Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension."

Transkript

1 A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1969 Detta avtal gäller fr o m den 1 oktober 1969 med beaktande av dels de bestämmelser som protokollsanteckningen ovan innehåller (se sid 23), dels de övergångsbestämmelser som anges under avsnitt B. Enskild tjänsteman och i förekommande fall enskild tjänstemans pensionsberättigade efterlevande skall på sått framgår av förhandlingsprotokollets ( 2 b) hållas skadeslös, om arbetsgivare, som enligt avtalet varit förpliktad teckna pensions- eller annan försäkring, försummat detta, tecknat otillräcklig försäkring eller inte fullgjort sin förpliktelse att erlägga försäkringsavgift. I konsekvens härmed skall i sådana fall krav på skadestånd inte kunna riktas mot vederbörande arbetsgivare. Kompletterande pensionsförmåner enligt nedan angivna plan bereds enligt det enskilda företaget bestämmande, antingen genom tecknande av pensionsförsäkring eller genom tillämpning av det s k FPG/PRI-systemet enligt överenskommelsen av den 26 oktober 1960 med de ändringar varom överenskommelse senare har träffats eller framdeles kan komma att träffas. 1. Förmånsslag Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension. 2. Planens omfattning Från och med månaden efter den varunder tjänstemannen uppnår a) 21 års ålder gäller planen i vad avser sjuk- och invalidpension samt särskild änkepension, b) 28 års ålder gäller planen i vad avser ålderspension samt familjepension. För tjänsteman, som uttryckligen anställts som vikarie eller tillfälligt för visst uppdrag av kortvarig natur, blir planen i vad den avser sjukoch invalidpension samt särskild änkepension tillämplig efter det anställningen varat sex månader i följd. Fortsätter anställningen under ytterligare sex månader skall tjänstemannen intjäna ålderspension och familjepension enligt bestämmelserna i b) ovan, varvid sistnämnda sex månader inräknas i den pensionsgrundande tjänstetiden och avgift härför erlägges av arbetsgivaren. På prov anställd tjänsteman faller efter sex månaders anställning under planen. Provanställd tjänsteman faller dock omedelbart under planen vid direkt övergång från tidigare tjänstemannaanställning, under vilken han omfattas av denna eller likvärdig plan. Deltidsanställd tjänsteman, som har en ordinarie arbetstid om lägst 18 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad, omfattas av planen. Har tjänsteman ej genom tidigare anställning förvärvat pensionsrätt och återstår mindre än 36 månader till pensionsåldern, skall planen ej tillämpas. Samma gäller om tjänsteman har förvärvat pensionsrätt, men den pensionsgrundande tjänstetid denna skulle berättiga honom till enligt punkt 11 tillsammans med återstående antal månader till pensionsåldern uppgår till mindre än 36 månader. 3. Pensionsålder Pensionsåldern är 65 år för man och 62 år för kvinna, såvida ej högre pensionsålder gäller eller annan pensionsålder framledes överenskommes. Överenskommelsen höjning av nu gällande pensionsåldrar utöver 65 resp. 62 år förutsätter medverkan av vederbörande arbetsgivareförbund och (SIF/SALF/HTF). Arbetsgivare och enskild tjänsteman kan träffa överenskommelse om anställning efter pensionsåldern och om villkoren härför. 4. Pensionsmedförande lön Till grund för pensionsförmånernas beräkning enligt punkterna 5, 7, 8 och 10 lägges en pensionsmedförande lön bestämd på följande sätt: a) I pensionsmedförande lön ingår fast lön, sådan lön som behandlas i andra och tredje styckena nedan, naturaförmåner i form av kost eller bostad till i källskattetabellen angivet värde samt, för tjänsteman med regelmässigt skiftarbete, under närmast föregående kalenderår utbetald skiftersättning. Övriga naturaförmåner, övertidsersättning samt liknande, skall ej inräknas i den pensionsmedförande lönen. För tjänsteman avlönad helt med provision, tantiem, produktionspremie eller liknande skall såsom pensionsmedförande lön gälla den genomsnittliga inkomsten under närmast föregående tre år. För tjänsteman avlönad delvis med fast lön, delvis med sådan inkomst som nämnts i föregående stycke skall den pensionsmedförande lönen vara den aktuella fasta lönen med tillägg av den genomsnittliga rörliga inkomsten under närmast föregående tre år. Har överenskommelse träffats om en förskjutning av förhållandet mellan fast och rörlig lön, skall rörlig inkomst under tid före förändringen beaktas med ett med hänsyn härtill anpassat belopp. För tjänsteman, vars anställning icke varat under en period av tre år närmast före de aktuella året och för vilken en genomsnittsberäkning enligt föregående två stycken därför icke kan göras, avgör arbetsgivaren vilket lönebelopp som skall vara pensionsmedförande. Den pensionsmedförande lönen får icke understiga i förekommande fall garanterad inkomst. b) Höjning, då mindre än fem år återstår till pensionsåldern, av pensionsmedförande lön beräknad enligt a), nedsätts med 1/60 för varje månad varmed återstående tid till pensionsåldern understiger 60 månader. Begränsningen tillämpas dock ej beträffande den del av en lönehöjning som motsvarar stegringen av nettoprisindex under den tolvmånadersperiod, som utlöpte i augusti året närmast före lönehöjningen. c) Den pensionsmedförande lönens storlek enligt a).och b) ovan begränsas till 15 x det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring

2 5. Ålderspensionens storlek Full ålderspension utgår med nedan angivna procenttal a) för lön eller lönedel intill 7,5 basbelopp, före 67 år 65 b) d:o efter 67 år 10 c) för lönedel mellan 7,5 och 10 basbelopp 62 d) för lönedel mellan 10 och 15 basbelopp 32,5 Från ålderspensionen före 67 år avdrages vad tjänstemannen är berättigad uppbära i form av sjukpenning i det fall att tjänstemannen vid pensionsålderns inträde uppbär sjuk- eller invalidpension sjukbidrag eller förtidspension enligt den allmänna försäkringen eller livränta enligt yrkesskadeförsäkringen eller på grund av staten åliggande ersättningsplikt. I övrigt gäller SPP:s allmänna försäkringsvillkor Litt F:1967 jämte 8 mom 2 anmärkning de två sista satserna. Vidare beaktas att om ålderspensionen icke uppgår till full pension enligt denna plan (utan tjänstetidsreduktion) avdragen enligt föregående stycke reduceras i motsvarande mån. 6. Rätt till sjuk- och invalidpension Rått till sjuk- och invalidpension inträder, om tjänstemannen är till minst 50 procent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall och sådan arbetsoförmåga, under de senaste 12 månaderna förelegat mer än 90 dagar, antingen i en följd eller i perioder om minst 30 dagars varaktighet. För att ersättningen skall utgå vid återfall i arbetsoförmåga erfordras härjämte att denna varat minst 30 dagar. I övrigt gäller beträffande rätt till sjuk- och invalidpension samt i tillämpliga delar beträffande anmälningsskyldighet m m SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F: och 10). 7. Sjuk- och invalidpensionens storlek Vid fullständig arbetsoförmåga utgår full sjuk- och invalidpension med nedan angivna procenttal a) ) för lön eller lönedel intill 10 basbelopp 65 b) för lönedel mellan 10 och 15 basbelopp 32,5 Vid partiell arbetsoförmåga utgår sjuk- och invalidpension med så stor del av fullt belopp, som svarar mot graden av arbetsoförmågan. Från sjuk- och invalidpensionen avdrages vad tjänstemannen är berättigad uppbära i form av sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension enligt den allmänna försäkringen; sjukpenning eller livränta enligt yrkesskadeförsäkringen eller på grund av staten åliggande ersättningsplikt. I övrigt gäller SPP:s allmänna försäkringsvillkor Litt F:1967 jämte 11 mom 3 anmärkning B, C, F och G samt 11 mom 4 anmärkning B, C, D och E. Vidare beaktas att om sjuk- och invalidpensionen icke uppgår till full pension enligt denna plan (utan tjänstetidsreduktion) avdragen enligt föregående stycke reduceras i motsvarande mån. I sjuk- och invalidpensionen inräknas fribrev. 8. Särskild änkepension Rätt till särskild änkepension föreligger, därest änkepension ej utgår enligt tilläggspensioneringen inom den allmänna försäkringen på grund av att äktenskapet varat mindre än fem år och tjänstemannen ej efterlämnar barn, som tillika är barn till änkan. I Övrigt gäller beträffande rätt till särskild änkepension i tillämpliga delar SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F: mom 1 c) och 14). Full särskild änkepension utgår med 26% av lön eller 1önedel intill 7,5 basbelopp. Eventuellt fribrev inräknas i den särskilda änkepensionen. 9. Rätt till familjepension Vid Rätt till familjepension inträder, när manlig tjänsteman avlider. Rätt till familjepension upphör a) för efterlevande maka når makan avlider eller ingår nytt äktenskap; b) för barn när barnet avlider eller uppnår 21 års ålder utan att vara fullständigt och varaktigt oförmöget till arbete eller, därest pensionen utgår på grund av fullständig och varaktig arbetsoförmåga, när nämnda förhållande ej längre består. I övrigt gäller beträffande rätt till familjepension i tillämpliga delar SPP:s allmänna försäkringsvillkor (Litt F: mom 1 a) och 14)

3 10. Familjepensionens storlek Familjepensionens storlek bestämmes för varje kalendermånad med hänsyn till antalet förmånstagare vid månadens ingång och med utgångspunkt från ett grundbelopp enligt följande. Grundbeloppet utgöres vid full pension av nedan angivna procenttal a) för lönedel mellan 7,5 och 10 basbelopp 32,5 b) för lönedel mellan 10 och 15 basbelopp 16,25 I Efterlevande maka Familjepension utgår med nedan angivna procenttal av grundbeloppet a) utan barn 100 b) med ett barn 130 c) med två barn 150 d) med fler än två barn för varje utöver två 10 II Enbart barn Familjepension utgår med nedan angivna procenttal av grundbeloppet a) ett barn 75 b) två barn 110 c) tre barn 135 d) fyra barn 150 e) fler än fyra barn för varje utöver fyra 10 I övrigt gäller i tillämpliga delar SPP:s försäkringsvillkor (Litt F: jämte anmärkning). 11. Pensionsgrundande tjänstetid Full pension utgår, om tjänsteman intill pensionsåldern kan beräknas uppnå en pensionsgrundande tjänstetid efter 28 års ålder om 360 månader. Vid kortare beräknad tjänstetid nedsättes pensionsförmånerna med 1/360 för varje månad som fattas i 360. Såsom pensionsgrundande tjänstetid medräknas även halva antalet månader som tjänsteman från månaden efter den varunder han fyllt 28 år varit fortlöpande anställd som arbetare vid företaget; tjänstetid som arbetare före den tidpunkt 1960 års pensionsrekommendation skolat träda i kraft vid det enskilda företaget medräknas dock ej. Har tjänsteman genom anställning hos annan arbetsgivare förvärvat pensionsrätt enligt en pensioneringsplan likvärdig med denna, skall dels den tid under vilken ifrågavarande pensionsrätt förvärvats räknas som tjänstetid hos företaget enligt första stycket, dels ifrågavarande pensionsrätt inrymmas i förmånerna enligt denna plan. Finns betydande skiljaktigheter mellan pensioneringsplanerna, anpassas tjänstetiden med hänsyn härtill. PROTOKOLLSANTECKNING Som pensionsgrundande tjänstetid räknas även tid då ålderspensionsberättigad tjänsteman på grund av arbetsoförmåga uppbär sjuk- och invalidpension. Detsamma gäller vid tjänstledighet på grund av sjukdom eller militär repetitionsövning samt under högst sex månader på grund av havandeskap eller bamsbörd. 12. Pensionsrätt vid avgång ur tjänst före pensionsåldern Vid avgång ur tjänst före pensionsåldern utan samband med inträffat pensionsfall är tjänsteman, som uppnått 28 års ålder, berättigad till intjänad pensionsrätt. Vid annan ån försäkringsmässig pensionering beräknas intjänad pension, med iakttagande av löneförloppet under den gångna tjänstetiden, på samma sätt som om pensionsförmånerna i sin helhet varit försäkrade i SPP. Vid sådan pensionering äger arbetsgivaren rätt att inlösa den intjänade pensionsrätten i försäkringsinrättning. 13. Besked om pensionsförmåner Sedan arbetsgivaren erhållit av försäkringsinrättning eller PRI utfärdat förmånsbesked, skall han snarast överlämna detta till tjänstemannen. Om arbetsgivaren beträffande vissa förmåner gör gruppanmälan till försäkringsinrättning, skall han ombesörja att den enskilde tjänstemannen erhåller besked om att försäkring beträffande dessa förmåner har tecknats för företagets tjänstemän i enlighet med planen

4 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om förändring av 1966 års pensionsrekommendation om plan för kompletterande pensionsförmåner (ITP-planen) till kollektivavtal Parter SAF-SIF Lokal SAF:s lokaler i Stockholm Närvarande för Arbetsgivareparten Herrar Holm (ordförande), Giesecke och Elmstedt (vid protokollet) för Tjänstemannaparten Herrar Nilstein och Seregard 1 Efter gemensamma och enskilda överläggningar konstaterade herr Ordföranden att uppgörelse träffats enligt följande. 2 a) SAF uppmanar för sin del anslutna förbund att anta uppgörelsen om plan för kompletterande pensionsförmåner enligt bilagan. Har, arbetsgivareförbund senast den 1 september 1969 meddelat SIF att uppgörelsen antagits, gäller denna såsom kollektivavtal mellan förbundet och SIF med därvid gängse giltighetsområde. Enas arbetsgivareförbund och SIF om annat avtal, skall detta gälla. SAF, och SIF är härvid ense om att - med undantag från vad som anges i stycket ovan - för Målaremästarnas Riksförening i Sverige gäller 1966 års pensionsrekommendation. SAF åtar sig att rekommendera föreningen att anta denna uppgörelse med verkan senast fr o m den 1 januari FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Överenskommelse om förändring av 1966 års pensionsrekommendation om plan för kompletterande pensionsförmåner (ITP-planen) till kollektivavtal Parter: SAF-SALF Lokal: SAF:s lokaler i Stockholm Närvarande: För: Arbetsgivareparten Herrar Holm (ordförande), Giesecke och Elmstedt (vid protokollet) Arbetsledarparten Herrar Eriksson och Sand 1 Efter gemensamma och enskilda överläggningar konstaterade herr Ordföranden att uppgörelse träffats enligt följande. 2 a) SAF uppmanar för sin del anslutna förbund att anta uppgörelsen om plan för kompletterande pensionsförmåner enligt bilagan. Har arbetsgivareförbund senast den 1 september 1969 meddelat SALF att uppgörelsen antagits, gäller denna såsom kollektivavtal mellan förbundet och SALF med därvid gängse giltighetsområde. Enas arbetsgivareförbund och SALF om annat avtal, skall detta gälla. SAF och SALF år härvid ense om att- med undantag från vad som anges i stycket ovan - för Målaremästarnas Riksförening i Sverige gäller 1966 års pensionsrekommendation. SAF åtar sig att rekommendera föreningen att anta denna uppgörelse med verkan senast fr o m den 1 januari

5 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om förändring av 1966 års pensionsrekommendation om plan för kompletterande pensionsförmåner (ITP-planen) till kollektivavtal Parter SAF-HTF Lokal SAF:s lokaler i Stockholm Närvarande för arbetsgivareparten Herrar Holm (ordförande), Giesecke och Elmstedt (vid protokollet) för tjänstemannaparten Herrar Lindholm och Viksten 1 Efter gemensamma och enskilda överläggningar konstaterade herr Ordföranden att uppgörelse träffats enligt följande. 2 a) SAF uppmanar för sin del anslutna förbund att anta uppgörelsen om plan för kompletterande pensionsförmåner enligt bilagan. Har arbetsgivareförbund senast den 1 september 1969 meddelat HTF att uppgörelsen antagits, gäller denna såsom kollektivavtal mellan förbundet och HTF med därvid gängse giltighetsområde. Enas arbetsgivareförbund och HTF om annat avtal, skall detta gälla. SAF och HTF är härvid ense om att giltighetsområdet för det nya avtalet skall vara detsamma som för hittillsvarande pensionsrekommendation. Mellan HAO eller dess medlemsföretag, å ena, samt HTF eller dess avdelningar å andra sidan, träffade överenskommelser om undantag från ITP-planen skall fortfarande bestå. Vid träffande av kollektivavtal mellan Sveriges Arbetsgivareförening för Hotell och Restauranger m fl och HTF gäller liksom tidigare 65 års pensionsålder för kvinnor. (Med uttrycket "1960 års plan" i bilagan avses även 1961 års pensionsrekommendation mellan sistnämnda parter). ***** b) Organisationerna konstaterar, att SPP och FPG/PRI vidtar sådana åtgärder, att enskild tjänsteman och i förekommande fall enskild tjänstemans pensionsberättigade efterlevande hålles skadeslös, om arbetsgivare, som enligt avtalet varit förpliktigad teckna pensionseller annan försäkring, försummat detta, tecknat otillräcklig försäkring eller inte fullgjort sin förpliktelse att erlägga försäkringsavgift. Gottskrivande av försäkringsavgift bör ske efter framställning av enligt avtalet pensionsberättigad tjänsteman; pensionsbelopp bör utgå efter framställning från pensionsberättigad person. Härför erforderliga medel må uttas genom uttaxering, varifrån likväl avräknade medel, som kan inflyta dels genom viten i enlighet med avtalets punkt C 3, dels genom betalning av uppkommen fordran, vilken fordran institutionen förutsätts överta. Där så är skäligt, bör emellertid institutionen medge nedsättning av sålunda uppkommen fordran mot arbetsgivare. Organisationerna är ense om att den nämnd, som inrättats enligt förhandlingsprotokollet 3 b) till 1966 års pensionsrekommendation, även skall vara rådgivande till SPP och FPG/PRI rörande dels sådan utbetalning av pensionsbelopp, som beror på arbetsgivarens försummelse, dels framställning av regresskrav mot arbetsgivaren. (SIF/SALF/ITF) förklarar, att mot arbetsgivare, som försummat att trygga pensionsförmåner enligt avtalet, eller att erlägga försäkringsavgift, krav på skadestånd för brott mot avtalet inte kommer att göras gällande i det fall pensionsbelopp utgetts respektive försäkringsavgift erlagts på sätt ovan angetts av SPP eller FPG. Om vite i visst fall stadgas i avtalets punkt C 3. Organisationerna förutsätter, att SPP och FPG/PRI genomför erforderliga åtgärder vad ovan angetts med verkan senast fr o m den 1 oktober c) Organisationerna är ense om att, i enlighet med reglerna i punkt A 11 i pensionsplanen, samordning av tidigare förvärvad pensionsrätt med förmånerna enligt planen för kompletterande pensionsförmåner skall ske i så stor utsträckning som möjligt, även med avseende på sådana tjänstemän, som tidigare varit anställda i allmän tjänst och som antingen intjänat rätt till ännu ej utgående pension eller som uppbär ålderspension från en lägre pensionsålder än den som gäller enligt nämnda tillämpningsområde. d) Organisationerna är ense om att för försäkring av särskild familjepension för äldre tjänstemän enligt avtalets punkt B 1 skall kollektivt utjämnade premier för samtliga manliga tjänstemän oavsett ålder tillämpas. e) Organisationerna är ense om att familjepensionsförmånerna enligt punkterna A 9 och 10 i pensionsplanen även skall kunna beredas genom FPG/PRI-systemet, under förutsättning att så visar sig ekonomiskt och administrativt lämpligt. Organisationerna är vidare ense om att gemensamt pröva möjligheterna att bereda pensionsförmånerna på annat sätt än genom pensionsförsäkring eller tillämpning av FPG/PRI-systemet om förslag härom framläggs. f) Organisationerna är ense om att enligt punkterna A 9 och 10 i pensionsplanen intjänad rätt till familjepension vid en eventuell framtida övergång till annan familjepensionsform skall överföras till denna. Organisationerna har i och med införandet av en familjepension enligt punkterna A 9 och 10 ej tagit ställning till huruvida folkpensioneringens eller tilläggspensioneringens regler beträffande änkepensionens konstruktion är de principiellt ***** Fr o m här har SIF-, SALF och HTF-uppgörelserna hopredigerats till en text

6 riktiga. Organisationerna är emellertid ense om att sådan ändring bör vidtagas av den allmänna försäkringen, att samma regler blir gällande beträffande änkepensionens konstruktion inom såväl folkpensioneringen som tilläggspensioneringen. Organisationerna har enats om att gemensamt hemställa om att åtgärder vidtages i syfte att samma princip blir gällande beträffande konstruktionen av änkepensionen inom folkpensioneringen och tilläggspensioneringen. Organisationerna år vidare ense att om en enhetlig konstruktion införes beträffande änkepensionen inom den allmänna försäkringen motsvarande konstruktion bör tillämpas med avseende på familjepension enligt punkterna A 9 och 10 i planen. g) Organisationerna är ense om att för handläggning av tvister om tillämpning och tolkning av denna överenskommelse inrätta en pensionsskiljenämnd. Denna skall bestå av två representanter för SAF och två representanter för (SIF/SALF/HTF). Därjämte utser organisationerna gemensamt opartisk ordförande. h) Om förutsättningarna för överenskommelsen om kollektivavtal beträffande kompletterande pensionsförmåner skulle undergå mer väsentliga förändringar skall överenskommelsen ändras på grund härav utan iakttagande av bestämmelserna i punkt i). Som sådana väsentliga förändringar skall ändringar av den allmänna försäkringen eller annan sociallagstiftning betraktas, exempelvis en ändring av pensionsförmånernas nivå. i) Överenskommelsen om kollektivavtal beträffande kompletterande pensionsförmåner galler tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader från vardera sidan. Organisationerna är ense om att uppgörelsen ej genom uppsägning må bringas att upphöra före den 1 januari Vid protokollet: Justeras: I SIF-avtalet: I SALF-avtalet: I HTF-avtalet: Erik Elmstedt Tryggve Holm Curt-Steffan Giesecke Arne Nilstein Ingvar Seregard) Sune Eriksson Göran Sand H Lindholm Svante Viksten Avtal om plan för kompletterande pensionsförmåner mellan...(arbetsgivarförbund) och (SIF/SALF/HTF) för till (SIF/SALF/HTF) anslutna tjänstemän. PROTOKOLLSANTECKNING Eftersom avtalet gäller medlemmar i (SIF/SALF/I-ITF) vid företaget, måste arbetsgivaren veta vilka dessa är. Vad nedan anges skall därför iakttas, såvida arbetsgivaren ej avser att ansluta samtliga tjänstemän till planen oavsett organisationstillhörighet. Beträffande redan anställd tjänsteman, som under anställningen blir medlem i (SIF/SALF/I-ITF) förutsätts, att lokal eller central representant för. de i (SIF/SALF/I-ITF) organiserade tjänstemännen skriftligen påkallar att planen skall tillämpas för tjänstemännen. Arbetsgivaren år inte skyldig att tillämpa planen för tjänstemannen ifråga, förrän en hel kalendermånad förflutit efter det påkallandet skett. Vid nyanställning av tjänsteman bör arbetsgivaren göra sig underrättad om huruvida tjänstemannen är medlem i (SIF/SALF/HTF). A. Plan för kompletterande pensionsförmåner. Se sid 18 B Övergångsbestämmelser 1. Generella övergångsbestämmelser a) Särskild.familjepension för äldre tjänstemän Manlig tjänsteman, född år , tillförsäkras särskild familjepension under förutsättning att han omfattas av detta avtal, samt att han den 31 december 1959 hade oantastbar utfästelse om familjepension. Särskild familjepension utges dock ej om särskild änkepension enligt punkt A 8 utgår. Den särskilda familjepensionen utgår med nedan angivna procenttal av pensionsmedförande lön intill 7,5 basbelopp: Tjänsteman född Vid kortare beräknad tjänstetid än 360 månader nedsätts pensionen enligt bestämmelserna i punkt A 11. Samma tjänstetid skall därvid gälla som tillgodoräknats tjänstemannen vid beräkning av förmånerna enligt planen. Fribrev avseende familjepensionsutfästelse per den 31 december 1959 inräknas i den särskilda familjepensionen. För att komma i åtnjutande av denna skall tjänsteman till SPP, uppge, om han haft sådan familjepensionsutfästelse samt storleken av

7 sådant fribrev, som utfärdats av annan än SPP. Härvid förutsätts att tjänstemannens nuvarande eller tidigare arbetsgivare är honom behjälplig med lämnandet av uppgiften. För denna särskilda familjepension skall SPP: s allmänna försäkringsvillkor Litt F: mom 1 a), 14 och 15 jämte anmärkningar gälla. Försäkringen skall inte vara fribrevsbildande före pensionsålderns inträde. Vid pensionsålderns inträde gällande särskild familjepension utgår vid dödsfall efter pensionsålderns inträde. Är tjänstemannen vid sidan av oantastbart fribrev per den 31 december 1959 berättigad till antastbar familjepension på lön eller lönedel intill 7,5 basbelopp, må sistnämnda utfästelse reduceras med hänsyn till den särskilda familjepensionen, b) Successivt ikraftträdande De procenttal, varmed pensionsnivån för ålderspension samt sjuk- och invalidpension på lönedelar Över 7,5 basbelopp höjs enligt 1966 års plan jämförd med 1960 års plan eller som gäller för familjepension enligt punkterna A 9 och 10 skall under 1969 reduceras med 2/5 och under 1970 med 1/5. För tjänsteman, som den 1 januari 1967 hade mindre än 60 månader kvar till pensionsåldern eller, om denna då inte var fastställd och ej heller en fast praxis vid företaget förelåg, 65 års ålder för man respektive 62 års ålder för kvinna, skall vidare de med tillämpning av första stycket beräknade procenttalen nedsättas med 1/60 för varje månad, varmed den 1 januari 1967 återstående tid till pensionsåldern understiger 60 månader. Dessa bestämmelser gäller ej den särskilda familjepensionen enligt punkt B I a) ovan. c) Pågående pensionsfall Tjänsteman, som den 1 januari 1967 uppbar sjuk- och invalidpension, omfattas av planen fyr o m återinträde i för den enskilde tjänstemannen full tjänst efter det att sjuk- och invalidpensionen upphört att utgå. Tjänsteman, som på grund av sitt hälsotillstånd vid den tidpunkt planen eljest skulle ha blivit gällande för honom inte kan försäkras, omfattas av planen först fr o m den tidpunkt då han återinträder i för honom full tjänst. Sker under tid, då tjänsteman uppbär sjuk- och invalidpension, höjning av procenttal enligt punkt B 1 b första stycket skall sådan höjning inte gälla för ifrågavarande tjänsteman förrän fr o m det han återinträtt i för honom full tjänst, efter det att sjuk- och invalidpensionen upphört att utgå. d) För tjänsteman, som efter uppnådd pensionsålder kvarstår i tjänst, skall detta avtal ej tillämpas. 2. Särskilda övergångsbestämmelser för företag som antagit ITP-planen före den 1 oktober 1969 a) För företag som antagit ITP-planen före den 1 oktober 1969 gäller detta avtal fr o m den 1 oktober För till planen ej ansluten tjänsteman, som är anställd vid företaget vid avtalets ikraftträdande och för vilken inte undantagsbestämmelsen enligt punkt g) nedan gäller, skall planen tillämpas under förutsättning av att lokal eller central representant för de i (SIF/SALF/HTF) organiserade tjänstemännen hos arbetsgivaren skriftligen påkallat avtalets tillämpning för tjänstemannen i fråga. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att tillämpa planen för denne tjänsteman, förrän en hel kalendermånad förflutit efter det påkallandet skett. Tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänstetid sker fyr o m den tidpunkt planen börjar tillämpas för tjänstemannen. b) I För tjänsteman, för vilken ändringen av punkt A 3 i 1966 års pensionsuppgörelse medfört en höjd pensionsålder, skall intjänat fribrevsvärde avseende ålderspension per den 31 december 1966 ha fastställts, varvid fribrevsbeloppet skall ha omräknats till att avse den nya pensionsåldern. Föreliggande fribrevsövervärde i förhållande till vid varje tidpunkt gällande storlek av de olika planenliga förmånerna skall tas i anspråk för finansiering av fribrevsbildande pensionsförmåner. Skulle vid pensionstillfället Övernivå kvarstå, är tjänstemannen berättigad till däremot svarande pension. b) II Om i pensionsutfästelse enligt övergångsbestämmelserna till 1960 års plan ingick antastbar del, skall vid höjning av pensionsåldern enligt punkt A 3 de antastbara krontalsbeloppen före respektive efter 67 år omräknas med utgångspunkt från att den förlängda tjänstetiden medförde en förlängning av den tjänstetid på vilken den oantastbara pensionsdelen var grundad och en motsvarande förkortning av den tjänstetid på vilken den antastbara delen är grundad. Tjänsteman, vars anställning upphör efter den tidigare pensionsåldern uppnåtts, är berättigad till de enligt ovan omräknade antastbara krontalsbeloppen fr o m den nya pensionsåldern respektive fr o m 67 år. b) III Särskild Överenskommelse vid ett företag innebärande rätt eller skyldighet för tjänstemän att avgå med ålderspension visst antal år före den försäkringsmässiga pensionsåldern, skall alltjämt gälla. c) Ändrad anslutningsålder För manlig tjänsteman, som den 1 januari 1967 ej uppnått 28 års ålder men börjat intjäna ålderspension, skall intjänat fribrevsvärde avseende ålderspension per den 31 december 1966 ha fastställts. När tjänstemannen uppnår nämnda ålder och intjänande av ålderspension enligt denna plan skall börja, inräknas fribrevsvärdet i den ålderspension, som tjänstemannen kan komma att intjäna. d) 60-regeln För tjänsteman, som den 1 januari 1967 hade kortare tid än 60 månader till pensionsåldern och för vilken denna inte höjdes, beaktas vid tillämpningen av punkt A 4 den pensionsmedförande lönens förlopp även före den 1 januari Denna bestämmelse får dock ej medföra någon sänkning av pensionsförmånerna per den 31 december e) Tidigare gällande intjänandetid För tjänsteman, vars intjänandetid för full pension enligt 31 december 1959 gällande pensionsvillkor var kortare än 360 månader och som då hade mindre än 30 år till pensionsåldern, skall talet 360 i punkt A 11 första stycket reduceras i proportion härtill. f) Tidigare gällande övergångsbestämmelser Punkterna I B 2, 3 och 4 samt I C 1 i övergångsbestämmelserna till 1960 års plan gäller alltjämt

8 g) Överenskommelse om undantag Vid företag som tillämpar planen den 30 september 1969 gäller även efter detta ikraftträdande dessförinnan träffad överenskommelse mellan arbetsgivare och tjänsteman om undantag av tjänstemannen från planen helt eller delvis. 3 Särskilda övergångsbestämmelser för företag, där planen träder i kraft den 1 oktober 1969 eller senare För att detta avtal skall träda i kraft vid företag, som ej antagit ITP-planen skall lokal eller central representant för de i (SIF/SALF/ITF) organiserade tjänstemännen vid företaget hos arbetsgivaren skriftligen påkalla avtalets tillämpning. Kopia av den skrivelse, vari påkallandet görs, skall samtidigt genom (SIF:s/SALF:s/I-ITF:s) förmedling tillställas berört arbetsgivarförbund. Påkallandet kan ske tidigast den 1 oktober Om arbetsgivaren begär besked om vilka tjänstemän som år medlemmar i (SIF/SALF/HTF) skall den lokala eller centrala representanten för (SIF/SALF/HTF) lämna uppgift härom. Avtalet träder i kraft där en hel kalendermånad förflutit efter det att i första stycket angivet påkallande skett. Förutsatt att arbetsgivaren begärt namnuppgift enligt andra stycket ovan inom fjorton dagar från påkallandet träder avtalet dock i kraft tidigast en månad efter utgången av den kalendermånad, under vilken tjänstemannaparten överlämnat namnuppgift till arbetsgivaren. Har företag börjat tillämpa avtalet utan att påkallande härom skett från lokal eller central representant från (SIF/SALF/HTF) gäller därmed avtalet vid företaget. a) Tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänstetid för tjänsteman som är anställd vid företaget då avtalet träder i kraft Tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänstetid för tjänsteman för vilken planen ej tidigare tillämpats, sker fr o m den tidpunkt avtalet träder i kraft vid det enskilda företaget. b) Tidigare pensionsutfästelser Föreligger oantastbar utfästelse till tjänsteman om annan ålderspension än enligt ITP-planen skall sådan utfästelse nedsättas till det fribrev, vartill tjänstemannen skulle ha varit berättigad vid avgång ur tjänst vid avtalets ikraftträdande. Vid beräkning av fribrev skall i varje särskilt fall tillämpas de regler, som härför fastställts. Finns inte sådan, anses tjänstemannen ha intjänat så stor del av utfäst pension som motsvarar förhållandet mellan antalet månader tjänstemannen vid avtalets ikraftträdande i sådan befattning varit i arbetsgivarens tjänst och antalet månader från tjänstens början till pensionsåldern; dock bortses från tid, som ligger längre tillbaka än 480 månader före pensionsåldern. Sådana till fribrev nedsatta utfästelser inräknas ej i den ålderspension som intjänas enligt detta avtal, Om ålderspensionen i den gjorda utfästelsen var antastbar, skall sådan utfästelse nedsättas till fribrev som om utfästelsen hade varit oantastbar. Föreligger utfästelse om annan sjuk- och invalidpension och/eller familjepension än enligt ITP-planen, skall i tillämpliga delar gälla vad ovan angetts beträffande ålderspension. Arbetsgivare och enskild tjänsteman äger överenskomma att vad i första femte styckena ovan sagts ej skall gälla, utan att den tidigare utfästelsen skall fortsätta att tillämpas i stället för planen. c) Överenskommelse om undantag Har överenskommelse träffats mellan företag, som den 1 oktober 1969 ej antagit pensionsrekommendationen och tjänsteman om att planen ej skall tillämpas och har i stället på grund härav särskild lönejustering eller annan åtgärd av förmånskaraktär genomförts, gäller sådan överenskommelse även efter avtalets ikraftträdande vid det enskilda företaget; såvida ej annat överenskommes. Om överenskommelse om undantag från planen stadgas även i punkt B 3 b) sista stycket. d) Annan pensionsålder Om vid ett företag annan pensionsålder tillämpas än 65 år för man och 62 för kvinna skall sådan pensionsålder fortfarande gälla, om ej överenskommelse enligt punkt A 3 träffas. C Fredsplikt och förhandlingsordning 1. Vid företag där detta avtal gäller, föreligger fredsplikt med avseende på samtliga pensionsfrågor. 2. Vid tvister om tillämpning och tolkning av detta avtal skall förhandlingsordningen i huvudavtalet mellan SAF och (SIF/SALF/HTF) följas i vad den avser tvister, som kan hänskjutas till (Tjänstemarknadsnämnden/Arbetsledarnämnden/SAF-HTF-nämnden); dock med den ändringen att tvister i stället i sista hand med bindande verkan skall avgöras av den pensionsskiljenämnd som enligt förhandlingsprotokollet 2 g) inrättas mellan SAF och (SIF/SALF/HTF). Beträffande frågor om utdömande av vite se punkt 4 nedan. Om huvudavtalet ej antagits i viss bransch skall dettas förhandlingsordning likväl tillämpas. 3. Skulle tvist varom talas i punkt C 2 ovan gälla frågan om företag enligt detta avtal är skyldigt att med avseende på viss tjänsteman tillämpa ITP-planen, äger pensionsskiljenämnden - om dess samtliga ledamöter är ense - vid vite av belopp som nämnden bestämmer, förelägga företaget att inom av nämnden angiven tid fullgöra sin skyldighet enligt avtalet. Om så erfordras, äger nämnden på motsvarande sätt som föregående stycke sagts förelägga företaget nytt vite. 4. I fråga om utdömande av vite skall i särskild ordning prövas av skiljenämnd jämlikt lag 14 juni, 1929 om skiljemän. Av skiljemännen som inte får vara ledamöter av pensionsskiljenämnden utser SAF och (SIF/SALF/HTF) en var. De sålunda valda tillkallar den tredje. Utdömt vite disponeras av SPP i enlighet med av parterna särskilt givet förvaltningsuppdrag

9 SÄRSKILT FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelsen den 3 juli 1969 om förändring av 1966 års pensionsrekommendation om plan för kompletterande pensionsförmåner (ITP-planen) till kollektivavtal Parter SAF-SALF Lokal SAF:s lokaler i Stockholm Närvarande För arbetsgivarparten Herrar Holm (ordförande), Giesecke och Elmstedt (vid protokollet) För arbetsledarparten Herrar Eriksson och Sand I anslutning till uppgörelsen denna dag om förändring av 1966 års pensionsrekommendation till kollektivavtal uttalade parterna följande. En förutsättning för den sålunda träffade uppgörelsen har varit att SPP:s bolagsordning ändras på sätt erfordras för att möjliggöra den konstruktion som framgår av förhandlingsprotokollet 2 b). Parterna åtar sig att verka för att så sker. Vid protokollet: E Elmstedt Justeras: Tryggve Holm Curt-Steffan Giesecke Sune Eriksson Göran Sand FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Övergångsbestämmelser i anledning av höjning av kvinnornas pensionsålder fr o m den 1 januari 1971 Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) Lokal Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm Närvarande För SAF Herrar Elmstedt (ordförande) och H Johansson (vid protokollet) För SIF Herr I Seregard 1 Parterna enades om i bilaga * angivna övergångsbestämmelser i anledning av höjningen av kvinnornas pensionsålder fyr o m den 1 januari 1971 enligt förhandlingsprotokollet 9 i SAF-SIF/SALF/CF-uppgörelsen av den 14 december Övergångsbestämmelserna har utformats såsom tillägg till 1969 års ITP-avtal. (I bilaga har dessa tillägg markerats med ett streck i marginalen.) 2 SAF uppmanar för sin del anslutna förbund att anta nämnda övergångsbestämmelser. När så skett gäller dessa som kollektivavtal mellan vederbörande förbund och SIF med giltighetstid t o m samma tidpunkt som 1969 års ITP-avtal. Vid protokollet: H Johansson Justeras: E Elmstedt I Seregard * Bilagan återges ej här. I stället har övergångsbestämmelserna i bilagan inredigerats i texten till ITP-planen. De är utmärkta genom ett streck i marginalen

10 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Plats Närvarande Övergångsbestämmelser i anledning av höjning av kvinnornas pensionsålder fr o m den 1 januari 1971 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm För SAF Herrar Elmstedt (ordförande) och H Johansson (vid protokollet) För SALF Herr Sune Eriksson 1 Parterna enades om i bilaga* angivna övergångsbestämmelser i anledning av höjningen av kvinnornas pensionsålder fr o m den 1 januari 1971 enligt förhandlingsprotokollet 9i SAF-SIF/SALF/CF-uppgörelsen av den 14 december Övergångsbestämmelserna har utformats såsom tillägg till 1969 års ITP-avtal. (I bilaga har dessa tillägg markerats med ett streck i marginalen.) 2 SAF uppmanar för sin del ansluta förbund att anta nämnda övergångsbestämmelser. När så skett gäller dessa som kollektivavtal mellan vederbörande förbund och SALF med giltighetstid t o m samma tidpunkt som 1969 års ITP:avtal. Vid protokollet: H Johansson Justeras: E Elmstedt S Eriksson FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Övergångsbestämmelser i anledning av höjning av kvinnornas pensionsålder fr o m den 1 januari 1971 Parter Handelstjänstemannaförbundet (HTF) Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Plats Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler i Stockholm Närvarande För SAF Herrar Elmstedt (ordförande) och H Johansson (vid protokollet) För HTF H Lindholm S Viksten 1 Parterna enades om i bilaga * angivna övergångsbestämmelser i anledning av höjningen av kvinnornas pensionsålder fr o m den 1 januari 1971 enligt förhandlingsprotokollen 5 i SAF-HTF-uppgörelsen resp. punkt 8 i HAO-HTF-uppgörelsen. Övergångsbestämmelserna har utformats såsom tillägg till 1969 års ITP-avtal. (I bilaga har dessa tillägg markerats med ett streck i marginalen.) 2 SAF uppmanar, för sin del anslutna förbund att anta nämnda övergångsbestämmelser. När så skett gäller dessa som kollektivavtal mellan vederbörande förbund och HTF med giltighetstid t o m samma tidpunkt som 1969 års ITP-avtal. Vid protokollet: H Johansson Justeras: E Elmstedt H Lindholm * Bilagan återges ej här. I stället har övergångsbestämmelserna i bilagan inredigerats i texten till ITP-planen. De är utmärkta genom ett streck i marginalen

11 Utdrag ur ITP-planen, 1969 * Sådana till fribrev nedsatta utfästelser inräknas ej i den ålderspension som intjänas enligt detta avtal.om ålderspensionen i den gjorda utfästelsen var antastbar, skall sådan utfästelse nedsattas till fribrev som om utfästelsen hade varit oantastbar,föreligger utfästelse om annan sjuk- och invalidpension och/eller familjepension än enligt ITP-p!anen, skall i tillämpliga delar gälla vad ovan angetts beträffande ålderspension.arbetsgivare och enskild tjänsteman äger överenskomma att vad i första femte styckena ovan sagts ej skall gälla, utan att den tidigare utfästelsen skall fortsätta att tillämpas i stället för planen. c) Överenskommelse om undantag Har överenskommelse träffats mellan företag, som den 1 oktober 1969 ej antagit pensionsrekommendationen och tjänsteman om att planen ej skall tillämpas och har i stället på grund härav särskild lönejustering eller annan åtgärd av förmånskaraktär genomförts, gäller sådan överenskommelse även efter ikraftträdande vid det enskilda företaget, såvida ej annat överenskommes.om överenskommelse om undantag från planen stadgas även i punkt B 3 b) sista stycket. d) Annan pensionsålder Om vid ett företag annan pensionsålder tillämpas än 65 år för man och 62 år för kvinna skall sådan pensionsålder fortfarande gälla, om ej överenskommelse enligt punkt A 3 träffas. Anmärkning: Se vidare punkt B 4 k) angående övergångsbestämmelser i anledning av höjning av kvinnornas pensionsålder fr o m den 1 januari Särskilda övergångsbestämmelser i anledning av höjning av kvinnornas pensionsålder fr o m den 1 januari 1971 a) Parterna har i SIF- och SALF-avtalen; den 14 december 1969 i SAF-SIF/SALF/CF-uppgörelsen i HTF-avtalet: den 18 februari 1970 i SAF-HTF-uppgörelsen resp. den 6 mars i HAO-HTF-uppgörelseren överenskommit att den pensionsålder om 62 år för kvinnor, som gäller enligt punkt A 3 skall höjas till. 65 år fr o m den 1 januari Härvid skall följande övergångsbestämmelser gälla. 1) Höjningen skall ej avse de kvinnor för vilka pensionsåldern bibehölls vid 60 år enligt övergångsbestämmelserna till 1966 års ITPplan. Hinder föreligger emellertid ej att arbetsgivaren och tjänstemannen överenskommer att pensionsåldern skall höjas till 65 år. Sådan överenskommelse skall träffas före den i SIF och SALF-avtalen: 1 maj 1970 i HTF-avtalet: 1 september ) För de kvinnor som är födda den 31 december 1918 eller tidigare skall pensionsåldern 62 år bibehållas, om antingen arbetsgivaren eller tjänstemannen så önskar och ger besked härom före den i SIF och S ALF- av talen: 1 maj 1970 i HTF-avtalet: 1 september 1970 b) För tjänsteman, som efter uppnådd pensionsålder kvarstår i tjänst den 1 januari 1971 skall punkt B 4 a) ej tillämpas, c) För tjänsteman, för vilken punkt B 4 a) medför en höjd pensionsålder, fastställes intjänat fribrevsvärde avseende ålderspension per den 31 december 1970, varvid fribrevsbeloppet omräknas till att avse den nya pensionsåldern. Föreliggande fribrevsövervärde i förhållande till vid varje tidpunkt gällande storlek av de olika planenliga förmånerna skall tas i anspråk för finansiering av fribrevsbildande pensionsförmåner. Skulle vid pensionstillfället övernivå kvarstå, är tjänstemannen berättigad till däremot svarande pension. d) Om i pensionsutfästelse enligt övergångsbestämmelserna till 1960 års plan ingår antastbar del, skall vid höjning av pensionsåldern enligt punkt B 4 a) de antastbara krontalsbeloppen före respektive efter 67 år omräknas med utgångspunkt från att den förlängda tjänstetiden medför en förlängning av den tjänstetid på vilken den oantastbara pensionsdelen är grundad och en motsvarande förkortning av den tjänstetid på vilken den antastbara delen är grundad, Tjänsteman vars anställning upphör efter det den tidigare pensionsåldern uppnåtts - eller i förekommande fall efter det den pensionsålder som gällde den 31 december 1966 uppnåtts - är berättigad till de enligt ovan omräknade antastbara krontalsbeloppen fr o m den nya pensionsåldern respektive fr o m 67 år. * Övergångsbestämmelser i anledning av höjning av kvinnornas pensionsålder fr o m den 1 januari 1971 har inredigerats i texten. De är utmärkta genom ett streck i marginalen

12 e) Om tjänsteman, vars pensionsålder höjs, den 1 januari 1971 har kortare tid än 60 månader till den nya pensionsåldern, beaktas vid tillämpning av punkt A4 den pensionsmedförande lönens förlopp före den 1 januari f) Vid företag, där för kvinnor den 31 december 1970 annan pensionsålder än 62 år gäller, skall pensionsåldern för dem höjas med tre år, dock högst till 65 år. Männens pensionsålder skall höjas endast i det fall kvinnornas nya pensionsålder eljest skulle bli högre ån männens. Männens pensionsålder skall i detta fall höjas till kvinnornas nya pensionsålder. Gäller vid ett företag den 31 december 1970 särskild överenskommelse, innebärande rätt eller skyldighet för tjänsteman att avgå med ålderspension visst antal år före den försäkringsmässiga pensionsåldern, skall denna överenskommelse alltjämt gälla. Om den försäkringsmässiga pensionsåldern har höjts, skall därvid den lägsta ålder, då avgång med ålderspension kan ske, höjas med samma antal år. " g) Vid höjning av pensionsåldern ändras den pensionsgrundande tjänstetiden enligt punkt A 11 och procentsatsen för ålderspension efter 67 år, när denna.är beräknad enligt punkt I B 3 i 1960 års övergångsbestämmelser. h) För tjänsteman som den 1 januari 1971 har erhållit reducering av pension p g a bestämmelserna i punkt B 1 b) andra. stycket skall vid höjning av pensionsåldern till 65 år denna reducering upphöra. i) För tjänsteman som den 1 januari 1971 uppbär sjuk- och invalidpension sker ej höjning av pensionsåldern enligt punkt B 4 a) förrän fr om det han återinträtt i för honom full tjänst, efter det att sjuk- och invalidpensionen upphört att utges. k) Om vid ett företag där ITP-planen träder i kraft den 1 januari 1971 eller senare annan pensionsålder tillämpas än 65 år, skall sådan pensionsålder fortfarande gälla, om ej överenskommelse enligt punkt A 3 träffas

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser Bilaga 2 AVTAL OM PLAN FÖR INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION FÖR TJÄNSTEMÄN (ITP-PLANEN), 1977 mellan... (arbetsgivarförbundet) och... (tjänstemannaförbundet eller.-förbunden) för tjänstemän med

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 PENSIONS- AVTAL för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 Innehållsförteckning KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR AVTALSPENSION 4 1. Inledning 4 2. Planens omfattning 4 3. Pensionsmedförande

Läs mer

BILAGA Avtal om tjänstegrupplivförsäkring, 1972

BILAGA Avtal om tjänstegrupplivförsäkring, 1972 BILAGA Avtal om tjänstegrupplivsäkring, 1972 i SIF/SALF/CF-avtalet: mellan... (arbetsgivarbundet) samt Svenska Industritjänstemannabundet (SIF), Sveriges Arbetsledarebund (SALF)och Sveriges Civilingenjörsbund

Läs mer

FTP 08. Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan. FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 2008-04-10

FTP 08. Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan. FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 2008-04-10 FTP 08 Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 1 Innehållsförteckning (med sidhänvisning) Innehåll...2 A FTP-planen Övergripande

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet.

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet. Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 Bankernas tjänstepension (BTP) mellan och Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet för akademiker 2 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH ANNAT FÖRSÄKRINGSSKYDD 1. Inledning

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO.

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO. Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Beredskapsavtal Förhandlingsprotokoll 2 januari 1990 / 22 mars 1990 Par ter

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION. Nya tjänstemannaavtal. Sammandrag 14/10. Maj 2010. Stoppmöbelindustriavtalet

MEDLEMSINFORMATION. Nya tjänstemannaavtal. Sammandrag 14/10. Maj 2010. Stoppmöbelindustriavtalet MEDLEMSINFORMATION Maj 2010 14/10 Stoppmöbelindustriavtalet Nya tjänstemannaavtal Sammandrag Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) å ena sidan och Unionen och Sveriges Ingenjörer å andra sidan har enats

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Förslag från personalkontoret/kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2007, 159 Dnr KS2006/591

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Antagna av fullmäktige 2002-12-16, 151 att gälla från och med 2003-01-01. Reviderade bestämmelser antagna av fullmäktige

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 0362-2010 1(1) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Jusek: Förhandling angående löner och allmänna villkor för perioden 1 oktober 2010 30 september 2012 för medlemmar

Läs mer

Part äger rätt att i förtid senast den 30 november 2005 säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla den 31 mars 2006.

Part äger rätt att i förtid senast den 30 november 2005 säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla den 31 mars 2006. ÖVERENSKOMMELSE mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet och Sveriges Civilingenjörsförbund Parterna har enats om att det för avtalsåren 2001 2003 gällande avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Huvudöverenskommelse 2012-11-14 RiB 12 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Vision å

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013-12-20 Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Utlåtande 2004:58 RI+V (Dnr 217-2280/2002) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Nya bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

KHA 94 Kommunalt Huvudavtal

KHA 94 Kommunalt Huvudavtal KHA 94 Kommunalt Huvudavtal I lydelse fr.o.m. 1999-12-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Kap I Förhandling om upprättande av kollektivavtal... 3 Kap II Primär förhandling

Läs mer

Regler för lönesättning

Regler för lönesättning BILAGA 3 REGLER FÖR LÖNESÄTTNING Bilaga 3 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det är av stor vikt för

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor Klass Dokumenttitel A Övergångsregler om pensioner, semester Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-17 Policydokument 2004-04-22 1 1 (10) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ...

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ... Nyttjanderättsavtal Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till:...... Vilken är medlem av ovan nämnda förening, och här nedan kallad medlemmen,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

LÖNEAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

LÖNEAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 LÖNEAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Löner... 5 1.1 Regler för lönesättning... 5 1.2 Beräkning av utrymme

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:214 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

3 Arbetstid Mom 1. Den ordinarie arbetstiden utgör vid dagarbete 40 timmar samt vid 2-sldftsarbete 35 timmar per helgfri vecka och år.

3 Arbetstid Mom 1. Den ordinarie arbetstiden utgör vid dagarbete 40 timmar samt vid 2-sldftsarbete 35 timmar per helgfri vecka och år. Sid 1. KOLLEKTIVAVTAL..Arbets- och löneavtal mellan å ena sidan undertecknade arbetsgivare samt å andra sidan Stockholms Hamnarbetarefackförening avdelning 1 Stockholm. 1 Avtalets omfattning Så länge detta

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen 1 FIRMA Föreningens firma är Läkemedelsindustriföreningen. 2 INTRÄDE Föreningen utgör en sammanslutning av i Sverige verksamma läkemedelsföretag, som dock inte

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

Bilaga 1 B Akademikerförbunden

Bilaga 1 B Akademikerförbunden Bilaga 1 B Akademikerförbunden Inledning Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler.

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv- Avtalad Pension (AKAP-KL)

Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv- Avtalad Pension (AKAP-KL) Förhandlingsprotokoll 2013-10-04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv- Avtalad Pension (AKAP-KL) Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Löneavtal. Tjänstemän. Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012. Akademikerförbunden

Löneavtal. Tjänstemän. Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012. Akademikerförbunden Löneavtal Tjänstemän Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012 Akademikerförbunden Kontaktförbund för Akademikerförbunden är Jusek I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Jusek

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. 1 Bilaga 1A HTF 1. LÖNER 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt för företagens

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Ändringar och tillägg som införts, jämfört med tidigare avtal, är markerad med streck i kanten. För ytterligare information

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2012-01-05) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Bilaga 7 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling.

Läs mer

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68 Örkelljunga kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA SUNNE KOMMUN Antagna av Sunne kommunfullmäktige 55, 2002-10-28, reviderade kf 87, 2005-11-28 kf 113, 2007-06-25 och kf 103, 2008-10-27 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDE- VALDA ALLMÄNNA

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Tjänstemannaavtalet Stål och Metall Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 AVTAL mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna rörande allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2004:781 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01 Överenskommelse av den 24 juli 1996 med ändringar den 20 december 2000 och den 9 november 2010 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Fackförbundet SKTF Ledarna AiF, Akademikerförbunden

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren )

Agentavtal (för ishockeyspelare), personnummer, med adress ( Spelaren ) Agentavtal (för ishockeyspelare) Följande agentavtal ( Avtal ) har ingåtts mellan, personnummer, med adress ( Spelaren ) och, organisationssummer, med adress, som för uppdraget utser sin anställde/anställda,

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19)

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-08-28 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-08-28

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900).

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900). BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1 9B:1 En kommun upprättade förbindelsepunkt för anslutning av en obebyggd fastighet i kommunens ägo till den allmänna va-anläggningen. Sedan kommunens va-taxa höjts överlät kommunen fastigheten till en

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap.

STADGAR. för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015. 1 Föreningens ändamål. 2 Medlemskap. STADGAR för Föreningen Svensk Sjöfart antagna vid föreningsmöte den 23 april 2015 1 Föreningens ändamål 2 Medlemskap 3 Inträdesansökan 4 Medlemskapets upphörande 5 Avgifter 6 Styrelse och presidium 7 Styrelsens

Läs mer

A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960

A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960 A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960 1. Förmånsslag Förmånsslagen är ålderspension, invalidpension och änkepension. 2. Planens omfattning Ålderspensionen intjänas från och med den månaden

Läs mer

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Reviderad 20 Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Tjänstemän 1 april 20 3 s 201 Industri- och KemiGruppen Unionen Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna Ledarna 1 Arbetstidsförkortning för tjänstemän

Läs mer

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall TORVAVTALET 2016-2017 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall Avtalsrörelsen 2016 Torvavtalet Förhandlingsprotokoll Fört vid avtalsförhandlingar gällande Torvavtalet mellan Maskinentreprenörerna

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer