orsa camping tomteland siljansbadet camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "orsa camping tomteland siljansbadet camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse"

Transkript

1 sid 2

2 verksamheten året I KORTHET väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin verksamhet vision marknadsföring och försäljning HÅLLBAR UTVECKLING ORSA grönklitt INKLUSIVE ORSA BJÖRNPARK orsa camping tomteland siljansbadet camping ENÅDABETS camping TÄNNDALEN förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse koncernredovisning resultaträkning för koncernen balansräkning för koncernen kassaflödesanalys för koncernen resultaträkning för moderbolaget balansräkning för moderbolaget kassaflödesanalys för moderbolaget noter, gemensamma för moderbolaget och koncern underskrifter revisionsberättelse bolagsstyrning ledning / Styrelse 59 sid 3

3 Året i korthet Bolaget har under räkenskapsåret bytt namn från Orsa Grönklitt AB (publ) till Grönklittsgruppen AB (publ), enligt beslut på årsstämman den Koncernens nettoomsättning ökade med 30 % jämfört med föregående år och uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till tkr ( tkr) vilket är 14 % (18 %) i relation till nettoomsättningen. Årets resultat före skatt minskade med 7 251tkr till tkr ( tkr). Bromsande omvärldsfaktorer som besvärligt konjunkturläge i omvärlden i kombination med en stigande krona, snörik vinter i söder Sverige, en ovanligt sen påsk samt få lediga dagar i samband med jul och nyårsveckorna har påverkat resultatutvecklingen negativ. Total investeringsvolym under verksamhetsåret är tkr ( tkr) varav regionalt utvecklingsbidrag på tkr (2 556 tkr) har erhållits. Tänndalens stora genomslag i media i samband med offentliggörandet av Länsstyrelsen Jämtlands beslut om investeringsstöd motsvarande tkr till egna infrastrukturinvesteringar motsvarande tkr, samt Tillväxtverkets beslut om ett investeringsstöd på tkr till Skilodge Tänndalen för en investering motsvarande tkr. Stort mediaintresse skapades vid våra anläggningar under året. Några exempel är TV succén Moraeus med mera som har spelats in i Orsa under våren 2011 och sänts under hösten 2011 på SVT med stort framgång. Björnungen Liten som räddades till överlevnad i Orsa Björnpark skapade flera rubriker. Orsa Björnpark fick stor mediarespons i Sverige och utomlands i samband med att den första snöleoparden kom till Leopardcenter i Björnparken. Hälgeland på Tomteland invigdes i juni Den populära seriefiguren Hälge, i samarbete med upphovsman Lars Mortimer, fick en egen avdelning på Tomteland. Nyckeltal 2010/ / / / /07 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % 55,1 56,2 51,6 57,7 57,3 Avkastning på totalt kapital % Neg 1,2 3,9 5,4 4,4 Avkastning på eget kapital % Neg 1,2 5,7 7,3 7,0 sid 4

4 Vår Historia 1932 Turistföreningen startar camping i Orsa 1965 Första liften på Grönklitt Kommunägda Fritidsbolaget bildas 1986 Orsa Björnpark öppnar 2005 Orsa Grönklitt privatiseras Grönklittsbostäder AB bildas som idag har 384 bäddar där Grönklittsgruppen har 12.6 % ägande Kamtjatkabjörnar till Björnparken Nytt snökanonsystem och kanonspår på Grönklitt Ostbackarna öppnar på Grönklitt 2007 Sibirisk tiger till björnparken Rovdjurscentrum/Desingtorg Trä invigs på Grönklitt Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas Limbygården AB bildas där Grönklittsgruppen har 25% ägande Enåbadets Camping i Rättvik förvärvas Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas nya bäddar på Grönklitt sedan Polar World invigs, Orsa Bowling förvärvas, Strandrestaurangen uppförs på Udden, Orsa Camping där Grönklittsgruppen AB (publ) har 20% ägande. Badhus byggs på Enåbadets Camping i Rättvik 2010 Tänndalens skidområde förvärvas Leopard Center invigs vid Orsa Björnpark 2011 Snöleopard till Orsa Björnpark. Orsa Grönklitt AB (publ) byter namn till Grönklittsgruppen AB (publ). Invigning av Helgeland vid Sagolandet Tomteland. Skilodge Tänndalen AB bildas där Grönklittsgruppen AB (publ) har 19% ägande. Påbörja byggnation av nya Toppstuga vid Orsa Grönklitt (invigning december 2011). sid 5

5 VD HAR ORDET FORTSATT TILLVÄXT MED BROMSANDE OMVÄRLDSFAKTORER 2010/11 blev ännu ett verksamhetsår med tillväxt för Grönklittsgruppen. Vår omsättning ökade för åttonde året i följd till 159 Mkr (122), en ökning med närmare 30 procent. Ökningen förklaras främst av att den förvärvade Tänndalsanläggningen ingått hela verksamhetsåret. Vår EBITDAmarginal (resultat före avskrivningar) sjönk till 14 procent (18). Årets resultat före skatt blev en förlust på 4,8 Mkr (2,5), således en resultatnedgång mot året innan. Resultatförsämringen beror på en rad samverkande faktorer. Främst handlar det om de mycket speciella väderförhållanden som rådde under året. För första gången sedan 1993 noterade Tänndalen snöbrist över jul och nyårshelgerna. Till detta kom specifika kalendereffekter som en ovanligt sen påsk, med närmast sommarliknande temperaturer, samt få lediga dagar i samband med jul och nyårsveckorna. Södra Sverige kunde däremot uppvisa en riktig snövinter med snö för skidåkning från december till mars månad vilket innebar att mindre men närbelägna hemmabackar lockade många svenskar i de folkrika delarna att avstå från fjällresan denna vinter. I resultatet ingår avskrivningar på goodwill som belastar årets resultat med 3,0 Mkr (1,7). Goodwillen har sitt ursprung i de företagsförvärv vi gjort och visar de förvärvade företagens värde. Om Grönklittsgruppen AB (publ) hade varit ett börsnoterat bolag så hade vi inte behövt göra avskrivningar på vår goodwill. Andra resultatpåverkande faktorer var ett fortsatt besvärligt konjunkturläge i omvärlden i kombination med en stigande krona. Det påverkade negativt besöksströmmen från utlandet under både vinter och sommarsäsongen. För Orsa Grönklitt kunde vi också notera att den starka snösituationen i landets södra delar innebar att träningsläger och skidtävlingar inte förlades i samma utsträckning till Grönklittsanläggningen som vi år efter år upplevt de senaste 15 åren. Var och en för sig är detta faktorer som inte hade fått så stor resultateffekt, men nu fick vi den ovanliga situationen att de alla inträffade samtidigt. SNÖRIKA VINTRAR SKAPAR STÖRRE MARKNAD På sikt är dock de senaste snövintrarna i södra Sverige en positiv faktor för fjällturismen eftersom det skapar förutsättningar för en väsentlig nyrekrytering av nya skidåkare, även om de inte varit våra gäster denna vinter i samma grad som ett vanligt år. Vi noterar att ett flertal skidmärken rapporterat betydande försäljningsökningar vilket pekar i samma riktning mot en växande marknad. Detta kommer vi att kunna dra fördel av under mer normala väderförhållanden. EFFEKTIVISERING OCH KOSTNADSFOKUS Vi anpassade verksamheten utifrån de ovanliga vinterförhållandena med att minska våra kostnader och anpassa vår organisation. Våra anläggningar minskade sina arbetade timmar med 7 procent mätt över hela verksamhetsåret. För att möta utmaningar under kommande år har koncernen initierat ett rationaliseringsprogram där vi omförhandlat pris och villkor för många av de varor och tjänster vi köper. Effekterna av dessa rationaliseringar bedömer vi nå full effekt under innevarande år, och även kvarstå när konjunkturen så småningom stärks. Grönklittsgruppen är dock inte enbart vinterberoende. Vi är en väl diversifierad och året runt verksam turism och fritidskoncern där sommar och vinteraktiviteter svarar för ungefär lika delar av omsättningen. Orsa Björnpark och våra campinganläggningar har exempelvis högsäsong på sommaren. sid 6

6 För vår del var sommaren 2011 en av våra bättre sommarsäsonger, utan att vara i nivå med den mycket starka sommarsäsongen Vi strävar efter att stärka vårt säsongsoberoende genom att successivt addera nya verksamheter. Under det gångna verksamhetsåret har vi arbetat igenom flerårsplaner för att öka mängden större events på anläggningarna, vilka kommer att förverkligas redan med början Därigenom stärker vi den organiska tillväxten. FORTSATTA INVESTERINGAR Medan vi under 2009/10 noterade ett rekord i investeringar, då vi investerade 90 Mkr och genomförde tre nyemissioner, innebar verksamhetsåret 2010/11 en litet lugnare utveckling. Investeringarna uppgick till 23,5 Mkr, varav regionalt investeringsstöd utgick med 3,3 Mkr. Bland våra investeringar märks en fortsatt satsning på Leopard Center vid Orsa Björnpark. Orsas Snöleopard var årets största nyhet bland våra erbjudanden. Vi har också investerat i toppstugan på Grönklitt (premiär i december 2011), Skilodge i Tänndalen (premiär i december 2012) liksom nytt tomtområde i Tänndalen. För oss är det viktigt att åstadkomma ökad bäddkapacitet vid våra anläggningar, eftersom de utgör basen för ett växande antal gästnätter och försäljning av våra övriga erbjudanden. Dessa investeringar i fler boenden görs av privata och fristående investerare. Målsättning är att vinteranläggningarna ska växa med 1400 bäddar totalt de närmaste 23 åren. Bolaget har egen exploateringsmark motsvarande ca 295 ytterligare fritidstomter på vinteranläggningarna. ÖKADE MARKNADSSATSNINGAR Vi har också fortsatt våra ansträngningar på marknadssidan, där vi under året har inlett strategiska samarbeten med bland annat Svenska Volkswagen, Fyrfasen Energi och Dalarnas försäkringsbolag. Diskussioner om samarbeten förs nu med ytterligare intressanta partners. Vårt återförsäljarnät utomlands har utökats liksom antalet kundbesök i syfte att stärka anläggningarnas marknadsposition. BEREDSKAP FÖR FRAMTIDEN Vissa av de bromsande faktorerna under 2010/11 bedömer vi kommer kvarstå även kommande vintersäsong. Antalet röda dagar är exempelvis återigen få kring jul och nyårshelgerna. Det besvärliga konjunkturläget kommer också att vara bestående. Detta är något som vi redan har beredskap för. Bokningsingången för vintersäsongen 2011/12 var positiv mot föregående år vid rapporttillfälletoch bokningarna började komma in betydligt senare än föregående år. Bokningsläget var i början av januari månad +1.2% jämfört med föregående år. Detta bokningsläge är belastat av en sen säsongstart i Tänndalen beroende på en ovanlig snöbristsituation fram tills julhelgen. Bokningsingången hade en positiv utveckling när denna rapport skrevs jämfört med föregående år vid samma period. Grönklittsgruppen erbjuder upplevelser för förväntansfulla människor, och för oss är inget viktigare än att ha goda och motiverade medarbetare som bemöter våra gäster och besökare på bästa sätt. Vi glädjer oss åt att under året ha kunnat rekrytera ett antal erkänt duktiga medarbetare, inte minst ledare till anläggningar och staber. Det känns positivt för framtiden. Jag vill till sist passa på att tacka alla våra medarbetare, gäster och samarbetspartners för det verksamhetsår som är till ända. Jag är övertygad om att vi för våra ägare, anställda och besökare, liksom övriga intressenter, kommer att gå en spännande framtid till mötes. Vår marknad är långt ifrån mättad och jag ser en rad möjligheter till framgångsrik expansion, där vi avser att vara fortsatt aktiva på förvärvsmarknaden. sid 7

7 VERKSAMHETEN MEDARBETARE Bolaget har fått en tydligare ledningsgruppsstruktur under verksamhetsåret där varje anläggning har en anläggningschef som rapporterar direkt till VD. Alla chefer inom företaget har gått regelbunden vidareutbildning under verksamhetsåret, vilket även planeras under det kommande året. Flera rekryteringar är genomförda under året där bolaget anställt flera kända och framgångsrika företagsledare. Ledningen har under året genomfört ett koncerngemensamt rationaliseringsprogram med huvudfokus på inköp och organisation. En full effekt av detta program uppnås under vintern 2011/12. Ledningen har också genomfört ett projekt som är fokuserat på tillväxtsidan för att stärka upp mängden resebyråer, öka på antalet marknader, nya strategiska samarbetspartners, nya events utvecklas som besöksmotor till anläggningarna samt att öka antalet utåtriktade kundbesök i väsentlig grad och att slutligen öka mängden kostnadseffektiva kommunikationsvägar. ARBETSMILJÖ Grönklittsgruppens anläggningar och personal jobbar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön vilket syftar till att ständigt kvalitetsutveckla verksamheterna. En trygg arbetsmiljö bidrar till personalens samt gästens nöjdhet. Bolaget gör säsongsvisa arbetsmiljörevisioner. Åtgärdsplaner för arbetsmiljön skapas tillsammans med skyddsombudet och extern arbetsmiljökonsult. En säkerhetspärm är framtagen för alla enskilda avdelningar. Arbetet med att utveckla företagets säkerhet har fortsatt via säsongsvisa säkerhetsrevisioner på alla anläggningar. MEDARBETARSTATISTIK Bolaget har stor hjälp av sin mycket engagerade och lojala personalstyrka. En stor del av bolagets framgångar tillskrivs personalen. Bolaget kan fortsatt redovisa en mycket låg sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till rekordlåga 1,60% (föregående år 1,89 %) varav långtidssjukfrånvaro står för 0,19 %. Fyra gånger under året har all personal samlats gemensamt för personalutbildning/information och kickoff/ avslutning för säsongen. En ny publikation av personalhandbok har arbetats fram under verksamhetsåret där vi informerar om en rad frågor som är centrala för vårt företags utveckling och styrning. JÄMSTÄLLDHETSGRUPP Syftet med Grönklittsgruppens jämställdhetsplan är att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats. Jämställdhetsarbetet i Grönklittsgruppen bedrivs både genom aktiva åtgärder för personalen och genom att jämställdhetsperspektivet integreras i Bolagets samtliga verksamheter. Bolagets jämställdhetsgrupp sammanträder varje säsong och håller också information för all personal minst 2 gånger om året. sid 8

8 VISION OCH STRATEGI VISION Vi gör mer av Din fritid. FÖRVÄRVSSTRATEGI Att årligen förvärva minst en turismanläggning med tillväxtpotential inom: Större campingar vid attraktiva lägen Temaparker Snösäkra skidanläggningar VD/Koncernchef Vice VD Ekonomichef Försäljnings och Marknadschef Bygg och Fastighetschef Grönklitt Orsa Björnpark Orsa Camping Tomteland Siljansbadets & Enåbadets campingar Tänndalen sid 9

9 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Målgrupper Grönklittsgruppen har en tydlig familjeprofil på samtliga våra anläggningar och familjer är också vår huvudmålgrupp. Vi ser en ökande andel konferensgäster och träningsgrupper på våra anläggningar. Grönklittsgruppens gäster kommer i huvudsak från Sverige. Under vintersäsongen består våra utländska besökare av gäster främst ifrån Danmark och Holland. Den norska marknaden blir allt viktigare. Sommartid ser vi en stark representation av norska besökare, speciellt på våra campingplatser. Vi ser också ett ökat intresse från den ryska marknaden, i första hand för våra skidanläggningar samt för Tomteland. För våra utländska huvudmarknader har vi byggt upp ett strategiskt och väl fungerande återförsäljarnät. Vår målsättning är att ha en snabbare tillväxt på våra utlandsmarknader jämfört med den svenska marknaden. MARKNADS OCH FÖRSÄLJNINGSSTRATEGIER Målsättningen är att lyfta fram det unika med varje anläggning för att visa våra gäster ett brett produktsortiment. En gemensam grafisk profil säkerställer att kunden upplever oss som ett företag. MERFÖRSÄLJNING Grönklittsgruppen jobbar aktivt med att öka merförsäljningen av produkter genom olika kanaler. Några exempel av pågående aktiviteter är: En crossselling strategi där vi marknadsför koncernens alla anläggningar mot befintliga gäster genom en ökad marknadsföring på plats, gemensamma broschyrer och tidningar, försäljning av paketresor, flerparksentréer och en gemensam säljorganisation. Kontinuerlig utveckling av hemsidan för att erbjuda och möjliggöra för kunden att beställa produkter vid sidan av logi som till exempel SkiPass, skidskola, aktiviteter på samtliga anläggningar och entrébiljetter. Kontinuerliga mailutskick till befintliga gäster/kundregister med information och riktade erbjudanden. FÖRSÄLJNINGSKANALER Försäljningen sker via internet, inne i receptionerna på anläggningarna samt via återförsäljare (agenter). Genom uteförsäljning planerar vi att fördubbla våra företagsbesök under höst och vintersäsong 2011/12. Våra hemsidor är ett strategiskt område där vi ska lägga hög prioritet. Antalet besökare på våra sidor ökar för varje år och möjligheten för besökare att hitta information och bokningsmöjligheter är mycket god. Enkelhet, tillgänglighet och tydlighet är ledord för vår onlinebokning. Via webben jobbar vi interaktivt med nyhetsbrev, hemsidor samt sociala medier. Vi jobbar med ett stort antal återförsäljare i utlandet på samtliga anläggningar. Återförsäljarna är fördelade på primärt Danmark, Holland och Sverige. Bearbetning av den ryska marknaden pågår. Under sommaren och hösten genomfördes ett utbildningsprogram med anställda för att kvalitetssäkra evenemang och program utbud inför sommaren Evenemangsdelen av verksamheten är en växande segment på campinganläggningarna. sid 10

10 VARUMÄRKESPOSITIONERING Grönklittsgruppens varumärken består av respektive anläggnings egen logotyp som är förknippad med respektive anläggning samt koncernens gemensamma varumärke Grönklittsgruppen AB (publ). En varumärkeshandbok har tagits fram i syfte att hålla en gemensam profil i allt marknadsföringsmaterial som produceras. Ett gemensamt camping koncept har tagits fram efter verksamhetsåret som kommer att introduceras inför sommarsäsongen2012. PR Grönklittsgruppen har ökat PR insatser för att förmå journalister att skriva positiva reportage riktade till läsare inom företagets målgrupp. Under försäsongen vinter 2011/12 har vi genomfört ett antal rikstäckande TVproduktioner och planerar fler inför sommaren PARTNERS Grönklittsgruppen har utökat antalet marknadsföringspartners som innebär större täckning av erbjudanden och utskick till över en miljon hushåll. I dagsläget har vi ett antal större avtal och förhandling pågår med ytterligare företag. SAMARBETE Grönklittsgruppen är delaktig i ett nystartat EUprojekt Swedish Dalarna, där Grönklittsgruppen är representerad i både styrgrupp och marknadsföringsgrupp. Syftet med projektet är att stärka Dalarnas profil utomlands. Grönklittsgruppen är delaktig i Destination Funäsfjällen genom att bidra med medel som stärker marknadsföringsinsatserna. sid 11

11 sid 12

12 HÅLLBAR UTVECKLING Miljöfrågor är viktiga för oss. Grönklittsgruppen jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar. Grönklittsgruppen ska utveckla turistanläggningar som värnar om människor, djur och natur. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Bolaget har drivit ett medvetet miljöarbete under det senaste verksamhetsåret. Genom ökad kunskap och medvetenhet göra bra miljöval och tar ansvar i strävan att uppnå ett mer uthålligt samhälle genom att: I samarbete med en av våra strategiska samarbetspartners genomför vi en årlig miljö/energibesiktning och åtgärdsplan på anläggningarna. Orsa Björnpark medverkar i åtta olika projekt vilka har som syfte att bevara utrotningshotade arter. Bolaget har källsortering på sina anläggningar vid Orsa Björnpark, Grönklitt och Orsa Camping. Vid nybyggnationer och större ombyggnationer installeras alltid värmepumpar alternativt fjärrvärme på bolagets anläggningar. Dessutom används miljövänligt byggmaterial vid nybyggen och ombyggen. Bolaget genomför årliga energibesiktningar och har årliga åtgärdsplaner på anläggningarna för att minska bolagets energiförbrukning. På Grönklittsanläggningen utvecklas snökanonsystemet för att bli mer effektivt och energisnålare och elbelysningen i Norrbacken är utbytt med bättre energieffektiv armatur. Transportfordon har bytts ut mot bränsleeffektiva typer av fordon. Bolaget utvecklar kollektivresandet via egna busslinjer till anläggningarna för att minska transportrelaterade utsläpp. I bolagets fastigheter och stugor byter bolaget successivt till lågenergilampor. Duschmunstycken och VVSarmaturer byts ut till mer vattenbesparande modeller sid 13

13 ORSA GRÖNKLITT ORSA GRÖNKLITT INKLUSIVE ORSA BJÖRNPARK VERKSAMHET Den största verksamheten inom bolaget är Grönklittsanläggningen inklusive den internationellt kända Orsa Björnpark. Skidanläggningen på Grönklitt har med 23 nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet. Grönklittsanläggningen har egen mark motsvarande 400 hektar med framtida möjligheter till tomtexploatering motsvarande ytterligare ca 200 fritidshustomter. Sommartid har Grönklittsanläggningen ca 90 % beläggning tack vare dragningskraften från Orsa Björnpark. Ett omfattande aktivitetssutbud riktar sig till en stor internationell publik där över 50 % av boendegästerna är utländska besökare. Vid Orsa Björnpark finns de skandinaviska rovdjuren, berguv, rödräv, sibirisk tiger, kamtjatkabjörn, isbjörn, snöleopard och persisk leopard. Stiftelsen Rovdjurscentrum/ Designtorg träs storslagna byggnad på 1400 kvadratmeter bildar entrébyggnad till parken. Björnparken uppmäter ca kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det flesta av Björnparkens besökare ( besökare under verksamhetsåret), gör sitt besök i parken under perioden juniaugusti. Grönklittsanläggningen minskade nettoomsättningen till tkr ( tkr). En minskning med 8,9 % jämfört föregående verksamhetsår. Den minskade omsättningen kan under vintersäsongen härledas till en lägre beläggning på anläggningen, vilket innebär minskade intäkter på boende, liftkort, butiker och restauranger. Anledningen till den lägre beläggningen på anläggningen beror på specifika kalendereffekter som en ovanligt sen påsk, med närmast sommarliknande temperaturer, samt få lediga dagar i samband med jul och nyårsveckorna. Södra Sverige kunde däremot uppvisa en riktig snövinter med snö för skidåkning från december till mars månad vilket innebar att mindre men närbelägna hemmabackar lockade många svenskar i de folkrika delarna att avstå från fjällresan denna vinter. Positivt med vintersäsongen var att vi ökade intäkterna i Björnparken med 8 % och det innebär att vi har lyckats locka fler av våra gäster på anläggningen att göra ett besök i Björnparken även på vintern. Logiomsättningen minskade under sommaren med 6,5% på Grönklittsanläggningen där Sverige, Holland, Norge, Danmark och Tyskland var bolagets huvudmarknader. Minskningen berodde i huvudsak på en nedgång på holländska marknaden. På den svenska marknaden hade vi dock en liten uppgång. Enligt uppgift ifrån de central europeiska agenterna är den internationella lågkonjunkturen i kombination med den starka svenska valutan orsakerna till de sviktande besöksiffrorna ifrån Holland. Andelen utländska besökare minskade något varav Holland är dominerande. Detta gör ändå Grönklittsanläggningen till en av Sveriges mest internationella turistorter sommartid. MARKNAD Huvudmarknader för Grönklitt är Sverige, Holland, Danmark och Norge. Sverige stod för 82% av gästerna och de utländska gästerna stod för 18% av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 9%. sid 14

14 INVESTERINGAR År 2005 hade Grönklittsanläggningen bäddar, i stugor och lägenheter, och under december 2011 har anläggningen växt till bäddar. Målsättningen är att anläggningen skall uppnå cirka bäddar år Bolaget har egen exploateringsmark i Grönklitt, motsvarande ca 200 ytterligare fritidstomter. Parallellt med denna bäddutveckling planeras för utveckling av service och affärslokaler, samt fortsatt utveckling av infrastruktur. En ökning av antalet uthyrningsbara bäddar är framgångsfaktorn för tillväxten på anläggningen. Ett ökat antal bäddar innebär fler gäster som köper liftkort, handlar i våra butiker och restauranger. Nyckel till framgång är ökat antal bäddar på Grönklitt. Vintern 2010/11 har bolagets förmedling utökats med drygt 100 nya bäddar. Privatpersoner och företag har genomfört byggprojekt på tomter försålda av Grönklitt. Huvuddelen av dessa förmedlar boende genom uthyrning via Grönklittgruppen. Totalt (2 800) bäddar, vilketmotsvarar en extern investeringsvolympå 20 mkr. I september 2010 startades byggnationen av en ny Toppstuga, innehållande en restaurang samt en entré till Björnparken. Byggnaden är placerad på högsta punkten i Orsa Grönklitt med en storslagen utsikt. Investeringen uppgår till 19 mkr, och Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat 3 mkr i investeringsstöd. Toppstugan kommer att invigas i början av december NYHETER Sommaren 2011 kompletterades Europas största leopardanläggning, Leopard Center med snöleopard. Två av de tidigare persiska leoparderna skickades till Skopje Zoo i Makedonien. Till en början ankom en snöleopard, en hona från Spanien, under hösten en hanne från Frankrike. Detta år firades även 25års jubileum för Orsa Björnpark genom att släppa en jubileumsbok och ha en jubileumsutställning i Rovdjurscentrum samt ett antal jubileumsaktiviteter, bland annat 25års dagen den 2 juni i samband med FörsommarYran (ett nytt evenemang i sommar). Under verksamhetsåret var många svenska medier på besök i parken samt ett flertal utländska pressresor med pressbesök från alla världsdelar ägde rum. I början på juni fick parken en övergiven björnunge som till en början fick namnet Liten, i detta fall fick parken behålla björnungen som senare döptes till Diego. Ett välkommet tillskott då parken för första gången blev utan björnungar själv. Våra restauranger hyrs ut till Dalasmaker som startade sin verksamhet 1 juni på Grönklitt med att driva restaurang Ugglan & Björnen, Café Koppången och Restaurangtältet. Omsättningen har ökat inom restaurangverksamheterna i sommar efter verksamhetsåret. Dalasmaker kommer från vintersäsongen 2011/12 att driva nya Toppstugan. Grönklitt har skrivit samarbetsavtal med ett antal partners inom svensk orientering. Vi kommer tillsammans att skapa en orienteringsprodukt på Grönklitt. Första delen av kartan blir klar kommande sommar. Ett samarbetsavtal med Svenska Orienteringsförbundet har också tecknats. En satsning på vandring, mountainbike (crosscountry) och ett större midsommarfirande planeras inför sommaren sid 15

15 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I december 2011 invigs den nya toppstugan i Grönklitt. Toppstugan, med en miljö i amerikansk lodgestil med sten, naturinslag som fura och djur från vår natur, är granne med de sibiriska tigrarna, spännande menyer, underhållning och inte minst en fantastisk utsikt, gör att den kommer att bli något utöver det vanliga. Årets julshow ökade i antal besökare med ca 50 % jämfört föregående år. På konferenssidan ser vi en ökning av antalet genomförda konferenser. Efterfrågan på konferens ökar vilket relateras till en attraktiv produkt och offensiv införsäljning. Bearbetning av företag och organisationer har ökat i intensitet under året. Responsen på konferensbearbetningen har varit bra, konferensgästerna ser Grönklitt som en bra konferensanläggning och många är intresserade av att förlägga konferens på Grönklitt. Nya toppstugan i kombination med Orsa Björnpark kommer att stärka anläggningens konferensprodukt i kommande säsong. Bolagets strategiska kollektionsplan för utvecklingen av Orsa Björnpark de närmaste 3 åren bygger på att årligen skapa nya attraktioner. Företaget baserar denna plan på en utveckling med expandering av fler arter i befintliga hägn och kompletterar med viss nybyggnation för nya spännande rovdjur. Denna plan syftar till att skapa en fortsatt besöksutveckling vid Orsa Björnpark. Sommaren 2012 inviger vi en ny anläggning för kodiakbjörn. Under januari rapporterade Orsa Björnpark i media om en unik möjlighet att få ta hand om två övergivna kodiakbjörnar från ön Kodiak i Alaska, USA. Något som inte skett på 35 år. Under våren bearbetades de amerikanska och svenska myndigheterna för att erhålla nödvändiga tillstånd för att planera för kodiakbjörn i Orsa Björnpark. Projekt har uppmärksammats i Sverige men framförallt i internationell media med planerad invigning sommaren Kundnöjdheten var rekordhög i vår gästundersökning med en andel på 97 % som skulle rekommendera ett besök till släkt och vänner. Kundnöjdheten för helhetsupplevelsen i Björnparken ökade från 85 % till 92 % nöjda gäster. sid 16

16 sid 17

17 ORSA CAMPING VERKSAMHET Orsa Camping består av totalt 12 hektar mark (varav 6 hektar är framtida strandnära exloateringsmark), plats för över 800 husvagnar, varav 570 elplatser, ett 70tal stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, nyöppnade Strandrestaurangen, Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar och ett omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus sommartid på boende, aktiviteter, restaurangbesök, evenemang, sol och bad. Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor, halkkörning med motorfordon på Orsasjön och skidåkning på Grönklitt. Campingen är sedan många år tillbaka en av Dalarnas mest uppskattade campinganläggning, tack vare det vackra läget invid Orsasjöns strand och går därför under devisen Dalarnas Riviera. Orsa Camping minskade nettoomsättningen till tkr ( tkr). En minskning med 1,0 % jämfört föregående verksamhetsår. Minskningen under vintertid berodde i huvudsak på en minskning i intäkterna på stugboende under de senaste två åren på grund av de riklig snövinter i hela Sverige som har resulterat i att tävlingar inte har flyttats upp till Orsa i dec/jan som under de senaste 15 åren. Vi har haft en nedgång på den utländska marknaden dock en liten uppgång på de svenska marknaden. Den internationella lågkonjunkturen i kombination med den starka svenska valutan orsakerna till de sviktande besöksiffrorna ifrån utlandet. Rörelseresultatet för anläggningen är 2 % bättre än föregående år, och anläggningens totala omkostnader är i nivå med föregående år. Det är anläggningens övriga intäkter (evenemang inom anläggningen) som gör att rörelseresultatet ökar trots en minskad nettoomsättning. Intäkterna för sommaren 2011 är högre än sommaren 2010 inom alla intäktsslag. Sommarsäsongen 2011 var beläggningsmässigt positivt på anläggningen och omsättningen ökade i flera verksamheter. MARKNAD Huvudmarknader för Orsa Camping är den svenska och norska. Sverige stod för 74% av gästerna och de utländska gästerna stod för 26% av gästerna varav Norge var den största utländska marknaden med 21%. INVESTERINGAR Under verksamhetsåret fortsätter bolaget att förädla produkten, skapar nya evenemang (med nya samarbetspartners) och genomför energibesparande investeringar. NYHETER Sommaren i Orsa har varit evenemangstät. I turordning arrangerades FörsommarYran, SVT produktionen Moraeus med mera, midsommarfirande och Orsa Vattenfestival direkt på Orsa Camping. Kompletterat med alla arrangemang i och runt Orsa med OrsaYran i spetsen ger det en diger evenemangskalender under en lång säsong. Under juni månad spelades åtta avsnitt av det som kom att bli TVsuccén Moraeus med mera in på Udden på Orsa Camping. Kalle Moraeus var värd och programledare när stora delar av Sveriges artistelit gästade Orsa. TVprogrammet, som sändes under åtta veckor med start i september, gjorde tittarsuccé med som mest över 1,5 miljoner TVtittare. sid 18

18 Den omfattande exponeringen i SVT:s serie Moraeus med mera bedöms vara positivt för Orsa Campings framtida utveckling. Fart och motorevenemanget Speed Weekend genomfördes för första gången på Orsasjöns is och lockade över 5000 betalande besökare. Evenemanget fyllde stugbyn och skapade bra omsättning i restaurang och bowlinghall. Att barnen är våra VIPgäster framgick ännu tydligare i år med fler barnaktiviteter, utökad mängd leksaker och fler barnvänliga miljöer på simbadet. Butiken fick en ansiktslyftning i form av pirattema och i aktivitetscentrum Kajutan öppnades en glassbar. för många olika ålderskategorier och grupper och utför dessutom en rad aktiviteter för att locka gäster i samarbete med koncernens övriga anläggningar. Inför sommaren 2012 pågår förhandlingar om nya evenemang förlagda på Orsa Camping och det står idag klart att det kommer att spelas in nya avsnitt av Moraeus med mera. Förhandlingar pågår också om nya samarbetspartners för att skapa beläggning utanför den absoluta högsäsongen. Nya arrendatorer på Strandrestaurangen har medfört höjd kundnöjdhet på våra restauranger med nästan 8 %. Idag har Orsa Camping 2 stycken förstklassiga restauranger att erbjuda våra gäster. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Orsa Camping satsar fortsatt på mycket evenemang och aktiviteter sid 19

19 TOMTELAND VERKSAMHET Sagolandet Tomteland i byn Gesunda, beläget utanför Mora, består av 16 hektar mark, unika timmerbyggnader, tomtens älgpark, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamhet bedrivs evenemang och konferenser året runt. Tomteland består av flera hektar mark tillgänglig för möjlig exploatering för framtida fastighetstomter. Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november till januari, då ett besök hos Tomten står i fokus med vinterbesökare. Sommartid hade Tomteland besökare, då Tomten träder tillbaka något till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna. Tomteland håller öppet i huvudsak under helger i novemberdecember samt under hela högsommaren. Tomteland minskade nettoomsättningen till tkr ( tkr). En minskning med 6,4 % jämfört föregående verksamhetsår. Omsättningen bromsades under vintersäsongens inledning av en stark kyla och färre antal helgdagar under jul och nyårshelgen, samt att sommarens två viktigaste veckor drabbades av ihållande regnväder. MARKNAD Huvudmarknader för Tomteland är Sverige, Ryssland, Holland och Norge. Sverige stod för 90 % av gästerna och de utländska gästerna stod för 10 % av gästerna varav Holland var den största utländska marknaden med 4 %. Under året har en rad aktiviteter genomförts för att attrahera utländska resebyråer till att sälja resor till Tomteland. Vi för också diskussioner med en rad strategiska samarbetspartners om framtida marknadssamarbete med Tomteland. INVESTERINGAR I september 2010 startades byggnationen av Hälgeland, som är en naturstig med aktiviteter uppbygda efter seriefuguren Hälges liv och leverne. Investeringen uppgick till 1,5 Mkr och invigdes strax innan Midsommar NYHETER Seriefiguren Hälge flyttade in i sitt Hälgeland på Tomteland under midsommarveckan 2011 och beräknas få en betydande besökstillströmning samt en breddad besöksprofil till Tomteland. Hälgeland är framtaget tillsammans med serietecknare Lars Mortimer, Anläggningen genomförde ett utvecklingsprogram där showen Midvinterblot fick en helt ny uppsättning. Ett omfattande införsäljningsprogam genomfördes inför både Midvinterblot och Julfestivalen vilket bör få en positiv effekt under vintern 2011/12. Midvinterblot gjorde återigen succé. Vi har i år ett samarbete med Mora Köpstad, en rad nationella och regionala företag har valt att satsa offensivt på julfestivalen tillsammans med Tomteland för att befästa att hela världens Tome bor i Mora. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER På Sagolandet Tomteland fortsätter bolaget att utveckla konferens och företagsevent, samt bolagets stora evenemang såsom Midvinterblot och sid 20

20 och Julfestival vintertid och Trollmåne, sommartid. Bolaget fortsätter också att utveckla projektet Tomten bor i Mora tillsammans med näringslivet i Mora och närregionen. Utvecklingen på konferens och event området är positiv där vi får god uppskattning för våra fina hus (lokaler) och showen Midvinterblot, som har ny uppsättning i år, har snart sålt slut på alla föreställningar. Årets Julfestival var mycket positiv avseende kundnöjdhet. Hela 5600 besökare under helgen är rekord för Tomteland under en enskild helg. Julfestivalen har utvärderats och kommer att anpassas efter önskemål och idéer för att locka fler besökare nästa år med en ännu högre omsättning och vinst. Tomteland har under versamhetsåret etablerat nya kontakter med agenter i Ryssland, central europa och Storbritannien. Media intresset ökade efter verksamhetsåret i synnerhet under december 2011 i radio, tv och tidningar. Den enskilt största händelsen var SVT s julproduktion som sändes på julafton ifrån Tomteland. sid 21

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ)

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ) Emissionsprospekt 2010 Orsa Grönklitt AB (publ) 2 Orsa Camping, Orsa 3 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980)

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com SälenStjärnan årsredovisning 97/98 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Vision, affärsidé, mål och strategi... 6 Marknadsbeskrivning... 7 Aktien... 10 Historik...

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet ÅRSREDOVISNING 2008 Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet INNEHÅLL DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2008... 3 HÄNDELSER 2008... 3 SIFFROR 2008... 4 VD-ORDET... 5 RASTA GROUP... 7 MARKNADEN... 9 AFFÄRSOMRÅDE

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGIER 6 AFFÄRSMODELL 7 MARKNAD 8 KUNDER & KONKURRENS 14 BURGER KING 16 TACO BAR 18 FOOD SOLUTIONS 20 ORGANISATION

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Han gör det smidigare att besöka Gotland TURISM. Profilen. Bo granne meddracula. Svea besöker två anläggningar med olika förutsättningar

Han gör det smidigare att besöka Gotland TURISM. Profilen. Bo granne meddracula. Svea besöker två anläggningar med olika förutsättningar TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 4 08 Internationellt Bo granne meddracula Tema året runt-öppet Svea besöker två anläggningar med olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer