PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING"

Transkript

1 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr KS/2009:268 Detaljplan för Vidbynäs 1:19 Planområdet för Vidbynäs 1:19 i. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. SIDA 1 AV 20

2 HANDLINGAR Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) upprättad Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser upprättad Behovsbedömning upprättad ÖVRIGA HANDLINGAR Översiktlig miljöteknisk markundersökning WSP Vidbynäs golfklubb Korsningsutredning. Trivector Naturinventering. Ekologigruppen PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Kommunstyrelsen gav, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för området öster om Turingeån och väster om Vidbynäs golfbana strax söder om Vidbynäs Gård och Konferens. Syftet med planen är att uppföra ny bebyggelse som med sin planstruktur och gestaltning både tar del av och förstärker den knutpunkt som etablerats vid och mellan Turinge kyrka och Vidbynäsgård. Planformens idé är "kyrkan mitt i byn". Bebyggelsen nås från Kämstavägen och Gamla Strängnäsvägen (576). Lokalgatan utgörs av en vägsamfällighet. Gårdsgatan har kyrkan i fonden. Inom planområdet tillskapas ett nytt kommunalt gångstråk längs Turingeåns östra strandkant. Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt reglerna i Plan- och bygglagen 2010:900. Detaljplanen för Vidbynäs 1:19 ersätter delar av tidigare detaljplan för Vidbynäs 1:11, hotell- och konferensanläggning. Tidigare upphävt strandskydd återinträder vid ny planläggning. Strandskydd upphävs med bestämmelser på plankarta och med särskilda skäl angivna i plan- och genomförandebeskrivning. Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan. SIDA 2 AV 20

3 Utsnitt från plankartan. BEHOVSBEDÖMNING Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en behovsbedömning för att avgöra om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen utgår från de kriterier som finns i bilaga 2 och 4, MKB-förordningen. Kriterierna i bilagorna handlar bland annat om riskerna för människors hälsa eller för miljön samt påverkans storlek och fysiska omfattning. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en miljöbedömning i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Som ett led i miljöbedömningen ingår avgränsningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. I behovsbedömningen ska förutsättningarna och eventuella åtgärder på grund av riskerna med kvicksilver beskrivas. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer att leda till någon betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte SIDA 3 AV 20

4 behöver upprättas. Kommunen samråder med länsstyrelsen om behovsbedömningen i samband med samrådsförslaget. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN Kapitel 3 i Miljöbalken. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3 kap miljöbalkens grundläggande bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. Kapitel 4 i Miljöbalken pekar ut särskilt värdefulla områden i landet. Planområdet berörs inte av dessa bestämmelser. Kapitel 5 i Miljöbalken. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna för luft och vattenförekomster inte överskrids enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas med maximal föreslagen utbyggnad av området. PLANDATA Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Området är beläget norr om Nykvarns tätort strax söder Vidbynäs Gård och Konferens. Arealen är ca. 2 ha. Marken ägs till största del av Vidbynäs golfanläggning AB. Nykvarns kommun äger ca 650 kvm längs Turingeån i detaljplanens västra del. Servitut för vattenledning och vattentäkt finns inom planområdet. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I översiktplan 2014 är planområdet redovisat vara lämpligt för bostäder med inslag av verksamheter och service. Vidare ses planområdet höra till kommunal kulturmiljö och med tätortsnära skog med höga rekreationsvärden. Strandskyddet är upphävt sedan tidigare men återinträder vid ny planläggning. Gällande detaljplan, områdesbestämmelser etc. Inom planområdet gäller följande två detaljplaner. Vidbynäs 1:11 hotell- och konferensanläggning och Värsta 1:1 Vidbynäs Golfanläggning. Bevarandeprogram, Bostadsförsörjningsprogram etc. Området med Turinge kyrka, Vidbynäs gård mm är angivet i bevarandeprogram för, godkänt av KF Vidbynäs slott med flygel och Ladan är q- märkta. Därtill kan nämnas Fattigstugan från ca 1780 i gul puts som ligger brevid Turinge kyrka. SIDA 4 AV 20

5 Lada i gränsen mot planområdets nordöstra del. Hus inom planområdet. Kommunala beslut Kommunstyrelsen beslutade att påbörja detaljplan för Vidbynäs 1:19. Planprogram Ett detaljplaneprogram har ej tagits fram då området är väl beskrivet och utpekat i översiktsplanen Tidigare planering har gett tillräckliga bakgrundsfakta för att gå direkt på samråd. SIDA 5 AV 20

6 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation Planområdet begränsas i väster av Turingeån. Turingeåns strand är till stor del skogsbeklädd. I övrigt är området glest skogsbeklädd med i huvudsak unga lövträd med inslag av äldre lövträd. I söder begränsar ett dike som leder vatten från Vidbynäs golfbana till Turingeån. Golfbanan och en trädallé gräns i öster. Allén består av äldre träd bland annat av ask och är rödlistad som sårbar art. Inom planområdet finns äldre ädellövträd. Planområdet sluttar svagt åt söder och väster mot Turingeån. Karta över naturvärden med områdesindelning. Naturinventering, Ekologigruppen Markbeskaffenhet Planområdet används till viss del som deponi för markmassor, bestående av sand, grus, lera, mull med inslag av tegel. SIDA 6 AV 20

7 Planområdets södra del används som upplag. Geotekniska förhållanden Jordartskarta 1: från SGU anger att planområdet består av postglacial lera. Förorenad mark Turingeån och sjön Turingen har under årens lopp påverkats av orenat processvatten från pappersindustrier i Nykvarn. Utsläppen från Nykvarns pappersbruk, som bedrev papperstillverkning under åren , utgjordes bl.a. av fibrer och kvicksilver. Det har sedan tidigt 1990-tal genomförts ett flertal undersökningar och utredningar på platsen. Delar av området åtgärdades under mitten av 1990-talet, bland annat genom att man grävde om å-fåran och tog bort en del förorenade sediment. WSP Environmental har på uppdrag av Vidbynäs golf och utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Vidbynäs, Syftet med markundersökningen är att inför detaljplanen kartlägga: a) eventuella föroreningars art, koncentration och utbredning i mark b) bedöma spridnings- och exponeringsrisker för eventuella föroreningar i förhållande till tillgängliga riktvärden och omgivningsförutsättningar. Organiska analyser har utförts på fyra jordprover från planområdet. Samtliga halter understiger de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Huvuddelen av analyserade halter är även lägre än rapporteringsgränserna. Jordprover från samtliga provpunkter (totalt 17 jordprover) har analyserats med avseende på kvicksilver. Samtliga halter av kvicksilver understiger de generella riktvärdena. I ett prov av 17 analyserade har halt kadmium och koppar påträffats över de generella riktvärdena för KM. De förhöjda halterna av kadmium och koppar kommer troligen från den sopförbränning som det fanns spår av vid den aktuella mätpunkten. Föroreningen är troligen av lokal karaktär, en s.k. hotspot. I övrigt bedömer WSP att påträffade halter av metaller och oljekolväten inom planområdet inte utgör någon miljö- och eller hälsorisk vid nuvarande eller planerad markanvändning bostäder. WSP rekommenderar att fyllningsmassor i anslutning till provpunkt 14W06 bör kontrolleras innan de återanvänds alternativt transporteras till mottagningsanläggning. Vid markarbeten kring denna punkt bör försiktighet iakttas. Vid osäkerhet och risk kring markföroreningar ska det rapporteras till tillsynsmyndigheten i. I övrigt bedömer WSP att miljö- och hälsorisker avseende föroreningar i jord vid nuvarande och planerad markanvändning är låga. WSP rekommenderar inga ytterligare undersökningar avseende föroreningar i jord inom planområdet. SIDA 7 AV 20

8 Karta över undersökningens omfattning. Översiktlig miljöteknisk markundersökning WSP. Radon Planområdet ligger inom normalriskområde och lågriskområde för radon. Vid behov skall åtgärder vidtas och redovisas i samband med bygglovet. Vid lokalisering av ny bebyggelse. inom hög- och normalriskområden ska markradonrisken samt kommande miljökvalitetsnorm beaktas. Risk för skred/höga vattenstånd Inom planområdet finns ingen skredrisk. Fornlämningar Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Skulle misstänkt fornfynd påträffas ska det anmälas till länsstyrelsen. Befintliga byggnader Inom planområdet finns 3 byggnader med ett våningsplan. Byggnaderna är av enklare karaktär och används till drift av golfbanan. Dessa kommer att rivas och ersättas av den nya bebyggelsen. SIDA 8 AV 20

9 Byggnadskultur Turinge kyrka - Vidbynäs Vidbynäs säteri bildades på 1630-talet av de förhistoriska byarna Viby och Näs. Allén från Vidbynäs leder ner mot Turinge kyrka och mittemot ligger kyrkbacken, länets kanske bäst bevarade, med bodar och hus från och 1800-tal i behåll. Åt öster är utsikten fri och på andra sidan Turingeån skymtar Wincklerska slöjdskolan (nuvarande Mångfaldens hus), en vacker tvåvåningsbyggnad i tegel. På Vidbynäs Golf finns två 18-hålsbanor, en skogsbana och en öppen parkliknande bana av mästerskapskaraktär. Vidbynäs Golf erbjuder också livsstilsboende i bebyggelse som tillkommit under de senaste decennierna. Viss förvanskning har redan skett på en del byggnader i området. Det är av vikt att gällande varsamhetskrav för ny- och ombyggnader som pekas ut i bevarandeprogrammet för följs upp framöver. Lokalgata längs planområdets norra sida kommer bevaras som del av landskapsbilden inom området Planförslag SIDA 9 AV 20

10 Planområdet ses till höger i bilden. Turinge kyrka i fonden. Nya bostäder Detaljplanen medger bostäder i 2 plan med inredningsbar vind. Möjlighet till lokaler för kommersiellt ändamål, småskalig handel, kontor och dylikt som inte är störande för omgivningen avseende lukt, buller och trafik är tillåten. Upplåtelseform Möjligheter som avses är bostadsrätt eller någon form av äganderätt. Fastighetsindelning Minst antal tomter/fastigheter med högst andel byggnadsarea på 1/3 av fastigheten finns som planbestämmelser på plankartan. Slutlig reglering av antal fastigheter sker vid lantmäteriförrättning efter laga kraft vunnen detaljplan. Fastighetsgränser ska anpassas efter terräng- och naturförutsättningar på platsen. Lantmäteriet reglerar bildandet av gemensamhetsanläggningar. Dessa kan behövas exempelvis för gator, miljöstation, VA-teknisk anläggning, energianläggningar och ledningar. Gestaltningsprinciper Uppfordrande och inspirerande omgivning Planområdet ska ses som del i ett framväxande stadsdelscentrum i trakten vid Turinge kyrka. Platsen karaktäriseras av den anrika kyrkan med rötter från 1100-talet i gul puts, därintill en timrad klockarebostad och ett timrat sockenmagasin och den gamla folkskolan från Här finns också Mångfaldens Hus i tegel, den lilla Turingestugan i vit puts, Elsaborgs Taverna, fd Greken, i tegel och trä och Vindhammars Värdshus i gul puts. Därtill kompletterar Fattigstugan från ca 1780 i gul puts, Vidbynäs Gård & Konferens från 1711 i vit puts med intilliggande byggnader av brukskaraktär och Vidbynäs Golf Club i vitt trä. En sådan omgivning både uppfordrar till respekt och ger fin draghjälp till att åstadkomma en värdig bebyggelse. SIDA 10 AV 20

11 Illustration av planområdet. Elevation mot öster med kyrkan i söder och slottet i norr. SIDA 11 AV 20

12 Vidbynäs Gård och Konferens. Turinge kyrka. Teman som kyrkby och bruksort Det valda bebyggelsemönstret har det dubbla syftet att dels dra nytta av den anrika omgivningen, dels att samtidigt ge tillbaka en förstärkt känsla av kyrkby och bruksort. Bebyggelsen formar därför ett inre gaturum av gårdsgatukaraktär med kyrkan i ena fonden söderut, och omvänt med en skymt av Turingeviken och Vidbynäs Gård och Konferens norrut. Bostäderna har dessutom anslående vyer antingen österut ut mot golfens landskap eller västerut mot åsträckningen, en kommande vandringsled och dess gröna korridor. Omvänt gäller alltså att bebyggelsen ligger så att den utgör en viktig del av vyn när besökare närmar sig från öst och väst. Likaså för dem som vandrar vandringsleden och upplever denna bebyggelse som länk mellan Vidbynäs Gård med dess putsade sidobyggnader och Turinge kyrka med sina timrade röda hus. Turinge sockens gamla fattigstuga. Mångfaldens hus. Material, färgval, belysning, ytskikt, landskapsplanering Genom planbestämmelserna finns det arkitektonisk frihet att knyta an både med puts och trä samt variation av parhus, radhus och kedjehus. Individualiserande färgsättning i ljusa ockra- och jordkulörer medges på plankartan i detaljplanen liksom falufärg i svart och rött. Takmaterial ska vara tegel, plåt eller trä i ockra, rött, svart eller grått. Träfasad och trätak får ha sin naturliga kulör. Exempel på kalkäkta pigment i jordkulörer. SIDA 12 AV 20

13 Turinge Sockenstuga, Nykvarn. En mild färgskala förordas, men artikulerande inslag av faluröda och svarta slamfärger välkomnas. Huvudbyggnad för bostäder ska placeras i gemensam bygglinje mot gårdsgatan. Huvudbyggnad ska ha sadeltak, med lutningar som medger inredningsbara vindar och grunda kupor. Gårdsgatan formas som shared space, dvs den kan ha utrymme för en liten kvot gäst-p, men den har framförallt formen av bebyggelsens gemensamma vardagsrum eller tun med platser för lek, sitthörnor, träd och små förgårdar till respektive entré. Golfen och ån innebär att närlek måste tillhandahållas lokalt, dels inom respektive tomt, dels inom den shared space som gårdsgatan utgör. Garage och bilplatser ska ordnas inom respektive tomt. Gårdsgatans mått ska hållas nätta för att ge ett stillsamt körbeteende. Gårdsgatan ska göras trygg genom att kantas av de enskilda husens entréer och aktiva fönster, dvs fönster antingen från kök eller vardagsrum. Förgårdsmark ger med måttet 1,5-2m plats för ev. ramp, sittbänk eller grönska. Belysning ska primärt ske vägghängd och nedåtriktad, förutom vid belysta träd, etc. Gårdsgatans dagvatten ska primärt hanteras med val av genomsläppliga ytskikt som plattor, grus, gatsten eller armerat gräs. Sänkor där regnvatten dröjer lite innan det perkoleras kan ge bra blickfång och improvisera till lek. Dessa platser kan med fördel också vara platser för snö och snölek. SIDA 13 AV 20

14 SAMRÅDSHANDLING Bebyggelsen formar ett inre gaturum av gårdsgatukaraktär med kyrkan i fonden. Gestaltningsprinciper bejakar individualiserad färgsättning och detaljer som kupor, terrasser och skorstenar. Utbyggbarhet Respektive bostad kan sägas ha en fin sida och en fri sida, dvs huset dockar sin framsida vid gårdsgatan och har sedan en trädgårdssida med möjlighet att över tid i lite friare form komplettera med förråd, växthus, pergolor, etc. Husens trädgårdssidor öppnar sig mot stora landskapsrum och har därför kunnat hållas små, i längdmeter räknat. Den beskrivna fria sidan ska tolkas inte som baksidor, utan som sidor både med stora utblickar, och omvänt, också som blickfång för en stor mängd passerande människor. Huvudentréer ska placeras mot gårdsgata. Vyn mot Turinge kyrka får inte byggas bort. Sektion tvärs planområdet. SIDA 14 AV 20

15 Birgittas trädgårdar i Vadstena. Arkitekt Kjell Forshed. Respektive bostad kan sägas ha en fin sida och en fri sida, dvs huset dockar sin framsida vid gårdsgatan och har sedan en trädgårdssida med möjlighet att över tid i lite friare form komplettera med förråd, växthus, pergolor, etc. Huvudbyggnad för bostäder ska placeras i gemensam bygglinje på egenskapsgräns mot gårdsgata. SIDA 15 AV 20

16 Offentlig och kommersiell service Från Nykvarns centrum till planområdet är det ca 2 km. I Nykvarns centrum finns offentlig och kommersiell service. Från planområdets norra del är det ca 2 km till närmaste gymnasieskola och 3 km förskola och grundskola. Tillgänglighet Inom befintlig tomtmark bedöms tillgängligheten vara god. Nya bostäder planeras på relativt plana ytor. Från parkeringsplats ska det vara möjligt för rullstolsburen att ta sig till verksamhets- eller bostadsentré. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet säkras med naturremsa mellan ån och kvartersmarken. Friytor Lek och rekreation Ytor för lek och utevistelser ska finnas inom planområdet. I planområdets direkta närhet som Turingeån och Turinge sjön, finns goda möjligheter för lek och rekreation. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet kommer att förbättras med den planerade kommunala naturremsan mellan ån och kvartersmark. Naturmiljö Turingeån med sin strandvegetation kan efter röjning utgöra en betydelsefull naturkorridor för människor och djur. Den avses binda samman tätortens park och grönområden med omgivande naturområden. Äldre ädellövträd inom planområdet ska bevaras. Vattenområden Turingeån som sträcker sig från sjön Yngern och till tätorten har ett rent vatten från sjön Yngern och påverkas väldigt lite på de första 600 meter. Resterande sträcka av ån är starkt urbant präglat med problem kopplade till dagvattenutsläpp. Från tätortens norra kant fram till utloppet i sjön Turingen påverkas ån ytterligare genom näringsämnen från omkringliggande åkermarker. Kvardröjande kvicksilverläckage kan inte uteslutas. Turingeån har måttlig ekologisk status och låg kemisk status varför det är viktigt att säkerställa en bra dagvattenhantering som inte försämrar Turingeån framöver. Strandskydd Inom befintlig detaljplan är strandskydd upphävt. Strandskydd återinträder vid ny detaljplan. Strandskyddet upphävs genom planbestämmelse på plankartan med de särskilda skäl som anges i plan- och genomförandebeskrivning. Särskilda skäl att upphäva strandskydd Kommunens bedömning är att strandskyddet kan upphävas inom kvartersmark inom den aktuella detaljplanen av de särskilda skäl som anges enligt 7 kap. 18c-d miljöbalken. Marken bedöms sakna betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Markområdena kommer att regleras enligt plan- och bygglagen och intresset av att ta områdena i anspråk på det sätt som avses med planen bör väga tyngre än strandskyddsintresset. 1. Marken är redan ianspråktagen av golfverksamhet med 3 byggnader på ett våningsplan. Byggnaderna är av enklare karaktär och används till drift av golfbanan. 2. I översiktplan 2014 är planområdet redovisat vara lämpligt för bostäder med inslag av verksamheter och service. 3. Detaljplanens syfte att producera nya bostäder går bra att kombinera med att området hör till kommunal kulturmiljö och med tätortsnära skog med höga SIDA 16 AV 20

17 rekreationsvärden. 4. Detaljplanen ökar tillgängligheten med gångstråk till Turingeån på naturmark. 5. Strandskydd är upphävd i tidigare detaljplan. Kommunen gör också bedömningen att upphävandet av strandskyddet inte påverkar livsvillkoren för djur- och växtarter eller hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området genom att: Naturmark tillskapas längs ån inom planområdet. Detaljplanen möjliggör en stig längs Turingeån. Fri passage ökar och säkerställs genom denna detaljplan. Strandskyddet föreslås vara kvar inom områden betecknade med NATUR. Gator och trafik Gatunät Infart till planområdet sker via Kämstavägen, för vilken Kämsta vägsamfällighet förblir huvudman. Kommunen är del i vägsamfälligheten. Kommunen är INTE huvudman för lokalgata. Vidbynäs Gård och Konferens, Vidbynäsgolfanläggning AB och Kämsta nås från sydväst via Kämstavägen från Gamla Strängnäsvägen (576). En mindre väg, som också nås från Gamla Strängnäsvägen (576) norr om planområdet bildar vägkors tillsammans med Kämstavägen och godsinfart till Vidbynäs Gård och Konferens. Dimensionerande hastighet är 30 km/h på lokalgata, på gårdsgata 10 km/h. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Denna detaljplan lämnar plats för den framtida justering av T-korset vid ladan som blir aktuell när tillkommande bebyggelse längre österut ska initieras. Då ska följande åtgärder genomföras för att förbättra trafiksituationen: för att säkerhetsställa sikt vid ladan ska vägkorset förses med refuger alternativt ska fri sikt och säkerheten i vägkorset lösas på annat trovärdigt sätt. Gårdsgatans bebyggelsekaraktär, nätta mått och låga hastigheter utgör en grund för att få en säker trafik på de gåendes villkor. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelväg finns inom planområdet. Gång- och cykelväg finns mellan centrum och Vidbynäs förutom 250 meter på Långdalsvägen. Kollektivtrafik Nykvarn har ett gott läge vid E20. Med tåg på Svealandsbanan tar det ca 30 minuter från Stockholm respektive Eskilstuna. Busshållplats finns vid Turinge kyrka. Med buss 780 och 782 når man Södertälje och Nykvarns stationer. Busshållplatsen ligger ca 200 m från planområdet. Parkering, varumottagning och utfarter Parkeringsbehovet tillgodoses på egen mark. Gästparkering kan tillgodoses inom gårdsgatans gaturum. Vid fler än 15 parkeringsplatser ska oljeavskiljare finnas. SIDA 17 AV 20

18 Störningar SAMRÅDSHANDLING Buller Följande riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse ska följas: hus Risker Tekniska anordningar utformas barnsäkert, till exempel med tillförlitlig låsning. Inga anordningar som kräver inhängning planeras. Närhet till Turingeån ska beaktas Tomter ut mot Turingeån respektive Kämstavägen förses med häck eller staket. Plank tillåts inte. Vatten och avlopp Vatten- och avlopp för området ansluts till Befintlig pumpstation. Bygglov får inte ges förrän fastigheten kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Befintlig pumpstation för avlopp strax söder om planområdet bör enligt översiktsplan ha ett skyddsavstånd till uteplats om meter. Vid lägre mått ska adekvata åtgärder vidtas. Angående skyddsavstånd finns inga värden gällande hälsa eller smittskydd, men av känslomässiga och estetiska skäl gäller att centralt placerad anläggning, så som nära skola eller dylikt, ges ett undanskymt läge och till exempel nergrävd i mark med skyddande vegetation omkring. Dagvatten Omhändertagande (rening) eller fördröjning av dagvatten ska, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ske på den egna fastigheten. Företrädesvis först med infiltration och därefter fördröjning. rening krävs om dagvatten leds till Turingeån eller Turingen. Takdagvatten ska fördröjas och ledas till Turingeån om takmaterial ej förorenar takvattnet. Utsläppspunkt av dagvatten får ej orsaka erosion av stranden till Turingeån. Oljeavskiljare ska finnas vid fler än 15 parkeringsplatser. Med tanke på Turingåns status är det viktigt att följa Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel trädde i kraft den 1 juli "Vid all spridning av kemiska bekämpningsmedel ska den som avser att sprida kemiska bekämp-ningsmedel förvissa sig om att det kan ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenför-orening och miljön i övrigt. Skyddsavstånd skall iakttas till vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom." Citerat från s hemsida angående biltvätt: "Följande godtas inte vare sig för privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller mark där avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, vatten-drag. Tvätt i garage med golvavlopp. Följande kan godtas för privatfordon: Avspolning av lera, grus, damm utan användande av tvättkemikalier (avfettning, bilschampo). Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, sjö el. dylikt samt att det inte får finnas vattentäkter som kan påverkas." Värme Värmesystemet löses på plats t.ex. med bergvärme. SIDA 18 AV 20

19 El, tele bredband Telge energi är ledningsägare för el och bredband. SAMRÅDSHANDLING Avfall Avfall hanteras enligt kommunens avfallsplan. Avsikten är att avfallskärl placeras invid lokalgator för tömning. Räddningsinsatser Planområdet ligger inom högst 10 minuter insatstid för brandförsvaret. Vid exploatering av området måste brandposternas placering beaktas. Samtliga byggnader ska kunna nås av räddningsinsatser från brandbil och ambulans. I syfte att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet och brandvattenförsörjning kommer Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608, 609 och 615 att beaktas i projekteringsarbetet. Södertörns brandförsvarsförbund kommer att bli kallade till byggsamråd och i övriga delta i kommande byggprocesser. Administrativa frågor Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Lovplikt Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Bygglov får ej ges innan kommunalt vatten- och avlopp är framdraget. GENOMFÖRANDEFRÅGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samråd 2: a kvartalet 2015 Granskning 3: e kvartalet 2015 Antagande (Kommunfullmäktige) 3: e kvartalet 2015 Laga kraft 4: a kvartalet 2015 Byggnation av bostäder påbörjas 1: a kvartalet 2016 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark, NATUR. Det åligger exploatören att bygga ut och underhålla för området erforderlig infrastruktur. Infart till planområdet kommer även fortsättningsvis att ske via Kämstavägen, för vilken Kämsta vägsamfällighet förblir huvudman. Kommunen har del i vägsamfälligheten. GC-vägen i allén ska vara del av vägsamfälligheten. SIDA 19 AV 20

20 Avtal SAMRÅDSHANDLING Exploateringsavtal Ett särskilt exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör och för att reglera genomförande av detaljplanen såsom mark, vatten- och avlopp, fastighetsbildning, etc. Exploatör står för samtliga kostnader förknippade med att iordningställa ett allmänt gångstråk längs Turingeåns östra sida inom planområdet. Även frågor om den befintliga allén samt gång- och cykelvägen kommer att regleras i avtalet. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm Huvudmannaskapet för lokalgatan genom området sköts av Kämsta samfällighetsförening där kommunen är part. Natur- och kvartersmark på Vidbynäs 1:11 regleras till Vidbynäs 1:19. Naturmark regleras från Vidbynäs 1:19 till Vidbynäs 1:11. Ekonomiska frågor Planekonomi Plankostnadsavtal är upprättat mellan och Vidbynäs golfanläggning AB (exploatören) Genomförande ekonomi Samtliga kostnader för genomförandet av detaljplanen står exploatören för. Tekniska frågor Tekniska utredningar Erforderliga utredningar skall bekostas av exploatören. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER Daniel Ängmo Hans-Olof Henriksson Thomas Sjöstrand Hans Tjulin Mikael Essmyren Stefan Sköldén Sofia Cedergren Anna Bergström Konsulter Torbjörn Einarsson Nils Söderlund Peer-Ove Skånes Planarkitekt Miljöinspektör Trafikingenjör VA-ingenjör Kommunekolog Exploateringingenjör Planarkitekt Bygglovshandläggare Arken Arkitekter AB Arken Arkitekter AB Arken Arkitekter AB Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Daniel Ängmo Planarkitekt SIDA 20 AV 20

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

E Utformning II. Illustrationskarta

E Utformning II. Illustrationskarta GA:4 +18.33 samf LOKALGATA Lokaltrafik NATUR Kvartersmark BI B buller och trafik. g1n1 E UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e1 A LOK g1n1 g1n1 e TA LGA e GA:5 BII ae2p1 2p ae a 1 Markens anordnande BI

Läs mer

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun

Detaljplan för Flodafors skola, fastigheten Granhammar 3:18, Katrineholms kommun _ 1:11 1:7 1:3 1:2 1:10 2:8 2:11 Floda kyrka 1:3 1 1:1 v FLODA 3:1 KYRKA 1:2 Granhammar 1:5 3:17 2:9 Skola lanområdet 3:16 3:15 3:18 3:14 3:12 3:10 3:13 3:11 3:9 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 50 m Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, Planarkitekt maj 2008 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet Postadress Besöksadress

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-08-11 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen i, Dalarnas län P l a n b e s k r i v n i n g Handlingar Plankarta, skala 1: 1000 Planförfarande Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Planens syfte

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Dnr.2009-00308-214 Arkivnummer: P1588 B Detaljplan för Del av LASTBILEN 4 inom Pershagen/Södra i Södertälje kommun Upprättad 2010-03-31 LAGAKRAFTHANDLING enkelt

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande 1 (5) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING Katrineholms kommun Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-05-18 2 (5) DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer