Visionsprogram PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK"

Transkript

1 Visionsprogram PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

2 Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till goda kommunikationer i form av flyg, tåg och bil. Bostäder, handel, utbildning och arbetstillfällen finns och planeras i och i anslutning till parken förvärvade Peab Valhall Park och har sedan dess arbetat med att utveckla parken. Ett 40-tal verksamheter har idag sina lokaler här och sysselsätter ca 1200 personer. Flera delar av parken har detaljplanelagts för att säkerställa fortsatt utveckling. Detta visionsprogram utgör underlag för planläggning av området längs väg 1710 och omfattar dels den öppna ytan kring infarten till Valhall Park och skogpartiet i parkens sydvästra del. I anslutning till infarten planeras ett torg, Bjärekulla matmarknad, med försäljning av närproducerade livsmedel. Kring torget planeras en blandad bebyggelse med bostäder och handel. En hög täthet med varierad bebyggelse skapar en intim och spännande miljö. I den sydvästra delen planeras hus i park. Totalt kan ca 240 lägenheter och 2500 m 2 butiker inrymmas i området. Ett flertal utredningar har gjorts för att studera förutsättningarna för planläggningen. Det är möjligt att genomföra föreslagna åtgärder med bevarande av parkens höga naturoch kulturvärden. En varsamhet på dessa områden handlar inte bara om respekt för natur och kultur utan är också en förutsättning för att behålla och öka parkens attraktivitet ur en kommersiell aspekt. Peab har i samarbete med Ängelholms kommun utvecklat en värdebaserad planeringsideologi. En gemensam värdegrund med samsyn kring hur ett område skall utvecklas skapar det bästa slutresultatet. I Valhall Park finns förutsättningar för en unik bostadsmiljö med närhet till arbete handel och fritid. Här kommer människor att bo, verka och trivas i framtiden, precis som man gjort i 4000 år. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte, mål och värdegrund 4 Orientering 4 Programområde 5 Tidigare planer och utredningar 5 2. Förutsättningar Landskap och natur 6 Historia och kulturmiljö 7 Bebyggelse 8 Service och handel 8 Hälsa och säkerhet 8 Infrastruktur och kommunikationer 9 Teknisk försörjning Programförslag Övergripande idéer huvuddrag 11 Vision för Torget - Handel 12 Vision - Bebyggelse 14 Trafik 16 Förhållningssätt kultur - och naturmiljö 17 Miljö, hållbarhet och energi Fortsatt arbete Detaljplanearbete 17 3

4 1. Inledning är ledig eller flyger till en storstad i Europa. Parken utgörs av det före detta regementet F10 och ligger i anslutning till flygplatsen Ängelholm-Helsingborg Airport. I Valhall Park finns kontor, hotell- och konferensanläggning och utbildningslokaler i både gamla kasernbyggnader och nya byggnader. Här finns också restaurang, museum, förskola och ett idrottsområde. Valhall Park ägs av Peab och ingår som del i ett stort samhällsutvecklingsprojekt. I Valhall Park kommer framtidens boende, arbete, fritid, handel och kommunikation att samlas. Ett helt nytt bostadsområde kommer också att växa fram sydväst om Valhall Park. Syfte, mål och värdegrund Peab Park har de senaste åren strävat efter att utveckla en värdebaserad planeringsideologi som ett komplement till den konventionella fysiska planeringen och som stöd för den önskade omvandlingen av Valhall Park. Värdegrunden utgör således en väsentlig del av den samsyn som Ängelholms kommun och Peab har på områdets utveckling. Målet med detta dokument är att skapa en gemensam vision om projekt Torget Valhall Park för alla inblandade. Lev och verka i en trygg och sund miljö M E T A V Ä R D E N KOMMUNIKATION M O Över 1 miljon människor inom 1 timmes resväg T O R E R HANDEL Underlag för det fortsatta planarbetet Syftet med visionsprogrammet är att behandla uppbyggnaden av Torget och den omgivande bebyggelsen. Dess struktur och förhållande till befintliga miljöer och byggnader ska studeras i enlighet med den värdegrund och de förutsättningar som finns. Väsentliga frågor som skall behandlas rör stadsdelens identitet, dess innehåll, täthet, volymer, offentliga rum och trafikstrukturer. Målet är att områdets identitet kan gestaltas genom tydliga arkitektoniska ansatser som visar Valhall Parks potential och betydelse i Ängelholms långsiktigt hållbara utveckling. Målet är att programmet är så konkret att det blir ett enkelt och tydligt arbetsredskap i det fortsatta planarbetet. BOENDE K Valhall Park - utgångspunkten för att arbeta, bo och utvecklas Ä R N A N FRITID Bjäre - Sveriges Toscana Orientering Med havet i ögonvrån ARBETE Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer norr om Ängelholms stadskärna, vid porten till Bjäre. Skalan är mänsklig, det man behöver finns nära. I Valhall Park bor man med havet på promenadavstånd, arbetar i en kulturmiljö, handlar på nära håll, tar en cykeltur på Bjäre när man Unik kultur- och naturmiljö Faktorer som samverkar för att göra Valhall Park till den unika plats den är. 4

5 Programområde Programområdet ligger längs väg 1710 mellan den befintliga infarten till Valhall Park och parkens södra hörn. I nordost gränsar programområdet till detaljplanen för Slottet. I nordväst gränsar och överlappar programområdet detaljplanen för Campus Valhall Park. En del av parkeringsytan väster om dagens infart till Valhall Park ingår i programområdet, för att kunna skapa en attraktiv helhet av det nya torget och den befintliga bebyggelsen. Programområdet framgår av bild på sidan 6. TVÄRBANAN FLYGPLATSEN Tidigare planer och utredningar De övergripande förutsättningarna för planläggning och utveckling av Valhall Park är mycket välstuderade och ett flertal program och utredningar är gjorda. Dessa berör i tillämpliga delar även programområdet. HAVET PLANERADE BOSTÄDER VALHALL PARK VÄG 1710 E6 Utredningar, program och planer som primärt bör ligga till grund för det fortsatta planarbetet är t ex: SKÄLDERVIKEN PROGRAMOMRÅDET - FÖP Detaljplan för del av Barkåkra 50:3 Slottet (DP 1026) - Detaljplan för del av Barkåkra 50:3 Campus Valhall Park (DP 1015) - Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering 2007:7 (Lasse Wallin) - Antikvariska synpunkter på byggnadsbeståndet 2008:3 (Lasse Wallin) - Arkeologisk utredning 2007:16 - Valhall Park Förutsättningar och utveckling 2009 (Kerstin Torseke Hulthén) ÄNGELHOLM Programområdets läge 5

6 2. Förutsättningar Landskap och natur Valhall Park ligger på en ås vars krön är bevuxet med ädellövskog. Skogen planterades under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Den har ett samband med Valhallskogen på västra sidan av väg Skogen dominerar sluttningen och området söder om slottet. I hela området finns träddungar av olika storlek som ger området dess lummiga karaktär. En fruktträdgård har funnits intill trädgårdsmästarbostaden och vid hotellet. Grönstrukturen länkar samman Valhall Park med Valhallskogen, Skälderviken och dess stränder samt diken, dungar och kantvegetation som finns ute i odlingslandskapet. Havet är den största tillgången i området kring Valhall Park, en stark dragningskraft som ska utnyttjas och göras tillgänglig. Det är en målpunkt som skapar kontakt, ger liv och rörelse och tillfällen till möten. PROGRAMOMRÅDET DEL AV BARKÅKRA 50:3 TORGET VALHALL PARK PROGRAMOMRÅDE GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1015 CAMPUS VALHALL PARK SIKTLINJE SIKTLINJE FÖRUTSÄTTNINGAR LÖVSKOG GRÄSYTA FORNMINNE/GRAVHÖG BEBYGGELSE VAKTEN + BY 8 TRYCKSTEGRINGSSTATION PARKERINGSYTA VATTENLEDNING VÄG 1710 BEF. VÄG BEF. BUSSHÅLLPLATS BULLERKURVA I den nordvästra delen av programområdet ligger huvudentrén till Valhall Park. Längs väg 1710 finns en trädridå och där innanför en öppen gräsyta. Den sydvästra delen av området består av lövskog. Dessa två områden delas av en långsträckt gräsyta mellan slottet och ett fornminne i form av en gravhög. Ytterligare en gravhög finns i områdets södra spets. GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1026 SLOTTET 6

7 dern. Bronsålderns landskap var relativt öppet, men med inslag av skogsridåer och skogsdungar. Det liknas ofta vid ett parklandskap. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram visar att landskapet kring Valhall Park ingår i ett område som är av stort regionalt värde. Inom planområdet finns två gravhögar från bronsåldern. De lokala gravhögarna är en del av ett större stråk som i stort sett följer hela Bjärehalvöns kust. En skyddszon runt gravhögarna bör hållas fri från bebyggelse. Röjning bör utföras regelbundet så att de gravhögar som ligger ut mot väg 1710 blir synliga från vägen och alla högar hålls fria från sly. Gravhögarna skyltas tillsammans med länsstyrelsen för att sprida kunskap om bronsåldern och dess landskap. Den centralt belägna gravhögen. Gravhög i vårskrud Historia och kulturmiljö Bjäres välbevarade kultur- och naturmiljö vittnar om att människan genom alla tider har satt ett högt värde på naturen här. Den omsorgen lever kvar och för att behålla Bjäres signum måste man även i framtiden vara lika varsam. Den här synen är viktig att alla intressenter behåller genom hela planprocessen. Kultur och naturmiljö På Bjäre har man levt och verkat i 4000 år och i miljön kring Valhall Park finns både välbevarade lämningar från bronsåldern, typiska nordskånska kustsamhällen och gammal jordbruksmiljö. Det goda klimatet ger förutsättningar för fler skördar än på andra platser i Sverige. Bjäre är känt för sin matkultur, här produceras delikatesser av hög kvalitet på fina jordar nära havet. På Bjäre finns ett rikt evenemangs- och kulturliv. Rekreationsmöjligheterna är många med golfbanor, badstränder och vandringsleder. Den historiska miljön ger många upplevelser för såväl den som lever sitt liv på Bjäre som den som bara är på besök. Valhall Park lägger ytterligare en årsring till en plats som genom historien varit fylld av liv. Kulturmiljö, arkeologi Människan har danat landskapet med sin verksamhet och det finns spår från flera olika epoker. Det förhistoriska landskapet karaktäriseras av ett flertal gravhögar från bronsål- Höstglöd i parken. 7

8 Slottet från 1800-talet Byggnad 8, typisk tegelarkitektur från 1940-talet. Trädgårdsmästarbostaden från 1800-talet. Bebyggelse Slottet och trädgårdsmästarbostaden finns kvar från 1800-talets Valhall och är de äldsta byggnaderna i parken. Nordväst om slottet låg ekonomibyggnader som brann ner kring De militära byggnader som finns i parken har tillkommit under tidigt 1940-tal efter standardritningar från den militära byggnadsutredningen. Tvåvåningsbyggnader i rött tegel ger karaktären åt den militära epoken. Kanslihuset är den mest värdefulla av dessa byggnader. De flesta byggnaderna har två våningar och ligger som hus i park. Kasernerna, administrationsbyggnaden, skolan och några fler byggnader är utförda i rött tegel. Övriga byggnader från 40-talet är låga byggnader med anspråkslösa träfasader i ljusa färger. Taken är i tegel eller svart papp. De senare uppförda hangarbyggnaderna har en annan skala och ligger ute på den öppna ytan. Det finns goda möjligheter att förtäta och utveckla bebyggelsen i parken under förutsättning att man respekterar och bevarar befintlig bebyggelse och det gröna intrycket i parken med alléer, skogen i söder och i slänten och ramen kring området. De nya byggnaderna blir ytterligare en årsring som kommer att avspeglas i områdets utveckling, Vakten från flygflottiljens tidiga skede. nämligen tidigt 2000-tal. Några byggnader i speciella lägen och med viktig funktion bör betonas starkare och ha en mer kraftfull framtoning. Vakten, som markerar entrén till området är ett exempel på en sådan. Den är karaktäristisk för området och är ett tydligt landmärke med en stark identitet och bör återställas till sitt ursprungliga skick. Service och handel Idag finns ingen service eller handel inom Valhall Parks område. Redan nu finns dock ett kundunderlag för en livsmedelsbutik på ca 1200 m 2 enligt utförd handelsutredning (Projekt Barkåkra, Förutsättningar för handel, service och verksamheter. Almér Consulting AB, 2009). Med en framtida utbyggnad av bostäder och verksamheter kommer underlaget att öka och ge utrymme för ytterligare handel i form av torghandel, fiskbil, bageri, café, kvartersrestaurang och småbutiker. Platsens läge är också lämplig för servicefunktioner som t ex bibiliotek. Hälsa och säkerhet Programområdet ligger utanför området för riksintresse för flygplats. En bullerutredning som berör programområdet är utförd. Gränsen mot bullerstörd zon går delvis in över programområdets sydöstra del. Största delen av området påverkas dock inte. Bullerkurva, se karta på sidan 6. 8

9 Infrastruktur och kommunikationer I området kring Valhall Park möts vägar, järnväg, hav och flyg. Det skapar underlag för företagsetablering, handel, turism och ett tillgängligt boende. E6 är en länk i den regionala infrastrukturen som förbinder Valhall Park med Öresundsregionen och Göteborg. I närområdet anläggs också en ny pågatågstation som ger korta pendlingstider och miljövänliga resor. Ett lokalt kollektivtrafiknät binder samman pågatågstation med framtida bostadsområden och verksamhetsområden. Flygplatsen skapar förutsättningar för en sammanhängande och rationell infrastruktur på alla nivåer. Det kompletteras av en välutvecklad struktur för såväl bil- som gång- och cykelvägar inom området. Väg 1710 utgör områdets ryggrad. Samtidigt som den är en del av huvudvägnätet skall den fungera som en gata med bykaraktär. Flera trafikutredningar har utförts och pågår fortfarande. Någon helhetslösning avseende FÖP-områdets infrastruktur är ännu inte klar. Utformning av programområdets trafiklösning måste ske med beaktande av denna pågående process. Biltrafik Parken har idag sin infart via vakten. Innanför den finns ett vägnät med enkla vägar utan kantsten, hastigheten i parken är begränsad till 30 km/h och på vissa vägar finns hastighetsdämpande gupp. Nya infarter planeras. När parken är fullt utbyggd och verksamheterna är igång kommer det att bli för mycket trafik för dagens enda infart. Möjligheten att leda framför allt tung trafik utanför parken ner till plattan, och samtidigt dela upp trafiken till parken på fler entréer, är utredd. Kapaciteten vid utfarten till väg 1710 (vid vakten ) ska enligt överenskommelse med vägverket läggas till grund för hur tillfarterna till området ska utvecklas. Ekhögsvägen i Valhall Park. Utöver detta ska även behovet av parkeringsplatser redovisas. Den mest belastade körriktningen är vänstersvängen ut från Valhall Park. Där uppgår belastningen till 31% av vad som kan klaras av med nuvarande utformning. Körfältet som tar hand om trafiken från Ängelholm har ungefär samma belastning. Programområdets utbyggnad som sådan genererar i sammanhanget måttliga ökningar av trafiken. Kellihousevägen i riktning mot flygplatsen. Kollektivtrafik Planeringen och utbyggnaden av Bjärestrand (området sydväst om 1710) pågår, vilket medför att trafiken i stadsdelen kommer att öka. Många fotgängare och cyklister rör sig förbi och genom programområdet. Det kollektiva resandet till och från Valhall Park har ökat successivt. Framförallt har etableringen av Ängelholms gymnasieskola bidragit till en stor ökning. Programområdet trafikeras av linje 2 och linje 513 och 523, som idag stannar vid parkens huvudentré på väg

10 Parkeringsplatsen vid Valhall Parks infart skymtar i bakgrunden. Vattenledningsstråket längs programområdets sydvästra gräns. Parkering En parkering finns direkt nordväst om infarten till Valhall Park. Totalt finns inom parken drygt 800 parkeringsplatser fördelade på 11 parkeringområden. Gång- och cykelvägar Valhall Park blir en del i en ny stadsdel. Gångvägnätet som funnits sedan militärens tid kompletteras så att det binder samman nya och gamla målpunkter i och utanför parken. Motionsslingan från militärens tid kompletteras med promenadvägar i anslutning till slottet som inbjuder till promenader i skogen. Promenad- och motionslinga i parken. Teknisk försörjning Längs programområdets sydvästra gräns, parallellt med väg 1710, har Ängelholms kommun anlagt en ny vattenledning. I anslutning till denna finns restriktioner för anläggande av byggnader, plantering av träd m m. Ett 10 meter brett område med ledningen i mitten upplåtes för att se till, underhålla och reparera ledningen. Detta inskränker möjligheten till byggnation inom denna del av området. 10

11 3. Programförslag PROGRAMFÖRSLAG DEL AV BARKÅKRA 50:3 TORGET VALHALL PARK FÖRKLARINGAR NY TÄT BEBYGGELSE MED TORG HUS I PARK BEVARADE SKOGSBRYN/TRÄDRIDÅER Övergripande idéer huvuddrag PROGRAMOMRÅDE GRAVHÖG SOM POÄNGTERAS Valhall Park är en rofylld grön oas med funktionell bebyggelse med inslag av modern bebyggelse. Det är viktigt att bevara karaktären av parken samtidigt som utvecklingen av området går vidare. I anslutning till entrén till Valhall Park anläggs ett torg som ska fungera som en marknadsplats för trakten. Kring torget samlas bebyggelse med handel och bostäder. I skogsområdet i sydväst längs väg 1710 byggs bostäder. Trafiklösningarna för kollektivtrafik och angöring till området utformas för dessa nya förutsättningar. Exploateringen kommer att generera ett stort behov av nya parkeringsplatser. Det är viktigt att lösa detta på ett tilltalande sätt. GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1015 CAMPUS VALHALL PARK BEVARA OCH FÖRSTÄRK- SIKTLINJERNA VAKTEN POÄNGTERAS TRYCKSTEGRINGSSTATION VATTENLEDNING - UTNYTTJA MARK- YTAN TILL PARKERINGSPLATSER VÄG SÄNKT HASTIGHET FÖRSTÄRKT STRÅK BUSSHÅLLPLATS VID VÄG EN KNUTPUNKT I HELA OMRÅDET BULLERKURVA Idag finns ett gestaltningsprogram för Valhall Park, som behöver uppdateras och kompletteras med avseende på programområdet. Gestaltningen av torget och den nya bebyggelsen ska ha sin utgångspunkt i en tolkning av följande värden: Stämning Skala Boendemiljö Arbetsmiljö Handelsmiljö Hållbarhet Ekonomi Säkerhet Tillgänglighet Design med omtanke BETONA KOPPLINGEN MELLAN VALHALL PARK OCH FRAMTIDA BOSTAD- OMRÅDE GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1026 SLOTTET 11

12 Vision för Torget - Handel Etablering för handel och service bör ske till en koncentrerad punkt i området. Det höga flödet av trafik längs 1710 gör det till ett rimligt läge. FÖP Torget ska placeras i direkt anslutning till infarten från väg Det nya torget blir en attraktiv och central entrépunkt till Valhall Park. Det tillskapar en naturlig handelsfunktion i en mänsklig skala. En del av husen kring torget kan utföras med förhöjd bottenvåning för att möjliggöra verksamheter och handel. Torget ska vara småskaligt, brokigt och intimt med en informell stämning. Platsen i sig ska locka till sig folk, det ska inte behövas några stora skyltar. På torgytan möjliggörs för en paviljong. Stommen till den befintliga byggnad 112 kan eventuellt användas till detta. Här förekommer regelbundet återkommande torghandel. Runt torget uppstår en levande bebyggelse med fasta försäljningsställen. Försäljning av olika närproducerade varor som grönsaker, frukt, kött, fisk men även bröd och blommor ses som lämpligt och möjligt. Stommen till byggnad 112 kan återanvändas till en öppen saluhallspaviljong med många olika försäljningsstånd. Marknadsplatsen kan också fungera som kulturplats på kvällen. Det ska ges möjlighet för restauranger och butiker att använda torget för uteserveringar. Offentlig verksamhet och kultur, t ex ett bibliotek kan ytterligare understryka platsens värde och erbjuda nya mötesplatser i området. Det är ett sätt att skapa ett levande torg som främjar det sociala livet i området. På kvällen kan olika kulturevenmang ta plats i paviljongen. Väggarna har skjutpartier som kan öppnas eller stängas efter behov. För att fler ska få tillgång till den goda och sunda mat som produceras i Bjäre- och Kullabygden, saluför vi den på Bjärekulla Matmarknad. Bjärekulla Matmarknad bygger på ett samlande begrepp för det som uppfattas som genuint och kvalitativt inom nordvästra Skåne och karaktäriseras av en ekologisk helhetssyn med närodlade och färska livsmedel. 12

13 Lokala producenter får en möjlighet att sälja sina varor i ett sammanhang - Bjärekulla Matmarknad - ett helhetskoncept för genuina och kvalitativa matvaror från nordvästra Skåne. TORGHANDEL Redan i dag finns marknadsunderlag för en livsmedelsbutik med en omsättning på knappt 200 mkr. Av detta utgör dryck och livsmedel 75%. Den ekologiska marknaden utgör ca 2% av den totala omsättningen. Även om den kommer att öka kraftigt talar detta för att inte splittra eko-marknaden på flera platser. En marknadsplats kan ha större betydelse än vad dess omsättning i själva försäljningen innebär. Det skapar en image kring platsen och hela Valhall Park/Bjärestrand. Viktoriapassagen i Göteborg. Ett exempel på en smal gränd med verksamheter i bottenvåningen och bostäder i de övre våningarna. Den ena gatusidan har bara en våning vilket gör att ljuset kommer ner även fast passagen bara är 3,5 meter bred. Det trånga måttet gör att platsen upplevs som mycket intim och mysig. 13

14 Vision - Bebyggelse Tillgången till exploateringsbar mark i attraktiva lägen blir i allt större utsträckning en bristvara. I all stadsutveckling i dag talar man om den täta staden som en förutsättning för hållbar utveckling. Att utnyttja marktillgångar väl är därför i sig en strategisk fråga. Täthet stärker dessutom förutsättningarna för ett attraktivt stadsliv med underlag för god service, mötesplatser och god kollektivtrafik. Programförslagets huvudsakliga ambition är att möjliggöra en blandad stad. Boende och verksamheter skall tillsammans bidra till en stadsdel som lever även efter arbetstid. I dagsläget domineras området av verksamheter och utbildning. Den nya bebyggelsen inom programområdet kommer att bestå av två grupper med i sig olika karaktär och förutsättningar. Dels bebyggelsen kring torget och dels i parken i områdets södra del. Den nya bebyggelse som planeras kommer att ha en modern arkitektur med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsen. TORGET BYA Bostäder m 2 Butiker/lokaler 2500 m 2 PARKEN BYA Bostäder m 2 TOTALT m 2 Detta innebär ca 240 lägenheter i hela området. Största delen av BTA-ytan skall utgöras av bostäder. Närheten till Ängelholm centrum, tillgång till goda kommunikationer samt kontakten med havet ger förutsättningar för att boendet i stadsdelen ska kunna upplevas som attraktivt. Bostäder skall kunna fördelas över hela området med en koncentration kring torget och planen skall medge att olika sorters bostäder i olika prislägen, storlekar och upplåtelseformer kan uppföras. Bebyggelse vid torget Vid torget planeras en blandad bebyggelse med bostäder och handel. En hög täthet med varierad bebyggelse skapar en spännande och intim miljö. Torgytan skall inte vara större än ca 20 x 30 meter för att hålla en mänsklig skala. På torget skall finnas plats för marknadsstånd och eventuellt en paviljong. Med förhöjda bottenvåningar i husen kring torget ges möjlighet för handel och verksamheter som bidrar till en levande gatumiljö. Byggnaderna bör vara 1-4 våningar med inredningsbar vind. Torgets roll som central kopplingspunkt kan utnyttjas och förstärkas med en byggnad med en offentlig verksamhet av typen bibliotek. Torgmiljö i Kalifornien. På ett litet torg finns utrymme för både planerade och spontana aktiviter. Nieuw Leyden i Holland. Ett exempel på hur man kan göra en varierad fasad av en lång huslänga. Gårdsmiljö från Bo01, Malmö. Exempel på hur man kan variera täthet och skala. En gårdsgata kan man använda till många olika aktiviteter. Bilarna får ta hänsyn till människorna. Kv Fiskpigan i Trosa. Exempel på modern bostadsbebyggelse med tydliga gårdsrum. Det är en kvalitet att utforma utemiljön med olika zoner av offentligt, halvprivat och privat. Brf Tre gudor i VIken. Ett exempel på hur man kan låta bostadshusen möta parkmiljön. Jakriborg. Ett exempel på gaturum med olika zoner - offentligt, halvprivat, privat. 14

15 Hallsås i Lerum. Exempel på bostäder i skogsmiljö. Här har man lyckats spara den ursprungliga naturen både på utsidan av husen och inne på gårdarna. Hallsås i Lerum. Kingo-husen i Helsingör är ett bra exempel på naturanpassade bostadshus. Bostadshus på Lidingö. Bebyggelse i parken I parken i programområdes sydvästra del, planeras bostäder. Det är viktigt att karaktären av park bevaras när området exploateras. Detta kräver stor omsorg både i planering, projektering och genomförande. Bebyggelse och vägar ska utföras så att så mycket som möjligt av träd och mark bevaras och husen ska ge ett lätt intryck. Steel Tree House i Tahoe Donner, Kalifornien. Exempel på hur en byggnad kan smälta in i sin omgivning. Trädens vertikalitet och kraft får speglas i husets stomme. Olika typer av bebyggelse bör utredas i samband med planläggningen. Faktorer som är viktiga att beakta är byggnaders höjd kontra deras yta på marken, byggnaders placering och förhållande till vägar och parkeringsplatser. Exempel på bebyggelsestyper kan vara låg och tät bebyggelse i 2-3 våningar, enstaka lamellhus i 6-8 våningar eller högre punkthus i våningar. All exploatering påverkar området både positivt och negativt. En utredning ska innehålla jämförelser mellan de olika angreppssätten. Lämpliga kompensationsåtgärder för att eliminera de negativa konsekvenserna bör redovisas. 15

16 Trafik Etableringen av det nya torget och bostäderna i parken kräver en ny infartslösning från väg 1710 till Valhall Park. Kommunikation i och genom området ska komma till stånd både i form av rörelsestråk och mindre passagemöjligheter. Detta förutsätter att väg 1710 ges kopplingar som minskar dess barriärverkan. Möjligheten att röra sig över gatan och inte bara i dess längdriktning betyder mycket för hur området lyckas knyta Bjärestrand till det befintliga Valhall Park. Tillgänglighet och trafiksäkerhet ska vara ledande principer och inte enbart framkomlighet och hastighet. Alla trafikanters intressen skall tillgodoses. PARKERING VID TORGET Bebyggelse Parkeringsbehov enligt norm Parkeringsyta BOSTÄDER 125 st BUTIKER/LOKALER 65 st 4200 m 2 PARKERING I PARKEN Bebyggelse Parkeringsbehov Parkeringsyta BOSTÄDER 120 st 2700 m 2 Kollektivtrafik Kollektivtrafiken är viktig och busshållplatsen bör även i fortsättningen förläggas längs väg 1710, med tydlig och säker koppling både till Valhall Park och Bjäre strand. Gång- och cykeltrafik Parallellt med väg 1710 behålles befintlig gång- och cykelväg, som också kompletteras med nya kopplingar in i området. Parkering Hur man löser parkeringsbehovet i området är av central betydelse för helheten. Ett högt exploateringstal i området genererar också ett stort behov av parkeringsplatser. Antalet platser bör dock kunna minimeras under P-normen då en minskad bilanvändning eftersträvas i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Parkeringsplatserna kan anläggas enligt några olika principer såsom parkeringsgarage, utspridd gatuparkering och mindre markparkeringsplatser. Det är viktigt att man inte tillskapar stora parkeringsytor, som förtar den täta och intima skalan vid torget eller förstör den sammanhängande grönskan i parken. För att uttnyttja den långsträckta underhållszonen över vattenledningen kan denna yta användas för parkeringsplatser. Framtida bostadsområde. Idébild över den nya torgbebyggelsen sedd från väster. Det är viktigt att kopplingen till det nya bostadsområdet sydväst om väg 1710 blir tydlig. Korsningen blir en central knutpunkt med busshållplats, torg med butiker, restaurang och bibiliotek i anslutning till bostäder av olika typer. Ytan som används för vattenledning kan utnyttjas till parkering. För att skapa en intim, mysig och informell miljö krävs smala gaturum med 8-10 meter mellan husfasaderna. 16

17 Ädellövskogen med sin typiska natur ger parken dess speciella karaktär. Förhållningssätt till kultur - och naturmiljö. Ädellövskogen ska även i framtiden ge parken dess karaktär. Ek och bok fortsätter att vara de dominerande trädslagen. Successiv föryngring av skogen bör genomföras långsamt. Brynzoner och kanter bör bevaras då ny bebyggelse och nya funktioner planeras som innebär att träd måste fällas. Det är endast i ett fåtal fall det enskilda trädet är viktigt. Istället är det just mängden av träd och helhetsintrycket som ska bevaras. Innanför vakten och framför slottet finns också öppna gräsytor som gläntor i skogen. Grönskan är parkens signum. För att bevara och utveckla den finns en skötselplan som anger mål och utveckling för olika områden i parken. Inom programområdets sydöstra del, kommer ett antal bostadshus att placeras. Dessa bör ligga indragna från väg 1710 p g a vattenledningens placering, och ges ett intryck av hus i park. Vid detaljplaneläggningen av området bör samspelet mellan bostäder och vegetation noga studeras. Miljö, hållbarhet och energi Miljömedvetenhet ska på ett naturligt sätt genomsyra allt som sker i parken. Allt byggande, avfallshantering, energiförsörjning samt trafikföring ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan. Strategin ska vara att skydda och bevara för att förstärka miljön. Miljön i parken tillför ett mervärde för kunden, besökaren. Detta mervärde ska ökas genom att möjliggöra ett aktivt val med hållbarhet i fokus, som ger förutsättningar för framtiden. Resursanvändningen ska optimeras och genom att sunda material och energikällor används, skapas en attraktiv livsmiljö. Marken inom programområdet är gammal. Att bebygga och förtäta denna är ett betydligt mindre resurskrävande alternativ än att ta jordbruksmark i anspråk. Läget skapar också förutsättningar för kollektiva och mindre miljöbelastande färdsätt. I planeringen skall minskad bilanvändning eftersträvas. Området skall därför också erbjuda god framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Byggandet skall ske med minsta möjliga användning av icke-förnybara resurser. Material som ingår i byggnader och utemiljöer får ej riskera hälsa och miljö. Områdets utbyggnad måste även präglas av en hållbar ekonomi både ur investeringssynpunkt och vad avser långsiktig drift. Torget alstrar större investeringskostnader än normalt vilket medför att intäktssidan måste ge ett extra bidrag för att fastighetsutvecklingen ska kunna motiveras ekonomiskt. 4. Fortsatt arbete Detaljplanearbete En vision om Valhall Parks position i en nära framtid! Detta visionsprogram är ett underlag som syftar till att starta detaljplaneprocessen. Förhoppningen är att detta arbete kan starta snarast. Området kan planläggas som helhet eller delas upp i lämpliga delområden. 17

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M Diarienummer 09-0805 ÄNGELHOLMS KOMMUN G E S T A L T N I N G S P R O G R A M Förslag till detaljplan för del av fastigheten Barkåkra 50:3 m. fl., Tvärbanan, Ängelholms kommun Antagandehandling Modell över

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER

BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER BARKÅKRA 55:1 - PLANFÖRSLAG, BESTÄMMELSER SYFTE Syftet med planen är att utveckla området kring den nya en till en varierad blandstad. Planläggningen avser enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och fl

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

sidsjön. förslag 6 november 2007 situationsplan 1:2000

sidsjön. förslag 6 november 2007 situationsplan 1:2000 original - hakon ahlberg ursprungsprincip sidsjön. förslag 6 november 2007 topografi hus på en platå högre ås i söder slänt mot staden i norr situationsplan 1:2000 tvärsektion halvöppen skog i norr för

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG Sommarro 1:29, Sommarro 1:3, Fyrklövern och Treklövern inom Sommarro, Karlstads kommun Dnr SBN-2011-177 Bakgrund 2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Marie-Louise Elfström 2014-08-27 PBN 2013-001224 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Flogsta 11:11 och 11:6 BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ICA Nyhamnsläge, från sydväst 2013-12-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo 2011-09-01 1 (7) Startpromemoria KFKS 2011/374-214 Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Orminge 42:1 i Boo Sammanfattning Fastigheten Orminge 42:1 är centralt belägen i Orminge. Byggnaden

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN

Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson PBN KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Malin Danielsson 2014-04-28 PBN 2014-000154 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Eriksberg 1:4 samt Eriksberg 4:1 Förslag

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha.

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha. Granskningshandling Dnr: BN 2014/12 215 Ändring 2 av del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 i Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING januari 2015 Handlingar Planbeskrivning (denna handling), januari

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs.

Nyexploateringen drivs som ett samverkansprojekt där både kommunen, Arvidsjaurhem och privata fastighetsägare berörs. DETALJPLAN FÖR KV. LOMMEN Arvidsjaurs kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration,. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008.

Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008. Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008. Stadsarkitekt fram till 2006: Hans Folkeson Planförfattare: Per Iwansson, planchef

Läs mer

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården

Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan för bostäder vid Södergården TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-04-23 1 (8) Christian Nützel planarkitekt Diarienummer 2012 KSM 0101 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Beslut om utökat planuppdrag och beslut om samråd, detaljplan

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer