ÅRSREDOVISNING Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden

2

3 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer... 4 Ekologisk hållbarhet... 4 Social hållbarhet... 7 Ekonomisk hållbarhet Ökad tillgänglighet Intern kontroll Ekonomi Resultaträkning och resultat per område Resultatöverföring Investeringsrapport Personal Personalpolitiska programmet Analys av sjukfrånvaro Personalstatistik Framtid

4 Sammanfattning Det ekonomiska resultatet blev 1,1 miljoner kronor bättre än budget. Nämndens nettobudget, inklusive överföring av 2013 års överskott, omfattade totalt 178,9 miljoner. et var 177,8 miljoner. Överskottet beror främst på att nämndens reserv på 1 miljon kronor är oanvänd. Ett projekt som finansierats med resultatöverföringsmedel har inte drivits fullt ut vilket borde ha skapat ett större överskott. Samtidigt har förvaltningen haft en del obudgeterade kostnader som gör att överskottet minskat. För att skapa bättre verksamhet för Haninges invånare genom stärkt lokal förankring sjösatte förvaltningen den 1 april en ny organisation som baseras på tre geografiska områden; norr, central och syd. Verksamheterna är indelade i tre strategiområden utifrån deras inriktning. Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september. Programmen ska gälla i flera år och arbetet för att förverkliga dem har påbörjats. Under hösten startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i dans, teater och skapande verksamhet som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag. Nämnden bidrog till målområdet ekologisk hållbarhet framförallt genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energibesparande åtgärder och ekologiska inköp. Inom målområdet social hållbarhet bidrog nämnden genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa i kommunen samt en god informationsoch kunskapsspridning. Nämnden erbjöd ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor. Förvaltningens nya organisation har bland annat till syfte att tillhandahålla tydligare styrning och ledning samt effektivare resursanvändning. Sjukfrånvaron minskade under året. Nämnden medverkade till att förbereda unga för arbetslivet genom att erbjuda ungdomsledarutbildning och ta emot praktikanter och sommarjobbare. På så sätt bidrog nämnden även till målområdet ekonomisk hållbarhet. 3

5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september. Programmen ska gälla i flera år och arbetet för att förverkliga dem har påbörjats. Under hösten startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i teater, skapande verksamhet och dans som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag. Kulturskolan kompletterar på så sätt den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. För att skapa bättre verksamhet för Haninges invånare genom stärkt lokal förankring sjösatte förvaltningen den 1 april en ny organisation som baseras på tre geografiska områden; norr, central och syd. Verksamheterna är indelade i tre strategiområden utifrån deras inriktning. Ansvarsområde Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, musik- och kulturskola, kulturmiljö, kulturprogram och utställningar, fritidsgårdar och ungdomens hus Lakeside, idrotts- och friluftsanläggningar, Miljöverkstan, bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd. Mål och indikatorer Kultur- och fritidsnämnden arbetade under 2014 med 19 av kommunfullmäktiges mål. Nämnden utformade strategier för arbetet och valde i flera fall egna indikatorer för att mäta utvecklingen. Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller helt uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Kommentar Nämnden bidrog till målområdet genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energibesparande åtgärder och prioriterade ekologiska livsmedel vid inköp. 4

6 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Kunskapsutveckling Kunskapsutveckling av barn, ungdomar, allmänhet och personal i det vardagliga miljötänket. Kommentar Miljöverkstan utbildar elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Det görs i form av klassprogram, lärarfortbildning och arrangemang för allmänheten. Inom stadsodlingsprojektet Jordiga broar har Miljöverkstan inspirerat privatpersoner, förskolor och skolor att komma igång med odling. Projektet finansieras via Haninge kommuns klimatmiljon. Under 2014 nådde Miljöverkstan ut bredare med sin verksamhet jämfört med föregående år. Totalt genomfördes 75 arrangemang och personer deltog. Av dessa var barn och unga upp till 18 år och könsfördelningen var jämnt fördelad. Miljöverkstans mest välbesökta arrangemang var uppmärksammandet av den globala klimatmanifestationen Earth hour, ett event som genomfördes i Jordbro och Handen med sammanlagt 360 besökare. Förvaltningen har sju fordon som drivs med miljödiesel klass 1. Det är i dagsläget det bästa alternativet ur miljöhänsyn för den typ av fordon förvaltningen har. Antal verksamheter som källsorterar har ökat till 22. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Fordon som drivs med miljövänligt bränsle 6-7 Källsortering Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Ekologiska inköp Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Ekologiska inköp prioriteras Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av livsmedel. Kommentar Verksamheterna prioriterar ekologiska alternativ och andelen har ökat från 21 procent till 23 procent av förvaltningens totala livsmedelsinköp hos ramavtalsleverantören. Exempelvis köper 5

7 verksamheterna inom strategiområde livskvalitet och folkhälsa enbart ekologiskt kaffe. Lakeside ligger i framkant och prioriterar även vegetarisk och vegansk mat för att minska miljöpåverkan. För hela Haninge kommun var andelen ekologiska livsmedel 30 procent, vilket var över målvärdet på minst 25 procent för året. Av kommunens nämnder hade kultur- och fritidsnämnden näst högst andel. Förvaltningens arbete för att öka andelen ekologiska inköp och bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål fortsätter. 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska Verka för alternativa energikällor Verka för och stimulera till att alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. Kommentar Arbetet med energieffektiviseringar har startat vid Torvalla sportcentrum. En översyn av armaturer för byte till energisnål LED-belysning i elljusspår har påbörjats. Flera verksamheter har engagerats som ekopiloter och med anledning av det har bland annat en energirond genomförts i Jordbro kultur- och föreningshus. Miljöverkstans verksamhet i form av klassprogram, lärarfortbildning och arrangemang för allmänheten sprider kunskap och stimulerar till minskad energianvändning. Exempelvis uppmärksammades den globala klimatmanifestationen Earth hour med event i både Jordbro och Handen, som båda var välbesökta. 4. Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska öka Stärka kunskapen Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Kommentar Se mål 1. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna

8 5. Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare Stärka kunskapen Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Kommentar Se mål 1. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Källsortering Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Kommentar Nämnden bidrog till målområdet genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa samt en god informations- och kunskapsspridning i kommunen. Nämnden erbjöd ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor. Ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för kommunen färdigställdes och beslutades under året. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Ett brett och tillgängligt utbud Ett brett och tillgängligt utbud av kultur- och fritidsverksamheter i ändamålsenliga lokaler skapar attraktivitet och fyller en viktig funktion i utvecklingen av den regionala stadskärnan. Kommentar Kvalitet, tillgänglighet och delaktighet har varit viktiga ledstjärnor i utvecklingsarbetet under året. 7

9 Förvaltningen har varit aktiv i den regionala stadskärnans styrgrupp och i omgestaltningen av Poseidons torg. Tre offentliga konstprojekt samt en kurs för barn och unga om det offentliga rummet har genomförts, båda i centrala Handen. Projekt Avspark genomfördes i anslutning till fotbolls-vm med syfte att uppleva fotboll på ett helt nytt sätt genom konst, film, dans och läsning. Ekens gård har arbetat aktivt tillsammans med centrumägaren och andra aktörer i Handen för att locka fler ungdomar till fritidsgården, vilket fått stort genomslag. Ett regionalt kampsportcentrum har startat i Torvalla sporthall. Biblioteken erbjuder en bred verksamhet och har bland annat genomfört bokcirklar, erbjudit juristhjälp samt haft språkcafé med läxhjälp. Bokbussen marknadsför biblioteken genom besök på torg och platser som besöks av många Haningebor. Under året har köpcentrumet Port 73 besökts kontinuerligt och sommarbokbussen besökte till exempel Dalarö torg och Årsta havsbad. Totalt gjordes strax över 1,5 miljoner besök under året i förvaltningens verksamheter i den regionala stadskärnan. I den siffran ingår Torvalla sim- och sporthall, Torvalla IP, Haninge kulturhus, Handens bibliotek, ungdomens hus Lakeside och fritidsgården Ekens gård. 844 publika arrangemang genomfördes av förvaltningen eller med förvaltningen som samverkanspart. Antal besök vid verksamheter i den regionala stadskärnan Torvalla sim- och sporthall Torvalla IP Haninge kulturhus Handens bibliotek Lakeside Ekens gård Totalt Kommentar tabell: Besöksräknaren i kulturhusets entré mätte besök under året. Entrén passeras för att ta sig till biblioteket, som ligger inne i kulturhuset och har en egen besöksräknare vid sin ingång. Hur besökarna rör sig inne i huset går inte att utläsa. I sammanräkningen ingår enbart totalsiffran för kulturhuset. Besöksantal på Torvalla har uppskattats på grund av driftstopp i besöksräknarna. I årets redovisning inkluderas enbart förvaltningens verksamheter i centrala Handen användes en vidare definition av den regionala stadskärnan och även verksamheter utanför centrala Handen ingick med sin statistik. En jämförelse mellan åren är därför inte relevant. Dessvärre hade besöksräknarna vid Torvalla IP samt sim- och sporthallen flera driftstopp under året och besökssiffran har fått uppskattas. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang regionala stadskärnan Besök vid verksamheter i regionala stadskärnan Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Olika antal verksamheter ingick i mätningen 2013 och 2014 och jämförelse mellan åren är därför inte relevant. 8

10 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar. Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar utifrån deras livsvillkor Kommentar Arbete pågår för att öka andelen nya besökare som idag står utanför den organiserade fritiden. Ekens gård ökade antal nya besökare utifrån den aktiva närvaron av fritidsledare i centrumsamverkan. Flera fritidsgårdar har infört lördagsöppet under året. Verksamhet för äldre tonåringar, 16 år och uppåt, är under utveckling på flera fritidsgårdar. Sommarlovsaktiviteter genomfördes i samverkan mellan biblioteket, kulturhuset och Lakeside. Fritidsgårdarna har startat upp en fortbildningsprocess kring inkludering med koppling till både handledningen Lätt och rätt för alla och utvecklingsområden utifrån undersökningen Ung Livsstil, som genomfördes 2012 bland kommunens barn och unga. Ungdomsledarutbildningen har genomförts och unga ledare har engagerats i olika ansvarsuppdrag, såsom spontanfotboll och dans. På fritidsgårdarna har ungdomar stöttats att bilda föreningar för att kunna fördjupa och utveckla sina intressen. Flera nya föreningar har startat under året. Det utåtriktade fritidsledarskapet har resulterat i att både fritidsledare och ungdomar tillsammans knutit kontakter till andra parter i kommunen. Enkätundersökningen på fritidsgårdarna har inte genomförts under året, med undantag för Jordbrogården Därför saknas nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdarna svarade 84 procent av åringarna att de kan eller oftast kan vara med och bestämma vad som händer på fritidsgården. Räknar vi istället ut ett sammanvägt resultat av ett antal frågor om delaktighet får vi ett delaktighetsindex på 68 procent för åldersgruppen år. Då ingår även frågor om besökarna kan eller oftast kan vara med och bestämma om hur det ser ut i lokalerna och vad som ska köpas in samt om de får vara med och ordna aktiviteter. Minst delaktiga känner sig åringarna i utformandet av lokalerna. I den äldre åldersgruppen år svarade 80 procent att de får eller oftast får vara med och bestämma om vad som händer på fritidsgården. Delaktighetsindex, det sammanvägda resultatet på delaktighetsfrågorna, var 77 procent. Tonåringarna känner sig minst delaktiga i beslut om hur det ska se ut på fritidsgården, precis som de yngre besökarna, och vad som ska köpas in. Jordbrogårdens enkätundersökning 2014 visade på ett delaktighetsindex på 77 procent. Flest besökare, 94 procent, anser att de kan påverka verksamhetsinnhållet men enbart 53 procent att de kan påverka hur lokalerna ser ut. Enkäten hade en låg svarsfrekvens vilket gör resultatet mindre tillförlitligt. Mönstret i svaren känns dock igen från tidigare sammanställda undersökningar. Under sommaren tog förvaltningen emot 81 unga sommarjobbare i verksamheterna. 69 ungdomar har praktiserat på förvaltningen under året. 9

11 För att stödja och medverka till att utveckla föreningslivet har förvaltningen bland annat genomfört satsningarna Utmärkt förening och Haninge coach academy. Utbildning i Aktivitetskort på nätet, kommunens tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvarorapportering, har även genomförts. Vid Torvalla Sportcentrum förs regelbunden dialog med föreningarna för att utveckla verksamheterna. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Delaktighet fritidsgårdar år 84 % - - Delaktighet fritidsgårdar år 80 % - - Praktikplatser och sommarjobb Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts. 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Stärkt välbefinnande Välbefinnande stärks genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler. Kommentar Förvaltningen har genom sina tre strategiområden fokus på livskvalitet och folkhälsa, information och kunskap samt att rusta barn och unga för vuxenlivet. Här ingår ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Besöken i förvaltningens verksamheter var strax över 2,2 miljoner. Totalt sett har besöken minskat något jämfört med föregående år (se tabell på nästa sida). Minskningen kan spåras till Torvalla IP och Torvalla sim- och sporthall, men då bör noteras att besökssiffran för de verksamheterna är uppskattad. Detta på grund av driftstopp i besöksräknaren. Övriga verksamheter har i stort sett haft samma antal besökare, eller något fler, än föregående år. Jordbro parklek sticker ut med en dubblering. Av kommunens barn och unga i åldern 7-20 år var 54 procent, personer, aktiva i en förening. Det är en något lägre siffra än föregående år, vilket speglar en allmän trend för föreningslivet. En något större andel killar (55 procent) var föreningsaktiva än tjejer (53 procent). Särskild fokus har lagts på att göra våra verksamheter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Konstverkstan har haft särskilda tillfällen för daglig verksamhet och för barn i eget tempo. Medarbetare på biblioteken har utbildats i nedladdning av talböcker. I Jordbro kultur- och föreningshus har hörselslingor och scenmarkörer vid stora scenen åtgärdats i syfte att öka tillgängligheten. Det årligen återkommande Beachparty på Dalarö genomfördes, ett regionalt arrangemang där 120 ungdomar med funktionsnedsättning från sex kommuner samlas för att ta del av föreningsaktiviteter och träffa kompisar. 10

12 Besök i ett urval av förvaltningens verksamheter Torvalla sim- och sporthall Torvalla IP Haninge kulturhus Bibliotek Fritidsgårdar Lakeside Jordbro parklek Totalt Kommentar tabell: Besöken på Handens bibliotek, som ligger i kulturhuset, ingår både i kulturhusets besökssiffra och i besökssiffran för samtliga bibliotek hade Handens bibliotek besök. Fritidsgårdarna och parkleken genomför manuella besöksmätningar två veckor per år som en årssiffra beräknas utifrån. Övriga verksamheter har besöksräknare. Särskild fokus har lagts på att göra våra verksamheter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Konstverkstan har haft särskilda tillfällen för daglig verksamhet och för barn i eget tempo. Medarbetare på biblioteken har utbildats i nedladdning av talböcker. I Jordbro kultur- och föreningshus har hörselslingor och scenmarkörer vid stora scenen åtgärdats i syfte att öka tillgängligheten. Det årligen återkommande Beachparty på Dalarö genomfördes, ett regionalt arrangemang där 120 ungdomar med funktionsnedsättning från sex kommuner samlas för att ta del av föreningsaktiviteter och träffa kompisar. Lakeside har under året arbetat aktivt med att implementera ett normkritiskt förhållningssätt vilket nu genomsyrar verksamheten. Även fritidsgårdarna arbetar med att fortbilda och medvetandegöra kring inkludering. På biblioteket i Handen har påsar med normkritiska barnböcker delats ut. För att minska rökningen har en handlingsplan tagits fram på fritidsgårdarna. Åbygården har öppnat en mötesplats för unga föräldrar, då föräldralediga under 26 år är välkomna tillsammans med sina barn en förmiddag i veckan. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Andel föreningsaktiva barn och unga 59 % - 54 % Besök förvaltningens verksamheter Kommentar tabell: målvärdet för antal besök i förvaltningens verksamheter var en ökning, formulerad bättre än För andel föreningsaktiva barn och unga har inget målvärde angivits. 11

13 9. Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Utvecklad dialog Dialog i olika former utvecklas för så väl medborgare som föreningar. Kommentar Flera stora utvecklingsfrågor inom nämndens ansvarsområde processas i nära dialog med föreningsliv och medborgare. Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla inflytandemetoder och bygga goda relationer med civilsamhället. Det vardagliga inflytandet i verksamheterna är prioriterat, inte minst på fritidsgårdarna. Delaktigheten på fritidgårdarna mäts i en brukarenkät. Senast tillgängliga resultat är från 2013 då 84 procent av barn år och 80 procent av ungdomar år uppgav att de kan, eller oftast kan, vara med och bestämma om vad som händer på fritidsgården. Mer om delaktighetsindex finns att läsa under mål 7. Under 2014 har personal på fritidsgårdarna utbildats i syfte att hjälpa ungdomar att organisera sig själva genom att skapa föreningar. Flera självständiga föreningar har bildats under året. Fritidsgårdarna lotsar även vidare ungdomar till aktiviteter inom föreningslivet utifrån deras intressen. Några gårdar ingår tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Studiefrämjandet i Green Team med syfte att fler barn ska få ta del av naturen. I Jordbro har bland annat basket- och fotbollsträning genomförts tillsammans med de fristående föreningarna AC Jordbro och Vägen ut. Styrgruppen Lakeside Ambassadörer har permanentats och är nu en fast del av konceptet Unga gör för unga. Genom styrgruppen är ungdomar med och påverkar verksamhetens innehåll. Kulturverksamheten har genomfört ett hembygdsprojekt i samarbete med Haninge hembygdsgille och ett fotbollsprojekt i samarbete med fotbollsföreningar. Det har även genomförts läsfrämjande aktiviteter i samarbete med idrottsrörelsen, arbete med kulturambassadörer, samarrangemang med kulturföreningar och dialog med bostadsrättsföreningar kring offentlig konst. Kultursamordnarna för en kontinuerlig dialog med kulturutskottet. I område syd har en dialogprocess förts kring utvecklingen av Jordbro kulturoch föreningshus. Idrottsföreningar som nyttjar förvaltningens idrottsanläggningar bjuds löpande in till driftsråd för att diskutera behov och önskemål tillsammans med förvaltningsrepresentanter. Under året medverkade 15 föreningar i driftsråd. Inom strategiområde livskvalitet och folkhälsa pågår implementering av handlingsplanen Goda relationer med föreningslivet och civilsamhället. Nämndens indikatorer 12 dec 2013 Mål Delaktighet fritidsgårdar år 84 % - - Delaktighet fritidsgårdar år 80 % - - Deltagande föreningar vid driftsråd Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts.

14 10. Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka Tryggheten ska öka Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka Kommentar Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att stödja ungdomar att kunna besöka andra verksamheter än den egna. Jämställdhets- och trygghetsronder genomförs och en handlingsplan vid våld i verksamheten tas fram. I Jordbro har fritidsgården Ung 137 medvetet arbetat för att lyfta fram personer som gjort något extra för fritidsgården, för sig själv och för andra. Ung 137 och Åbygården samarbetar även med frivilliga föräldrar kring nattvandring på helgerna. Biblioteket och fritidsgården i Jordbro har ett erfarenhetsutbyte kring bemötande av olika ungdomsgrupper. Foajén och andra offentliga utrymmen i kulturhuset har inretts utifrån ett trygghetsperspektiv. Arbete pågår även för att trygga området runt Rudan genom aktiviteter, ljus och fler vuxna på plats. På Lakeside pågår ett inkluderingsarbete för att nå underrepresenterade grupper, utifrån den ökade kunskap om jämställdhet och mångfald som Crossing Boarders-utbildningen gav. Enkätundersökningen på fritidsgårdarna har inte genomförts under året, med undantag för Jordbrogården Därför saknas nytt sammanställt resultat för tryggheten på fritidsgårdarna. Jordbrogårdens enkätundersökning visade att 94 procent känner sig trygga i verksamheten svarade 87 procent i den yngre åldersgruppen (10-12 år) och 84 procent i den äldre åldersgruppen (13-19 år) att de känner sig helt trygga på fritidsgården. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Trygghet på fritidsgård år 87 % - - Trygghet på fritidsgård år 84 % - - Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för tryggheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts. 13

15 11. Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Status: Delvis uppfyllt Kommunicera och följa upp utfästelser om service. Systematiskt kommunicera och följa upp verksamheternas utfästelser om service. Status: Delvis uppfyllt Kommentar: Kultur- och fritidsförvaltningen har tio kvalitetsdeklarerade tjänster som infördes Vilka de är framgår i tabellen. Avsikten med att kvalitetsdeklarera en tjänst är att göra kommunens ambition med verksamheten känd och precisera vilken kvalitet som erbjuds. De medborgare som är berörda ska vara delaktiga i framtagandet för att säkerställa att erbjuden kvalitet motsvarar efterfrågad kvalitet. Förvaltningen har under året identifierat ett behov av att revidera befintliga kvalitetsdeklarerade tjänster innan nya införs. Revideringen startar under Nämndens ambition är att alla verksamheter ska kvalitetsdeklarera sina tjänster. Kvalitetsdeklarerade tjänster Bibliotek Bokning Fotbollsplaner Fritidsgårdar Föreningsbidrag Registrering av förening Kulturverksamhet Spår, leder och bad Torvalla sportcentrum Torvalla simhall och Höglundabadet 115 synpunkter inom kultur och fritids område inkom till förvaltningen under året via kommunens webbaserade synpunktshanteringssystem. I 27 procent av fallen fick den som lämnat synpunkten återkoppling inom tre arbetsdagar, som är det rekommenderade. Delvis beror fördröjningen på att berörd chef eller handläggare inte nåddes av synpunkten, på grund av gamla kontaktuppgifter i systemet. Detta åtgärdades i och med att den nya organisationen trädde i kraft i april. Rutinerna har även setts över och ansvar har tydliggjorts för att synpunktshanteringen ska förbättras. Kvalitetsarbete pågår i flera verksamheter. Biblioteken har till exempel tagit fram en policy för bemötande och arbetat med kompetensutveckling för bibliotekets personal gällande IT. Bokningssystemet för lokaler och anläggningar samt rutiner för bokningar ses över. Musikskolan har infört utvärderingssystemet Våga Visa. Under hösten har den egna verksamheten observerats och en brukarenkät genomförts. De professionella och engagerade pedagogerna samt elevernas inflytande framkom som starka sidor. Ett förbättringsområde är bland annat struktur och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. En kvalitetsgranskning av den öppna fritidsverksamheten för åringar på fritidsgårdarna och parkleken genomfördes under året. Granskningen visar att verksamheten lever upp till det uppdrag som skollagen anger. Verksamheten har en god personaltäthet, erbjuder en bredd av aktiviteter och bedrivs i ändamålsenliga lokaler, för att nämna några styrkor. Ett behov av riktlinjer för verksamheten och en plan för det systematiska kvalitetsarbetet identifierades som förbättringsområden. Det finns även en efterfrågan på fler verksamhetsställen och ökade öppettider på loven. 14

16 Förvaltningen har under året arbetat för att förbättra marknadsföringen av verksamheterna. Exempel på det är fritidsgårdarnas aktiva arbete i sociala medier för att nå även dem som inte går på fritidsgård. Ett nyinfört informationsbrev om aktiviteter på fritidsgården Ung 137 mejlas även till föräldrar i Jordbro för att synliggöra verksamhetens innehåll och möjligheter. Antal besök på kultur och fritids sidor på kommunens hemsida uppgick till Det är en avsevärt lägre siffra än föregående år. Främsta orsak är att biblioteken flyttat till en extern webbplats med egen ingång från startsidan haninge.se. Flest sidvisningar hade sidorna för idrott, motion och friluft. Nämndens indikatorer: dec 2013 Mål Besökare kommunens webbsida Kvalitetsdeklarerad tjänst 10 alla 10 Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Enskildes valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Ökad bredd, valfrihet och tillgänglighet. Arbeta för en ökad bredd, valfrihet och tillgänglighet Kommentar Under året utvecklade förvaltningen sina verksamheter på flera olika sätt för att möta invånarnas behov. Musikskolan startade rockgrupper, flera fritidsgårdar införde lördagsöppet och Åbygården öppnade en mötesplats för unga föräldrar, för att nämna några exempel. Investeringar gjordes även i anläggningar. Exempelvis lades nytt konstgräs på två planer. Totalt kan verksamhetsförändringar och investeringar räknas samman till 50 stycken under året. Kulturskolan utgör den största satsningen på ny verksamhet och är en unik satsning som görs i samverkan med fria aktörer inom kultursektorn. Arbetet har genomförts i bred dialog med föreningar och företag. Under höstterminen startade tre fria aktörer en förening, ett studieförbund och ett företag kursverksamhet inom teater, skapande verksamhet och dans inom ramen för Haninge kulturskola. Kulturskolan kompletterar på så sätt den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. Musikskolan hade 763 elever under året, varav 60 procent var flickor och 40 procent pojkar. 498 barn och ungdomar deltog i kulturskolan under hösten. Av dessa var en övervägande del, 83 procent, flickor och 17 procent var pojkar. 24 platser var reserverade för barn och unga med särskilda behov. Den spännande utvecklingen av kulturskolan fortsätter under 2015 med fler platser och bredare utbud. Förvaltningen har även arrangerat ett flertal medborgardialoger under året samt på Lakeside genomfört workshops utifrån ungas egna önskemål. 15

17 Nämndens indikator dec 2013 Mål Nya och förändrade verksamheter Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorn Människor i arbete Fler människor ska komma i arbete Fler är förberedda inför arbetslivet Medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet. Kommentar Genom att erbjuda ungdomsledarutbildning, sommarjobb och praktikplatser samt genomföra arbetsförberedande aktiviteter bidrar nämnden aktivt till att fler, inte minst unga, är förberedda inför arbetslivet. Förvaltningen tog emot 81 sommarjobbande ungdomar, ungefär lika många tjejer som killar. Av dessa tog Lakeside emot flest och erbjöd 40 sommarjobb inom kulturområdet. 69 ungdomar har praktiserat på förvaltningen. Fritidsgårdarna genomförde och vidareutvecklade ungdomsledarutbildningen. En aktiv rekrytering av ungdomar gjordes från olika arenor runt om i kommunen. 22 unga ledare utbildades under året, varav 16 killar och 6 tjejer. Ungdomar från Lyckeby fritidsgård föreläste för de ungdomar som gick utbildningen. Unga ledare har även lett aktiviteter inom idrott och musik och några har anställts som timvikarier. Förvaltningen genomförde ett flertal arbetsförberedande aktiviteter under året. Bland annat läxhjälp och CV-verkstäder. Totalt deltog 1707 personer i dessa aktiviteter. Merparten utfördes av biblioteken och flest deltagare hade Handens bibliotek med sammanlagt 800 deltagare. Biblioteken har både besökt samt tagit emot SFI, Centrum Vux samt Alma Folkhögskola. De har även haft ett brett utbud av IT-handledning på svenska, ryska och spanska. Vid Torvalla, på Rudan och i Handens bibliotek finns ett samarbete med socialförvaltningen för att aktivera personer med funktionsnedsättning och personer som står långt från arbetsmarknaden. I kulturhuset erbjöds en kvalificerad arbetsträning som entrevärd med uppgift att ta emot besökare och svara på frågor. 16

18 Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Deltagare arbetsförberedande aktiviteter Unga ledare fritidsgårdar Praktikplatser och sommarjobb Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Deltagare i arbetsförberedande aktiviteter är en ny indikator för Meningsfull fritid Fler barn och ungdomar ska få uppleva en meningsfull fritid. (nämndspecifikt mål för kultur- och fritidsnämnden) Fler barn och unga kan ta del av kultur- och fritidsutbudet Möjliggöra så att fler barn och unga kan ta del av kultur- och fritidsutbudet. Kommentar Genom att vidareutveckla befintliga verksamheter och starta nya verksamheter ökade attraktiviteten, tillgängligheten och bredden på utbudet. Arbetet gjordes med utgångspunkt i brukarenkäter, livsstilsundersökningar, medborgardialog och utifrån barns och ungas vardagliga inflytande i verksamheterna. Under hösten startade Haninges efterlängtade kulturskola i samverkan med tre fria aktörer inom kultursektorn. Kurserna inom dans, teater och skapande verksamhet kompletterar den kommunala musikskolans utbud och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. Musikskolan genomförde även ett antal öppet-hus-dagar för att nå en bredare grupp, bland annat i bibliotekets lokaler. Barns och ungdomars delaktighet och inflytande är centralt på fritidsgårdarna. Under året deltog besökare i jämställdhets- och trygghetsronder och förbättringar gjordes utifrån rondernas resultat. Genom utåtriktat fritidsledarskap nådde fritidsgårdarna nya besökare. Skolavslutning, sommarverksamhet, LAN och filmmaraton arrangerades, för att nämna några exempel på större aktiviteter. Sagostunder för mindre barn genomfördes på biblioteken och i Jordbro kultur- och föreningshus. Biblioteksintroduktion för förskolebarn genomfördes med inbjudan till samtliga barn i målgruppen. I Jordbro bibliotek infördes så kallat meröppet med självbetjäning vilket förde med sig ytterligare besökare under året. På kulturhuset arrangerades familjelördagar, lördagar i konstverkstan, sommarlovsaktiviteter i samarbete med fritidsgårdar samt fritidsaktiviteter för barn och unga på vardagar. Konstverkstad för barn och ungdomar i eget tempo samt för daglig verksamhet har också bedrivits. Arbete pågår brett på förvaltningen för att tillgängliggöra verksamheterna för personer med 17

19 funktionsnedsättning. En satsning på lättläst har gjorts vid biblioteken för att nämna ett exempel. Besöks- och deltagarstatistik mäts på olika sätt i olika verksamheter och en samlad siffra är därför svår att presentera. Fritidsgårdarna, Jordbro parklek, Lakeside och Miljöverkstan mäter antal besök eller deltagartillfällen. Den sammanräknade besökssiffran för dem är barn och unga. Som framgår i tabellen riktar sig verksamheterna delvis till olika åldersgrupper. Av samtliga besök på fritidsgårdarna gjordes 70 procent av pojkar. Barn och unga i förvaltningens verksamheter Fritidsgårdar, 9 st (besök år) Lakeside (besök år) Jordbro parklek (besök 0-12 år) Miljöverkstan (besök 0-18 år) Haninge musikskola (deltagare 6-18 år) 763 Haninge kulturskola (deltagare 6-18 år) 498 Kommentar tabell: fritidsgårdarna, Lakeside, parkleken och Miljöverkstan mäter antal besök/deltagartillfällen i verksamheten. Musikskolan och kulturskolan redovisar antal elever/deltagare som är inskrivna i verksamheten. Musikskolan och kulturskolan mäter antal personer som varit inskrivna i verksamheten och har en sammanlagd deltagarsiffra på 1261 barn och unga i åldern 6-18 år. Fler flickor än pojkar deltar i verksamheterna. För kulturskolan rörde det sig om 83 procent flickor medan siffran för musikskolan var 60 procent flickor. 24 platser inom kulturskolan var reserverade för barn och unga med särskilda behov. Mer om förvaltningens nya och förändrade verksamheter finns att läsa under mål 12. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Antal besök barn/unga KOFs verksamheter Nya och förändrade verksamheter Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Antal besök av barn och unga i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är en ny indikator för Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en 18

20 budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar Nämnden hade en budget i balans och redovisar ett litet överskott. Under första halvåret sjösatte förvaltningen en ny organisation som bland annat har till syfte att tillhandahålla tydligare styrning och ledning samt effektivare resursanvändning. Sjukfrånvaron minskade inom förvaltningen under året. Genom att erbjuda ungdomsledarutbildning, sommarjobb och praktikplatser samt genomföra arbetsförberedande aktiviteter bidrog nämnden även till att fler, framförallt unga, är förberedda inför arbetslivet. 20. Budgeterat resultat Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Systematiskt förbättringsarbete Systematiskt förbättringsarbete skapar effektivare processer och arbetsmetoder som leder till en budget i balans. Kommentar Det ekonomiska resultatet blev 1,1 miljoner kronor bättre än budget. Med anledning av förvaltningens nya organisation har det identifierats ett behov av ökad kompetens inom ekonomisk styrning och ledning vilket mycket fokus har lagts på under året. Processer och rutiner har setts över och förtydligats för att stärka stödet i det systematiska förbättringsarbetet. Kontinuerlig månadsuppföljning sker i respektive verksamhet. 21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Status: Ej uppfyllt Systematiskt förändringsarbete samt utvecklad styrning och ledning Systematiskt förändringsarbete och effektivare metoder som skapar ökad delaktighet och engagemang. Styrningen och ledningen av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter utvecklas för ökad nöjdhet hos medarbetare. Status: Delvis uppfyllt 19

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011.

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Borlänge kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till folkhälsoplan för Borlänge Kommuns långsiktiga,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer