Protokoll. Sammanträdesdatum Nummer 1/17. Tid Klockan 09:00-16:00 Ajournering för lunch kl 12:10-13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdesdatum Nummer 1/17. Tid Klockan 09:00-16:00 Ajournering för lunch kl 12:10-13:00"

Transkript

1 Tid Klockan 09:00-16:00 Ajournering för lunch kl 12:10-13:00 Plats Trafikkontoret, Traktören, Sessionssalen Köpmansgatan 20 Paragrafer 1-42 Justeringsdag Underskrifter Sekreterare Eva Nordqvist Ordförande Johan Nyhus Justerande Axel Josefson Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 1(18)

2 Närvarande Ordinarie Johan Nyhus (S), ordförande Henrik Munck (MP), 1:e vice ordförande, 1-38, 42 Axel Josefson (M), 2:e vice ordförande Margareta Broang (M), 1-37, 42 Lena Malm (S), 1-35, 42 Helen Engholm (V) Birgitta Ling-Fransson (L) Abbas Zarrinpour (S) Christina Hjort Bröndt (M), 1-39, 42 Ersättare Amalia Rud Pedersen (S), 27, 30-42, tjänstgörande Gabriel Södersten (MP), tjänstgörande Jonas Berg (M), tjänstgörande Ej närvarande Karl-Henrik Rosberg (S) Martin Schilke (L) Lina Lundgren (KD) Personalföreträdare Gunnar Gustafsson, Vision FT/TK Asbjørn Hanssen, Saco TK Camilla Cedgard, Saco FT Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 2(18)

3 Övriga Trafikkontoret: Stefan Eglinger, trafikdirektör Eva Nordqvist, sekreterare Jan Rinman Suzanne Andersson Maria Axberg Lisa Edler Jörgen Einarsson Susanne Hultgren Eva Jansson Eva Rhodin Linda Sörensson Ma-Lou Wihlborg Berörda tjänstemän trafikkontoret Färdtjänstförvaltningen: Peter Norling, tf färdtjänstdirektör Helene Mohlin Tommy Ståhl Stadsledningskontoret: Shahbaz Khan Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 3(18)

4 1 Diarienummer 0007/17 Upprop av ledamöter och ersättare Upprop av ledamöter och ersättare. Antecknas till protokollet. 2 Diarienummer 0007/17 Justerare och justeringsdatum Axel Josefson (M) utses tillsammans med ordföranden justera protokollet. et justeras måndagen den 20 februari Diarienummer 0007/17 Fråga om ledamots eventuella jäv Inget jäv föreligger. Antecknas till protokollet. 4 Diarienummer 0007/17 Godkännande av dagordning för mötet Ordföranden Johan Nyhus (S) föreslår 42 behandlas efter 29. Ordföranden Johan Nyhus (S) anmäler övrig fråga angående representanter i Göteborgs Godsnätverk. Birgitta Ling-Fransson (L) anmäler övriga frågor angående: - snöröjning, prioritering m m - stadens golv: gällande regler vid olika typer av övergångsställen/gångpassager. Gabriel Södersten (MP) anmäler övrig fråga angående cykel. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 4(18)

5 Nämnden beslutar godkänna reviderad dagordning samt anmälan om övriga frågor. 5 Diarienummer 0005/17 Anmälan om inkomna skrivelser och informationer a) Trafikkontorets reserapporter, dnr 0400/17. b) FSG och c) Trafikdirektör Stefan Eglinger informerar om Arbetsmiljöverkets beslut angående föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen. Ordföranden Johan Nyhus (S) informerar om trafiknämndens presidium har haft möte med de fackliga organisationerna i frågan. Dnr 1751/16. d) Trafikkontorets postlistor Anmälan antecknas till protokollet. 6 Diarienummer 0301/17 Anmälan om delegationsbeslut: Trafiknämndens presidium, arbetsutskott och trafikdirektör Anmälan antecknas till protokollet. 7 Diarienummer 0306/17 Anmälan om delegationsbeslut: Verksamhetsstyrning Inga delegationsbeslut anmälda. 8 Diarienummer 0307/17 Anmälan om delegationsbeslut: Juridik och upphandling Anmälan antecknas till protokollet. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 5(18)

6 9 Diarienummer 0302/17 Anmälan om delegationsbeslut: Dagliga leveranser Anmälan antecknas till protokollet. 10 Diarienummer 0304/17 Anmälan om delegationsbeslut: Samhälle och planering Anmälan antecknas till protokollet. 11 Diarienummer 0303/17 Anmälan om delegationsbeslut: Investering och exploatering Anmälan antecknas till protokollet. 12 Diarienummer 0305/17 Anmälan om delegationsbeslut: Specialist- och sakområden Anmälan antecknas till protokollet. 13 Diarienummer 0311/17 Anmälan om delegationsbeslut: Utveckling och internationellt Inga delegationsbeslut anmälda. 14 Diarienummer 0310/17 Anmälan om delegationsbeslut: HR Inga delegationsbeslut anmälda. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 6(18)

7 15 Diarienummer 0308/17 Anmälan om delegationsbeslut: Ekonomi Inga delegationsbeslut anmälda. 16 Diarienummer 0309/17 Anmälan om delegationsbeslut: Kommunikation och dialog Inga delegationsbeslut anmälda. 17 Diarienummer 0312/17 Anmälan om delegationsbeslut: Färdtjänstförvaltningen Anmälan antecknas till protokollet. 18 Diarienummer 2705/16 Yrkande från (MP), (S), (V), (M), (L) angående drift och underhåll av gatumiljöer Uppdrag TN Bordlagt TN Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Henrik Munck (MP) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag förklara uppdraget slutfört. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 7(18)

8 19 Diarienummer 1362/16 Uppdrag från kommunstyrelsen till trafiknämnden förse skolungdomar med sommarlovskort 2016 Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag förklara uppdraget fullgjort föreslå kommunstyrelsen hanteringen av sommarlovskorten ska ske på likartat sätt som för de ordinarie terminskorten. 20 Diarienummer 3492/16 Yttrande över motion av David Lega (KD) om utreda inrättandet av ett exploateringskontor för få ett samlat grepp om stadens stadsbyggnad Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag avstyrka motionen av David Lega (KD) om utreda inrättandet av ett exploateringskontor för få ett samlat grepp om stadens stadsbyggnad som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. 21 Diarienummer 3474/16 Yttrande över motion av David Lega (KD) om tillsätta en näringslivschef för underlätta företagandet i Göteborg. Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 8(18)

9 inte ta ställning till motionen av David Lega (KD) om tillsätta en näringslivschef för underlätta företagandet i Göteborg som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. 22 Diarienummer 0637/14 Yttrande över motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) angående etablera pilotområde för modern mobilitetsteknik Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Yrkande (S), (MP), (V), bilaga 1 22 Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till yrkande från (S), (MP), (V). Axel Josefson (M) tillstyrker motionen. Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Axel Josefsons (M) yrkande. Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till yrkandet från ordföranden Johan Nyhus (S) mot fyra Nej-röster för yrkandet från Axel Josefson (M) beslutar nämnden anse motionen besvarad i enlighet med yrkandet från (S), (MP), (V). Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 9(18)

10 23 Diarienummer 3545/16 Yttrande över motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för öka tryggheten i Göteborg Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag tillstyrka motionärernas förslag uppdra åt kommunstyrelsen i samverkan med fastighetsnämnden, park- och naturnämnden samt fastighetsägare kartlägga och identifiera otrygga platser i området Inom Vallgraven och samordna ett åtgärdsprogram för trygghetsfrämjande omgestaltning av dessa trafiknämnden inte tar ställning till motionärernas förslag uppdra åt kommunstyrelsen ansöka hos Polismyndigheten om området Inom Vallgraven ska utgöra ett paragraf 3-område enligt 3 Lagen om ordningsvakter (1980:578) och förslaget uppdra åt kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för samordnad upphandling av ordningsvakter där flera intressenter ingår som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. 24 Diarienummer 3536/16 Yttrande över motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om stödja omställningen av fordonsflottan Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Axel Josefson (M) tillstyrker motionen. Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Axel Josefsons (M) yrkande. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 10(18)

11 Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till trafikkontorets förslag mot fyra Nej-röster för yrkandet från Axel Josefson (M) beslutar nämnden bifalla trafikkontorets förslag avstyrka motionen som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. 25 Diarienummer 0766/16 Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Yrkande (L), (M), bilaga 1 25 Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Birgitta Ling-Fransson (L) yrkar bifall till yrkande från (L), (M). Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Birgitta Ling-Franssons (L) yrkande. Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till trafikkontorets förslag mot fyra Nej-röster för yrkandet från (L), (M) beslutar nämnden bifalla trafikkontorets förslag Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 11(18)

12 tillstyrka utredningens förslag som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 26 Diarienummer 2770/15 Färdtjänstens införlivande i trafikkontoret Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Trafikdirektör Stefan Eglinger redogör för ärendet. Antecknas till protokollet. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag införliva färdtjänsten i trafikkontoret från och med 1 mars 2017 bemyndiga trafikdirektören fa erforderliga beslut med anledning av införlivandet i övrigt anteckna informationen översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som information om tidplan för genomförandet av det utvidgade uppdraget som det nya reglementet innebär. Yttrande från Saco Färdtjänsten och Vision Trafikkontoret/Färdtjänsten antecknas till protokollet, bilaga Diarienummer 0505/17 Revidering av trafiknämndens delegationsordning Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt till tilläggsyrkande från (S), (MP), (V) med uppdrag åt trafikkontoret återkomma med förslag till delegationsordning gällande beslut i investeringsprocessens tidiga faser förtydliga delegationsordningen gällande lägsta delegat. Axel Josefson (M) och Birgitta Ling-Fransson (L) ställer sig bakom ordföranden Johan Nyhus (S) yrkande. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 12(18)

13 Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag samt tilläggsyrkandet från (S), (MP), (V), (M), (L) anta förslag till ny delegationsordning för trafiknämnden ställning har tagits i frågan om trafikdirektörens obegränsade esträtt i och med detta beslut om ny delegationsordning den nya delegationsordningen träder i kraft den 1 mars 2017 trafikkontoret ges i uppdrag återkomma med förslag till delegationsordning gällande beslut i investeringsprocessens tidiga faser trafikkontoret ges i uppdrag förtydliga delegationsordningen gällande lägsta delegat. 28 Diarienummer 0350/17 N /17 Årsrapport 2016 Färdtjänstförvaltningen Förslag till beslut enligt färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande. Peter Norling och Tommy Ståhl, färdtjänstförvaltningen, redogör för ärendet. Antecknas till protokollet. Nämnden beslutar bifalla färdtjänstförvaltningens förslag godkänna årsrapporten för 2016 återredovisa tkr av det egna kapitalet översända beslutet till kommunstyrelsen. 29 Diarienummer 0043/16 Årsrapport 2016 Trafikkontoret Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Lisa Sundell, Linda Sörensson och Jörgen Einasson, trafikkontoret, redogör för ärendet. Antecknas till protokollet. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 13(18)

14 godkänna årsrapporten 2016 för trafikkontoret godkänna årsrapporten 2016 för Trygg, vacker stad fastställa målet för eget kapital till 60 miljoner kronor återredovisa tusen kronor av det egna kapitalet bestående av tusen kronor för kapitalkostnader samt tusen kronor för uppdraget Bygga i Nordost överföra 310 tusen kronor av det egna kapitalet till verksamhet 2017 för slutföra utredningen av boulevardisering av Nya Allén. Yttrande (S), (MP), (V) antecknas till protokollet, bilaga Yttrande (M), (L) antecknas till protokollet, bilaga Diarienummer 0638/15 Yttrande över detaljplan för handel m m vid Backavägen, samråd Yttrande byggnadsnämnden Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Yrkande (M), (L), bilaga Anna Fant, trafikkontoret, redogör för ärendet. Antecknas till protokollet. Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från (M), (L). Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Axel Josefsons (M), (L) yrkande. Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till trafikkontorets förslag mot fyra Nej-röster för yrkandet från (M), (L) beslutar nämnden bifalla trafikkontorets förslag Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 14(18)

15 föreslagen cirkulationsplats ska bibehållas som trafiklösning ytor av allmän karaktär ska vara allmän plats dagvenanläggningar i form av filtermagasin och filterbrunnar inom detaljplaneområdet inte ska vara lösningen som eget yttrande till byggnadsnämnden översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 31 Diarienummer 4057/16 Information om statsbidrag för ökat bostadsbyggande Skriftlig information antecknas till protokollet. 32 Diarienummer 0701/13 Information om förändringar av trafikering efter start av Trafikplan 2017 Skriftlig information antecknas till protokollet. 33 Diarienummer 1654/16 Information om framtagande av en likabehandlingsplan med kundperspektiv Skriftlig information antecknas till protokollet. 34 Diarienummer 2926/16 Framtida lånecykelsystem - omvärldsbevakning och trender Anastazia Kronberg, trafikkontoret, redogör för framtida lånecykelsystem, omvärldsbevakning, trender och tidplan. Antecknas till protokollet. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 15(18)

16 35 Diarienummer 3997/16 Kvilleleden / Gator vid Backaplan - investeringsbeslut Jörgen Einarsson och Emir Halalkic, trafikkontoret samt Ylva Löf, stadsledningskontoret, redogör för ärendet. Ärendet kommer upp för beslut i trafiknämnden den 23 mars Antecknas till protokollet. 36 Diarienummer 1318/15 Staden under byggtiden, lägesrapport Christina Maloney och Johanna Rödström, trafikkontoret, redogör för staden under byggtiden: läget kring Centralstationen och lägesrapport över identifierade avsteg KomFram. Antecknas till protokollet. 37 Diarienummer 2258/12 Trafik Korsvägen Lina Gudmundsson, trafikkontoret, redogör för trafikförslag Korsvägen: vart tar biltrafiken vägen? Antecknas till protokollet. 38 Diarienummer 2367/15 Process för god gestaltning av stadslinbanans infrastruktur Per Bergström Jonsson, trafikkontoret, lämnar kompletterande information i ärendet. Skriftlig och muntlig information antecknas till protokollet. 39 Diarienummer 0516/17 Tung trafik i innerstaden Mias Junemo, trafikkontoret, lämnar kompletterande information om regleringen av tung trafik i innerstaden. Skriftlig och muntlig information antecknas till protokollet. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 16(18)

17 40 Diarienummer 0398/17 Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg Ann-Marie Ramnerö, trafikkontoret, redogör för innehåll av remissen Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. Information om trafikkontorets synpunkter lämnas på trafiknämndens sammanträde den 23 mars och beslut i ärendet fas den 27 april Antecknas till protokollet. 41 Diarienummer 0005/17 Övriga frågor Övrig fråga från ordföranden Johan Nyhus (S): a) Representanter i Göteborgs Godsnätverk: Ordföranden Johan Nyhus (S) meddelar Abbas Zarrinpour (S) representerar (S), (MP), (V) i nätverket. Axel Josefson (M) meddelar (M), (L):s representant till nämndsekreteraren. Övriga frågor från Birgitta Ling-Fransson (L): b) Prioritering snöröjning: Ma-Lou Wihlborg, trafikkontoret, hänvisar till kapitlet om vinterväghållning i Årsrapport c) Stadens golv: Vilka regler gäller för de olika typer av övergångsställen/gångpassager som finns i Göteborg? Kontoret återkommer med skriftlig information i frågan. Övrig fråga från Gabriel Södersten (MP): d) Hur jobbar trafikkontoret vid avstängning av GC-banor vid ombyggnad av fastigheter? Kontoret återkommer med skriftlig information i frågan. 42 Diarienummer 0409/17 Överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Yrkande (M), (L), bilaga Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från (M), (L). Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 17(18)

18 Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Axel Josefsons (M), (L) yrkande. Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till trafikkontorets förslag mot fyra Nej-röster för yrkandet från (M), (L) beslutar nämnden bifalla trafikkontorets förslag tillsammans med byggnadsnämnden och fastighetsnämnden teckna överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden i huvudsaklig överensstämmelse med innehållet i trafikkontorets tjänsteutlåtande bemyndiga trafikdirektören teckna överenskommelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 18(18)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32