ÅRSREDOVISNING Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden

2

3 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer... 4 Ekologisk hållbarhet... 4 Social hållbarhet... 7 Ekonomisk hållbarhet Ökad tillgänglighet Intern kontroll Ekonomi Resultaträkning och resultat per område Resultatöverföring Investeringsrapport Personal Personalpolitiska programmet Analys av sjukfrånvaro Personalstatistik Framtid

4 Sammanfattning Det ekonomiska resultatet blev 1,1 miljoner kronor bättre än budget. Nämndens nettobudget, inklusive överföring av 2013 års överskott, omfattade totalt 178,9 miljoner. et var 177,8 miljoner. Överskottet beror främst på att nämndens reserv på 1 miljon kronor är oanvänd. Ett projekt som finansierats med resultatöverföringsmedel har inte drivits fullt ut vilket borde ha skapat ett större överskott. Samtidigt har förvaltningen haft en del obudgeterade kostnader som gör att överskottet minskat. För att skapa bättre verksamhet för Haninges invånare genom stärkt lokal förankring sjösatte förvaltningen den 1 april en ny organisation som baseras på tre geografiska områden; norr, central och syd. Verksamheterna är indelade i tre strategiområden utifrån deras inriktning. Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september. Programmen ska gälla i flera år och arbetet för att förverkliga dem har påbörjats. Under hösten startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i dans, teater och skapande verksamhet som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag. Nämnden bidrog till målområdet ekologisk hållbarhet framförallt genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energibesparande åtgärder och ekologiska inköp. Inom målområdet social hållbarhet bidrog nämnden genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa i kommunen samt en god informationsoch kunskapsspridning. Nämnden erbjöd ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor. Förvaltningens nya organisation har bland annat till syfte att tillhandahålla tydligare styrning och ledning samt effektivare resursanvändning. Sjukfrånvaron minskade under året. Nämnden medverkade till att förbereda unga för arbetslivet genom att erbjuda ungdomsledarutbildning och ta emot praktikanter och sommarjobbare. På så sätt bidrog nämnden även till målområdet ekonomisk hållbarhet. 3

5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september. Programmen ska gälla i flera år och arbetet för att förverkliga dem har påbörjats. Under hösten startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i teater, skapande verksamhet och dans som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag. Kulturskolan kompletterar på så sätt den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. För att skapa bättre verksamhet för Haninges invånare genom stärkt lokal förankring sjösatte förvaltningen den 1 april en ny organisation som baseras på tre geografiska områden; norr, central och syd. Verksamheterna är indelade i tre strategiområden utifrån deras inriktning. Ansvarsområde Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, musik- och kulturskola, kulturmiljö, kulturprogram och utställningar, fritidsgårdar och ungdomens hus Lakeside, idrotts- och friluftsanläggningar, Miljöverkstan, bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd. Mål och indikatorer Kultur- och fritidsnämnden arbetade under 2014 med 19 av kommunfullmäktiges mål. Nämnden utformade strategier för arbetet och valde i flera fall egna indikatorer för att mäta utvecklingen. Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller helt uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Kommentar Nämnden bidrog till målområdet genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energibesparande åtgärder och prioriterade ekologiska livsmedel vid inköp. 4

6 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Kunskapsutveckling Kunskapsutveckling av barn, ungdomar, allmänhet och personal i det vardagliga miljötänket. Kommentar Miljöverkstan utbildar elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Det görs i form av klassprogram, lärarfortbildning och arrangemang för allmänheten. Inom stadsodlingsprojektet Jordiga broar har Miljöverkstan inspirerat privatpersoner, förskolor och skolor att komma igång med odling. Projektet finansieras via Haninge kommuns klimatmiljon. Under 2014 nådde Miljöverkstan ut bredare med sin verksamhet jämfört med föregående år. Totalt genomfördes 75 arrangemang och personer deltog. Av dessa var barn och unga upp till 18 år och könsfördelningen var jämnt fördelad. Miljöverkstans mest välbesökta arrangemang var uppmärksammandet av den globala klimatmanifestationen Earth hour, ett event som genomfördes i Jordbro och Handen med sammanlagt 360 besökare. Förvaltningen har sju fordon som drivs med miljödiesel klass 1. Det är i dagsläget det bästa alternativet ur miljöhänsyn för den typ av fordon förvaltningen har. Antal verksamheter som källsorterar har ökat till 22. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Fordon som drivs med miljövänligt bränsle 6-7 Källsortering Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Ekologiska inköp Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Ekologiska inköp prioriteras Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av livsmedel. Kommentar Verksamheterna prioriterar ekologiska alternativ och andelen har ökat från 21 procent till 23 procent av förvaltningens totala livsmedelsinköp hos ramavtalsleverantören. Exempelvis köper 5

7 verksamheterna inom strategiområde livskvalitet och folkhälsa enbart ekologiskt kaffe. Lakeside ligger i framkant och prioriterar även vegetarisk och vegansk mat för att minska miljöpåverkan. För hela Haninge kommun var andelen ekologiska livsmedel 30 procent, vilket var över målvärdet på minst 25 procent för året. Av kommunens nämnder hade kultur- och fritidsnämnden näst högst andel. Förvaltningens arbete för att öka andelen ekologiska inköp och bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål fortsätter. 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska Verka för alternativa energikällor Verka för och stimulera till att alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. Kommentar Arbetet med energieffektiviseringar har startat vid Torvalla sportcentrum. En översyn av armaturer för byte till energisnål LED-belysning i elljusspår har påbörjats. Flera verksamheter har engagerats som ekopiloter och med anledning av det har bland annat en energirond genomförts i Jordbro kultur- och föreningshus. Miljöverkstans verksamhet i form av klassprogram, lärarfortbildning och arrangemang för allmänheten sprider kunskap och stimulerar till minskad energianvändning. Exempelvis uppmärksammades den globala klimatmanifestationen Earth hour med event i både Jordbro och Handen, som båda var välbesökta. 4. Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska öka Stärka kunskapen Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Kommentar Se mål 1. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna

8 5. Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare Stärka kunskapen Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Kommentar Se mål 1. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Källsortering Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Kommentar Nämnden bidrog till målområdet genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa samt en god informations- och kunskapsspridning i kommunen. Nämnden erbjöd ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor. Ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för kommunen färdigställdes och beslutades under året. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Ett brett och tillgängligt utbud Ett brett och tillgängligt utbud av kultur- och fritidsverksamheter i ändamålsenliga lokaler skapar attraktivitet och fyller en viktig funktion i utvecklingen av den regionala stadskärnan. Kommentar Kvalitet, tillgänglighet och delaktighet har varit viktiga ledstjärnor i utvecklingsarbetet under året. 7

9 Förvaltningen har varit aktiv i den regionala stadskärnans styrgrupp och i omgestaltningen av Poseidons torg. Tre offentliga konstprojekt samt en kurs för barn och unga om det offentliga rummet har genomförts, båda i centrala Handen. Projekt Avspark genomfördes i anslutning till fotbolls-vm med syfte att uppleva fotboll på ett helt nytt sätt genom konst, film, dans och läsning. Ekens gård har arbetat aktivt tillsammans med centrumägaren och andra aktörer i Handen för att locka fler ungdomar till fritidsgården, vilket fått stort genomslag. Ett regionalt kampsportcentrum har startat i Torvalla sporthall. Biblioteken erbjuder en bred verksamhet och har bland annat genomfört bokcirklar, erbjudit juristhjälp samt haft språkcafé med läxhjälp. Bokbussen marknadsför biblioteken genom besök på torg och platser som besöks av många Haningebor. Under året har köpcentrumet Port 73 besökts kontinuerligt och sommarbokbussen besökte till exempel Dalarö torg och Årsta havsbad. Totalt gjordes strax över 1,5 miljoner besök under året i förvaltningens verksamheter i den regionala stadskärnan. I den siffran ingår Torvalla sim- och sporthall, Torvalla IP, Haninge kulturhus, Handens bibliotek, ungdomens hus Lakeside och fritidsgården Ekens gård. 844 publika arrangemang genomfördes av förvaltningen eller med förvaltningen som samverkanspart. Antal besök vid verksamheter i den regionala stadskärnan Torvalla sim- och sporthall Torvalla IP Haninge kulturhus Handens bibliotek Lakeside Ekens gård Totalt Kommentar tabell: Besöksräknaren i kulturhusets entré mätte besök under året. Entrén passeras för att ta sig till biblioteket, som ligger inne i kulturhuset och har en egen besöksräknare vid sin ingång. Hur besökarna rör sig inne i huset går inte att utläsa. I sammanräkningen ingår enbart totalsiffran för kulturhuset. Besöksantal på Torvalla har uppskattats på grund av driftstopp i besöksräknarna. I årets redovisning inkluderas enbart förvaltningens verksamheter i centrala Handen användes en vidare definition av den regionala stadskärnan och även verksamheter utanför centrala Handen ingick med sin statistik. En jämförelse mellan åren är därför inte relevant. Dessvärre hade besöksräknarna vid Torvalla IP samt sim- och sporthallen flera driftstopp under året och besökssiffran har fått uppskattas. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang regionala stadskärnan Besök vid verksamheter i regionala stadskärnan Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Olika antal verksamheter ingick i mätningen 2013 och 2014 och jämförelse mellan åren är därför inte relevant. 8

10 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar. Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar utifrån deras livsvillkor Kommentar Arbete pågår för att öka andelen nya besökare som idag står utanför den organiserade fritiden. Ekens gård ökade antal nya besökare utifrån den aktiva närvaron av fritidsledare i centrumsamverkan. Flera fritidsgårdar har infört lördagsöppet under året. Verksamhet för äldre tonåringar, 16 år och uppåt, är under utveckling på flera fritidsgårdar. Sommarlovsaktiviteter genomfördes i samverkan mellan biblioteket, kulturhuset och Lakeside. Fritidsgårdarna har startat upp en fortbildningsprocess kring inkludering med koppling till både handledningen Lätt och rätt för alla och utvecklingsområden utifrån undersökningen Ung Livsstil, som genomfördes 2012 bland kommunens barn och unga. Ungdomsledarutbildningen har genomförts och unga ledare har engagerats i olika ansvarsuppdrag, såsom spontanfotboll och dans. På fritidsgårdarna har ungdomar stöttats att bilda föreningar för att kunna fördjupa och utveckla sina intressen. Flera nya föreningar har startat under året. Det utåtriktade fritidsledarskapet har resulterat i att både fritidsledare och ungdomar tillsammans knutit kontakter till andra parter i kommunen. Enkätundersökningen på fritidsgårdarna har inte genomförts under året, med undantag för Jordbrogården Därför saknas nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdarna svarade 84 procent av åringarna att de kan eller oftast kan vara med och bestämma vad som händer på fritidsgården. Räknar vi istället ut ett sammanvägt resultat av ett antal frågor om delaktighet får vi ett delaktighetsindex på 68 procent för åldersgruppen år. Då ingår även frågor om besökarna kan eller oftast kan vara med och bestämma om hur det ser ut i lokalerna och vad som ska köpas in samt om de får vara med och ordna aktiviteter. Minst delaktiga känner sig åringarna i utformandet av lokalerna. I den äldre åldersgruppen år svarade 80 procent att de får eller oftast får vara med och bestämma om vad som händer på fritidsgården. Delaktighetsindex, det sammanvägda resultatet på delaktighetsfrågorna, var 77 procent. Tonåringarna känner sig minst delaktiga i beslut om hur det ska se ut på fritidsgården, precis som de yngre besökarna, och vad som ska köpas in. Jordbrogårdens enkätundersökning 2014 visade på ett delaktighetsindex på 77 procent. Flest besökare, 94 procent, anser att de kan påverka verksamhetsinnhållet men enbart 53 procent att de kan påverka hur lokalerna ser ut. Enkäten hade en låg svarsfrekvens vilket gör resultatet mindre tillförlitligt. Mönstret i svaren känns dock igen från tidigare sammanställda undersökningar. Under sommaren tog förvaltningen emot 81 unga sommarjobbare i verksamheterna. 69 ungdomar har praktiserat på förvaltningen under året. 9

11 För att stödja och medverka till att utveckla föreningslivet har förvaltningen bland annat genomfört satsningarna Utmärkt förening och Haninge coach academy. Utbildning i Aktivitetskort på nätet, kommunens tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvarorapportering, har även genomförts. Vid Torvalla Sportcentrum förs regelbunden dialog med föreningarna för att utveckla verksamheterna. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Delaktighet fritidsgårdar år 84 % - - Delaktighet fritidsgårdar år 80 % - - Praktikplatser och sommarjobb Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts. 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Stärkt välbefinnande Välbefinnande stärks genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler. Kommentar Förvaltningen har genom sina tre strategiområden fokus på livskvalitet och folkhälsa, information och kunskap samt att rusta barn och unga för vuxenlivet. Här ingår ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Besöken i förvaltningens verksamheter var strax över 2,2 miljoner. Totalt sett har besöken minskat något jämfört med föregående år (se tabell på nästa sida). Minskningen kan spåras till Torvalla IP och Torvalla sim- och sporthall, men då bör noteras att besökssiffran för de verksamheterna är uppskattad. Detta på grund av driftstopp i besöksräknaren. Övriga verksamheter har i stort sett haft samma antal besökare, eller något fler, än föregående år. Jordbro parklek sticker ut med en dubblering. Av kommunens barn och unga i åldern 7-20 år var 54 procent, personer, aktiva i en förening. Det är en något lägre siffra än föregående år, vilket speglar en allmän trend för föreningslivet. En något större andel killar (55 procent) var föreningsaktiva än tjejer (53 procent). Särskild fokus har lagts på att göra våra verksamheter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Konstverkstan har haft särskilda tillfällen för daglig verksamhet och för barn i eget tempo. Medarbetare på biblioteken har utbildats i nedladdning av talböcker. I Jordbro kultur- och föreningshus har hörselslingor och scenmarkörer vid stora scenen åtgärdats i syfte att öka tillgängligheten. Det årligen återkommande Beachparty på Dalarö genomfördes, ett regionalt arrangemang där 120 ungdomar med funktionsnedsättning från sex kommuner samlas för att ta del av föreningsaktiviteter och träffa kompisar. 10

12 Besök i ett urval av förvaltningens verksamheter Torvalla sim- och sporthall Torvalla IP Haninge kulturhus Bibliotek Fritidsgårdar Lakeside Jordbro parklek Totalt Kommentar tabell: Besöken på Handens bibliotek, som ligger i kulturhuset, ingår både i kulturhusets besökssiffra och i besökssiffran för samtliga bibliotek hade Handens bibliotek besök. Fritidsgårdarna och parkleken genomför manuella besöksmätningar två veckor per år som en årssiffra beräknas utifrån. Övriga verksamheter har besöksräknare. Särskild fokus har lagts på att göra våra verksamheter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Konstverkstan har haft särskilda tillfällen för daglig verksamhet och för barn i eget tempo. Medarbetare på biblioteken har utbildats i nedladdning av talböcker. I Jordbro kultur- och föreningshus har hörselslingor och scenmarkörer vid stora scenen åtgärdats i syfte att öka tillgängligheten. Det årligen återkommande Beachparty på Dalarö genomfördes, ett regionalt arrangemang där 120 ungdomar med funktionsnedsättning från sex kommuner samlas för att ta del av föreningsaktiviteter och träffa kompisar. Lakeside har under året arbetat aktivt med att implementera ett normkritiskt förhållningssätt vilket nu genomsyrar verksamheten. Även fritidsgårdarna arbetar med att fortbilda och medvetandegöra kring inkludering. På biblioteket i Handen har påsar med normkritiska barnböcker delats ut. För att minska rökningen har en handlingsplan tagits fram på fritidsgårdarna. Åbygården har öppnat en mötesplats för unga föräldrar, då föräldralediga under 26 år är välkomna tillsammans med sina barn en förmiddag i veckan. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Andel föreningsaktiva barn och unga 59 % - 54 % Besök förvaltningens verksamheter Kommentar tabell: målvärdet för antal besök i förvaltningens verksamheter var en ökning, formulerad bättre än För andel föreningsaktiva barn och unga har inget målvärde angivits. 11

13 9. Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Utvecklad dialog Dialog i olika former utvecklas för så väl medborgare som föreningar. Kommentar Flera stora utvecklingsfrågor inom nämndens ansvarsområde processas i nära dialog med föreningsliv och medborgare. Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla inflytandemetoder och bygga goda relationer med civilsamhället. Det vardagliga inflytandet i verksamheterna är prioriterat, inte minst på fritidsgårdarna. Delaktigheten på fritidgårdarna mäts i en brukarenkät. Senast tillgängliga resultat är från 2013 då 84 procent av barn år och 80 procent av ungdomar år uppgav att de kan, eller oftast kan, vara med och bestämma om vad som händer på fritidsgården. Mer om delaktighetsindex finns att läsa under mål 7. Under 2014 har personal på fritidsgårdarna utbildats i syfte att hjälpa ungdomar att organisera sig själva genom att skapa föreningar. Flera självständiga föreningar har bildats under året. Fritidsgårdarna lotsar även vidare ungdomar till aktiviteter inom föreningslivet utifrån deras intressen. Några gårdar ingår tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Studiefrämjandet i Green Team med syfte att fler barn ska få ta del av naturen. I Jordbro har bland annat basket- och fotbollsträning genomförts tillsammans med de fristående föreningarna AC Jordbro och Vägen ut. Styrgruppen Lakeside Ambassadörer har permanentats och är nu en fast del av konceptet Unga gör för unga. Genom styrgruppen är ungdomar med och påverkar verksamhetens innehåll. Kulturverksamheten har genomfört ett hembygdsprojekt i samarbete med Haninge hembygdsgille och ett fotbollsprojekt i samarbete med fotbollsföreningar. Det har även genomförts läsfrämjande aktiviteter i samarbete med idrottsrörelsen, arbete med kulturambassadörer, samarrangemang med kulturföreningar och dialog med bostadsrättsföreningar kring offentlig konst. Kultursamordnarna för en kontinuerlig dialog med kulturutskottet. I område syd har en dialogprocess förts kring utvecklingen av Jordbro kulturoch föreningshus. Idrottsföreningar som nyttjar förvaltningens idrottsanläggningar bjuds löpande in till driftsråd för att diskutera behov och önskemål tillsammans med förvaltningsrepresentanter. Under året medverkade 15 föreningar i driftsråd. Inom strategiområde livskvalitet och folkhälsa pågår implementering av handlingsplanen Goda relationer med föreningslivet och civilsamhället. Nämndens indikatorer 12 dec 2013 Mål Delaktighet fritidsgårdar år 84 % - - Delaktighet fritidsgårdar år 80 % - - Deltagande föreningar vid driftsråd Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts.

14 10. Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka Tryggheten ska öka Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka Kommentar Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att stödja ungdomar att kunna besöka andra verksamheter än den egna. Jämställdhets- och trygghetsronder genomförs och en handlingsplan vid våld i verksamheten tas fram. I Jordbro har fritidsgården Ung 137 medvetet arbetat för att lyfta fram personer som gjort något extra för fritidsgården, för sig själv och för andra. Ung 137 och Åbygården samarbetar även med frivilliga föräldrar kring nattvandring på helgerna. Biblioteket och fritidsgården i Jordbro har ett erfarenhetsutbyte kring bemötande av olika ungdomsgrupper. Foajén och andra offentliga utrymmen i kulturhuset har inretts utifrån ett trygghetsperspektiv. Arbete pågår även för att trygga området runt Rudan genom aktiviteter, ljus och fler vuxna på plats. På Lakeside pågår ett inkluderingsarbete för att nå underrepresenterade grupper, utifrån den ökade kunskap om jämställdhet och mångfald som Crossing Boarders-utbildningen gav. Enkätundersökningen på fritidsgårdarna har inte genomförts under året, med undantag för Jordbrogården Därför saknas nytt sammanställt resultat för tryggheten på fritidsgårdarna. Jordbrogårdens enkätundersökning visade att 94 procent känner sig trygga i verksamheten svarade 87 procent i den yngre åldersgruppen (10-12 år) och 84 procent i den äldre åldersgruppen (13-19 år) att de känner sig helt trygga på fritidsgården. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Trygghet på fritidsgård år 87 % - - Trygghet på fritidsgård år 84 % - - Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för tryggheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts. 13

15 11. Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Status: Delvis uppfyllt Kommunicera och följa upp utfästelser om service. Systematiskt kommunicera och följa upp verksamheternas utfästelser om service. Status: Delvis uppfyllt Kommentar: Kultur- och fritidsförvaltningen har tio kvalitetsdeklarerade tjänster som infördes Vilka de är framgår i tabellen. Avsikten med att kvalitetsdeklarera en tjänst är att göra kommunens ambition med verksamheten känd och precisera vilken kvalitet som erbjuds. De medborgare som är berörda ska vara delaktiga i framtagandet för att säkerställa att erbjuden kvalitet motsvarar efterfrågad kvalitet. Förvaltningen har under året identifierat ett behov av att revidera befintliga kvalitetsdeklarerade tjänster innan nya införs. Revideringen startar under Nämndens ambition är att alla verksamheter ska kvalitetsdeklarera sina tjänster. Kvalitetsdeklarerade tjänster Bibliotek Bokning Fotbollsplaner Fritidsgårdar Föreningsbidrag Registrering av förening Kulturverksamhet Spår, leder och bad Torvalla sportcentrum Torvalla simhall och Höglundabadet 115 synpunkter inom kultur och fritids område inkom till förvaltningen under året via kommunens webbaserade synpunktshanteringssystem. I 27 procent av fallen fick den som lämnat synpunkten återkoppling inom tre arbetsdagar, som är det rekommenderade. Delvis beror fördröjningen på att berörd chef eller handläggare inte nåddes av synpunkten, på grund av gamla kontaktuppgifter i systemet. Detta åtgärdades i och med att den nya organisationen trädde i kraft i april. Rutinerna har även setts över och ansvar har tydliggjorts för att synpunktshanteringen ska förbättras. Kvalitetsarbete pågår i flera verksamheter. Biblioteken har till exempel tagit fram en policy för bemötande och arbetat med kompetensutveckling för bibliotekets personal gällande IT. Bokningssystemet för lokaler och anläggningar samt rutiner för bokningar ses över. Musikskolan har infört utvärderingssystemet Våga Visa. Under hösten har den egna verksamheten observerats och en brukarenkät genomförts. De professionella och engagerade pedagogerna samt elevernas inflytande framkom som starka sidor. Ett förbättringsområde är bland annat struktur och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. En kvalitetsgranskning av den öppna fritidsverksamheten för åringar på fritidsgårdarna och parkleken genomfördes under året. Granskningen visar att verksamheten lever upp till det uppdrag som skollagen anger. Verksamheten har en god personaltäthet, erbjuder en bredd av aktiviteter och bedrivs i ändamålsenliga lokaler, för att nämna några styrkor. Ett behov av riktlinjer för verksamheten och en plan för det systematiska kvalitetsarbetet identifierades som förbättringsområden. Det finns även en efterfrågan på fler verksamhetsställen och ökade öppettider på loven. 14

16 Förvaltningen har under året arbetat för att förbättra marknadsföringen av verksamheterna. Exempel på det är fritidsgårdarnas aktiva arbete i sociala medier för att nå även dem som inte går på fritidsgård. Ett nyinfört informationsbrev om aktiviteter på fritidsgården Ung 137 mejlas även till föräldrar i Jordbro för att synliggöra verksamhetens innehåll och möjligheter. Antal besök på kultur och fritids sidor på kommunens hemsida uppgick till Det är en avsevärt lägre siffra än föregående år. Främsta orsak är att biblioteken flyttat till en extern webbplats med egen ingång från startsidan haninge.se. Flest sidvisningar hade sidorna för idrott, motion och friluft. Nämndens indikatorer: dec 2013 Mål Besökare kommunens webbsida Kvalitetsdeklarerad tjänst 10 alla 10 Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Enskildes valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Ökad bredd, valfrihet och tillgänglighet. Arbeta för en ökad bredd, valfrihet och tillgänglighet Kommentar Under året utvecklade förvaltningen sina verksamheter på flera olika sätt för att möta invånarnas behov. Musikskolan startade rockgrupper, flera fritidsgårdar införde lördagsöppet och Åbygården öppnade en mötesplats för unga föräldrar, för att nämna några exempel. Investeringar gjordes även i anläggningar. Exempelvis lades nytt konstgräs på två planer. Totalt kan verksamhetsförändringar och investeringar räknas samman till 50 stycken under året. Kulturskolan utgör den största satsningen på ny verksamhet och är en unik satsning som görs i samverkan med fria aktörer inom kultursektorn. Arbetet har genomförts i bred dialog med föreningar och företag. Under höstterminen startade tre fria aktörer en förening, ett studieförbund och ett företag kursverksamhet inom teater, skapande verksamhet och dans inom ramen för Haninge kulturskola. Kulturskolan kompletterar på så sätt den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. Musikskolan hade 763 elever under året, varav 60 procent var flickor och 40 procent pojkar. 498 barn och ungdomar deltog i kulturskolan under hösten. Av dessa var en övervägande del, 83 procent, flickor och 17 procent var pojkar. 24 platser var reserverade för barn och unga med särskilda behov. Den spännande utvecklingen av kulturskolan fortsätter under 2015 med fler platser och bredare utbud. Förvaltningen har även arrangerat ett flertal medborgardialoger under året samt på Lakeside genomfört workshops utifrån ungas egna önskemål. 15

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer