Visionsprogram PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK"

Transkript

1 Visionsprogram PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

2 Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till goda kommunikationer i form av flyg, tåg och bil. Bostäder, handel, utbildning och arbetstillfällen finns och planeras i och i anslutning till parken förvärvade Peab Valhall Park och har sedan dess arbetat med att utveckla parken. Ett 40-tal verksamheter har idag sina lokaler här och sysselsätter ca 1200 personer. Flera delar av parken har detaljplanelagts för att säkerställa fortsatt utveckling. Detta visionsprogram utgör underlag för planläggning av området längs väg 1710 och omfattar dels den öppna ytan kring infarten till Valhall Park och skogpartiet i parkens sydvästra del. I anslutning till infarten planeras ett torg, Bjärekulla matmarknad, med försäljning av närproducerade livsmedel. Kring torget planeras en blandad bebyggelse med bostäder och handel. En hög täthet med varierad bebyggelse skapar en intim och spännande miljö. I den sydvästra delen planeras hus i park. Totalt kan ca 240 lägenheter och 2500 m 2 butiker inrymmas i området. Ett flertal utredningar har gjorts för att studera förutsättningarna för planläggningen. Det är möjligt att genomföra föreslagna åtgärder med bevarande av parkens höga naturoch kulturvärden. En varsamhet på dessa områden handlar inte bara om respekt för natur och kultur utan är också en förutsättning för att behålla och öka parkens attraktivitet ur en kommersiell aspekt. Peab har i samarbete med Ängelholms kommun utvecklat en värdebaserad planeringsideologi. En gemensam värdegrund med samsyn kring hur ett område skall utvecklas skapar det bästa slutresultatet. I Valhall Park finns förutsättningar för en unik bostadsmiljö med närhet till arbete handel och fritid. Här kommer människor att bo, verka och trivas i framtiden, precis som man gjort i 4000 år. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte, mål och värdegrund 4 Orientering 4 Programområde 5 Tidigare planer och utredningar 5 2. Förutsättningar Landskap och natur 6 Historia och kulturmiljö 7 Bebyggelse 8 Service och handel 8 Hälsa och säkerhet 8 Infrastruktur och kommunikationer 9 Teknisk försörjning Programförslag Övergripande idéer huvuddrag 11 Vision för Torget - Handel 12 Vision - Bebyggelse 14 Trafik 16 Förhållningssätt kultur - och naturmiljö 17 Miljö, hållbarhet och energi Fortsatt arbete Detaljplanearbete 17 3

4 1. Inledning är ledig eller flyger till en storstad i Europa. Parken utgörs av det före detta regementet F10 och ligger i anslutning till flygplatsen Ängelholm-Helsingborg Airport. I Valhall Park finns kontor, hotell- och konferensanläggning och utbildningslokaler i både gamla kasernbyggnader och nya byggnader. Här finns också restaurang, museum, förskola och ett idrottsområde. Valhall Park ägs av Peab och ingår som del i ett stort samhällsutvecklingsprojekt. I Valhall Park kommer framtidens boende, arbete, fritid, handel och kommunikation att samlas. Ett helt nytt bostadsområde kommer också att växa fram sydväst om Valhall Park. Syfte, mål och värdegrund Peab Park har de senaste åren strävat efter att utveckla en värdebaserad planeringsideologi som ett komplement till den konventionella fysiska planeringen och som stöd för den önskade omvandlingen av Valhall Park. Värdegrunden utgör således en väsentlig del av den samsyn som Ängelholms kommun och Peab har på områdets utveckling. Målet med detta dokument är att skapa en gemensam vision om projekt Torget Valhall Park för alla inblandade. Lev och verka i en trygg och sund miljö M E T A V Ä R D E N KOMMUNIKATION M O Över 1 miljon människor inom 1 timmes resväg T O R E R HANDEL Underlag för det fortsatta planarbetet Syftet med visionsprogrammet är att behandla uppbyggnaden av Torget och den omgivande bebyggelsen. Dess struktur och förhållande till befintliga miljöer och byggnader ska studeras i enlighet med den värdegrund och de förutsättningar som finns. Väsentliga frågor som skall behandlas rör stadsdelens identitet, dess innehåll, täthet, volymer, offentliga rum och trafikstrukturer. Målet är att områdets identitet kan gestaltas genom tydliga arkitektoniska ansatser som visar Valhall Parks potential och betydelse i Ängelholms långsiktigt hållbara utveckling. Målet är att programmet är så konkret att det blir ett enkelt och tydligt arbetsredskap i det fortsatta planarbetet. BOENDE K Valhall Park - utgångspunkten för att arbeta, bo och utvecklas Ä R N A N FRITID Bjäre - Sveriges Toscana Orientering Med havet i ögonvrån ARBETE Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer norr om Ängelholms stadskärna, vid porten till Bjäre. Skalan är mänsklig, det man behöver finns nära. I Valhall Park bor man med havet på promenadavstånd, arbetar i en kulturmiljö, handlar på nära håll, tar en cykeltur på Bjäre när man Unik kultur- och naturmiljö Faktorer som samverkar för att göra Valhall Park till den unika plats den är. 4

5 Programområde Programområdet ligger längs väg 1710 mellan den befintliga infarten till Valhall Park och parkens södra hörn. I nordost gränsar programområdet till detaljplanen för Slottet. I nordväst gränsar och överlappar programområdet detaljplanen för Campus Valhall Park. En del av parkeringsytan väster om dagens infart till Valhall Park ingår i programområdet, för att kunna skapa en attraktiv helhet av det nya torget och den befintliga bebyggelsen. Programområdet framgår av bild på sidan 6. TVÄRBANAN FLYGPLATSEN Tidigare planer och utredningar De övergripande förutsättningarna för planläggning och utveckling av Valhall Park är mycket välstuderade och ett flertal program och utredningar är gjorda. Dessa berör i tillämpliga delar även programområdet. HAVET PLANERADE BOSTÄDER VALHALL PARK VÄG 1710 E6 Utredningar, program och planer som primärt bör ligga till grund för det fortsatta planarbetet är t ex: SKÄLDERVIKEN PROGRAMOMRÅDET - FÖP Detaljplan för del av Barkåkra 50:3 Slottet (DP 1026) - Detaljplan för del av Barkåkra 50:3 Campus Valhall Park (DP 1015) - Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering 2007:7 (Lasse Wallin) - Antikvariska synpunkter på byggnadsbeståndet 2008:3 (Lasse Wallin) - Arkeologisk utredning 2007:16 - Valhall Park Förutsättningar och utveckling 2009 (Kerstin Torseke Hulthén) ÄNGELHOLM Programområdets läge 5

6 2. Förutsättningar Landskap och natur Valhall Park ligger på en ås vars krön är bevuxet med ädellövskog. Skogen planterades under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Den har ett samband med Valhallskogen på västra sidan av väg Skogen dominerar sluttningen och området söder om slottet. I hela området finns träddungar av olika storlek som ger området dess lummiga karaktär. En fruktträdgård har funnits intill trädgårdsmästarbostaden och vid hotellet. Grönstrukturen länkar samman Valhall Park med Valhallskogen, Skälderviken och dess stränder samt diken, dungar och kantvegetation som finns ute i odlingslandskapet. Havet är den största tillgången i området kring Valhall Park, en stark dragningskraft som ska utnyttjas och göras tillgänglig. Det är en målpunkt som skapar kontakt, ger liv och rörelse och tillfällen till möten. PROGRAMOMRÅDET DEL AV BARKÅKRA 50:3 TORGET VALHALL PARK PROGRAMOMRÅDE GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1015 CAMPUS VALHALL PARK SIKTLINJE SIKTLINJE FÖRUTSÄTTNINGAR LÖVSKOG GRÄSYTA FORNMINNE/GRAVHÖG BEBYGGELSE VAKTEN + BY 8 TRYCKSTEGRINGSSTATION PARKERINGSYTA VATTENLEDNING VÄG 1710 BEF. VÄG BEF. BUSSHÅLLPLATS BULLERKURVA I den nordvästra delen av programområdet ligger huvudentrén till Valhall Park. Längs väg 1710 finns en trädridå och där innanför en öppen gräsyta. Den sydvästra delen av området består av lövskog. Dessa två områden delas av en långsträckt gräsyta mellan slottet och ett fornminne i form av en gravhög. Ytterligare en gravhög finns i områdets södra spets. GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1026 SLOTTET 6

7 dern. Bronsålderns landskap var relativt öppet, men med inslag av skogsridåer och skogsdungar. Det liknas ofta vid ett parklandskap. Länsstyrelsens kulturmiljöprogram visar att landskapet kring Valhall Park ingår i ett område som är av stort regionalt värde. Inom planområdet finns två gravhögar från bronsåldern. De lokala gravhögarna är en del av ett större stråk som i stort sett följer hela Bjärehalvöns kust. En skyddszon runt gravhögarna bör hållas fri från bebyggelse. Röjning bör utföras regelbundet så att de gravhögar som ligger ut mot väg 1710 blir synliga från vägen och alla högar hålls fria från sly. Gravhögarna skyltas tillsammans med länsstyrelsen för att sprida kunskap om bronsåldern och dess landskap. Den centralt belägna gravhögen. Gravhög i vårskrud Historia och kulturmiljö Bjäres välbevarade kultur- och naturmiljö vittnar om att människan genom alla tider har satt ett högt värde på naturen här. Den omsorgen lever kvar och för att behålla Bjäres signum måste man även i framtiden vara lika varsam. Den här synen är viktig att alla intressenter behåller genom hela planprocessen. Kultur och naturmiljö På Bjäre har man levt och verkat i 4000 år och i miljön kring Valhall Park finns både välbevarade lämningar från bronsåldern, typiska nordskånska kustsamhällen och gammal jordbruksmiljö. Det goda klimatet ger förutsättningar för fler skördar än på andra platser i Sverige. Bjäre är känt för sin matkultur, här produceras delikatesser av hög kvalitet på fina jordar nära havet. På Bjäre finns ett rikt evenemangs- och kulturliv. Rekreationsmöjligheterna är många med golfbanor, badstränder och vandringsleder. Den historiska miljön ger många upplevelser för såväl den som lever sitt liv på Bjäre som den som bara är på besök. Valhall Park lägger ytterligare en årsring till en plats som genom historien varit fylld av liv. Kulturmiljö, arkeologi Människan har danat landskapet med sin verksamhet och det finns spår från flera olika epoker. Det förhistoriska landskapet karaktäriseras av ett flertal gravhögar från bronsål- Höstglöd i parken. 7

8 Slottet från 1800-talet Byggnad 8, typisk tegelarkitektur från 1940-talet. Trädgårdsmästarbostaden från 1800-talet. Bebyggelse Slottet och trädgårdsmästarbostaden finns kvar från 1800-talets Valhall och är de äldsta byggnaderna i parken. Nordväst om slottet låg ekonomibyggnader som brann ner kring De militära byggnader som finns i parken har tillkommit under tidigt 1940-tal efter standardritningar från den militära byggnadsutredningen. Tvåvåningsbyggnader i rött tegel ger karaktären åt den militära epoken. Kanslihuset är den mest värdefulla av dessa byggnader. De flesta byggnaderna har två våningar och ligger som hus i park. Kasernerna, administrationsbyggnaden, skolan och några fler byggnader är utförda i rött tegel. Övriga byggnader från 40-talet är låga byggnader med anspråkslösa träfasader i ljusa färger. Taken är i tegel eller svart papp. De senare uppförda hangarbyggnaderna har en annan skala och ligger ute på den öppna ytan. Det finns goda möjligheter att förtäta och utveckla bebyggelsen i parken under förutsättning att man respekterar och bevarar befintlig bebyggelse och det gröna intrycket i parken med alléer, skogen i söder och i slänten och ramen kring området. De nya byggnaderna blir ytterligare en årsring som kommer att avspeglas i områdets utveckling, Vakten från flygflottiljens tidiga skede. nämligen tidigt 2000-tal. Några byggnader i speciella lägen och med viktig funktion bör betonas starkare och ha en mer kraftfull framtoning. Vakten, som markerar entrén till området är ett exempel på en sådan. Den är karaktäristisk för området och är ett tydligt landmärke med en stark identitet och bör återställas till sitt ursprungliga skick. Service och handel Idag finns ingen service eller handel inom Valhall Parks område. Redan nu finns dock ett kundunderlag för en livsmedelsbutik på ca 1200 m 2 enligt utförd handelsutredning (Projekt Barkåkra, Förutsättningar för handel, service och verksamheter. Almér Consulting AB, 2009). Med en framtida utbyggnad av bostäder och verksamheter kommer underlaget att öka och ge utrymme för ytterligare handel i form av torghandel, fiskbil, bageri, café, kvartersrestaurang och småbutiker. Platsens läge är också lämplig för servicefunktioner som t ex bibiliotek. Hälsa och säkerhet Programområdet ligger utanför området för riksintresse för flygplats. En bullerutredning som berör programområdet är utförd. Gränsen mot bullerstörd zon går delvis in över programområdets sydöstra del. Största delen av området påverkas dock inte. Bullerkurva, se karta på sidan 6. 8

9 Infrastruktur och kommunikationer I området kring Valhall Park möts vägar, järnväg, hav och flyg. Det skapar underlag för företagsetablering, handel, turism och ett tillgängligt boende. E6 är en länk i den regionala infrastrukturen som förbinder Valhall Park med Öresundsregionen och Göteborg. I närområdet anläggs också en ny pågatågstation som ger korta pendlingstider och miljövänliga resor. Ett lokalt kollektivtrafiknät binder samman pågatågstation med framtida bostadsområden och verksamhetsområden. Flygplatsen skapar förutsättningar för en sammanhängande och rationell infrastruktur på alla nivåer. Det kompletteras av en välutvecklad struktur för såväl bil- som gång- och cykelvägar inom området. Väg 1710 utgör områdets ryggrad. Samtidigt som den är en del av huvudvägnätet skall den fungera som en gata med bykaraktär. Flera trafikutredningar har utförts och pågår fortfarande. Någon helhetslösning avseende FÖP-områdets infrastruktur är ännu inte klar. Utformning av programområdets trafiklösning måste ske med beaktande av denna pågående process. Biltrafik Parken har idag sin infart via vakten. Innanför den finns ett vägnät med enkla vägar utan kantsten, hastigheten i parken är begränsad till 30 km/h och på vissa vägar finns hastighetsdämpande gupp. Nya infarter planeras. När parken är fullt utbyggd och verksamheterna är igång kommer det att bli för mycket trafik för dagens enda infart. Möjligheten att leda framför allt tung trafik utanför parken ner till plattan, och samtidigt dela upp trafiken till parken på fler entréer, är utredd. Kapaciteten vid utfarten till väg 1710 (vid vakten ) ska enligt överenskommelse med vägverket läggas till grund för hur tillfarterna till området ska utvecklas. Ekhögsvägen i Valhall Park. Utöver detta ska även behovet av parkeringsplatser redovisas. Den mest belastade körriktningen är vänstersvängen ut från Valhall Park. Där uppgår belastningen till 31% av vad som kan klaras av med nuvarande utformning. Körfältet som tar hand om trafiken från Ängelholm har ungefär samma belastning. Programområdets utbyggnad som sådan genererar i sammanhanget måttliga ökningar av trafiken. Kellihousevägen i riktning mot flygplatsen. Kollektivtrafik Planeringen och utbyggnaden av Bjärestrand (området sydväst om 1710) pågår, vilket medför att trafiken i stadsdelen kommer att öka. Många fotgängare och cyklister rör sig förbi och genom programområdet. Det kollektiva resandet till och från Valhall Park har ökat successivt. Framförallt har etableringen av Ängelholms gymnasieskola bidragit till en stor ökning. Programområdet trafikeras av linje 2 och linje 513 och 523, som idag stannar vid parkens huvudentré på väg

10 Parkeringsplatsen vid Valhall Parks infart skymtar i bakgrunden. Vattenledningsstråket längs programområdets sydvästra gräns. Parkering En parkering finns direkt nordväst om infarten till Valhall Park. Totalt finns inom parken drygt 800 parkeringsplatser fördelade på 11 parkeringområden. Gång- och cykelvägar Valhall Park blir en del i en ny stadsdel. Gångvägnätet som funnits sedan militärens tid kompletteras så att det binder samman nya och gamla målpunkter i och utanför parken. Motionsslingan från militärens tid kompletteras med promenadvägar i anslutning till slottet som inbjuder till promenader i skogen. Promenad- och motionslinga i parken. Teknisk försörjning Längs programområdets sydvästra gräns, parallellt med väg 1710, har Ängelholms kommun anlagt en ny vattenledning. I anslutning till denna finns restriktioner för anläggande av byggnader, plantering av träd m m. Ett 10 meter brett område med ledningen i mitten upplåtes för att se till, underhålla och reparera ledningen. Detta inskränker möjligheten till byggnation inom denna del av området. 10

11 3. Programförslag PROGRAMFÖRSLAG DEL AV BARKÅKRA 50:3 TORGET VALHALL PARK FÖRKLARINGAR NY TÄT BEBYGGELSE MED TORG HUS I PARK BEVARADE SKOGSBRYN/TRÄDRIDÅER Övergripande idéer huvuddrag PROGRAMOMRÅDE GRAVHÖG SOM POÄNGTERAS Valhall Park är en rofylld grön oas med funktionell bebyggelse med inslag av modern bebyggelse. Det är viktigt att bevara karaktären av parken samtidigt som utvecklingen av området går vidare. I anslutning till entrén till Valhall Park anläggs ett torg som ska fungera som en marknadsplats för trakten. Kring torget samlas bebyggelse med handel och bostäder. I skogsområdet i sydväst längs väg 1710 byggs bostäder. Trafiklösningarna för kollektivtrafik och angöring till området utformas för dessa nya förutsättningar. Exploateringen kommer att generera ett stort behov av nya parkeringsplatser. Det är viktigt att lösa detta på ett tilltalande sätt. GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1015 CAMPUS VALHALL PARK BEVARA OCH FÖRSTÄRK- SIKTLINJERNA VAKTEN POÄNGTERAS TRYCKSTEGRINGSSTATION VATTENLEDNING - UTNYTTJA MARK- YTAN TILL PARKERINGSPLATSER VÄG SÄNKT HASTIGHET FÖRSTÄRKT STRÅK BUSSHÅLLPLATS VID VÄG EN KNUTPUNKT I HELA OMRÅDET BULLERKURVA Idag finns ett gestaltningsprogram för Valhall Park, som behöver uppdateras och kompletteras med avseende på programområdet. Gestaltningen av torget och den nya bebyggelsen ska ha sin utgångspunkt i en tolkning av följande värden: Stämning Skala Boendemiljö Arbetsmiljö Handelsmiljö Hållbarhet Ekonomi Säkerhet Tillgänglighet Design med omtanke BETONA KOPPLINGEN MELLAN VALHALL PARK OCH FRAMTIDA BOSTAD- OMRÅDE GÄLLANDE DETALJPLAN DP 1026 SLOTTET 11

12 Vision för Torget - Handel Etablering för handel och service bör ske till en koncentrerad punkt i området. Det höga flödet av trafik längs 1710 gör det till ett rimligt läge. FÖP Torget ska placeras i direkt anslutning till infarten från väg Det nya torget blir en attraktiv och central entrépunkt till Valhall Park. Det tillskapar en naturlig handelsfunktion i en mänsklig skala. En del av husen kring torget kan utföras med förhöjd bottenvåning för att möjliggöra verksamheter och handel. Torget ska vara småskaligt, brokigt och intimt med en informell stämning. Platsen i sig ska locka till sig folk, det ska inte behövas några stora skyltar. På torgytan möjliggörs för en paviljong. Stommen till den befintliga byggnad 112 kan eventuellt användas till detta. Här förekommer regelbundet återkommande torghandel. Runt torget uppstår en levande bebyggelse med fasta försäljningsställen. Försäljning av olika närproducerade varor som grönsaker, frukt, kött, fisk men även bröd och blommor ses som lämpligt och möjligt. Stommen till byggnad 112 kan återanvändas till en öppen saluhallspaviljong med många olika försäljningsstånd. Marknadsplatsen kan också fungera som kulturplats på kvällen. Det ska ges möjlighet för restauranger och butiker att använda torget för uteserveringar. Offentlig verksamhet och kultur, t ex ett bibliotek kan ytterligare understryka platsens värde och erbjuda nya mötesplatser i området. Det är ett sätt att skapa ett levande torg som främjar det sociala livet i området. På kvällen kan olika kulturevenmang ta plats i paviljongen. Väggarna har skjutpartier som kan öppnas eller stängas efter behov. För att fler ska få tillgång till den goda och sunda mat som produceras i Bjäre- och Kullabygden, saluför vi den på Bjärekulla Matmarknad. Bjärekulla Matmarknad bygger på ett samlande begrepp för det som uppfattas som genuint och kvalitativt inom nordvästra Skåne och karaktäriseras av en ekologisk helhetssyn med närodlade och färska livsmedel. 12

13 Lokala producenter får en möjlighet att sälja sina varor i ett sammanhang - Bjärekulla Matmarknad - ett helhetskoncept för genuina och kvalitativa matvaror från nordvästra Skåne. TORGHANDEL Redan i dag finns marknadsunderlag för en livsmedelsbutik med en omsättning på knappt 200 mkr. Av detta utgör dryck och livsmedel 75%. Den ekologiska marknaden utgör ca 2% av den totala omsättningen. Även om den kommer att öka kraftigt talar detta för att inte splittra eko-marknaden på flera platser. En marknadsplats kan ha större betydelse än vad dess omsättning i själva försäljningen innebär. Det skapar en image kring platsen och hela Valhall Park/Bjärestrand. Viktoriapassagen i Göteborg. Ett exempel på en smal gränd med verksamheter i bottenvåningen och bostäder i de övre våningarna. Den ena gatusidan har bara en våning vilket gör att ljuset kommer ner även fast passagen bara är 3,5 meter bred. Det trånga måttet gör att platsen upplevs som mycket intim och mysig. 13

14 Vision - Bebyggelse Tillgången till exploateringsbar mark i attraktiva lägen blir i allt större utsträckning en bristvara. I all stadsutveckling i dag talar man om den täta staden som en förutsättning för hållbar utveckling. Att utnyttja marktillgångar väl är därför i sig en strategisk fråga. Täthet stärker dessutom förutsättningarna för ett attraktivt stadsliv med underlag för god service, mötesplatser och god kollektivtrafik. Programförslagets huvudsakliga ambition är att möjliggöra en blandad stad. Boende och verksamheter skall tillsammans bidra till en stadsdel som lever även efter arbetstid. I dagsläget domineras området av verksamheter och utbildning. Den nya bebyggelsen inom programområdet kommer att bestå av två grupper med i sig olika karaktär och förutsättningar. Dels bebyggelsen kring torget och dels i parken i områdets södra del. Den nya bebyggelse som planeras kommer att ha en modern arkitektur med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsen. TORGET BYA Bostäder m 2 Butiker/lokaler 2500 m 2 PARKEN BYA Bostäder m 2 TOTALT m 2 Detta innebär ca 240 lägenheter i hela området. Största delen av BTA-ytan skall utgöras av bostäder. Närheten till Ängelholm centrum, tillgång till goda kommunikationer samt kontakten med havet ger förutsättningar för att boendet i stadsdelen ska kunna upplevas som attraktivt. Bostäder skall kunna fördelas över hela området med en koncentration kring torget och planen skall medge att olika sorters bostäder i olika prislägen, storlekar och upplåtelseformer kan uppföras. Bebyggelse vid torget Vid torget planeras en blandad bebyggelse med bostäder och handel. En hög täthet med varierad bebyggelse skapar en spännande och intim miljö. Torgytan skall inte vara större än ca 20 x 30 meter för att hålla en mänsklig skala. På torget skall finnas plats för marknadsstånd och eventuellt en paviljong. Med förhöjda bottenvåningar i husen kring torget ges möjlighet för handel och verksamheter som bidrar till en levande gatumiljö. Byggnaderna bör vara 1-4 våningar med inredningsbar vind. Torgets roll som central kopplingspunkt kan utnyttjas och förstärkas med en byggnad med en offentlig verksamhet av typen bibliotek. Torgmiljö i Kalifornien. På ett litet torg finns utrymme för både planerade och spontana aktiviter. Nieuw Leyden i Holland. Ett exempel på hur man kan göra en varierad fasad av en lång huslänga. Gårdsmiljö från Bo01, Malmö. Exempel på hur man kan variera täthet och skala. En gårdsgata kan man använda till många olika aktiviteter. Bilarna får ta hänsyn till människorna. Kv Fiskpigan i Trosa. Exempel på modern bostadsbebyggelse med tydliga gårdsrum. Det är en kvalitet att utforma utemiljön med olika zoner av offentligt, halvprivat och privat. Brf Tre gudor i VIken. Ett exempel på hur man kan låta bostadshusen möta parkmiljön. Jakriborg. Ett exempel på gaturum med olika zoner - offentligt, halvprivat, privat. 14

15 Hallsås i Lerum. Exempel på bostäder i skogsmiljö. Här har man lyckats spara den ursprungliga naturen både på utsidan av husen och inne på gårdarna. Hallsås i Lerum. Kingo-husen i Helsingör är ett bra exempel på naturanpassade bostadshus. Bostadshus på Lidingö. Bebyggelse i parken I parken i programområdes sydvästra del, planeras bostäder. Det är viktigt att karaktären av park bevaras när området exploateras. Detta kräver stor omsorg både i planering, projektering och genomförande. Bebyggelse och vägar ska utföras så att så mycket som möjligt av träd och mark bevaras och husen ska ge ett lätt intryck. Steel Tree House i Tahoe Donner, Kalifornien. Exempel på hur en byggnad kan smälta in i sin omgivning. Trädens vertikalitet och kraft får speglas i husets stomme. Olika typer av bebyggelse bör utredas i samband med planläggningen. Faktorer som är viktiga att beakta är byggnaders höjd kontra deras yta på marken, byggnaders placering och förhållande till vägar och parkeringsplatser. Exempel på bebyggelsestyper kan vara låg och tät bebyggelse i 2-3 våningar, enstaka lamellhus i 6-8 våningar eller högre punkthus i våningar. All exploatering påverkar området både positivt och negativt. En utredning ska innehålla jämförelser mellan de olika angreppssätten. Lämpliga kompensationsåtgärder för att eliminera de negativa konsekvenserna bör redovisas. 15

16 Trafik Etableringen av det nya torget och bostäderna i parken kräver en ny infartslösning från väg 1710 till Valhall Park. Kommunikation i och genom området ska komma till stånd både i form av rörelsestråk och mindre passagemöjligheter. Detta förutsätter att väg 1710 ges kopplingar som minskar dess barriärverkan. Möjligheten att röra sig över gatan och inte bara i dess längdriktning betyder mycket för hur området lyckas knyta Bjärestrand till det befintliga Valhall Park. Tillgänglighet och trafiksäkerhet ska vara ledande principer och inte enbart framkomlighet och hastighet. Alla trafikanters intressen skall tillgodoses. PARKERING VID TORGET Bebyggelse Parkeringsbehov enligt norm Parkeringsyta BOSTÄDER 125 st BUTIKER/LOKALER 65 st 4200 m 2 PARKERING I PARKEN Bebyggelse Parkeringsbehov Parkeringsyta BOSTÄDER 120 st 2700 m 2 Kollektivtrafik Kollektivtrafiken är viktig och busshållplatsen bör även i fortsättningen förläggas längs väg 1710, med tydlig och säker koppling både till Valhall Park och Bjäre strand. Gång- och cykeltrafik Parallellt med väg 1710 behålles befintlig gång- och cykelväg, som också kompletteras med nya kopplingar in i området. Parkering Hur man löser parkeringsbehovet i området är av central betydelse för helheten. Ett högt exploateringstal i området genererar också ett stort behov av parkeringsplatser. Antalet platser bör dock kunna minimeras under P-normen då en minskad bilanvändning eftersträvas i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Parkeringsplatserna kan anläggas enligt några olika principer såsom parkeringsgarage, utspridd gatuparkering och mindre markparkeringsplatser. Det är viktigt att man inte tillskapar stora parkeringsytor, som förtar den täta och intima skalan vid torget eller förstör den sammanhängande grönskan i parken. För att uttnyttja den långsträckta underhållszonen över vattenledningen kan denna yta användas för parkeringsplatser. Framtida bostadsområde. Idébild över den nya torgbebyggelsen sedd från väster. Det är viktigt att kopplingen till det nya bostadsområdet sydväst om väg 1710 blir tydlig. Korsningen blir en central knutpunkt med busshållplats, torg med butiker, restaurang och bibiliotek i anslutning till bostäder av olika typer. Ytan som används för vattenledning kan utnyttjas till parkering. För att skapa en intim, mysig och informell miljö krävs smala gaturum med 8-10 meter mellan husfasaderna. 16

17 Ädellövskogen med sin typiska natur ger parken dess speciella karaktär. Förhållningssätt till kultur - och naturmiljö. Ädellövskogen ska även i framtiden ge parken dess karaktär. Ek och bok fortsätter att vara de dominerande trädslagen. Successiv föryngring av skogen bör genomföras långsamt. Brynzoner och kanter bör bevaras då ny bebyggelse och nya funktioner planeras som innebär att träd måste fällas. Det är endast i ett fåtal fall det enskilda trädet är viktigt. Istället är det just mängden av träd och helhetsintrycket som ska bevaras. Innanför vakten och framför slottet finns också öppna gräsytor som gläntor i skogen. Grönskan är parkens signum. För att bevara och utveckla den finns en skötselplan som anger mål och utveckling för olika områden i parken. Inom programområdets sydöstra del, kommer ett antal bostadshus att placeras. Dessa bör ligga indragna från väg 1710 p g a vattenledningens placering, och ges ett intryck av hus i park. Vid detaljplaneläggningen av området bör samspelet mellan bostäder och vegetation noga studeras. Miljö, hållbarhet och energi Miljömedvetenhet ska på ett naturligt sätt genomsyra allt som sker i parken. Allt byggande, avfallshantering, energiförsörjning samt trafikföring ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan. Strategin ska vara att skydda och bevara för att förstärka miljön. Miljön i parken tillför ett mervärde för kunden, besökaren. Detta mervärde ska ökas genom att möjliggöra ett aktivt val med hållbarhet i fokus, som ger förutsättningar för framtiden. Resursanvändningen ska optimeras och genom att sunda material och energikällor används, skapas en attraktiv livsmiljö. Marken inom programområdet är gammal. Att bebygga och förtäta denna är ett betydligt mindre resurskrävande alternativ än att ta jordbruksmark i anspråk. Läget skapar också förutsättningar för kollektiva och mindre miljöbelastande färdsätt. I planeringen skall minskad bilanvändning eftersträvas. Området skall därför också erbjuda god framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Byggandet skall ske med minsta möjliga användning av icke-förnybara resurser. Material som ingår i byggnader och utemiljöer får ej riskera hälsa och miljö. Områdets utbyggnad måste även präglas av en hållbar ekonomi både ur investeringssynpunkt och vad avser långsiktig drift. Torget alstrar större investeringskostnader än normalt vilket medför att intäktssidan måste ge ett extra bidrag för att fastighetsutvecklingen ska kunna motiveras ekonomiskt. 4. Fortsatt arbete Detaljplanearbete En vision om Valhall Parks position i en nära framtid! Detta visionsprogram är ett underlag som syftar till att starta detaljplaneprocessen. Förhoppningen är att detta arbete kan starta snarast. Området kan planläggas som helhet eller delas upp i lämpliga delområden. 17

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02

www.valhallpark.se Fritid Kommunikationer Handel Arbete Boende - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 www.valhallpark.se Boende Arbete Fritid Kommunikationer Handel - den goda miljön Valhall Park 110822.indd 1 2011-08-22 15:32:02 Var ligger Valhall Park? Valhall Park ligger ett stenkast från havet, 5 kilometer

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län

PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län BAKGRUND Fastigheten Lomma 30:29 är idag i sin helhet detaljplanelagd för bostäder i en våning med möjlighet till kontor i det nordöstra

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer