KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger (S) Cecilia Burburan (S) Johan Wahlberg (S) Ulrika Tollgren (S) Fredrik Birgersson (C) Magnus Carlsson (M) Kenne Jönsson (C) tjg ers för Sven-Åke Hannevind (SD) Carl-Henrik Nilsson (SD) Övriga närvarande Helen Persson (S) Arne Bertilsson Per-Ingvar Nilsson (FP) Mona Sjöberg Åke Petersson (MP) Roger Jönsson Linda Stenkilsson Margareta Lannér-Hagentoft Lars Carlsson Utses att justera Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Mona Sjöberg Ordförande... Sonny Modig (FP) Justerande.. Christina Borglund (KD) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret Datum då anslaget tas ned Underskrift... Mona Sjöberg

2 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 BN 2015/91 Information Allmän information från stadsbyggnadskontoret Remiss från havs- och vattenmyndigheten rörande havsmiljödirektivet. Ordförande informerar om att byggnadsnämnden den 26 maj blir heldag. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

3 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 BN 2015/92 Redovisning av inkomna meddelanden och rapporter a) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT avseende överklagande av beslut om bygglov på fastigheten Adjunkten 1. Kommentar Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Avser bygglov samt startbesked för bussväderskydd, BN godkänner en mindre planavvikelse. b) Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen DOM avseende överklagat beslut, detaljplan för Öllsjö 56:1. Kommentar Mark- och miljödomstolen upphäver byggnadsnämndens beslut den 28 oktober 2014 att anta detaljplan för del av Öllsjö 56:1. Upphävd pga formaliafel. c) Lantmäteriet, underrättelse om avslutad ledningsrättsförrättning, Skättilljunga 9:7 m fl. d) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT avseende tillstånd enligt Kulturmiljölagen att utföra en provaning på fartygslämning RAÅ, Åhus 154. e) Länsstyrelsen Skåne BESLUT avseende bidrag till omläggning av stråtak på Österslövs prästgård. f) Länsstyrelsen Skåne BESLUT avseende arkeologisk förundersökning på Kiaby 15:1. g) Länsstyrelsen Skåne BESLUT avseende tillstånd till ingrepp inom formlämning i samband med föryngringsavverkan inom Borråkra 12:1, Degeberga. h) Länsstyrelsen Skåne BSLUT avseende tillstånd till ingrepp i under mark dolda fast fornlämningar och om arkeologisk undersökning inom Hovrätten 20. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2015\april\ doc

4 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Byggnadsnämnden godkänner ovanstående redovisning av inkomna meddelande och rapporter och lägger den till handlingarna. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2015\april\ doc

5 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 BN 2015/93 Anmälan av delegeringsbeslut Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna. Anmälan av delegeringsbeslut Stadsbyggnadskontorets delegeringsbeslut enligt bilaga redovisas för tiden

6 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 BN 2015/94 Planrapport Byggnadsnämnden godkänner redovisad planrapport och lägger den till handlingarna.

7 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 BN 2015/95 UDDARP 1:14 Begäran om planbesked för bostadsbebyggelse Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Uddarp 1:14. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Uddarp 1:14. Sammanfattning C4 Hus AB ansöker om att få planlägga för ett tiotal småhus i bostadsrättsform inom en del av fastigheten Uddarp 1:14. Området gränsar i norr och öster till Skepparslövs golfbana och i väster till en friliggande bostadstomt, Skepparslöv 19:21. Utifrån nu kända förutsättningar och handläggning enligt Plan- och bygglagens regler för standardförfarande skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas tredje kvartalet 2016.

8 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Begäran om planbesked med bilagor, diarieförda Orienteringskarta Utdrag ur planprogram för Skepparslövsområdet Planprocess En preliminär bedömning är att planläggningen kan hanteras med standardförfarande. Detta under förutsättning att detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan med krav på miljökonsekvensbeskrivning vid inledningen av planarbetet. Upplysningar Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som Stadsbyggnadskontoret/ Byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor. Separat räkning översändes senare.

9 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 BN 2015/96 TÅNGEN 18 m fl, Tollarp Planbesked avseende bostäder Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till utökning av antal lägenheter inom Tången 18 m fl. Yrkanden Gösta Rickardsson (FP) yrkar på bordläggning av ärendet och att byggnadsnämndens presidium kontaktar sökande. Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, Propositionsordning Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla ordförandes yrkande. Votering begärs Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Nej-röst för bifall till ordförandens förslag Ja-röst för bifall till Gösta Rickardssons (FP) förslag.

10 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Omröstningsresultat Omröstning företas öppet genom upprop och utfaller med 10 nej-röster mot 1 ja-röst. Bil A. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till utökning av antal lägenheter inom Tången 18 m fl. Sammanfattning Inom fastigheten Tången 18 i Tollarp finns redan idag 11 lägenheter, varav 9 fick bygglov på 1980-talet och 2 lägenheter har haft tidsbegränsat bygglov som nu inte kan förlängas längre. Ansökan om planbesked gäller en ändring av detaljplanen (som anger 2 lägenheter/fastighet) så att de befintliga 11 lägenheterna kan bli planenliga. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att en planmässig utökning av antalet lägenheter i det aktuella området är möjlig att genomföra. I planarbetet behöver hänsyn tas till bl a natur- och kulturmiljövärden samt parkeringsbehovet som idag tillgodoses inom Tången 17. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ansökan om planbesked, Skrivelse från sökanden, Upplysningar Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att

11 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor, se bifogad specifikation. Separat räkning översändes senare.

12 96 Omröstningsprotokoll BN Namn Ja Nej Ulrika Tollgren (S) Inge Zweiniger (S) X Cecilia Burburan (S) X Johan Wahlberg (S) X Sonny Modig (FP) ordf X Gösta Rickardsson (FP) X Fredrik Birgersson (C) X Magnus Carlsson (M) X Christina Borglund (KD) X Kenne Jönsson (C) Tjg ers för Sven-Åke Hannevind (SD) X Carl-Henrik Nilsson (SD) Summa 1 10 X X G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2015\april\omröstningsprotokoll. 96doc.doc

13 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 BN 2015/97 Underlag till Översiktsplan TRAFIKSTRATEGI för Kristianstads kommun Dnr Sökande Kristianstads kommun Kommunledningskontoret Byggnadsnämndens beslut att godkänna Underlag till Översiktsplan TRAFIKSTRATEGI för Kristianstads kommun för remiss. Stadsbyggnadskontoret förslag till Byggnadsnämnden att godkänna Underlag till Översiktsplan TRAFIKSTRATEGI för Kristianstads kommun för remiss. Sammanfattning I samband med att Kristianstad växer finns ett behov av en strategi för att hantera infrastruktur och kommunikationer. I trafikstrategin behandlas inriktning och prioritering mellan olika trafikslag, klargöra grundläggande förutsättningar för transportsystemet, vision, utmaningar och strategier. De trafikslag som behandlas är gång, cykel, kollektivtrafik, biltrafik, flyg, godstrafik (lastbil, tåg, båt och farligt gods), utryckningstrafik samt ett avsnitt om miljö kopplat till transporter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Underlag till Översiktsplan TRAFIKSTRATEGI för Kristianstads kommun /D :1

14 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 BN 2015/98 HAMMARSLUND 10:1 Detaljplan Hammarslund 10:1 Dnr BN Byggnadsnämndens beslut Att godkänna detaljplaneförslaget för samråd. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Att godkänna detaljplaneförslaget för samråd. Sammanfattning Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att inom området begränsa byggrätten genom en exploateringsgrad som är relaterad till fastighetsarean, så att fastigheten inte behöver styckas av för att kunna exploateras med radhus. Gällande plans exploateringsgrad är 240 kvm bruttoarea och 140 kvm byggnadsarea per fastighet och är relaterad till att fastigheten Hammarslund 10:1 skulle avstyckas till mindre fastigheter med areor mellan kvm. Planområdet är beläget i den östra delen av det bostadsområde, som ligger öster om Otto Lindenows väg och mellan E22 och Hammarslundsvägen. Området begränsas i norr av Åkernejlikegatan, i öster av grönområdet mot fastigheterna Hammarslund 2:1 och Hammar 10:158 och i väster av Praktnejlikegatan. Planområdet sträcker sig också ca 25 m söder om Hylsnejlikesvängen och ut mot grönområdet utmed Hammarslundsvägen. Planområdet omfattar drygt kvm. Fastigheten Hammarslund 10:1 är i privat ägo och består av fem delar, som är omgivna av gator. Detaljplanen handläggs enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta med förslag till bestämmelser /D : 1 Planbeskrivning /D : 2

15 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 BN 2015/99 TRÄSKON 7 Detaljplan för bostäder Dnr BN Sökande Kommunstyrelsen Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen Föreslå fullmäktige att anta detaljplanen. Att för egen del besluta att: bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets utlåtande samt att godkänna planförslaget. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets utlåtande, godkänna planförslaget samt besluta att överlämna det till kommunfullmäktige med begäran om antagande. Sammanfattning AB Kristianstadsbyggen vill bygga trygghetsbostäder vid Särlagatan i Tollarp. Gällande detaljplan tillåter handel och ett nytt planförslag har tagits fram för bostäder. Inga allvarliga invändningar har framkommit under samrådet men marken behöver saneras innan bygglov kan medges. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta D 13/2868:1 Planbeskrivning D 13/2868:2 Bullerutredning D 13/2868:3 Miljöteknisk markundersökning D 13/2868:4 Granskningsutlåtande D 13/2868:5

16 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 BN 2015/100 HAMMAR 1:32 (GAMLA FJÄLKINGEVÄGEN 165) Nybyggnad av ridhus Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ridhus Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ridhus Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av ridhus. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Berörda sakägare har hörts men ingen erinran har framförts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Nybyggnadskarta: Situationsplan: Ritningar(2): plan, sektion, fasader Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar.

17 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Innan slutbesked kan erhållas ska lägeskontroll utföras av Stadsbyggnadskontoret. (Beställ i god tid, minst 2veckor innan, på tel ) Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Ingvar Persson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden).. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor (bygglov) kronor (lägeskontroll). Separat räkning översändes senare.

18 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 BN 2015/101 STAFVRE 6 (AMBULANSVÄGEN 2) Tillbyggnad för barnakuten Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad enligt handlingarna i ärendet. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad enligt handlingarna i ärendet. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av sjukhuset med barnakutavdelning enligt handlingarna i ärendet. Tillbyggnaden innebär en liten avvikelse mot detaljplanen då den till viss del uppförs på mark som ej får bebyggas. Berörda sakägare är hörda och då fastigheten är mycket stor har ärendet kungjorts i lokalpressen. Även Skånetrafiken och C4 Teknik har hörts i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Parkeringsutredning Tillgänglighetsutredning Yttrande från C4 Teknik (e-post) Yttrande från Skånetrafiken: Situationsplan utan trafikutformning Situationsplan med trafikutformning Ritningar, 3 st: Nybyggnadskarta:

19 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Mikael Persson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Innan slutbesked kan erhållas ska en lägeskontroll utföras. Beställ i god tid, minst 2 veckor före på tel Anmälan ska lämnas till C4 Teknik rörande VA-installation.

20 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor (bygglov) kronor (lägeskontroll). Separat räkning översändes senare.

21 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 BN 2015/102 JÖRGEN KRISTOFFERSEN 6 (V. STORGATAN 6) Nybyggnad av församlingshem Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att ge ordförande delegering att besluta i ärendet när avtal gällande parkeringsplatser är tecknat mellan Kristianstads kommun och sökande. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av församlingshem, miljöhus och mur. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja för nybyggnad av församlingshem, miljöhus och mur. Åtgärden stämmer med detaljplanen. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, Kristianstad innerstad. Den föreslagna bebyggelsen förstärker stadsplanens rutnätmönster, vilket utgör ett av kärnvärdena i riksintresset. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: E-post: Anmälan om kontrollansvarig: Yttrande från Renhållningen: Yttrande från Mark- och exploatering: Nybyggnadskarta: Situationsplan: Ritningar (11): , , Tillgänglighetsutredning:

22 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Innan slutbesked kan erhållas ska lägeskontroll utföras av Stadsbyggnadskontoret. (Beställ i god tid, minst 2veckor innan, på tel ) Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Mikael Persson, Nya Boulevarden 6a, Kristianstad har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Sökanden erinras om att arbetet kan innebära att anmälan om vattenverksamhet ska göras (Miljöbalken 11 kap). Anmälan ska lämnas till C4 Teknik rörande VA-installation

23 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kontakt skall tas med C4 Teknik avseende eventuellt krav på installation av fettavskiljare (enligt SS EN och dimensioneras enligt SS EN ). Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras av C4Teknik, kontakta i god tid Rutger Swensson Om lokal ska användas för servering ska detta registreras som livsmedelslokal till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor (bygglov) kronor (lägeskontroll). Separat räkning översändes senare.

24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 BN 2015/103 FJÄLKINGE 249:5 Ändrad användning av del av församlingshem med om/tillbyggnad till förskola samt nytt förråd Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av del av församlingshem med om/tillbyggnad till förskola samt nytt förråd Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av del av församlingshem med om/tillbyggnad till förskola samt nytt förråd Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden ändrad användning av del av församlingshem med om/tillbyggnad till förskola samt nytt förråd. Förrådsbyggnaden innebär en liten avvikelse mot detaljplanen då den uppförs på mark som ej får bebyggas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Skrivelse från sökande: Tillgänglighetsdokumentation: Yttrande från sakägare med erinran: (2), (2) Yttrande från Trafikverket utan erinran: Yttrande från Räddningstjänsten utan erinran: Yttrande från Renhållningen utan erinran: Yttrande från C4 Teknik utan erinran: Yttrande från MHK utan erinran: Nybyggnadskarta:

25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Situationsplan: Markplaneringsplan: Ritningar: (4), Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Göran Bengtsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Åtgärden ska utföras så att entrén blir tillgänglig också för personer med funktionsnedsättning. Anmälan ska lämnas till Miljö- och Hälsoskyddskontoret angående skolverksamhet och livsmedelshantering. Fettavskiljare ska installeras enligt SS EN och dimensioneras enligt SS EN Kontakt skall tas med C4-

26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Tenik angående dimensionering (ska godkännas av C4-Teknik) och med Renhållningen vad gäller möjligheten för tömning. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor (lägeskontroll) Separat räkning översändes senare.

27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 BN 2015/104 STRÖ 23:9 (STRÖVÄGEN 176-7) Anläggande av idrottsplats Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för anläggande av idrottsplats med belysning. Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för anläggande av idrottsplats med belysning. Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för anläggande av idrottsplats med belysning. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Inga negativa synpunkter har inkommit och Miljö- och Hälsoskyddskontoret är positiva. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: , Yttrande från sakägare utan erinran: (2 st) Yttrande från sakägare med erinran: Yttrande från MHK: Sökandens bemötande: Situationsplaner 2 st: och Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen.

28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till de närmsta grannarna. Åtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Kontrollansvarig krävs ej (PBF 7:5) Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. När åtgärden är utförd ska begäran om slutbesked tillsammans med intyg på isolationsmätning el skickas till Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34) Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 BN 2015/105 ENGELS 5 (ESTRIDS VÄG 11) Fristående digital skylt Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar inte bygglov för digital frisående skylt med hänvisning till Plan- och bygglagen 2 kap. 6 första stycket punkt 1, 9 och 8 kap. 1. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar inte bygglov för digital frisående skylt med hänvisning till Plan- och bygglagen 2 kap. 6 första stycket punkt 1, 9 och 8 kap. 1. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för digital frisående skylt på industrimark riktad mot E22. Stadsbyggnadskontoret anser inte att det är lämpligt med en utveckling med digitala skyltar längs infartsvägarna till staden utan förspråkar fasta, ej digitala, skyltar som är väl anpassade till byggnaderna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Mejl från sökanden: Mejl från sökanden: Yttrande från sakägare utan erinran: , Yttrande från Trafikverket: Yttrande från C4 Teknik: Ritning:

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer