ÅRSREDOVISNING Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden

2

3 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer... 4 Ekologisk hållbarhet... 4 Social hållbarhet... 7 Ekonomisk hållbarhet Ökad tillgänglighet Intern kontroll Ekonomi Resultaträkning och resultat per område Resultatöverföring Investeringsrapport Personal Personalpolitiska programmet Analys av sjukfrånvaro Personalstatistik Framtid

4 Sammanfattning Det ekonomiska resultatet blev 1,1 miljoner kronor bättre än budget. Nämndens nettobudget, inklusive överföring av 2013 års överskott, omfattade totalt 178,9 miljoner. et var 177,8 miljoner. Överskottet beror främst på att nämndens reserv på 1 miljon kronor är oanvänd. Ett projekt som finansierats med resultatöverföringsmedel har inte drivits fullt ut vilket borde ha skapat ett större överskott. Samtidigt har förvaltningen haft en del obudgeterade kostnader som gör att överskottet minskat. För att skapa bättre verksamhet för Haninges invånare genom stärkt lokal förankring sjösatte förvaltningen den 1 april en ny organisation som baseras på tre geografiska områden; norr, central och syd. Verksamheterna är indelade i tre strategiområden utifrån deras inriktning. Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september. Programmen ska gälla i flera år och arbetet för att förverkliga dem har påbörjats. Under hösten startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i dans, teater och skapande verksamhet som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag. Nämnden bidrog till målområdet ekologisk hållbarhet framförallt genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energibesparande åtgärder och ekologiska inköp. Inom målområdet social hållbarhet bidrog nämnden genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa i kommunen samt en god informationsoch kunskapsspridning. Nämnden erbjöd ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor. Förvaltningens nya organisation har bland annat till syfte att tillhandahålla tydligare styrning och ledning samt effektivare resursanvändning. Sjukfrånvaron minskade under året. Nämnden medverkade till att förbereda unga för arbetslivet genom att erbjuda ungdomsledarutbildning och ta emot praktikanter och sommarjobbare. På så sätt bidrog nämnden även till målområdet ekonomisk hållbarhet. 3

5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september. Programmen ska gälla i flera år och arbetet för att förverkliga dem har påbörjats. Under hösten startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i teater, skapande verksamhet och dans som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag. Kulturskolan kompletterar på så sätt den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. För att skapa bättre verksamhet för Haninges invånare genom stärkt lokal förankring sjösatte förvaltningen den 1 april en ny organisation som baseras på tre geografiska områden; norr, central och syd. Verksamheterna är indelade i tre strategiområden utifrån deras inriktning. Ansvarsområde Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, musik- och kulturskola, kulturmiljö, kulturprogram och utställningar, fritidsgårdar och ungdomens hus Lakeside, idrotts- och friluftsanläggningar, Miljöverkstan, bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd. Mål och indikatorer Kultur- och fritidsnämnden arbetade under 2014 med 19 av kommunfullmäktiges mål. Nämnden utformade strategier för arbetet och valde i flera fall egna indikatorer för att mäta utvecklingen. Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller helt uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Kommentar Nämnden bidrog till målområdet genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energibesparande åtgärder och prioriterade ekologiska livsmedel vid inköp. 4

6 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Kunskapsutveckling Kunskapsutveckling av barn, ungdomar, allmänhet och personal i det vardagliga miljötänket. Kommentar Miljöverkstan utbildar elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Det görs i form av klassprogram, lärarfortbildning och arrangemang för allmänheten. Inom stadsodlingsprojektet Jordiga broar har Miljöverkstan inspirerat privatpersoner, förskolor och skolor att komma igång med odling. Projektet finansieras via Haninge kommuns klimatmiljon. Under 2014 nådde Miljöverkstan ut bredare med sin verksamhet jämfört med föregående år. Totalt genomfördes 75 arrangemang och personer deltog. Av dessa var barn och unga upp till 18 år och könsfördelningen var jämnt fördelad. Miljöverkstans mest välbesökta arrangemang var uppmärksammandet av den globala klimatmanifestationen Earth hour, ett event som genomfördes i Jordbro och Handen med sammanlagt 360 besökare. Förvaltningen har sju fordon som drivs med miljödiesel klass 1. Det är i dagsläget det bästa alternativet ur miljöhänsyn för den typ av fordon förvaltningen har. Antal verksamheter som källsorterar har ökat till 22. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Fordon som drivs med miljövänligt bränsle 6-7 Källsortering Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Ekologiska inköp Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Ekologiska inköp prioriteras Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av livsmedel. Kommentar Verksamheterna prioriterar ekologiska alternativ och andelen har ökat från 21 procent till 23 procent av förvaltningens totala livsmedelsinköp hos ramavtalsleverantören. Exempelvis köper 5

7 verksamheterna inom strategiområde livskvalitet och folkhälsa enbart ekologiskt kaffe. Lakeside ligger i framkant och prioriterar även vegetarisk och vegansk mat för att minska miljöpåverkan. För hela Haninge kommun var andelen ekologiska livsmedel 30 procent, vilket var över målvärdet på minst 25 procent för året. Av kommunens nämnder hade kultur- och fritidsnämnden näst högst andel. Förvaltningens arbete för att öka andelen ekologiska inköp och bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål fortsätter. 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska Verka för alternativa energikällor Verka för och stimulera till att alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. Kommentar Arbetet med energieffektiviseringar har startat vid Torvalla sportcentrum. En översyn av armaturer för byte till energisnål LED-belysning i elljusspår har påbörjats. Flera verksamheter har engagerats som ekopiloter och med anledning av det har bland annat en energirond genomförts i Jordbro kultur- och föreningshus. Miljöverkstans verksamhet i form av klassprogram, lärarfortbildning och arrangemang för allmänheten sprider kunskap och stimulerar till minskad energianvändning. Exempelvis uppmärksammades den globala klimatmanifestationen Earth hour med event i både Jordbro och Handen, som båda var välbesökta. 4. Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska öka Stärka kunskapen Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Kommentar Se mål 1. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna

8 5. Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare Stärka kunskapen Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Kommentar Se mål 1. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang Miljöverkstan Besökare Miljöverkstan Källsortering Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Kommentar Nämnden bidrog till målområdet genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa samt en god informations- och kunskapsspridning i kommunen. Nämnden erbjöd ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor. Ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för kommunen färdigställdes och beslutades under året. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Ett brett och tillgängligt utbud Ett brett och tillgängligt utbud av kultur- och fritidsverksamheter i ändamålsenliga lokaler skapar attraktivitet och fyller en viktig funktion i utvecklingen av den regionala stadskärnan. Kommentar Kvalitet, tillgänglighet och delaktighet har varit viktiga ledstjärnor i utvecklingsarbetet under året. 7

9 Förvaltningen har varit aktiv i den regionala stadskärnans styrgrupp och i omgestaltningen av Poseidons torg. Tre offentliga konstprojekt samt en kurs för barn och unga om det offentliga rummet har genomförts, båda i centrala Handen. Projekt Avspark genomfördes i anslutning till fotbolls-vm med syfte att uppleva fotboll på ett helt nytt sätt genom konst, film, dans och läsning. Ekens gård har arbetat aktivt tillsammans med centrumägaren och andra aktörer i Handen för att locka fler ungdomar till fritidsgården, vilket fått stort genomslag. Ett regionalt kampsportcentrum har startat i Torvalla sporthall. Biblioteken erbjuder en bred verksamhet och har bland annat genomfört bokcirklar, erbjudit juristhjälp samt haft språkcafé med läxhjälp. Bokbussen marknadsför biblioteken genom besök på torg och platser som besöks av många Haningebor. Under året har köpcentrumet Port 73 besökts kontinuerligt och sommarbokbussen besökte till exempel Dalarö torg och Årsta havsbad. Totalt gjordes strax över 1,5 miljoner besök under året i förvaltningens verksamheter i den regionala stadskärnan. I den siffran ingår Torvalla sim- och sporthall, Torvalla IP, Haninge kulturhus, Handens bibliotek, ungdomens hus Lakeside och fritidsgården Ekens gård. 844 publika arrangemang genomfördes av förvaltningen eller med förvaltningen som samverkanspart. Antal besök vid verksamheter i den regionala stadskärnan Torvalla sim- och sporthall Torvalla IP Haninge kulturhus Handens bibliotek Lakeside Ekens gård Totalt Kommentar tabell: Besöksräknaren i kulturhusets entré mätte besök under året. Entrén passeras för att ta sig till biblioteket, som ligger inne i kulturhuset och har en egen besöksräknare vid sin ingång. Hur besökarna rör sig inne i huset går inte att utläsa. I sammanräkningen ingår enbart totalsiffran för kulturhuset. Besöksantal på Torvalla har uppskattats på grund av driftstopp i besöksräknarna. I årets redovisning inkluderas enbart förvaltningens verksamheter i centrala Handen användes en vidare definition av den regionala stadskärnan och även verksamheter utanför centrala Handen ingick med sin statistik. En jämförelse mellan åren är därför inte relevant. Dessvärre hade besöksräknarna vid Torvalla IP samt sim- och sporthallen flera driftstopp under året och besökssiffran har fått uppskattas. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Arrangemang regionala stadskärnan Besök vid verksamheter i regionala stadskärnan Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Olika antal verksamheter ingick i mätningen 2013 och 2014 och jämförelse mellan åren är därför inte relevant. 8

10 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar. Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar utifrån deras livsvillkor Kommentar Arbete pågår för att öka andelen nya besökare som idag står utanför den organiserade fritiden. Ekens gård ökade antal nya besökare utifrån den aktiva närvaron av fritidsledare i centrumsamverkan. Flera fritidsgårdar har infört lördagsöppet under året. Verksamhet för äldre tonåringar, 16 år och uppåt, är under utveckling på flera fritidsgårdar. Sommarlovsaktiviteter genomfördes i samverkan mellan biblioteket, kulturhuset och Lakeside. Fritidsgårdarna har startat upp en fortbildningsprocess kring inkludering med koppling till både handledningen Lätt och rätt för alla och utvecklingsområden utifrån undersökningen Ung Livsstil, som genomfördes 2012 bland kommunens barn och unga. Ungdomsledarutbildningen har genomförts och unga ledare har engagerats i olika ansvarsuppdrag, såsom spontanfotboll och dans. På fritidsgårdarna har ungdomar stöttats att bilda föreningar för att kunna fördjupa och utveckla sina intressen. Flera nya föreningar har startat under året. Det utåtriktade fritidsledarskapet har resulterat i att både fritidsledare och ungdomar tillsammans knutit kontakter till andra parter i kommunen. Enkätundersökningen på fritidsgårdarna har inte genomförts under året, med undantag för Jordbrogården Därför saknas nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdarna svarade 84 procent av åringarna att de kan eller oftast kan vara med och bestämma vad som händer på fritidsgården. Räknar vi istället ut ett sammanvägt resultat av ett antal frågor om delaktighet får vi ett delaktighetsindex på 68 procent för åldersgruppen år. Då ingår även frågor om besökarna kan eller oftast kan vara med och bestämma om hur det ser ut i lokalerna och vad som ska köpas in samt om de får vara med och ordna aktiviteter. Minst delaktiga känner sig åringarna i utformandet av lokalerna. I den äldre åldersgruppen år svarade 80 procent att de får eller oftast får vara med och bestämma om vad som händer på fritidsgården. Delaktighetsindex, det sammanvägda resultatet på delaktighetsfrågorna, var 77 procent. Tonåringarna känner sig minst delaktiga i beslut om hur det ska se ut på fritidsgården, precis som de yngre besökarna, och vad som ska köpas in. Jordbrogårdens enkätundersökning 2014 visade på ett delaktighetsindex på 77 procent. Flest besökare, 94 procent, anser att de kan påverka verksamhetsinnhållet men enbart 53 procent att de kan påverka hur lokalerna ser ut. Enkäten hade en låg svarsfrekvens vilket gör resultatet mindre tillförlitligt. Mönstret i svaren känns dock igen från tidigare sammanställda undersökningar. Under sommaren tog förvaltningen emot 81 unga sommarjobbare i verksamheterna. 69 ungdomar har praktiserat på förvaltningen under året. 9

11 För att stödja och medverka till att utveckla föreningslivet har förvaltningen bland annat genomfört satsningarna Utmärkt förening och Haninge coach academy. Utbildning i Aktivitetskort på nätet, kommunens tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvarorapportering, har även genomförts. Vid Torvalla Sportcentrum förs regelbunden dialog med föreningarna för att utveckla verksamheterna. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Delaktighet fritidsgårdar år 84 % - - Delaktighet fritidsgårdar år 80 % - - Praktikplatser och sommarjobb Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts. 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras Stärkt välbefinnande Välbefinnande stärks genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler. Kommentar Förvaltningen har genom sina tre strategiområden fokus på livskvalitet och folkhälsa, information och kunskap samt att rusta barn och unga för vuxenlivet. Här ingår ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Besöken i förvaltningens verksamheter var strax över 2,2 miljoner. Totalt sett har besöken minskat något jämfört med föregående år (se tabell på nästa sida). Minskningen kan spåras till Torvalla IP och Torvalla sim- och sporthall, men då bör noteras att besökssiffran för de verksamheterna är uppskattad. Detta på grund av driftstopp i besöksräknaren. Övriga verksamheter har i stort sett haft samma antal besökare, eller något fler, än föregående år. Jordbro parklek sticker ut med en dubblering. Av kommunens barn och unga i åldern 7-20 år var 54 procent, personer, aktiva i en förening. Det är en något lägre siffra än föregående år, vilket speglar en allmän trend för föreningslivet. En något större andel killar (55 procent) var föreningsaktiva än tjejer (53 procent). Särskild fokus har lagts på att göra våra verksamheter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Konstverkstan har haft särskilda tillfällen för daglig verksamhet och för barn i eget tempo. Medarbetare på biblioteken har utbildats i nedladdning av talböcker. I Jordbro kultur- och föreningshus har hörselslingor och scenmarkörer vid stora scenen åtgärdats i syfte att öka tillgängligheten. Det årligen återkommande Beachparty på Dalarö genomfördes, ett regionalt arrangemang där 120 ungdomar med funktionsnedsättning från sex kommuner samlas för att ta del av föreningsaktiviteter och träffa kompisar. 10

12 Besök i ett urval av förvaltningens verksamheter Torvalla sim- och sporthall Torvalla IP Haninge kulturhus Bibliotek Fritidsgårdar Lakeside Jordbro parklek Totalt Kommentar tabell: Besöken på Handens bibliotek, som ligger i kulturhuset, ingår både i kulturhusets besökssiffra och i besökssiffran för samtliga bibliotek hade Handens bibliotek besök. Fritidsgårdarna och parkleken genomför manuella besöksmätningar två veckor per år som en årssiffra beräknas utifrån. Övriga verksamheter har besöksräknare. Särskild fokus har lagts på att göra våra verksamheter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Konstverkstan har haft särskilda tillfällen för daglig verksamhet och för barn i eget tempo. Medarbetare på biblioteken har utbildats i nedladdning av talböcker. I Jordbro kultur- och föreningshus har hörselslingor och scenmarkörer vid stora scenen åtgärdats i syfte att öka tillgängligheten. Det årligen återkommande Beachparty på Dalarö genomfördes, ett regionalt arrangemang där 120 ungdomar med funktionsnedsättning från sex kommuner samlas för att ta del av föreningsaktiviteter och träffa kompisar. Lakeside har under året arbetat aktivt med att implementera ett normkritiskt förhållningssätt vilket nu genomsyrar verksamheten. Även fritidsgårdarna arbetar med att fortbilda och medvetandegöra kring inkludering. På biblioteket i Handen har påsar med normkritiska barnböcker delats ut. För att minska rökningen har en handlingsplan tagits fram på fritidsgårdarna. Åbygården har öppnat en mötesplats för unga föräldrar, då föräldralediga under 26 år är välkomna tillsammans med sina barn en förmiddag i veckan. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Andel föreningsaktiva barn och unga 59 % - 54 % Besök förvaltningens verksamheter Kommentar tabell: målvärdet för antal besök i förvaltningens verksamheter var en ökning, formulerad bättre än För andel föreningsaktiva barn och unga har inget målvärde angivits. 11

13 9. Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Utvecklad dialog Dialog i olika former utvecklas för så väl medborgare som föreningar. Kommentar Flera stora utvecklingsfrågor inom nämndens ansvarsområde processas i nära dialog med föreningsliv och medborgare. Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla inflytandemetoder och bygga goda relationer med civilsamhället. Det vardagliga inflytandet i verksamheterna är prioriterat, inte minst på fritidsgårdarna. Delaktigheten på fritidgårdarna mäts i en brukarenkät. Senast tillgängliga resultat är från 2013 då 84 procent av barn år och 80 procent av ungdomar år uppgav att de kan, eller oftast kan, vara med och bestämma om vad som händer på fritidsgården. Mer om delaktighetsindex finns att läsa under mål 7. Under 2014 har personal på fritidsgårdarna utbildats i syfte att hjälpa ungdomar att organisera sig själva genom att skapa föreningar. Flera självständiga föreningar har bildats under året. Fritidsgårdarna lotsar även vidare ungdomar till aktiviteter inom föreningslivet utifrån deras intressen. Några gårdar ingår tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Studiefrämjandet i Green Team med syfte att fler barn ska få ta del av naturen. I Jordbro har bland annat basket- och fotbollsträning genomförts tillsammans med de fristående föreningarna AC Jordbro och Vägen ut. Styrgruppen Lakeside Ambassadörer har permanentats och är nu en fast del av konceptet Unga gör för unga. Genom styrgruppen är ungdomar med och påverkar verksamhetens innehåll. Kulturverksamheten har genomfört ett hembygdsprojekt i samarbete med Haninge hembygdsgille och ett fotbollsprojekt i samarbete med fotbollsföreningar. Det har även genomförts läsfrämjande aktiviteter i samarbete med idrottsrörelsen, arbete med kulturambassadörer, samarrangemang med kulturföreningar och dialog med bostadsrättsföreningar kring offentlig konst. Kultursamordnarna för en kontinuerlig dialog med kulturutskottet. I område syd har en dialogprocess förts kring utvecklingen av Jordbro kulturoch föreningshus. Idrottsföreningar som nyttjar förvaltningens idrottsanläggningar bjuds löpande in till driftsråd för att diskutera behov och önskemål tillsammans med förvaltningsrepresentanter. Under året medverkade 15 föreningar i driftsråd. Inom strategiområde livskvalitet och folkhälsa pågår implementering av handlingsplanen Goda relationer med föreningslivet och civilsamhället. Nämndens indikatorer 12 dec 2013 Mål Delaktighet fritidsgårdar år 84 % - - Delaktighet fritidsgårdar år 80 % - - Deltagande föreningar vid driftsråd Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för delaktigheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts.

14 10. Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka Tryggheten ska öka Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka Kommentar Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att stödja ungdomar att kunna besöka andra verksamheter än den egna. Jämställdhets- och trygghetsronder genomförs och en handlingsplan vid våld i verksamheten tas fram. I Jordbro har fritidsgården Ung 137 medvetet arbetat för att lyfta fram personer som gjort något extra för fritidsgården, för sig själv och för andra. Ung 137 och Åbygården samarbetar även med frivilliga föräldrar kring nattvandring på helgerna. Biblioteket och fritidsgården i Jordbro har ett erfarenhetsutbyte kring bemötande av olika ungdomsgrupper. Foajén och andra offentliga utrymmen i kulturhuset har inretts utifrån ett trygghetsperspektiv. Arbete pågår även för att trygga området runt Rudan genom aktiviteter, ljus och fler vuxna på plats. På Lakeside pågår ett inkluderingsarbete för att nå underrepresenterade grupper, utifrån den ökade kunskap om jämställdhet och mångfald som Crossing Boarders-utbildningen gav. Enkätundersökningen på fritidsgårdarna har inte genomförts under året, med undantag för Jordbrogården Därför saknas nytt sammanställt resultat för tryggheten på fritidsgårdarna. Jordbrogårdens enkätundersökning visade att 94 procent känner sig trygga i verksamheten svarade 87 procent i den yngre åldersgruppen (10-12 år) och 84 procent i den äldre åldersgruppen (13-19 år) att de känner sig helt trygga på fritidsgården. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Trygghet på fritidsgård år 87 % - - Trygghet på fritidsgård år 84 % - - Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Nytt resultat för tryggheten på fritidsgårdar saknas då brukarenkät ej genomförts. 13

15 11. Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Status: Delvis uppfyllt Kommunicera och följa upp utfästelser om service. Systematiskt kommunicera och följa upp verksamheternas utfästelser om service. Status: Delvis uppfyllt Kommentar: Kultur- och fritidsförvaltningen har tio kvalitetsdeklarerade tjänster som infördes Vilka de är framgår i tabellen. Avsikten med att kvalitetsdeklarera en tjänst är att göra kommunens ambition med verksamheten känd och precisera vilken kvalitet som erbjuds. De medborgare som är berörda ska vara delaktiga i framtagandet för att säkerställa att erbjuden kvalitet motsvarar efterfrågad kvalitet. Förvaltningen har under året identifierat ett behov av att revidera befintliga kvalitetsdeklarerade tjänster innan nya införs. Revideringen startar under Nämndens ambition är att alla verksamheter ska kvalitetsdeklarera sina tjänster. Kvalitetsdeklarerade tjänster Bibliotek Bokning Fotbollsplaner Fritidsgårdar Föreningsbidrag Registrering av förening Kulturverksamhet Spår, leder och bad Torvalla sportcentrum Torvalla simhall och Höglundabadet 115 synpunkter inom kultur och fritids område inkom till förvaltningen under året via kommunens webbaserade synpunktshanteringssystem. I 27 procent av fallen fick den som lämnat synpunkten återkoppling inom tre arbetsdagar, som är det rekommenderade. Delvis beror fördröjningen på att berörd chef eller handläggare inte nåddes av synpunkten, på grund av gamla kontaktuppgifter i systemet. Detta åtgärdades i och med att den nya organisationen trädde i kraft i april. Rutinerna har även setts över och ansvar har tydliggjorts för att synpunktshanteringen ska förbättras. Kvalitetsarbete pågår i flera verksamheter. Biblioteken har till exempel tagit fram en policy för bemötande och arbetat med kompetensutveckling för bibliotekets personal gällande IT. Bokningssystemet för lokaler och anläggningar samt rutiner för bokningar ses över. Musikskolan har infört utvärderingssystemet Våga Visa. Under hösten har den egna verksamheten observerats och en brukarenkät genomförts. De professionella och engagerade pedagogerna samt elevernas inflytande framkom som starka sidor. Ett förbättringsområde är bland annat struktur och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. En kvalitetsgranskning av den öppna fritidsverksamheten för åringar på fritidsgårdarna och parkleken genomfördes under året. Granskningen visar att verksamheten lever upp till det uppdrag som skollagen anger. Verksamheten har en god personaltäthet, erbjuder en bredd av aktiviteter och bedrivs i ändamålsenliga lokaler, för att nämna några styrkor. Ett behov av riktlinjer för verksamheten och en plan för det systematiska kvalitetsarbetet identifierades som förbättringsområden. Det finns även en efterfrågan på fler verksamhetsställen och ökade öppettider på loven. 14

16 Förvaltningen har under året arbetat för att förbättra marknadsföringen av verksamheterna. Exempel på det är fritidsgårdarnas aktiva arbete i sociala medier för att nå även dem som inte går på fritidsgård. Ett nyinfört informationsbrev om aktiviteter på fritidsgården Ung 137 mejlas även till föräldrar i Jordbro för att synliggöra verksamhetens innehåll och möjligheter. Antal besök på kultur och fritids sidor på kommunens hemsida uppgick till Det är en avsevärt lägre siffra än föregående år. Främsta orsak är att biblioteken flyttat till en extern webbplats med egen ingång från startsidan haninge.se. Flest sidvisningar hade sidorna för idrott, motion och friluft. Nämndens indikatorer: dec 2013 Mål Besökare kommunens webbsida Kvalitetsdeklarerad tjänst 10 alla 10 Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Enskildes valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Ökad bredd, valfrihet och tillgänglighet. Arbeta för en ökad bredd, valfrihet och tillgänglighet Kommentar Under året utvecklade förvaltningen sina verksamheter på flera olika sätt för att möta invånarnas behov. Musikskolan startade rockgrupper, flera fritidsgårdar införde lördagsöppet och Åbygården öppnade en mötesplats för unga föräldrar, för att nämna några exempel. Investeringar gjordes även i anläggningar. Exempelvis lades nytt konstgräs på två planer. Totalt kan verksamhetsförändringar och investeringar räknas samman till 50 stycken under året. Kulturskolan utgör den största satsningen på ny verksamhet och är en unik satsning som görs i samverkan med fria aktörer inom kultursektorn. Arbetet har genomförts i bred dialog med föreningar och företag. Under höstterminen startade tre fria aktörer en förening, ett studieförbund och ett företag kursverksamhet inom teater, skapande verksamhet och dans inom ramen för Haninge kulturskola. Kulturskolan kompletterar på så sätt den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. Musikskolan hade 763 elever under året, varav 60 procent var flickor och 40 procent pojkar. 498 barn och ungdomar deltog i kulturskolan under hösten. Av dessa var en övervägande del, 83 procent, flickor och 17 procent var pojkar. 24 platser var reserverade för barn och unga med särskilda behov. Den spännande utvecklingen av kulturskolan fortsätter under 2015 med fler platser och bredare utbud. Förvaltningen har även arrangerat ett flertal medborgardialoger under året samt på Lakeside genomfört workshops utifrån ungas egna önskemål. 15

17 Nämndens indikator dec 2013 Mål Nya och förändrade verksamheter Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorn Människor i arbete Fler människor ska komma i arbete Fler är förberedda inför arbetslivet Medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet. Kommentar Genom att erbjuda ungdomsledarutbildning, sommarjobb och praktikplatser samt genomföra arbetsförberedande aktiviteter bidrar nämnden aktivt till att fler, inte minst unga, är förberedda inför arbetslivet. Förvaltningen tog emot 81 sommarjobbande ungdomar, ungefär lika många tjejer som killar. Av dessa tog Lakeside emot flest och erbjöd 40 sommarjobb inom kulturområdet. 69 ungdomar har praktiserat på förvaltningen. Fritidsgårdarna genomförde och vidareutvecklade ungdomsledarutbildningen. En aktiv rekrytering av ungdomar gjordes från olika arenor runt om i kommunen. 22 unga ledare utbildades under året, varav 16 killar och 6 tjejer. Ungdomar från Lyckeby fritidsgård föreläste för de ungdomar som gick utbildningen. Unga ledare har även lett aktiviteter inom idrott och musik och några har anställts som timvikarier. Förvaltningen genomförde ett flertal arbetsförberedande aktiviteter under året. Bland annat läxhjälp och CV-verkstäder. Totalt deltog 1707 personer i dessa aktiviteter. Merparten utfördes av biblioteken och flest deltagare hade Handens bibliotek med sammanlagt 800 deltagare. Biblioteken har både besökt samt tagit emot SFI, Centrum Vux samt Alma Folkhögskola. De har även haft ett brett utbud av IT-handledning på svenska, ryska och spanska. Vid Torvalla, på Rudan och i Handens bibliotek finns ett samarbete med socialförvaltningen för att aktivera personer med funktionsnedsättning och personer som står långt från arbetsmarknaden. I kulturhuset erbjöds en kvalificerad arbetsträning som entrevärd med uppgift att ta emot besökare och svara på frågor. 16

18 Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Deltagare arbetsförberedande aktiviteter Unga ledare fritidsgårdar Praktikplatser och sommarjobb Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Deltagare i arbetsförberedande aktiviteter är en ny indikator för Meningsfull fritid Fler barn och ungdomar ska få uppleva en meningsfull fritid. (nämndspecifikt mål för kultur- och fritidsnämnden) Fler barn och unga kan ta del av kultur- och fritidsutbudet Möjliggöra så att fler barn och unga kan ta del av kultur- och fritidsutbudet. Kommentar Genom att vidareutveckla befintliga verksamheter och starta nya verksamheter ökade attraktiviteten, tillgängligheten och bredden på utbudet. Arbetet gjordes med utgångspunkt i brukarenkäter, livsstilsundersökningar, medborgardialog och utifrån barns och ungas vardagliga inflytande i verksamheterna. Under hösten startade Haninges efterlängtade kulturskola i samverkan med tre fria aktörer inom kultursektorn. Kurserna inom dans, teater och skapande verksamhet kompletterar den kommunala musikskolans utbud och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. Musikskolan genomförde även ett antal öppet-hus-dagar för att nå en bredare grupp, bland annat i bibliotekets lokaler. Barns och ungdomars delaktighet och inflytande är centralt på fritidsgårdarna. Under året deltog besökare i jämställdhets- och trygghetsronder och förbättringar gjordes utifrån rondernas resultat. Genom utåtriktat fritidsledarskap nådde fritidsgårdarna nya besökare. Skolavslutning, sommarverksamhet, LAN och filmmaraton arrangerades, för att nämna några exempel på större aktiviteter. Sagostunder för mindre barn genomfördes på biblioteken och i Jordbro kultur- och föreningshus. Biblioteksintroduktion för förskolebarn genomfördes med inbjudan till samtliga barn i målgruppen. I Jordbro bibliotek infördes så kallat meröppet med självbetjäning vilket förde med sig ytterligare besökare under året. På kulturhuset arrangerades familjelördagar, lördagar i konstverkstan, sommarlovsaktiviteter i samarbete med fritidsgårdar samt fritidsaktiviteter för barn och unga på vardagar. Konstverkstad för barn och ungdomar i eget tempo samt för daglig verksamhet har också bedrivits. Arbete pågår brett på förvaltningen för att tillgängliggöra verksamheterna för personer med 17

19 funktionsnedsättning. En satsning på lättläst har gjorts vid biblioteken för att nämna ett exempel. Besöks- och deltagarstatistik mäts på olika sätt i olika verksamheter och en samlad siffra är därför svår att presentera. Fritidsgårdarna, Jordbro parklek, Lakeside och Miljöverkstan mäter antal besök eller deltagartillfällen. Den sammanräknade besökssiffran för dem är barn och unga. Som framgår i tabellen riktar sig verksamheterna delvis till olika åldersgrupper. Av samtliga besök på fritidsgårdarna gjordes 70 procent av pojkar. Barn och unga i förvaltningens verksamheter Fritidsgårdar, 9 st (besök år) Lakeside (besök år) Jordbro parklek (besök 0-12 år) Miljöverkstan (besök 0-18 år) Haninge musikskola (deltagare 6-18 år) 763 Haninge kulturskola (deltagare 6-18 år) 498 Kommentar tabell: fritidsgårdarna, Lakeside, parkleken och Miljöverkstan mäter antal besök/deltagartillfällen i verksamheten. Musikskolan och kulturskolan redovisar antal elever/deltagare som är inskrivna i verksamheten. Musikskolan och kulturskolan mäter antal personer som varit inskrivna i verksamheten och har en sammanlagd deltagarsiffra på 1261 barn och unga i åldern 6-18 år. Fler flickor än pojkar deltar i verksamheterna. För kulturskolan rörde det sig om 83 procent flickor medan siffran för musikskolan var 60 procent flickor. 24 platser inom kulturskolan var reserverade för barn och unga med särskilda behov. Mer om förvaltningens nya och förändrade verksamheter finns att läsa under mål 12. Nämndens indikatorer dec 2013 Mål Antal besök barn/unga KOFs verksamheter Nya och förändrade verksamheter Kommentar tabell: målvärde har inte angivits för indikatorerna Antal besök av barn och unga i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är en ny indikator för Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en 18

20 budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar Nämnden hade en budget i balans och redovisar ett litet överskott. Under första halvåret sjösatte förvaltningen en ny organisation som bland annat har till syfte att tillhandahålla tydligare styrning och ledning samt effektivare resursanvändning. Sjukfrånvaron minskade inom förvaltningen under året. Genom att erbjuda ungdomsledarutbildning, sommarjobb och praktikplatser samt genomföra arbetsförberedande aktiviteter bidrog nämnden även till att fler, framförallt unga, är förberedda inför arbetslivet. 20. Budgeterat resultat Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Systematiskt förbättringsarbete Systematiskt förbättringsarbete skapar effektivare processer och arbetsmetoder som leder till en budget i balans. Kommentar Det ekonomiska resultatet blev 1,1 miljoner kronor bättre än budget. Med anledning av förvaltningens nya organisation har det identifierats ett behov av ökad kompetens inom ekonomisk styrning och ledning vilket mycket fokus har lagts på under året. Processer och rutiner har setts över och förtydligats för att stärka stödet i det systematiska förbättringsarbetet. Kontinuerlig månadsuppföljning sker i respektive verksamhet. 21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Status: Ej uppfyllt Systematiskt förändringsarbete samt utvecklad styrning och ledning Systematiskt förändringsarbete och effektivare metoder som skapar ökad delaktighet och engagemang. Styrningen och ledningen av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter utvecklas för ökad nöjdhet hos medarbetare. Status: Delvis uppfyllt 19

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2 2015 per den 31 augusti. Kultur- och fritidsnämnden

DELÅRSRAPPORT 2 2015 per den 31 augusti. Kultur- och fritidsnämnden DELÅRSRAPPORT 2 2015 per den 31 augusti Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2 2015 Förvaltningsberättelse... 3 Mål och Indikatorer... 4 Ekologisk hållbarhet... 4 Social

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Viktiga händelser... 5 Ansvarsområde... 6 Mål och indikatorer...

Läs mer

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 HBTQ-HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR OCH FRITID 2017 1(9) Samhällsbyggnad Helena Götesdotter, 0709-318 313 helena.gotesdotter@osby.se HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 Alla medarbetare som

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Folkhälsoplan Huddinge kommun

Folkhälsoplan Huddinge kommun Folkhälsoplan Huddinge kommun 2017-2019 FOLKHÄLSOPLANEN 1 Innehåll Om folkhälsoplanen 2 Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med folkhälsa 2 Fysisk aktivitet 3 Målgrupp 5 Aktiviteter 5 Strategier och

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/

Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/ 2011-12-14 2012-02-21 Till Södermöre kommundelsnämnd SK 2011/00089 827. Återremiss Modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens fritidsgårdar, för att öka öppettiderna Förslag till beslut

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan Uppföljningsplan till Kulturen 1 (5) Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan Mål- och resultatstyrning i Nacka kommun Nacka kommun styrs genom mål och resultatuppföljning vilket bygger på ett delegerat

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer