INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER"

Transkript

1 BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Lagar, författningar och riktlinjer. Ansvarig för utbildning och uppdatering medicinskt ansvarig sjuksköterska och Delia Alvares 1. Allmänt 2. Regelverk 2:1 Lagar och författningar 2:2 Tillvaratagande av kompetens 3. Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 3:1 Egenvård/Ansvarsövertagande 3:2 Läkarens ansvar för läkemedelsordinationer 3:3 Omvårdnadsansvarig sjuksköterskas ansvar för läkemedelshantering 4. Omvårdnadspersonalens ansvar 4:1 Allmän och specifik omvårdnad 4:2 Omvårdnadspersonalens ansvar 5. Lag om patientsäkerhet 5:1 Skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal m fl 5:2 Eget ansvar 5:3 Förenligt med god och säker vård 6. Föreskrifter och allmänna råd om delegering 6:1 Vad betyder att delegera 6:2 Formell kompetens 6:3 Reell kompetens 6:4 Alltid personlig får ej delegeras vidare 6:5 Tidsbegränsad - kan återkallas 6:6 Tillräckliga kunskaper 6:7 Ansvarig för uppgiften 6:8 Akut situation 6:9 Delegeringsblanketten 7. Allmänna råd - Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård 8. Avvikelserapportering 8:1 Anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen enligt Lex Maria Beslutad Reviderad

2 2 9. Allmänt om läkemedel Ansvariga för utbildning och uppdatering är Bitte Tillmar, Wiveca Klang och Karin Björkqvist 9.0 Läkemedel 9:1 Definition 9:2 Läkemedelsverket 9:3 Förvaring 9:4 Iordningställande 9:5 Praktisk hantering 9:6 Läkemedel och miljö (Kassation) 10. Läkemedel och äldre 11. Ordination 11:1 Läkemedel på recept 11:2 Läkemedel utan recept 11:3 Ordinationshandling 11:4 Läkemedel vid behov 11:5 Utbyte av orginalläkemedel till likamedel 12. Dispenseringssystem 12:1 Dosett - doseringsask 12:2 Dosdispenserade läkemedel/apodos 13. Överlämnande av läkemedel 13:1 När du ska överlämna läkemedel 13:2 Narkotika grupp II - V 13:3 Dokumentation på signeringslista 13:4 Leveranskontroll av läkemedel 14. Administreringssätt 15. Läkemedelsformer 15:1 Läkemedel som tas genom munnen 15:2 Läkemedel som inandas 15:3 Läkemedel som tas genom näsan 15:4 Läkemedel för ögonen 15:5 Läkemedel för öronen 15:6 Läkemedel för huden 15:7 Läkemedel som tas upp genom huden 15:8 Läkemedel som förs in i ändtarmen 15:9 Läkemedel som förs in i vagina 16. Rätt dosering - dubbel dos - glömd tablett 16:1 Rätt dosering 16:2 Dubbel dos 16:3 Glömt ta tablett 16:4 Dosering 16:5 Läkemedelsberäkning 17. Läkemedelsgrupper - verkan och biverkan 17:1 Läkemedels effekt och biverkningar 17:2 Läkemedel vid smärta 17:3 Läkemedel vid oro och ångest 17:4 Läkemedel vid sömnsvårigheter 17:5 Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar 17:6 Blodförtunnande läkemedel 17:7 Vätskedrivande läkemedel

3 3 17:8 Läkemedel vid förstoppning 17:9 Läkemedel vid diabetes 17:10 Läkemedel vid epilepsi 17:11 Naturläkemedel 18. Waranbehandling Ansvarig för utbildning och uppdatering är Bitte Tillmar, Wiveca Klang och Karin Björkqvist 19. Diabetes, blodsockerkontroll och insulingivning Ansvarig för utbildning och uppdatering är Eva-Lotta Tenshult 20. Specifika omvårdnad 20.1 Såromläggning - ansvarig för utbildning och uppdatering Inga-Lill Eliasson/Delia Alvares 20.2 Lindning av ben och kompressionsbehandling - ansvarig för utb och uppdat Inga-Lill Eliasson och Delia Alvares 20.3 Sondmatning och skötsel av PEG - ansvarig för utb och uppdatering Inga-Lill Eliasson/Delia Alvares 20.4 Spolning och skötsel av KAD ansvarig för utb och uppdat Therese Axelsson 20.5 Puls och Blodtryck- ansvarig för utb och uppdatering Helen Hansson 20:6 Syrgasbehandling - ansvarig för utb och uppdatering Azema Palangettic/Katja Möller 20:7 Venprovtagning - ansvarig för utb och uppdatering Eva-Lotta Tenshult 20:8 Tracheostomivård - ansvarig för utb och uppdatering Katja Möllser 20:9 Peritoneal dialys - ansvarig för utb och uppdatering Wiveca Klang 20:10 Sugning av övre och nedre munhåla - ansvarig för utb och uppdatering Azema Palangettic 20:11 Stomivård - Katja Möller 21 Allmänt om fysiskt aktivitet, rehabilitering och hjälpmedel 22 Specifika rehabiliteringsinsatser 22.1 Tippbräda Balansträning 22:3 Kontrakturprofylax 22:4 Gång och stå träning 22:5 ADL

4 4 Lagar och författningar 1. Allmänt Övervägande delen av de ärenden som anmäls till Socialstyrelsen handlar om brister i läkemedelshanteringen. Socialstyrelsen har i sina beslut påpekat att klara och entydiga direktiv ska utarbetas när det gäller rutiner för läkemedelshantering. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar bl.a. för: Att riktlinjer/rutiner för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande. Att följa upp de rutiner som används i verksamheten och se till att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Att utarbeta riktlinjer och rutiner för delegering Ansvar för att uppdatera handboken, Kvalitetssäkring Handboken skall följas upp årligen och datum för uppföljning skall framgå av dokumenten. Den/de som ansvarar för uppdateringen ansvarar för att innehållet överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet samt följer gällande författningar och ständigt hålls aktuellt. Vid behov av uppdatering skall avstämning ske med medicinskt ansvarig sjuksköterska och denna skall godkänna materialet, vilket skall framgå av dokumentet. Handboken är framtagen i samverkan mellan enhetscheferna för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Enhetschef ansvarar bl.a. för att: Nyanställd har fått sig tillskickat/ tilldelat före lektionerna: - Socialstyrelsens författningar enligt avsnitt nedan, Lagar och författningar - SKLS och KFS riktlinjer och rutiner enligt avsnitt nedan, Lagar och författningar - Kommunens riktlinjer/rutiner enligt avsnitt nedan, Lagar och författningar Utbildande SSK ansvarar för följande utbildningsinnehåll: En sammanfattning av vad det innebär att vara hälso- och sjukvårdspersonal och att patienters säkerhet kräver att vårdpersonalens ansvar är klart definierat så att var och en är medveten om sina befogenheter och ansvar. Att följa innehållet i delegeringshandboken vid delegeringsutbildning. Vad innebär formell och reell kompetens. Delegering och ansvar samt förklara begreppen allmän och specifik omvårdnad. Omvårdnadspersonalen ansvarar för att: - ha läst in instuderingsmaterialet före undervisningen - att besvara instuderingsfrågorna

5 5 Delegerande sjuksköterska ansvarar för att: - följa kommunens riktlinjer och gällande författningar - begära in kopia på det intyg som erhålls vid delegeringsutbildningarna - följa handboken vid delegering - kontrollera kunskapsbasen teoretisk med frågor - tillse att den som mottager delegering praktiskt får utföra uppgifterna före delegering - uppföljning av delegeringen vilket inte är detsamma som förnyande - tillse att den delegerade har rätt och riktig information om patienten som insatsen ska utföras till - kontrollera att den som mottager delegeringen har förstått innebörden av författningar och riktlinjer Delegerad omvårdnads/omsorgspersonal ansvarar för att: - följa kommunens riktlinjer och gällande författningar - påtala om han/hon upplever sig inte ha tillräcklig kunskap för att utföra uppgifterna - tillse att man har tillgång till den patientinformation som är nödvändig Utbildningsintyg efter genomgången utbildning skall utfärdas, under förutsättning att kunskapstesten är utförd med godkänt resultat. Utbildningen är upplagd enligt följande: All personal som skall delegeras skall ha genomgått en basutbildning enligt denna handbok. Skriftligt kunskapstest avslutar grundutbildningen och godkänt kunskapstest utgör grunden för att utbildningsbevis skall kunna utfärdas. I huvudsak skall samtliga frågor vara rätt besvarade för att utbildningsintyg ska utfärdas Grundutbildningen ersätter inte den individuella utbildning som varje enskild yrkesutövare måste ge inför delegering av en hälso- och sjukvårdsinsats Vid den individuella utbildningen skall teoretisk och praktisk kunskapstest utföras Basutbildning kommer att genomgöras en gång på våren, en gång i juni och en gång på hösten Tiiläggsutbildning kommer att genomföras varje höst Basutbildningen innehåller: - Lagar, författningar och riktlinjer - Allmänt om läkemedel. Avsnitt 9 tom 17:11 - Specifika omvårdnadsåtgärder, o puls o blodtryck - Allmänt om fysisk träning, hjälpmedel och rehabilitering Tilläggsutbildning krävs för specifika omvårdnads och rehabiliteringsinsatser Kunskapsprov skall genomföras. Individuell Delegeringsutbildning som ges av den som delegerar: I varje enskilt moment som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut delegerar krävs, - att individuell utbildning ges på plats, - att kunskapen kontrolleras

6 6 - praktisk handledning - uppföljning - att riktlinjer och handbok följs - att checklistor för delegering används och att den som skall delegeras uppvisar utbildningsintyg från genomgångna delegeringsutbildningar beroende på vad som skall delegeras.

7 7 2. REGELVERK 2:1 Lagar och författningar Det är Sveriges riksdag som stiftar lagar och regeringen lägger fram lagförslag genom propositioner. För att tillgodose trygghet och säkerhet för patienten finns det i hälso- och sjukvården lagar, författningar och allmänna råd. Det är viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om lagstiftning, föreskrifter och hur man tillämpar dessa. Varje anställd har ett personligt ansvar för att hålla sig underrättad, läsa samt förstå gällande författningar. Okunnighet befriar inte från ansvar och påföljd. Arbetsgivaren ansvarar för att tillhandahålla författningar, riktlinjer och rutiner samt att se till att verksamheten bedrivs enligt dessa. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och dess personal. De utfärdar författningar i form av föreskrifter och allmänna råd för verksamheten. Föreskrifter = bindande bestämmelser Allmänna råd = rekommendationer Författningarna finns samlade i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS). Den finns bla att tillgå på Socialstyrelsens hemsida. Riktlinjer och rutiner avseende hälso- och sjukvård finns samlade på kommunens hemsida. Inför delegering ska all omvårdnadspersonal ta del av följande riktlinjer, författningar och lagar: Hälso- och sjukvårdslag Föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, SOSFS Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, SOSFS Patientsäkerhetslagen Patientdatalagen Socialstyrelsens föreskrift om bedömning om en hälso- och sjukvårdinsats kan bedömas som egenvård SOSFS 2009:6 samt SOSFS 2011:23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS Riktlinjer för läkemedelshantering utfärdade av MA Riktlinjer för delegering, utfärdade av MAS Riktlinjer för dokumentation, utfärdade av MAS Riktlinjer för avvikelsehantering, utfärdade av MAS Rutin för egenvård i samverkan, utfärdad av KFS Rutin för bedömning av egenvård, utfärdad av MAS

8 8 2:2 Tillvaratagande av kompetens Delegering innebär att arbetsuppgifter som kräver medicinsk kunskap kan utföras av personer med praktisk erfarenhet/kompetens, (reell kompetens) men som saknar fastställd utbildning till visst yrke, (formell kompetens) Delegering innebär: utökat individuellt ansvar att det ställs krav på goda kunskaper och ett gott omdöme Delegering får aldrig förekomma för att lösa bristsituationer under vissa perioder t.ex. för att vid personalbrist ersätta dem som är utbildade eller av ekonomiska skäl. Det är viktigt att den som delegeras känner sig trygg med arbetsuppgiften.

9 9 3. FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM LÄKEMEDELSHANTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3:1 Egenvård/Ansvarsövertagande Grunden för all läkemedelshantering är alltid, att den enskilde själv ansvarar för omhändertagande och förvaring av sina läkemedel samt för den egna medicineringen. Om en person själv ansvarar för sina läkemedel och förstår när och hur dessa ska tas skall inte Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelshantering tillämpas. För en patient som behöver viss praktisk hjälp (handräckning) t ex med att öppna förpackningen, föra läkemedel till munnen eller få ögondroppar på rätt plats och som själv kan instruera och ansvara för att rätt medicin ges på rätt tid kan hantering av läkemedel bedömas som egenvård även då åtgärden utförs av anställd personal inom t ex hemtjänst eller LSS - verksamhet. Den enskilde kan själv ansöka om bistånd för handräckningshjälp i enlighet med socialtjänstlagen om den enskilde köpt något receptfritt läkemedel/produkt och inte själv kan ge sig t ex ögondropparna, örondropparna, smörja in sig på ryggen, ta på- och av sina stödstrumpor etc. Om en patient inte själv kan ta ansvar för att hantera sina läkemedel ska föreskrifterna om läkemedelshantering tillämpas. Egenvårdsföreskriften gäller då inte. 3:2 Läkarens ansvar för läkemedelsordinationer Ordinerande läkare är ansvarig för följande: Ansvarar för ordinationer samt råd och information gentemot patienten Är skyldig att förvissa sig om att patienten förstått ordinationen och kan klara sin medicinering Att ordinera läkemedel skriftligt samt signera ordinationen Är skyldig att följa upp effekterna av ordinerade läkemedel. Om läkaren bedömer att patienten inte kan klara sin medicinering själv ska läkaren kontakta och informera ansvarig sjuksköterska som då ansvarar för att ordinationen blir korrekt genomförd. Ordinationen ska innehålla: patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, beredningsform, styrka, administrationssätt, dosering och doseringsintervall. Telefonordinationer Muntlig/telefonordinationer får användas i sådana situationer där patienten behöver omedelbar hjälp eller läkaren är förhindrad att komma till patienten. Ordinationen skall tas emot och dokumenteras av en sjuksköterska och skall alltid åtföljas av skriftligt signerad ordination. Omvårdnads/omsorgspersonal kan aldrig, oavsett delegering eller ej, ta emot en ordination.

10 10 3:3 Omvårdnadsansvarig sjuksköterskas ansvar Läkemedelshantering. När en patient inte klarar av sin läkemedelshantering skall sjuksköterskan ansvara för att läkemedelshanteringen sker på ett säkert och omsorgsfullt sätt. Sjuksköterskan ansvarar för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ordinationshandling eller ordinationskort. Handlingen skall signeras och det skall framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Ordinationshandlingen skall vara tydlig och ge en samlad bild av den ordinerade läkemedelsbehandlingen. Den sjuksköterska som ansvarar för den enskildes vård ansvarar för: Genomförandet av läkares ordinationer och anvisningar. Kontrollera insatt läkemedelsbehandling, verkan och patientens hälsotillstånd. Rapportera biverkningar till behandlingsansvarig läkare. Kontakta läkare när den enskildes hälsotillstånd kräver läkarbedömning. Delegera enskilda arbetsuppgifter i läkemedelshantering om det är lämpligt. Rapportera brister i rutiner.

11 11 4. OMVÅRDNADSPERSONALENS ANSVAR 4:1 Allmän och specifik omvårdnad Med omvårdnad inom hälso- och sjukvård avses hjälp för kortare eller längre tid till personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera och/eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvårdnad skall planeras och genomföras så att patientens självständighet respekteras och behovet av säkerhet samt integritet tillgodoses. Allmän omvårdnad = oberoende av sjukdom och medicinsk behandling och utförs av all personal inom vård och omsorg. Specifik omvårdnad = relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen och dess behandling. Specifik omvårdnad kräver speciell kompetens. 4:2 Omvårdnadspersonalens ansvar vid delegering av en hälso- och sjukvårdsuppgift. Omvårdnadspersonal kan efter delegering utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift i enlighet med skriftlig instruktion som legitimerad personal givit Omvårdnadspersonal ska rapportera avvikelser och biverkningar till ansvarig sjuksköterska. Den som anser sig inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att mottaga en delegering, är skyldig att meddela den som delegerar detta. Delegering kan inte påtvingas någon

12 12 5. LAG OM PATIENTSÄKERHET 5:1 Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. Allmänna skyldigheter Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälsooch sjukvård och vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. Tystnadsplikt Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds tillstånd eller andra personliga förhållanden. 5:2 Eget ansvar Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter (yrkesansvar). Observera, att omvårdnadspersonal tillhör gruppen hälso- och sjukvårdspersonal inom de områden där de mottagit en delegering och därmed har de det fulla ansvaret för hur de fullgör sina delegerade arbetsuppgifter. 5:3 Förenligt med god och säker vård Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på god och säker vård. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra arbetsuppgiften. Omvårdnadspersonal inom kommunens vård och omsorg är hälso- och sjukvårdspersonal när de biträder en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i dennes arbete. Observera att delegering skall finnas.

13 13 6. FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM DELEGERING 6:1 Vad betyder att delegera Med delegering avses i föreskrifterna att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna uppgift till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften men innehar den reella kompetensen för att utföra uppgiften. 6:2 Formell kompetens Formell kompetens innebär att man har legitimation för yrket och/eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen enligt en särskild examensbeskrivning. För vissa arbetsuppgifter kan formell kompetens förvärvas genom för yrket fastställd specialistutbildning eller genom särskilda kurser inom yrket. Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast har genom sin yrkesutbildning den formella kompetensen för yrket. 6:3 Reell kompetens Kunskaper och färdigheter för att utföra vissa arbetsuppgifter kan man få på annat sätt än genom yrkesutbildning t. ex. i den praktiska yrkesverksamheten. Reell kompetens för en hälso- och sjukvårdsuppgift ger dock inte en person rätt, att hur som helst utföra uppgiften utan detta måste ske genom delegering eller anvisning/instruktion. 6:4 Alltid personlig får inte delegeras vidare Ett delegeringsbeslut är personligt. Det ges till en namngiven person och får inte övertas av någon annan personal, det vill säga att den som tagit emot en delegering kan aldrig delegera uppgiften vidare. En vikarie kan inte automatiskt överta en delegerad uppgift om någon slutar sin tjänst. Det är bara den person som har formell kompetens som kan delegera en arbetsuppgift. 6:5 Tidsbegränsad - kan återkallas En delegering är alltid skriftlig och tidsbegränsad. Ett delegeringsbeslut skall utfärdas att gälla för viss tid högst ett år eller för ett bestämt tillfälle Delegeringsbeslutet gäller inom det område som anges på beslutet Ett delegeringsbeslut upphör att gälla när den som har delegerat slutar sin anställning eller är tjänstledig mer än sex månader Behovet och lämpligheten i det enskilda fallet kräver alltid en professionell bedömning och åligger den legitimerade yrkesutövare som ansvarar för delegeringen

14 Ett delegeringsbeslut skall omprövas när omständigheterna påkallar det. Delegeringsbeslutet skall omedelbart återkallas om beslutet inte längre är förenligt med en god och säker vård. Det skall ske skriftligt av den som beslutat om delegeringen och/eller av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. 14 Den som erhållit ett delegeringsbeslut skall i god tid meddela den som delegerat arbetsuppgiften och ansvarig enhetschef när delegeringsbeslutet upphör att gälla. Vid förnyande av delegeringsbeslut skall kunskapstest genomföras. 6:6 Tillräckliga kunskaper Ansvaret vid delegering ligger både hos den som delegerar och den som tar emot delegeringen. Vid delegering måste alltid den som delegerar förvissa sig om att den som får arbetsuppgiften kan utföra den på ett tillfredsställande sätt och att personen har reell kompetens. Om den som skall bli delegerad saknar tillräckliga kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgiften på ett tillfredsställande sätt är det dennes skyldighet att meddela delegerande sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast detta. Omvårdnadspersonal får inte utföra arbetsuppgifter som man bedömer sig själv inte vara kompetent att utföra. Huvudregeln är att överlåtande av arbetsuppgift inte får ske mot någons vilja. 6:7 Ansvarig för uppgiften Den som genom delegering fått en arbetsuppgift ansvarar därefter för sitt sätt att utföra arbetsuppgiften vilket ingår i det personliga yrkesansvaret för hälso- och sjukvårdspersonal. Vid läkemedelsöverlämnande innebär detta att den som överlämnar läkemedel är ansvarig för att ge - rätt medicin till rätt patient, - i rätt mängd, - på rätt sätt och - vid rätt tidpunkt. 6:8 Akut situation I en akut situation kan det bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift men detta är inte att betrakta som delegering. Dock kvarstår att den som utför uppgiften är skyldig att utföra denna utifrån bästa förmåga. 6:9 Delegeringsblanketten Delegeringsblanketten skrivs ut från verksamhetssystemet och ska skrivas under av både den som delegerar och den som blir delegerad. Originalet behålls av den som utfärdat delegeringen och sparas i 10 år Den som erhåller delegering erhåller en kopia och ansvarig enhetschef i utförarverksamheten, erhåller en kopia om delegeringsbeslutet

15 15 7. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård Den Medicinskt ansvarig sjuksköterskan (MAS) inom varje kommun ansvarar bl. a. för: Att riktlinjer/rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga, väl fungerande och att beslut om att delegera en arbetsuppgift är förenligt med säkerhet för patienten. Att följa upp de riktlinjer/rutiner som används i verksamheten och se till att läkemedelshanteringen tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS). Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är den person som har det övergripande ansvaret för kvalité och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Praktiskt innebär det bland annat att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för avvikelserapportering, läkemedelshantering, delegationsbeslut, utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentation. MAS ansvarar även för att anmälan görs till Socialstyrelsen om du som vårdtagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

16 16 8. AVVIKELSERAPPORTERING Patientsäkerhetslagen anger att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska därför rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Vårdskada = kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som: 1. är bestående och inte ringa eller, 2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Alla vårdgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete. Rapporteringsskyldigheten av avvikelser handlar inte om att rapportera individer som begått felaktiga handlingar utan om att rapportera sådant som vårdgivaren behöver veta för att kunna förbättra patientsäkerheten. Rapportering av allvarliga skador, risker och andra avvikelser ska ingå som en naturlig del av arbetet i att utveckla och förbättra vården. Vid avvikande händelser skall tjänstgörande sjuksköterska, arbetsterapeut el sjukgymnast omedelbart kontaktas. Händelser som skall rapporteras är t ex läkemedelshantering, fallskador, utebliven hälsooch sjukvårdsåtgärd som ordinerats, utebliven rehabiliteringsinsats eller då medicintekniska produkter har orsakat en negativ händelse. Avvikelserapporteringen skall ske utifrån kommunens gällande riktlinjer för avvikelsehantering, utfärdade av MAS. Glöm inte att rapportera konsekvensen av avvikelsen till din närmsta chef. 8.1 Anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria). Syftet med Lex Maria är att få tillstånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig vårdskada eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden

17 17 9. Allmänt om läkemedel 9:1 Förvaring Då sjuksköterskan övertagit ansvaret för läkemedelshanteringen har hon/han ett ansvar för att läkemedel förvaras på en säker plats i patientens bostad. I övrigt skall läkemedel förvaras så att det inte finns risk för obehöriga att komma åt dessa. Om flera patienters läkemedel förvaras i samma förråd skall dessa finnas väl åtskilda i boxar/korgar märkta med patientens namn och personnummer. Läkemedel ska förvaras enligt förvaringsanvisningen i förpackningen. Läkemedel ska förvaras i originalförpackning. 9:2 Iordningställande Iordningställande av läkemedel skall ske enligt gällande ordination och det är en arbetsuppgift för sjuksköterskor. Iordningställandet skall dokumenteras på avsedd plats på signeringslistan alternativt i hälso- och sjukvårdsjournalen. Iordningställande av läkemedel i dosett, bör inte ske för längre period än fjorton dagar. Dosetten skall vara märkt med patientens personnummer, namn samt för vilken period den gäller. Om patienten har flera dosetter skall dessa förutom ovan, vara märkta med dosett 1 och dosett 2. Om läkemedel iordningsställs i medicinkopp eller påse skall dessa vara märkta på samma sätt som ovan. 9:3 Praktisk hantering Allergi risk Många läkemedelssubstanser kan framkalla allergi. Du ska därför så långt det är möjligt undvika att ta på tabletterna. Använd en sked eller medicinkopp när Du överlämnar läkemedel till patienterna, eller använd engångshandskar. Tvätta händerna innan du hanterar läkemedel. Undvik också att krossa läkemedel. När Du inandas läkemedelsubstanser kan dessa framkalla överkänslighet. Vissa läkemedel har en större benägenhet att framkalla allergi, t ex viss antibiotika eller cytostatika. Patienten kan också vara allergisk mot vissa läkemedel. Detta skall vara dokumenterat på den sammanställda läkemedelslistan, därför skall alltid innan ett överlämnande av läkemedel sker, kontroll utföras. Läkemedel och miljö (Kassation) Det finns än så länge begränsad kunskap om vad läkemedelsrester i miljön betyder för vår hälsa, men det finns stor anledning att tro att de kan orsaka problem för både miljön, människor och djur. Alla läkemedel som inte kommer till användning ska därför lämnas tillbaka till apoteket. Apoteket tillhandahåller särskilda plastpåsar för ändamålet.

18 Läkemedel och äldre Att ordinera läkemedel åt äldre kräver vissa försiktighetsåtgärder då äldre ofta reagerar annorlunda på läkemedel än yngre personer på grund av: Nedsatt tolerans (kroppen anpassas till läkemedlet efter en viss tid). Flera sjukdomar samtidigt. Kapaciteten hos de flesta kroppsfunktioner avtar. Skelettet urkalkas, längd och vikt minskar. Produktion av saltsyra i magsäcken minskar ca 25 %. Tarmkanalens funktion blir nedsatt. Långsam nedbrytning av läkemedel. En medelålders person som tar en lugnande tablett har en verkan i kroppen på upp till 10 timmar. På en 85-åring har samma tablett en verkan på upp till timmar Njurfunktionen blir nedsatt - utsöndringen påverkas. Minnet sviktar och det är lätt att glömma om man tagit sina läkemedel. Användandet av många läkemedel ökar risken att glömma något av dem. Dosett eller ApoDos kan vara ett bra hjälpmedel. Svårigheter att svälja sin medicin vilket kan bero på att produktionen av saliv minskar och att muskler samt nerver som styr sväljningen får sämre funktion med stigande ålder. Vissa läkemedel kan ge frätskador om de fastnar i matstrupen. Det är mycket viktigt att äldre alltid intar sina läkemedel med riklig mängd dryck. Är det mycket svåra problem att svälja tabletter kan man ibland byta till flytande läkemedel.

19 Ordination 11:1 Läkemedel på recept Recept är en skriftlig ordination utfärdad av läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt. Läkemedel på recept är alltid privata och avsedda enbart för en enda person. Läkaren har valt läkemedel och dos för just den patientens sjukdom, ålder, ev. andra sjukdomar och andra läkemedel. Ge därför aldrig läkemedel som tillhör en patient till en annan patient. Oförutsedda biverkningar kan då uppstå. Det finns olika typer av recept: E-recept är recept som skickas elektroniskt från läkarens dator direkt till apoteket dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa kan sedan hämtas ut på vilket apotek som helst i Sverige. Vid första uthämtning erhålles ett pappersrecept som sedan används för resterande uttag. Ett dosrecept för patienter som har dosdispenserat läkemedel/apodos. Ett recept är giltigt ett år från den dag det utfärdades. Ett recept ska innehålla följande uppgifter: Patientens födelsedatum och namn Läkemedlets namn Läkemedelsform och styrka Läkemedlets dosering och administrationssätt Vilken tidpunkt läkemedlet skall ges Antalet gånger ordinationen får expedieras Expeditionsintervall Förmånstyp Uppgifter om receptutfärdare samt namnteckning Vid uthämtning av läkemedel på Apoteket skall patientens personnummer uppges samt skall egen legitimation uppvisas. För att du som personal skall kunna hämta ut patientens läkemedel på Apotek krävs också att patienten skrivit en fullmakt som ger dig rätt att hämta ut hans/hennes läkemedel på Apoteket. 11:2 Läkemedel utan recept Receptfria läkemedel finns på Apoteket och kan användas vid vissa lindriga sjukdomar och besvär. På förpackningen står lämplig dos. Det är lika viktigt att följa rekommenderad dos på receptfria läkemedel som på receptbelagda. Ge aldrig receptfria läkemedel till en patient utan diskutera med sjuksköterskan. De kanske inte passar ihop (interagerar) med övrig läkemedelsbehandling. 11:3 Ordinationshandling Det finns två typer av ordinationshandlingar: Dosrecept och Ordinationskort. På ordinationshandlingen ska det alltid stå angivet patientens namn, personnummer, läkemedlets namn, beredningsform, styrka, dosering, indikation, administrationssätt och tidpunkt för överlämnande. Skicka alltid med patientens ordinationshandling i original vid läkarbesök.

20 20

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård.

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. 1 (6) 2016-01-20 reviderad 2016-08-24 Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlåter

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Diarienummer: Socialförvaltningen Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Gäller från: 2017-01-27 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: MAS Utarbetad av:

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2016-05-27 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering.

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering. Dokumenttyp Rutin Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 3 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2017 Sökord i diariet: Delegering Målgrupp: Diarienummer: VON F 2017/00357 Giltig fr.o.m. 2017-05-15 Giltigt

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun Socialförvaltningen MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS.

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Läkemedelshantering. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning. Del 2

Läkemedelshantering. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning. Del 2 Läkemedelshantering Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 2 Läkemedel Att ta medicin när man är äldre eller har kognitiva begränsningar. Det kan vara svårt och det kan bli svårare att använda

Läs mer

Delegering. Vem får delegera?

Delegering. Vem får delegera? Vem får delegera? Den som överlåter en arbetsuppgift för vilken det krävs formell kompetens till någon som saknar sådan kompetens svarar för att den som fått uppgiften har förutsättningar att fullgöra

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER Blankett Utgåva Antal sidor 4 10 Dokumentets namn Delegerings av medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-08-06 Riktlinje angående delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2007-09-04 Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Delegering Sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten får

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Sara Jordö Leg sjuksköterska 2013-06-10 Innehållsförteckning: Del 1 Verksamhet 3 Delegering 3 DEL 2 Läkemedel vem har ansvaret? 5 Ansvaret vid överlämnande

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER. Härmed delegeras till: Personnummer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER. Härmed delegeras till: Personnummer Medicinskt ansvarig sjuksköterska 121012 sida 1 av 7 DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER Härmed delegeras till: Namn Personnummer Arbetsplats/arbetsområde Av legitimerad sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut

Läs mer

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN.

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN. RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS KOMMUN. INNEHÅLL Rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun.... 1 Syfte... 2 Målgrupp... 2 Bakgrund... 2 Ansvar och roller... 2

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Medicinhantering Egenvård Handräckning Delegering för läkemedelshantering Handhygien är viktigt! Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Äldreomsorgen Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2011-06-28 Reviderat 2015-03-31 Agneta Lindo, Ssk Carina Sunden, Ssk Gunilla Albertsson, Ssk Helena Bringeland, Ssk Joanne Ahlinder, Ssk

Läs mer