KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28"

Transkript

1 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger (S) Cecilia Burburan (S) Johan Wahlberg (S) Ulrika Tollgren (S) Fredrik Birgersson (C) Magnus Carlsson (M) Kenne Jönsson (C) tjg ers för Sven-Åke Hannevind (SD) Carl-Henrik Nilsson (SD) Övriga närvarande Helen Persson (S) Arne Bertilsson Per-Ingvar Nilsson (FP) Mona Sjöberg Åke Petersson (MP) Roger Jönsson Linda Stenkilsson Margareta Lannér-Hagentoft Lars Carlsson Utses att justera Justeringens plats och tid Stadsbyggnadskontoret Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Mona Sjöberg Ordförande... Sonny Modig (FP) Justerande.. Christina Borglund (KD) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadskontoret Datum då anslaget tas ned Underskrift... Mona Sjöberg

2 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 BN 2015/91 Information Allmän information från stadsbyggnadskontoret Remiss från havs- och vattenmyndigheten rörande havsmiljödirektivet. Ordförande informerar om att byggnadsnämnden den 26 maj blir heldag. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

3 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 BN 2015/92 Redovisning av inkomna meddelanden och rapporter a) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT avseende överklagande av beslut om bygglov på fastigheten Adjunkten 1. Kommentar Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Avser bygglov samt startbesked för bussväderskydd, BN godkänner en mindre planavvikelse. b) Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen DOM avseende överklagat beslut, detaljplan för Öllsjö 56:1. Kommentar Mark- och miljödomstolen upphäver byggnadsnämndens beslut den 28 oktober 2014 att anta detaljplan för del av Öllsjö 56:1. Upphävd pga formaliafel. c) Lantmäteriet, underrättelse om avslutad ledningsrättsförrättning, Skättilljunga 9:7 m fl. d) Länsstyrelsen Skåne, BESLUT avseende tillstånd enligt Kulturmiljölagen att utföra en provaning på fartygslämning RAÅ, Åhus 154. e) Länsstyrelsen Skåne BESLUT avseende bidrag till omläggning av stråtak på Österslövs prästgård. f) Länsstyrelsen Skåne BESLUT avseende arkeologisk förundersökning på Kiaby 15:1. g) Länsstyrelsen Skåne BESLUT avseende tillstånd till ingrepp inom formlämning i samband med föryngringsavverkan inom Borråkra 12:1, Degeberga. h) Länsstyrelsen Skåne BSLUT avseende tillstånd till ingrepp i under mark dolda fast fornlämningar och om arkeologisk undersökning inom Hovrätten 20. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2015\april\ doc

4 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Byggnadsnämnden godkänner ovanstående redovisning av inkomna meddelande och rapporter och lägger den till handlingarna. G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2015\april\ doc

5 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 BN 2015/93 Anmälan av delegeringsbeslut Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna. Anmälan av delegeringsbeslut Stadsbyggnadskontorets delegeringsbeslut enligt bilaga redovisas för tiden

6 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 BN 2015/94 Planrapport Byggnadsnämnden godkänner redovisad planrapport och lägger den till handlingarna.

7 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 BN 2015/95 UDDARP 1:14 Begäran om planbesked för bostadsbebyggelse Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Uddarp 1:14. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att: Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse inom fastigheten Uddarp 1:14. Sammanfattning C4 Hus AB ansöker om att få planlägga för ett tiotal småhus i bostadsrättsform inom en del av fastigheten Uddarp 1:14. Området gränsar i norr och öster till Skepparslövs golfbana och i väster till en friliggande bostadstomt, Skepparslöv 19:21. Utifrån nu kända förutsättningar och handläggning enligt Plan- och bygglagens regler för standardförfarande skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas tredje kvartalet 2016.

8 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Begäran om planbesked med bilagor, diarieförda Orienteringskarta Utdrag ur planprogram för Skepparslövsområdet Planprocess En preliminär bedömning är att planläggningen kan hanteras med standardförfarande. Detta under förutsättning att detaljplanen inte bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan med krav på miljökonsekvensbeskrivning vid inledningen av planarbetet. Upplysningar Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som Stadsbyggnadskontoret/ Byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor. Separat räkning översändes senare.

9 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 BN 2015/96 TÅNGEN 18 m fl, Tollarp Planbesked avseende bostäder Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till utökning av antal lägenheter inom Tången 18 m fl. Yrkanden Gösta Rickardsson (FP) yrkar på bordläggning av ärendet och att byggnadsnämndens presidium kontaktar sökande. Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, Propositionsordning Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla ordförandes yrkande. Votering begärs Byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Nej-röst för bifall till ordförandens förslag Ja-röst för bifall till Gösta Rickardssons (FP) förslag.

10 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Omröstningsresultat Omröstning företas öppet genom upprop och utfaller med 10 nej-röster mot 1 ja-röst. Bil A. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Som planbesked enligt 5 kap. 2-5 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att, på den sökandes bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till utökning av antal lägenheter inom Tången 18 m fl. Sammanfattning Inom fastigheten Tången 18 i Tollarp finns redan idag 11 lägenheter, varav 9 fick bygglov på 1980-talet och 2 lägenheter har haft tidsbegränsat bygglov som nu inte kan förlängas längre. Ansökan om planbesked gäller en ändring av detaljplanen (som anger 2 lägenheter/fastighet) så att de befintliga 11 lägenheterna kan bli planenliga. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att en planmässig utökning av antalet lägenheter i det aktuella området är möjlig att genomföra. I planarbetet behöver hänsyn tas till bl a natur- och kulturmiljövärden samt parkeringsbehovet som idag tillgodoses inom Tången 17. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ansökan om planbesked, Skrivelse från sökanden, Upplysningar Innan planarbetet påbörjas kommer ett avtal, som reglerar de kostnader som uppstår för planarbetet och eventuella kostnader för genomförandet av planen, att upprättas med den sökande. Planbeskedet grundar sig på de handlingar som stadsbyggnadskontoret/ byggnadsnämnden har tillgång till vid beslutstillfället. Ett positivt planbesked innebär endast ett beslut om att kommunen är beredd att

11 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 inleda ett planarbete för den sökta åtgärden och ger inga garantier för att slutresultatet blir en antagen detaljplan. Det kan under den formella planprocessen framkomma förutsättningar som gör att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. Hur beslutet överklagas Planbesked är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. Kostnad 8560 kronor, se bifogad specifikation. Separat räkning översändes senare.

12 96 Omröstningsprotokoll BN Namn Ja Nej Ulrika Tollgren (S) Inge Zweiniger (S) X Cecilia Burburan (S) X Johan Wahlberg (S) X Sonny Modig (FP) ordf X Gösta Rickardsson (FP) X Fredrik Birgersson (C) X Magnus Carlsson (M) X Christina Borglund (KD) X Kenne Jönsson (C) Tjg ers för Sven-Åke Hannevind (SD) X Carl-Henrik Nilsson (SD) Summa 1 10 X X G:\SBK\Avd Plan och Bygg\BN\Publicering av BN-s protokoll\2015\april\omröstningsprotokoll. 96doc.doc

13 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 BN 2015/97 Underlag till Översiktsplan TRAFIKSTRATEGI för Kristianstads kommun Dnr Sökande Kristianstads kommun Kommunledningskontoret Byggnadsnämndens beslut att godkänna Underlag till Översiktsplan TRAFIKSTRATEGI för Kristianstads kommun för remiss. Stadsbyggnadskontoret förslag till Byggnadsnämnden att godkänna Underlag till Översiktsplan TRAFIKSTRATEGI för Kristianstads kommun för remiss. Sammanfattning I samband med att Kristianstad växer finns ett behov av en strategi för att hantera infrastruktur och kommunikationer. I trafikstrategin behandlas inriktning och prioritering mellan olika trafikslag, klargöra grundläggande förutsättningar för transportsystemet, vision, utmaningar och strategier. De trafikslag som behandlas är gång, cykel, kollektivtrafik, biltrafik, flyg, godstrafik (lastbil, tåg, båt och farligt gods), utryckningstrafik samt ett avsnitt om miljö kopplat till transporter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Underlag till Översiktsplan TRAFIKSTRATEGI för Kristianstads kommun /D :1

14 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 BN 2015/98 HAMMARSLUND 10:1 Detaljplan Hammarslund 10:1 Dnr BN Byggnadsnämndens beslut Att godkänna detaljplaneförslaget för samråd. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Att godkänna detaljplaneförslaget för samråd. Sammanfattning Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att inom området begränsa byggrätten genom en exploateringsgrad som är relaterad till fastighetsarean, så att fastigheten inte behöver styckas av för att kunna exploateras med radhus. Gällande plans exploateringsgrad är 240 kvm bruttoarea och 140 kvm byggnadsarea per fastighet och är relaterad till att fastigheten Hammarslund 10:1 skulle avstyckas till mindre fastigheter med areor mellan kvm. Planområdet är beläget i den östra delen av det bostadsområde, som ligger öster om Otto Lindenows väg och mellan E22 och Hammarslundsvägen. Området begränsas i norr av Åkernejlikegatan, i öster av grönområdet mot fastigheterna Hammarslund 2:1 och Hammar 10:158 och i väster av Praktnejlikegatan. Planområdet sträcker sig också ca 25 m söder om Hylsnejlikesvängen och ut mot grönområdet utmed Hammarslundsvägen. Planområdet omfattar drygt kvm. Fastigheten Hammarslund 10:1 är i privat ägo och består av fem delar, som är omgivna av gator. Detaljplanen handläggs enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta med förslag till bestämmelser /D : 1 Planbeskrivning /D : 2

15 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 BN 2015/99 TRÄSKON 7 Detaljplan för bostäder Dnr BN Sökande Kommunstyrelsen Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen Föreslå fullmäktige att anta detaljplanen. Att för egen del besluta att: bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets utlåtande samt att godkänna planförslaget. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden föreslås besluta att bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsbyggnadskontorets utlåtande, godkänna planförslaget samt besluta att överlämna det till kommunfullmäktige med begäran om antagande. Sammanfattning AB Kristianstadsbyggen vill bygga trygghetsbostäder vid Särlagatan i Tollarp. Gällande detaljplan tillåter handel och ett nytt planförslag har tagits fram för bostäder. Inga allvarliga invändningar har framkommit under samrådet men marken behöver saneras innan bygglov kan medges. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Plankarta D 13/2868:1 Planbeskrivning D 13/2868:2 Bullerutredning D 13/2868:3 Miljöteknisk markundersökning D 13/2868:4 Granskningsutlåtande D 13/2868:5

16 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 BN 2015/100 HAMMAR 1:32 (GAMLA FJÄLKINGEVÄGEN 165) Nybyggnad av ridhus Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ridhus Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ridhus Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av ridhus. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Berörda sakägare har hörts men ingen erinran har framförts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Nybyggnadskarta: Situationsplan: Ritningar(2): plan, sektion, fasader Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar.

17 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Innan slutbesked kan erhållas ska lägeskontroll utföras av Stadsbyggnadskontoret. (Beställ i god tid, minst 2veckor innan, på tel ) Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Ingvar Persson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden).. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor (bygglov) kronor (lägeskontroll). Separat räkning översändes senare.

18 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 BN 2015/101 STAFVRE 6 (AMBULANSVÄGEN 2) Tillbyggnad för barnakuten Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad enligt handlingarna i ärendet. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad enligt handlingarna i ärendet. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av sjukhuset med barnakutavdelning enligt handlingarna i ärendet. Tillbyggnaden innebär en liten avvikelse mot detaljplanen då den till viss del uppförs på mark som ej får bebyggas. Berörda sakägare är hörda och då fastigheten är mycket stor har ärendet kungjorts i lokalpressen. Även Skånetrafiken och C4 Teknik har hörts i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Parkeringsutredning Tillgänglighetsutredning Yttrande från C4 Teknik (e-post) Yttrande från Skånetrafiken: Situationsplan utan trafikutformning Situationsplan med trafikutformning Ritningar, 3 st: Nybyggnadskarta:

19 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Mikael Persson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Innan slutbesked kan erhållas ska en lägeskontroll utföras. Beställ i god tid, minst 2 veckor före på tel Anmälan ska lämnas till C4 Teknik rörande VA-installation.

20 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor (bygglov) kronor (lägeskontroll). Separat räkning översändes senare.

21 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 BN 2015/102 JÖRGEN KRISTOFFERSEN 6 (V. STORGATAN 6) Nybyggnad av församlingshem Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att ge ordförande delegering att besluta i ärendet när avtal gällande parkeringsplatser är tecknat mellan Kristianstads kommun och sökande. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av församlingshem, miljöhus och mur. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja för nybyggnad av församlingshem, miljöhus och mur. Åtgärden stämmer med detaljplanen. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, Kristianstad innerstad. Den föreslagna bebyggelsen förstärker stadsplanens rutnätmönster, vilket utgör ett av kärnvärdena i riksintresset. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: E-post: Anmälan om kontrollansvarig: Yttrande från Renhållningen: Yttrande från Mark- och exploatering: Nybyggnadskarta: Situationsplan: Ritningar (11): , , Tillgänglighetsutredning:

22 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Innan slutbesked kan erhållas ska lägeskontroll utföras av Stadsbyggnadskontoret. (Beställ i god tid, minst 2veckor innan, på tel ) Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Mikael Persson, Nya Boulevarden 6a, Kristianstad har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Stadsbyggnadskontoret tel eller av annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Sökanden erinras om att arbetet kan innebära att anmälan om vattenverksamhet ska göras (Miljöbalken 11 kap). Anmälan ska lämnas till C4 Teknik rörande VA-installation

23 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kontakt skall tas med C4 Teknik avseende eventuellt krav på installation av fettavskiljare (enligt SS EN och dimensioneras enligt SS EN ). Arbeten som ska utföras på eller berör kommunal mark ska normalt utföras av C4Teknik, kontakta i god tid Rutger Swensson Om lokal ska användas för servering ska detta registreras som livsmedelslokal till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor (bygglov) kronor (lägeskontroll). Separat räkning översändes senare.

24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 BN 2015/103 FJÄLKINGE 249:5 Ändrad användning av del av församlingshem med om/tillbyggnad till förskola samt nytt förråd Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av del av församlingshem med om/tillbyggnad till förskola samt nytt förråd Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av del av församlingshem med om/tillbyggnad till förskola samt nytt förråd Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden ändrad användning av del av församlingshem med om/tillbyggnad till förskola samt nytt förråd. Förrådsbyggnaden innebär en liten avvikelse mot detaljplanen då den uppförs på mark som ej får bebyggas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Anmälan om kontrollansvarig: Skrivelse från sökande: Tillgänglighetsdokumentation: Yttrande från sakägare med erinran: (2), (2) Yttrande från Trafikverket utan erinran: Yttrande från Räddningstjänsten utan erinran: Yttrande från Renhållningen utan erinran: Yttrande från C4 Teknik utan erinran: Yttrande från MHK utan erinran: Nybyggnadskarta:

25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Situationsplan: Markplaneringsplan: Ritningar: (4), Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar. Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked (PBL 10:3) Göran Bengtsson har utsetts som kontrollansvarig för arbetet (PBL 9:40) Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Förslag till kontrollplan enligt PBL 10:6 ska inlämnas till byggnadsnämnden för fastställande i samband med startbesked. Ett byggnadsverk får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked förrän slutbesked har givits av byggnadsnämnden (PBL 10:4) Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, skall en byggsanktionsavgift tas ut enligt PBF kap 9. Åtgärden ska utföras så att entrén blir tillgänglig också för personer med funktionsnedsättning. Anmälan ska lämnas till Miljö- och Hälsoskyddskontoret angående skolverksamhet och livsmedelshantering. Fettavskiljare ska installeras enligt SS EN och dimensioneras enligt SS EN Kontakt skall tas med C4-

26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Tenik angående dimensionering (ska godkännas av C4-Teknik) och med Renhållningen vad gäller möjligheten för tömning. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor (lägeskontroll) Separat räkning översändes senare.

27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 BN 2015/104 STRÖ 23:9 (STRÖVÄGEN 176-7) Anläggande av idrottsplats Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för anläggande av idrottsplats med belysning. Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar bygglov för anläggande av idrottsplats med belysning. Startbesked för att påbörja åtgärden ges. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked utfärdats (PBL 10:4). Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att bevilja bygglov för anläggande av idrottsplats med belysning. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Inga negativa synpunkter har inkommit och Miljö- och Hälsoskyddskontoret är positiva. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: , Yttrande från sakägare utan erinran: (2 st) Yttrande från sakägare med erinran: Yttrande från MHK: Sökandens bemötande: Situationsplaner 2 st: och Upplysningar Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat. Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen.

28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Observera att fastigheter kan vara belastade med servitut och andra nyttjanderätter. (Upplysningar lämnas av Lantmäterimyndigheten) Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till de närmsta grannarna. Åtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på egen risk. Kontrollansvarig krävs ej (PBF 7:5) Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (PBL 10:14) Kontrollplan behöver inte inlämnas till byggnadsnämnden. När åtgärden är utförd ska begäran om slutbesked tillsammans med intyg på isolationsmätning el skickas till Stadsbyggnadskontoret för utfärdande av slutbesked (PBL 10:34) Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och arbetet inte avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Hur beslutet överklagas Om ni är missnöjd med byggnadsnämndens beslut kan ni överklaga hos Länsstyrelsen inom tre veckor efter det att ni tagit del av beslutet. Överklagan ska inlämnas till Byggnadsnämnden - se bilaga. Kostnad kronor. Separat räkning översändes senare.

29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 BN 2015/105 ENGELS 5 (ESTRIDS VÄG 11) Fristående digital skylt Dnr BN Sökande Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beviljar inte bygglov för digital frisående skylt med hänvisning till Plan- och bygglagen 2 kap. 6 första stycket punkt 1, 9 och 8 kap. 1. Stadsbyggnadskontorets förslag till Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden beviljar inte bygglov för digital frisående skylt med hänvisning till Plan- och bygglagen 2 kap. 6 första stycket punkt 1, 9 och 8 kap. 1. Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att inte bevilja bygglov för digital frisående skylt på industrimark riktad mot E22. Stadsbyggnadskontoret anser inte att det är lämpligt med en utveckling med digitala skyltar längs infartsvägarna till staden utan förspråkar fasta, ej digitala, skyltar som är väl anpassade till byggnaderna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande: Ansökan: Mejl från sökanden: Mejl från sökanden: Yttrande från sakägare utan erinran: , Yttrande från Trafikverket: Yttrande från C4 Teknik: Ritning:

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning KALLELSE med föredragningslista 1(3) Sekreterare: Mona Sjöberg 2015-06-30 Tfn 044-135342 E-post: mona.sjoberg@kristianstad.se Nämnd/Styrelse Tid och plats Byggnadsnämnden Tisdagen den 30 juni 2015, kl.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-09-29

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-09-29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-02-24

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-02-24 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-17,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-05-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-05-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Rådhuset Skåne 13:00-16:00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jävig 106, tjg ers Cecilia Burburan S Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-10-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-10-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ers för Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) Tjg ordförande Gösta Rickardsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-16,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-01-29

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-01-29 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Sten Svensson (M)) tjg ers för

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-02-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-02-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 42,51 tjg ers Elmer Berggren (ÅÅ) Ruth Piatek (S) vice ordförande,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-01-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-01-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-17,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Per-Ingvar

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-05-02

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-05-02 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande David Stenergard (M) 89-106,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-06-25

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-06-25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (74) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 13,00-16,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Sten Svensson (M) tjg ers för

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-03-31

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-03-31 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-11-27

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2012-11-27 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 14,00-16,30 Beslutande Peter Johansson (M) ordf jäv 263, deltar ej 277 Cecilia Burburan (S) tjg ers 263 och 277 Ruth

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (52) Plats och tid Rådhus Skåne 14,00-16,30 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) 111-126 Per-Inge

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Bowlinghallen Åhus, kl 13.30-16.30 Beslutande Peter Johansson (M) Ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Elmer Berggren (ÅÅ) tjg ers

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-02-25

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2014-02-25 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Kvarnen Insikten 13:00-16:00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande Ruth Piatek (S) vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Andreas Roxhag

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 14,00-16,30 Beslutande Elmer Berggren(ÅÅ) tjg ers för Peter Johansson (M) Ruth Piatek (S) ordförande Anders Stone (SD)

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sonny Persson (S), Ordförande Monica Bang Lindberg (L), Vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V) Janno Uusitalo

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-16.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande 101-106, 108-112 Stefan Andersson (S), 101-109, 111 Ulla Wallin (S) Håkan Andersson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(61) Plats och tid Rådhus Skåne 13:00-16:20 Beslutande Christina Borglund (KD) ordförande Helen Persson (S) tjg ersättare för Gösta Rickardsson (L) Inge Zweiniger

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer