej granskats av Bolagets revisorer. Belopp i tkr A) Kassa B) Banktillgodohavanden C) Lätt realiserbara värdepapper D) Summa Likviditet NETTOSKULDSÄTTNING Nedan redovisas Grönklittsgruppen AB:s (publ) nettoskuldsättning per E) Kortfristiga fordringar F) Kortfristiga bankskulder G) Kortfristig del av långfristiga skulder H) Andra kortfristiga skulder I) Summa Kortfristiga skulder J) Netto kortfristig skuldsättning K) Långfristiga banklån L) Emitterade obligationer M) Andra långfristiga lån N Långfristig skuldsättning O) Nettoskuldsättning Finansiellt nuläge ovan har ej granskats av Bolagets revisorer. 20

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ)

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ) Emissionsprospekt 2010 Orsa Grönklitt AB (publ) 2 Orsa Camping, Orsa 3 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980)

Läs mer

orsa camping tomteland siljansbadet camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse

orsa camping tomteland siljansbadet camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse sid 2 verksamheten året I KORTHET väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin verksamhet vision marknadsföring och försäljning HÅLLBAR UTVECKLING ORSA grönklitt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Emissionsprospekt Orsa Grönklitt AB (publ.) 2008

Emissionsprospekt Orsa Grönklitt AB (publ.) 2008 Emissionsprospekt Orsa Grönklitt AB (publ.) 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Riskfaktorer VD har ordet Erbjudandet i sammandrag Inbjudan till teckning av aktier i Orsa Grönklitt AB (publ.) Bakgrund

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ.) 2013/2014

Verksamhetsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ.) 2013/2014 Verksamhetsberättelse Grönklittsgruppen AB (publ.) 2013/2014 w w w. g r o n k l i t t s g r u p p e n. s e w w w. g r o n k l i t t s g r u p p e n. s e Innehåll V E R K S A M H E T E N Året i korthet

Läs mer

Grönklittsgruppen årsstämma VD-presentation. 20 januari 2016

Grönklittsgruppen årsstämma VD-presentation. 20 januari 2016 Grönklittsgruppen årsstämma VD-presentation 20 januari 2016 Verksamhet och varumärken Camping Skidåkning Temaparker Verksamhet och varumärken Organisation VD Mark Baljeu Marknadschef Daniel Mäkinen Ekonomichef

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Grönklittsgruppen årsstämma 13 januari 2017

Grönklittsgruppen årsstämma 13 januari 2017 Grönklittsgruppen årsstämma 13 januari 2017 Verksamheter Campingar 9 Temaparker 2 Skidor 2 Året som gått - skidor Förvärv Grönklittsbostäder AB (87,5%) Invigning av Orsa Grönklitts första fyrstolslift

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ.) 2012/2013

Verksamhetsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ.) 2012/2013 Verksamhetsberättelse Grönklittsgruppen AB (publ.) 2012/2013 w w w. g r o n k l i t t s g r u p p e n. s e w w w. g r o n k l i t t s g r u p p e n. s e Innehåll V E R K S A M H E T E N Året i korthet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ) Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ) sid 1 sid 2 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu ett år med

Läs mer

Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014

Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014 Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014 1 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN

EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) KOMPLETTERANDE BOLAGSINFORMATION INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH QUARTIERS PROPERTIES AB (publ) Quartiers Properties

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 2015-05-08 Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 5 % under första kvartalet med för säsongen starkt resultat Antalet förbokningar ökar Förvärv av Halmstad Camping AB och Stensö Camping

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ) orsagronklitt.se sid 1 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 sberättelse 2014/2015 Grönklittsgruppens verksamhetsberättelse 2014/2015 Innehåll Innehåll 4 VD har ordet 6 Inledning 9 Kort om Grönklittsgruppen 9 Affärsidé 9 och organisation 9 Nyckelår i Grönklittsgruppens

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 5 oktober 2006 31 december 2007 Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 Bolagets aktier togs upp till handel på Aktietorget den 14 maj 2007 Pour AB, förvärvades den 28 december 2007. Nordens första

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars

Delårsrapport januari mars 2016-05-12 Frösö Camping & Stugby Delårsrapport januari mars 2016 Nettoomsättningen ökade drygt 50 % under första kvartalet Resultatförbättring med drygt 2,2 MSEK mot föregående år Bra bokningsläge inför

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol.

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. TREMÅNADERSRAPPORT 1 september - 30 november 2003 Viktiga händelser under perioden Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (27), resultatet

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen s i, org. nr. 556291-2807, förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i A-Com Norge ASA till Zoncolan ASA samt A-Com Norge ASA:s överlåtelse av aktierna i Tibe Reklame Holding AS med

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget: 1 (6) Punkt 8(c) s i (publ), org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag om utdelning för år 2009, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2009

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer