Inbjudan till teckning av aktier i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Grönklittsgruppen AB:s (publ) nyemission 2012 Bild saknas

2 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, memorandum, registrerings eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras till eller inom land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker, kan anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende. De aktier som kommer att utges av Grönklittsgruppen AB (publ) i samband med Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med någon delstat i Amerikas Förenta Stater eller provins i Kanada. Följaktligen får dessa aktier inte, direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta Stater eller Kanada, om inte något undantag från gällande registreringskrav är tillämpligt. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras i svensk domstol exklusivt. BOLAGET GRÖNKLITTSGRUPPEN AB (publ) Med förkortningen Bolaget avses i detta prospekt Grönklittsgruppen Aktiebolag (publ), med organisationsnummer Bolaget registrerades första gången hos Bolagsverket Verksamheten startade samma år och organisationsformen är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets styrelse och ledning nås genom nedanstående: Postadress: Box Orsa Besöksadress: Timmervägen Orsa Telefon: Fax: Hemsida: 2

3 Innehåll Sammanfattning Riskfaktorer VD har ordet Inbjudan till teckning av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ) Bakgrund, historia och motiv Koncernens verksamhetsutveckling Rörelsekapitalförklarning samt sammanställning av investeringar Utvald finansiell information Verksamheter och ledningsstruktur Finansiell utveckling i sammandrag Aktiekapital och ägarförhållanden aktiekapitalets utveckling Rättsliga aspekter, väsentliga avtal och övrig information Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Skattefrågor i Sverige Beslut Historisk finansiell information Revisionsberättelse från revisor Villkor och anvisningar Bolagsordning Anmälningssedel Sid

4 Sammanfattning Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta prospekt skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. Innan ett investeringsbeslut fattas bör hela prospektet läsas, inklusive avsnitten Riskfaktorer, Finansiellt nuläge, Finansiell utveckling i sammandrag samt den historiska finansiella informationen som ingår i detta prospekt. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är felaktig, vilseledande eller oförenlig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Enligt nationell lag i de enskilda medlemsstaterna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan talan kan inledas. Verksamheten Grönklittsgruppen AB (publ) äger och driver Orsa Björnpark, Grönklittsanläggningen, Orsa Camping, Orsa Bowling, Sagolandet Tomteland, Siljansbadets Camping, Enåns Camping och Enåns inomhusbad, Hamrafjällets Lift AB (Tänndalens alpina skidområde) och Grännastrandens Camping (från ). organisationsstruktur Verksamheterna vid Orsa Björnpark, Grönklitt, Orsa Camping, Orsa Bowling, Siljansbadets Camping, Enåbadets Camping drivs som resultatenheter inom Grönklittsgruppen AB (publ) med egna anläggningschefer som rapporterar direkt till VD. Tomteland AB, Grännastrandens Camping AB samt Hamrafjällets Lift AB (Tänndalens alpina skidområde) drivs i egna bolag där anläggningscheferna rapporterar till koncernchef/vd. Koncernen är också delägare i Grönklittsbostäder AB (12,6 %), Limbygården AB (25 %), Aktivitetscentrum Udden Orsa AB (20 %) och Skilodge Tänndalen AB (19 %). affärsidé Vi ska erbjuda minnesvärda helhetsupplevelser för de många människorna. vision Vi gör mer av din fritid. motiv för emissionen Bolaget har under de senaste åren haft en snabb tillväxt och styrelsens uppfattning är att det finns en fortsatt god potential för både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. De medel som Grönklittsgruppen AB (publ) erhåller i samband med emissionen skall användas till följande: Emissionslikviden planeras att användas till att förvärva ytterligare företag, öka den organiska tillväxten på befintliga anläggningar i Härjedalen och i Siljansregionen, samt öka Bolagets finansiella flexibilitet. Under april månad förvärvar Bolaget Grännastrandens Camping AB för 16,5 Mkr, varav 15,7 Mkr kontant och 800 Tkr med egna aktier med egna aktier i enlighet med styrelsens bemyndigande erbjudandet i sammandrag Emissionsbeloppet uppgår till kronor. Teckningskursen är 70 kronor per aktie och teckningstiden löper från 22 mars maj 2012 med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning av dessa aktier till Bolagets bankgiro och skriftlig anmälan (se bifogad blankett sidan 59 i detta prospekt) till Bolaget senast den 4 maj Av aktierna skall högst , med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjudas allmänheten, medan aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna högst aktier. Styrelsen tilldelar aktier i proportion till innehav, såvida likvid finns på Bolagets konto på angiven tid. Beträffande den del av emissionen där aktieägarna har företrädesrätt till teckning, gäller att envar aktieägare har företrädesrätt till teckning av det antal aktier som svarar mot hans eller hennes befintliga aktieinnehav i Bolaget (primär företrädesrätt). I den mån aktier inte tecknas med primär företrädesrätt, har de aktieägare som tecknat sig för ytterligare aktier företrädesrätt i proportion till sitt aktieinnehav (subsidiär företrädesrätt). I den mån de aktier som emitterats med företrädesrätt för aktieägarna inte tecknas av aktieägare med primär eller subsidiär företrädesrätt, skall aktierna tilldelas personer som inte tidigare är aktieägare, i proportion till det antal aktier var och en tecknat sig för. Av aktierna skall allmänheten erbjudas att teckna högst aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning och betalning skall ske senast den 4 maj, Styrelsen kommer att behandla de inkomna anmälningssedlarna i kronologisk ordning, där styrelsen kommer att beakta eventuell överteckning i aktieägarnas del av emissionen parallellt med allmänhetens anmälningssedlar, där tilldelning sker proportionellt utifrån tecknad nivå av antal aktier. Styrelsen beslutar slutligt om tilldelning utifrån Bolagets strategiska inriktning och intressen. Slutlig tilldelning beslutas av styrelsen och meddelas senast två veckor efter teckningstidens utgång. Aktierna kommer därefter att registreras hos Euroclear Sweden AB. riskfaktorer Grönklittsgruppen AB:s (publ) verksamheter är utsatta för olika riskfaktorer som kan ha negativ inverkan för Bolaget. I stycket nedan följer en kort sammanfattning av dessa riskfaktorer, utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. 4

5 Sammanfattning Konjunkturer, tillståndsfrågor, klimatförändringar, lagar och avgifter, beroende av nyckelpersoner och förändrad konkurrenssituation är exempel på riskfaktorer som kan påverka affärsverksamheten i Bolaget i både positiv och negativ riktning. Allt aktieägande innebär ett risktagande och aktien i Grönklittsgruppen AB (publ) är onoterad, vilket innebär att det inte finns någon handelplats för försäljning av aktien. Upptagande till handel Bolaget har beslutat att ansluta Bolagets aktie till Aktietorget under hösten/ vintern Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelsen i Grönklittsgruppen AB (publ) består av Mats Budh (Ordförande), Jan Lovén (vice ordförande), Anders Blomquist, CarlJohan Eldh, HansEric Johansson, Susanne Olofsson och Mattias Skoglund. Ledande befattningshavare i Bolaget är Torbjörn Wallin (VD), Dan Berghäll (vice VD), Lars Lundblad (ekonomichef), Roger Tylén (bygg och fastighetschef) och Richard Palmgren (försäljnings och marknadschef). Bolagets valda revisor är revisionsbolaget PwC AB med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig revisor. Större aktieägare, intressekonflikter och transaktioner med närstående parter Innan förevarande emission uppgår aktiekapitalet i Grönklittsgruppen AB (publ) till , fördelat på aktier. De största ägarna framgår av tabellen nedan. Det föreligger inga avtal som medlemmarna av förvaltnings, lednings eller kontrollorgan har slutit med Bolaget eller något av dess dotterbolag om förmåner. Under perioden har vissa arbeten för Bolagets räkning utförts av Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB. Samtliga dessa arbeten har skett på marknadsmässiga villkor. Bolaget tecknade 2009 ett hyresavtal avseende lägenheter i anslutning till Siljansbadets Camping med Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB. Hyresavtalet har tecknats på marknadsmässiga villkor. Styrelseledamoten Mattias Skoglund är VD för Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB och VD för Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB och behandlas som jävig vid beslut om transaktioner mellan bolagen. I övrigt finns inga intressekonflikter där personer i förvaltnings, lednings eller kontrollorgan har intressen som kan stå i strid med Grönklittsgruppen AB (publ):s intressen. Finansiell översikt (Tkr) 2010/ / / /2008 Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Förädlingsvärde per anställd Soliditet % 55,1 % 56,2 % 51,6 % 57,7 % Avkastning på totalt kapital % neg 1,2 % 3,9 % 5,4 % EBITDA EBITDAmarginal % 14,2 18,1 18,9 19,7 Ägarstruktur innan förevarande emission Antal aktier % kapital % röster Sjätte APfonden ,4 % 13,4 % Rosebo Invest AB ,9 % 10,9 % Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB ,5 % 10,5 % Orsa Kommun ,1 % 7,1 % Orsa Besparningsskog ,4 % 6,4 % Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB ,8 % 5,8 % Rutfjället AB ,2 % 4,2 % Övriga ägare (Under 3 %) ,6 % 41,6 % Summa % 100 % 5

6 Sammanfattning Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Nedan redovisas Grönklittsgruppen AB:s (publ) kapitalisering per Totala kortfristiga skulder Mot garanti eller borgen Mot säkerhet Utan garanti/borgen eller säkerhet Totala långfristiga skulder Mot garanti eller borgen Mot säkerhet Utan garanti/borgen eller säkerhet Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat För perioden uppgår resultatet till vilket är något bättre än resultatet för motsvarande period under föregående år. Inga väsentliga förendringar har inträffat avseende Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden. Finansiellt nuläge ovan har ej granskats av Bolagets revisorer. Belopp i tkr A) Kassa B) Banktillgodohavanden C) Lätt realiserbara värdepapper D) Summa Likviditet NETTOSKULDSÄTTNING Nedan redovisas Grönklittsgruppen AB:s (publ) nettoskuldsättning per E) Kortfristiga fordringar F) Kortfristiga bankskulder G) Kortfristig del av långfristiga skulder H) Andra kortfristiga skulder I) Summa Kortfristiga skulder J) Netto kortfristig skuldsättning K) Långfristiga banklån L) Emitterade obligationer M) Andra långfristiga lån N Långfristig skuldsättning O) Nettoskuldsättning Finansiellt nuläge ovan har ej granskats av Bolagets revisorer. 6

7 Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det kan också finnas andra riskfaktorer som inte är kända för Bolaget eller som Bolaget idag uppfattar som oväsentliga kan komma att få väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Ett sämre resultat leder sannolikt till ett lägre värde på aktien och påverkar möjligheten till aktieutdelning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Övergripande Konkurrens Grönklittsgruppen AB (publ) verkar på en global marknad, där gästerna väljer bland internationella turistorter, vilket innebär att många av Bolagets gäster väljer mellan exempelvis Orsa Grönklitt, Thailand, Mallorca och USA. I valet finns dessutom avvägningar gentemot exempelvis en ny bil, TV, hushållsmaskiner eller andra kapitalvaror. Om Bolaget skulle få färre gäster leder detta till ett sämre resultat vilket sannolikt leder till ett lägre värde på aktien och påverkar möjligheten till aktieutdelning. beroende av nyckelpersoner och medarbetare Risk föreligger i det fall Bolaget är beroende av nyckelpersoner och medarbetare vilka inom Bolaget besitter kunskap och/eller information som är unik och specifik för person och ej finns dokumenterad och tillgänglig i administrativa system. risker med djurverksamhet Expansionen i Orsa Björnpark bygger på att andelen utrotningshotade stora rovdjur i parken ökar. Därmed finns en risk för att det kan vara svårt att hitta lämpliga individer relativt snabbt. Det krävs erforderliga tillstånd både för att importera och förevisa nya arter. Regelverket innebär att tillstånd enbart kan sökas efter att en anläggning är uppförd. Tillståndsprövningen för att införa djur som inte finns inom Sverige är också mycket omfattande. I samband med sällsynta djurs sjukdom eller dödsfall kan det ta lång tid innan de ersatts av nya individer. konkurrens från djurparker I Sverige finns ett 20tal större djurparker där de flesta, inklusive Orsa Björnpark, haft en positiv utveckling under 2000talet. Inom Europa har intresset för djur, natur och miljö vuxit väsentligt de senaste åren. Som Orsa Björnparks främsta konkurrenter ses det närliggande Järvzoo i Järvsö, Furuviksparken i Gävle och Kolmårdens Djurpark utanför Norrköping. Konkurrens inom camping Det är rimligt att anta att konkurrensen inom campingsektorn kommer att öka. Inom denna verksamhet ses campingar kring Siljan och svenska kustområden som huvudkonkurrenter. Konkurrens alpina verksamheter Inom alpint har antalet åkdagar (enligt SLAO) i Sverige legat på en nivå om 89 miljoner de senaste åren. Samtidigt gör omkring 10 % av de befintliga skidanläggningarna stora investeringar både i kapacitet och bäddar. Troligen kommer dessa investeringar att innebära ökad konkurrens och ett behov av en större andel gäster från utlandet. Som huvudkonkurrenter ses anläggningarna i Funäsdalen, Vemdalen, Idre och Sälen. osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen Bolagets samtliga verksamheter kräver tillstånd och regleras enligt lagar och avtal. Förändringar av dessa lagar och avtal kan påverka verksamheten ekonomiskt. Exempelvis kan förändringar av skattelagstiftningen ha inverkan för Bolaget. Politisk instabilitet, naturkatastrofer, större olyckor bland gäster och andra händelser utanför Bolagets kontroll kan påverka Bolagets ekonomi. osäkerhet vid klimatförändringar Klimatförändringar kan påverka Bolagets säsongsverksamheter. Bolagets sommaraktiviteter gynnas av ett varmare klimat med längre säsong och fler gäster. Med kallare klimat blir sommarsäsongen kortare. Vinterverksamheten kan påverkas i och med ett varmare klimat vilket kan leda till kortare vintersäsong. Likväl leder ett kallare klimat till en längre vintersäsong med fler gäster och samtidigt en hårdare konkurrens från anläggningar söderut i landet. miljöpåverkan och energipriser I en föränderlig värld med fokus på omgivning och miljö är lagstiftning samt ålägganden för miljöpåverkande verksamheter faktorer som kan innebära ökade investeringskostnader i en strävan att följa myndighetens krav och direktiv. Energipriser fluktuerar över tiden och är att beakta som faktor i kostnaden att bedriva verksamhet för Bolaget. valuta och ränterisker Valutafluktuationer över tiden påverkar Bolagets ekonomi i och med att Bolaget gör affärer utomlands vad gäller inköp av exempelvis pistmaskiner, liftar och annan utrustning. Valutakursen påverkar även gästtillströmningen till Bolagets anläggningar vad gäller de nationella och internationella gästernas beslut av semesterdestination. Ränterisker föreligger även inom investeringar som sker med upptagande av lån. risker relaterade till aktien Aktieägande är per definition ett risktagande. Grönklittsgruppen AB (publ) är ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktieboken hanteras av Euroclear Sweden AB. Bolaget har beslutat ansluta Bolagets aktie till Aktietorget under hösten/ vintern Det innebär att fram till dess är marknaden för försäljning av aktier begränsad i Bolaget, vilket innebär en likviditetsrisk för aktien. Det finns ingen garanti för att det kommer att vara möjligt att hitta köpare och heller inte till vilket pris en försäljning kan ske. 7

8 VD HAR ORDET Grönklittsgruppen är unik. Våra genomförda strategier och investeringar under de senaste åren, dels genom organisk tillväxt och en rad förvärv, har ytterligare stärkt vår position som en ledare inom turist och upplevelseindustrin. Tillsammans med styrelsen, ägarna, hängivna medarbetare och många andra som på olika sätt stöder oss, har vi kunnat förverkliga våra ursprungliga visioner. Bland de investeringar som är förverkligade under de senaste 3 åren finns bland annat Isbjörnanläggningen Polar World, Leopardanläggningen i Orsa Björnpark, badhuset vid Enån i Rättvik, strandrestaurangen vid Orsa Camping, tomtexploatering i Tänndalen, bildande av Skilodge i Tänndalen AB, nya Toppstugan i Grönklitt, förvärvet av Hamrafjällets Lift AB i Tänndalen, Svansjöliftarna AB och Orsa Bowling samt den påbörjade byggnationen av Kodiak Island Land of Giants i Orsa Björnpark med invigning den 19 juni Nu är det dags för vårt nästa steg i utvecklingen. Emissionen skall stödja fortsatt organisk tillväxt och större investeringar på befintliga anläggningar med fokus på våra största verksamheter som är belägna i Orsa och Härjedalen där största tillväxtmöjligheterna bedöms finnas. Som VD ser jag det som min allra viktigaste uppgift att Koncernen även i framtiden har en snabb tillväxt. Under april månad förvärvas Grännastrandens Camping AB i Gränna, en av Sveriges finaste campingar, och vi bedömer möjligheterna till positiv utveckling och lönsamhet som goda. Campingen passar väl in i Grönklittsgruppens campingprofil när vi sommaren 2012 introducerar koncernens eget campingkoncept för att ytterligare stärka varumärket och ta steget mot etableringen av en nationell campingkedja. För att med kraft kunna genomföra förvärvet, öka den organiska tillväxten på befintliga anläggningar, öka bolagets finansiella flexibilitet och förvärva ytterligare företag, har Styrelsen i Grönklittsgruppen AB (publ) beslutat om en publik emission om 34 Mkr. Ett fortsatt besvärligt konjunkturläge i omvärlden ger vissa bromsande effekter men skapar samtidigt stora möjligheter som i exempelvis det priseffektiva campingsegmentet. Konjunkturläget ger vissa fördelar vid förvärv av företag, vilket innebär att det är viktigt att Grönklittsgruppen står väl rustat när och om möjligheterna ges. Grönklittsgruppens resa fortsätter mot en än mer fokuserad och lönsam koncern som har goda förutsättningar att skapa värde för Dig som aktieägare. Låt oss fortsätta vår spännande resa tillsammans! Torbjörn Wallin VD/Koncernchef Grönklittsgruppen AB (publ) 8

9 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GRÖNKLITTSGRUPPEN AB (PUBL) Årsstämman i Grönklittsgruppen AB (publ) har den 20 januari 2012, i syfte att underlätta Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt samt finansiella flexibilitet, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en nyemission av aktier. Styrelsen har vid ett styrelsemöte per fattat beslut om att genomföra en nyemission. Emissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst kronor genom nyteckning av högst aktier. Emissionskursen är 70 kronor per aktie. Vid fullteckning kommer Bolaget att tillföras kronor innan emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till kronor. Samtliga emitterade aktier kan fritt överlåtas och förvärvas. Hembudsskyldighet eller lösningsrätt föreligger ej. Med ovanstående erbjudande inbjuds härmed till teckning av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ) enligt villkoren i detta prospekt. Orsa Styrelsens försäkran Styrelsen för Grönklittsgruppen AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen vet till efter att ha vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av Grönklittsgruppen AB (publ) som skapats av prospektet är utlämnat. Styrelsen i Grönklittsgruppen AB (publ) Mats Budh (ordförande) Jan Lovén (vice ordförande) Anders Blomquist CarlJohan Eldh HansEric Johansson Susanne Olofsson Mattias Skoglund 9

10 Bakgrund historia och motiv orsa och siljansbygden populärt turistområde i 100 år Grönklittsgruppens AB:s (publ) verksamhet går tillbaka till slutet av 1800talet då ångbåtsbryggan anlades i Orsa Planterades tallar på Udden och det anlades en ångbåtbrygga vid Udden Ångbåtsbryggan besöktes av dåvarande kungen Startade midsommarfirandet på Udden Startade föreningen Orsa Campingsällskap Orsa Camping bildades Fritidsbolaget AB, som sedan blev Grönklittsgruppen AB (publ), och samma år byggdes första liften och man började bedriva campingverksamhet vid Orsa Camping öppnas Orsa Björnpark blev Bolaget privat och det genomfördes ett antal nyemissioner. Bolaget ägs av cirka 400 ägare. I samband med privatiseringen påbörjades förverkligandet av visionen med målet att förverkliga investeringar på anläggningarna motsvarande 100 miljoner kronor per år. Under perioden växer Orsa Björnpark från besökare till besökare. Projekten Kamtjaktabjörn, Rovdjurscentrum och Isbjörn var viktiga besöksmotorer öppnade Grönklittsbostäder AB de första lägenheterna för uthyrning förvärvades Siljansbadets Camping och Limbygården färdigställdes förvärvades Enåbadets Camping och temaparken Tomteland. Den första publika nyemissionen genomförs och antalet delägare ökar byggdes Enåbadets badhus i Rättvik, Aktivitetscenter Udden AB öppnade ny strandservering vid Orsa Camping och Orsa Bowling förvärvas Hamrafjällets Lift AB och Svanjsöliftarna AB förvärvas (Tänndalen) och Leopard Center öppnar med persisk leopard Orsa Björnpark fyller 25 år och snöleopard kommer till parken. Byggstart för Skilodge Tänndalen och byggnationen av Kodiak Island Grönklitt påbörjas Under april månad skall Grännastrandens Camping AB förvärvas (köpeavtal undertecknades den 21 februari 2012). 10

11 motiv för emissionen och fördelning av medel Bolaget har under de senaste åren haft en snabb tillväxt och styrelsens uppfattning är att det finns en fortsatt god potential för både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. De medel som Grönklittsgruppen AB (publ) erhåller i samband med emissionen skall användas till följande: Emissionslikviden planeras att användas till att öka den organiska tillväxten på befintliga anläggningar i Härjedalen och i Siljansregionen, öka Bolagets finansiella flexibilitet samt förvärva ytterligare företag i linje med Bolagets strategi. Under april månad förvärvar Bolaget Grännastrandens Camping AB för 16,5 Mkr, varav 15,7 Mkr kontant och 800 Tkr med egna aktier, genom en apportemission, i enlighet med styrelsens bemyndigande Om emissionen ej skulle fulltecknas nyttjas influtna medel för betalning av den kontanta delen av köpeskillingen avseende förvärvet av Grännastrandens Camping AB och resterande del täcks av Bolagets rörelsekredit. förvärvsstrategi Koncernens förvärvsstrategi är att årligen förvärva minst en turismanläggning med tillväxtpotential inom: Större campingar vid attraktiva lägen Temaparker Snösäkra skidanläggningar affärsidé Vi ska erbjuda minnesvärda helhetsupplevelser för de många människorna. vision Vi gör mer av din fritid. värdeord Bolaget har formulerat sina grundvärderingar i ett antal värdeord. Dessa kan sammanfattas så här: Bakgrund historia och motiv HÅLLBAR UTVECKLING Grönklittsgruppen AB (publ) ska utveckla turistanläggningar som värnar om människor, djur och natur. Inom koncernen pågår arbetet med att ständigt och målmedvetet göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar. Externa konsulter och bolagets anläggningschefer arbetar sedan 2009 strategiskt med årliga handlingsplaner för att ständigt utveckla anläggningarna till att bli mer effektiva avseende miljöpåverkan och energiförbrukning. vår personal En stor del av koncernens framgångar tillskrivs personalen. Personalomsättning Genom att koncernen bedriver verksamhet året runt kan huvuddelen av personalen rekryteras från närregionen. Därmed har Bolaget en betydligt lägre personalomsättning än många konkurrenter i branschen, vilket bland annat medför en god kontinuitet och stabilitet i verksamheten. Under det snabba förändringsarbetet har styrelse, ledning och personal uppvisat ett fantastiskt engagemang och lojalitet mot företaget. Under föregående verksamhetsår har den totala sjukfrånvaron sjunkit till rekordlåga 1,60 % (varav långtidssjukfrånvaro stod för 0,19 %). Jämställdhet Koncernen har en egen jämställdhetsgrupp och jämställdhetspolicy. Syftet med jämställdhetsplanen är att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Fördelningen mellan kvinnor och män är mycket jämn inom både tjänstemannagruppen och även avseende den totala personalgruppen. Information Bolaget tillämpar en mycket stor öppenhet vad avser information gentemot personalen. Det sker bland annat i samband med VD:s månadsbrev till personalen, årligen fyra stora personalmöten för all personal, en nyligen utarbetad personalhandbok, avdelningsmöten och medarbetarsamtal. Barnen i centrum Trygghet Omtanke Ständig utveckling Kostnadsmedvetenhet Affärsmannaskap Värdskap gästen i fokus Offensiv marknadsföring Alla anställda är lika viktiga Lag och ordning 11

12 Koncernens verksamhetsutveckling Grönklittsgruppen AB (publ) är verksamt inom turist och upplevelseindustrin Bolaget äger och driver följande anläggningar: Grönklittsanläggningen, Orsa Björnpark, Sagolandet Tomteland i Mora, Orsa Camping med Restaurang Udden, Orsa Bowling med McGregors restaurang Siljansbadets Camping Enåns Camping i Rättvik med Rättviks Badhus. Hamrafjällets Lift AB (Tänndalen) Grännastrandens Camping AB (från ) Koncernen äger också del av Grönklittsbostäder AB, Limbygården AB, Skilodge Tänndalen AB och strandrestaurangen vid Orsa Camping. koncernövergripande verksamhetsutveckling Koncernen har under de senaste två åren stärkt den personella koncernledningen och fått en tydligare ledningsgruppsstruktur där varje anläggning har en anläggningschef som rapporterar direkt till VD. Koncernkoncept På marknadsföringssidan och aktivitetssidan planerar Koncernen för en rad övergripande konceptområden. Koncernen räknar med att ha stordriftsfördelar inom bland annat marknadsföring, försäljning, ITstöd och administration i samband med Koncernens framtida tillväxt. Utveckling av målgrupper Grönklittsgruppen AB (publ) har en tydlig familjeprofil på samtliga anläggningar och barnfamiljen är den viktigaste målgruppen. Medelfamiljen på Bolagets anläggningar har barn mellan tre och tretton år. Föräldrarna är mellan 30 och 50 år och relativt välutbildade. De har bil och bor i villa. De allra flesta satsningar som Koncernen förverkligat de senaste åren är inriktade på denna målgrupp. Segmentet vuxna utan barn växer och Koncernen ser det som sannolikt att denna utveckling fortsätter i framtiden. Sverige är den största marknaden. Andra stora marknader är Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Ryssland. Bolaget har återförsäljare i 16 länder. Nya affärsområden och produkter Grupp och konferensverksamheten startade som ett eget affärsområde inom Grönklittsgruppen AB (publ) för drygt sju år sedan. Från en relativt liten volym har denna verksamhet vuxit snabbt. Tack vare de senaste årens satsningar på konferenslokaler, nya aktiviteter och konferensanpassat boende har Bolaget goda förhoppningar om ytterligare bra tillväxt inom dessa områden de närmaste åren. Många nya produkter har skapats de senaste två åren som är riktade mot grupp, event och företagsmarknaderna. Bolaget erbjuder alltid en produkt till företagsgästen som inkluderar boende, resa, mat, underhållning, aktiviteter samt lärande och utbildning. Nya målgrupper Andra stora målgrupper där verksamheten kan utvecklas är relaterade till satsningarna i Björnparken och Rovdjurscentrum/Designtorg Trä och alla de intresseparter som finns kring rovdjuren. Målgrupper för dessa verksamheter är bland annat skolor, myndigheter, naturskyddsorganisationer och andra intressenter. Evenemangsturism i samband med festivaler, mässor och julfirande är ett annat segment där Koncernen bedömer tillväxtmöjligheterna som goda i framtiden. 12

13 marknadsstrategier Grönklittsgruppen AB (publ) har målsättningen att lyfta fram det unika med varje anläggning och visa gästerna ett brett utbud av produkter. En gemensam grafisk profil säkerställer att kunden upplever Koncernens anläggningar som ett företag. Koncernens marknadsmässiga grundstrategi är att skaffa många goda samarbetspartners och att vara mycket offensiva i pressbearbetning, samarbetspartners och stamkunder. På den svenska marknaden försöker Grönklittsgruppen AB (publ) arbeta med kreativa ekonomiska lösningar med stor exponering, ofta helsidor, i många av de större medierna för att skapa stor exponering i förhållande till kostnad. Vid köp av nya boendeanläggningar ska dessa också snarast bli bokningsbara via Internet. Marknad Koncernen är verksam inom branschen turism och besöksnäring vilken beräknas vara världens mest växande bransch. Fram till år 2020 förväntas en kraftig ökning av det internationella resandet och Europa kommer att vara den världsdel som tar emot flest turister (World Tourism Organization). Även svensk turism har kraftig tillväxt, 2009 omsatte näringen 250 Miljarder och skapade nästan årsverken. Detta är en ökning med 30 % sedan år 2000 (Tillväxtverket). Den svenska regeringens tillväxtmål för branschen är satt till 100 %, vad avser omsättning fram till år 2020 och att sysselsättningen ökar med 63 % under samma period. Grönklittsgruppen AB (publ) har under åren stärkt sin plats på marknaden inom de segment där koncernen verkar; camping, alpin skidåkning och temaparker. 2001/2002 omsatte koncernen 35 Mkr och 2010/2011 uppgick omsättningen till nästan 165 Mkr. Koncernens ambition är att Koncernen skall bli en av Sveriges största aktörer inom segmenten Alpin skidåkning och Camping, i nuläget är Koncernen bland de tio största inom segmenten Alpin skidåkning och Camping och bland de tjugo största inom segmentet Temaparker. Tendenser Alpint Liftkortsomsättningen i Sverige har ökat cirka 620 Mkr kronor säsongen 1999/00 till en omsättning på Mkr säsongen 2009/10, vilket är en fördubbling i löpande priser. Utvecklingen i Sverige följer utvecklingen i Europa och USA vad avser antalet skidåkardagar under samma period ( %). (SLAO). Koncernens verksamhetsutveckling MeRförsäljning Grönklittsgruppen AB (publ) arbetar aktivt med att öka merförsäljningen av produkter genom olika kanaler. Exempelvis sker kontinuerliga utskick av mail till befintliga gäster/kundregister med riktade erbjudanden. Hemsidan utvecklas ständigt i syfte att erbjuda och möjliggöra för kunden att beställa produkter vid sidan av logi (aktiviteter, skidskola, SkiPass och entrébiljetter). Koncernen har också en uttalad Crossselling strategi där alla koncernens anläggningar exponeras mot befintliga gäster på plats, gemensamma broschyrer och tidningar, försäljning av paketresor, flerparksentréer och en gemensam försäljningsorganisation. Försäljningskanaler Koncernens försäljning sker via internet, via återförsäljare (agenter) samt direkt på anläggningarna. Försäljning sker också via resandeförsäljning i egen regi. Fler utländska gäster I takt med att anläggningarna växer och blir alltmer konkurrenskraftiga räknar Koncernen med att en allt större volym gäster ska komma från utlandet. Som ett led i en långsiktig etablering i Europa har Grönklittsgruppen AB (publ) under de senaste åren därför byggt upp ett återförsäljarnät i ett femtontal europeiska länder. I takt med de utländska marknadernas tillväxt på Grönklittsgruppens anläggningar ska produkterna anpassas mot dessa växande målgrupper av internationella gäster. Det gäller bland annat språkkompetens, skyltning, aktiviteter, personal som rekryteras och informationsutbudet. Varumärkespositionering Grönklittsgruppen AB:s (publ) varumärken består av respektive anläggnings egen logotyp vilka är förknippade med koncernens gemensamma varumärke. En varumärkeshandbok är framtagen i syfte att hålla en gemensam profil i allt marknadsföringsmaterial som produceras. PR och media Koncernen har ökat PRinsatserna under de senaste åren och tillsammans med produktionsbolag har ett antal rikstäckande tvproduktioner genomförts. Bolaget har en tät kontakt med massmedia via pressresor, pressreleaser och presskonferenser. Varje månad arrangeras olika pressaktiviteter för att ständigt hålla mediaintresset för koncernens anläggningar uppe. Camping Trots konjunkturläget 2011 ökade nyregistreringen av husvagnar (+ 10 %) och husbilar (+ 22 %), sett i relation till nybilsförsäljningen (+ 5 %) under samma period är det en bra tendens. (Husvagnsbranschens Riksförbund). Partners Grönklittsgruppen AB (publ) arbetar aktivt tillsammans med ett antal marknadsföringspartners vilket innebär större täckning av erbjudanden och möjligheten till att genomföra utskick till över 1 miljon hushåll. Internet och web Anläggningarnas hemsidor är ett strategiskt prioriterat område. Antalet besökare på anläggningarnas hemsidor ökar kraftigt; enkelhet, tydlighet och tillgänglighet är ledord för Koncernens onlinebokning. Webben används också interaktivt för sociala medier och nyhetsbrev. Samtliga Bolagets anläggningar kan därför bokas via den egna hemsidan. Vid köp av nya boendeanläggningar ska dessa också snarast bli bokningsbara via Internet. 13

14 Koncernens verksamhetsutveckling Grönklittsanläggningen INKLUSIVE ORSA BJÖRNPARK Verksamhet Den största verksamheten inom bolaget är Grönklittsanläggningen inklusive den internationellt kända Orsa Björnpark. Skidanläggningen på Grönklitt har 23 nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet hade anläggningen bäddar och Grönklittsanläggningen har egen mark motsvarande 400 hektar med framtida möjligheter till tomtexploatering motsvarande ytterligare cirka 200 fritidshustomter. Parallellt med denna bäddutveckling planeras för utveckling av service och affärslokaler, samt fortsatt utveckling av infrastruktur. Sommartid har Grönklittsanläggningen cirka 90 % beläggning tack vare dragningskraften från Orsa Björnpark. Ett omfattande aktivitetssutbud riktar sig till en stor internationell publik där över 50 % av boendegästerna är utländska besökare. Vid Orsa Björnpark finns de skandinaviska rovdjuren, berguv, rödräv, sibirisk tiger, kamtjatkabjörn, isbjörn, snöleopard och persisk leopard. Orsa Björnpark profilerar sig genom att visa djuren i rymliga hägn i inhägnad vildmark, där djuren i hög utsträckning kan leva på sina naturliga villkor. Stiftelsen Rovdjurscentrum/ Designtorg träs storslagna byggnad på kvadratmeter bildar entrébyggnad till parken. Björnparken uppmäter cirka (sommaren 2012) kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det flesta av Björnparkens besökare ( besökare under verksamhetsåret 2011), gör sitt besök i parken under perioden juniaugusti. Parken arbetar också med att bevara hotade arter, ett av flera led inom detta arbete består i att samarbeta med etablerade forskare. MARKNAD Huvudmarknader för Grönklitt är Sverige, Holland, Danmark och Norge. Sverige stod för 82 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 18 % av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 9 %. Under de senaste åren har betydande marknadsinsatser gjorts i framförallt Danmark och Holland. Bolagets strategiska kollektionsplan för utvecklingen av Orsa Björnpark de närmaste 3 åren bygger på att årligen skapa nya attraktioner. Företaget baserar denna plan på en utveckling med expandering av fler arter i befintliga hägn och kompletterar med viss nybyggnation för nya spännande rovdjur. Denna plan syftar till att skapa en fortsatt besöksutveckling vid Orsa Björnpark. Sommaren 2012 inviger vi en ny anläggning för kodiakbjörn. Under januari rapporterade Orsa Björnpark i media om en unik möjlighet att få ta hand om två övergivna kodiakbjörnar från ön Kodiak i Alaska, USA. Något som inte skett på 35 år. Under våren bearbetades de amerikanska och svenska myndigheterna för att erhålla nödvändiga tillstånd för att planera för kodiakbjörn i Orsa Björnpark. Projekt har uppmärksammats i Sverige men framförallt i internationell media med planerad invigning 19 juni Inom Grönklittsanläggningen finns; 23 detaljplanerade tomter 200 översiktsplanerade tomter Cirka 400 hektar egenägd mark 15 hus lämpade för permanentboende Toppstuga Wärdhus Vandrarhem Rädsjöstugan Livsmedelsbutik Sport och skidshop 12 liftar 89 snökanoner Receptions och kontorsbyggnad Husvagnscamping Orsa Björnpark; UTVECKLINGSMÖJLIGHETER En ökning av antalet uthyrningsbara bäddar är framgångsfaktorn för tillväxten på anläggningen. Ett ökat antal bäddar innebär fler gäster som köper liftkort, handlar i våra butiker och restauranger. December 2011 invigdes en ny Toppstuga på Grönklittsanläggningen, innehållande en restaurang samt en entré till Björnparken. Byggnaden är placerad på högsta punkten i Orsa Grönklitt med en storslagen utsikt. Investeringen uppgår till 19 mkr, och Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat 3 mkr i investeringsstöd. Restaurangerna på anläggningen hyrs ut till Dalasmaker AB. På konferenssidan ser Koncernen en ökad efterfrågan på konferens vilket relateras till en attraktiv produkt och offensiv införsäljning. Bearbetning av företag och organisationer har ökat i intensitet under senaste åren. Polar World (isbjörn) Tiger Mountain (sibirisk tiger) Leopard Center (snöleopard och persisk leopard) Kodiak Island Grönklitt Land of Giants (invigs ) Brunbjörnshägn Varghägn Lodjurshägn Järvhägn Kamtjaktabjörnshägn Souvernirbutiker Caféer Samtliga koncernens tillgångar framgår av noterna i den historiska finansiella informationen på sidorna

15 orsa camping Koncernens verksamhetsutveckling siljansbadets camping VERKSAMHET Orsa Camping består av totalt 33 hektar egen ägd mark, varav 8 hektar är framtida strandnära exploateringsmark. På campingen finns plats för över 800 husvagnar, varav 570 elplatser, ett 70tal stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, nyöppnade Strandrestaurangen, Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar och ett omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus sommartid på boende, aktiviteter, restaurangbesök, evenemang, sol och bad. Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor, halkkörning med motorfordon på Orsasjön och skidåkning på Grönklitt. Campingen är sedan många år tillbaka en av Dalarnas mest uppskattade campinganläggning, tack vare det vackra läget invid Orsasjöns strand och går därför under devisen Dalarnas Riviera. MARKNAD Huvudmarknader för Orsa Camping är de svenska och norska marknaderna. Sverige stod för 74 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 26 % av gästerna varav Norge var den största utländska marknaden med 21 % av gästerna (sommaren 2011). UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Sommarsäsongen i Orsa är evenemangstät. I turordning arrangeras FörsommarYran, SVT produktionen Moraeus med mera, midsommarfirande och Orsa Vattenfestival direkt på Orsa Camping. Kompletterat med alla arrangemang i och runt Orsa med OrsaYran i spetsen ger det en diger evenemangskalender under en lång säsong. Med undantag av Moraeus med mera är evenemangen årligt återkommande. Orsa Camping satsar fortsatt på många evenemang och aktiviteter för olika ålderskategorier och grupper och utför dessutom en rad aktiviteter för att locka gäster i samarbete med koncernens övriga anläggningar. Förhandlingar pågår också om nya samarbetspartners för att skapa beläggning utanför den absoluta högsäsongen. VERKSAMHET Siljansbadets camping i Rättvik har plats för över 600 husvagnar, varav 400 elplatser, 66 stugor, butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang och olika kringaktiviteter. Siljansbadets camping förmedlar cirka 50 stycken studentlägenheter/rum vilka används som turismboende sommartid. Siljansbadets camping är en sommarcamping med öppethållande från slutet av april till mitten av oktober månad. Campingplatsen är den mest frekventerade i Dalarna under högsäsong. MARKNAD Huvudmarknader för Siljansbadet är Sverige, Norge, Holland och Tyskland. Sverige stod för 92 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 8 % av gästerna varav Norge var den största utländska marknaden med 5 %. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Aktivitetsutbudet fortsätter att utvecklas med fokus på det kommersiella centrumet på campingplatsen. Försäljningsarbetet fortsätter med bland annat utveckling av onlinebokningen, hemsidor, försäljning mot klubbar samt organisationer och företag. Siljansbadets Camping deltar i koncernens strategiska arbete med att utveckla nya events, stärka destinationsmarknadsföringen, öka antalet strategiska partners samt ett utökat antal resebyråer och kommunikationsvägar för att stärka anläggningarnas varumärke. Arbetet med att stärka Rättviks gemensamma destinationsutveckling genom ökade insatser inom marknadsföring och diverse samarbeten fortgår. Campingarna i Rättvik har draghjälp attraktionsmässigt tack vare ett omfattande evenemangsutbud med höst och vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, Rättviksparken, Classic Car Week samt en rad ytterligare evenemang. Siljansbadet forsätter att jobba mot ett utökat evenemang och program utbud genom ett samarbete med övriga aktörer med syfte att stärka evenemangsutbudet ytterligare i orten. Inom Orsa Camping finns; 33 hektar egen ägd mark varav 8 hektar är framtida, strandnära, exploateringsmark. 570 elplatser 4 servicebyggnader 1 livsmedelsbutik Vandrarhem 42 stugor med självhushåll 27 övernattningsstugor Bowlinghall med restaurang Utomhusbad Festplats Inom Siljansbadets Camping finns; Marken där verksamheten bedrivs är arrenderad av Rättviks Kommun till och med och arrendet förlängs därefter med 5 år i taget. 400 elplatser 40 stugor med självhushåll 27 övernattningsstugor 3 servicebyggnader Receptionsbyggnad Livsmedelsbutik 15

16 Koncernens verksamhetsutveckling Enåbadets camping sagolandet tomteland VERKSAMHET Enåbadets Camping i Rättvik har plats för 430 husvagnar, varav 250 elplatser, 113 stugor och lägenheter inklusive vandrarhemmet (vilket arrenderas av Rättviks kommun), minigolfbana, närbutik och nybyggt badhus som drivs enligt ett 25årigt samarbetsavtal med Rättiks kommun. Enåbadets camping drivs året runt. MARKNAD Huvudmarknader för Enåbadet är Sverige, Holland, Norge och Tyskland. Sverige stod för 90 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 10 % av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 5 %. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Ett strategiskt försäljningsarbete har påbörjats. En utveckling av onlinebokning, hemsidor, försäljning mot klubbverksamhet nationellt. Anläggningen utökar sina bokningsbara elplatser med 100 %. Anläggningens samarbete med mässaktörer samt Rättviks Arena ökar. Enåbadets Camping deltar i koncernens strategiska arbete med att utveckla nya events, stärka destinationsmarknadsföringen, öka antalet strategiska partners samt ett utökat antal resebyråer och kommunikationsvägar för att stärka anläggningarnas varumärke. Vid campingarna i Rättvik fortsätter bolaget att utveckla aktivitetsutbudet, utöka antalet samarbetspartners för att öka boende på anläggningarna och därmed gemensamt skapa en ökad beläggning. Huvudfokus är att öka beläggningen samt att vidareutveckla produkten enligt de önskemål som inkom under 2011 års kundundersökningar. Arbetet med att öka kundnöjdhetern fortsätter med renovering av stugor och service hus. Arbetet med att stärka Rättviks gemensamma destinations utveckling genom ökade insatser inom marknadsföring och diverse samarbete. Campingarna i Rättvik har draghjälp attraktionsmässigt tack vare ett omfattande evenemangsutbud med höst och vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, Rättviksparken, Classic Car Week samt en rad ytterligare evenemang. Enåbadet forsätter att jobba mot ett utökat evenemangs och program utbud genom ett samarbete med övriga aktörer i syfte att stärka evenemangsutbudet ytterligare på orten. VERKSAMHET Sagolandet Tomteland är beläget i byn Gesunda, utanför Mora, och består av 20 hektar egen ägd mark, unika timmerbyggnader, tomtens älgpark, Hälgeland, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamhet bedrivs evenemang och konferenser året runt. Tomteland består av flera hektar mark tillgänglig för möjlig exploatering för framtida fastighetstomter. Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november till januari, då ett besök hos Tomten står i fokus med vinterbesökare. Sommartid hade Tomteland besökare, då Tomten träder tillbaka något till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna. Tomteland håller öppet i huvudsak under helger i novemberdecember samt under hela högsommaren. MARKNAD Huvudmarknader för Tomteland är Sverige, Ryssland, England, Holland och Norge. Sverige stod för 90 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 10 % av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 4 %. Under senaste åren har en rad aktiviteter genomförts för att attrahera utländska resebyråer till att sälja resor till Tomteland. Det finns även ett påbörjat samarbete med Mora Köpstad, en rad nationella och regionala företag har valt att satsa offensivt på julfestivalen tillsammans med Tomteland för att befästa att hela världens Tomte bor i Mora. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Sagolandet Tomteland fortsätter att utveckla konferens och företagsevent, samt bolagets stora evenemang såsom Midvinterblot och Julfestival vintertid och Trollmåne, sommartid. Bolaget fortsätter också att utveckla projektet Tomten bor i Mora" mot 15 länder, vilket kommer att stärka Tomtelands marknadsposition väsentligt, i synnerhet sommartid. Möjligheterna till crossselling och rundresor bedöms som goda. Inom Enåbadets Camping finns; 13,4 hektar egen ägd mark. I anslutning till den eget ägda marken arrenderar Bolaget 3 mindre områden av Rättviks Kommun på rullande 5 års arrenden sedan stugor med självhushåll 31 övernattningsstugor 3 servicebyggander 250 elplatser Badhus med kontorsdel och butik Inom Sagolandet Tomteland finns; 45 detaljplanerade tomter 20 hektar egen ägd mark 5 unika timmerbyggnader 1 entrébyggnad Älgpark Helgeland 2 restauranger Butik 16

17 Hamrafjällets Lift AB (Tänndalen) VERKSAMHET Tänndalens skidområde har 18 liftar (varav 2 stolliftar), 53 nedfarter, 6 restauranger, 2 skidbutiker och 1 närbutik. Under året har ett flertal utvecklingsprojekt startats upp för att öka kundattraktionen samt att utöka antalet tillgängliga turismbäddar i väsentlig grad de närmaste åren. Bolagets verksamhet består i att bedriva liftverksamhet, boendeförmedling, skidskola, skiduthyrning samt sportshop och restaurang/caféverksamhet. Totalt ägs fyra restauranger och ett café av bolaget varav tre av restaurangerna är utarrenderade. MARKNAD Huvudmarknader för Tänndalen är Stockholm, norra delen av Mälardalen samt Göteborgs och skåneområdet vissa veckor. Sverige stod för 98 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 2 % av gästerna varav Norge var den största utländska marknaden med 1 %. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Strax före julen 2010 startade Bolaget försäljning av de 20 första pistnära tomterna i Tänndalen, totalt finns nästan 100 tomter. En ökning av antalet belagda bäddar är framgångsfaktorn för tillväxten på anläggningen. Ett ökat antal bäddar innebär fler gäster som köper liftkort, handlar i våra butiker och restauranger. Nyckeln till framgång är ett ökat antal bäddar i hela Funäsdalen och i synnerhet i antal belagda bäddar i Tänndalen togs beslut om investering i Ski Lodge Tänndalen. Investeringen genomförs i separat bolag, Ski Lodge Tänndalen AB, bestående av 7 delägare (Rosebo Invest AB, Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB, Nils Skoglund Invest AB, Rutfjället AB, Funäsdalens Bygg och Fastighet AB, Håkan Johansson och Hamrafjällets Lift AB där HLAB äger 19%). Totala investeringen uppgår till 92 miljoner och Tillväxtverket stödjer investeringen med investeringsstöd. Ski Lodge Tänndalen färdigställs under året och invigning blir i mitten av december I Tänndalen planeras för närmare 1000 nya bäddar under de närmaste två åren varav Skilodge Tänndalen med sina 388 bäddar invigs i december Koncernens verksamhetsutveckling Härjedalens kommun har påbörjat investeringen i utökat reningsverk och nytt VAnät i Tänndalen för att kunna hantera den kommande utbyggnaden i Hamra. Kommunens planerade investering motsvarar 60 Mkr. Grännastrandens Camping AB VERKSAMHET Anläggningen är belägen i direkt anslutning till Gränna badlagun och vid färjeläget (färjor till Visingsö). Destinationen Gränna/Visingsö besöks av cirka 1 miljon turister varje år. Grännastrandens Camping AB kommer att ingå i Koncernen från och med På campingen finns plats för 450 husvagnar, varav 262 med el och 160 av dessa har paraboluttag. Alla stugor är i Bolagets ägo och det finns 27 stycken med 4 bäddar, varav 18 med dusch och WC och 11 stycken stugor med 6 bäddar. Verksamheten bedrivs på 5,3 hektar mark som idag är tomträtt. På dessa 5,3 hektar finns alla anläggningar. Utöver detta finns 2,6 hektar arrenderad mark (som är under ombildning till tomträtt) Grännastrandens Camping har en beläggning på gästnätter, vilket är att jämföra med Orsa Camping. MARKNAD Av dagens gäster kommer 80 % från Sverige och mellan 810 % är från Holland. I övrigt är gästerna från Tyskland, Danmark och Norge. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Under högsäsong finns det i nuläget i stort sett ingen potential att öka beläggningen utan att en utbyggnad sker. För att möta efterfrågan under högsäsong kommer Koncernen att investera i 100 nya elplatser inför sommarsäsongen Genom att exponera Grännastrandens Camping AB tillsammans med Koncernens övriga anläggningar blir Campingen exponerad mot betydligt större och bredare kundgrupper än tidigare. Koncernen har återförsäljare i ett antal länder vilket kommer att stärka Grännastrandens marknadsposition och möjligheterna till Crossselling och rundresor bedöms som goda. Det kommer också att, utöver på marknadssidan, finnas stordriftsfördelar inom administration och IT. Inom Tänndalen finns; 19 detaljplanerade tomter 70 översiktsplanerade tomter 200 hektar mark 1 hus lämpat för permanentboende 1 bostadsrätt 6 restauranger 1 pistmaskinsgarage Ett antal värmestugor 18 liftar varav av 2 stycken 4stolsliftar 7 stycken snökanoner 2 sport och skidshopar 1 närbutik Inom Grännastrandens Camping finns; Marken där alla Bolagets anläggningar finns är tomträtt (till och med 2031). Utöver detta finns 2,6 hektar arrenderad mark som används under högsäsong. Detta arrendeavtal gäller till och med och arrendet förlängs därefter med 5 år i taget. 262 elplatser 38 stugor med självhushåll 1 hus lämpat för permanentboende Livsmedelsbutik 2 servicehus 17

18 Koncernens verksamhetsutveckling koncernstruktur Grönklittsgruppen AB (publ) Hamrafjällets Lift AB Tomteland AB Grännastandens Camping AB Andelar i intresseföretag Det föreligger ingen skillnad i röstetal utan varje aktie berättigar till en röst. limbygården ab Org. nr Limbygården AB är en av Sveriges största och mest exklusiva pistnära uthyrningsstugor med en yta av cirka 450 kvm. Den rymmer 24 bäddar, tolv sovrum, bastu för 24 personer, bubbelpool och egen helikopterplatta. Grönklittsgruppen AB (publ) äger 25 % av Limbygården. grönklittsbostäder ab Org. nr Grönklittsbostäder äger och förvaltar 30 toppmoderna lägenheter för uthyrning direkt vid pisten på Grönklitt. Grönklittsbostäder ägs till 12,6 % av Grönklittsgruppen AB (publ). Övriga nio ägare är företag i Orsa Mora regionen. Aktivitetscenter udden orsa ab Org. nr Grönklittsgruppen AB (publ) äger 20 % i strandrestaurangen vid Orsa Camping. hamra aktivitets ab Org. nr Hamra Aktivitets AB äger bland annat en klättervägg i Tänndalen och bedriver sommarverksamhet. Hamrafjällets Lift AB äger 34 % av Hamra Aktivitets AB. Skilodge tänndalen ab Org. nr Skilodge Tänndalen AB startades våren 2011 och håller på att uppföra en Skilodge med 65 toppmoderna lägenheter. Skilodgen kommer att vara belägen mitt i pisten och i anslutning till Wärdshuset i Hamra. Invigningen är beräknad till Lucia i år. Hamrafjällets Lift AB äger 19 % av Skilodge Tänndalen AB. 18

19 rörelsekapitalförklaring / STÖRRE INVESTERINGAR investeringsbidrag större investeringar UNDER DE SENASTE TRE ÅREN Belopp i Mkr Belopp i Mkr (innan avdrag för investeringsbidrag) Investeringsbidrag (utbetalda) Grönklittsgruppen Tänndalen Tomteland Toppstugan på Grönklitt Ägarandel Skilodge i Tänndalen AB Tomtexploatering i Tänndalen Leopardanläggning i Orsa Björnpark Investeringsbidrag (beslutade, ej utbetalda) Grönklittsgruppen Tänndalen Skilodge Tänndalen AB Markinköp i Tänndalen Förvärv av Hamrafjällets Lift AB Förvärv av Svansjöliftarna AB Konferensutveckling Tomteland Totalt beviljade bidrag Offentliga investeringar i anslutning till anläggningarna Vägverket VA/Reningsverk Dalfolk på skidor Grönklittsbostäder AB Stiftelsen RC Aktivitetscentrum Udden i Orsa AB Limbygården AB Servicehus campingar Utbyggnad pist och lift Grönklitt Isbjörnsanläggning i Orsa Björnpark Simhall på Enåbadets Camping i Rättvik Förvärv av Orsa Bowlinghall Liftar och skidbro på Grönklitt Ombyggnation Wärdshuset på Grönklitt Summa investeringar Summa 124 rörelsekapitalförklaring Befintligt rörelsekapital kommer att vara tillräckligt för Grönklittsgruppen AB (publ):s aktuella behov under den kommande tolvmånaders perioden även om förevarande emission ej lyckas. Likvida medel och fordringar i koncernen täcker rörelsens rörelsekapitalbehov, inklusive förvärvet av Grännastrandens Camping AB, under det kommande året. Under april månad förvärvar Bolaget Grännastrandens Camping och om inte emissionen fulltecknas har Bolaget en alternativ finansiering på plats. Syftet med nyemissionen är att förvärva ytterligare företag, öka den organiska tillväxten på befintliga anläggningar i Härjedalen och i Siljansregionen, samt öka Bolagets finansiella flexibilitet. Utöver förvärvet av Grännastrandens Camping AB finns inga ytterligare investeringsåtaganden utan beslut tas löpande. 19

20 FINANSIELLT NULÄGE Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Nedan redovisas Grönklittsgruppen AB:s (publ) kapitalisering per Totala kortfristiga skulder Mot garanti eller borgen Mot säkerhet (fastighetsinteckningar 113 Mkr och företagsinteckningar 40 Mkr) Utan garanti/borgen eller säkerhet Totala långfristiga skulder Mot garanti eller borgen Mot säkerhet (fastighetsinteckningar 113 Mkr och företagsinteckningar 40 Mkr) Utan garanti/borgen eller säkerhet Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat För perioden uppgår resultatet till vilket är något bättre än resultatet för motsvarande period under föregående år. Inga väsentliga förendringar har inträffat avseende Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden. Finansiellt nuläge ovan har ej granskats av Bolagets revisorer. Belopp i tkr A) Kassa B) Banktillgodohavanden C) Lätt realiserbara värdepapper D) Summa Likviditet NETTOSKULDSÄTTNING Nedan redovisas Grönklittsgruppen AB:s (publ) nettoskuldsättning per E) Kortfristiga fordringar F) Kortfristiga bankskulder G) Kortfristig del av långfristiga skulder H) Andra kortfristiga skulder I) Summa Kortfristiga skulder J) Netto kortfristig skuldsättning K) Långfristiga banklån L) Emitterade obligationer M) Andra långfristiga lån N Långfristig skuldsättning O) Nettoskuldsättning Finansiellt nuläge ovan har ej granskats av Bolagets revisorer. 20

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ)

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ) Emissionsprospekt 2010 Orsa Grönklitt AB (publ) 2 Orsa Camping, Orsa 3 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med?

Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? ScienceHouse Lund AB (publ) Org. nr.: 556848-9362 Emissionsmemorandum november 2011 Vi bygger forskningshus och skola för Lunds barn och ungdomar - vill du vara med? Sammanfattning INNEHÅLL Sammanfattning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010

Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010 Realfond Ryssland 1 AB (publ) Teckning av aktier av serie B Teckningsperiod 12 november 2010 till 17 december 2010 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier Rabbalshede Kraft AB (publ) rabbalshede KRAFT FÖRETRÄDESEMISSION 2013 DEFINITIONER Med Rabbalshede Kraft, Koncernen eller Bolaget avses i detta prospekt Rabbalshede Kraft

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 RISKFAKTORER... 5 OM PROSPEKTET... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER... 8 BAKGRUND OCH MOTIV...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 VD har ordet

Läs mer