Protokoll. Sammanträdesdatum Nummer 1/17. Tid Klockan 09:00-16:00 Ajournering för lunch kl 12:10-13:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdesdatum Nummer 1/17. Tid Klockan 09:00-16:00 Ajournering för lunch kl 12:10-13:00"

Transkript

1 Tid Klockan 09:00-16:00 Ajournering för lunch kl 12:10-13:00 Plats Trafikkontoret, Traktören, Sessionssalen Köpmansgatan 20 Paragrafer 1-42 Justeringsdag Underskrifter Sekreterare Eva Nordqvist Ordförande Johan Nyhus Justerande Axel Josefson Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 1(18)

2 Närvarande Ordinarie Johan Nyhus (S), ordförande Henrik Munck (MP), 1:e vice ordförande, 1-38, 42 Axel Josefson (M), 2:e vice ordförande Margareta Broang (M), 1-37, 42 Lena Malm (S), 1-35, 42 Helen Engholm (V) Birgitta Ling-Fransson (L) Abbas Zarrinpour (S) Christina Hjort Bröndt (M), 1-39, 42 Ersättare Amalia Rud Pedersen (S), 27, 30-42, tjänstgörande Gabriel Södersten (MP), tjänstgörande Jonas Berg (M), tjänstgörande Ej närvarande Karl-Henrik Rosberg (S) Martin Schilke (L) Lina Lundgren (KD) Personalföreträdare Gunnar Gustafsson, Vision FT/TK Asbjørn Hanssen, Saco TK Camilla Cedgard, Saco FT Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 2(18)

3 Övriga Trafikkontoret: Stefan Eglinger, trafikdirektör Eva Nordqvist, sekreterare Jan Rinman Suzanne Andersson Maria Axberg Lisa Edler Jörgen Einarsson Susanne Hultgren Eva Jansson Eva Rhodin Linda Sörensson Ma-Lou Wihlborg Berörda tjänstemän trafikkontoret Färdtjänstförvaltningen: Peter Norling, tf färdtjänstdirektör Helene Mohlin Tommy Ståhl Stadsledningskontoret: Shahbaz Khan Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 3(18)

4 1 Diarienummer 0007/17 Upprop av ledamöter och ersättare Upprop av ledamöter och ersättare. Antecknas till protokollet. 2 Diarienummer 0007/17 Justerare och justeringsdatum Axel Josefson (M) utses tillsammans med ordföranden justera protokollet. et justeras måndagen den 20 februari Diarienummer 0007/17 Fråga om ledamots eventuella jäv Inget jäv föreligger. Antecknas till protokollet. 4 Diarienummer 0007/17 Godkännande av dagordning för mötet Ordföranden Johan Nyhus (S) föreslår 42 behandlas efter 29. Ordföranden Johan Nyhus (S) anmäler övrig fråga angående representanter i Göteborgs Godsnätverk. Birgitta Ling-Fransson (L) anmäler övriga frågor angående: - snöröjning, prioritering m m - stadens golv: gällande regler vid olika typer av övergångsställen/gångpassager. Gabriel Södersten (MP) anmäler övrig fråga angående cykel. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 4(18)

5 Nämnden beslutar godkänna reviderad dagordning samt anmälan om övriga frågor. 5 Diarienummer 0005/17 Anmälan om inkomna skrivelser och informationer a) Trafikkontorets reserapporter, dnr 0400/17. b) FSG och c) Trafikdirektör Stefan Eglinger informerar om Arbetsmiljöverkets beslut angående föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen. Ordföranden Johan Nyhus (S) informerar om trafiknämndens presidium har haft möte med de fackliga organisationerna i frågan. Dnr 1751/16. d) Trafikkontorets postlistor Anmälan antecknas till protokollet. 6 Diarienummer 0301/17 Anmälan om delegationsbeslut: Trafiknämndens presidium, arbetsutskott och trafikdirektör Anmälan antecknas till protokollet. 7 Diarienummer 0306/17 Anmälan om delegationsbeslut: Verksamhetsstyrning Inga delegationsbeslut anmälda. 8 Diarienummer 0307/17 Anmälan om delegationsbeslut: Juridik och upphandling Anmälan antecknas till protokollet. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 5(18)

6 9 Diarienummer 0302/17 Anmälan om delegationsbeslut: Dagliga leveranser Anmälan antecknas till protokollet. 10 Diarienummer 0304/17 Anmälan om delegationsbeslut: Samhälle och planering Anmälan antecknas till protokollet. 11 Diarienummer 0303/17 Anmälan om delegationsbeslut: Investering och exploatering Anmälan antecknas till protokollet. 12 Diarienummer 0305/17 Anmälan om delegationsbeslut: Specialist- och sakområden Anmälan antecknas till protokollet. 13 Diarienummer 0311/17 Anmälan om delegationsbeslut: Utveckling och internationellt Inga delegationsbeslut anmälda. 14 Diarienummer 0310/17 Anmälan om delegationsbeslut: HR Inga delegationsbeslut anmälda. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 6(18)

7 15 Diarienummer 0308/17 Anmälan om delegationsbeslut: Ekonomi Inga delegationsbeslut anmälda. 16 Diarienummer 0309/17 Anmälan om delegationsbeslut: Kommunikation och dialog Inga delegationsbeslut anmälda. 17 Diarienummer 0312/17 Anmälan om delegationsbeslut: Färdtjänstförvaltningen Anmälan antecknas till protokollet. 18 Diarienummer 2705/16 Yrkande från (MP), (S), (V), (M), (L) angående drift och underhåll av gatumiljöer Uppdrag TN Bordlagt TN Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Henrik Munck (MP) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag förklara uppdraget slutfört. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 7(18)

8 19 Diarienummer 1362/16 Uppdrag från kommunstyrelsen till trafiknämnden förse skolungdomar med sommarlovskort 2016 Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag förklara uppdraget fullgjort föreslå kommunstyrelsen hanteringen av sommarlovskorten ska ske på likartat sätt som för de ordinarie terminskorten. 20 Diarienummer 3492/16 Yttrande över motion av David Lega (KD) om utreda inrättandet av ett exploateringskontor för få ett samlat grepp om stadens stadsbyggnad Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag avstyrka motionen av David Lega (KD) om utreda inrättandet av ett exploateringskontor för få ett samlat grepp om stadens stadsbyggnad som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. 21 Diarienummer 3474/16 Yttrande över motion av David Lega (KD) om tillsätta en näringslivschef för underlätta företagandet i Göteborg. Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 8(18)

9 inte ta ställning till motionen av David Lega (KD) om tillsätta en näringslivschef för underlätta företagandet i Göteborg som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. 22 Diarienummer 0637/14 Yttrande över motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) angående etablera pilotområde för modern mobilitetsteknik Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Yrkande (S), (MP), (V), bilaga 1 22 Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till yrkande från (S), (MP), (V). Axel Josefson (M) tillstyrker motionen. Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Axel Josefsons (M) yrkande. Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till yrkandet från ordföranden Johan Nyhus (S) mot fyra Nej-röster för yrkandet från Axel Josefson (M) beslutar nämnden anse motionen besvarad i enlighet med yrkandet från (S), (MP), (V). Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 9(18)

10 23 Diarienummer 3545/16 Yttrande över motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för öka tryggheten i Göteborg Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag tillstyrka motionärernas förslag uppdra åt kommunstyrelsen i samverkan med fastighetsnämnden, park- och naturnämnden samt fastighetsägare kartlägga och identifiera otrygga platser i området Inom Vallgraven och samordna ett åtgärdsprogram för trygghetsfrämjande omgestaltning av dessa trafiknämnden inte tar ställning till motionärernas förslag uppdra åt kommunstyrelsen ansöka hos Polismyndigheten om området Inom Vallgraven ska utgöra ett paragraf 3-område enligt 3 Lagen om ordningsvakter (1980:578) och förslaget uppdra åt kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för samordnad upphandling av ordningsvakter där flera intressenter ingår som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. 24 Diarienummer 3536/16 Yttrande över motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om stödja omställningen av fordonsflottan Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Axel Josefson (M) tillstyrker motionen. Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Axel Josefsons (M) yrkande. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 10(18)

11 Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till trafikkontorets förslag mot fyra Nej-röster för yrkandet från Axel Josefson (M) beslutar nämnden bifalla trafikkontorets förslag avstyrka motionen som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. 25 Diarienummer 0766/16 Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon Yttrande kommunstyrelsen Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Yrkande (L), (M), bilaga 1 25 Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Birgitta Ling-Fransson (L) yrkar bifall till yrkande från (L), (M). Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Birgitta Ling-Franssons (L) yrkande. Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till trafikkontorets förslag mot fyra Nej-röster för yrkandet från (L), (M) beslutar nämnden bifalla trafikkontorets förslag Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 11(18)

12 tillstyrka utredningens förslag som eget yttrande till kommunstyrelsen översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 26 Diarienummer 2770/15 Färdtjänstens införlivande i trafikkontoret Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Trafikdirektör Stefan Eglinger redogör för ärendet. Antecknas till protokollet. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag införliva färdtjänsten i trafikkontoret från och med 1 mars 2017 bemyndiga trafikdirektören fa erforderliga beslut med anledning av införlivandet i övrigt anteckna informationen översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som information om tidplan för genomförandet av det utvidgade uppdraget som det nya reglementet innebär. Yttrande från Saco Färdtjänsten och Vision Trafikkontoret/Färdtjänsten antecknas till protokollet, bilaga Diarienummer 0505/17 Revidering av trafiknämndens delegationsordning Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag samt till tilläggsyrkande från (S), (MP), (V) med uppdrag åt trafikkontoret återkomma med förslag till delegationsordning gällande beslut i investeringsprocessens tidiga faser förtydliga delegationsordningen gällande lägsta delegat. Axel Josefson (M) och Birgitta Ling-Fransson (L) ställer sig bakom ordföranden Johan Nyhus (S) yrkande. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 12(18)

13 Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag samt tilläggsyrkandet från (S), (MP), (V), (M), (L) anta förslag till ny delegationsordning för trafiknämnden ställning har tagits i frågan om trafikdirektörens obegränsade esträtt i och med detta beslut om ny delegationsordning den nya delegationsordningen träder i kraft den 1 mars 2017 trafikkontoret ges i uppdrag återkomma med förslag till delegationsordning gällande beslut i investeringsprocessens tidiga faser trafikkontoret ges i uppdrag förtydliga delegationsordningen gällande lägsta delegat. 28 Diarienummer 0350/17 N /17 Årsrapport 2016 Färdtjänstförvaltningen Förslag till beslut enligt färdtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande. Peter Norling och Tommy Ståhl, färdtjänstförvaltningen, redogör för ärendet. Antecknas till protokollet. Nämnden beslutar bifalla färdtjänstförvaltningens förslag godkänna årsrapporten för 2016 återredovisa tkr av det egna kapitalet översända beslutet till kommunstyrelsen. 29 Diarienummer 0043/16 Årsrapport 2016 Trafikkontoret Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Lisa Sundell, Linda Sörensson och Jörgen Einasson, trafikkontoret, redogör för ärendet. Antecknas till protokollet. Nämnden beslutar bifalla trafikkontorets förslag Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 13(18)

14 godkänna årsrapporten 2016 för trafikkontoret godkänna årsrapporten 2016 för Trygg, vacker stad fastställa målet för eget kapital till 60 miljoner kronor återredovisa tusen kronor av det egna kapitalet bestående av tusen kronor för kapitalkostnader samt tusen kronor för uppdraget Bygga i Nordost överföra 310 tusen kronor av det egna kapitalet till verksamhet 2017 för slutföra utredningen av boulevardisering av Nya Allén. Yttrande (S), (MP), (V) antecknas till protokollet, bilaga Yttrande (M), (L) antecknas till protokollet, bilaga Diarienummer 0638/15 Yttrande över detaljplan för handel m m vid Backavägen, samråd Yttrande byggnadsnämnden Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Yrkande (M), (L), bilaga Anna Fant, trafikkontoret, redogör för ärendet. Antecknas till protokollet. Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från (M), (L). Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Axel Josefsons (M), (L) yrkande. Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till trafikkontorets förslag mot fyra Nej-röster för yrkandet från (M), (L) beslutar nämnden bifalla trafikkontorets förslag Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 14(18)

15 föreslagen cirkulationsplats ska bibehållas som trafiklösning ytor av allmän karaktär ska vara allmän plats dagvenanläggningar i form av filtermagasin och filterbrunnar inom detaljplaneområdet inte ska vara lösningen som eget yttrande till byggnadsnämnden översända trafikkontorets tjänsteutlåtande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 31 Diarienummer 4057/16 Information om statsbidrag för ökat bostadsbyggande Skriftlig information antecknas till protokollet. 32 Diarienummer 0701/13 Information om förändringar av trafikering efter start av Trafikplan 2017 Skriftlig information antecknas till protokollet. 33 Diarienummer 1654/16 Information om framtagande av en likabehandlingsplan med kundperspektiv Skriftlig information antecknas till protokollet. 34 Diarienummer 2926/16 Framtida lånecykelsystem - omvärldsbevakning och trender Anastazia Kronberg, trafikkontoret, redogör för framtida lånecykelsystem, omvärldsbevakning, trender och tidplan. Antecknas till protokollet. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 15(18)

16 35 Diarienummer 3997/16 Kvilleleden / Gator vid Backaplan - investeringsbeslut Jörgen Einarsson och Emir Halalkic, trafikkontoret samt Ylva Löf, stadsledningskontoret, redogör för ärendet. Ärendet kommer upp för beslut i trafiknämnden den 23 mars Antecknas till protokollet. 36 Diarienummer 1318/15 Staden under byggtiden, lägesrapport Christina Maloney och Johanna Rödström, trafikkontoret, redogör för staden under byggtiden: läget kring Centralstationen och lägesrapport över identifierade avsteg KomFram. Antecknas till protokollet. 37 Diarienummer 2258/12 Trafik Korsvägen Lina Gudmundsson, trafikkontoret, redogör för trafikförslag Korsvägen: vart tar biltrafiken vägen? Antecknas till protokollet. 38 Diarienummer 2367/15 Process för god gestaltning av stadslinbanans infrastruktur Per Bergström Jonsson, trafikkontoret, lämnar kompletterande information i ärendet. Skriftlig och muntlig information antecknas till protokollet. 39 Diarienummer 0516/17 Tung trafik i innerstaden Mias Junemo, trafikkontoret, lämnar kompletterande information om regleringen av tung trafik i innerstaden. Skriftlig och muntlig information antecknas till protokollet. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 16(18)

17 40 Diarienummer 0398/17 Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg Ann-Marie Ramnerö, trafikkontoret, redogör för innehåll av remissen Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg. Information om trafikkontorets synpunkter lämnas på trafiknämndens sammanträde den 23 mars och beslut i ärendet fas den 27 april Antecknas till protokollet. 41 Diarienummer 0005/17 Övriga frågor Övrig fråga från ordföranden Johan Nyhus (S): a) Representanter i Göteborgs Godsnätverk: Ordföranden Johan Nyhus (S) meddelar Abbas Zarrinpour (S) representerar (S), (MP), (V) i nätverket. Axel Josefson (M) meddelar (M), (L):s representant till nämndsekreteraren. Övriga frågor från Birgitta Ling-Fransson (L): b) Prioritering snöröjning: Ma-Lou Wihlborg, trafikkontoret, hänvisar till kapitlet om vinterväghållning i Årsrapport c) Stadens golv: Vilka regler gäller för de olika typer av övergångsställen/gångpassager som finns i Göteborg? Kontoret återkommer med skriftlig information i frågan. Övrig fråga från Gabriel Södersten (MP): d) Hur jobbar trafikkontoret vid avstängning av GC-banor vid ombyggnad av fastigheter? Kontoret återkommer med skriftlig information i frågan. 42 Diarienummer 0409/17 Överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden Förslag till beslut enligt trafikkontorets tjänsteutlåtande. Yrkande (M), (L), bilaga Ordföranden Johan Nyhus (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag. Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från (M), (L). Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 17(18)

18 Ordföranden Johan Nyhus (S) ställer propositioner på yrkandena och finner det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Godkänd omröstningsordning: Ja till bifall till trafikkontorets förslag och Nej till bifall till Axel Josefsons (M), (L) yrkande. Henrik Munck (MP), Lena Malm (S), Helen Engholm (V), Abbas Zarrinpour (S) och ordföranden Johan Nyhus (S) röstar Ja. Axel Josefson (M), Margareta Broang (M), Birgitta Ling-Fransson (L) och Christina Hjort Bröndt (M) röstar Nej. Ordföranden meddelar med fem Ja-röster för bifall till trafikkontorets förslag mot fyra Nej-röster för yrkandet från (M), (L) beslutar nämnden bifalla trafikkontorets förslag tillsammans med byggnadsnämnden och fastighetsnämnden teckna överenskommelse om samverkansuppdrag med Förvaltnings AB Framtiden i huvudsaklig överensstämmelse med innehållet i trafikkontorets tjänsteutlåtande bemyndiga trafikdirektören teckna överenskommelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokoll 18(18)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Protokoll. Sammanträdesdatum Nummer 8/15. Tid Klockan 13:00-17:45. Plats Trafikkontoret, Sessionssalen plan 1 Köpmansgatan 20

Protokoll. Sammanträdesdatum Nummer 8/15. Tid Klockan 13:00-17:45. Plats Trafikkontoret, Sessionssalen plan 1 Köpmansgatan 20 Tid Klockan 13:00-17:45 Plats Trafikkontoret, Sessionssalen plan 1 Köpmansgatan 20 Paragrafer 211-244 Justeringsdag 2015-11-05 Underskrifter Sekreterare Betty Karlsson Ordförande Johan Nyhus Justerande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Tid Klockan 12:00-16:30 Plats Trafikkontoret, Sessionssalen plan 1 Köpmansgatan 20 Paragrafer 1- Presskontakt Lena Johansson, telefon 031-368 25 02 Kallade Ordinarie Johan

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 87 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att förlänga klätterhindret på Älvsborgsbron för att förhindra fler självmord Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) ( 123-124), Kristina Tharing

Läs mer

/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige

/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 1517/15 Reglemente för park- och naturnämnden Votering 12-1 2. 1200/14 Kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 3. 1521/15 Utdelning

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information. Årsredovisning Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information. Årsredovisning Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige Information Årsredovisning 2016 Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0043/17 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016 2. 0938/16 Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2016 3. 0453/17

Läs mer

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan Göteborg den 12 maj 2017 Yrkande (KD, M, L) Kommunstyrelsen 2017-05-17 Ärende 3.6 Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stödja omställningen av fordonsflottan Bilen är för många en

Läs mer

Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Dnr 0935/17. Göteborgs Stads Uppföljningsrapport Handling 2017 nr 133.

Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Dnr 0935/17. Göteborgs Stads Uppföljningsrapport Handling 2017 nr 133. Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-15 5 Dnr 0935/17 Göteborgs Stads Uppföljningsrapport 1 2017 Handling 2017 nr 133. Yrkanden Tom Heyman (VägV) yrkar att kommunstyrelsen ska återkomma med ett

Läs mer

X PROTOKOLL. Sammanträdesdatum /07. Roland Rydin (m), vice ordf Leif Blomqvist (s) Benny Bergstrand 1-14

X PROTOKOLL. Sammanträdesdatum /07. Roland Rydin (m), vice ordf Leif Blomqvist (s) Benny Bergstrand 1-14 1 TRAFIKNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA (Gäller även som kallelse) X PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 2007-01-26 1/07 Närvarande: Ordinarie: Övriga: Anneli Hulthén (s), ordf Lars-Bertil Ekman, trafikdirektör

Läs mer

Protokoll (nr 15) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 15) Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M),

Läs mer

Remissinstanser Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden som hört Trafikverket.

Remissinstanser Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden som hört Trafikverket. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-03-22 Diarienummer 1503/15 Repronummer 103/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se, H 169/15 Jörgen Fogelklou

Läs mer

PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-02-10 Tid: 15:00 15:40 Plats: Stadsbiblioteket Göteborg Utbildningssalen, plan 3 Paragrafer: 29 44 Närvarande Ledamöter Ordförande Mariya Voyvodova (S), 1:e

Läs mer

Anneli Hulthén Lina Isaksson

Anneli Hulthén Lina Isaksson Handling 2013 nr 138 Yttrande över motion av Kjell Björkqvist (FP) och Birgitta Ling-Fransson (FP) om en utredning över var och hur framtida kollektivtrafik kan utformas med skilda körbanor Till Göteborgs

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information från stadsdirektören. Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information från stadsdirektören. Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige Information från stadsdirektören Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0721/17 Byggnadsnämndens taxa 2018 (Martin Wannholt). 2. 1334/16 Reviderade reglementen för överförmyndarnämnden

Läs mer

Beslutsärenden 3. Dnr Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val Beslut Bifall till valberedningens förslag.

Beslutsärenden 3. Dnr Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val Beslut Bifall till valberedningens förslag. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Ann Karlsson (V) och Toni Orsulic (M) torsdagen den 1 juni 2017 kl. 8.30. 2. Dnr Försvarsmakten i

Läs mer

Protokoll (nr 8) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 8) Sammanträdesdatum Protokoll (nr 8) Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ( 174-179), samt Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina

Läs mer

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

bitr förvaltningschef/verksamhetschef Tid: 17:00-17:45 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 71-86 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Fredrik Lindqvist (M) Michael Törnqvist (MP) Ida Balog (M) Filippa Lund (S) Kent Wetterskog (L) Mathias

Läs mer

Tjänstgörande ersättare Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) , Ann Catrine Fogelgren (L),

Tjänstgörande ersättare Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) , Ann Catrine Fogelgren (L), Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Ulf Kamne (MP), Mariya Voyvodova (S) 461-466, Helene Odenjung (L) 461-462 David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), Johan

Läs mer

En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs där parterna är överens om innehållet.

En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs där parterna är överens om innehållet. 2014-11-06 Dnr 0735/13 Planbesked Karlavagnsgatan Byggnadsnämnden har den 25 november 2014 461 beslutat att starta detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsgatan enligt produktionsplan för

Läs mer

Ledamöter Tjänstgörande ordföranden Jonas Ransgård (M) ( 86-89), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD) ( 86-90)

Ledamöter Tjänstgörande ordföranden Jonas Ransgård (M) ( 86-89), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD) ( 86-90) Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ordföranden Jonas Ransgård (M) ( 86-89), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD) ( 86-90) Övriga närvarande Eva Hessman, Jonas Kinnander,

Läs mer

Protokoll SDN AFH Sammanträdesdatum Tid: 17:00-18:20. Plats: Granlidens äldreboende. Paragrafer:

Protokoll SDN AFH Sammanträdesdatum Tid: 17:00-18:20. Plats: Granlidens äldreboende. Paragrafer: Tid: 17:00-18:20 Plats: Granlidens äldreboende Paragrafer: 279-303 Närvarande Beslutande Camilla Widman (S) ordförande tjg. ej p.g.a jäv 282 Peter Hermansson (M) andre vice ordförande Christian Larsson

Läs mer

Ersättare Karin Pleijel (MP) (tjänstgörande) Mariya Voyvodova (S), Hampus Magnusson (M), Conny Johansson (S), Ann Catrine Fogelgren (FP)

Ersättare Karin Pleijel (MP) (tjänstgörande) Mariya Voyvodova (S), Hampus Magnusson (M), Conny Johansson (S), Ann Catrine Fogelgren (FP) Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ordföranden Jonas Ransgård (M), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD), Dario Espiga (S), Kristina Tharing (M), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S),

Läs mer

Bestämmande av dag för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2019

Bestämmande av dag för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2019 Handling 2019 nr 49 Bestämmande av dag för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 2019 Till Göteborgs kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 februari 2019, 10 att flytta fram fullmäktiges budgetbeslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

5. Dnr Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om stadsdelsnämndernas användning av extra resurser Beslut Besvarad.

5. Dnr Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om stadsdelsnämndernas användning av extra resurser Beslut Besvarad. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Staffan Levinsson (SD) och Mats Karlsson (S) tisdagen den 8 mars 2016 kl. 08.00. Bordlagda interpellationer

Läs mer

134 diarienr 2481/16 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2016 Antecknas

134 diarienr 2481/16 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2016 Antecknas 130 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 131 Godkännande av dagordning efter ändring 132 Fråga om ledamots eventuella jäv RAPPORTER OCH UPPDRAG 133 diarienr 0011/16 Fastighetsdirektörens rapport 134 diarienr

Läs mer

Nadia Lindberg (M) tjänstgör

Nadia Lindberg (M) tjänstgör Tid: 15:05-17:50 ajournering 16:30 16:40 Plats: Lokal Vinga, Gårdavägen 2 Paragrafer: 108-135 Närvarande Ledamöter Ersättare Övriga Marina Johansson (S) ordförande Maria Grundel (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll (nr 34) Sammanträdesdatum Närvarande

Protokoll (nr 34) Sammanträdesdatum Närvarande Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), Ulf Kamne (MP) 690-692, Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L) 688-691, Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), Martin Wannholt

Läs mer

Tid: 15:00-17:45 ajournering 16:30 16:40, ajournering 17:35 17:40

Tid: 15:00-17:45 ajournering 16:30 16:40, ajournering 17:35 17:40 Tid: 15:00-17:45 ajournering 16:30 16:40, ajournering 17:35 17:40 Plats: Gårdavägen 2, Vinga Paragrafer: 306-343 Närvarande Ledamöter Ersättare Övriga Marina Johansson (S) ordförande Maria Grundel (V)

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Protokoll (nr 22) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 22) Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M),

Läs mer

Klockan 11:00-12:00, A-salen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 11:00-12:00, A-salen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 2 januari 2019 SN-2019/1 1 (21) Nämnd Offentligt sammanträde Socialnämnden Ja Sammanträdesdag 2 januari 2019 Tid och plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Övriga ersättare Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Axel Josefson (M), Ingrid Andreae (S), Ann Catrine Fogelgren (L)

Övriga ersättare Karin Pleijel (MP), Shahbaz Khan (S), Axel Josefson (M), Ingrid Andreae (S), Ann Catrine Fogelgren (L) Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M),

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Michael Törnqvist (MP) och Birgitta Simonsson (M) tisdagen den 3 maj 2016 kl. 13.00. 2. Dnr Anmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2016 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stiftsgården Åkersberg, Höör, kl 16:00-16:45 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) Ledamöter: Alfredsson Bo (M) Gribel Laila (M) Wallström

Läs mer

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 0035/15. Sammanträdesdatum 2015-09-16. Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 0035/15. Sammanträdesdatum 2015-09-16. Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00 Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00 Paragrafer: 56 66 ande Ledamöter Ordförande Pia Andersson (SRF) 56 66 Robert Kindberg (DHR) 56 66 Christina Fridén-

Läs mer

Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd

Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd Handling 2012 nr 89 Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll (nr 10) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 10) Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M),

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Förslag till kommunfullmäktige

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Förslag till kommunfullmäktige 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0788/17 Förslag på namn för en ordinarie förskolenämnd och en ordinarie grundskolenämnd i Göteborgs Stad 2. 1168/17 Antagande av detaljplan för verksamheter vid Traneredsvägen

Läs mer

Protokoll (nr 32 ) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 32 ) Sammanträdesdatum Protokoll (nr 32 ) Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) (ej 640-641), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Kristina Tharing (M), Marina

Läs mer

Protokoll (nr 29) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 29) Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M),

Läs mer

Delegationsordning. Delegat. Ärenden där beslutanderätt delegeras. Bilaga 1 TN sid 1(6)

Delegationsordning. Delegat. Ärenden där beslutanderätt delegeras. Bilaga 1 TN sid 1(6) sid 1(6) ionsordning Trafiknämnden delegerar rätten att fatta beslut på nämndens vägnar i nedan förtecknade ärenden. ionsrätten avser i förekommande fall såväl bifall som avslag om inte annat anges. Trafikdirektören

Läs mer

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

---- Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 81 Strategisk näringslivsdialog Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 10 mars 2016

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje måndagen den 3 juni 2019 kl. 13-13.50 Ledamöter Övriga närvarande Robert Beronius (L) (ordförande) Ganimete Kalludra

Läs mer

Protokoll (nr 7) Sammanträdesdatum

Protokoll (nr 7) Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Mariya Voyvodova (S), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

bitr förvaltningschef/verksamhetschef Tid: 17:00-19:10 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 14 29 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) ordförande Ida Balog (M) 2: e vice ordförande till och med 23 Michael Törnqvist (MP) 1: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (6) 2011-06-20 1 (6) Tid Måndagen den 20 juni kl.16.00 16.30 Plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande

Läs mer

4. Dnr Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av Göteborgs Stads fordringsbevakning och inkassoverksamhet

4. Dnr Stadsrevisionens rapportsammandrag: Granskning av Göteborgs Stads fordringsbevakning och inkassoverksamhet Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Eva-Lena Fransson (S) och Christina Hjort Bröndt (M) onsdagen den 26 september 2018, klockan 15:00.

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-08 kl. 08:30-11:20 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 ande ledamöter Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per

Läs mer

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-06-05 1 (2) 84 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025 Diarienummer 1202805 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Tid: (mötet ajourneras mellan klockan ) Plats: Domarringen, Nedre Kaserngården 1 (Kvibergs Park)

Tid: (mötet ajourneras mellan klockan ) Plats: Domarringen, Nedre Kaserngården 1 (Kvibergs Park) Tid: 16.30-18.45 (mötet ajourneras mellan klockan 17.40-17.45) Plats: Domarringen, Nedre Kaserngården 1 (Kvibergs Park) Paragrafer: 69 Närvarande Ledamöter Ordförande Bettan Andersson (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), David Lega (KD)

Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) Närvarande Ledamöter Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S), samt Jonas Ransgård (M), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) Övriga närvarande Eva Hessman, Jonas Kinnander,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för arbete och välfärd Tid och plats Den 8 februari 2017 i A-salen, kl. 09:00-11:35. Beslutande Ledamöter Oliver Rosengren (M), Ordförande Martin Edberg (S), 1:e vice ordförande Patric Mrad (KD), 2:e vice ordförande Iréne Bladh

Läs mer

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S)

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-01-23 kl 08.30-12.00 Ajournering 8, kl. 11:15-11:30 Beslutande Närvarande ersättare Robert Yngve (KD) ordförande Gunilla Ohlin (L) Klaes Mattsson (M)

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

Ronald Caous bredbandskoordinator 4

Ronald Caous bredbandskoordinator 4 Tid: 17:00-18:20 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 1-13 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Ida Balog (M) Michael Törnqvist (MP) Mathias Wrångelin (M) Adriana Aires (V) Kent Wetterskog (L) Ronnie

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer 329/15 Ledningsstaben Intern service Jonas Andrén Anders Brännström Telefon 031-368 05 69 E-post: jonas.andren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Ärende 1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

Ärende 1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Justerad föredragningslista Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i Rikssalen i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D, torsdagen den 25 februari 2016 kl. 16.00. Mellan klockan 16.00 och 17.15 behandlas bordlagda

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-09 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

ÅRSSTÄMMA HANDLING nr Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna ÅRSSTÄMMA HANDLING nr 11 2016-03-04 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl. 14.30 16. Ledamöter Robert Beronius (L) (ordförande) Christina Frisk (L) Linda Hiort

Läs mer

Göteborgs Stads yttrande över Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning

Göteborgs Stads yttrande över Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning Kommunstyrelsen Datum 2019-04-10 Diarienummer 0490/19 Socialdepartementet 103 33 Stockholm s yttrande över Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning Förslag till lagändring anser att det

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kommunstyrelsen 1(8) PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum: Dokument nr: OK KS 2019/

Kommunstyrelsen 1(8) PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum: Dokument nr: OK KS 2019/ 1(8) Kommunstyrelsen Plats och tid: Tingssalen, 2019-03-04 kl. 08:30 16.10. Ajournering kl 12:00 13:00. Beslutande: Mikael Thalin (C), ordförande tillika ordförande i utskottet för samhälle Susann Lindblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tid Klockan 13.15 14.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman Lindén MBP Ylva Höglund C Erika Arnell tjänstgör för Rolf Hallberg (FP)

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Aslan Akbas (S) och Jörgen Fogelklou (SD) tisdagen den 8 maj 2018 kl. 15.30. 2. Dnr Anmälan av länsstyrelsen

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Förvaltningsledningen. Färdtjänstens införlivande i trafikkontoret

Förvaltningsledningen. Färdtjänstens införlivande i trafikkontoret TN 26/17 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2017-02-09 Diarienummer 2770/15 Förvaltningsledningen Jan Rinman Telefon 031-368 25 42 E-post: jan.rinman@trafikkontoret.goteborg.se Färdtjänstens införlivande i

Läs mer

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45

Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl :45 Plats och tid Norrtäljesalen måndagen den 14 januari 2019 kl. 15-15:45 Ledamöter Robert Beronius (L) Linda Hiort af Ornäs (M) Kenneth Hagström (M) Camilla Modenius (M), tj ersättare Emma Wicksell (M),

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 21 november 2011 kl. 13.00 14.00 ajournering kl. 13.30-13.40 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Jönköpings hotell och konferens Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Berry Lilja (S) Gunnar

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00. Paus klockan 14.50-14.55. Beslutande M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum: Stationsgatan 12, klockan

Sammanträdesdatum: Stationsgatan 12, klockan Uppsala au 1 (7) Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.40 Tjänstgörande: Eva Christiernin (S), ordf Åsa Puide (MP), 1:e vice ordf, ej 201 Jonny Husén (S) Britt-Marie Löfgren (S) Anton Berg

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Torbjörn Jerlerup (S) Karl-Gustav Stegermark (KD) Linda Hedlund, utredare Magnus Juhlin, plan-och byggchef Ulf Grandin, byggnadsinspektör

Torbjörn Jerlerup (S) Karl-Gustav Stegermark (KD) Linda Hedlund, utredare Magnus Juhlin, plan-och byggchef Ulf Grandin, byggnadsinspektör 8 1(11) Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, plan 3, Borgholm, kl 10:00-10:15 ande ledamöter Joel Schäfer (S), ordförande Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande Marcel Anthonie van Luijn (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Maria Rydén Karin Pleijel 20-24

Maria Rydén Karin Pleijel 20-24 Närvarande Ledamöter Ordföranden Tord Karlsson (S) 12-19, samt Maria Rydén (M), Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V), Ann Catrine Fogelgren (L) 12-18, David Lega (KD) Övriga närvarande Ingrid Andreae,

Läs mer

Handling 2017 nr 137. Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2017 nr 137. Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2017 nr 137 Yttrande över motion av Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) om olika åtgärder för att öka tryggheten i Göteborg Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

4. Dnr Utseende av kommunalråd jämlikt 16 kommunstyrelsens reglemente Beslut Ann-Sofie Hermansson (S) Mariya Voyvodova (S)

4. Dnr Utseende av kommunalråd jämlikt 16 kommunstyrelsens reglemente Beslut Ann-Sofie Hermansson (S) Mariya Voyvodova (S) Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Marie-Louise Bergström (VägV) och Julia Bahner (Fi) onsdagen den 25 maj 2016 kl. 13.00. 2. Dnr Anmälan

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10:00. Föredragning av budgetprocessen för Föredragande Eva Hessman

Justerad Föredragningslista Sammanträdesdatum , 10:00. Föredragning av budgetprocessen för Föredragande Eva Hessman Föredragning av budgetprocessen för 2019 Föredragande Eva Hessman Anmälan av jäv vid sammanträdet 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 1743/18 Antagande av detaljplan för handel, bostäder med mera

Läs mer

Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan

Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan 2019-06-12 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådmannen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 12 juni 2019 klockan 16.00 17.30 Anna Bodjo (MP), ordförande Hans Ellervik (W) Mariann Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Peter Landgren

Läs mer

Tjänstgörande ersättare Lotta Lundberg (S) för Cecilia Dalman Eek (S)

Tjänstgörande ersättare Lotta Lundberg (S) för Cecilia Dalman Eek (S) Tid: 14:00-16:07 Ajournering 14:55-15:05 Plats: Direktörsvillan Paragrafer: 160-176 Närvarande Ledamöter Cecilia Dalman Eek (S), ordförande 164-176 Åsa Hartzell (M), 2:e vice ordförande Åse-Lill Törnqvist

Läs mer

Protokoll Tn 2351/2018

Protokoll Tn 2351/2018 Protokoll Tn 2351/2018 Tekniska nämnden Datum: 2018-08-23 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) 72-80 Ida Eklund (S) 72-80 Håkan Schultz (S)

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer