Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009"

Transkript

1 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 Kapitel 1: Inledning Regeringen har, genom regeringsbeslut den 7 februari och 18 december 2008, avsatt sammanlagt kronor till länsstyrelserna för uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen i Skåne län har, enligt regleringsbrev 18 december 2008, av dessa medel tilldelats kronor att fördela under år Medlen avser fördelning av utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inom såväl kommunal som ideell verksamhet, skyddat boende för personer utsatta för hedersvåld samt till administrationskostnader (5%). Länsstyrelsen i Skåne län har tillsammans med de andra storstadslänen, Stockholm och Västra Götaland, i uppdrag att stödja och samordna utvecklingen av skyddat boende. En redovisning av uppdraget ska överlämnas till Regeringskansliet (Integrationsoch jämställdhetsdepartementet) senast den 31 december Kapitel 2: Fördelning av medel avseende hedersrelaterat våld och förtryck Förebyggande insatser Fördelning av medel för förebyggande insatser 2009 framgår av tabellen under Kapitel 4: Hur har anvisade medel använts?. Länsstyrelsen i Skåne län gick ut med inbjudan att ansöka om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck till berörda verksamheter i länet i januari Sista ansökningsdag var den 28 februari Redovisning - uppdrag HRV 2009 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 INFORMATION 2(16) Sammanlagt 24 ansökningar inkom. 1 Den totala summan av sökta medel uppgick till kronor. Länsstyrelsen avslog tre ansökningar (KFUM/KFUK Kiosk i Malmö, Iran-Svenska Solidaritetsföreningen i Malmö samt Lunds universitet/universitetssjukhuset MAS i Malmö). Ansökningarna avslogs på grund av den begränsade tilldelade summan av utvecklingsmedel. I fördelningen av medel har Länsstyrelsen gjort vissa prioriteringar. Övergripande har Länsstyrelsen främjat: Fortsatt stöd till välfungerande verksamheter som har fått medel ur tidigare års anslag gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Insatser som vänder sig till olika målgrupper. När det gäller de utsatta är det viktigt att se att det inte är en homogen grupp, främst flickor är utsatta, men det drabbar även äldre kvinnor och pojkar/män. I det förebyggande arbetet är det också viktigt att jobba med utsatta ungdomars föräldrar. Insatser inom olika faser. För att kunna motverka hedersrelaterat våld och förtryck är det angeläget att jobba på olika plan. Att jobba förebyggande är en del, samtidigt är det viktigt att det finns professionell hjälp i den akuta situationen samt stöd på längre sikt. Verksamheter som arbetar med frågan och möter målgruppen vittnar om att det finns ett stort behov av olika former av långsiktigt stöd. Insatser inom kommunal verksamhet. Eftersom det traditionellt har varit främst frivilligorganisationer som ansökt om medlen försöker Länsstyrelsen att uppmuntra fler kommuner att ansöka. Viktigt att till exempel socialtjänsten har kunskap om problematiken i bemötandet av ungdomar/vuxna, inte minst vid placering av en individ som är utsatt för hedersvåld. Insatser inom skolan. Skolan är en bra utgångspunkt i arbetet med ungdomar eftersom man når en bred målgrupp. Aktiviteter utanför skolan når inte alltid de mest utsatta eftersom de oftast inte tillåts vara mer än i skolan och i hemmet. Insatser som är geografiskt spridda i Skåne. Majoriteten av verksamheter är placerade i Malmö. Länsstyrelsen försöker att uppmuntra verksamheter i andra kommuner att ansöka om medlen, viktigt att det finns tillgång till insatser i olika områden. 1 En ansökan avsåg medel för skyddat boende och behandlades därför i samband med fördelning av medel avsatta för ändamålet. Två ansökningar avsåg nationella projekt och behandlades därför vid senare tillfälle i samråd med Länsstyrelsen i Östergötland.

3 INFORMATION 3(16) Gällande övergripande mönster och trender kan Länsstyrelsen se att fler verksamheter som ovan nämnts blivit mer uppmärksamma på målgruppens behov av långsiktigt stöd. Idag finns det fler verksamheter som inriktar sig på stöd efter den akuta fasen, exempelvis föreningen Tänk om! och Röda Korset Malmö som arbetar med självhjälpsgrupper respektive kontaktpersoner. Länsstyrelsen kan också se att det är alltfler kommuner som ser ett behov av kunskaper och insatser på området genom att det är alltfler kommuner som ansöker om dessa medel. Dock syns inte det i detta anslag, utan först i anslaget En utveckling vi har sett i Skåne är att projekt tenderar att lyftas från regional till nationell nivå, till exempel RFSL Rådgivningen Skånes projekt Heder.nu, Kristianstad kommuns projekt Din bror och Föreningen Tänk om! Vi uppfattar det som en positiv utveckling, men att det ställer krav på de nationella medlen. Vi ser ett behov av att utöka den nationella potten som är förhållandevis liten idag, dels för att antalet nationella projekt ökar och dels för att nationella projekt i sig är mer omfattande och således genererar större kostnader. 2.2 Skyddat boende för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 12 maj 2009 att fördela medel till förebyggande insatser mot våld och förtryck i hederns namn med totalt kronor. Till skyddat boende avsattes kronor. Resterande medel avsattes till strategiska projekt, erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling. Länsstyrelserna i storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, gick gemensamt ut med inbjudan att ansöka om medel gällande skyddat boende för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Sista ansökningsdag var den 15 juni Sammanlagt tio ansökningar inkom, varav fyra berörde Skåne. Den totala summan av sökta medel uppgick till kronor, varav kronor för enbart Skåne. Länsstyrelserna beslutade att fördela utvecklingsmedel till skyddat boende med totalt kronor. Länsstyrelsen i Skåne beslutade att tilldela Kvinnojouren i Höganäs och ATIM Kvinnojour i Malmö kronor vardera. Övriga

4 INFORMATION 4(16) ansökningar, Femcenter i Malmö och VoB Syd, avslogs på grund av den begränsade tilldelade summan av utvecklingsmedel. Uppföljning av skyddat boende görs gemensamt av Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne genom en omfattande enkätuppföljning av ca 20 boenden som är spridda i hela landet som vi vet eller tror tar emot personer utsatta för hedersrelaterat våld. Syftet med enkäten är att få en bild av antal platser, hur platserna används, boendets finansiering, kvalitet, övriga insatser etc. Redovisningen ska lämnas till Regeringen i mars Insatsernas resultat Utbildning för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis, hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer (och andra berörda aktörer), Polismyndigheten i Skåne har genomfört utbildningsinsatser för poliser. Fokus har legat på att ge poliser i yttre tjänst den kunskap som krävs för att kunna se varningssignaler och tidiga tecken på att det handlar om hedersvåld. I vissa delar har de anlitat Iran-svenska föreningen i Malmö som föreläsare. Detta är ett led i polisens förebyggande insatser mot unga personers utsatthet för våld och förtryck i hederns namn. Utbildningen har bestått av sammanlagt fem tillfällen, totalt 300 deltagare. Kvinnojouren Femcenter i Malmö har varit ute och informerat om sin verksamhet och om hedersrelaterat våld och förtryck på skolor i Malmö, till exempel vid två tillfällen på Munkhätteskolan. De har också tagit emot besök av socialtjänsten samt gymnasieelever och skolkuratorer från Karlskrona. Förutom utåtriktad verksamhet har Femcenter skyddat boende och jourtelefon (för mer information om antal boende kvinnor och barn samt rådgivningssamtal, se bifogad statistik). Länsstyrelsen bedömer att Femcenter på kort tid etablerat sig som en viktig resurs när det gäller hedersvåld, främst i Malmö för såväl socialtjänst som andra frivilligorganisationer, men även i övriga Skåne. Svalövs kommun beviljades medel för en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänsten. RFSL Rådgivningen Skåne har under 2009 haft information kring HBT-frågor och hedersproblematik för yrkesverksamma i Skåne.

5 INFORMATION 5(16) Utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i aktörernas (i första hand kommuners och andra myndigheters) ordinarie verksamheter, Helsingborg stad, socialtjänsten, har beviljats medel för familjearbete. Två socialsekreterare arbetar med ärenden som omfattar ungdomar (både flickor och pojkar) där hotbilden bedöms som allvarlig och det finns ett starkt behov av skydd. Deras utgångspunkt i arbetet är att bemöta ungdomen som en självständig individ, men som en del av ett familjesystem. Detta synsätt och arbete med hela familjen öppnar upp för möjligheter till att påverka och skapa förändring. Antal ärenden framgår inte i slutrapporten, dock bifogas en intervju med en tidigare klients föräldrar. För mer information, se intervjun som bifogas denna rapport. Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå, Jämfört med tidigare är det idag alltfler verksamheter som samverkar och använder sig av varandra. Frivilligorganisationerna har ett ökat samarbete sinsemellan och deras insatser har på ett tydligare sätt blivit kända för kommunal verksamhet. Ett exempel är att man i Malmö stad fått till stånd en dialog mellan socialtjänst och ideella kvinnojourer vad gäller placering av våldsutsatta kvinnor på skyddat boende. Ett annat exempel är att kommunerna idag anlitar frivilligorganisationer för att lära sig mer om hedersrelaterade frågor och att skolorna släpper in dem i skolan för att diskutera dessa frågor med både elever och lärare. Insatser för att höja kunskapen och medvetandet om frågorna, Trelleborgs kommun anordnade en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck. På utbildningsdagen deltog 134 personer från kommunens olika förvaltningar, skolans resursteam, polis, sjukvård och den ideella brottsoffer/kvinnojouren. Frågan har sedan dess alltmer uppmärksammats i Trelleborg. En märkbar effekt är att både socialtjänsten och enheten Arbete och försörjning inom kommunen samt den ideella jouren ansökt om medel ur anslaget 2010 för att jobba med frågor som rör hedersförtryck. Nätverket Skånes kvinnojourer anordnade en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck för sina medlemmar. På utbildningsdagen var 12 jourer

6 INFORMATION 6(16) representerade, totalt 55 deltagare. Svårt att se en konkret förändring, men enligt utvärderingen från utbildningsdagen innebar den ett erfarenhetsutbyte mellan jourerna och bidrog till ökad kunskap om problematiken generellt. Kvinnojouren i Höganäs arbetar med att ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Parallellt med det föreläser de för andra jourer och på skolor och arbetar för att sprida information om sin verksamhet och hedersvåld på relevanta platser i kommunen, till exempel på skola och vårdcentral. Jouren har också anordnat fysiska aktiviteter för kvinnorna i det skyddade boendet, till exempel har de haft sex gympapass för fem kvinnor. Jouren är relativt liten men utvecklar sitt arbete ständigt, de har etablerat en god kontakt med vissa skolor i kommunen och planerar att under 2010/2011 genomföra temadagar om våld i skolan. Lunds Kvinnoforum satte upp en teaterföreställning om hedersrelaterat våld och förtryck för högstadie- och gymnasieskolor i främst Lunds kommun. Föreställningen visades för flera skolklasser i Skåne. Insatser som fångar upp ett aktivt deltagande och organiserar dem som själva riskerar att utsättas för hot och våld, och Länsstyrelsen i Skåne län har som ovan nämnts prioriterat insatser som riktar sig till skolan. United Sisters, Elektra, Iran-svenska föreningen i Malmö och Rädda Barnen i Malmö är fyra frivilligorganisationer som beviljats medel för att gå ut i högstadie- och gymnasieskolor och föreläsa om heder. United Sisters Malmö har haft sammanlagt 11 tjejgrupper som träffats regelbundet under ett år. Sex grupper under våren, varav fyra av dem träffades i deras lokaler i Malmö, en av dem i Kristianstad (ett basketlag) och en på Sofielundsskolan i Malmö. Under hösten träffades fem tjejgrupper, varav tre i deras lokaler i Malmö, en på Sofielundsskolan och en på Bellevuegymnasiet. Varje grupp träffades i genomsnitt 10 gånger. Syftet med verksamheten är att stötta unga tjejer och diskutera jämställdhet, diskriminering, självkänsla, mänskliga rättigheter, relationer och heder. Insatsen har nått ca 200 tjejer under Av dessa har närmare 100 tjejer deltagit i regelbunden grupp/coachverksamhet och ca 140 tjejer deltagit i den öppna verksamheten (varav ca 30 stycken tillhör även den första gruppen som deltar i regelbunden

7 INFORMATION 7(16) verksamhet). 35 tjejer har haft tillgång till en personlig coach. Efter varje avslutad grupp har tjejerna själva fått uppskatta effekterna av träffarna. Samtliga tjejer svarar att de har gett dem bättre självkänsla, självförtroende och kunskap om sina rättigheter samt att gemenskapen har betytt mycket för dem. Elektra Malmö har varit aktiva på sammanlagt 7 skolor i Malmö. De har haft föreläsningar för elever och skolpersonal med uppföljning i form av dialogträffar för eleverna samt diskussion, uppföljning och planering för skolpersonalen. Elektra har även föreläst för elevernas föräldrar i den mån skolan har kunnat samla föräldrarna. Dock har de inte nått målgruppen i den omfattning som de önskade. Majoriteten av föräldarna uteblev från föreläsningarna. Skolpersonalen har förklarat det med att föräldrarna genrellt inte visar så stort intresse för föräldraträffar utöver utvecklingssamtal med enskilda elever/föräldrar. För mer information, se bifogad statistik. Iran-svenska föreningen i Malmö har under 2009 samverkat med två skolor i Malmö, Nya Stenkullaskolan och Kroksbäcksskolan. På Nya Stenkullaskolan startade de tjej/killgrupper samt andra aktiviteter för hela skolan, men med fokus på två förberedelseklasser. I varje klass jobbade de med 25 elever två gånger i veckan. De hade totalt tre grupper, två killgrupper och en tjejgrupp. På Kroksbäcksskolan hade de två tjejgrupper som träffades på fritiden, en för lågstadie- respektive högstadieelever och en killgrupp med elever från åk 4-5. Tjejgruppen på högstadiet avbröt träffarna efter ungefär halva terminen på grund av andra aktiviteter, men de andra grupperna fortsatte som planerat hela terminen ut och hade avslutningsfest med projektgruppen. Grupperna har träffats under två terminer, en timme en gång i veckan. Iran-svenska föreningen har även föreläst och haft utbildningar för personal inom Polismyndigheten i Malmö och Stockholm, Stena fastigheter som har mycket kontakt med boende i segregerade stadsdelar i Malmö, Malmö högskola etc. Föreningen bedriver även opinionsarbete. Rädda barnen Malmö har genomfört samtalsgrupper på högstadieskolor under en och en halv termin. Sammanlagt har de haft ca 30 samtalsträffar, två timmar per gång en gång i veckan.

8 INFORMATION 8(16) Föreningen Tänk om! har haft samtalsträffar för unga tjejer som utsattas för/riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i Eslöv kommun. De har träffats ca en gång i veckan, sammanlagt ca träffar. Föreningen har även erbjudit flera individuella samtal och olika aktiviteter. Projektet avslutades med att tjejerna spelade in en egen skiva. Projektet har haft en god och positiv utveckling, föreningen har tillsammans med en del av tjejerna som deltog i tjejgruppen startat självhjälpsgrupper för unga tjejer som varit utsatta för hedersvåld och hamnat i olika former av missbruk och kriminalitet. Självhjälpsgrupperna finns idag både i Malmö och Sthlm. KFKR (Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter) har dels arbetat med rådgivning till kvinnor utsatta för hedersförtryck och dels med informationsspridning om sin verksamhet (och även övrig stödverksamhet till våldsutsatta kvinnor i Malmö) till kvinnor med utländsk bakgrund, till exempel på SFI, Komvux och Flyktinghälsan. De uppskattar att de har nått sammanlagt 650 kvinnor, ca 20 kvinnor har deltagit i enskilda rådgivningssamtal. Länsstyrelsen önskar att de hade nått fler kvinnor i rådgivningen, samtidigt har de varit ett betydelsefullt stöd, både praktiskt och emotionellt, för de aktuella kvinnorna. KFKR vidareutvecklar sin verksamhet, i dagsläget anordnar de träffar för kvinnor och barn två gånger i veckan. Röda Korset Malmö har bedrivit ett projekt som heter Diser som vänder sig till kvinnor som är/har varit placerade på skyddat boende. Projektet syftar till att introducera dessa kvinnor för olika typer av fritidsaktiviteter för att underlätta för dem att skapa nya nätverk. Röda Korset har träffat ca 20 tjejer under 2009 (via Embla, Kriscentrum och Femcenter i Malmö). Tyvärr är det ingen av kvinnorna som gått vidare och utvecklat sitt nätverk (när slutrapporten skrevs). Tre kvinnor har medverkat på en av Röda korsets nätverksträffar. Sammantaget har projektet inte nått önskad effekt. Länsstyrelsen har trots det beviljat dem ytterligare medel för 2010 då vi fortfarande tror på och ser behovet av verksamheten. Röda korset fortsätter att utveckla nya metoder för att dels motivera kvinnorna och dels etablera en god kontakt med befintliga/nya skyddade boenden. Lunds Kvinnoforum bedriver samtalsgrupper på olika språk för föräldrar i Lunds kommun. De har haft tre olika grupper, sammanlagt har ca 30 personer gått utbildningen. Lunds Kvinnoforum har även varit ute och träffat flera skolklasser, totalt 200 elever och skolpersonal.

9 INFORMATION 9(16) Somalilands förening i Malmö riktar sig till målgruppen nyanlända somalier som de träffar på Migrationsverket eller i deras föreningslokal. Två gånger i månaden informerar de om sin verksamhet på Migrationsverket och dagligen tar de emot individer som söker hjälp och rådgivning. Sammanlagt har de mött ca 100 somalier på Migrationsverket, varav ett 70-tal av dem sedan sökt sig till deras lokal eller kontaktat dem via telefon. Deras insats som riktar sig till ungdomar har skett på tre plan; gruppträffar i föreningslokalen, individuella samtal och genom deras blogg. De har haft individuella samtal med ca 20 ungdomar och fem större ungdomsmöten där omkring 25 personer varit närvarande varje gång unika har besökt bloggen. Fokus i projektet ligger på att försöka att ge nyanlända somalier en bättre start i Sverige, informera om hur det svenska samhället fungerar, diskutera frågor om kulturkrockar, identitet, barnuppfostran, jämställdhet, mänskliga rättigheter, information om var man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp etc. Föreningen når sin målgrupp i stor utsträckning och utför ett betydelsefullt arbete. Dock brottas målgruppen med en komplex och tung problematik, till exempel missbruk av kat, vilket innebär att frågan om våld tenderar att överskuggas av de andra problemen. Albanska Föreningars Union i Malmö beviljades medel för utbildningsinsatser för albanska kvinnor i det svenska språket. Tyvärr visade det sig att var svårare att nå målgruppen än förväntat. Insatser som stimulerar bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med målgruppen Länsstyrelsen i Skåne län startade 2007, tillsammans med Svaneskolan i Lund och Selma Lagerlöf gymnasiet i Landskrona, ett forum för skolkuratorer kring hedersfrågor och har sedan dess sammankallat till nätverksträffar för skolkuratorer i Skåne ca 2-4 gånger per år. Nätverket har utvecklats genom åren med erfarenhetsutbyten, kompetensutveckling osv. För mer information om insatser som genomförts inom ramen av nätverket se nästa kapitel, 3.1 Övergripande bild.

10 INFORMATION 10(16) Vidare bjuder Länsstyrelsen i Skåne län in till erfarenhetsutbyten för de verksamheter som fått utvecklingsmedel genom Länsstyrelsen. Verksamheterna, frivilligorganisationer och kommuner och ibland även statliga myndigheter, får en chans att visa upp sig och träffa andra som kan vara intressanta att samarbeta med i framtiden. Träffarna är mycket uppskattade och bidrar till flera nya samarbeten mellan olika verksamheter och träffar i mindre konstellationer. Vi har även sett att utbildningsdagar och föreläsningar som Länsstyrelsen sammankallar till skapar möjligheter till nya kontakter, nätverksträffar osv. Det finns ett stort intresse av att samarbeta, men det är inte alltid man hinner träffa andra som arbetar med samma frågor och därför tar verksamheterna chansen att knyta kontakter när de kommer samman vid olika tillställningar. Kapitel 3: Länsstyrelsens egna insatser/projekt 3.1 Övergripande bild Länsstyrelsen i Skåne län beviljade Kvinnojouren i Ängelholm kronor för att skriva en handbok för myndigheter om hur man kan stödja personer som lever med skyddad identitet. Medel togs från kvarstående medel avsedda för strategiska projekt. Projektet startade augusti 2009 och pågick under ett år. Det resulterade i två handlingsplaner för Ängelholms kommun, en för skolan respektive en för socialtjänsten. Handlingsplanerna har bemötts med mycket positiva reaktioner, inte bara i Ängelholm utan även på regional och nationell nivå. Handlingsplanerna har presenterats för det regionala nätverket Skolkuratorer mot hedersförtryck. Man gick vidare och undersökte möjligheterna att lyfta projektet till nationell nivå. Skolverket, Länsstyrelsen Östergötland, Rädda Barnen och Allmänna Barnhuset sammankallades till ett möte i Stockholm och nationella projektmedel ansöktes hos Länsstyrelsen i Östergötland. Ansökan har beviljats vilket innebär att projektet kommer att utvecklas under I februari 2009 anordnade Länsstyrelsen i Skåne län i samverkan med nätverket Skolkuratorer mot hedersförtryck samt representant från Skolverket en informationsdag för rektorer i Skåne gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med utbildningsdagen var att belysa hur man inom skolan kan samverka för

11 INFORMATION 11(16) att upptäcka tidiga signaler på att en ungdom är utsatt för hedersförtryck, hur skolledning, elevhälsan och pedagoger kan samverka i det akuta skedet och former för samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Syftet var också att lansera det Startpaket om hedersförtryck som Länsstyrelsen tog fram i samverkan med nätverket. Paketet innehöll metodstöd för att utveckla handlingsplan, handbok om hedersförtryck, rapport om hedersförtryck på grund av sexuell läggning och litteratur/filmtips. Paketet skickades ut till samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Skåne. Det nådde målgruppen (skolpersonal) i relativt stor utsträckning, dock hade man kunnat jobba mer för att sprida och implementera materialet i skolorna. Länsstyrelsen nådde inte riktigt målgruppen rektorer i den omfattning som vi önskade, men uppslutningen av annan skolpersonal, till exempel från elevhälsan, var bra. En positiv effekt av Startpaketet var att flera skolor kontaktade Länsstyrelsen och i samband med det blev informerade om kuratorsnätverket. Nätverket har således utvecklats och utvidgats. Vid den senaste träffen närvarade ca 30 skolkuratorer. Nästa träff är planerad till februari RFSL Rådgivningen Skånes projekt Heder.nu som finansierades av både nationella medel hos Länsstyrelsen i Östergötland och av regionala medel hos Länsstyrelsen i Skåne län beviljades sammanlagt kronor för att jobba med HBT-frågor och hedersförtryck. Under 2009 hade de löpande kontakt med utsatta och hjälpsökande ungdomar via telefon, e-post och personliga möten. De hade regelbunden samtalsterapi med sex ungdomar och kontakt med ca 15 ungdomar via telefon/e-post. Mycket arbete har också lagts på hemsidan heder.nu som vänder sig till HBT-ungdomar. Vidare har de handlett främst socialsekreterare i deras kontakt med HBTungdomar utsatta för hedersvåld. På förfrågan har de skickat ut informationsmaterial, bland annat en grundbroschyr som de tagit fram själva, till yrkesverksamma i hela landet (skola, ungdomsmottagning, studentkår). I december 2009 föreläste de i Skellefteå för ca 50 nyckelpersoner som arbetar med hedersrelaterade frågor i Västerbotten och Norrbotten. I övrigt har de både föreläst och deltagit i konferenser som vänder sig till berörda målgrupper.

12 INFORMATION 12(16) Länsstyrelsen anordnade två erfarenhetsutbyten för de verksamheter som har beviljats medel för förebyggande insatser och skyddat boende ur anslaget 2009, ett i juni och ett i november Erfarenhetsutbytena innebär möjligheter för verksamheterna att träffas, utbyta information/erfarenheter, lyfta viktiga frågor och skapa kontaktnät för samverkan. Träffarna har lett till utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå. Det har delvis inneburit en närmare kontakt mellan frivilligorganisationer och kommunala verksamheter. Länsstyrelsen har deltagit i den nationella arbetsgruppen som fick i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för projektredovisning. Arbetsgruppen bestod av representanter från Länsstyrelsen i Östergötland, Västra Götaland, Norrbotten samt Skåne. Gruppen träffades vid tre tillfällen i Stockholm. Resultatet är två parallella vägledningar, en som är avsedd för projektägare respektive Länsstyrelsens projekthandläggare. För mer information, se bifogade vägledningar. I övrigt har Länsstyrelsen deltagit i möten/konferenser/utbildningar på såväl nationell som regional och lokal nivå gällande hedersrelaterat våld och förtryck. 3.2 Konsultation Länsstyrelsen får samtal om något ärende ca en gång i månaden. Oftast handlar det om individärenden där yrkesverksamma, till exempel socialtjänsten, vill ha kännedom om lämpligt skyddat boende, jourverksamhet på specifik ort osv. Ibland kan det vara yrkesverksamma som vill ha tips om föreläsare eller litteratur. Har det varit skolpersonal som ringt har vi kunnat erbjuda Startpaketet och om det varit personal inom sjukvården har vi erbjudit boken "Hedersrelaterat våld och förtryck - ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården". Övergripande handlar det mycket om att ge information, hänvisa till rätt instans eller ge tips om föreläsare/litteratur/aktuell forskning. I rena individärenden där det inte räcker med att informera hänvisar vi till berörd insats såsom socialtjänst, kvinnojour/tjejjour, skyddat boende eller Socialstyrelsen.

13 INFORMATION 13(16) Kapitel 4: Hur har de anvisade medlen använts? Tabellen nedan visar fördelning av medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Hur de anvisade medlen används framgår även i bifogad excel-fil. Nr Verksamhet Beviljat belopp 1 Helsingborg stad kr 2 Trelleborgs kommun kr 3 Elektra Malmö kr 4 Tänk om! Malmö kr 5 Kvinnojouren i Höganäs kr 6 KFKI Malmö kr 7 Femcenter Malmö kr 8 Svenska Röda Korset Malmö kr 9 Polismyndigheten Malmö kr 10 Iran-Svenska föreningen Malmö kr 11 Lunds Kvinnoforum projekt kr 12 United Sisters Malmö kr 13 Malmö kvinnojour kr 14 Svalövs kommun kr 15 Somalilands förening i Malmö kr 16 Albanska föreningars Union Malmö kr 17 Rädda Barnen Rosengård Malmö kr 18 Lunds Kvinnoforum projekt kr TOTALT: kr Kapitel 5: Nulägesbeskrivning och hur arbetet kan gå vidare 5.1 Uppföljning och dokumentation Samtliga verksamheter som fått medel för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck lämnar del- och slutrapport till Länsstyrelsen. I slutrapporten redovisar verksamheten samtliga insatser som har genomförts under projektperioden och sammanlagda kostnader för projektet. I rapporterna har de möjlighet att lyfta särskilda behov och annan relevant information som

14 INFORMATION 14(16) Länsstyrelsen tar med sig i kommande bedömning av fördelning av utvecklingsmedel samt i planeringen av våra egna projekt. Länsstyrelsen har förutom i den interna verksamhetsberättelsen för 2009 även redovisat anslaget 2009 till Brå som ansvarar för den nationella utvärderingen av hela handlingsplanen. Redovisningen lämnades den 19 juli 2010 (för mer information, se bifogad enkät). 5.2 Läget i länet Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att utvecklingen i länet är positiv på flera sätt. De befintliga insatserna utvecklas på ett positivt sätt och når sina målgrupper i stor utsträckning, samtidigt tillkommer det nya verksamheter som ser behov av att arbeta med dessa frågor. Mellan verksamheterna, såväl kommunala som ideella, sker det ett utbyte av kunskap och erfarenheter. Samverkan sker i olika former och genom nätverk på olika nivåer. Vi ser en klart ökad andel kommuner i olika delar av Skåne, socialtjänst i viss mån skola, som söker medel för kunskapsutveckling till personal och för att utveckla insatser kring hedersfrågor, vilket är väldigt positivt. Länsstyrelsen planerar att ta fram en regional hemsida med information, råd och hänvisningar om hedersförtryck som vänder sig till yrkesverksamma. Under våren 2010 har vi undersökt förutsättningarna för att ta fram en sådan sida. Danijela Petrovic, Folkhälsovetenskapliga programmet, Malmö Högskola, har intervjuat yrkesverksamma från socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning i Skåne. Den regional samverkansgrupp mot Våld i nära relationer bestående av Polisen, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården samt Länsstyrelsen fortsätter att utveckla sitt arbete. Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderad i det övergripande området Våld i nära relationer. När det gäller samverkan kring hedersvåld ser vi att samarbetet mellan dels socialtjänst och frivilligorganisationer (skyddat boende) och dels socialtjänst och skolan behöver förbättras. 5.3 Framtida behov

15 INFORMATION 15(16) Vi ser ett behov av att fortsätta arbeta för ökad kunskapsspridning/utveckling, särskilt inom kommunal verksamhet, socialtjänsten. Kunskap är grundläggande för att kunna bemöta den utsatta och bedöma skyddsbehovet, men också för att tidigt kunna se varningssignaler och tecken på att det handlar om hedersvåld. I relation till detta behövs det också mer kunskap om samverkan kring dessa frågor, kunskap om vilken skyldighet respektive myndighet/organisation har i den specifika situationen och hur ansvarsfördelningen ser ut. Det finns även ett behov av kompetensutveckling inom olika specialområden, t ex kring hur man hanterar personer som lever med skyddad identitet t ex på grund av att de varit utsatta för hedersrelaterat våld, samband mellan missbruk och hedersproblematik, HBT hedersproblematik och att sprida kunskap om gift mot sin vilja. Länsstyrelsen ser ett stort behov av att utveckla efterarbetet/stödet till personer utsatta för hedersrelaterat våld och som har bott i skyddat boende, samt att i den mån det går arbeta med hela familjen för att finna en lösning som är långsiktigt hållbar för den utsatta. Skolorna behöver mer stöd för att kunna arbeta förebyggande genom attitydförändring, stärka självkänslan hos ungdomarna och för att kunna bemöta utsatta ungdomar på ett rätt sätt. Flera frivilligorganisationer är ute i skolorna och arbetar med dessa frågor och det är viktigt att detta arbete får fortsätta att utvecklas. Länsstyrelsen ser även nätverket Skolkuratorer mot hedersförtryck som ett bra sätt att nå ut till skolorna och få information om vad som behövs. Vi ser vidare behov av ytterligare insatser som arbetar med attitydförändringar hos föräldrar, ett långsiktigt arbete, då det många gånger är svårt att nå målgruppen. Länsstyrelsen ser ett behov av att öka anslagen för de nationella utvecklingsmedlen som fördelas genom Östergötlands län. I Skåne har några projekt utvecklats lokalt och regionalt och har sedan varit redo att spridas nationellt i landet och vi har då motiverat till att söka nationella medel, t ex beviljades tre skånska projekt nationella medel ur anslaget för Detta har medfört att antalet ansökningar till de nationella medlen har ökat samt att de nationella ansökningarna i sig är mer omfattande och genererar ofta större kostnader.

16 INFORMATION 16(16) 5.4 Länsstyrelsens roll i den fortsatta utvecklingen Länsstyrelsen har en viktig samordningsfunktion. Det är flera myndigheter som har fått uppdrag och arbetar inom området och då är det viktigt att någon kan ta ansvar för att samordna olika insatser och sammankalla till strategiska möten på regional nivå. Att kunna arbeta på olika nivåer och med många olika samarbetspartners är en av Länsstyrelsens stora styrkor. Länsstyrelsen har genom ett stort kontaktnät, som omfattar både statliga myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer, kontakter med myndigheter på så väl central nivå som med enskilda organisationer på lokal nivå. Vi uppfattas av våra samarbetspartners som en neutral part. Ett av Länsstyrelsens viktiga uppdrag är att genom utvecklingsmedel främja utveckling i Skåne av olika insatser och kompetenshöjning inom området våld och förtryck i hederns namn. Vi har under åren följt många intressanta verksamheter som tack vare stöd från Länsstyrelsen har kunna utveckla metoder, starta nya insatser, utbilda personal på ett sätt som de annars aldrig haft möjlighet att göra, insatser som många gånger sedan har kunnat implementeras i ordinarie verksamhet. Vidare har Länsstyrelsen en viktig roll som kunskapsspridare i länet. Genom vårt breda kontaktnät förmedlar vi kontinuerligt information om metodutveckling, föreläsningar, konferenser inom ämnet. Vi anordnar själva och/eller i samverkan med andra verksamheter utbildningsdagar för olika målgrupper. Vi har en central roll i att bjuda samman olika myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Genom den nära kontakten med olika verksamheter har vi även en god bild över hur behoven ser ut inom olika områden och på olika ställen i länet. För att kunna utföra ett bra långsiktigt arbete är det viktigt med uppdrag som sträcker sig över en längre period och med en tydlig samordnande funktion.

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding Våga göra skillnad En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg

Tryck: Berlings Skogs Trelleborg Lärande exempel Lärande exempel att förebygga konfl ikter mellan individ och familj Integrationsverkets rapportserie 2002:14 Integrationsverket, 2002 ISSN 1404-5370 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras.

Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. Misstro - Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. November 2013, RFSL Rapporten är utarbetat av: Sofia Kuno, brottsoffersamordnare, Kina Sjöström, brottsoffersamordnare,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juli 2008

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer