INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Lagar, författningar och riktlinjer. Ansvarig för utbildning och uppdatering medicinskt ansvarig sjuksköterska och Delia Alvares 1. Allmänt 2. Regelverk 2:1 Lagar och författningar 2:2 Tillvaratagande av kompetens 3. Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 3:1 Egenvård/Ansvarsövertagande 3:2 Läkarens ansvar för läkemedelsordinationer 3:3 Omvårdnadsansvarig sjuksköterskas ansvar för läkemedelshantering 4. Omvårdnadspersonalens ansvar 4:1 Allmän och specifik omvårdnad 4:2 Omvårdnadspersonalens ansvar 5. Lag om patientsäkerhet 5:1 Skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal m fl 5:2 Eget ansvar 5:3 Förenligt med god och säker vård 6. Föreskrifter och allmänna råd om delegering 6:1 Vad betyder att delegera 6:2 Formell kompetens 6:3 Reell kompetens 6:4 Alltid personlig får ej delegeras vidare 6:5 Tidsbegränsad - kan återkallas 6:6 Tillräckliga kunskaper 6:7 Ansvarig för uppgiften 6:8 Akut situation 6:9 Delegeringsblanketten 7. Allmänna råd - Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård 8. Avvikelserapportering 8:1 Anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen enligt Lex Maria Beslutad Reviderad

2 2 9. Allmänt om läkemedel Ansvariga för utbildning och uppdatering är Bitte Tillmar, Wiveca Klang och Karin Björkqvist 9.0 Läkemedel 9:1 Definition 9:2 Läkemedelsverket 9:3 Förvaring 9:4 Iordningställande 9:5 Praktisk hantering 9:6 Läkemedel och miljö (Kassation) 10. Läkemedel och äldre 11. Ordination 11:1 Läkemedel på recept 11:2 Läkemedel utan recept 11:3 Ordinationshandling 11:4 Läkemedel vid behov 11:5 Utbyte av orginalläkemedel till likamedel 12. Dispenseringssystem 12:1 Dosett - doseringsask 12:2 Dosdispenserade läkemedel/apodos 13. Överlämnande av läkemedel 13:1 När du ska överlämna läkemedel 13:2 Narkotika grupp II - V 13:3 Dokumentation på signeringslista 13:4 Leveranskontroll av läkemedel 14. Administreringssätt 15. Läkemedelsformer 15:1 Läkemedel som tas genom munnen 15:2 Läkemedel som inandas 15:3 Läkemedel som tas genom näsan 15:4 Läkemedel för ögonen 15:5 Läkemedel för öronen 15:6 Läkemedel för huden 15:7 Läkemedel som tas upp genom huden 15:8 Läkemedel som förs in i ändtarmen 15:9 Läkemedel som förs in i vagina 16. Rätt dosering - dubbel dos - glömd tablett 16:1 Rätt dosering 16:2 Dubbel dos 16:3 Glömt ta tablett 16:4 Dosering 16:5 Läkemedelsberäkning 17. Läkemedelsgrupper - verkan och biverkan 17:1 Läkemedels effekt och biverkningar 17:2 Läkemedel vid smärta 17:3 Läkemedel vid oro och ångest 17:4 Läkemedel vid sömnsvårigheter 17:5 Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar 17:6 Blodförtunnande läkemedel 17:7 Vätskedrivande läkemedel

3 3 17:8 Läkemedel vid förstoppning 17:9 Läkemedel vid diabetes 17:10 Läkemedel vid epilepsi 17:11 Naturläkemedel 18. Waranbehandling Ansvarig för utbildning och uppdatering är Bitte Tillmar, Wiveca Klang och Karin Björkqvist 19. Diabetes, blodsockerkontroll och insulingivning Ansvarig för utbildning och uppdatering är Eva-Lotta Tenshult 20. Specifika omvårdnad 20.1 Såromläggning - ansvarig för utbildning och uppdatering Inga-Lill Eliasson/Delia Alvares 20.2 Lindning av ben och kompressionsbehandling - ansvarig för utb och uppdat Inga-Lill Eliasson och Delia Alvares 20.3 Sondmatning och skötsel av PEG - ansvarig för utb och uppdatering Inga-Lill Eliasson/Delia Alvares 20.4 Spolning och skötsel av KAD ansvarig för utb och uppdat Therese Axelsson 20.5 Puls och Blodtryck- ansvarig för utb och uppdatering Helen Hansson 20:6 Syrgasbehandling - ansvarig för utb och uppdatering Azema Palangettic/Katja Möller 20:7 Venprovtagning - ansvarig för utb och uppdatering Eva-Lotta Tenshult 20:8 Tracheostomivård - ansvarig för utb och uppdatering Katja Möllser 20:9 Peritoneal dialys - ansvarig för utb och uppdatering Wiveca Klang 20:10 Sugning av övre och nedre munhåla - ansvarig för utb och uppdatering Azema Palangettic 20:11 Stomivård - Katja Möller 21 Allmänt om fysiskt aktivitet, rehabilitering och hjälpmedel 22 Specifika rehabiliteringsinsatser 22.1 Tippbräda Balansträning 22:3 Kontrakturprofylax 22:4 Gång och stå träning 22:5 ADL

4 4 Lagar och författningar 1. Allmänt Övervägande delen av de ärenden som anmäls till Socialstyrelsen handlar om brister i läkemedelshanteringen. Socialstyrelsen har i sina beslut påpekat att klara och entydiga direktiv ska utarbetas när det gäller rutiner för läkemedelshantering. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar bl.a. för: Att riktlinjer/rutiner för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande. Att följa upp de rutiner som används i verksamheten och se till att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Att utarbeta riktlinjer och rutiner för delegering Ansvar för att uppdatera handboken, Kvalitetssäkring Handboken skall följas upp årligen och datum för uppföljning skall framgå av dokumenten. Den/de som ansvarar för uppdateringen ansvarar för att innehållet överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet samt följer gällande författningar och ständigt hålls aktuellt. Vid behov av uppdatering skall avstämning ske med medicinskt ansvarig sjuksköterska och denna skall godkänna materialet, vilket skall framgå av dokumentet. Handboken är framtagen i samverkan mellan enhetscheferna för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Enhetschef ansvarar bl.a. för att: Nyanställd har fått sig tillskickat/ tilldelat före lektionerna: - Socialstyrelsens författningar enligt avsnitt nedan, Lagar och författningar - SKLS och KFS riktlinjer och rutiner enligt avsnitt nedan, Lagar och författningar - Kommunens riktlinjer/rutiner enligt avsnitt nedan, Lagar och författningar Utbildande SSK ansvarar för följande utbildningsinnehåll: En sammanfattning av vad det innebär att vara hälso- och sjukvårdspersonal och att patienters säkerhet kräver att vårdpersonalens ansvar är klart definierat så att var och en är medveten om sina befogenheter och ansvar. Att följa innehållet i delegeringshandboken vid delegeringsutbildning. Vad innebär formell och reell kompetens. Delegering och ansvar samt förklara begreppen allmän och specifik omvårdnad. Omvårdnadspersonalen ansvarar för att: - ha läst in instuderingsmaterialet före undervisningen - att besvara instuderingsfrågorna

5 5 Delegerande sjuksköterska ansvarar för att: - följa kommunens riktlinjer och gällande författningar - begära in kopia på det intyg som erhålls vid delegeringsutbildningarna - följa handboken vid delegering - kontrollera kunskapsbasen teoretisk med frågor - tillse att den som mottager delegering praktiskt får utföra uppgifterna före delegering - uppföljning av delegeringen vilket inte är detsamma som förnyande - tillse att den delegerade har rätt och riktig information om patienten som insatsen ska utföras till - kontrollera att den som mottager delegeringen har förstått innebörden av författningar och riktlinjer Delegerad omvårdnads/omsorgspersonal ansvarar för att: - följa kommunens riktlinjer och gällande författningar - påtala om han/hon upplever sig inte ha tillräcklig kunskap för att utföra uppgifterna - tillse att man har tillgång till den patientinformation som är nödvändig Utbildningsintyg efter genomgången utbildning skall utfärdas, under förutsättning att kunskapstesten är utförd med godkänt resultat. Utbildningen är upplagd enligt följande: All personal som skall delegeras skall ha genomgått en basutbildning enligt denna handbok. Skriftligt kunskapstest avslutar grundutbildningen och godkänt kunskapstest utgör grunden för att utbildningsbevis skall kunna utfärdas. I huvudsak skall samtliga frågor vara rätt besvarade för att utbildningsintyg ska utfärdas Grundutbildningen ersätter inte den individuella utbildning som varje enskild yrkesutövare måste ge inför delegering av en hälso- och sjukvårdsinsats Vid den individuella utbildningen skall teoretisk och praktisk kunskapstest utföras Basutbildning kommer att genomgöras en gång på våren, en gång i juni och en gång på hösten Tiiläggsutbildning kommer att genomföras varje höst Basutbildningen innehåller: - Lagar, författningar och riktlinjer - Allmänt om läkemedel. Avsnitt 9 tom 17:11 - Specifika omvårdnadsåtgärder, o puls o blodtryck - Allmänt om fysisk träning, hjälpmedel och rehabilitering Tilläggsutbildning krävs för specifika omvårdnads och rehabiliteringsinsatser Kunskapsprov skall genomföras. Individuell Delegeringsutbildning som ges av den som delegerar: I varje enskilt moment som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut delegerar krävs, - att individuell utbildning ges på plats, - att kunskapen kontrolleras

6 6 - praktisk handledning - uppföljning - att riktlinjer och handbok följs - att checklistor för delegering används och att den som skall delegeras uppvisar utbildningsintyg från genomgångna delegeringsutbildningar beroende på vad som skall delegeras.

7 7 2. REGELVERK 2:1 Lagar och författningar Det är Sveriges riksdag som stiftar lagar och regeringen lägger fram lagförslag genom propositioner. För att tillgodose trygghet och säkerhet för patienten finns det i hälso- och sjukvården lagar, författningar och allmänna råd. Det är viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om lagstiftning, föreskrifter och hur man tillämpar dessa. Varje anställd har ett personligt ansvar för att hålla sig underrättad, läsa samt förstå gällande författningar. Okunnighet befriar inte från ansvar och påföljd. Arbetsgivaren ansvarar för att tillhandahålla författningar, riktlinjer och rutiner samt att se till att verksamheten bedrivs enligt dessa. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och dess personal. De utfärdar författningar i form av föreskrifter och allmänna råd för verksamheten. Föreskrifter = bindande bestämmelser Allmänna råd = rekommendationer Författningarna finns samlade i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS). Den finns bla att tillgå på Socialstyrelsens hemsida. Riktlinjer och rutiner avseende hälso- och sjukvård finns samlade på kommunens hemsida. Inför delegering ska all omvårdnadspersonal ta del av följande riktlinjer, författningar och lagar: Hälso- och sjukvårdslag Föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, SOSFS Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, SOSFS Patientsäkerhetslagen Patientdatalagen Socialstyrelsens föreskrift om bedömning om en hälso- och sjukvårdinsats kan bedömas som egenvård SOSFS 2009:6 samt SOSFS 2011:23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS Riktlinjer för läkemedelshantering utfärdade av MA Riktlinjer för delegering, utfärdade av MAS Riktlinjer för dokumentation, utfärdade av MAS Riktlinjer för avvikelsehantering, utfärdade av MAS Rutin för egenvård i samverkan, utfärdad av KFS Rutin för bedömning av egenvård, utfärdad av MAS

8 8 2:2 Tillvaratagande av kompetens Delegering innebär att arbetsuppgifter som kräver medicinsk kunskap kan utföras av personer med praktisk erfarenhet/kompetens, (reell kompetens) men som saknar fastställd utbildning till visst yrke, (formell kompetens) Delegering innebär: utökat individuellt ansvar att det ställs krav på goda kunskaper och ett gott omdöme Delegering får aldrig förekomma för att lösa bristsituationer under vissa perioder t.ex. för att vid personalbrist ersätta dem som är utbildade eller av ekonomiska skäl. Det är viktigt att den som delegeras känner sig trygg med arbetsuppgiften.

9 9 3. FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM LÄKEMEDELSHANTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3:1 Egenvård/Ansvarsövertagande Grunden för all läkemedelshantering är alltid, att den enskilde själv ansvarar för omhändertagande och förvaring av sina läkemedel samt för den egna medicineringen. Om en person själv ansvarar för sina läkemedel och förstår när och hur dessa ska tas skall inte Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelshantering tillämpas. För en patient som behöver viss praktisk hjälp (handräckning) t ex med att öppna förpackningen, föra läkemedel till munnen eller få ögondroppar på rätt plats och som själv kan instruera och ansvara för att rätt medicin ges på rätt tid kan hantering av läkemedel bedömas som egenvård även då åtgärden utförs av anställd personal inom t ex hemtjänst eller LSS - verksamhet. Den enskilde kan själv ansöka om bistånd för handräckningshjälp i enlighet med socialtjänstlagen om den enskilde köpt något receptfritt läkemedel/produkt och inte själv kan ge sig t ex ögondropparna, örondropparna, smörja in sig på ryggen, ta på- och av sina stödstrumpor etc. Om en patient inte själv kan ta ansvar för att hantera sina läkemedel ska föreskrifterna om läkemedelshantering tillämpas. Egenvårdsföreskriften gäller då inte. 3:2 Läkarens ansvar för läkemedelsordinationer Ordinerande läkare är ansvarig för följande: Ansvarar för ordinationer samt råd och information gentemot patienten Är skyldig att förvissa sig om att patienten förstått ordinationen och kan klara sin medicinering Att ordinera läkemedel skriftligt samt signera ordinationen Är skyldig att följa upp effekterna av ordinerade läkemedel. Om läkaren bedömer att patienten inte kan klara sin medicinering själv ska läkaren kontakta och informera ansvarig sjuksköterska som då ansvarar för att ordinationen blir korrekt genomförd. Ordinationen ska innehålla: patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, beredningsform, styrka, administrationssätt, dosering och doseringsintervall. Telefonordinationer Muntlig/telefonordinationer får användas i sådana situationer där patienten behöver omedelbar hjälp eller läkaren är förhindrad att komma till patienten. Ordinationen skall tas emot och dokumenteras av en sjuksköterska och skall alltid åtföljas av skriftligt signerad ordination. Omvårdnads/omsorgspersonal kan aldrig, oavsett delegering eller ej, ta emot en ordination.

10 10 3:3 Omvårdnadsansvarig sjuksköterskas ansvar Läkemedelshantering. När en patient inte klarar av sin läkemedelshantering skall sjuksköterskan ansvara för att läkemedelshanteringen sker på ett säkert och omsorgsfullt sätt. Sjuksköterskan ansvarar för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ordinationshandling eller ordinationskort. Handlingen skall signeras och det skall framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Ordinationshandlingen skall vara tydlig och ge en samlad bild av den ordinerade läkemedelsbehandlingen. Den sjuksköterska som ansvarar för den enskildes vård ansvarar för: Genomförandet av läkares ordinationer och anvisningar. Kontrollera insatt läkemedelsbehandling, verkan och patientens hälsotillstånd. Rapportera biverkningar till behandlingsansvarig läkare. Kontakta läkare när den enskildes hälsotillstånd kräver läkarbedömning. Delegera enskilda arbetsuppgifter i läkemedelshantering om det är lämpligt. Rapportera brister i rutiner.

11 11 4. OMVÅRDNADSPERSONALENS ANSVAR 4:1 Allmän och specifik omvårdnad Med omvårdnad inom hälso- och sjukvård avses hjälp för kortare eller längre tid till personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera och/eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvårdnad skall planeras och genomföras så att patientens självständighet respekteras och behovet av säkerhet samt integritet tillgodoses. Allmän omvårdnad = oberoende av sjukdom och medicinsk behandling och utförs av all personal inom vård och omsorg. Specifik omvårdnad = relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen och dess behandling. Specifik omvårdnad kräver speciell kompetens. 4:2 Omvårdnadspersonalens ansvar vid delegering av en hälso- och sjukvårdsuppgift. Omvårdnadspersonal kan efter delegering utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift i enlighet med skriftlig instruktion som legitimerad personal givit Omvårdnadspersonal ska rapportera avvikelser och biverkningar till ansvarig sjuksköterska. Den som anser sig inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att mottaga en delegering, är skyldig att meddela den som delegerar detta. Delegering kan inte påtvingas någon

12 12 5. LAG OM PATIENTSÄKERHET 5:1 Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. Allmänna skyldigheter Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälsooch sjukvård och vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. Tystnadsplikt Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds tillstånd eller andra personliga förhållanden. 5:2 Eget ansvar Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter (yrkesansvar). Observera, att omvårdnadspersonal tillhör gruppen hälso- och sjukvårdspersonal inom de områden där de mottagit en delegering och därmed har de det fulla ansvaret för hur de fullgör sina delegerade arbetsuppgifter. 5:3 Förenligt med god och säker vård Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på god och säker vård. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra arbetsuppgiften. Omvårdnadspersonal inom kommunens vård och omsorg är hälso- och sjukvårdspersonal när de biträder en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i dennes arbete. Observera att delegering skall finnas.

13 13 6. FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM DELEGERING 6:1 Vad betyder att delegera Med delegering avses i föreskrifterna att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna uppgift till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften men innehar den reella kompetensen för att utföra uppgiften. 6:2 Formell kompetens Formell kompetens innebär att man har legitimation för yrket och/eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen enligt en särskild examensbeskrivning. För vissa arbetsuppgifter kan formell kompetens förvärvas genom för yrket fastställd specialistutbildning eller genom särskilda kurser inom yrket. Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast har genom sin yrkesutbildning den formella kompetensen för yrket. 6:3 Reell kompetens Kunskaper och färdigheter för att utföra vissa arbetsuppgifter kan man få på annat sätt än genom yrkesutbildning t. ex. i den praktiska yrkesverksamheten. Reell kompetens för en hälso- och sjukvårdsuppgift ger dock inte en person rätt, att hur som helst utföra uppgiften utan detta måste ske genom delegering eller anvisning/instruktion. 6:4 Alltid personlig får inte delegeras vidare Ett delegeringsbeslut är personligt. Det ges till en namngiven person och får inte övertas av någon annan personal, det vill säga att den som tagit emot en delegering kan aldrig delegera uppgiften vidare. En vikarie kan inte automatiskt överta en delegerad uppgift om någon slutar sin tjänst. Det är bara den person som har formell kompetens som kan delegera en arbetsuppgift. 6:5 Tidsbegränsad - kan återkallas En delegering är alltid skriftlig och tidsbegränsad. Ett delegeringsbeslut skall utfärdas att gälla för viss tid högst ett år eller för ett bestämt tillfälle Delegeringsbeslutet gäller inom det område som anges på beslutet Ett delegeringsbeslut upphör att gälla när den som har delegerat slutar sin anställning eller är tjänstledig mer än sex månader Behovet och lämpligheten i det enskilda fallet kräver alltid en professionell bedömning och åligger den legitimerade yrkesutövare som ansvarar för delegeringen

14 Ett delegeringsbeslut skall omprövas när omständigheterna påkallar det. Delegeringsbeslutet skall omedelbart återkallas om beslutet inte längre är förenligt med en god och säker vård. Det skall ske skriftligt av den som beslutat om delegeringen och/eller av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. 14 Den som erhållit ett delegeringsbeslut skall i god tid meddela den som delegerat arbetsuppgiften och ansvarig enhetschef när delegeringsbeslutet upphör att gälla. Vid förnyande av delegeringsbeslut skall kunskapstest genomföras. 6:6 Tillräckliga kunskaper Ansvaret vid delegering ligger både hos den som delegerar och den som tar emot delegeringen. Vid delegering måste alltid den som delegerar förvissa sig om att den som får arbetsuppgiften kan utföra den på ett tillfredsställande sätt och att personen har reell kompetens. Om den som skall bli delegerad saknar tillräckliga kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgiften på ett tillfredsställande sätt är det dennes skyldighet att meddela delegerande sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast detta. Omvårdnadspersonal får inte utföra arbetsuppgifter som man bedömer sig själv inte vara kompetent att utföra. Huvudregeln är att överlåtande av arbetsuppgift inte får ske mot någons vilja. 6:7 Ansvarig för uppgiften Den som genom delegering fått en arbetsuppgift ansvarar därefter för sitt sätt att utföra arbetsuppgiften vilket ingår i det personliga yrkesansvaret för hälso- och sjukvårdspersonal. Vid läkemedelsöverlämnande innebär detta att den som överlämnar läkemedel är ansvarig för att ge - rätt medicin till rätt patient, - i rätt mängd, - på rätt sätt och - vid rätt tidpunkt. 6:8 Akut situation I en akut situation kan det bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift men detta är inte att betrakta som delegering. Dock kvarstår att den som utför uppgiften är skyldig att utföra denna utifrån bästa förmåga. 6:9 Delegeringsblanketten Delegeringsblanketten skrivs ut från verksamhetssystemet och ska skrivas under av både den som delegerar och den som blir delegerad. Originalet behålls av den som utfärdat delegeringen och sparas i 10 år Den som erhåller delegering erhåller en kopia och ansvarig enhetschef i utförarverksamheten, erhåller en kopia om delegeringsbeslutet

15 15 7. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård Den Medicinskt ansvarig sjuksköterskan (MAS) inom varje kommun ansvarar bl. a. för: Att riktlinjer/rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga, väl fungerande och att beslut om att delegera en arbetsuppgift är förenligt med säkerhet för patienten. Att följa upp de riktlinjer/rutiner som används i verksamheten och se till att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS). Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är den person som har det övergripande ansvaret för kvalité och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Praktiskt innebär det bland annat att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för avvikelserapportering, läkemedelshantering, delegationsbeslut, utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentation. MAS ansvarar även för att anmälan görs till Socialstyrelsen om du som vårdtagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

16 16 8. AVVIKELSERAPPORTERING Patientsäkerhetslagen anger att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska därför rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Vårdskada = kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som: 1. är bestående och inte ringa eller, 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Alla vårdgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete. Rapporteringsskyldigheten av avvikelser handlar inte om att rapportera individer som begått felaktiga handlingar utan om att rapportera sådant som vårdgivaren behöver veta för att kunna förbättra patientsäkerheten. Rapportering av allvarliga skador, risker och andra avvikelser ska ingå som en naturlig del av arbetet i att utveckla och förbättra vården. Vid avvikande händelser skall tjänstgörande sjuksköterska, arbetsterapeut el sjukgymnast omedelbart kontaktas. Händelser som skall rapporteras är t ex läkemedelshantering, fallskador, utebliven hälsooch sjukvårdsåtgärd som ordinerats, utebliven rehabiliteringsinsats eller då medicintekniska produkter har orsakat en negativ händelse. Avvikelserapporteringen skall ske utifrån kommunens gällande riktlinjer för avvikelsehantering, utfärdade av MAS. Glöm inte att rapportera konsekvensen av avvikelsen till din närmsta chef. 8.1 Anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). Syftet med Lex Maria är att få tillstånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig vårdskada eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden

17 17 9. Allmänt om läkemedel 9:1 Förvaring Då sjuksköterskan övertagit ansvaret för läkemedelshanteringen har hon/han ett ansvar för att läkemedel förvaras på en säker plats i patientens bostad. I övrigt skall läkemedel förvaras så att det inte finns risk för obehöriga att komma åt dessa. Om flera patienters läkemedel förvaras i samma förråd skall dessa finnas väl åtskilda i boxar/korgar märkta med patientens namn och personnummer. Läkemedel ska förvaras enligt förvaringsanvisningen i förpackningen. Läkemedel ska förvaras i originalförpackning. 9:2 Iordningställande Iordningställande av läkemedel skall ske enligt gällande ordination och det är en arbetsuppgift för sjuksköterskor. Iordningställandet skall dokumenteras på avsedd plats på signeringslistan alternativt i hälso- och sjukvårdsjournalen. Iordningställande av läkemedel i dosett, bör inte ske för längre period än fjorton dagar. Dosetten skall vara märkt med patientens personnummer, namn samt för vilken period den gäller. Om patienten har flera dosetter skall dessa förutom ovan, vara märkta med dosett 1 och dosett 2. Om läkemedel iordningsställs i medicinkopp eller påse skall dessa vara märkta på samma sätt som ovan. 9:3 Praktisk hantering Allergi risk Många läkemedelssubstanser kan framkalla allergi. Du ska därför så långt det är möjligt undvika att ta på tabletterna. Använd en sked eller medicinkopp när Du överlämnar läkemedel till patienterna, eller använd engångshandskar. Tvätta händerna innan du hanterar läkemedel. Undvik också att krossa läkemedel. När Du inandas läkemedelsubstanser kan dessa framkalla överkänslighet. Vissa läkemedel har en större benägenhet att framkalla allergi, t ex viss antibiotika eller cytostatika. Patienten kan också vara allergisk mot vissa läkemedel. Detta skall vara dokumenterat på den sammanställda läkemedelslistan, därför skall alltid innan ett överlämnande av läkemedel sker, kontroll utföras. Läkemedel och miljö (Kassation) Det finns än så länge begränsad kunskap om vad läkemedelsrester i miljön betyder för vår hälsa, men det finns stor anledning att tro att de kan orsaka problem för både miljön, människor och djur. Alla läkemedel som inte kommer till användning ska därför lämnas tillbaka till apoteket. Apoteket tillhandahåller särskilda plastpåsar för ändamålet.

18 Läkemedel och äldre Att ordinera läkemedel åt äldre kräver vissa försiktighetsåtgärder då äldre ofta reagerar annorlunda på läkemedel än yngre personer på grund av: Nedsatt tolerans (kroppen anpassas till läkemedlet efter en viss tid). Flera sjukdomar samtidigt. Kapaciteten hos de flesta kroppsfunktioner avtar. Skelettet urkalkas, längd och vikt minskar. Produktion av saltsyra i magsäcken minskar ca 25 %. Tarmkanalens funktion blir nedsatt. Långsam nedbrytning av läkemedel. En medelålders person som tar en lugnande tablett har en verkan i kroppen på upp till 10 timmar. På en 85-åring har samma tablett en verkan på upp till timmar Njurfunktionen blir nedsatt - utsöndringen påverkas. Minnet sviktar och det är lätt att glömma om man tagit sina läkemedel. Användandet av många läkemedel ökar risken att glömma något av dem. Dosett eller ApoDos kan vara ett bra hjälpmedel. Svårigheter att svälja sin medicin vilket kan bero på att produktionen av saliv minskar och att muskler samt nerver som styr sväljningen får sämre funktion med stigande ålder. Vissa läkemedel kan ge frätskador om de fastnar i matstrupen. Det är mycket viktigt att äldre alltid intar sina läkemedel med riklig mängd dryck. Är det mycket svåra problem att svälja tabletter kan man ibland byta till flytande läkemedel.

19 Ordination 11:1 Läkemedel på recept Recept är en skriftlig ordination utfärdad av läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt. Läkemedel på recept är alltid privata och avsedda enbart för en enda person. Läkaren har valt läkemedel och dos för just den patientens sjukdom, ålder, ev. andra sjukdomar och andra läkemedel. Ge därför aldrig läkemedel som tillhör en patient till en annan patient. Oförutsedda biverkningar kan då uppstå. Det finns olika typer av recept: E-recept är recept som skickas elektroniskt från läkarens dator direkt till apoteket dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa kan sedan hämtas ut på vilket apotek som helst i Sverige. Vid första uthämtning erhålles ett pappersrecept som sedan används för resterande uttag. Ett dosrecept för patienter som har dosdispenserat läkemedel/apodos. Ett recept är giltigt ett år från den dag det utfärdades. Ett recept ska innehålla följande uppgifter: Patientens födelsedatum och namn Läkemedlets namn Läkemedelsform och styrka Läkemedlets dosering och administrationssätt Vilken tidpunkt läkemedlet skall ges Antalet gånger ordinationen får expedieras Expeditionsintervall Förmånstyp Uppgifter om receptutfärdare samt namnteckning Vid uthämtning av läkemedel på Apoteket skall patientens personnummer uppges samt skall egen legitimation uppvisas. För att du som personal skall kunna hämta ut patientens läkemedel på Apotek krävs också att patienten skrivit en fullmakt som ger dig rätt att hämta ut hans/hennes läkemedel på Apoteket. 11:2 Läkemedel utan recept Receptfria läkemedel finns på Apoteket och kan användas vid vissa lindriga sjukdomar och besvär. På förpackningen står lämplig dos. Det är lika viktigt att följa rekommenderad dos på receptfria läkemedel som på receptbelagda. Ge aldrig receptfria läkemedel till en patient utan diskutera med sjuksköterskan. De kanske inte passar ihop (interagerar) med övrig läkemedelsbehandling. 11:3 Ordinationshandling Det finns två typer av ordinationshandlingar: Dosrecept och Ordinationskort. På ordinationshandlingen ska det alltid stå angivet patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, beredningsform, styrka, dosering, indikation, administrationssätt och tidpunkt för överlämnande. Skicka alltid med patientens ordinationshandling i original vid läkarbesök.

20 20

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Foton: Maria Månsson Omslaget visar grönsaker från Ås Trädgård Maten för äldre Riktlinjer om mat för äldre i Krokoms kommun. Innehållet är framarbetat av en arbetsgrupp

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Medicin på kredit och i påse

Medicin på kredit och i påse ANSER 2001:6 Medicin på kredit och i påse Apotekets delbetalningssystem och dosdispenseringsverksamhet RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET ANSER publicerar Riksförsäkringsverket bl a rättslägesanalyser

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer