KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek (S) vice ordförande, tjg ordförande 78,85 David Stenergard (M) Andreas Roxhag (FP) Gösta Rickardsson (Fp) Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ers för Sune Nilsson (C) Åke Petersson (Mp) Agne Karlsson (S) Klara Kaszta (S) Inge Zweiniger (S) Olle Sjöholm (SD) Övriga närvarande Johan Wahlberg (S) Lars Carlsson Cecilia Buburan (S) tjg ers 78 Ylva Pershaf Anders Stone (SD) Jeanette Petersén Anders Siversson Monica Axelsson Linda Stenkilsson Daniela Krizanec Per Arvidsson Andreas Lundström Margareta Lannér-Hagentoft Roger Jönsson Mona Sjöberg Utses att justera Ruth Piatek Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Mona Sjöberg Ordförande.... Peter Johansson Ruth Piatek 78,85 Justerande.. Ruth Piatek Cecilia Burburan 78 Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret Datum då anslaget tas ned Underskrift... Mona Sjöberg

2 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 BN 62 Information Ander Siversson informerade om Stadsbyggnadskontorets arbete med verksamhetsplan för Daniela Krizanec informerade om arbetet med Fjälkingedialogen. Byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2013\mars\ docg:\sbk\avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2013\mars\ doc

3 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 BN 63 Redovisning av inkomna meddelanden och rapporter a) Länsstyrelsen i Skåne län BESLUT, avseende beslut enligt miljöbalken, strandskyddsdispens för ankring av stora safaribåten, Kristianstad 4:4. b) Länsstyrelsen i Skåne län BESLUT avseende överklagande av kommuns beslut om bygglov, Jepp Buck 19 o 20. c) Länsstyrelsen i Skåne län BESLUT , beslut om dispens inom strandskyddsområde samt tillstånd inom område med förordnande om landskapsbildsskydd för uppförande av tillbyggnad till befintlig byggnad på Yngsjö 239:4. d) Länsstyrelsen i Skåne län BESLUT avseende överklagande av, Rinkaby 10:25. e) Växjö tingsrätt, DOM avseende överklagat beslut av ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på Strö 23:1. - f) Lantmäteriet, underrättelse om avslutad förrättning, Trolle Ljungby 1:1, 3:1, 4:1 m fl. g) Laga kraftbesked rörande detaljplan för Adler 1 m fl. h) Laga kraftbesked rörande detaljplan för Hammar 115:2, 138:28, 138:24 del av. i) Laga kraftbesked rörande ändring av nr 2 av detaljplan för Näsby 35:1, del av m fl norr om Tvedegårdsvägen. Byggnadsnämnden godkänner ovanstående redovisning av inkomna meddelanden och rapporter och lägger den till handlingarna. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2013\mars\ doc

4 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 BN 64 Anmälan av delegeringsbeslut Stadsbyggnadskontorets delegeringsbeslut enligt bilaga redovisas för tiden Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna.

5 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 BN 65 Del av Härlöv 50:25 och 50:26 m fl, Vilanleden Planbesked avseende ny detaljplan för trafikändamål. Dnr BN Sökande Sammanfattning Vilanleden är en viktig del av ett framtida planerat trafiksystem på Härlöv och är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för staden. Vägen sträcker sig från Härlöv handelsområde i väster till Härlövsängaleden i öster och berör bl a f d tippenområdet, en kommande våtmarksanläggning och ett fornlämningsområde. En förprojektering, som ska ligga till grund för detaljplanen, arbetas fram under våren Utifrån nu kända förutsättningar skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas fjärde kvartalet Beslutsunderlag (Datum avser när handlingen inkom till stadsbyggnadskontoret) Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen, KS 269, Karta över tänkt vägsystem, Kommunledningskontoret, utdrag utdrag Fördjupad översiktsplan Kristianstad stad, KF Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva användning för trafikändamål på del av Härlöv 50:25 och 50:26 m fl. Byggnadsnämnden beslutar att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Planoch bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan.

6 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva användning för trafikändamål på del av Härlöv 50:25 och 50:26 m fl. Upplysningar Innan planarbetet påbörjas ska tidplan för detaljplanen upprättas mellan Kommunledningskontoret och Stadsbyggnadskontoret där bl a startdatum för planarbetet fastställs.

7 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 BN 66 HAMMARSLUND 2:1 Planbesked avseende ny detaljplan för bostadsändamål. Dnr BN Sökande Sammanfattning Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddelar Byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Byggnadsnämnden uppdrar därmed åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till att uppföra bebyggelse för bostäder samt vård- och omsorgsboende inom fastigheten Hammarslund 2:1. Utifrån nu kända förutsättningar skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas första kvartalet Beslutsunderlag (Datum avser när handlingen inkom till stadsbyggnadskontoret) Begäran om planbesked, Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom en del av fastigheten Hammarslund 2:1. Byggnadsnämnden beslutar att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Planoch bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom en del av fastigheten Hammarslund 2:1.

8 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 BN 67 HÅSTAD 5:16, 5:19, 5:20 Planbesked avseende ny detaljplan för bostadsändamål. Dnr BN Sökande Sammanfattning Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddelar Byggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Byggnadsnämnden uppdrar därmed åt stadsbyggnadskontoret, att på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Håstad 5:16 m fl. Utifrån nu kända förutsättningar skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas andra kvartalet Beslutsunderlag (Datum avser när handlingen inkom till stadsbyggnadskontoret) Begäran om planbesked Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheterna Håstad 5:16, 5:19 och 5:20. Byggnadsnämnden beslutar att som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Planoch bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheterna Håstad 5:16, 5:19 och 5:20. Upplysningar

9 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor, se bifogad specifikation. Separat räkning översändes senare.

10 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 BN 68 Byggnadsnämnden godkänner redovisad planrapport och lägger den till handlingarna.

11 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 BN 69 Detaljplan för, Stafvre 8-11, Kristianstad, Kristianstads kommun Plan Sökande Sammanfattning Planförslaget syftar till att möjliggöra en ökad exploatering för fastigheterna Stafvre 8-11, med högre bostadshus än vad gällande plan medger samt till att utöka skolverksamheten vid Antonskolan. På fastigheten Stafvre 11 föreslås att två punkthus på åtta våningar, samt en skola i tre plan får uppföras. Vidare föreslås att en ny anslutningsväg tillåts, parallellt med befintlig GC-väg i den östra delen av planområdet. Trädallén utmed GC-vägen ska bevaras. Beslutsunderlag Plankarta med bestämmelser / D BN :1 Plan- och genomförandebeskrivning med bilagd behovsbedömning för MKB / D BN :2 Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att ställa sig bakom behovsbedömningen samt att godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom behovsbedömningen samt att godkänna förslaget till detaljplan för samråd. Protokollsanteckning Den Socialdemokratiska gruppen vill att de två punkthusen skall ha sex våningar.

12 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 BN 70 YNGSJÖ 12:13, del av, utmed Åvägen, Åhus Ny detaljplan för bostadsändamål Dnr PLAN Sökande Sammanfattning Planområdet ligger i Åhus, utmed Åvägen söder om Äspetbron och omfattar del av fastigheten Yngsjö 12:13 samt en liten del av kommunens fastighet Yngsjö 12:151. Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändning från allmän plats/park till bostadsändamål för att möjliggöra för uppförande av ett enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Området ligger lågt, precis i anslutning till Helge å, och för att hantera risken för höjda havs- och grundvattennivåer föreslås i detaljplanen angivna plushöjder för kvartersmarken samt krav på särskild grundläggning så att bostadshuset ska hamna på en lägsta nivå om +3,0 m ö h. Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande och byggnadsnämnden föreslås godkänna planförslaget för samråd. Beslutsunderlag Plankarta med förslag till planbestämmelser /D :1 Plan- och genomförandebeskrivning /D :2 Behovsbedömning för MKB (bilaga sist i plan- och genomförandebeskrivningen) Geoteknisk utredning, WSP, Tjänsteutlåtande

13 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående föreslås byggnadsnämnden besluta att ställa sig bakom behovsbedömning av MKB och godkänna detaljplane förslaget för samråd. Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom behovsbedömning av MKB och godkänna detaljplaneförslaget för samråd.

14 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 BN 71 LÅNGTRADAREN 1 (HEDENTORPSVÄGEN 7) Nybyggnad verkstad och kontor Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor. Åtgärderna stämmer med detaljplanen. Beslutsunderlag Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Ritningar: Situationsplan: Nybyggnadskarta: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verkstad och kontor. Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. - Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3). - Kulör på portar till verkstad ska godkännas av stadsarkitekten. - Enligt samtal med C4 Teknik bör inte tryckvattenledning/huvudledning norr om fastigheten innebära att några särskilda skyddsåtgärder vid pålning måste vidtas. - Roland Persson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40). - Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14). - Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked.

15 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 - Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4). - Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. - Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

16 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 BN 72 VANNEBERGA 34:38 Nybyggnad av fritidshus med garage/förråd Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus med garage / förråd. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och nås via en enskild väg. Enskild avloppsanläggning kan anläggas. Inga synpunkter från grannar har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan Brev 2 st: och Kontrollansvarig: Huvudritningar 7 st: och Situationsplan Yttrande från MiljöHälsa: Yttrande från E.ON: Nybyggnadskarta Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till de närmsta grannarna. - Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) - Lars Jönsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) - Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked.

17 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 - Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) - Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. - Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). - Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. - Ansökan ska lämnas till Miljö- och Hälsoskyddskontoret angående avloppsanläggning - Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. - Se särskilt E.ON:s yttrande angående avstånd och försiktighetsmått. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden.

18 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 BN 73 ÅHUS 558:93 (LOTSGATAN 40) Tillbyggnad med lager och kontor Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för tillbyggnad med lager och kontor. Åtgärderna stämmer med gällande detaljplanen. Beslutsunderlag Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Ritningar 3 st: Situationsplaner 2 st: Situationsplan rivning: Nybyggnadskarta: Yttrande från Strategi & Utveckling: Yttrande från Räddningstjänsten: Tillgänglighetsutredning: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Byggnadsnämnden beviljar bygglov. Upplysningar - Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) - Henrik Lindelöf har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) - Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. - Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) - Påbörjas en åtgärd innan startbesked

19 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. - Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). - Ansökan ska lämnas till C4 Teknik rörande ändring av VA-installation Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

20 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 BN 74 HUARÖD 4:11 (BINGSTORPSVÄGEN 56-25) Anläggande av idrottsplats Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för idrottsplats. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Inga synpunkter från grannar har inkommit. Miljö- och Hälsoskyddskontoret har ingen erinran. Beslutsunderlag Ansökan: Situationsplan: Yttrande från sakägare utan erinran: Yttrande från MiljöHälsa: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. - Åtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Kontrollansvarig krävs ej (PBF 7:5) - Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. - Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. - När byggåtgärd är utförd ska detta meddelas Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34)

21 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 - Anläggningen ska utföras så att den blir tillgänglig också för personer med funktionsnedsättning, t.ex. gångytor. - Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

22 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 BN 75 NÄSBY 35:47 Tidsbegränsat bygglov för upplag t.o.m Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med för upplag. Området ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Miljö- och Hälsoskyddskontoret har ingen erinran. Beslutsunderlag Ansökan: Situationsplan: Yttrande från sakägare utan erinran: Yttrande från MHK: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till de närmsta grannarna. - Åtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Kontrollansvarig krävs ej (PBF 7:5) - Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. - När byggåtgärd är utförd ska detta meddelas Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34)

23 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla , då platsen ska vara städad. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 BN 76 KRISTIANSTAD 4:4 Tidsbegränsat lov 5 år för serveringspaviljonger på Lilla Torg Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med för serveringspaviljonger på Lilla Torg. Åtgärden stämmer med detaljplanen. Beslutsunderlag Ansökan: Ritningar 2 st: Yttrande från C4 Teknik: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Upplysningar - Åtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Kontrollansvarig krävs ej (PBF 7:5) - Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. - När åtgärden är utförd ska detta meddelas Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34) Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla , då torget ska vara återställt i ursprungligt skick.

25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 BN 77 HÅSTAD 16:7 (ARKELSTORPSVÄGEN 73) Bygglov för restaurang och hotell- och konferensanläggning Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för restaurang, hotell- och konferensanläggning samt friliggande frysrum. Det har tidigare beviljats tidsbegränsade bygglov för åtgärderna. Ansökan stämmer med detaljplanen. Beslutsunderlag Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Ritningar 2 st: Brandskyddsdokumentation: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Byggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Upplysningar - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. - Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. - Göran Bengtsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) - Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. - När åtgärden är utförd ska detta meddelas Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34).

27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 - Kontakt ska tas med C4 Teknik rörande VA-installation (inklusive fettavskiljare) Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 BN 78 VÅGEN 11 (KUNGSVÄGEN 25A) Tidsbegränsat lov t o m för ombyggnad och ändrad användning av bottenvåning från affär till 4 lägenheter för bostadsändamål Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att inte bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov då åtgärden är planstridig. Möjligheten att bevilja ett tidsbegränsat lov finns heller inte eftersom ombyggnationen avses bli varaktig och permanent. Ansökan avser ändrad användning av tidigare affärslokaler till 4 bostadslägenheter. Beslutsunderlag Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Ritningar 2 st: Situationsplan: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beslutar att inte bevilja tidsbegränsat lov för ändrad användning eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan och åtgärden inte kan betraktas som tidsbegränsad enligt PBL 9:33. Jäv Peter Johansson (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning t o m När lovet har upphört ska lokalerna återställas till tidigare användning. Upplysningar

29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 - Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. - Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) - Nils Emilsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) - Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) - Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. - Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) - Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan skall inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

30 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 BN 79 ÅHUS 1:52, ÅHUS 557:50 OCH ÅHUS 558:31 Bygglov för Åhus Beachhandboll/-soccer och konsert Sandstorm Dnr BN Sökande Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov med giltighet under tiden t.o.m för att anordna Beachhandboll/beachsoccerfestival samt konsert Sandstorm arrangemang. För området gäller detaljplan lagakraftvunnen Åtgärderna strider mot detaljplanen eftersom delar av arrangemanget förläggs på område som är avsett för friluftsbad och friluftsområde. Avvikelserna från detaljplanen medför bland annat att strandpromenaden tillfälligt får ledas om och att området inhägnas. Beslutsunderlag Ansökan: Tillägg till ansökan: Situationsplan (3): , Yttrande från sakägare utan erinran: Yttrande från boende på Folketsparkgatan: Yttrande från Fam Reslow: Yttrande från Annelie och Björn Nilsson: Yttrande från Miljö-och hälsoskyddskontoret: Skrivelse från sökanden: Skrivelse från Kommunledningskontoret: Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov med giltighet under tiden 26 juni t.o.m 30 juli Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4).

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-04-21 2 25 Dnr. Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-mars 2010. Riktpunkten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer