Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009"

Transkript

1 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 Kapitel 1: Inledning Regeringen har, genom regeringsbeslut den 7 februari och 18 december 2008, avsatt sammanlagt kronor till länsstyrelserna för uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen i Skåne län har, enligt regleringsbrev 18 december 2008, av dessa medel tilldelats kronor att fördela under år Medlen avser fördelning av utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inom såväl kommunal som ideell verksamhet, skyddat boende för personer utsatta för hedersvåld samt till administrationskostnader (5%). Länsstyrelsen i Skåne län har tillsammans med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, i uppdrag att stödja och samordna utvecklingen av skyddat boende. En redovisning av uppdraget ska överlämnas till Regeringskansliet (Integrationsoch jämställdhetsdepartementet) senast den 31 december Kapitel 2: Fördelning av medel avseende hedersrelaterat våld och förtryck Förebyggande insatser Fördelning av medel för förebyggande insatser 2009 framgår av tabellen under Kapitel 4: Hur har anvisade medel använts?. Länsstyrelsen i Skåne län gick ut med inbjudan att ansöka om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck till berörda verksamheter i länet i januari Sista ansökningsdag var den 28 februari Redovisning - uppdrag HRV 2009 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 INFORMATION 2(16) Sammanlagt 24 ansökningar inkom. 1 Den totala summan av sökta medel uppgick till kronor. Länsstyrelsen avslog tre ansökningar (KFUM/KFUK Kiosk i Malmö, Iran-Svenska Solidaritetsföreningen i Malmö samt Lunds universitet/universitetssjukhuset MAS i Malmö). Ansökningarna avslogs på grund av den begränsade tilldelade summan av utvecklingsmedel. I fördelningen av medel har Länsstyrelsen gjort vissa prioriteringar. Övergripande har Länsstyrelsen främjat: Fortsatt stöd till välfungerande verksamheter som har fått medel ur tidigare års anslag gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Insatser som vänder sig till olika målgrupper. När det gäller de utsatta är det viktigt att se att det inte är en homogen grupp, främst flickor är utsatta, men det drabbar även äldre kvinnor och pojkar/män. I det förebyggande arbetet är det också viktigt att jobba med utsatta ungdomars föräldrar. Insatser inom olika faser. För att kunna motverka hedersrelaterat våld och förtryck är det angeläget att jobba på olika plan. Att jobba förebyggande är en del, samtidigt är det viktigt att det finns professionell hjälp i den akuta situationen samt stöd på längre sikt. Verksamheter som arbetar med frågan och möter målgruppen vittnar om att det finns ett stort behov av olika former av långsiktigt stöd. Insatser inom kommunal verksamhet. Eftersom det traditionellt har varit främst frivilligorganisationer som ansökt om medlen försöker Länsstyrelsen att uppmuntra fler kommuner att ansöka. Viktigt att till exempel socialtjänsten har kunskap om problematiken i bemötandet av ungdomar/vuxna, inte minst vid placering av en individ som är utsatt för hedersvåld. Insatser inom skolan. Skolan är en bra utgångspunkt i arbetet med ungdomar eftersom man når en bred målgrupp. Aktiviteter utanför skolan når inte alltid de mest utsatta eftersom de oftast inte tillåts vara mer än i skolan och i hemmet. Insatser som är geografiskt spridda i Skåne. Majoriteten av verksamheter är placerade i Malmö. Länsstyrelsen försöker att uppmuntra verksamheter i andra kommuner att ansöka om medlen, viktigt att det finns tillgång till insatser i olika områden. 1 En ansökan avsåg medel för skyddat boende och behandlades därför i samband med fördelning av medel avsatta för ändamålet. Två ansökningar avsåg nationella projekt och behandlades därför vid senare tillfälle i samråd med Länsstyrelsen i Östergötland.

3 INFORMATION 3(16) Gällande övergripande mönster och trender kan Länsstyrelsen se att fler verksamheter som ovan nämnts blivit mer uppmärksamma på målgruppens behov av långsiktigt stöd. Idag finns det fler verksamheter som inriktar sig på stöd efter den akuta fasen, exempelvis föreningen Tänk om! och Röda Korset Malmö som arbetar med självhjälpsgrupper respektive kontaktpersoner. Länsstyrelsen kan också se att det är alltfler kommuner som ser ett behov av kunskaper och insatser på området genom att det är alltfler kommuner som ansöker om dessa medel. Dock syns inte det i detta anslag, utan först i anslaget En utveckling vi har sett i Skåne är att projekt tenderar att lyftas från regional till nationell nivå, till exempel RFSL Rådgivningen Skånes projekt Heder.nu, Kristianstad kommuns projekt Din bror och Föreningen Tänk om! Vi uppfattar det som en positiv utveckling, men att det ställer krav på de nationella medlen. Vi ser ett behov av att utöka den nationella potten som är förhållandevis liten idag, dels för att antalet nationella projekt ökar och dels för att nationella projekt i sig är mer omfattande och således genererar större kostnader. 2.2 Skyddat boende för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 12 maj 2009 att fördela medel till förebyggande insatser mot våld och förtryck i hederns namn med totalt kronor. Till skyddat boende avsattes kronor. Resterande medel avsattes till strategiska projekt, erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling. Länsstyrelserna i storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, gick gemensamt ut med inbjudan att ansöka om medel gällande skyddat boende för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Sista ansökningsdag var den 15 juni Sammanlagt tio ansökningar inkom, varav fyra berörde Skåne. Den totala summan av sökta medel uppgick till kronor, varav kronor för enbart Skåne. Länsstyrelserna beslutade att fördela utvecklingsmedel till skyddat boende med totalt kronor. Länsstyrelsen i Skåne beslutade att tilldela Kvinnojouren i Höganäs och ATIM Kvinnojour i Malmö kronor vardera. Övriga

4 INFORMATION 4(16) ansökningar, Femcenter i Malmö och VoB Syd, avslogs på grund av den begränsade tilldelade summan av utvecklingsmedel. Uppföljning av skyddat boende görs gemensamt av Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne genom en omfattande enkätuppföljning av ca 20 boenden som är spridda i hela landet som vi vet eller tror tar emot personer utsatta för hedersrelaterat våld. Syftet med enkäten är att få en bild av antal platser, hur platserna används, boendets finansiering, kvalitet, övriga insatser etc. Redovisningen ska lämnas till Regeringen i mars Insatsernas resultat Utbildning för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer (och andra berörda aktörer), Polismyndigheten i Skåne har genomfört utbildningsinsatser för poliser. Fokus har legat på att ge poliser i yttre tjänst den kunskap som krävs för att kunna se varningssignaler och tidiga tecken på att det handlar om hedersvåld. I vissa delar har de anlitat Iran-svenska föreningen i Malmö som föreläsare. Detta är ett led i polisens förebyggande insatser mot unga personers utsatthet för våld och förtryck i hederns namn. Utbildningen har bestått av sammanlagt fem tillfällen, totalt 300 deltagare. Kvinnojouren Femcenter i Malmö har varit ute och informerat om sin verksamhet och om hedersrelaterat våld och förtryck på skolor i Malmö, till exempel vid två tillfällen på Munkhätteskolan. De har också tagit emot besök av socialtjänsten samt gymnasieelever och skolkuratorer från Karlskrona. Förutom utåtriktad verksamhet har Femcenter skyddat boende och jourtelefon (för mer information om antal boende kvinnor och barn samt rådgivningssamtal, se bifogad statistik). Länsstyrelsen bedömer att Femcenter på kort tid etablerat sig som en viktig resurs när det gäller hedersvåld, främst i Malmö för såväl socialtjänst som andra frivilligorganisationer, men även i övriga Skåne. Svalövs kommun beviljades medel för en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänsten. RFSL Rådgivningen Skåne har under 2009 haft information kring HBT-frågor och hedersproblematik för yrkesverksamma i Skåne.

5 INFORMATION 5(16) Utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i aktörernas (i första hand kommuners och andra myndigheters) ordinarie verksamheter, Helsingborg stad, socialtjänsten, har beviljats medel för familjearbete. Två socialsekreterare arbetar med ärenden som omfattar ungdomar (både flickor och pojkar) där hotbilden bedöms som allvarlig och det finns ett starkt behov av skydd. Deras utgångspunkt i arbetet är att bemöta ungdomen som en självständig individ, men som en del av ett familjesystem. Detta synsätt och arbete med hela familjen öppnar upp för möjligheter till att påverka och skapa förändring. Antal ärenden framgår inte i slutrapporten, dock bifogas en intervju med en tidigare klients föräldrar. För mer information, se intervjun som bifogas denna rapport. Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå, Jämfört med tidigare är det idag alltfler verksamheter som samverkar och använder sig av varandra. Frivilligorganisationerna har ett ökat samarbete sinsemellan och deras insatser har på ett tydligare sätt blivit kända för kommunal verksamhet. Ett exempel är att man i Malmö stad fått till stånd en dialog mellan socialtjänst och ideella kvinnojourer vad gäller placering av våldsutsatta kvinnor på skyddat boende. Ett annat exempel är att kommunerna idag anlitar frivilligorganisationer för att lära sig mer om hedersrelaterade frågor och att skolorna släpper in dem i skolan för att diskutera dessa frågor med både elever och lärare. Insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna, Trelleborgs kommun anordnade en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck. På utbildningsdagen deltog 134 personer från kommunens olika förvaltningar, skolans resursteam, polis, sjukvård och den ideella brottsoffer/kvinnojouren. Frågan har sedan dess alltmer uppmärksammats i Trelleborg. En märkbar effekt är att både socialtjänsten och enheten Arbete och försörjning inom kommunen samt den ideella jouren ansökt om medel ur anslaget 2010 för att jobba med frågor som rör hedersförtryck. Nätverket Skånes kvinnojourer anordnade en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck för sina medlemmar. På utbildningsdagen var 12 jourer

6 INFORMATION 6(16) representerade, totalt 55 deltagare. Svårt att se en konkret förändring, men enligt utvärderingen från utbildningsdagen innebar den ett erfarenhetsutbyte mellan jourerna och bidrog till ökad kunskap om problematiken generellt. Kvinnojouren i Höganäs arbetar med att ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Parallellt med det föreläser de för andra jourer och på skolor och arbetar för att sprida information om sin verksamhet och hedersvåld på relevanta platser i kommunen, till exempel på skola och vårdcentral. Jouren har också anordnat fysiska aktiviteter för kvinnorna i det skyddade boendet, till exempel har de haft sex gympapass för fem kvinnor. Jouren är relativt liten men utvecklar sitt arbete ständigt, de har etablerat en god kontakt med vissa skolor i kommunen och planerar att under 2010/2011 genomföra temadagar om våld i skolan. Lunds Kvinnoforum satte upp en teaterföreställning om hedersrelaterat våld och förtryck för högstadie- och gymnasieskolor i främst Lunds kommun. Föreställningen visades för flera skolklasser i Skåne. Insatser som fångar upp ett aktivt deltagande och organiserar dem som själva riskerar att utsättas för hot och våld, och Länsstyrelsen i Skåne län har som ovan nämnts prioriterat insatser som riktar sig till skolan. United Sisters, Elektra, Iran-svenska föreningen i Malmö och Rädda Barnen i Malmö är fyra frivilligorganisationer som beviljats medel för att gå ut i högstadie- och gymnasieskolor och föreläsa om heder. United Sisters Malmö har haft sammanlagt 11 tjejgrupper som träffats regelbundet under ett år. Sex grupper under våren, varav fyra av dem träffades i deras lokaler i Malmö, en av dem i Kristianstad (ett basketlag) och en på Sofielundsskolan i Malmö. Under hösten träffades fem tjejgrupper, varav tre i deras lokaler i Malmö, en på Sofielundsskolan och en på Bellevuegymnasiet. Varje grupp träffades i genomsnitt 10 gånger. Syftet med verksamheten är att stötta unga tjejer och diskutera jämställdhet, diskriminering, självkänsla, mänskliga rättigheter, relationer och heder. Insatsen har nått ca 200 tjejer under Av dessa har närmare 100 tjejer deltagit i regelbunden grupp/coachverksamhet och ca 140 tjejer deltagit i den öppna verksamheten (varav ca 30 stycken tillhör även den första gruppen som deltar i regelbunden

7 INFORMATION 7(16) verksamhet). 35 tjejer har haft tillgång till en personlig coach. Efter varje avslutad grupp har tjejerna själva fått uppskatta effekterna av träffarna. Samtliga tjejer svarar att de har gett dem bättre självkänsla, självförtroende och kunskap om sina rättigheter samt att gemenskapen har betytt mycket för dem. Elektra Malmö har varit aktiva på sammanlagt 7 skolor i Malmö. De har haft föreläsningar för elever och skolpersonal med uppföljning i form av dialogträffar för eleverna samt diskussion, uppföljning och planering för skolpersonalen. Elektra har även föreläst för elevernas föräldrar i den mån skolan har kunnat samla föräldrarna. Dock har de inte nått målgruppen i den omfattning som de önskade. Majoriteten av föräldarna uteblev från föreläsningarna. Skolpersonalen har förklarat det med att föräldrarna genrellt inte visar så stort intresse för föräldraträffar utöver utvecklingssamtal med enskilda elever/föräldrar. För mer information, se bifogad statistik. Iran-svenska föreningen i Malmö har under 2009 samverkat med två skolor i Malmö, Nya Stenkullaskolan och Kroksbäcksskolan. På Nya Stenkullaskolan startade de tjej/killgrupper samt andra aktiviteter för hela skolan, men med fokus på två förberedelseklasser. I varje klass jobbade de med 25 elever två gånger i veckan. De hade totalt tre grupper, två killgrupper och en tjejgrupp. På Kroksbäcksskolan hade de två tjejgrupper som träffades på fritiden, en för lågstadie- respektive högstadieelever och en killgrupp med elever från åk 4-5. Tjejgruppen på högstadiet avbröt träffarna efter ungefär halva terminen på grund av andra aktiviteter, men de andra grupperna fortsatte som planerat hela terminen ut och hade avslutningsfest med projektgruppen. Grupperna har träffats under två terminer, en timme en gång i veckan. Iran-svenska föreningen har även föreläst och haft utbildningar för personal inom Polismyndigheten i Malmö och Stockholm, Stena fastigheter som har mycket kontakt med boende i segregerade stadsdelar i Malmö, Malmö högskola etc. Föreningen bedriver även opinionsarbete. Rädda barnen Malmö har genomfört samtalsgrupper på högstadieskolor under en och en halv termin. Sammanlagt har de haft ca 30 samtalsträffar, två timmar per gång en gång i veckan.

8 INFORMATION 8(16) Föreningen Tänk om! har haft samtalsträffar för unga tjejer som utsattas för/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i Eslöv kommun. De har träffats ca en gång i veckan, sammanlagt ca träffar. Föreningen har även erbjudit flera individuella samtal och olika aktiviteter. Projektet avslutades med att tjejerna spelade in en egen skiva. Projektet har haft en god och positiv utveckling, föreningen har tillsammans med en del av tjejerna som deltog i tjejgruppen startat självhjälpsgrupper för unga tjejer som varit utsatta för hedersvåld och hamnat i olika former av missbruk och kriminalitet. Självhjälpsgrupperna finns idag både i Malmö och Sthlm. KFKR (Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter) har dels arbetat med rådgivning till kvinnor utsatta för hedersförtryck och dels med informationsspridning om sin verksamhet (och även övrig stödverksamhet till våldsutsatta kvinnor i Malmö) till kvinnor med utländsk bakgrund, till exempel på SFI, Komvux och Flyktinghälsan. De uppskattar att de har nått sammanlagt 650 kvinnor, ca 20 kvinnor har deltagit i enskilda rådgivningssamtal. Länsstyrelsen önskar att de hade nått fler kvinnor i rådgivningen, samtidigt har de varit ett betydelsefullt stöd, både praktiskt och emotionellt, för de aktuella kvinnorna. KFKR vidareutvecklar sin verksamhet, i dagsläget anordnar de träffar för kvinnor och barn två gånger i veckan. Röda Korset Malmö har bedrivit ett projekt som heter Diser som vänder sig till kvinnor som är/har varit placerade på skyddat boende. Projektet syftar till att introducera dessa kvinnor för olika typer av fritidsaktiviteter för att underlätta för dem att skapa nya nätverk. Röda Korset har träffat ca 20 tjejer under 2009 (via Embla, Kriscentrum och Femcenter i Malmö). Tyvärr är det ingen av kvinnorna som gått vidare och utvecklat sitt nätverk (när slutrapporten skrevs). Tre kvinnor har medverkat på en av Röda korsets nätverksträffar. Sammantaget har projektet inte nått önskad effekt. Länsstyrelsen har trots det beviljat dem ytterligare medel för 2010 då vi fortfarande tror på och ser behovet av verksamheten. Röda korset fortsätter att utveckla nya metoder för att dels motivera kvinnorna och dels etablera en god kontakt med befintliga/nya skyddade boenden. Lunds Kvinnoforum bedriver samtalsgrupper på olika språk för föräldrar i Lunds kommun. De har haft tre olika grupper, sammanlagt har ca 30 personer gått utbildningen. Lunds Kvinnoforum har även varit ute och träffat flera skolklasser, totalt 200 elever och skolpersonal.

9 INFORMATION 9(16) Somalilands förening i Malmö riktar sig till målgruppen nyanlända somalier som de träffar på Migrationsverket eller i deras föreningslokal. Två gånger i månaden informerar de om sin verksamhet på Migrationsverket och dagligen tar de emot individer som söker hjälp och rådgivning. Sammanlagt har de mött ca 100 somalier på Migrationsverket, varav ett 70-tal av dem sedan sökt sig till deras lokal eller kontaktat dem via telefon. Deras insats som riktar sig till ungdomar har skett på tre plan; gruppträffar i föreningslokalen, individuella samtal och genom deras blogg. De har haft individuella samtal med ca 20 ungdomar och fem större ungdomsmöten där omkring 25 personer varit närvarande varje gång unika har besökt bloggen. Fokus i projektet ligger på att försöka att ge nyanlända somalier en bättre start i Sverige, informera om hur det svenska samhället fungerar, diskutera frågor om kulturkrockar, identitet, barnuppfostran, jämställdhet, mänskliga rättigheter, information om var man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp etc. Föreningen når sin målgrupp i stor utsträckning och utför ett betydelsefullt arbete. Dock brottas målgruppen med en komplex och tung problematik, till exempel missbruk av kat, vilket innebär att frågan om våld tenderar att överskuggas av de andra problemen. Albanska Föreningars Union i Malmö beviljades medel för utbildningsinsatser för albanska kvinnor i det svenska språket. Tyvärr visade det sig att var svårare att nå målgruppen än förväntat. Insatser som stimulerar bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med målgruppen Länsstyrelsen i Skåne län startade 2007, tillsammans med Svaneskolan i Lund och Selma Lagerlöf gymnasiet i Landskrona, ett forum för skolkuratorer kring hedersfrågor och har sedan dess sammankallat till nätverksträffar för skolkuratorer i Skåne ca 2-4 gånger per år. Nätverket har utvecklats genom åren med erfarenhetsutbyten, kompetensutveckling osv. För mer information om insatser som genomförts inom ramen av nätverket se nästa kapitel, 3.1 Övergripande bild.

10 INFORMATION 10(16) Vidare bjuder Länsstyrelsen i Skåne län in till erfarenhetsutbyten för de verksamheter som fått utvecklingsmedel genom Länsstyrelsen. Verksamheterna, frivilligorganisationer och kommuner och ibland även statliga myndigheter, får en chans att visa upp sig och träffa andra som kan vara intressanta att samarbeta med i framtiden. Träffarna är mycket uppskattade och bidrar till flera nya samarbeten mellan olika verksamheter och träffar i mindre konstellationer. Vi har även sett att utbildningsdagar och föreläsningar som Länsstyrelsen sammankallar till skapar möjligheter till nya kontakter, nätverksträffar osv. Det finns ett stort intresse av att samarbeta, men det är inte alltid man hinner träffa andra som arbetar med samma frågor och därför tar verksamheterna chansen att knyta kontakter när de kommer samman vid olika tillställningar. Kapitel 3: Länsstyrelsens egna insatser/projekt 3.1 Övergripande bild Länsstyrelsen i Skåne län beviljade Kvinnojouren i Ängelholm kronor för att skriva en handbok för myndigheter om hur man kan stödja personer som lever med skyddad identitet. Medel togs från kvarstående medel avsedda för strategiska projekt. Projektet startade augusti 2009 och pågick under ett år. Det resulterade i två handlingsplaner för Ängelholms kommun, en för skolan respektive en för socialtjänsten. Handlingsplanerna har bemötts med mycket positiva reaktioner, inte bara i Ängelholm utan även på regional och nationell nivå. Handlingsplanerna har presenterats för det regionala nätverket Skolkuratorer mot hedersförtryck. Man gick vidare och undersökte möjligheterna att lyfta projektet till nationell nivå. Skolverket, Länsstyrelsen Östergötland, Rädda Barnen och Allmänna Barnhuset sammankallades till ett möte i Stockholm och nationella projektmedel ansöktes hos Länsstyrelsen i Östergötland. Ansökan har beviljats vilket innebär att projektet kommer att utvecklas under I februari 2009 anordnade Länsstyrelsen i Skåne län i samverkan med nätverket Skolkuratorer mot hedersförtryck samt representant från Skolverket en informationsdag för rektorer i Skåne gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med utbildningsdagen var att belysa hur man inom skolan kan samverka för

11 INFORMATION 11(16) att upptäcka tidiga signaler på att en ungdom är utsatt för hedersförtryck, hur skolledning, elevhälsan och pedagoger kan samverka i det akuta skedet och former för samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Syftet var också att lansera det Startpaket om hedersförtryck som Länsstyrelsen tog fram i samverkan med nätverket. Paketet innehöll metodstöd för att utveckla handlingsplan, handbok om hedersförtryck, rapport om hedersförtryck på grund av sexuell läggning och litteratur/filmtips. Paketet skickades ut till samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Skåne. Det nådde målgruppen (skolpersonal) i relativt stor utsträckning, dock hade man kunnat jobba mer för att sprida och implementera materialet i skolorna. Länsstyrelsen nådde inte riktigt målgruppen rektorer i den omfattning som vi önskade, men uppslutningen av annan skolpersonal, till exempel från elevhälsan, var bra. En positiv effekt av Startpaketet var att flera skolor kontaktade Länsstyrelsen och i samband med det blev informerade om kuratorsnätverket. Nätverket har således utvecklats och utvidgats. Vid den senaste träffen närvarade ca 30 skolkuratorer. Nästa träff är planerad till februari RFSL Rådgivningen Skånes projekt Heder.nu som finansierades av både nationella medel hos Länsstyrelsen i Östergötland och av regionala medel hos Länsstyrelsen i Skåne län beviljades sammanlagt kronor för att jobba med HBT-frågor och hedersförtryck. Under 2009 hade de löpande kontakt med utsatta och hjälpsökande ungdomar via telefon, e-post och personliga möten. De hade regelbunden samtalsterapi med sex ungdomar och kontakt med ca 15 ungdomar via telefon/e-post. Mycket arbete har också lagts på hemsidan heder.nu som vänder sig till HBT-ungdomar. Vidare har de handlett främst socialsekreterare i deras kontakt med HBTungdomar utsatta för hedersvåld. På förfrågan har de skickat ut informationsmaterial, bland annat en grundbroschyr som de tagit fram själva, till yrkesverksamma i hela landet (skola, ungdomsmottagning, studentkår). I december 2009 föreläste de i Skellefteå för ca 50 nyckelpersoner som arbetar med hedersrelaterade frågor i Västerbotten och Norrbotten. I övrigt har de både föreläst och deltagit i konferenser som vänder sig till berörda målgrupper.

12 INFORMATION 12(16) Länsstyrelsen anordnade två erfarenhetsutbyten för de verksamheter som har beviljats medel för förebyggande insatser och skyddat boende ur anslaget 2009, ett i juni och ett i november Erfarenhetsutbytena innebär möjligheter för verksamheterna att träffas, utbyta information/erfarenheter, lyfta viktiga frågor och skapa kontaktnät för samverkan. Träffarna har lett till utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå. Det har delvis inneburit en närmare kontakt mellan frivilligorganisationer och kommunala verksamheter. Länsstyrelsen har deltagit i den nationella arbetsgruppen som fick i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för projektredovisning. Arbetsgruppen bestod av representanter från Länsstyrelsen i Östergötland, Västra Götaland, Norrbotten samt Skåne. Gruppen träffades vid tre tillfällen i Stockholm. Resultatet är två parallella vägledningar, en som är avsedd för projektägare respektive Länsstyrelsens projekthandläggare. För mer information, se bifogade vägledningar. I övrigt har Länsstyrelsen deltagit i möten/konferenser/utbildningar på såväl nationell som regional och lokal nivå gällande hedersrelaterat våld och förtryck. 3.2 Konsultation Länsstyrelsen får samtal om något ärende ca en gång i månaden. Oftast handlar det om individärenden där yrkesverksamma, till exempel socialtjänsten, vill ha kännedom om lämpligt skyddat boende, jourverksamhet på specifik ort osv. Ibland kan det vara yrkesverksamma som vill ha tips om föreläsare eller litteratur. Har det varit skolpersonal som ringt har vi kunnat erbjuda Startpaketet och om det varit personal inom sjukvården har vi erbjudit boken "Hedersrelaterat våld och förtryck - ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården". Övergripande handlar det mycket om att ge information, hänvisa till rätt instans eller ge tips om föreläsare/litteratur/aktuell forskning. I rena individärenden där det inte räcker med att informera hänvisar vi till berörd insats såsom socialtjänst, kvinnojour/tjejjour, skyddat boende eller Socialstyrelsen.

13 INFORMATION 13(16) Kapitel 4: Hur har de anvisade medlen använts? Tabellen nedan visar fördelning av medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Hur de anvisade medlen används framgår även i bifogad excel-fil. Nr Verksamhet Beviljat belopp 1 Helsingborg stad kr 2 Trelleborgs kommun kr 3 Elektra Malmö kr 4 Tänk om! Malmö kr 5 Kvinnojouren i Höganäs kr 6 KFKI Malmö kr 7 Femcenter Malmö kr 8 Svenska Röda Korset Malmö kr 9 Polismyndigheten Malmö kr 10 Iran-Svenska föreningen Malmö kr 11 Lunds Kvinnoforum projekt kr 12 United Sisters Malmö kr 13 Malmö kvinnojour kr 14 Svalövs kommun kr 15 Somalilands förening i Malmö kr 16 Albanska föreningars Union Malmö kr 17 Rädda Barnen Rosengård Malmö kr 18 Lunds Kvinnoforum projekt kr TOTALT: kr Kapitel 5: Nulägesbeskrivning och hur arbetet kan gå vidare 5.1 Uppföljning och dokumentation Samtliga verksamheter som fått medel för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck lämnar del- och slutrapport till Länsstyrelsen. I slutrapporten redovisar verksamheten samtliga insatser som har genomförts under projektperioden och sammanlagda kostnader för projektet. I rapporterna har de möjlighet att lyfta särskilda behov och annan relevant information som

14 INFORMATION 14(16) Länsstyrelsen tar med sig i kommande bedömning av fördelning av utvecklingsmedel samt i planeringen av våra egna projekt. Länsstyrelsen har förutom i den interna verksamhetsberättelsen för 2009 även redovisat anslaget 2009 till Brå som ansvarar för den nationella utvärderingen av hela handlingsplanen. Redovisningen lämnades den 19 juli 2010 (för mer information, se bifogad enkät). 5.2 Läget i länet Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att utvecklingen i länet är positiv på flera sätt. De befintliga insatserna utvecklas på ett positivt sätt och når sina målgrupper i stor utsträckning, samtidigt tillkommer det nya verksamheter som ser behov av att arbeta med dessa frågor. Mellan verksamheterna, såväl kommunala som ideella, sker det ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Samverkan sker i olika former och genom nätverk på olika nivåer. Vi ser en klart ökad andel kommuner i olika delar av Skåne, socialtjänst i viss mån skola, som söker medel för kunskapsutveckling till personal och för att utveckla insatser kring hedersfrågor, vilket är väldigt positivt. Länsstyrelsen planerar att ta fram en regional hemsida med information, råd och hänvisningar om hedersförtryck som vänder sig till yrkesverksamma. Under våren 2010 har vi undersökt förutsättningarna för att ta fram en sådan sida. Danijela Petrovic, Folkhälsovetenskapliga programmet, Malmö Högskola, har intervjuat yrkesverksamma från socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning i Skåne. Den regional samverkansgrupp mot Våld i nära relationer bestående av Polisen, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården samt Länsstyrelsen fortsätter att utveckla sitt arbete. Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderad i det övergripande området Våld i nära relationer. När det gäller samverkan kring hedersvåld ser vi att samarbetet mellan dels socialtjänst och frivilligorganisationer (skyddat boende) och dels socialtjänst och skolan behöver förbättras. 5.3 Framtida behov

15 INFORMATION 15(16) Vi ser ett behov av att fortsätta arbeta för ökad kunskapsspridning/utveckling, särskilt inom kommunal verksamhet, socialtjänsten. Kunskap är grundläggande för att kunna bemöta den utsatta och bedöma skyddsbehovet, men också för att tidigt kunna se varningssignaler och tecken på att det handlar om hedersvåld. I relation till detta behövs det också mer kunskap om samverkan kring dessa frågor, kunskap om vilken skyldighet respektive myndighet/organisation har i den specifika situationen och hur ansvarsfördelningen ser ut. Det finns även ett behov av kompetensutveckling inom olika specialområden, t ex kring hur man hanterar personer som lever med skyddad identitet t ex på grund av att de varit utsatta för hedersrelaterat våld, samband mellan missbruk och hedersproblematik, HBT hedersproblematik och att sprida kunskap om gift mot sin vilja. Länsstyrelsen ser ett stort behov av att utveckla efterarbetet/stödet till personer utsatta för hedersrelaterat våld och som har bott i skyddat boende, samt att i den mån det går arbeta med hela familjen för att finna en lösning som är långsiktigt hållbar för den utsatta. Skolorna behöver mer stöd för att kunna arbeta förebyggande genom attitydförändring, stärka självkänslan hos ungdomarna och för att kunna bemöta utsatta ungdomar på ett rätt sätt. Flera frivilligorganisationer är ute i skolorna och arbetar med dessa frågor och det är viktigt att detta arbete får fortsätta att utvecklas. Länsstyrelsen ser även nätverket Skolkuratorer mot hedersförtryck som ett bra sätt att nå ut till skolorna och få information om vad som behövs. Vi ser vidare behov av ytterligare insatser som arbetar med attitydförändringar hos föräldrar, ett långsiktigt arbete, då det många gånger är svårt att nå målgruppen. Länsstyrelsen ser ett behov av att öka anslagen för de nationella utvecklingsmedlen som fördelas genom Östergötlands län. I Skåne har några projekt utvecklats lokalt och regionalt och har sedan varit redo att spridas nationellt i landet och vi har då motiverat till att söka nationella medel, t ex beviljades tre skånska projekt nationella medel ur anslaget för Detta har medfört att antalet ansökningar till de nationella medlen har ökat samt att de nationella ansökningarna i sig är mer omfattande och genererar ofta större kostnader.

16 INFORMATION 16(16) 5.4 Länsstyrelsens roll i den fortsatta utvecklingen Länsstyrelsen har en viktig samordningsfunktion. Det är flera myndigheter som har fått uppdrag och arbetar inom området och då är det viktigt att någon kan ta ansvar för att samordna olika insatser och sammankalla till strategiska möten på regional nivå. Att kunna arbeta på olika nivåer och med många olika samarbetspartners är en av Länsstyrelsens stora styrkor. Länsstyrelsen har genom ett stort kontaktnät, som omfattar både statliga myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer, kontakter med myndigheter på så väl central nivå som med enskilda organisationer på lokal nivå. Vi uppfattas av våra samarbetspartners som en neutral part. Ett av Länsstyrelsens viktiga uppdrag är att genom utvecklingsmedel främja utveckling i Skåne av olika insatser och kompetenshöjning inom området våld och förtryck i hederns namn. Vi har under åren följt många intressanta verksamheter som tack vare stöd från Länsstyrelsen har kunna utveckla metoder, starta nya insatser, utbilda personal på ett sätt som de annars aldrig haft möjlighet att göra, insatser som många gånger sedan har kunnat implementeras i ordinarie verksamhet. Vidare har Länsstyrelsen en viktig roll som kunskapsspridare i länet. Genom vårt breda kontaktnät förmedlar vi kontinuerligt information om metodutveckling, föreläsningar, konferenser inom ämnet. Vi anordnar själva och/eller i samverkan med andra verksamheter utbildningsdagar för olika målgrupper. Vi har en central roll i att bjuda samman olika myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Genom den nära kontakten med olika verksamheter har vi även en god bild över hur behoven ser ut inom olika områden och på olika ställen i länet. För att kunna utföra ett bra långsiktigt arbete är det viktigt med uppdrag som sträcker sig över en längre period och med en tydlig samordnande funktion.

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Sammanställning av beviljade. projektmedel till. hedersrelaterat hot och våld. under perioden

Sammanställning av beviljade. projektmedel till. hedersrelaterat hot och våld. under perioden Länsstyrelsen i Blekinge 2007:19 Sammanställning av beviljade projektmedel till hedersrelaterat hot och våld under perioden 2004-2007 Rapport, år och nummer 2007:19 Rapportnamn Sammanställning av beviljade

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet

Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet SOCIALTJÄNT- OCH ARBETSMARKNADSFÖVALTNINGEN ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-17 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänt- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet?

Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet? Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet? En utbildningsdag om ungdomar utsatta för hedersrelaterad våld och förtryck och som utvecklat - eller löper stor risk att

Läs mer

Länsstyrelsens slutredovisning rörande det myndighetsgemensamma uppdraget om våld mot kvinnor

Länsstyrelsens slutredovisning rörande det myndighetsgemensamma uppdraget om våld mot kvinnor Länsstyrelsens slutredovisning rörande det myndighetsgemensamma uppdraget om våld mot kvinnor Samhällsbyggnadsenheten Maria Lindberg Dnr 100-43521-97 Förord Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem,

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen annan kan

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och

Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och Enkätfrågor Inför den samlade slutredovisningen av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämnas stöd till insatser som rör hedersrelaterat våld och förtryck 801-1681-14 Denna enkät utgör huvudunderlaget

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger

Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för Skånesamverkan mot droger MINNESANTECKNINGAR 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Gunvor Landqvist 040/044-25 23 53 Minnesanteckningar från möte den 25 april 2012 med strategiska gruppen för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld

Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld 2009-03-10 Sida 1(6) Ansökan Utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld Uppgifter om sökande Projektets namn Observera att rutorna utökas automatiskt när de fylls i Förebyggande

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (7) 2010-08-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015 Skärholmens stadsdelsförvaltning Relationsvåldsteamet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-24 Handläggare Anna Tsekas Telefon: 08-508 24 103 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Yttrande över remiss om motion

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Handlingsplan våldsbejakande extremism

Handlingsplan våldsbejakande extremism Styrdokument 1 (6)2016-11-22 Fastställd: Instans år-månad-dag x Gäller för: Bollebygds kommun Dokumentansvarig: Handlingsplan våldsbejakande extremism Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne

Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne Att arbeta med barngrupper Erfarenheter och goda råd från barngruppsledare i Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Redaktör: Beställningsadress: Att arbeta med barngrupper Länsstyrelsen i Skåne Län Jette

Läs mer

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8)

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8) 1 (8) UTVECKLINGSLEDARE Yvonne Sawert 08-535 302 64 yvonne.sawert@huddinge.se Samkraft Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2016 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringsbeslut I:3 2013-09-06 S2013/6130/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under 2009-2010 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar

Läs mer

Relationsvåldscentru m

Relationsvåldscentru m Relationsvåldscentru m December 2014 Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel stockholm.se Slutrapport för Relationsvåldscentrum November 2014 Dnr:3.2-96/2014 Utgivare: Socialförvaltningen

Läs mer

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten Våld är varje handling riktad

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017

På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017 På flykt och försvunnen Vad gör vi om ett barn försvinner? 4 maj 2017 Presentationen idag: Regeringsuppdraget till länsstyrelserna Kartläggning av situationen Stödmaterial och metoder Åtgärdsförslag till

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Är r kärleken k fri eller? Det handlar om kärlekk rlek -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Samverkansprojekt Rädda Barnen (Distriktet Östergötland/Sörmland) Socialtjänsten (Socialkontoret

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun 1. Grunduppgifter - samverkande kommun Samverkande kommun/sdf: Kungsholmens sdf Adress: Box 49039 Kontaktperson: Lisbeth Rieser E-postadress till kontaktperson:

Läs mer

Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län

Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Utlåtande 2012:109 RVII (Dnr 325-983/2012) Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2015-01-01 1 Vision Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskoltet Sammanträdesdatum 2015-03-02 7 (11) 37 Dnr 2015/7 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 INLEDNING Kriscentrum

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, Rikspolisstyrelsen Anna Sjöstrand Arnell Socialförvaltningen

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET FÖRÄLDRASTÖDSLINJEN I HÄSSELBY VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALT- NING

UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET FÖRÄLDRASTÖDSLINJEN I HÄSSELBY VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALT- NING SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOUMEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET FÖRÄLDRASTÖDSLINJEN I HÄSSELBY VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALT- NING Att söka bidrag

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Att utveckla en handlingsplan i skolan. ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld

Att utveckla en handlingsplan i skolan. ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld Att utveckla en handlingsplan i skolan ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld Arbetsgång Steg 1) Mandat Innan arbetet sätts igång bör det vara väl förankrat hos rektorerna, som sedan ger personalen

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden 7 anställda 6 pågående projekt Säte

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer