orsa camping tomteland siljansbadet camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "orsa camping tomteland siljansbadet camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse"

Transkript

1 sid 2

2 verksamheten året I KORTHET väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin verksamhet vision marknadsföring och försäljning HÅLLBAR UTVECKLING ORSA grönklitt INKLUSIVE ORSA BJÖRNPARK orsa camping tomteland siljansbadet camping ENÅDABETS camping TÄNNDALEN förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse koncernredovisning resultaträkning för koncernen balansräkning för koncernen kassaflödesanalys för koncernen resultaträkning för moderbolaget balansräkning för moderbolaget kassaflödesanalys för moderbolaget noter, gemensamma för moderbolaget och koncern underskrifter revisionsberättelse bolagsstyrning ledning / Styrelse 59 sid 3

3 Året i korthet Bolaget har under räkenskapsåret bytt namn från Orsa Grönklitt AB (publ) till Grönklittsgruppen AB (publ), enligt beslut på årsstämman den Koncernens nettoomsättning ökade med 30 % jämfört med föregående år och uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till tkr ( tkr) vilket är 14 % (18 %) i relation till nettoomsättningen. Årets resultat före skatt minskade med 7 251tkr till tkr ( tkr). Bromsande omvärldsfaktorer som besvärligt konjunkturläge i omvärlden i kombination med en stigande krona, snörik vinter i söder Sverige, en ovanligt sen påsk samt få lediga dagar i samband med jul och nyårsveckorna har påverkat resultatutvecklingen negativ. Total investeringsvolym under verksamhetsåret är tkr ( tkr) varav regionalt utvecklingsbidrag på tkr (2 556 tkr) har erhållits. Tänndalens stora genomslag i media i samband med offentliggörandet av Länsstyrelsen Jämtlands beslut om investeringsstöd motsvarande tkr till egna infrastrukturinvesteringar motsvarande tkr, samt Tillväxtverkets beslut om ett investeringsstöd på tkr till Skilodge Tänndalen för en investering motsvarande tkr. Stort mediaintresse skapades vid våra anläggningar under året. Några exempel är TV succén Moraeus med mera som har spelats in i Orsa under våren 2011 och sänts under hösten 2011 på SVT med stort framgång. Björnungen Liten som räddades till överlevnad i Orsa Björnpark skapade flera rubriker. Orsa Björnpark fick stor mediarespons i Sverige och utomlands i samband med att den första snöleoparden kom till Leopardcenter i Björnparken. Hälgeland på Tomteland invigdes i juni Den populära seriefiguren Hälge, i samarbete med upphovsman Lars Mortimer, fick en egen avdelning på Tomteland. Nyckeltal 2010/ / / / /07 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % 55,1 56,2 51,6 57,7 57,3 Avkastning på totalt kapital % Neg 1,2 3,9 5,4 4,4 Avkastning på eget kapital % Neg 1,2 5,7 7,3 7,0 sid 4

4 Vår Historia 1932 Turistföreningen startar camping i Orsa 1965 Första liften på Grönklitt Kommunägda Fritidsbolaget bildas 1986 Orsa Björnpark öppnar 2005 Orsa Grönklitt privatiseras Grönklittsbostäder AB bildas som idag har 384 bäddar där Grönklittsgruppen har 12.6 % ägande Kamtjatkabjörnar till Björnparken Nytt snökanonsystem och kanonspår på Grönklitt Ostbackarna öppnar på Grönklitt 2007 Sibirisk tiger till björnparken Rovdjurscentrum/Desingtorg Trä invigs på Grönklitt Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas Limbygården AB bildas där Grönklittsgruppen har 25% ägande Enåbadets Camping i Rättvik förvärvas Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas nya bäddar på Grönklitt sedan Polar World invigs, Orsa Bowling förvärvas, Strandrestaurangen uppförs på Udden, Orsa Camping där Grönklittsgruppen AB (publ) har 20% ägande. Badhus byggs på Enåbadets Camping i Rättvik 2010 Tänndalens skidområde förvärvas Leopard Center invigs vid Orsa Björnpark 2011 Snöleopard till Orsa Björnpark. Orsa Grönklitt AB (publ) byter namn till Grönklittsgruppen AB (publ). Invigning av Helgeland vid Sagolandet Tomteland. Skilodge Tänndalen AB bildas där Grönklittsgruppen AB (publ) har 19% ägande. Påbörja byggnation av nya Toppstuga vid Orsa Grönklitt (invigning december 2011). sid 5

5 VD HAR ORDET FORTSATT TILLVÄXT MED BROMSANDE OMVÄRLDSFAKTORER 2010/11 blev ännu ett verksamhetsår med tillväxt för Grönklittsgruppen. Vår omsättning ökade för åttonde året i följd till 159 Mkr (122), en ökning med närmare 30 procent. Ökningen förklaras främst av att den förvärvade Tänndalsanläggningen ingått hela verksamhetsåret. Vår EBITDAmarginal (resultat före avskrivningar) sjönk till 14 procent (18). Årets resultat före skatt blev en förlust på 4,8 Mkr (2,5), således en resultatnedgång mot året innan. Resultatförsämringen beror på en rad samverkande faktorer. Främst handlar det om de mycket speciella väderförhållanden som rådde under året. För första gången sedan 1993 noterade Tänndalen snöbrist över jul och nyårshelgerna. Till detta kom specifika kalendereffekter som en ovanligt sen påsk, med närmast sommarliknande temperaturer, samt få lediga dagar i samband med jul och nyårsveckorna. Södra Sverige kunde däremot uppvisa en riktig snövinter med snö för skidåkning från december till mars månad vilket innebar att mindre men närbelägna hemmabackar lockade många svenskar i de folkrika delarna att avstå från fjällresan denna vinter. I resultatet ingår avskrivningar på goodwill som belastar årets resultat med 3,0 Mkr (1,7). Goodwillen har sitt ursprung i de företagsförvärv vi gjort och visar de förvärvade företagens värde. Om Grönklittsgruppen AB (publ) hade varit ett börsnoterat bolag så hade vi inte behövt göra avskrivningar på vår goodwill. Andra resultatpåverkande faktorer var ett fortsatt besvärligt konjunkturläge i omvärlden i kombination med en stigande krona. Det påverkade negativt besöksströmmen från utlandet under både vinter och sommarsäsongen. För Orsa Grönklitt kunde vi också notera att den starka snösituationen i landets södra delar innebar att träningsläger och skidtävlingar inte förlades i samma utsträckning till Grönklittsanläggningen som vi år efter år upplevt de senaste 15 åren. Var och en för sig är detta faktorer som inte hade fått så stor resultateffekt, men nu fick vi den ovanliga situationen att de alla inträffade samtidigt. SNÖRIKA VINTRAR SKAPAR STÖRRE MARKNAD På sikt är dock de senaste snövintrarna i södra Sverige en positiv faktor för fjällturismen eftersom det skapar förutsättningar för en väsentlig nyrekrytering av nya skidåkare, även om de inte varit våra gäster denna vinter i samma grad som ett vanligt år. Vi noterar att ett flertal skidmärken rapporterat betydande försäljningsökningar vilket pekar i samma riktning mot en växande marknad. Detta kommer vi att kunna dra fördel av under mer normala väderförhållanden. EFFEKTIVISERING OCH KOSTNADSFOKUS Vi anpassade verksamheten utifrån de ovanliga vinterförhållandena med att minska våra kostnader och anpassa vår organisation. Våra anläggningar minskade sina arbetade timmar med 7 procent mätt över hela verksamhetsåret. För att möta utmaningar under kommande år har koncernen initierat ett rationaliseringsprogram där vi omförhandlat pris och villkor för många av de varor och tjänster vi köper. Effekterna av dessa rationaliseringar bedömer vi nå full effekt under innevarande år, och även kvarstå när konjunkturen så småningom stärks. Grönklittsgruppen är dock inte enbart vinterberoende. Vi är en väl diversifierad och året runt verksam turism och fritidskoncern där sommar och vinteraktiviteter svarar för ungefär lika delar av omsättningen. Orsa Björnpark och våra campinganläggningar har exempelvis högsäsong på sommaren. sid 6

6 För vår del var sommaren 2011 en av våra bättre sommarsäsonger, utan att vara i nivå med den mycket starka sommarsäsongen Vi strävar efter att stärka vårt säsongsoberoende genom att successivt addera nya verksamheter. Under det gångna verksamhetsåret har vi arbetat igenom flerårsplaner för att öka mängden större events på anläggningarna, vilka kommer att förverkligas redan med början Därigenom stärker vi den organiska tillväxten. FORTSATTA INVESTERINGAR Medan vi under 2009/10 noterade ett rekord i investeringar, då vi investerade 90 Mkr och genomförde tre nyemissioner, innebar verksamhetsåret 2010/11 en litet lugnare utveckling. Investeringarna uppgick till 23,5 Mkr, varav regionalt investeringsstöd utgick med 3,3 Mkr. Bland våra investeringar märks en fortsatt satsning på Leopard Center vid Orsa Björnpark. Orsas Snöleopard var årets största nyhet bland våra erbjudanden. Vi har också investerat i toppstugan på Grönklitt (premiär i december 2011), Skilodge i Tänndalen (premiär i december 2012) liksom nytt tomtområde i Tänndalen. För oss är det viktigt att åstadkomma ökad bäddkapacitet vid våra anläggningar, eftersom de utgör basen för ett växande antal gästnätter och försäljning av våra övriga erbjudanden. Dessa investeringar i fler boenden görs av privata och fristående investerare. Målsättning är att vinteranläggningarna ska växa med 1400 bäddar totalt de närmaste 23 åren. Bolaget har egen exploateringsmark motsvarande ca 295 ytterligare fritidstomter på vinteranläggningarna. ÖKADE MARKNADSSATSNINGAR Vi har också fortsatt våra ansträngningar på marknadssidan, där vi under året har inlett strategiska samarbeten med bland annat Svenska Volkswagen, Fyrfasen Energi och Dalarnas försäkringsbolag. Diskussioner om samarbeten förs nu med ytterligare intressanta partners. Vårt återförsäljarnät utomlands har utökats liksom antalet kundbesök i syfte att stärka anläggningarnas marknadsposition. BEREDSKAP FÖR FRAMTIDEN Vissa av de bromsande faktorerna under 2010/11 bedömer vi kommer kvarstå även kommande vintersäsong. Antalet röda dagar är exempelvis återigen få kring jul och nyårshelgerna. Det besvärliga konjunkturläget kommer också att vara bestående. Detta är något som vi redan har beredskap för. Bokningsingången för vintersäsongen 2011/12 var positiv mot föregående år vid rapporttillfälletoch bokningarna började komma in betydligt senare än föregående år. Bokningsläget var i början av januari månad +1.2% jämfört med föregående år. Detta bokningsläge är belastat av en sen säsongstart i Tänndalen beroende på en ovanlig snöbristsituation fram tills julhelgen. Bokningsingången hade en positiv utveckling när denna rapport skrevs jämfört med föregående år vid samma period. Grönklittsgruppen erbjuder upplevelser för förväntansfulla människor, och för oss är inget viktigare än att ha goda och motiverade medarbetare som bemöter våra gäster och besökare på bästa sätt. Vi glädjer oss åt att under året ha kunnat rekrytera ett antal erkänt duktiga medarbetare, inte minst ledare till anläggningar och staber. Det känns positivt för framtiden. Jag vill till sist passa på att tacka alla våra medarbetare, gäster och samarbetspartners för det verksamhetsår som är till ända. Jag är övertygad om att vi för våra ägare, anställda och besökare, liksom övriga intressenter, kommer att gå en spännande framtid till mötes. Vår marknad är långt ifrån mättad och jag ser en rad möjligheter till framgångsrik expansion, där vi avser att vara fortsatt aktiva på förvärvsmarknaden. sid 7

7 VERKSAMHETEN MEDARBETARE Bolaget har fått en tydligare ledningsgruppsstruktur under verksamhetsåret där varje anläggning har en anläggningschef som rapporterar direkt till VD. Alla chefer inom företaget har gått regelbunden vidareutbildning under verksamhetsåret, vilket även planeras under det kommande året. Flera rekryteringar är genomförda under året där bolaget anställt flera kända och framgångsrika företagsledare. Ledningen har under året genomfört ett koncerngemensamt rationaliseringsprogram med huvudfokus på inköp och organisation. En full effekt av detta program uppnås under vintern 2011/12. Ledningen har också genomfört ett projekt som är fokuserat på tillväxtsidan för att stärka upp mängden resebyråer, öka på antalet marknader, nya strategiska samarbetspartners, nya events utvecklas som besöksmotor till anläggningarna samt att öka antalet utåtriktade kundbesök i väsentlig grad och att slutligen öka mängden kostnadseffektiva kommunikationsvägar. ARBETSMILJÖ Grönklittsgruppens anläggningar och personal jobbar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön vilket syftar till att ständigt kvalitetsutveckla verksamheterna. En trygg arbetsmiljö bidrar till personalens samt gästens nöjdhet. Bolaget gör säsongsvisa arbetsmiljörevisioner. Åtgärdsplaner för arbetsmiljön skapas tillsammans med skyddsombudet och extern arbetsmiljökonsult. En säkerhetspärm är framtagen för alla enskilda avdelningar. Arbetet med att utveckla företagets säkerhet har fortsatt via säsongsvisa säkerhetsrevisioner på alla anläggningar. MEDARBETARSTATISTIK Bolaget har stor hjälp av sin mycket engagerade och lojala personalstyrka. En stor del av bolagets framgångar tillskrivs personalen. Bolaget kan fortsatt redovisa en mycket låg sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till rekordlåga 1,60% (föregående år 1,89 %) varav långtidssjukfrånvaro står för 0,19 %. Fyra gånger under året har all personal samlats gemensamt för personalutbildning/information och kickoff/ avslutning för säsongen. En ny publikation av personalhandbok har arbetats fram under verksamhetsåret där vi informerar om en rad frågor som är centrala för vårt företags utveckling och styrning. JÄMSTÄLLDHETSGRUPP Syftet med Grönklittsgruppens jämställdhetsplan är att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats. Jämställdhetsarbetet i Grönklittsgruppen bedrivs både genom aktiva åtgärder för personalen och genom att jämställdhetsperspektivet integreras i Bolagets samtliga verksamheter. Bolagets jämställdhetsgrupp sammanträder varje säsong och håller också information för all personal minst 2 gånger om året. sid 8

8 VISION OCH STRATEGI VISION Vi gör mer av Din fritid. FÖRVÄRVSSTRATEGI Att årligen förvärva minst en turismanläggning med tillväxtpotential inom: Större campingar vid attraktiva lägen Temaparker Snösäkra skidanläggningar VD/Koncernchef Vice VD Ekonomichef Försäljnings och Marknadschef Bygg och Fastighetschef Grönklitt Orsa Björnpark Orsa Camping Tomteland Siljansbadets & Enåbadets campingar Tänndalen sid 9

9 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Målgrupper Grönklittsgruppen har en tydlig familjeprofil på samtliga våra anläggningar och familjer är också vår huvudmålgrupp. Vi ser en ökande andel konferensgäster och träningsgrupper på våra anläggningar. Grönklittsgruppens gäster kommer i huvudsak från Sverige. Under vintersäsongen består våra utländska besökare av gäster främst ifrån Danmark och Holland. Den norska marknaden blir allt viktigare. Sommartid ser vi en stark representation av norska besökare, speciellt på våra campingplatser. Vi ser också ett ökat intresse från den ryska marknaden, i första hand för våra skidanläggningar samt för Tomteland. För våra utländska huvudmarknader har vi byggt upp ett strategiskt och väl fungerande återförsäljarnät. Vår målsättning är att ha en snabbare tillväxt på våra utlandsmarknader jämfört med den svenska marknaden. MARKNADS OCH FÖRSÄLJNINGSSTRATEGIER Målsättningen är att lyfta fram det unika med varje anläggning för att visa våra gäster ett brett produktsortiment. En gemensam grafisk profil säkerställer att kunden upplever oss som ett företag. MERFÖRSÄLJNING Grönklittsgruppen jobbar aktivt med att öka merförsäljningen av produkter genom olika kanaler. Några exempel av pågående aktiviteter är: En crossselling strategi där vi marknadsför koncernens alla anläggningar mot befintliga gäster genom en ökad marknadsföring på plats, gemensamma broschyrer och tidningar, försäljning av paketresor, flerparksentréer och en gemensam säljorganisation. Kontinuerlig utveckling av hemsidan för att erbjuda och möjliggöra för kunden att beställa produkter vid sidan av logi som till exempel SkiPass, skidskola, aktiviteter på samtliga anläggningar och entrébiljetter. Kontinuerliga mailutskick till befintliga gäster/kundregister med information och riktade erbjudanden. FÖRSÄLJNINGSKANALER Försäljningen sker via internet, inne i receptionerna på anläggningarna samt via återförsäljare (agenter). Genom uteförsäljning planerar vi att fördubbla våra företagsbesök under höst och vintersäsong 2011/12. Våra hemsidor är ett strategiskt område där vi ska lägga hög prioritet. Antalet besökare på våra sidor ökar för varje år och möjligheten för besökare att hitta information och bokningsmöjligheter är mycket god. Enkelhet, tillgänglighet och tydlighet är ledord för vår onlinebokning. Via webben jobbar vi interaktivt med nyhetsbrev, hemsidor samt sociala medier. Vi jobbar med ett stort antal återförsäljare i utlandet på samtliga anläggningar. Återförsäljarna är fördelade på primärt Danmark, Holland och Sverige. Bearbetning av den ryska marknaden pågår. Under sommaren och hösten genomfördes ett utbildningsprogram med anställda för att kvalitetssäkra evenemang och program utbud inför sommaren Evenemangsdelen av verksamheten är en växande segment på campinganläggningarna. sid 10

10 VARUMÄRKESPOSITIONERING Grönklittsgruppens varumärken består av respektive anläggnings egen logotyp som är förknippad med respektive anläggning samt koncernens gemensamma varumärke Grönklittsgruppen AB (publ). En varumärkeshandbok har tagits fram i syfte att hålla en gemensam profil i allt marknadsföringsmaterial som produceras. Ett gemensamt camping koncept har tagits fram efter verksamhetsåret som kommer att introduceras inför sommarsäsongen2012. PR Grönklittsgruppen har ökat PR insatser för att förmå journalister att skriva positiva reportage riktade till läsare inom företagets målgrupp. Under försäsongen vinter 2011/12 har vi genomfört ett antal rikstäckande TVproduktioner och planerar fler inför sommaren PARTNERS Grönklittsgruppen har utökat antalet marknadsföringspartners som innebär större täckning av erbjudanden och utskick till över en miljon hushåll. I dagsläget har vi ett antal större avtal och förhandling pågår med ytterligare företag. SAMARBETE Grönklittsgruppen är delaktig i ett nystartat EUprojekt Swedish Dalarna, där Grönklittsgruppen är representerad i både styrgrupp och marknadsföringsgrupp. Syftet med projektet är att stärka Dalarnas profil utomlands. Grönklittsgruppen är delaktig i Destination Funäsfjällen genom att bidra med medel som stärker marknadsföringsinsatserna. sid 11

11 sid 12

12 HÅLLBAR UTVECKLING Miljöfrågor är viktiga för oss. Grönklittsgruppen jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar. Grönklittsgruppen ska utveckla turistanläggningar som värnar om människor, djur och natur. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Bolaget har drivit ett medvetet miljöarbete under det senaste verksamhetsåret. Genom ökad kunskap och medvetenhet göra bra miljöval och tar ansvar i strävan att uppnå ett mer uthålligt samhälle genom att: I samarbete med en av våra strategiska samarbetspartners genomför vi en årlig miljö/energibesiktning och åtgärdsplan på anläggningarna. Orsa Björnpark medverkar i åtta olika projekt vilka har som syfte att bevara utrotningshotade arter. Bolaget har källsortering på sina anläggningar vid Orsa Björnpark, Grönklitt och Orsa Camping. Vid nybyggnationer och större ombyggnationer installeras alltid värmepumpar alternativt fjärrvärme på bolagets anläggningar. Dessutom används miljövänligt byggmaterial vid nybyggen och ombyggen. Bolaget genomför årliga energibesiktningar och har årliga åtgärdsplaner på anläggningarna för att minska bolagets energiförbrukning. På Grönklittsanläggningen utvecklas snökanonsystemet för att bli mer effektivt och energisnålare och elbelysningen i Norrbacken är utbytt med bättre energieffektiv armatur. Transportfordon har bytts ut mot bränsleeffektiva typer av fordon. Bolaget utvecklar kollektivresandet via egna busslinjer till anläggningarna för att minska transportrelaterade utsläpp. I bolagets fastigheter och stugor byter bolaget successivt till lågenergilampor. Duschmunstycken och VVSarmaturer byts ut till mer vattenbesparande modeller sid 13

13 ORSA GRÖNKLITT ORSA GRÖNKLITT INKLUSIVE ORSA BJÖRNPARK VERKSAMHET Den största verksamheten inom bolaget är Grönklittsanläggningen inklusive den internationellt kända Orsa Björnpark. Skidanläggningen på Grönklitt har med 23 nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet. Grönklittsanläggningen har egen mark motsvarande 400 hektar med framtida möjligheter till tomtexploatering motsvarande ytterligare ca 200 fritidshustomter. Sommartid har Grönklittsanläggningen ca 90 % beläggning tack vare dragningskraften från Orsa Björnpark. Ett omfattande aktivitetssutbud riktar sig till en stor internationell publik där över 50 % av boendegästerna är utländska besökare. Vid Orsa Björnpark finns de skandinaviska rovdjuren, berguv, rödräv, sibirisk tiger, kamtjatkabjörn, isbjörn, snöleopard och persisk leopard. Stiftelsen Rovdjurscentrum/ Designtorg träs storslagna byggnad på 1400 kvadratmeter bildar entrébyggnad till parken. Björnparken uppmäter ca kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det flesta av Björnparkens besökare ( besökare under verksamhetsåret), gör sitt besök i parken under perioden juniaugusti. Grönklittsanläggningen minskade nettoomsättningen till tkr ( tkr). En minskning med 8,9 % jämfört föregående verksamhetsår. Den minskade omsättningen kan under vintersäsongen härledas till en lägre beläggning på anläggningen, vilket innebär minskade intäkter på boende, liftkort, butiker och restauranger. Anledningen till den lägre beläggningen på anläggningen beror på specifika kalendereffekter som en ovanligt sen påsk, med närmast sommarliknande temperaturer, samt få lediga dagar i samband med jul och nyårsveckorna. Södra Sverige kunde däremot uppvisa en riktig snövinter med snö för skidåkning från december till mars månad vilket innebar att mindre men närbelägna hemmabackar lockade många svenskar i de folkrika delarna att avstå från fjällresan denna vinter. Positivt med vintersäsongen var att vi ökade intäkterna i Björnparken med 8 % och det innebär att vi har lyckats locka fler av våra gäster på anläggningen att göra ett besök i Björnparken även på vintern. Logiomsättningen minskade under sommaren med 6,5% på Grönklittsanläggningen där Sverige, Holland, Norge, Danmark och Tyskland var bolagets huvudmarknader. Minskningen berodde i huvudsak på en nedgång på holländska marknaden. På den svenska marknaden hade vi dock en liten uppgång. Enligt uppgift ifrån de central europeiska agenterna är den internationella lågkonjunkturen i kombination med den starka svenska valutan orsakerna till de sviktande besöksiffrorna ifrån Holland. Andelen utländska besökare minskade något varav Holland är dominerande. Detta gör ändå Grönklittsanläggningen till en av Sveriges mest internationella turistorter sommartid. MARKNAD Huvudmarknader för Grönklitt är Sverige, Holland, Danmark och Norge. Sverige stod för 82% av gästerna och de utländska gästerna stod för 18% av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 9%. sid 14

14 INVESTERINGAR År 2005 hade Grönklittsanläggningen bäddar, i stugor och lägenheter, och under december 2011 har anläggningen växt till bäddar. Målsättningen är att anläggningen skall uppnå cirka bäddar år Bolaget har egen exploateringsmark i Grönklitt, motsvarande ca 200 ytterligare fritidstomter. Parallellt med denna bäddutveckling planeras för utveckling av service och affärslokaler, samt fortsatt utveckling av infrastruktur. En ökning av antalet uthyrningsbara bäddar är framgångsfaktorn för tillväxten på anläggningen. Ett ökat antal bäddar innebär fler gäster som köper liftkort, handlar i våra butiker och restauranger. Nyckel till framgång är ökat antal bäddar på Grönklitt. Vintern 2010/11 har bolagets förmedling utökats med drygt 100 nya bäddar. Privatpersoner och företag har genomfört byggprojekt på tomter försålda av Grönklitt. Huvuddelen av dessa förmedlar boende genom uthyrning via Grönklittgruppen. Totalt (2 800) bäddar, vilketmotsvarar en extern investeringsvolympå 20 mkr. I september 2010 startades byggnationen av en ny Toppstuga, innehållande en restaurang samt en entré till Björnparken. Byggnaden är placerad på högsta punkten i Orsa Grönklitt med en storslagen utsikt. Investeringen uppgår till 19 mkr, och Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat 3 mkr i investeringsstöd. Toppstugan kommer att invigas i början av december NYHETER Sommaren 2011 kompletterades Europas största leopardanläggning, Leopard Center med snöleopard. Två av de tidigare persiska leoparderna skickades till Skopje Zoo i Makedonien. Till en början ankom en snöleopard, en hona från Spanien, under hösten en hanne från Frankrike. Detta år firades även 25års jubileum för Orsa Björnpark genom att släppa en jubileumsbok och ha en jubileumsutställning i Rovdjurscentrum samt ett antal jubileumsaktiviteter, bland annat 25års dagen den 2 juni i samband med FörsommarYran (ett nytt evenemang i sommar). Under verksamhetsåret var många svenska medier på besök i parken samt ett flertal utländska pressresor med pressbesök från alla världsdelar ägde rum. I början på juni fick parken en övergiven björnunge som till en början fick namnet Liten, i detta fall fick parken behålla björnungen som senare döptes till Diego. Ett välkommet tillskott då parken för första gången blev utan björnungar själv. Våra restauranger hyrs ut till Dalasmaker som startade sin verksamhet 1 juni på Grönklitt med att driva restaurang Ugglan & Björnen, Café Koppången och Restaurangtältet. Omsättningen har ökat inom restaurangverksamheterna i sommar efter verksamhetsåret. Dalasmaker kommer från vintersäsongen 2011/12 att driva nya Toppstugan. Grönklitt har skrivit samarbetsavtal med ett antal partners inom svensk orientering. Vi kommer tillsammans att skapa en orienteringsprodukt på Grönklitt. Första delen av kartan blir klar kommande sommar. Ett samarbetsavtal med Svenska Orienteringsförbundet har också tecknats. En satsning på vandring, mountainbike (crosscountry) och ett större midsommarfirande planeras inför sommaren sid 15

15 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I december 2011 invigs den nya toppstugan i Grönklitt. Toppstugan, med en miljö i amerikansk lodgestil med sten, naturinslag som fura och djur från vår natur, är granne med de sibiriska tigrarna, spännande menyer, underhållning och inte minst en fantastisk utsikt, gör att den kommer att bli något utöver det vanliga. Årets julshow ökade i antal besökare med ca 50 % jämfört föregående år. På konferenssidan ser vi en ökning av antalet genomförda konferenser. Efterfrågan på konferens ökar vilket relateras till en attraktiv produkt och offensiv införsäljning. Bearbetning av företag och organisationer har ökat i intensitet under året. Responsen på konferensbearbetningen har varit bra, konferensgästerna ser Grönklitt som en bra konferensanläggning och många är intresserade av att förlägga konferens på Grönklitt. Nya toppstugan i kombination med Orsa Björnpark kommer att stärka anläggningens konferensprodukt i kommande säsong. Bolagets strategiska kollektionsplan för utvecklingen av Orsa Björnpark de närmaste 3 åren bygger på att årligen skapa nya attraktioner. Företaget baserar denna plan på en utveckling med expandering av fler arter i befintliga hägn och kompletterar med viss nybyggnation för nya spännande rovdjur. Denna plan syftar till att skapa en fortsatt besöksutveckling vid Orsa Björnpark. Sommaren 2012 inviger vi en ny anläggning för kodiakbjörn. Under januari rapporterade Orsa Björnpark i media om en unik möjlighet att få ta hand om två övergivna kodiakbjörnar från ön Kodiak i Alaska, USA. Något som inte skett på 35 år. Under våren bearbetades de amerikanska och svenska myndigheterna för att erhålla nödvändiga tillstånd för att planera för kodiakbjörn i Orsa Björnpark. Projekt har uppmärksammats i Sverige men framförallt i internationell media med planerad invigning sommaren Kundnöjdheten var rekordhög i vår gästundersökning med en andel på 97 % som skulle rekommendera ett besök till släkt och vänner. Kundnöjdheten för helhetsupplevelsen i Björnparken ökade från 85 % till 92 % nöjda gäster. sid 16

16 sid 17

17 ORSA CAMPING VERKSAMHET Orsa Camping består av totalt 12 hektar mark (varav 6 hektar är framtida strandnära exloateringsmark), plats för över 800 husvagnar, varav 570 elplatser, ett 70tal stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, nyöppnade Strandrestaurangen, Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar och ett omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus sommartid på boende, aktiviteter, restaurangbesök, evenemang, sol och bad. Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor, halkkörning med motorfordon på Orsasjön och skidåkning på Grönklitt. Campingen är sedan många år tillbaka en av Dalarnas mest uppskattade campinganläggning, tack vare det vackra läget invid Orsasjöns strand och går därför under devisen Dalarnas Riviera. Orsa Camping minskade nettoomsättningen till tkr ( tkr). En minskning med 1,0 % jämfört föregående verksamhetsår. Minskningen under vintertid berodde i huvudsak på en minskning i intäkterna på stugboende under de senaste två åren på grund av de riklig snövinter i hela Sverige som har resulterat i att tävlingar inte har flyttats upp till Orsa i dec/jan som under de senaste 15 åren. Vi har haft en nedgång på den utländska marknaden dock en liten uppgång på de svenska marknaden. Den internationella lågkonjunkturen i kombination med den starka svenska valutan orsakerna till de sviktande besöksiffrorna ifrån utlandet. Rörelseresultatet för anläggningen är 2 % bättre än föregående år, och anläggningens totala omkostnader är i nivå med föregående år. Det är anläggningens övriga intäkter (evenemang inom anläggningen) som gör att rörelseresultatet ökar trots en minskad nettoomsättning. Intäkterna för sommaren 2011 är högre än sommaren 2010 inom alla intäktsslag. Sommarsäsongen 2011 var beläggningsmässigt positivt på anläggningen och omsättningen ökade i flera verksamheter. MARKNAD Huvudmarknader för Orsa Camping är den svenska och norska. Sverige stod för 74% av gästerna och de utländska gästerna stod för 26% av gästerna varav Norge var den största utländska marknaden med 21%. INVESTERINGAR Under verksamhetsåret fortsätter bolaget att förädla produkten, skapar nya evenemang (med nya samarbetspartners) och genomför energibesparande investeringar. NYHETER Sommaren i Orsa har varit evenemangstät. I turordning arrangerades FörsommarYran, SVT produktionen Moraeus med mera, midsommarfirande och Orsa Vattenfestival direkt på Orsa Camping. Kompletterat med alla arrangemang i och runt Orsa med OrsaYran i spetsen ger det en diger evenemangskalender under en lång säsong. Under juni månad spelades åtta avsnitt av det som kom att bli TVsuccén Moraeus med mera in på Udden på Orsa Camping. Kalle Moraeus var värd och programledare när stora delar av Sveriges artistelit gästade Orsa. TVprogrammet, som sändes under åtta veckor med start i september, gjorde tittarsuccé med som mest över 1,5 miljoner TVtittare. sid 18

18 Den omfattande exponeringen i SVT:s serie Moraeus med mera bedöms vara positivt för Orsa Campings framtida utveckling. Fart och motorevenemanget Speed Weekend genomfördes för första gången på Orsasjöns is och lockade över 5000 betalande besökare. Evenemanget fyllde stugbyn och skapade bra omsättning i restaurang och bowlinghall. Att barnen är våra VIPgäster framgick ännu tydligare i år med fler barnaktiviteter, utökad mängd leksaker och fler barnvänliga miljöer på simbadet. Butiken fick en ansiktslyftning i form av pirattema och i aktivitetscentrum Kajutan öppnades en glassbar. för många olika ålderskategorier och grupper och utför dessutom en rad aktiviteter för att locka gäster i samarbete med koncernens övriga anläggningar. Inför sommaren 2012 pågår förhandlingar om nya evenemang förlagda på Orsa Camping och det står idag klart att det kommer att spelas in nya avsnitt av Moraeus med mera. Förhandlingar pågår också om nya samarbetspartners för att skapa beläggning utanför den absoluta högsäsongen. Nya arrendatorer på Strandrestaurangen har medfört höjd kundnöjdhet på våra restauranger med nästan 8 %. Idag har Orsa Camping 2 stycken förstklassiga restauranger att erbjuda våra gäster. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Orsa Camping satsar fortsatt på mycket evenemang och aktiviteter sid 19

19 TOMTELAND VERKSAMHET Sagolandet Tomteland i byn Gesunda, beläget utanför Mora, består av 16 hektar mark, unika timmerbyggnader, tomtens älgpark, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamhet bedrivs evenemang och konferenser året runt. Tomteland består av flera hektar mark tillgänglig för möjlig exploatering för framtida fastighetstomter. Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november till januari, då ett besök hos Tomten står i fokus med vinterbesökare. Sommartid hade Tomteland besökare, då Tomten träder tillbaka något till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna. Tomteland håller öppet i huvudsak under helger i novemberdecember samt under hela högsommaren. Tomteland minskade nettoomsättningen till tkr ( tkr). En minskning med 6,4 % jämfört föregående verksamhetsår. Omsättningen bromsades under vintersäsongens inledning av en stark kyla och färre antal helgdagar under jul och nyårshelgen, samt att sommarens två viktigaste veckor drabbades av ihållande regnväder. MARKNAD Huvudmarknader för Tomteland är Sverige, Ryssland, Holland och Norge. Sverige stod för 90 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 10 % av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 4 %. Under året har en rad aktiviteter genomförts för att attrahera utländska resebyråer till att sälja resor till Tomteland. Vi för också diskussioner med en rad strategiska samarbetspartners om framtida marknadssamarbete med Tomteland. INVESTERINGAR I september 2010 startades byggnationen av Hälgeland, som är en naturstig med aktiviteter uppbygda efter seriefuguren Hälges liv och leverne. Investeringen uppgick till 1,5 Mkr och invigdes strax innan Midsommar NYHETER Seriefiguren Hälge flyttade in i sitt Hälgeland på Tomteland under midsommarveckan 2011 och beräknas få en betydande besökstillströmning samt en breddad besöksprofil till Tomteland. Hälgeland är framtaget tillsammans med serietecknare Lars Mortimer, Anläggningen genomförde ett utvecklingsprogram där showen Midvinterblot fick en helt ny uppsättning. Ett omfattande införsäljningsprogam genomfördes inför både Midvinterblot och Julfestivalen vilket bör få en positiv effekt under vintern 2011/12. Midvinterblot gjorde återigen succé. Vi har i år ett samarbete med Mora Köpstad, en rad nationella och regionala företag har valt att satsa offensivt på julfestivalen tillsammans med Tomteland för att befästa att hela världens Tome bor i Mora. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER På Sagolandet Tomteland fortsätter bolaget att utveckla konferens och företagsevent, samt bolagets stora evenemang såsom Midvinterblot och sid 20

20 och Julfestival vintertid och Trollmåne, sommartid. Bolaget fortsätter också att utveckla projektet Tomten bor i Mora tillsammans med näringslivet i Mora och närregionen. Utvecklingen på konferens och event området är positiv där vi får god uppskattning för våra fina hus (lokaler) och showen Midvinterblot, som har ny uppsättning i år, har snart sålt slut på alla föreställningar. Årets Julfestival var mycket positiv avseende kundnöjdhet. Hela 5600 besökare under helgen är rekord för Tomteland under en enskild helg. Julfestivalen har utvärderats och kommer att anpassas efter önskemål och idéer för att locka fler besökare nästa år med en ännu högre omsättning och vinst. Tomteland har under versamhetsåret etablerat nya kontakter med agenter i Ryssland, central europa och Storbritannien. Media intresset ökade efter verksamhetsåret i synnerhet under december 2011 i radio, tv och tidningar. Den enskilt största händelsen var SVT s julproduktion som sändes på julafton ifrån Tomteland. sid 21

Verksamhetsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ.) 2012/2013

Verksamhetsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ.) 2012/2013 Verksamhetsberättelse Grönklittsgruppen AB (publ.) 2012/2013 w w w. g r o n k l i t t s g r u p p e n. s e w w w. g r o n k l i t t s g r u p p e n. s e Innehåll V E R K S A M H E T E N Året i korthet,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Grönklittsgruppen AB:s (publ) nyemission 2012 Bild saknas Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ) Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ) sid 1 sid 2 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu ett år med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ) orsagronklitt.se sid 1 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu

Läs mer

Grönklittsgruppen årsstämma VD-presentation. 20 januari 2016

Grönklittsgruppen årsstämma VD-presentation. 20 januari 2016 Grönklittsgruppen årsstämma VD-presentation 20 januari 2016 Verksamhet och varumärken Camping Skidåkning Temaparker Verksamhet och varumärken Organisation VD Mark Baljeu Marknadschef Daniel Mäkinen Ekonomichef

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ.) 2013/2014

Verksamhetsberättelse. Grönklittsgruppen AB (publ.) 2013/2014 Verksamhetsberättelse Grönklittsgruppen AB (publ.) 2013/2014 w w w. g r o n k l i t t s g r u p p e n. s e w w w. g r o n k l i t t s g r u p p e n. s e Innehåll V E R K S A M H E T E N Året i korthet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 sberättelse 2014/2015 Grönklittsgruppens verksamhetsberättelse 2014/2015 Innehåll Innehåll 4 VD har ordet 6 Inledning 9 Kort om Grönklittsgruppen 9 Affärsidé 9 och organisation 9 Nyckelår i Grönklittsgruppens

Läs mer

Grönklittsgruppen årsstämma 13 januari 2017

Grönklittsgruppen årsstämma 13 januari 2017 Grönklittsgruppen årsstämma 13 januari 2017 Verksamheter Campingar 9 Temaparker 2 Skidor 2 Året som gått - skidor Förvärv Grönklittsbostäder AB (87,5%) Invigning av Orsa Grönklitts första fyrstolslift

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 2015-05-08 Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 5 % under första kvartalet med för säsongen starkt resultat Antalet förbokningar ökar Förvärv av Halmstad Camping AB och Stensö Camping

Läs mer

Delårsrapport januari mars

Delårsrapport januari mars 2016-05-12 Frösö Camping & Stugby Delårsrapport januari mars 2016 Nettoomsättningen ökade drygt 50 % under första kvartalet Resultatförbättring med drygt 2,2 MSEK mot föregående år Bra bokningsläge inför

Läs mer

Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014

Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014 Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014 1 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör SkiStar 2015-10-06 Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ)

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ) Emissionsprospekt 2010 Orsa Grönklitt AB (publ) 2 Orsa Camping, Orsa 3 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

januari december 2014

januari december 2014 2015-02-26 Halmstad Camping Bokslutskommuniké januari december 2014 Nettoomsättningen ökade med 20 % Starkt rörelseresultat med ökad rörelsemarginal till över 19 % Årets operativa kassaflöde från den löpande

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

SkiStar AB (publ) Tremånadersrapport 1 september 30 november 2002

SkiStar AB (publ) Tremånadersrapport 1 september 30 november 2002 SkiStar AB (publ) Tremånadersrapport 1 september 30 november 2002 Bokningsläget 12% högre än motsvarande tid i fjol. Tidigare säsongstart än normalt, SkiStars samtliga destinationer har erbjudit skidåkning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga

På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga TR MÖTESPLATSER3 1 På Grönklittsgruppens tre konferensanläggningar Orsa Grönklitt, Tänndalen och Mora Parken ger vi dig möjlighet att skapa unika, effektiva och roliga konferenser. Vi hjälper dig att ge

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2006

Bokslutskommuniké januari december 2006 Bokslutskommuniké januari december 2006 Nordic Campings tillväxt fortsätter och nettoomsättningen ökade med 40 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1 180 KSEK vilket är

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol.

TREMÅNADERSRAPPORT. 1 september - 30 november 2003. Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. TREMÅNADERSRAPPORT 1 september - 30 november 2003 Viktiga händelser under perioden Bokningsläget är i volym 5% bättre än vid motsvarande tid i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 24 MSEK (27), resultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. 1 september 2003-29 februari 2004. Liftkortsförsäljningen i lokal valuta ökade med 9% jämfört med samma period föregående år.

HALVÅRSRAPPORT. 1 september 2003-29 februari 2004. Liftkortsförsäljningen i lokal valuta ökade med 9% jämfört med samma period föregående år. HALVÅRSRAPPORT 1 september 2003-29 februari 2004 Viktiga händelser under perioden Omsättning och vinst - Nettoomsättningen ökade till 587 MSEK (541). - Resultatet före skatt ökade till 125 MSEK (112).

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

2012-2013 Personalbladet

2012-2013 Personalbladet 2012-2013 Personalbladet 1 Välkommen till en ny säsong Grönklittsgruppens viktigaste ambassadörer är alla som är anställda hos oss. Du är den enskilt viktigaste parten som hjälper till att ge våra gäster

Läs mer

Personalbladet. Sommar 2014

Personalbladet. Sommar 2014 Personalbladet Sommar 2014 1 HISTORIA Grönklittsgruppen AB (publ) Bolagets historia sträcker sig faktiskt så långt tillbaka som till slutet av 1800-talet. Här redovisar vi några milstolpar ur historien.

Läs mer

VD/Koncernchef Torbjörn Wallin har ordet PERSONALGUIDE SOMMAR 2012 INNEHÅLL

VD/Koncernchef Torbjörn Wallin har ordet PERSONALGUIDE SOMMAR 2012 INNEHÅLL VD/Koncernchef Torbjörn Wallin har ordet Välkommen till en ny säsong Grönklittsgruppens viktigaste ambassadörer är alla som är anställda hos oss. Du är den enskilt viktigaste personen som hjälper till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Personalbladet. Vintern 2013-2014

Personalbladet. Vintern 2013-2014 Personalbladet Vintern 2013-2014 1 HISTORIA Grönklittsgruppen AB (publ) Bolagets historia sträcker sig faktiskt så långt tillbaka som till slutet av 1800-talet. Här redovisar vi några milstolpar ur historien.

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september 2008-11-13 Delårsrapport januari september 2008 Rapportperiod (juli - september 2008) Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK Rörelsemarginalen

Läs mer

VD/Koncernchef Torbjörn Wallin har ordet PERSONALGUIDE VINTER 2011/2012 INNEHÅLL

VD/Koncernchef Torbjörn Wallin har ordet PERSONALGUIDE VINTER 2011/2012 INNEHÅLL VD/Koncernchef Torbjörn Wallin har ordet Välkommen till en ny säsong Grönklittsgruppens viktigaste ambassadörer är alla som är anställda hos oss. Du är den enskilt viktigaste personen som hjälper till

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Välkommen till en ny säsong

Välkommen till en ny säsong VD/Koncernchef Torbjörn Wallin har ordet Välkommen till en ny säsong Jag önskar dig välkommen in i gänget som Grönklittsgruppens anställd. Vi har årligen hundratals sökande till en tjänst hos oss, bara

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer