PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING"

Transkript

1 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr KS/2009:268 Detaljplan för Vidbynäs 1:19 Planområdet för Vidbynäs 1:19 i. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. SIDA 1 AV 20

2 HANDLINGAR Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) upprättad Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser upprättad Behovsbedömning upprättad ÖVRIGA HANDLINGAR Översiktlig miljöteknisk markundersökning WSP Vidbynäs golfklubb Korsningsutredning. Trivector Naturinventering. Ekologigruppen PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Kommunstyrelsen gav, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för området öster om Turingeån och väster om Vidbynäs golfbana strax söder om Vidbynäs Gård och Konferens. Syftet med planen är att uppföra ny bebyggelse som med sin planstruktur och gestaltning både tar del av och förstärker den knutpunkt som etablerats vid och mellan Turinge kyrka och Vidbynäsgård. Planformens idé är "kyrkan mitt i byn". Bebyggelsen nås från Kämstavägen och Gamla Strängnäsvägen (576). Lokalgatan utgörs av en vägsamfällighet. Gårdsgatan har kyrkan i fonden. Inom planområdet tillskapas ett nytt kommunalt gångstråk längs Turingeåns östra strandkant. Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt reglerna i Plan- och bygglagen 2010:900. Detaljplanen för Vidbynäs 1:19 ersätter delar av tidigare detaljplan för Vidbynäs 1:11, hotell- och konferensanläggning. Tidigare upphävt strandskydd återinträder vid ny planläggning. Strandskydd upphävs med bestämmelser på plankarta och med särskilda skäl angivna i plan- och genomförandebeskrivning. Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan. SIDA 2 AV 20

3 Utsnitt från plankartan. BEHOVSBEDÖMNING Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en behovsbedömning för att avgöra om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen utgår från de kriterier som finns i bilaga 2 och 4, MKB-förordningen. Kriterierna i bilagorna handlar bland annat om riskerna för människors hälsa eller för miljön samt påverkans storlek och fysiska omfattning. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en miljöbedömning i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Som ett led i miljöbedömningen ingår avgränsningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. I behovsbedömningen ska förutsättningarna och eventuella åtgärder på grund av riskerna med kvicksilver beskrivas. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer att leda till någon betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte SIDA 3 AV 20

4 behöver upprättas. Kommunen samråder med länsstyrelsen om behovsbedömningen i samband med samrådsförslaget. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN Kapitel 3 i Miljöbalken. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3 kap miljöbalkens grundläggande bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. Kapitel 4 i Miljöbalken pekar ut särskilt värdefulla områden i landet. Planområdet berörs inte av dessa bestämmelser. Kapitel 5 i Miljöbalken. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna för luft och vattenförekomster inte överskrids enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas med maximal föreslagen utbyggnad av området. PLANDATA Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Området är beläget norr om Nykvarns tätort strax söder Vidbynäs Gård och Konferens. Arealen är ca. 2 ha. Marken ägs till största del av Vidbynäs golfanläggning AB. Nykvarns kommun äger ca 650 kvm längs Turingeån i detaljplanens västra del. Servitut för vattenledning och vattentäkt finns inom planområdet. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I översiktplan 2014 är planområdet redovisat vara lämpligt för bostäder med inslag av verksamheter och service. Vidare ses planområdet höra till kommunal kulturmiljö och med tätortsnära skog med höga rekreationsvärden. Strandskyddet är upphävt sedan tidigare men återinträder vid ny planläggning. Gällande detaljplan, områdesbestämmelser etc. Inom planområdet gäller följande två detaljplaner. Vidbynäs 1:11 hotell- och konferensanläggning och Värsta 1:1 Vidbynäs Golfanläggning. Bevarandeprogram, Bostadsförsörjningsprogram etc. Området med Turinge kyrka, Vidbynäs gård mm är angivet i bevarandeprogram för, godkänt av KF Vidbynäs slott med flygel och Ladan är q- märkta. Därtill kan nämnas Fattigstugan från ca 1780 i gul puts som ligger brevid Turinge kyrka. SIDA 4 AV 20

5 Lada i gränsen mot planområdets nordöstra del. Hus inom planområdet. Kommunala beslut Kommunstyrelsen beslutade att påbörja detaljplan för Vidbynäs 1:19. Planprogram Ett detaljplaneprogram har ej tagits fram då området är väl beskrivet och utpekat i översiktsplanen Tidigare planering har gett tillräckliga bakgrundsfakta för att gå direkt på samråd. SIDA 5 AV 20

6 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation Planområdet begränsas i väster av Turingeån. Turingeåns strand är till stor del skogsbeklädd. I övrigt är området glest skogsbeklädd med i huvudsak unga lövträd med inslag av äldre lövträd. I söder begränsar ett dike som leder vatten från Vidbynäs golfbana till Turingeån. Golfbanan och en trädallé gräns i öster. Allén består av äldre träd bland annat av ask och är rödlistad som sårbar art. Inom planområdet finns äldre ädellövträd. Planområdet sluttar svagt åt söder och väster mot Turingeån. Karta över naturvärden med områdesindelning. Naturinventering, Ekologigruppen Markbeskaffenhet Planområdet används till viss del som deponi för markmassor, bestående av sand, grus, lera, mull med inslag av tegel. SIDA 6 AV 20

7 Planområdets södra del används som upplag. Geotekniska förhållanden Jordartskarta 1: från SGU anger att planområdet består av postglacial lera. Förorenad mark Turingeån och sjön Turingen har under årens lopp påverkats av orenat processvatten från pappersindustrier i Nykvarn. Utsläppen från Nykvarns pappersbruk, som bedrev papperstillverkning under åren , utgjordes bl.a. av fibrer och kvicksilver. Det har sedan tidigt 1990-tal genomförts ett flertal undersökningar och utredningar på platsen. Delar av området åtgärdades under mitten av 1990-talet, bland annat genom att man grävde om å-fåran och tog bort en del förorenade sediment. WSP Environmental har på uppdrag av Vidbynäs golf och utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Vidbynäs, Syftet med markundersökningen är att inför detaljplanen kartlägga: a) eventuella föroreningars art, koncentration och utbredning i mark b) bedöma spridnings- och exponeringsrisker för eventuella föroreningar i förhållande till tillgängliga riktvärden och omgivningsförutsättningar. Organiska analyser har utförts på fyra jordprover från planområdet. Samtliga halter understiger de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Huvuddelen av analyserade halter är även lägre än rapporteringsgränserna. Jordprover från samtliga provpunkter (totalt 17 jordprover) har analyserats med avseende på kvicksilver. Samtliga halter av kvicksilver understiger de generella riktvärdena. I ett prov av 17 analyserade har halt kadmium och koppar påträffats över de generella riktvärdena för KM. De förhöjda halterna av kadmium och koppar kommer troligen från den sopförbränning som det fanns spår av vid den aktuella mätpunkten. Föroreningen är troligen av lokal karaktär, en s.k. hotspot. I övrigt bedömer WSP att påträffade halter av metaller och oljekolväten inom planområdet inte utgör någon miljö- och eller hälsorisk vid nuvarande eller planerad markanvändning bostäder. WSP rekommenderar att fyllningsmassor i anslutning till provpunkt 14W06 bör kontrolleras innan de återanvänds alternativt transporteras till mottagningsanläggning. Vid markarbeten kring denna punkt bör försiktighet iakttas. Vid osäkerhet och risk kring markföroreningar ska det rapporteras till tillsynsmyndigheten i. I övrigt bedömer WSP att miljö- och hälsorisker avseende föroreningar i jord vid nuvarande och planerad markanvändning är låga. WSP rekommenderar inga ytterligare undersökningar avseende föroreningar i jord inom planområdet. SIDA 7 AV 20

8 Karta över undersökningens omfattning. Översiktlig miljöteknisk markundersökning WSP. Radon Planområdet ligger inom normalriskområde och lågriskområde för radon. Vid behov skall åtgärder vidtas och redovisas i samband med bygglovet. Vid lokalisering av ny bebyggelse. inom hög- och normalriskområden ska markradonrisken samt kommande miljökvalitetsnorm beaktas. Risk för skred/höga vattenstånd Inom planområdet finns ingen skredrisk. Fornlämningar Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Skulle misstänkt fornfynd påträffas ska det anmälas till länsstyrelsen. Befintliga byggnader Inom planområdet finns 3 byggnader med ett våningsplan. Byggnaderna är av enklare karaktär och används till drift av golfbanan. Dessa kommer att rivas och ersättas av den nya bebyggelsen. SIDA 8 AV 20

9 Byggnadskultur Turinge kyrka - Vidbynäs Vidbynäs säteri bildades på 1630-talet av de förhistoriska byarna Viby och Näs. Allén från Vidbynäs leder ner mot Turinge kyrka och mittemot ligger kyrkbacken, länets kanske bäst bevarade, med bodar och hus från och 1800-tal i behåll. Åt öster är utsikten fri och på andra sidan Turingeån skymtar Wincklerska slöjdskolan (nuvarande Mångfaldens hus), en vacker tvåvåningsbyggnad i tegel. På Vidbynäs Golf finns två 18-hålsbanor, en skogsbana och en öppen parkliknande bana av mästerskapskaraktär. Vidbynäs Golf erbjuder också livsstilsboende i bebyggelse som tillkommit under de senaste decennierna. Viss förvanskning har redan skett på en del byggnader i området. Det är av vikt att gällande varsamhetskrav för ny- och ombyggnader som pekas ut i bevarandeprogrammet för följs upp framöver. Lokalgata längs planområdets norra sida kommer bevaras som del av landskapsbilden inom området Planförslag SIDA 9 AV 20

10 Planområdet ses till höger i bilden. Turinge kyrka i fonden. Nya bostäder Detaljplanen medger bostäder i 2 plan med inredningsbar vind. Möjlighet till lokaler för kommersiellt ändamål, småskalig handel, kontor och dylikt som inte är störande för omgivningen avseende lukt, buller och trafik är tillåten. Upplåtelseform Möjligheter som avses är bostadsrätt eller någon form av äganderätt. Fastighetsindelning Minst antal tomter/fastigheter med högst andel byggnadsarea på 1/3 av fastigheten finns som planbestämmelser på plankartan. Slutlig reglering av antal fastigheter sker vid lantmäteriförrättning efter laga kraft vunnen detaljplan. Fastighetsgränser ska anpassas efter terräng- och naturförutsättningar på platsen. Lantmäteriet reglerar bildandet av gemensamhetsanläggningar. Dessa kan behövas exempelvis för gator, miljöstation, VA-teknisk anläggning, energianläggningar och ledningar. Gestaltningsprinciper Uppfordrande och inspirerande omgivning Planområdet ska ses som del i ett framväxande stadsdelscentrum i trakten vid Turinge kyrka. Platsen karaktäriseras av den anrika kyrkan med rötter från 1100-talet i gul puts, därintill en timrad klockarebostad och ett timrat sockenmagasin och den gamla folkskolan från Här finns också Mångfaldens Hus i tegel, den lilla Turingestugan i vit puts, Elsaborgs Taverna, fd Greken, i tegel och trä och Vindhammars Värdshus i gul puts. Därtill kompletterar Fattigstugan från ca 1780 i gul puts, Vidbynäs Gård & Konferens från 1711 i vit puts med intilliggande byggnader av brukskaraktär och Vidbynäs Golf Club i vitt trä. En sådan omgivning både uppfordrar till respekt och ger fin draghjälp till att åstadkomma en värdig bebyggelse. SIDA 10 AV 20

11 Illustration av planområdet. Elevation mot öster med kyrkan i söder och slottet i norr. SIDA 11 AV 20

12 Vidbynäs Gård och Konferens. Turinge kyrka. Teman som kyrkby och bruksort Det valda bebyggelsemönstret har det dubbla syftet att dels dra nytta av den anrika omgivningen, dels att samtidigt ge tillbaka en förstärkt känsla av kyrkby och bruksort. Bebyggelsen formar därför ett inre gaturum av gårdsgatukaraktär med kyrkan i ena fonden söderut, och omvänt med en skymt av Turingeviken och Vidbynäs Gård och Konferens norrut. Bostäderna har dessutom anslående vyer antingen österut ut mot golfens landskap eller västerut mot åsträckningen, en kommande vandringsled och dess gröna korridor. Omvänt gäller alltså att bebyggelsen ligger så att den utgör en viktig del av vyn när besökare närmar sig från öst och väst. Likaså för dem som vandrar vandringsleden och upplever denna bebyggelse som länk mellan Vidbynäs Gård med dess putsade sidobyggnader och Turinge kyrka med sina timrade röda hus. Turinge sockens gamla fattigstuga. Mångfaldens hus. Material, färgval, belysning, ytskikt, landskapsplanering Genom planbestämmelserna finns det arkitektonisk frihet att knyta an både med puts och trä samt variation av parhus, radhus och kedjehus. Individualiserande färgsättning i ljusa ockra- och jordkulörer medges på plankartan i detaljplanen liksom falufärg i svart och rött. Takmaterial ska vara tegel, plåt eller trä i ockra, rött, svart eller grått. Träfasad och trätak får ha sin naturliga kulör. Exempel på kalkäkta pigment i jordkulörer. SIDA 12 AV 20

13 Turinge Sockenstuga, Nykvarn. En mild färgskala förordas, men artikulerande inslag av faluröda och svarta slamfärger välkomnas. Huvudbyggnad för bostäder ska placeras i gemensam bygglinje mot gårdsgatan. Huvudbyggnad ska ha sadeltak, med lutningar som medger inredningsbara vindar och grunda kupor. Gårdsgatan formas som shared space, dvs den kan ha utrymme för en liten kvot gäst-p, men den har framförallt formen av bebyggelsens gemensamma vardagsrum eller tun med platser för lek, sitthörnor, träd och små förgårdar till respektive entré. Golfen och ån innebär att närlek måste tillhandahållas lokalt, dels inom respektive tomt, dels inom den shared space som gårdsgatan utgör. Garage och bilplatser ska ordnas inom respektive tomt. Gårdsgatans mått ska hållas nätta för att ge ett stillsamt körbeteende. Gårdsgatan ska göras trygg genom att kantas av de enskilda husens entréer och aktiva fönster, dvs fönster antingen från kök eller vardagsrum. Förgårdsmark ger med måttet 1,5-2m plats för ev. ramp, sittbänk eller grönska. Belysning ska primärt ske vägghängd och nedåtriktad, förutom vid belysta träd, etc. Gårdsgatans dagvatten ska primärt hanteras med val av genomsläppliga ytskikt som plattor, grus, gatsten eller armerat gräs. Sänkor där regnvatten dröjer lite innan det perkoleras kan ge bra blickfång och improvisera till lek. Dessa platser kan med fördel också vara platser för snö och snölek. SIDA 13 AV 20

14 SAMRÅDSHANDLING Bebyggelsen formar ett inre gaturum av gårdsgatukaraktär med kyrkan i fonden. Gestaltningsprinciper bejakar individualiserad färgsättning och detaljer som kupor, terrasser och skorstenar. Utbyggbarhet Respektive bostad kan sägas ha en fin sida och en fri sida, dvs huset dockar sin framsida vid gårdsgatan och har sedan en trädgårdssida med möjlighet att över tid i lite friare form komplettera med förråd, växthus, pergolor, etc. Husens trädgårdssidor öppnar sig mot stora landskapsrum och har därför kunnat hållas små, i längdmeter räknat. Den beskrivna fria sidan ska tolkas inte som baksidor, utan som sidor både med stora utblickar, och omvänt, också som blickfång för en stor mängd passerande människor. Huvudentréer ska placeras mot gårdsgata. Vyn mot Turinge kyrka får inte byggas bort. Sektion tvärs planområdet. SIDA 14 AV 20

15 Birgittas trädgårdar i Vadstena. Arkitekt Kjell Forshed. Respektive bostad kan sägas ha en fin sida och en fri sida, dvs huset dockar sin framsida vid gårdsgatan och har sedan en trädgårdssida med möjlighet att över tid i lite friare form komplettera med förråd, växthus, pergolor, etc. Huvudbyggnad för bostäder ska placeras i gemensam bygglinje på egenskapsgräns mot gårdsgata. SIDA 15 AV 20

16 Offentlig och kommersiell service Från Nykvarns centrum till planområdet är det ca 2 km. I Nykvarns centrum finns offentlig och kommersiell service. Från planområdets norra del är det ca 2 km till närmaste gymnasieskola och 3 km förskola och grundskola. Tillgänglighet Inom befintlig tomtmark bedöms tillgängligheten vara god. Nya bostäder planeras på relativt plana ytor. Från parkeringsplats ska det vara möjligt för rullstolsburen att ta sig till verksamhets- eller bostadsentré. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet säkras med naturremsa mellan ån och kvartersmarken. Friytor Lek och rekreation Ytor för lek och utevistelser ska finnas inom planområdet. I planområdets direkta närhet som Turingeån och Turinge sjön, finns goda möjligheter för lek och rekreation. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet kommer att förbättras med den planerade kommunala naturremsan mellan ån och kvartersmark. Naturmiljö Turingeån med sin strandvegetation kan efter röjning utgöra en betydelsefull naturkorridor för människor och djur. Den avses binda samman tätortens park och grönområden med omgivande naturområden. Äldre ädellövträd inom planområdet ska bevaras. Vattenområden Turingeån som sträcker sig från sjön Yngern och till tätorten har ett rent vatten från sjön Yngern och påverkas väldigt lite på de första 600 meter. Resterande sträcka av ån är starkt urbant präglat med problem kopplade till dagvattenutsläpp. Från tätortens norra kant fram till utloppet i sjön Turingen påverkas ån ytterligare genom näringsämnen från omkringliggande åkermarker. Kvardröjande kvicksilverläckage kan inte uteslutas. Turingeån har måttlig ekologisk status och låg kemisk status varför det är viktigt att säkerställa en bra dagvattenhantering som inte försämrar Turingeån framöver. Strandskydd Inom befintlig detaljplan är strandskydd upphävt. Strandskydd återinträder vid ny detaljplan. Strandskyddet upphävs genom planbestämmelse på plankartan med de särskilda skäl som anges i plan- och genomförandebeskrivning. Särskilda skäl att upphäva strandskydd Kommunens bedömning är att strandskyddet kan upphävas inom kvartersmark inom den aktuella detaljplanen av de särskilda skäl som anges enligt 7 kap. 18c-d miljöbalken. Marken bedöms sakna betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Markområdena kommer att regleras enligt plan- och bygglagen och intresset av att ta områdena i anspråk på det sätt som avses med planen bör väga tyngre än strandskyddsintresset. 1. Marken är redan ianspråktagen av golfverksamhet med 3 byggnader på ett våningsplan. Byggnaderna är av enklare karaktär och används till drift av golfbanan. 2. I översiktplan 2014 är planområdet redovisat vara lämpligt för bostäder med inslag av verksamheter och service. 3. Detaljplanens syfte att producera nya bostäder går bra att kombinera med att området hör till kommunal kulturmiljö och med tätortsnära skog med höga SIDA 16 AV 20

17 rekreationsvärden. 4. Detaljplanen ökar tillgängligheten med gångstråk till Turingeån på naturmark. 5. Strandskydd är upphävd i tidigare detaljplan. Kommunen gör också bedömningen att upphävandet av strandskyddet inte påverkar livsvillkoren för djur- och växtarter eller hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området genom att: Naturmark tillskapas längs ån inom planområdet. Detaljplanen möjliggör en stig längs Turingeån. Fri passage ökar och säkerställs genom denna detaljplan. Strandskyddet föreslås vara kvar inom områden betecknade med NATUR. Gator och trafik Gatunät Infart till planområdet sker via Kämstavägen, för vilken Kämsta vägsamfällighet förblir huvudman. Kommunen är del i vägsamfälligheten. Kommunen är INTE huvudman för lokalgata. Vidbynäs Gård och Konferens, Vidbynäsgolfanläggning AB och Kämsta nås från sydväst via Kämstavägen från Gamla Strängnäsvägen (576). En mindre väg, som också nås från Gamla Strängnäsvägen (576) norr om planområdet bildar vägkors tillsammans med Kämstavägen och godsinfart till Vidbynäs Gård och Konferens. Dimensionerande hastighet är 30 km/h på lokalgata, på gårdsgata 10 km/h. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Denna detaljplan lämnar plats för den framtida justering av T-korset vid ladan som blir aktuell när tillkommande bebyggelse längre österut ska initieras. Då ska följande åtgärder genomföras för att förbättra trafiksituationen: för att säkerhetsställa sikt vid ladan ska vägkorset förses med refuger alternativt ska fri sikt och säkerheten i vägkorset lösas på annat trovärdigt sätt. Gårdsgatans bebyggelsekaraktär, nätta mått och låga hastigheter utgör en grund för att få en säker trafik på de gåendes villkor. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelväg finns inom planområdet. Gång- och cykelväg finns mellan centrum och Vidbynäs förutom 250 meter på Långdalsvägen. Kollektivtrafik Nykvarn har ett gott läge vid E20. Med tåg på Svealandsbanan tar det ca 30 minuter från Stockholm respektive Eskilstuna. Busshållplats finns vid Turinge kyrka. Med buss 780 och 782 når man Södertälje och Nykvarns stationer. Busshållplatsen ligger ca 200 m från planområdet. Parkering, varumottagning och utfarter Parkeringsbehovet tillgodoses på egen mark. Gästparkering kan tillgodoses inom gårdsgatans gaturum. Vid fler än 15 parkeringsplatser ska oljeavskiljare finnas. SIDA 17 AV 20

18 Störningar SAMRÅDSHANDLING Buller Följande riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse ska följas: hus Risker Tekniska anordningar utformas barnsäkert, till exempel med tillförlitlig låsning. Inga anordningar som kräver inhängning planeras. Närhet till Turingeån ska beaktas Tomter ut mot Turingeån respektive Kämstavägen förses med häck eller staket. Plank tillåts inte. Vatten och avlopp Vatten- och avlopp för området ansluts till Befintlig pumpstation. Bygglov får inte ges förrän fastigheten kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Befintlig pumpstation för avlopp strax söder om planområdet bör enligt översiktsplan ha ett skyddsavstånd till uteplats om meter. Vid lägre mått ska adekvata åtgärder vidtas. Angående skyddsavstånd finns inga värden gällande hälsa eller smittskydd, men av känslomässiga och estetiska skäl gäller att centralt placerad anläggning, så som nära skola eller dylikt, ges ett undanskymt läge och till exempel nergrävd i mark med skyddande vegetation omkring. Dagvatten Omhändertagande (rening) eller fördröjning av dagvatten ska, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ske på den egna fastigheten. Företrädesvis först med infiltration och därefter fördröjning. rening krävs om dagvatten leds till Turingeån eller Turingen. Takdagvatten ska fördröjas och ledas till Turingeån om takmaterial ej förorenar takvattnet. Utsläppspunkt av dagvatten får ej orsaka erosion av stranden till Turingeån. Oljeavskiljare ska finnas vid fler än 15 parkeringsplatser. Med tanke på Turingåns status är det viktigt att följa Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel trädde i kraft den 1 juli "Vid all spridning av kemiska bekämpningsmedel ska den som avser att sprida kemiska bekämp-ningsmedel förvissa sig om att det kan ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenför-orening och miljön i övrigt. Skyddsavstånd skall iakttas till vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom." Citerat från s hemsida angående biltvätt: "Följande godtas inte vare sig för privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller mark där avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, vatten-drag. Tvätt i garage med golvavlopp. Följande kan godtas för privatfordon: Avspolning av lera, grus, damm utan användande av tvättkemikalier (avfettning, bilschampo). Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, sjö el. dylikt samt att det inte får finnas vattentäkter som kan påverkas." Värme Värmesystemet löses på plats t.ex. med bergvärme. SIDA 18 AV 20

19 El, tele bredband Telge energi är ledningsägare för el och bredband. SAMRÅDSHANDLING Avfall Avfall hanteras enligt kommunens avfallsplan. Avsikten är att avfallskärl placeras invid lokalgator för tömning. Räddningsinsatser Planområdet ligger inom högst 10 minuter insatstid för brandförsvaret. Vid exploatering av området måste brandposternas placering beaktas. Samtliga byggnader ska kunna nås av räddningsinsatser från brandbil och ambulans. I syfte att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet och brandvattenförsörjning kommer Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608, 609 och 615 att beaktas i projekteringsarbetet. Södertörns brandförsvarsförbund kommer att bli kallade till byggsamråd och i övriga delta i kommande byggprocesser. Administrativa frågor Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Lovplikt Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Bygglov får ej ges innan kommunalt vatten- och avlopp är framdraget. GENOMFÖRANDEFRÅGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samråd 2: a kvartalet 2015 Granskning 3: e kvartalet 2015 Antagande (Kommunfullmäktige) 3: e kvartalet 2015 Laga kraft 4: a kvartalet 2015 Byggnation av bostäder påbörjas 1: a kvartalet 2016 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark, NATUR. Det åligger exploatören att bygga ut och underhålla för området erforderlig infrastruktur. Infart till planområdet kommer även fortsättningsvis att ske via Kämstavägen, för vilken Kämsta vägsamfällighet förblir huvudman. Kommunen har del i vägsamfälligheten. GC-vägen i allén ska vara del av vägsamfälligheten. SIDA 19 AV 20

20 Avtal SAMRÅDSHANDLING Exploateringsavtal Ett särskilt exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör och för att reglera genomförande av detaljplanen såsom mark, vatten- och avlopp, fastighetsbildning, etc. Exploatör står för samtliga kostnader förknippade med att iordningställa ett allmänt gångstråk längs Turingeåns östra sida inom planområdet. Även frågor om den befintliga allén samt gång- och cykelvägen kommer att regleras i avtalet. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm Huvudmannaskapet för lokalgatan genom området sköts av Kämsta samfällighetsförening där kommunen är part. Natur- och kvartersmark på Vidbynäs 1:11 regleras till Vidbynäs 1:19. Naturmark regleras från Vidbynäs 1:19 till Vidbynäs 1:11. Ekonomiska frågor Planekonomi Plankostnadsavtal är upprättat mellan och Vidbynäs golfanläggning AB (exploatören) Genomförande ekonomi Samtliga kostnader för genomförandet av detaljplanen står exploatören för. Tekniska frågor Tekniska utredningar Erforderliga utredningar skall bekostas av exploatören. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER Daniel Ängmo Hans-Olof Henriksson Thomas Sjöstrand Hans Tjulin Mikael Essmyren Stefan Sköldén Sofia Cedergren Anna Bergström Konsulter Torbjörn Einarsson Nils Söderlund Peer-Ove Skånes Planarkitekt Miljöinspektör Trafikingenjör VA-ingenjör Kommunekolog Exploateringingenjör Planarkitekt Bygglovshandläggare Arken Arkitekter AB Arken Arkitekter AB Arken Arkitekter AB Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Daniel Ängmo Planarkitekt SIDA 20 AV 20

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun.

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. LAGA KRAFTBEVIS Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. Miljö- och byggnämndens beslut överklagades den 7 januari 2014. Länsstyrelsen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer