Visionsprogram PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK"

Transkript

1 Visionsprogram PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

2 Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till goda kommunikationer i form av flyg, tåg och bil. Bostäder, handel, utbildning och arbetstillfällen finns och planeras i och i anslutning till parken förvärvade Peab Valhall Park och har sedan dess arbetat med att utveckla parken. Ett 40-tal verksamheter har idag sina lokaler här och sysselsätter ca 1200 personer. Flera delar av parken har detaljplanelagts för att säkerställa fortsatt utveckling. Detta visionsprogram utgör underlag för planläggning av området längs väg 1710 och omfattar dels den öppna ytan kring infarten till Valhall Park och skogpartiet i parkens sydvästra del. I anslutning till infarten planeras ett torg, Bjärekulla matmarknad, med försäljning av närproducerade livsmedel. Kring torget planeras en blandad bebyggelse med bostäder och handel. En hög täthet med varierad bebyggelse skapar en intim och spännande miljö. I den sydvästra delen planeras hus i park. Totalt kan ca 240 lägenheter och 2500 m 2 butiker inrymmas i området. Ett flertal utredningar har gjorts för att studera förutsättningarna för planläggningen. Det är möjligt att genomföra föreslagna åtgärder med bevarande av parkens höga naturoch kulturvärden. En varsamhet på dessa områden handlar inte bara om respekt för natur och kultur utan är också en förutsättning för att behålla och öka parkens attraktivitet ur en kommersiell aspekt. Peab har i samarbete med Ängelholms kommun utvecklat en värdebaserad planeringsideologi. En gemensam värdegrund med samsyn kring hur ett område skall utvecklas skapar det bästa slutresultatet. I Valhall Park finns förutsättningar för en unik bostadsmiljö med närhet till arbete handel och fritid. Här kommer människor att bo, verka och trivas i framtiden, precis som man gjort i 4000 år. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte, mål och värdegrund 4 Orientering 4 Programområde 5 Tidigare planer och utredningar 5 2. Förutsättningar Landskap och natur 6 Historia och kulturmiljö 7 Bebyggelse 8 Service och handel 8 Hälsa och säkerhet 8 Infrastruktur och kommunikationer 9 Teknisk försörjning Programförslag Övergripande idéer huvuddrag 11 Vision för Torget - Handel 12 Vision - Bebyggelse 14 Trafik 16 Förhållningssätt kultur - och naturmiljö 17 Miljö, hållbarhet och energi Fortsatt arbete Detaljplanearbete 17 3

4 1. Inledning är ledig eller flyger till en storstad i Europa. Parken utgörs av det före detta regementet F10 och ligger i anslutning till flygplatsen Ängelholm-Helsingborg Airport. I Valhall Park finns kontor, hotell- och konferensanläggning och utbildningslokaler i både gamla kasernbyggnader och nya byggnader. Här finns också restaurang, museum, förskola och ett idrottsområde. Valhall Park ägs av Peab och ingår som del i ett stort samhällsutvecklingsprojekt. I Valhall Park kommer framtidens boende, arbete, fritid, handel och kommunikation att samlas. Ett helt nytt bostadsområde kommer också att växa fram sydväst om Valhall Park. Syfte, mål och värdegrund Peab Park har de senaste åren strävat efter att utveckla en värdebaserad planeringsideologi som ett komplement till den konventionella fysiska planeringen och som stöd för den önskade omvandlingen av Valhall Park. Värdegrunden utgör således en väsentlig del av den samsyn som Ängelholms kommun och Peab har på områdets utveckling. Målet med detta dokument är att skapa en gemensam vision om projekt Torget Valhall Park för alla inblandade. Lev och verka i en trygg och sund miljö M E T A V Ä R D E N KOMMUNIKATION M O Över 1 miljon människor inom 1 timmes resväg T O R E R HANDEL Underlag för det fortsatta planarbetet Syftet med visionsprogrammet är att behandla uppbyggnaden av Torget och den omgivande bebyggelsen. Dess struktur och förhållande till befintliga miljöer och byggnader ska studeras i enlighet med den värdegrund och de förutsättningar som finns. Väsentliga frågor som skall behandlas rör stadsdelens identitet, dess innehåll, täthet, volymer, offentliga rum och trafikstrukturer. Målet är att områdets identitet kan gestaltas genom tydliga arkitektoniska ansatser som visar Valhall Parks potential och betydelse i Ängelholms långsiktigt hållbara utveckling. Målet är att programmet är så konkret att det blir ett enkelt och tydligt arbetsredskap i det fortsatta planarbetet. BOENDE K Valhall Park - utgångspunkten för att arbeta, bo och utvecklas Ä R N A N FRITID Bjäre - Sveriges Toscana Orientering Med havet i ögonvrån ARBETE Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer norr om Ängelholms stadskärna, vid porten till Bjäre. Skalan är mänsklig, det man behöver finns nära. I Valhall Park bor man med havet på promenadavstånd, arbetar i en kulturmiljö, handlar på nära håll, tar en cykeltur på Bjäre när man Unik kultur- och naturmiljö Faktorer som samverkar för att göra Valhall Park till den unika plats den är. 4

5 Programområde Programområdet ligger längs väg 1710 mellan den befintliga infarten till Valhall Park och parkens södra hörn. I nordost gränsar programområdet till detaljplanen för Slottet. I nordväst gränsar och överlappar programområdet detaljplanen för Campus Valhall Park. En del av parkeringsytan väster om dagens infart till Valhall Park ingår i programområdet, för att kunna skapa en attraktiv helhet av det nya torget och den befintliga bebyggelsen. Programområdet framgår av bild på sidan 6. TVÄRBANAN FLYGPLATSEN Tidigare planer och utredningar De övergripande förutsättningarna för planläggning och utveckling av Valhall Park är mycket välstuderade och ett flertal program och utredningar är gjorda. Dessa berör i tillämpliga delar även programområdet. HAVET PLANERADE BOSTÄDER VALHALL PARK VÄG 1710 E6 Utredningar, program och planer som primärt bör ligga till grund för det fortsatta planarbetet är t ex: SKÄLDERVIKEN PROGRAMOMRÅDET - FÖP Detaljplan för del av Barkåkra 50:3 Slottet (DP 1026) - Detaljplan för del av Barkåkra 50:3 Campus Valhall Park (DP 1015) - Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering 2007:7 (Lasse Wallin) - Antikvariska synpunkter på byggnadsbeståndet 2008:3 (Lasse Wallin) - Arkeologisk utredning 2007:16 - Valhall Park Förutsättningar och utveckling 2009 (Kerstin Torseke Hulthén) ÄNGELHOLM Programområdets läge 5

6 2. Förutsättningar Landskap och natur Valhall Park ligger på en ås vars krön är bevuxet med ädellövskog. Skogen planterades under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Den har ett samband med Valhallskogen på västra sidan av väg Skogen dominerar sluttningen och området söder om slottet. I hela området finns träddungar av olika storlek som ger området dess lummiga karaktär. En fruktträdgård har funnits intill trädgårdsmästarbostaden och vid hotellet. Grönstrukturen länkar samman Valhall Park med Valhallskogen, Skälderviken och dess stränder samt diken, dungar och kantvegetation som finns ute i odlingslandskapet. Havet är den största tillgången i området kring Valhall Park, en stark dragningskraft som ska utnyttjas och göras tillgänglig. Det är en målpunkt som skapar kontakt, ger liv och rörelse och tillfällen till möten. PROGRAMOMRÅDET DEL AV BARKÅKRA 50:3 TORGET VALHALL PARK PROGRAMOMRÅDE GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1015 CAMPUS VALHALL PARK SIKTLINJE SIKTLINJE FÖRUTSÄTTNINGAR LÖVSKOG GRÄSYTA FORNMINNE/GRAVHÖG BEBYGGELSE VAKTEN + BY 8 TRYCKSTEGRINGSSTATION PARKERINGSYTA VATTENLEDNING VÄG 1710 BEF. VÄG BEF. BUSSHÅLLPLATS BULLERKURVA I den nordvästra delen av programområdet ligger huvudentrén till Valhall Park. Längs väg 1710 finns en trädridå och där innanför en öppen gräsyta. Den sydvästra delen av området består av lövskog. Dessa två områden delas av en långsträckt gräsyta mellan slottet och ett fornminne i form av en gravhög. Ytterligare en gravhög finns i områdets södra spets. GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1026 SLOTTET 6

7 dern. Bronsålderns landskap var relativt öppet, men med inslag av skogsridåer och skogsdungar. Det liknas ofta vid ett parklandskap. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram visar att landskapet kring Valhall Park ingår i ett område som är av stort regionalt värde. Inom planområdet finns två gravhögar från bronsåldern. De lokala gravhögarna är en del av ett större stråk som i stort sett följer hela Bjärehalvöns kust. En skyddszon runt gravhögarna bör hållas fri från bebyggelse. Röjning bör utföras regelbundet så att de gravhögar som ligger ut mot väg 1710 blir synliga från vägen och alla högar hålls fria från sly. Gravhögarna skyltas tillsammans med länsstyrelsen för att sprida kunskap om bronsåldern och dess landskap. Den centralt belägna gravhögen. Gravhög i vårskrud Historia och kulturmiljö Bjäres välbevarade kultur- och naturmiljö vittnar om att människan genom alla tider har satt ett högt värde på naturen här. Den omsorgen lever kvar och för att behålla Bjäres signum måste man även i framtiden vara lika varsam. Den här synen är viktig att alla intressenter behåller genom hela planprocessen. Kultur och naturmiljö På Bjäre har man levt och verkat i 4000 år och i miljön kring Valhall Park finns både välbevarade lämningar från bronsåldern, typiska nordskånska kustsamhällen och gammal jordbruksmiljö. Det goda klimatet ger förutsättningar för fler skördar än på andra platser i Sverige. Bjäre är känt för sin matkultur, här produceras delikatesser av hög kvalitet på fina jordar nära havet. På Bjäre finns ett rikt evenemangs- och kulturliv. Rekreationsmöjligheterna är många med golfbanor, badstränder och vandringsleder. Den historiska miljön ger många upplevelser för såväl den som lever sitt liv på Bjäre som den som bara är på besök. Valhall Park lägger ytterligare en årsring till en plats som genom historien varit fylld av liv. Kulturmiljö, arkeologi Människan har danat landskapet med sin verksamhet och det finns spår från flera olika epoker. Det förhistoriska landskapet karaktäriseras av ett flertal gravhögar från bronsål- Höstglöd i parken. 7

8 Slottet från 1800-talet Byggnad 8, typisk tegelarkitektur från 1940-talet. Trädgårdsmästarbostaden från 1800-talet. Bebyggelse Slottet och trädgårdsmästarbostaden finns kvar från 1800-talets Valhall och är de äldsta byggnaderna i parken. Nordväst om slottet låg ekonomibyggnader som brann ner kring De militära byggnader som finns i parken har tillkommit under tidigt 1940-tal efter standardritningar från den militära byggnadsutredningen. Tvåvåningsbyggnader i rött tegel ger karaktären åt den militära epoken. Kanslihuset är den mest värdefulla av dessa byggnader. De flesta byggnaderna har två våningar och ligger som hus i park. Kasernerna, administrationsbyggnaden, skolan och några fler byggnader är utförda i rött tegel. Övriga byggnader från 40-talet är låga byggnader med anspråkslösa träfasader i ljusa färger. Taken är i tegel eller svart papp. De senare uppförda hangarbyggnaderna har en annan skala och ligger ute på den öppna ytan. Det finns goda möjligheter att förtäta och utveckla bebyggelsen i parken under förutsättning att man respekterar och bevarar befintlig bebyggelse och det gröna intrycket i parken med alléer, skogen i söder och i slänten och ramen kring området. De nya byggnaderna blir ytterligare en årsring som kommer att avspeglas i områdets utveckling, Vakten från flygflottiljens tidiga skede. nämligen tidigt 2000-tal. Några byggnader i speciella lägen och med viktig funktion bör betonas starkare och ha en mer kraftfull framtoning. Vakten, som markerar entrén till området är ett exempel på en sådan. Den är karaktäristisk för området och är ett tydligt landmärke med en stark identitet och bör återställas till sitt ursprungliga skick. Service och handel Idag finns ingen service eller handel inom Valhall Parks område. Redan nu finns dock ett kundunderlag för en livsmedelsbutik på ca 1200 m 2 enligt utförd handelsutredning (Projekt Barkåkra, Förutsättningar för handel, service och verksamheter. Almér Consulting AB, 2009). Med en framtida utbyggnad av bostäder och verksamheter kommer underlaget att öka och ge utrymme för ytterligare handel i form av torghandel, fiskbil, bageri, café, kvartersrestaurang och småbutiker. Platsens läge är också lämplig för servicefunktioner som t ex bibiliotek. Hälsa och säkerhet Programområdet ligger utanför området för riksintresse för flygplats. En bullerutredning som berör programområdet är utförd. Gränsen mot bullerstörd zon går delvis in över programområdets sydöstra del. Största delen av området påverkas dock inte. Bullerkurva, se karta på sidan 6. 8

9 Infrastruktur och kommunikationer I området kring Valhall Park möts vägar, järnväg, hav och flyg. Det skapar underlag för företagsetablering, handel, turism och ett tillgängligt boende. E6 är en länk i den regionala infrastrukturen som förbinder Valhall Park med Öresundsregionen och Göteborg. I närområdet anläggs också en ny pågatågstation som ger korta pendlingstider och miljövänliga resor. Ett lokalt kollektivtrafiknät binder samman pågatågstation med framtida bostadsområden och verksamhetsområden. Flygplatsen skapar förutsättningar för en sammanhängande och rationell infrastruktur på alla nivåer. Det kompletteras av en välutvecklad struktur för såväl bil- som gång- och cykelvägar inom området. Väg 1710 utgör områdets ryggrad. Samtidigt som den är en del av huvudvägnätet skall den fungera som en gata med bykaraktär. Flera trafikutredningar har utförts och pågår fortfarande. Någon helhetslösning avseende FÖP-områdets infrastruktur är ännu inte klar. Utformning av programområdets trafiklösning måste ske med beaktande av denna pågående process. Biltrafik Parken har idag sin infart via vakten. Innanför den finns ett vägnät med enkla vägar utan kantsten, hastigheten i parken är begränsad till 30 km/h och på vissa vägar finns hastighetsdämpande gupp. Nya infarter planeras. När parken är fullt utbyggd och verksamheterna är igång kommer det att bli för mycket trafik för dagens enda infart. Möjligheten att leda framför allt tung trafik utanför parken ner till plattan, och samtidigt dela upp trafiken till parken på fler entréer, är utredd. Kapaciteten vid utfarten till väg 1710 (vid vakten ) ska enligt överenskommelse med vägverket läggas till grund för hur tillfarterna till området ska utvecklas. Ekhögsvägen i Valhall Park. Utöver detta ska även behovet av parkeringsplatser redovisas. Den mest belastade körriktningen är vänstersvängen ut från Valhall Park. Där uppgår belastningen till 31% av vad som kan klaras av med nuvarande utformning. Körfältet som tar hand om trafiken från Ängelholm har ungefär samma belastning. Programområdets utbyggnad som sådan genererar i sammanhanget måttliga ökningar av trafiken. Kellihousevägen i riktning mot flygplatsen. Kollektivtrafik Planeringen och utbyggnaden av Bjärestrand (området sydväst om 1710) pågår, vilket medför att trafiken i stadsdelen kommer att öka. Många fotgängare och cyklister rör sig förbi och genom programområdet. Det kollektiva resandet till och från Valhall Park har ökat successivt. Framförallt har etableringen av Ängelholms gymnasieskola bidragit till en stor ökning. Programområdet trafikeras av linje 2 och linje 513 och 523, som idag stannar vid parkens huvudentré på väg

10 Parkeringsplatsen vid Valhall Parks infart skymtar i bakgrunden. Vattenledningsstråket längs programområdets sydvästra gräns. Parkering En parkering finns direkt nordväst om infarten till Valhall Park. Totalt finns inom parken drygt 800 parkeringsplatser fördelade på 11 parkeringområden. Gång- och cykelvägar Valhall Park blir en del i en ny stadsdel. Gångvägnätet som funnits sedan militärens tid kompletteras så att det binder samman nya och gamla målpunkter i och utanför parken. Motionsslingan från militärens tid kompletteras med promenadvägar i anslutning till slottet som inbjuder till promenader i skogen. Promenad- och motionslinga i parken. Teknisk försörjning Längs programområdets sydvästra gräns, parallellt med väg 1710, har Ängelholms kommun anlagt en ny vattenledning. I anslutning till denna finns restriktioner för anläggande av byggnader, plantering av träd m m. Ett 10 meter brett område med ledningen i mitten upplåtes för att se till, underhålla och reparera ledningen. Detta inskränker möjligheten till byggnation inom denna del av området. 10

11 3. Programförslag PROGRAMFÖRSLAG DEL AV BARKÅKRA 50:3 TORGET VALHALL PARK FÖRKLARINGAR NY TÄT BEBYGGELSE MED TORG HUS I PARK BEVARADE SKOGSBRYN/TRÄDRIDÅER Övergripande idéer huvuddrag PROGRAMOMRÅDE GRAVHÖG SOM POÄNGTERAS Valhall Park är en rofylld grön oas med funktionell bebyggelse med inslag av modern bebyggelse. Det är viktigt att bevara karaktären av parken samtidigt som utvecklingen av området går vidare. I anslutning till entrén till Valhall Park anläggs ett torg som ska fungera som en marknadsplats för trakten. Kring torget samlas bebyggelse med handel och bostäder. I skogsområdet i sydväst längs väg 1710 byggs bostäder. Trafiklösningarna för kollektivtrafik och angöring till området utformas för dessa nya förutsättningar. Exploateringen kommer att generera ett stort behov av nya parkeringsplatser. Det är viktigt att lösa detta på ett tilltalande sätt. GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1015 CAMPUS VALHALL PARK BEVARA OCH FÖRSTÄRK- SIKTLINJERNA VAKTEN POÄNGTERAS TRYCKSTEGRINGSSTATION VATTENLEDNING - UTNYTTJA MARK- YTAN TILL PARKERINGSPLATSER VÄG SÄNKT HASTIGHET FÖRSTÄRKT STRÅK BUSSHÅLLPLATS VID VÄG EN KNUTPUNKT I HELA OMRÅDET BULLERKURVA Idag finns ett gestaltningsprogram för Valhall Park, som behöver uppdateras och kompletteras med avseende på programområdet. Gestaltningen av torget och den nya bebyggelsen ska ha sin utgångspunkt i en tolkning av följande värden: Stämning Skala Boendemiljö Arbetsmiljö Handelsmiljö Hållbarhet Ekonomi Säkerhet Tillgänglighet Design med omtanke BETONA KOPPLINGEN MELLAN VALHALL PARK OCH FRAMTIDA BOSTAD- OMRÅDE GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1026 SLOTTET 11

12 Vision för Torget - Handel Etablering för handel och service bör ske till en koncentrerad punkt i området. Det höga flödet av trafik längs 1710 gör det till ett rimligt läge. FÖP Torget ska placeras i direkt anslutning till infarten från väg Det nya torget blir en attraktiv och central entrépunkt till Valhall Park. Det tillskapar en naturlig handelsfunktion i en mänsklig skala. En del av husen kring torget kan utföras med förhöjd bottenvåning för att möjliggöra verksamheter och handel. Torget ska vara småskaligt, brokigt och intimt med en informell stämning. Platsen i sig ska locka till sig folk, det ska inte behövas några stora skyltar. På torgytan möjliggörs för en paviljong. Stommen till den befintliga byggnad 112 kan eventuellt användas till detta. Här förekommer regelbundet återkommande torghandel. Runt torget uppstår en levande bebyggelse med fasta försäljningsställen. Försäljning av olika närproducerade varor som grönsaker, frukt, kött, fisk men även bröd och blommor ses som lämpligt och möjligt. Stommen till byggnad 112 kan återanvändas till en öppen saluhallspaviljong med många olika försäljningsstånd. Marknadsplatsen kan också fungera som kulturplats på kvällen. Det ska ges möjlighet för restauranger och butiker att använda torget för uteserveringar. Offentlig verksamhet och kultur, t ex ett bibliotek kan ytterligare understryka platsens värde och erbjuda nya mötesplatser i området. Det är ett sätt att skapa ett levande torg som främjar det sociala livet i området. På kvällen kan olika kulturevenmang ta plats i paviljongen. Väggarna har skjutpartier som kan öppnas eller stängas efter behov. För att fler ska få tillgång till den goda och sunda mat som produceras i Bjäre- och Kullabygden, saluför vi den på Bjärekulla Matmarknad. Bjärekulla Matmarknad bygger på ett samlande begrepp för det som uppfattas som genuint och kvalitativt inom nordvästra Skåne och karaktäriseras av en ekologisk helhetssyn med närodlade och färska livsmedel. 12

13 Lokala producenter får en möjlighet att sälja sina varor i ett sammanhang - Bjärekulla Matmarknad - ett helhetskoncept för genuina och kvalitativa matvaror från nordvästra Skåne. TORGHANDEL Redan i dag finns marknadsunderlag för en livsmedelsbutik med en omsättning på knappt 200 mkr. Av detta utgör dryck och livsmedel 75%. Den ekologiska marknaden utgör ca 2% av den totala omsättningen. Även om den kommer att öka kraftigt talar detta för att inte splittra eko-marknaden på flera platser. En marknadsplats kan ha större betydelse än vad dess omsättning i själva försäljningen innebär. Det skapar en image kring platsen och hela Valhall Park/Bjärestrand. Viktoriapassagen i Göteborg. Ett exempel på en smal gränd med verksamheter i bottenvåningen och bostäder i de övre våningarna. Den ena gatusidan har bara en våning vilket gör att ljuset kommer ner även fast passagen bara är 3,5 meter bred. Det trånga måttet gör att platsen upplevs som mycket intim och mysig. 13

14 Vision - Bebyggelse Tillgången till exploateringsbar mark i attraktiva lägen blir i allt större utsträckning en bristvara. I all stadsutveckling i dag talar man om den täta staden som en förutsättning för hållbar utveckling. Att utnyttja marktillgångar väl är därför i sig en strategisk fråga. Täthet stärker dessutom förutsättningarna för ett attraktivt stadsliv med underlag för god service, mötesplatser och god kollektivtrafik. Programförslagets huvudsakliga ambition är att möjliggöra en blandad stad. Boende och verksamheter skall tillsammans bidra till en stadsdel som lever även efter arbetstid. I dagsläget domineras området av verksamheter och utbildning. Den nya bebyggelsen inom programområdet kommer att bestå av två grupper med i sig olika karaktär och förutsättningar. Dels bebyggelsen kring torget och dels i parken i områdets södra del. Den nya bebyggelse som planeras kommer att ha en modern arkitektur med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsen. TORGET BYA Bostäder m 2 Butiker/lokaler 2500 m 2 PARKEN BYA Bostäder m 2 TOTALT m 2 Detta innebär ca 240 lägenheter i hela området. Största delen av BTA-ytan skall utgöras av bostäder. Närheten till Ängelholm centrum, tillgång till goda kommunikationer samt kontakten med havet ger förutsättningar för att boendet i stadsdelen ska kunna upplevas som attraktivt. Bostäder skall kunna fördelas över hela området med en koncentration kring torget och planen skall medge att olika sorters bostäder i olika prislägen, storlekar och upplåtelseformer kan uppföras. Bebyggelse vid torget Vid torget planeras en blandad bebyggelse med bostäder och handel. En hög täthet med varierad bebyggelse skapar en spännande och intim miljö. Torgytan skall inte vara större än ca 20 x 30 meter för att hålla en mänsklig skala. På torget skall finnas plats för marknadsstånd och eventuellt en paviljong. Med förhöjda bottenvåningar i husen kring torget ges möjlighet för handel och verksamheter som bidrar till en levande gatumiljö. Byggnaderna bör vara 1-4 våningar med inredningsbar vind. Torgets roll som central kopplingspunkt kan utnyttjas och förstärkas med en byggnad med en offentlig verksamhet av typen bibliotek. Torgmiljö i Kalifornien. På ett litet torg finns utrymme för både planerade och spontana aktiviter. Nieuw Leyden i Holland. Ett exempel på hur man kan göra en varierad fasad av en lång huslänga. Gårdsmiljö från Bo01, Malmö. Exempel på hur man kan variera täthet och skala. En gårdsgata kan man använda till många olika aktiviteter. Bilarna får ta hänsyn till människorna. Kv Fiskpigan i Trosa. Exempel på modern bostadsbebyggelse med tydliga gårdsrum. Det är en kvalitet att utforma utemiljön med olika zoner av offentligt, halvprivat och privat. Brf Tre gudor i VIken. Ett exempel på hur man kan låta bostadshusen möta parkmiljön. Jakriborg. Ett exempel på gaturum med olika zoner - offentligt, halvprivat, privat. 14

15 Hallsås i Lerum. Exempel på bostäder i skogsmiljö. Här har man lyckats spara den ursprungliga naturen både på utsidan av husen och inne på gårdarna. Hallsås i Lerum. Kingo-husen i Helsingör är ett bra exempel på naturanpassade bostadshus. Bostadshus på Lidingö. Bebyggelse i parken I parken i programområdes sydvästra del, planeras bostäder. Det är viktigt att karaktären av park bevaras när området exploateras. Detta kräver stor omsorg både i planering, projektering och genomförande. Bebyggelse och vägar ska utföras så att så mycket som möjligt av träd och mark bevaras och husen ska ge ett lätt intryck. Steel Tree House i Tahoe Donner, Kalifornien. Exempel på hur en byggnad kan smälta in i sin omgivning. Trädens vertikalitet och kraft får speglas i husets stomme. Olika typer av bebyggelse bör utredas i samband med planläggningen. Faktorer som är viktiga att beakta är byggnaders höjd kontra deras yta på marken, byggnaders placering och förhållande till vägar och parkeringsplatser. Exempel på bebyggelsestyper kan vara låg och tät bebyggelse i 2-3 våningar, enstaka lamellhus i 6-8 våningar eller högre punkthus i våningar. All exploatering påverkar området både positivt och negativt. En utredning ska innehålla jämförelser mellan de olika angreppssätten. Lämpliga kompensationsåtgärder för att eliminera de negativa konsekvenserna bör redovisas. 15

16 Trafik Etableringen av det nya torget och bostäderna i parken kräver en ny infartslösning från väg 1710 till Valhall Park. Kommunikation i och genom området ska komma till stånd både i form av rörelsestråk och mindre passagemöjligheter. Detta förutsätter att väg 1710 ges kopplingar som minskar dess barriärverkan. Möjligheten att röra sig över gatan och inte bara i dess längdriktning betyder mycket för hur området lyckas knyta Bjärestrand till det befintliga Valhall Park. Tillgänglighet och trafiksäkerhet ska vara ledande principer och inte enbart framkomlighet och hastighet. Alla trafikanters intressen skall tillgodoses. PARKERING VID TORGET Bebyggelse Parkeringsbehov enligt norm Parkeringsyta BOSTÄDER 125 st BUTIKER/LOKALER 65 st 4200 m 2 PARKERING I PARKEN Bebyggelse Parkeringsbehov Parkeringsyta BOSTÄDER 120 st 2700 m 2 Kollektivtrafik Kollektivtrafiken är viktig och busshållplatsen bör även i fortsättningen förläggas längs väg 1710, med tydlig och säker koppling både till Valhall Park och Bjäre strand. Gång- och cykeltrafik Parallellt med väg 1710 behålles befintlig gång- och cykelväg, som också kompletteras med nya kopplingar in i området. Parkering Hur man löser parkeringsbehovet i området är av central betydelse för helheten. Ett högt exploateringstal i området genererar också ett stort behov av parkeringsplatser. Antalet platser bör dock kunna minimeras under P-normen då en minskad bilanvändning eftersträvas i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Parkeringsplatserna kan anläggas enligt några olika principer såsom parkeringsgarage, utspridd gatuparkering och mindre markparkeringsplatser. Det är viktigt att man inte tillskapar stora parkeringsytor, som förtar den täta och intima skalan vid torget eller förstör den sammanhängande grönskan i parken. För att uttnyttja den långsträckta underhållszonen över vattenledningen kan denna yta användas för parkeringsplatser. Framtida bostadsområde. Idébild över den nya torgbebyggelsen sedd från väster. Det är viktigt att kopplingen till det nya bostadsområdet sydväst om väg 1710 blir tydlig. Korsningen blir en central knutpunkt med busshållplats, torg med butiker, restaurang och bibiliotek i anslutning till bostäder av olika typer. Ytan som används för vattenledning kan utnyttjas till parkering. För att skapa en intim, mysig och informell miljö krävs smala gaturum med 8-10 meter mellan husfasaderna. 16

17 Ädellövskogen med sin typiska natur ger parken dess speciella karaktär. Förhållningssätt till kultur - och naturmiljö. Ädellövskogen ska även i framtiden ge parken dess karaktär. Ek och bok fortsätter att vara de dominerande trädslagen. Successiv föryngring av skogen bör genomföras långsamt. Brynzoner och kanter bör bevaras då ny bebyggelse och nya funktioner planeras som innebär att träd måste fällas. Det är endast i ett fåtal fall det enskilda trädet är viktigt. Istället är det just mängden av träd och helhetsintrycket som ska bevaras. Innanför vakten och framför slottet finns också öppna gräsytor som gläntor i skogen. Grönskan är parkens signum. För att bevara och utveckla den finns en skötselplan som anger mål och utveckling för olika områden i parken. Inom programområdets sydöstra del, kommer ett antal bostadshus att placeras. Dessa bör ligga indragna från väg 1710 p g a vattenledningens placering, och ges ett intryck av hus i park. Vid detaljplaneläggningen av området bör samspelet mellan bostäder och vegetation noga studeras. Miljö, hållbarhet och energi Miljömedvetenhet ska på ett naturligt sätt genomsyra allt som sker i parken. Allt byggande, avfallshantering, energiförsörjning samt trafikföring ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan. Strategin ska vara att skydda och bevara för att förstärka miljön. Miljön i parken tillför ett mervärde för kunden, besökaren. Detta mervärde ska ökas genom att möjliggöra ett aktivt val med hållbarhet i fokus, som ger förutsättningar för framtiden. Resursanvändningen ska optimeras och genom att sunda material och energikällor används, skapas en attraktiv livsmiljö. Marken inom programområdet är gammal. Att bebygga och förtäta denna är ett betydligt mindre resurskrävande alternativ än att ta jordbruksmark i anspråk. Läget skapar också förutsättningar för kollektiva och mindre miljöbelastande färdsätt. I planeringen skall minskad bilanvändning eftersträvas. Området skall därför också erbjuda god framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Byggandet skall ske med minsta möjliga användning av icke-förnybara resurser. Material som ingår i byggnader och utemiljöer får ej riskera hälsa och miljö. Områdets utbyggnad måste även präglas av en hållbar ekonomi både ur investeringssynpunkt och vad avser långsiktig drift. Torget alstrar större investeringskostnader än normalt vilket medför att intäktssidan måste ge ett extra bidrag för att fastighetsutvecklingen ska kunna motiveras ekonomiskt. 4. Fortsatt arbete Detaljplanearbete En vision om Valhall Parks position i en nära framtid! Detta visionsprogram är ett underlag som syftar till att starta detaljplaneprocessen. Förhoppningen är att detta arbete kan starta snarast. Området kan planläggas som helhet eller delas upp i lämpliga delområden. 17

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Allmänna intressen och ställningstaganden

Allmänna intressen och ställningstaganden Allmänna intressen och ställningstaganden Befolkning och boende 70 Bebyggelse 78 Kulturmiljö 84 Samhällsservice 92 Näringsliv 96 Handel 100 Kommunikationer 106 Större opåverkade områden 116 Jord- och skogsbruk

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer