PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING"

Transkript

1 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr KS/2009:268 Detaljplan för Vidbynäs 1:19 Planområdet för Vidbynäs 1:19 i. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. SIDA 1 AV 20

2 HANDLINGAR Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) upprättad Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser upprättad Behovsbedömning upprättad ÖVRIGA HANDLINGAR Översiktlig miljöteknisk markundersökning WSP Vidbynäs golfklubb Korsningsutredning. Trivector Naturinventering. Ekologigruppen PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Kommunstyrelsen gav, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för området öster om Turingeån och väster om Vidbynäs golfbana strax söder om Vidbynäs Gård och Konferens. Syftet med planen är att uppföra ny bebyggelse som med sin planstruktur och gestaltning både tar del av och förstärker den knutpunkt som etablerats vid och mellan Turinge kyrka och Vidbynäsgård. Planformens idé är "kyrkan mitt i byn". Bebyggelsen nås från Kämstavägen och Gamla Strängnäsvägen (576). Lokalgatan utgörs av en vägsamfällighet. Gårdsgatan har kyrkan i fonden. Inom planområdet tillskapas ett nytt kommunalt gångstråk längs Turingeåns östra strandkant. Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt reglerna i Plan- och bygglagen 2010:900. Detaljplanen för Vidbynäs 1:19 ersätter delar av tidigare detaljplan för Vidbynäs 1:11, hotell- och konferensanläggning. Tidigare upphävt strandskydd återinträder vid ny planläggning. Strandskydd upphävs med bestämmelser på plankarta och med särskilda skäl angivna i plan- och genomförandebeskrivning. Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan. SIDA 2 AV 20

3 Utsnitt från plankartan. BEHOVSBEDÖMNING Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en behovsbedömning för att avgöra om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen utgår från de kriterier som finns i bilaga 2 och 4, MKB-förordningen. Kriterierna i bilagorna handlar bland annat om riskerna för människors hälsa eller för miljön samt påverkans storlek och fysiska omfattning. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en miljöbedömning i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Som ett led i miljöbedömningen ingår avgränsningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. I behovsbedömningen ska förutsättningarna och eventuella åtgärder på grund av riskerna med kvicksilver beskrivas. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer att leda till någon betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte SIDA 3 AV 20

4 behöver upprättas. Kommunen samråder med länsstyrelsen om behovsbedömningen i samband med samrådsförslaget. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN Kapitel 3 i Miljöbalken. Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3 kap miljöbalkens grundläggande bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. Kapitel 4 i Miljöbalken pekar ut särskilt värdefulla områden i landet. Planområdet berörs inte av dessa bestämmelser. Kapitel 5 i Miljöbalken. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna för luft och vattenförekomster inte överskrids enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskridas med maximal föreslagen utbyggnad av området. PLANDATA Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Området är beläget norr om Nykvarns tätort strax söder Vidbynäs Gård och Konferens. Arealen är ca. 2 ha. Marken ägs till största del av Vidbynäs golfanläggning AB. Nykvarns kommun äger ca 650 kvm längs Turingeån i detaljplanens västra del. Servitut för vattenledning och vattentäkt finns inom planområdet. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I översiktplan 2014 är planområdet redovisat vara lämpligt för bostäder med inslag av verksamheter och service. Vidare ses planområdet höra till kommunal kulturmiljö och med tätortsnära skog med höga rekreationsvärden. Strandskyddet är upphävt sedan tidigare men återinträder vid ny planläggning. Gällande detaljplan, områdesbestämmelser etc. Inom planområdet gäller följande två detaljplaner. Vidbynäs 1:11 hotell- och konferensanläggning och Värsta 1:1 Vidbynäs Golfanläggning. Bevarandeprogram, Bostadsförsörjningsprogram etc. Området med Turinge kyrka, Vidbynäs gård mm är angivet i bevarandeprogram för, godkänt av KF Vidbynäs slott med flygel och Ladan är q- märkta. Därtill kan nämnas Fattigstugan från ca 1780 i gul puts som ligger brevid Turinge kyrka. SIDA 4 AV 20

5 Lada i gränsen mot planområdets nordöstra del. Hus inom planområdet. Kommunala beslut Kommunstyrelsen beslutade att påbörja detaljplan för Vidbynäs 1:19. Planprogram Ett detaljplaneprogram har ej tagits fram då området är väl beskrivet och utpekat i översiktsplanen Tidigare planering har gett tillräckliga bakgrundsfakta för att gå direkt på samråd. SIDA 5 AV 20

6 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation Planområdet begränsas i väster av Turingeån. Turingeåns strand är till stor del skogsbeklädd. I övrigt är området glest skogsbeklädd med i huvudsak unga lövträd med inslag av äldre lövträd. I söder begränsar ett dike som leder vatten från Vidbynäs golfbana till Turingeån. Golfbanan och en trädallé gräns i öster. Allén består av äldre träd bland annat av ask och är rödlistad som sårbar art. Inom planområdet finns äldre ädellövträd. Planområdet sluttar svagt åt söder och väster mot Turingeån. Karta över naturvärden med områdesindelning. Naturinventering, Ekologigruppen Markbeskaffenhet Planområdet används till viss del som deponi för markmassor, bestående av sand, grus, lera, mull med inslag av tegel. SIDA 6 AV 20

7 Planområdets södra del används som upplag. Geotekniska förhållanden Jordartskarta 1: från SGU anger att planområdet består av postglacial lera. Förorenad mark Turingeån och sjön Turingen har under årens lopp påverkats av orenat processvatten från pappersindustrier i Nykvarn. Utsläppen från Nykvarns pappersbruk, som bedrev papperstillverkning under åren , utgjordes bl.a. av fibrer och kvicksilver. Det har sedan tidigt 1990-tal genomförts ett flertal undersökningar och utredningar på platsen. Delar av området åtgärdades under mitten av 1990-talet, bland annat genom att man grävde om å-fåran och tog bort en del förorenade sediment. WSP Environmental har på uppdrag av Vidbynäs golf och utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Vidbynäs, Syftet med markundersökningen är att inför detaljplanen kartlägga: a) eventuella föroreningars art, koncentration och utbredning i mark b) bedöma spridnings- och exponeringsrisker för eventuella föroreningar i förhållande till tillgängliga riktvärden och omgivningsförutsättningar. Organiska analyser har utförts på fyra jordprover från planområdet. Samtliga halter understiger de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Huvuddelen av analyserade halter är även lägre än rapporteringsgränserna. Jordprover från samtliga provpunkter (totalt 17 jordprover) har analyserats med avseende på kvicksilver. Samtliga halter av kvicksilver understiger de generella riktvärdena. I ett prov av 17 analyserade har halt kadmium och koppar påträffats över de generella riktvärdena för KM. De förhöjda halterna av kadmium och koppar kommer troligen från den sopförbränning som det fanns spår av vid den aktuella mätpunkten. Föroreningen är troligen av lokal karaktär, en s.k. hotspot. I övrigt bedömer WSP att påträffade halter av metaller och oljekolväten inom planområdet inte utgör någon miljö- och eller hälsorisk vid nuvarande eller planerad markanvändning bostäder. WSP rekommenderar att fyllningsmassor i anslutning till provpunkt 14W06 bör kontrolleras innan de återanvänds alternativt transporteras till mottagningsanläggning. Vid markarbeten kring denna punkt bör försiktighet iakttas. Vid osäkerhet och risk kring markföroreningar ska det rapporteras till tillsynsmyndigheten i. I övrigt bedömer WSP att miljö- och hälsorisker avseende föroreningar i jord vid nuvarande och planerad markanvändning är låga. WSP rekommenderar inga ytterligare undersökningar avseende föroreningar i jord inom planområdet. SIDA 7 AV 20

8 Karta över undersökningens omfattning. Översiktlig miljöteknisk markundersökning WSP. Radon Planområdet ligger inom normalriskområde och lågriskområde för radon. Vid behov skall åtgärder vidtas och redovisas i samband med bygglovet. Vid lokalisering av ny bebyggelse. inom hög- och normalriskområden ska markradonrisken samt kommande miljökvalitetsnorm beaktas. Risk för skred/höga vattenstånd Inom planområdet finns ingen skredrisk. Fornlämningar Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Skulle misstänkt fornfynd påträffas ska det anmälas till länsstyrelsen. Befintliga byggnader Inom planområdet finns 3 byggnader med ett våningsplan. Byggnaderna är av enklare karaktär och används till drift av golfbanan. Dessa kommer att rivas och ersättas av den nya bebyggelsen. SIDA 8 AV 20

9 Byggnadskultur Turinge kyrka - Vidbynäs Vidbynäs säteri bildades på 1630-talet av de förhistoriska byarna Viby och Näs. Allén från Vidbynäs leder ner mot Turinge kyrka och mittemot ligger kyrkbacken, länets kanske bäst bevarade, med bodar och hus från och 1800-tal i behåll. Åt öster är utsikten fri och på andra sidan Turingeån skymtar Wincklerska slöjdskolan (nuvarande Mångfaldens hus), en vacker tvåvåningsbyggnad i tegel. På Vidbynäs Golf finns två 18-hålsbanor, en skogsbana och en öppen parkliknande bana av mästerskapskaraktär. Vidbynäs Golf erbjuder också livsstilsboende i bebyggelse som tillkommit under de senaste decennierna. Viss förvanskning har redan skett på en del byggnader i området. Det är av vikt att gällande varsamhetskrav för ny- och ombyggnader som pekas ut i bevarandeprogrammet för följs upp framöver. Lokalgata längs planområdets norra sida kommer bevaras som del av landskapsbilden inom området Planförslag SIDA 9 AV 20

10 Planområdet ses till höger i bilden. Turinge kyrka i fonden. Nya bostäder Detaljplanen medger bostäder i 2 plan med inredningsbar vind. Möjlighet till lokaler för kommersiellt ändamål, småskalig handel, kontor och dylikt som inte är störande för omgivningen avseende lukt, buller och trafik är tillåten. Upplåtelseform Möjligheter som avses är bostadsrätt eller någon form av äganderätt. Fastighetsindelning Minst antal tomter/fastigheter med högst andel byggnadsarea på 1/3 av fastigheten finns som planbestämmelser på plankartan. Slutlig reglering av antal fastigheter sker vid lantmäteriförrättning efter laga kraft vunnen detaljplan. Fastighetsgränser ska anpassas efter terräng- och naturförutsättningar på platsen. Lantmäteriet reglerar bildandet av gemensamhetsanläggningar. Dessa kan behövas exempelvis för gator, miljöstation, VA-teknisk anläggning, energianläggningar och ledningar. Gestaltningsprinciper Uppfordrande och inspirerande omgivning Planområdet ska ses som del i ett framväxande stadsdelscentrum i trakten vid Turinge kyrka. Platsen karaktäriseras av den anrika kyrkan med rötter från 1100-talet i gul puts, därintill en timrad klockarebostad och ett timrat sockenmagasin och den gamla folkskolan från Här finns också Mångfaldens Hus i tegel, den lilla Turingestugan i vit puts, Elsaborgs Taverna, fd Greken, i tegel och trä och Vindhammars Värdshus i gul puts. Därtill kompletterar Fattigstugan från ca 1780 i gul puts, Vidbynäs Gård & Konferens från 1711 i vit puts med intilliggande byggnader av brukskaraktär och Vidbynäs Golf Club i vitt trä. En sådan omgivning både uppfordrar till respekt och ger fin draghjälp till att åstadkomma en värdig bebyggelse. SIDA 10 AV 20

11 Illustration av planområdet. Elevation mot öster med kyrkan i söder och slottet i norr. SIDA 11 AV 20

12 Vidbynäs Gård och Konferens. Turinge kyrka. Teman som kyrkby och bruksort Det valda bebyggelsemönstret har det dubbla syftet att dels dra nytta av den anrika omgivningen, dels att samtidigt ge tillbaka en förstärkt känsla av kyrkby och bruksort. Bebyggelsen formar därför ett inre gaturum av gårdsgatukaraktär med kyrkan i ena fonden söderut, och omvänt med en skymt av Turingeviken och Vidbynäs Gård och Konferens norrut. Bostäderna har dessutom anslående vyer antingen österut ut mot golfens landskap eller västerut mot åsträckningen, en kommande vandringsled och dess gröna korridor. Omvänt gäller alltså att bebyggelsen ligger så att den utgör en viktig del av vyn när besökare närmar sig från öst och väst. Likaså för dem som vandrar vandringsleden och upplever denna bebyggelse som länk mellan Vidbynäs Gård med dess putsade sidobyggnader och Turinge kyrka med sina timrade röda hus. Turinge sockens gamla fattigstuga. Mångfaldens hus. Material, färgval, belysning, ytskikt, landskapsplanering Genom planbestämmelserna finns det arkitektonisk frihet att knyta an både med puts och trä samt variation av parhus, radhus och kedjehus. Individualiserande färgsättning i ljusa ockra- och jordkulörer medges på plankartan i detaljplanen liksom falufärg i svart och rött. Takmaterial ska vara tegel, plåt eller trä i ockra, rött, svart eller grått. Träfasad och trätak får ha sin naturliga kulör. Exempel på kalkäkta pigment i jordkulörer. SIDA 12 AV 20

13 Turinge Sockenstuga, Nykvarn. En mild färgskala förordas, men artikulerande inslag av faluröda och svarta slamfärger välkomnas. Huvudbyggnad för bostäder ska placeras i gemensam bygglinje mot gårdsgatan. Huvudbyggnad ska ha sadeltak, med lutningar som medger inredningsbara vindar och grunda kupor. Gårdsgatan formas som shared space, dvs den kan ha utrymme för en liten kvot gäst-p, men den har framförallt formen av bebyggelsens gemensamma vardagsrum eller tun med platser för lek, sitthörnor, träd och små förgårdar till respektive entré. Golfen och ån innebär att närlek måste tillhandahållas lokalt, dels inom respektive tomt, dels inom den shared space som gårdsgatan utgör. Garage och bilplatser ska ordnas inom respektive tomt. Gårdsgatans mått ska hållas nätta för att ge ett stillsamt körbeteende. Gårdsgatan ska göras trygg genom att kantas av de enskilda husens entréer och aktiva fönster, dvs fönster antingen från kök eller vardagsrum. Förgårdsmark ger med måttet 1,5-2m plats för ev. ramp, sittbänk eller grönska. Belysning ska primärt ske vägghängd och nedåtriktad, förutom vid belysta träd, etc. Gårdsgatans dagvatten ska primärt hanteras med val av genomsläppliga ytskikt som plattor, grus, gatsten eller armerat gräs. Sänkor där regnvatten dröjer lite innan det perkoleras kan ge bra blickfång och improvisera till lek. Dessa platser kan med fördel också vara platser för snö och snölek. SIDA 13 AV 20

14 SAMRÅDSHANDLING Bebyggelsen formar ett inre gaturum av gårdsgatukaraktär med kyrkan i fonden. Gestaltningsprinciper bejakar individualiserad färgsättning och detaljer som kupor, terrasser och skorstenar. Utbyggbarhet Respektive bostad kan sägas ha en fin sida och en fri sida, dvs huset dockar sin framsida vid gårdsgatan och har sedan en trädgårdssida med möjlighet att över tid i lite friare form komplettera med förråd, växthus, pergolor, etc. Husens trädgårdssidor öppnar sig mot stora landskapsrum och har därför kunnat hållas små, i längdmeter räknat. Den beskrivna fria sidan ska tolkas inte som baksidor, utan som sidor både med stora utblickar, och omvänt, också som blickfång för en stor mängd passerande människor. Huvudentréer ska placeras mot gårdsgata. Vyn mot Turinge kyrka får inte byggas bort. Sektion tvärs planområdet. SIDA 14 AV 20

15 Birgittas trädgårdar i Vadstena. Arkitekt Kjell Forshed. Respektive bostad kan sägas ha en fin sida och en fri sida, dvs huset dockar sin framsida vid gårdsgatan och har sedan en trädgårdssida med möjlighet att över tid i lite friare form komplettera med förråd, växthus, pergolor, etc. Huvudbyggnad för bostäder ska placeras i gemensam bygglinje på egenskapsgräns mot gårdsgata. SIDA 15 AV 20

16 Offentlig och kommersiell service Från Nykvarns centrum till planområdet är det ca 2 km. I Nykvarns centrum finns offentlig och kommersiell service. Från planområdets norra del är det ca 2 km till närmaste gymnasieskola och 3 km förskola och grundskola. Tillgänglighet Inom befintlig tomtmark bedöms tillgängligheten vara god. Nya bostäder planeras på relativt plana ytor. Från parkeringsplats ska det vara möjligt för rullstolsburen att ta sig till verksamhets- eller bostadsentré. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet säkras med naturremsa mellan ån och kvartersmarken. Friytor Lek och rekreation Ytor för lek och utevistelser ska finnas inom planområdet. I planområdets direkta närhet som Turingeån och Turinge sjön, finns goda möjligheter för lek och rekreation. Tillgänglighet för det rörliga friluftslivet kommer att förbättras med den planerade kommunala naturremsan mellan ån och kvartersmark. Naturmiljö Turingeån med sin strandvegetation kan efter röjning utgöra en betydelsefull naturkorridor för människor och djur. Den avses binda samman tätortens park och grönområden med omgivande naturområden. Äldre ädellövträd inom planområdet ska bevaras. Vattenområden Turingeån som sträcker sig från sjön Yngern och till tätorten har ett rent vatten från sjön Yngern och påverkas väldigt lite på de första 600 meter. Resterande sträcka av ån är starkt urbant präglat med problem kopplade till dagvattenutsläpp. Från tätortens norra kant fram till utloppet i sjön Turingen påverkas ån ytterligare genom näringsämnen från omkringliggande åkermarker. Kvardröjande kvicksilverläckage kan inte uteslutas. Turingeån har måttlig ekologisk status och låg kemisk status varför det är viktigt att säkerställa en bra dagvattenhantering som inte försämrar Turingeån framöver. Strandskydd Inom befintlig detaljplan är strandskydd upphävt. Strandskydd återinträder vid ny detaljplan. Strandskyddet upphävs genom planbestämmelse på plankartan med de särskilda skäl som anges i plan- och genomförandebeskrivning. Särskilda skäl att upphäva strandskydd Kommunens bedömning är att strandskyddet kan upphävas inom kvartersmark inom den aktuella detaljplanen av de särskilda skäl som anges enligt 7 kap. 18c-d miljöbalken. Marken bedöms sakna betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Markområdena kommer att regleras enligt plan- och bygglagen och intresset av att ta områdena i anspråk på det sätt som avses med planen bör väga tyngre än strandskyddsintresset. 1. Marken är redan ianspråktagen av golfverksamhet med 3 byggnader på ett våningsplan. Byggnaderna är av enklare karaktär och används till drift av golfbanan. 2. I översiktplan 2014 är planområdet redovisat vara lämpligt för bostäder med inslag av verksamheter och service. 3. Detaljplanens syfte att producera nya bostäder går bra att kombinera med att området hör till kommunal kulturmiljö och med tätortsnära skog med höga SIDA 16 AV 20

17 rekreationsvärden. 4. Detaljplanen ökar tillgängligheten med gångstråk till Turingeån på naturmark. 5. Strandskydd är upphävd i tidigare detaljplan. Kommunen gör också bedömningen att upphävandet av strandskyddet inte påverkar livsvillkoren för djur- och växtarter eller hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området genom att: Naturmark tillskapas längs ån inom planområdet. Detaljplanen möjliggör en stig längs Turingeån. Fri passage ökar och säkerställs genom denna detaljplan. Strandskyddet föreslås vara kvar inom områden betecknade med NATUR. Gator och trafik Gatunät Infart till planområdet sker via Kämstavägen, för vilken Kämsta vägsamfällighet förblir huvudman. Kommunen är del i vägsamfälligheten. Kommunen är INTE huvudman för lokalgata. Vidbynäs Gård och Konferens, Vidbynäsgolfanläggning AB och Kämsta nås från sydväst via Kämstavägen från Gamla Strängnäsvägen (576). En mindre väg, som också nås från Gamla Strängnäsvägen (576) norr om planområdet bildar vägkors tillsammans med Kämstavägen och godsinfart till Vidbynäs Gård och Konferens. Dimensionerande hastighet är 30 km/h på lokalgata, på gårdsgata 10 km/h. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Denna detaljplan lämnar plats för den framtida justering av T-korset vid ladan som blir aktuell när tillkommande bebyggelse längre österut ska initieras. Då ska följande åtgärder genomföras för att förbättra trafiksituationen: för att säkerhetsställa sikt vid ladan ska vägkorset förses med refuger alternativt ska fri sikt och säkerheten i vägkorset lösas på annat trovärdigt sätt. Gårdsgatans bebyggelsekaraktär, nätta mått och låga hastigheter utgör en grund för att få en säker trafik på de gåendes villkor. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelväg finns inom planområdet. Gång- och cykelväg finns mellan centrum och Vidbynäs förutom 250 meter på Långdalsvägen. Kollektivtrafik Nykvarn har ett gott läge vid E20. Med tåg på Svealandsbanan tar det ca 30 minuter från Stockholm respektive Eskilstuna. Busshållplats finns vid Turinge kyrka. Med buss 780 och 782 når man Södertälje och Nykvarns stationer. Busshållplatsen ligger ca 200 m från planområdet. Parkering, varumottagning och utfarter Parkeringsbehovet tillgodoses på egen mark. Gästparkering kan tillgodoses inom gårdsgatans gaturum. Vid fler än 15 parkeringsplatser ska oljeavskiljare finnas. SIDA 17 AV 20

18 Störningar SAMRÅDSHANDLING Buller Följande riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse ska följas: hus Risker Tekniska anordningar utformas barnsäkert, till exempel med tillförlitlig låsning. Inga anordningar som kräver inhängning planeras. Närhet till Turingeån ska beaktas Tomter ut mot Turingeån respektive Kämstavägen förses med häck eller staket. Plank tillåts inte. Vatten och avlopp Vatten- och avlopp för området ansluts till Befintlig pumpstation. Bygglov får inte ges förrän fastigheten kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Befintlig pumpstation för avlopp strax söder om planområdet bör enligt översiktsplan ha ett skyddsavstånd till uteplats om meter. Vid lägre mått ska adekvata åtgärder vidtas. Angående skyddsavstånd finns inga värden gällande hälsa eller smittskydd, men av känslomässiga och estetiska skäl gäller att centralt placerad anläggning, så som nära skola eller dylikt, ges ett undanskymt läge och till exempel nergrävd i mark med skyddande vegetation omkring. Dagvatten Omhändertagande (rening) eller fördröjning av dagvatten ska, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ske på den egna fastigheten. Företrädesvis först med infiltration och därefter fördröjning. rening krävs om dagvatten leds till Turingeån eller Turingen. Takdagvatten ska fördröjas och ledas till Turingeån om takmaterial ej förorenar takvattnet. Utsläppspunkt av dagvatten får ej orsaka erosion av stranden till Turingeån. Oljeavskiljare ska finnas vid fler än 15 parkeringsplatser. Med tanke på Turingåns status är det viktigt att följa Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel trädde i kraft den 1 juli "Vid all spridning av kemiska bekämpningsmedel ska den som avser att sprida kemiska bekämp-ningsmedel förvissa sig om att det kan ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenför-orening och miljön i övrigt. Skyddsavstånd skall iakttas till vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom." Citerat från s hemsida angående biltvätt: "Följande godtas inte vare sig för privatfordon eller för fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller mark där avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike, vatten-drag. Tvätt i garage med golvavlopp. Följande kan godtas för privatfordon: Avspolning av lera, grus, damm utan användande av tvättkemikalier (avfettning, bilschampo). Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, sjö el. dylikt samt att det inte får finnas vattentäkter som kan påverkas." Värme Värmesystemet löses på plats t.ex. med bergvärme. SIDA 18 AV 20

19 El, tele bredband Telge energi är ledningsägare för el och bredband. SAMRÅDSHANDLING Avfall Avfall hanteras enligt kommunens avfallsplan. Avsikten är att avfallskärl placeras invid lokalgator för tömning. Räddningsinsatser Planområdet ligger inom högst 10 minuter insatstid för brandförsvaret. Vid exploatering av området måste brandposternas placering beaktas. Samtliga byggnader ska kunna nås av räddningsinsatser från brandbil och ambulans. I syfte att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet och brandvattenförsörjning kommer Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608, 609 och 615 att beaktas i projekteringsarbetet. Södertörns brandförsvarsförbund kommer att bli kallade till byggsamråd och i övriga delta i kommande byggprocesser. Administrativa frågor Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Lovplikt Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Bygglov får ej ges innan kommunalt vatten- och avlopp är framdraget. GENOMFÖRANDEFRÅGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samråd 2: a kvartalet 2015 Granskning 3: e kvartalet 2015 Antagande (Kommunfullmäktige) 3: e kvartalet 2015 Laga kraft 4: a kvartalet 2015 Byggnation av bostäder påbörjas 1: a kvartalet 2016 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark, NATUR. Det åligger exploatören att bygga ut och underhålla för området erforderlig infrastruktur. Infart till planområdet kommer även fortsättningsvis att ske via Kämstavägen, för vilken Kämsta vägsamfällighet förblir huvudman. Kommunen har del i vägsamfälligheten. GC-vägen i allén ska vara del av vägsamfälligheten. SIDA 19 AV 20

20 Avtal SAMRÅDSHANDLING Exploateringsavtal Ett särskilt exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör och för att reglera genomförande av detaljplanen såsom mark, vatten- och avlopp, fastighetsbildning, etc. Exploatör står för samtliga kostnader förknippade med att iordningställa ett allmänt gångstråk längs Turingeåns östra sida inom planområdet. Även frågor om den befintliga allén samt gång- och cykelvägen kommer att regleras i avtalet. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm Huvudmannaskapet för lokalgatan genom området sköts av Kämsta samfällighetsförening där kommunen är part. Natur- och kvartersmark på Vidbynäs 1:11 regleras till Vidbynäs 1:19. Naturmark regleras från Vidbynäs 1:19 till Vidbynäs 1:11. Ekonomiska frågor Planekonomi Plankostnadsavtal är upprättat mellan och Vidbynäs golfanläggning AB (exploatören) Genomförande ekonomi Samtliga kostnader för genomförandet av detaljplanen står exploatören för. Tekniska frågor Tekniska utredningar Erforderliga utredningar skall bekostas av exploatören. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER Daniel Ängmo Hans-Olof Henriksson Thomas Sjöstrand Hans Tjulin Mikael Essmyren Stefan Sköldén Sofia Cedergren Anna Bergström Konsulter Torbjörn Einarsson Nils Söderlund Peer-Ove Skånes Planarkitekt Miljöinspektör Trafikingenjör VA-ingenjör Kommunekolog Exploateringingenjör Planarkitekt Bygglovshandläggare Arken Arkitekter AB Arken Arkitekter AB Arken Arkitekter AB Bengt Andersson Samhällsbyggnadschef Daniel Ängmo Planarkitekt SIDA 20 AV 20

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer