KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek (S) vice ordförande, tjg ordförande 78,85 David Stenergard (M) Andreas Roxhag (FP) Gösta Rickardsson (Fp) Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ers för Sune Nilsson (C) Åke Petersson (Mp) Agne Karlsson (S) Klara Kaszta (S) Inge Zweiniger (S) Olle Sjöholm (SD) Övriga närvarande Johan Wahlberg (S) Lars Carlsson Cecilia Buburan (S) tjg ers 78 Ylva Pershaf Anders Stone (SD) Jeanette Petersén Anders Siversson Monica Axelsson Linda Stenkilsson Daniela Krizanec Per Arvidsson Andreas Lundström Margareta Lannér-Hagentoft Roger Jönsson Mona Sjöberg Utses att justera Ruth Piatek Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Mona Sjöberg Ordförande.... Peter Johansson Ruth Piatek 78,85 Justerande.. Ruth Piatek Cecilia Burburan 78 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret Datum då anslaget tas ned Underskrift... Mona Sjöberg

2 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 BN 62 Information Ander Siversson informerade om Stadsbyggnadskontorets arbete med verksamhetsplan för Daniela Krizanec informerade om arbetet med Fjälkingedialogen. Byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2013\mars\ docg:\sbk\avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2013\mars\ doc

3 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 BN 63 Redovisning av inkomna meddelanden och rapporter a) Länsstyrelsen i Skåne län BESLUT, avseende beslut enligt miljöbalken, strandskyddsdispens för ankring av stora safaribåten, Kristianstad 4:4. b) Länsstyrelsen i Skåne län BESLUT avseende överklagande av kommuns beslut om bygglov, Jepp Buck 19 o 20. c) Länsstyrelsen i Skåne län BESLUT , beslut om dispens inom strandskyddsområde samt tillstånd inom område med förordnande om landskapsbildsskydd för uppförande av tillbyggnad till befintlig byggnad på Yngsjö 239:4. d) Länsstyrelsen i Skåne län BESLUT avseende överklagande av, Rinkaby 10:25. e) Växjö tingsrätt, DOM avseende överklagat beslut av ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på Strö 23:1. - f) Lantmäteriet, underrättelse om avslutad förrättning, Trolle Ljungby 1:1, 3:1, 4:1 m fl. g) Laga kraftbesked rörande detaljplan för Adler 1 m fl. h) Laga kraftbesked rörande detaljplan för Hammar 115:2, 138:28, 138:24 del av. i) Laga kraftbesked rörande ändring av nr 2 av detaljplan för Näsby 35:1, del av m fl norr om Tvedegårdsvägen. Byggnadsnämnden godkänner ovanstående redovisning av inkomna meddelanden och rapporter och lägger den till handlingarna. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2013\mars\ doc

4 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 BN 64 Anmälan av delegeringsbeslut Stadsbyggnadskontorets delegeringsbeslut enligt bilaga redovisas för tiden Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna.

5 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 BN 65 Del av Härlöv 50:25 och 50:26 m fl, Vilanleden Planbesked avseende ny detaljplan för trafikändamål. Dnr BN Sökande Sammanfattning Vilanleden är en viktig del av ett framtida planerat trafiksystem på Härlöv och är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för staden. Vägen sträcker sig från Härlöv handelsområde i väster till Härlövsängaleden i öster och berör bl a f d tippenområdet, en kommande våtmarksanläggning och ett fornlämningsområde. En förprojektering, som ska ligga till grund för detaljplanen, arbetas fram under våren Utifrån nu kända förutsättningar skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas fjärde kvartalet Beslutsunderlag (Datum avser när handlingen inkom till stadsbyggnadskontoret) Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen, KS 269, Karta över tänkt vägsystem, Kommunledningskontoret, utdrag utdrag Fördjupad översiktsplan Kristianstad stad, KF Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva användning för trafikändamål på del av Härlöv 50:25 och 50:26 m fl. Byggnadsnämnden beslutar att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Planoch bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan.

6 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva användning för trafikändamål på del av Härlöv 50:25 och 50:26 m fl. Upplysningar Innan planarbetet påbörjas ska tidplan för detaljplanen upprättas mellan Kommunledningskontoret och Stadsbyggnadskontoret där bl a startdatum för planarbetet fastställs.

7 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 BN 66 HAMMARSLUND 2:1 Planbesked avseende ny detaljplan för bostadsändamål. Dnr BN Sökande Sammanfattning Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddelar Byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Byggnadsnämnden uppdrar därmed åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till att uppföra bebyggelse för bostäder samt vård- och omsorgsboende inom fastigheten Hammarslund 2:1. Utifrån nu kända förutsättningar skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas första kvartalet Beslutsunderlag (Datum avser när handlingen inkom till stadsbyggnadskontoret) Begäran om planbesked, Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom en del av fastigheten Hammarslund 2:1. Byggnadsnämnden beslutar att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Planoch bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom en del av fastigheten Hammarslund 2:1.

8 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 BN 67 HÅSTAD 5:16, 5:19, 5:20 Planbesked avseende ny detaljplan för bostadsändamål. Dnr BN Sökande Sammanfattning Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddelar Byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Byggnadsnämnden uppdrar därmed åt stadsbyggnadskontoret, att på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Håstad 5:16 m fl. Utifrån nu kända förutsättningar skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas andra kvartalet Beslutsunderlag (Datum avser när handlingen inkom till stadsbyggnadskontoret) Begäran om planbesked Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheterna Håstad 5:16, 5:19 och 5:20. Byggnadsnämnden beslutar att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Planoch bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheterna Håstad 5:16, 5:19 och 5:20. Upplysningar

9 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor, se bifogad specifikation. Separat räkning översändes senare.

10 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 BN 68 Byggnadsnämnden godkänner redovisad planrapport och lägger den till handlingarna.

11 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 BN 69 Detaljplan för, Stafvre 8-11, Kristianstad, Kristianstads kommun Plan Sökande Sammanfattning Planförslaget syftar till att möjliggöra en ökad exploatering för fastigheterna Stafvre 8-11, med högre bostadshus än vad gällande plan medger samt till att utöka skolverksamheten vid Antonskolan. På fastigheten Stafvre 11 föreslås att två punkthus på åtta våningar, samt en skola i tre plan får uppföras. Vidare föreslås att en ny anslutningsväg tillåts, parallellt med befintlig GC-väg i den östra delen av planområdet. Trädallén utmed GC-vägen ska bevaras. Beslutsunderlag Plankarta med bestämmelser / D BN :1 Plan- och genomförandebeskrivning med bilagd behovsbedömning för MKB / D BN :2 Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att ställa sig bakom behovsbedömningen samt att godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom behovsbedömningen samt att godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Protokollsanteckning Den Socialdemokratiska gruppen vill att de två punkthusen skall ha sex våningar.

12 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 BN 70 YNGSJÖ 12:13, del av, utmed Åvägen, Åhus Ny detaljplan för bostadsändamål Dnr PLAN Sökande Sammanfattning Planområdet ligger i Åhus, utmed Åvägen söder om Äspetbron och omfattar del av fastigheten Yngsjö 12:13 samt en liten del av kommunens fastighet Yngsjö 12:151. Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändning från allmän plats/park till bostadsändamål för att möjliggöra för uppförande av ett enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Området ligger lågt, precis i anslutning till Helge å, och för att hantera risken för höjda havs- och grundvattennivåer föreslås i detaljplanen angivna plushöjder för kvartersmarken samt krav på särskild grundläggning så att bostadshuset ska hamna på en lägsta nivå om +3,0 m ö h. Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande och byggnadsnämnden föreslås godkänna planförslaget för samråd. Beslutsunderlag Plankarta med förslag till planbestämmelser /D :1 Plan- och genomförandebeskrivning /D :2 Behovsbedömning för MKB (bilaga sist i plan- och genomförandebeskrivningen) Geoteknisk utredning, WSP, Tjänsteutlåtande

13 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående föreslås byggnadsnämnden besluta att ställa sig bakom behovsbedömning av MKB och godkänna detaljplane förslaget för samråd. Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom behovsbedömning av MKB och godkänna detaljplaneförslaget för samråd.

14 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 BN 71 LÅNGTRADAREN 1 (HEDENTORPSVÄGEN 7) Nybyggnad verkstad och kontor Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor. Åtgärderna stämmer med detaljplanen. Beslutsunderlag Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Ritningar: Situationsplan: Nybyggnadskarta: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor. Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. - Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3). - Kulör på portar till verkstad ska godkännas av stadsarkitekten. - Enligt samtal med C4 Teknik bör inte tryckvattenledning/huvudledning norr om fastigheten innebära att några särskilda skyddsåtgärder vid pålning måste vidtas. - Roland Persson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40). - Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14). - Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked.

15 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 - Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4). - Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. - Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

16 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 BN 72 VANNEBERGA 34:38 Nybyggnad av fritidshus med garage/förråd Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage / förråd. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och nås via en enskild väg. Enskild avloppsanläggning kan anläggas. Inga synpunkter från grannar har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan Brev 2 st: och Kontrollansvarig: Huvudritningar 7 st: och Situationsplan Yttrande från MiljöHälsa: Yttrande från E.ON: Nybyggnadskarta Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till de närmsta grannarna. - Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) - Lars Jönsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) - Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked.

17 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 - Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) - Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. - Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). - Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. - Ansökan ska lämnas till Miljö- och Hälsoskyddskontoret angående avloppsanläggning - Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. - Se särskilt E.ON:s yttrande angående avstånd och försiktighetsmått. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden.

18 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 BN 73 ÅHUS 558:93 (LOTSGATAN 40) Tillbyggnad med lager och kontor Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för tillbyggnad med lager och kontor. Åtgärderna stämmer med gällande detaljplanen. Beslutsunderlag Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Ritningar 3 st: Situationsplaner 2 st: Situationsplan rivning: Nybyggnadskarta: Yttrande från Strategi & Utveckling: Yttrande från Räddningstjänsten: Tillgänglighetsutredning: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Upplysningar - Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) - Henrik Lindelöf har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) - Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. - Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) - Påbörjas en åtgärd innan startbesked

19 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. - Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). - Ansökan ska lämnas till C4 Teknik rörande ändring av VA-installation Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

20 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 BN 74 HUARÖD 4:11 (BINGSTORPSVÄGEN 56-25) Anläggande av idrottsplats Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för idrottsplats. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Inga synpunkter från grannar har inkommit. Miljö- och Hälsoskyddskontoret har ingen erinran. Beslutsunderlag Ansökan: Situationsplan: Yttrande från sakägare utan erinran: Yttrande från MiljöHälsa: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. - Åtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Kontrollansvarig krävs ej (PBF 7:5) - Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. - Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. - När byggåtgärd är utförd ska detta meddelas Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34)

21 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 - Anläggningen ska utföras så att den blir tillgänglig också för personer med funktionsnedsättning, t.ex. gångytor. - Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

22 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 BN 75 NÄSBY 35:47 Tidsbegränsat bygglov för upplag t.o.m Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med för upplag. Området ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Miljö- och Hälsoskyddskontoret har ingen erinran. Beslutsunderlag Ansökan: Situationsplan: Yttrande från sakägare utan erinran: Yttrande från MHK: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till de närmsta grannarna. - Åtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Kontrollansvarig krävs ej (PBF 7:5) - Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. - När byggåtgärd är utförd ska detta meddelas Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34)

23 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla , då platsen ska vara städad. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 BN 76 KRISTIANSTAD 4:4 Tidsbegränsat lov 5 år för serveringspaviljonger på Lilla Torg Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med för serveringspaviljonger på Lilla Torg. Åtgärden stämmer med detaljplanen. Beslutsunderlag Ansökan: Ritningar 2 st: Yttrande från C4 Teknik: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Upplysningar - Åtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Kontrollansvarig krävs ej (PBF 7:5) - Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. - När åtgärden är utförd ska detta meddelas Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34) Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla , då torget ska vara återställt i ursprungligt skick.

25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 BN 77 HÅSTAD 16:7 (ARKELSTORPSVÄGEN 73) Bygglov för restaurang och hotell- och konferensanläggning Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för restaurang, hotell- och konferensanläggning samt friliggande frysrum. Det har tidigare beviljats tidsbegränsade bygglov för åtgärderna. Ansökan stämmer med detaljplanen. Beslutsunderlag Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Ritningar 2 st: Brandskyddsdokumentation: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. - Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Göran Bengtsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) - Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. - När åtgärden är utförd ska detta meddelas Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34).

27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 - Kontakt ska tas med C4 Teknik rörande VA-installation (inklusive fettavskiljare) Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 BN 78 VÅGEN 11 (KUNGSVÄGEN 25A) Tidsbegränsat lov t o m för ombyggnad och ändrad användning av bottenvåning från affär till 4 lägenheter för bostadsändamål Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att inte bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov då åtgärden är planstridig. Möjligheten att bevilja ett tidsbegränsat lov finns heller inte eftersom ombyggnationen avses bli varaktig och permanent. Ansökan avser ändrad användning av tidigare affärslokaler till 4 bostadslägenheter. Beslutsunderlag Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Ritningar 2 st: Situationsplan: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att inte bevilja tidsbegränsat lov för ändrad användning eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan och åtgärden inte kan betraktas som tidsbegränsad enligt PBL 9:33. Jäv Peter Johansson (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning t o m När lovet har upphört ska lokalerna återställas till tidigare användning. Upplysningar

29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. - Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) - Nils Emilsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) - Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. - Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) - Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

30 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 BN 79 ÅHUS 1:52, ÅHUS 557:50 OCH ÅHUS 558:31 Bygglov för Åhus Beachhandboll/-soccer och konsert Sandstorm Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov med giltighet under tiden t.o.m för att anordna Beachhandboll/beachsoccerfestival samt konsert Sandstorm arrangemang. För området gäller detaljplan lagakraftvunnen Åtgärderna strider mot detaljplanen eftersom delar av arrangemanget förläggs på område som är avsett för friluftsbad och friluftsområde. Avvikelserna från detaljplanen medför bland annat att strandpromenaden tillfälligt får ledas om och att området inhägnas. Beslutsunderlag Ansökan: Tillägg till ansökan: Situationsplan (3): , Yttrande från sakägare utan erinran: Yttrande från boende på Folketsparkgatan: Yttrande från Fam Reslow: Yttrande från Annelie och Björn Nilsson: Yttrande från Miljö-och hälsoskyddskontoret: Skrivelse från sökanden: Skrivelse från Kommunledningskontoret: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov med giltighet under tiden 26 juni t.o.m 30 juli Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4).

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-01-29

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-01-29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Sten Svensson (M)) tjg ers för

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-02-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-02-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 42,51 tjg ers Elmer Berggren (ÅÅ) Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-10-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-10-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ers för Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Tjg ordförande Gösta Rickardsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-05-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-05-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Rådhuset Skåne 13:00-16:00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jävig 106, tjg ers Cecilia Burburan S Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-06-25

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-06-25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (74) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Sten Svensson (M) tjg ers för

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-11-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-11-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 14,00-16,30 Beslutande Peter Johansson (M) ordf jäv 263, deltar ej 277 Cecilia Burburan (S) tjg ers 263 och 277 Ruth

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning KALLELSE med föredragningslista 1(3) Sekreterare: Mona Sjöberg 2015-06-30 Tfn 044-135342 E-post: mona.sjoberg@kristianstad.se Nämnd/Styrelse Tid och plats Byggnadsnämnden Tisdagen den 30 juni 2015, kl.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Bowlinghallen Åhus, kl 13.30-16.30 Beslutande Peter Johansson (M) Ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ers

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-05-02

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-05-02 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande David Stenergard (M) 89-106,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-03-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-03-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Kvarnen rum Insikten, kl 09.00-12.00 Beslutande Peter Johansson (M) Ordförande Jäv 82, tjg ers Dennis Junge (FP) Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-01-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-01-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-17,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Per-Ingvar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-09-29

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-09-29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (52) Plats och tid Rådhus Skåne 14,00-16,30 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) 111-126 Per-Inge

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 14,00-16,30 Beslutande Elmer Berggren(ÅÅ) tjg ers för Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) ordförande Anders Stone (SD)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-02-24

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-02-24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-17,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (59) Plats och tid Kvarnen rum Insikten, kl 14,00-18,00 Beslutande Peter Johansson (M) Ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande, David Stenergard (M) 1-12

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-05-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-05-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 113, tjg ers Cecilia Burburan (S) Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-09-23

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-09-23 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Gösta Rickardsson (FP) Dennis Junge (FP) tjg ers för Andreas Roxhag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden Tyskland Busum-Helgoland

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden Tyskland Busum-Helgoland KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Tyskland Busum-Helgoland Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ersättare för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (52) Plats och tid Kvarnen rum Insikten, kl 14,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) Ordförande Jäv 58, tjg ers Johan Wahlberg (S) 58 Ruth Piatek (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-03-31

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-03-31 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer