Kommunfullmäktige. Protokoll Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande Wendla Thorstensson (C) Charlotta Englund (C) Peter Sahlqvist (C) Kent Runesson (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm (C) Liselotte Laurén (C) Håkan Söderman (M) John Hägglöf (M) Linnéa Hägglöf (M) Jonas Hellberg (M) Jonas Hansen (KD) Eva Blomqvist (FP) Pia Frohman (MP) Kjell Edlund (S) Anette Andersson (S) Lennart M Pettersson (S) Lars-Gunnar Forsberg (S) Michael Larsson (S) Minette Svensson (S) Mikael Bergdahl (S) Gunilla Pihlblad (S) Margareta Carlsson (V) Kerstin Leijonborg (FL) Johnolov Ohlsson (FL) Jonas Holm (SD) Gerry Milton (SD) Stefan Johansson (SD) Fredrik Steckl (SD) Sören Fagerstedt (KD) ersätter Ulrika Ingvarsson (KD) Kenneth Hagström (S) ersätter Ewonne Granberg (S) Ej tjänstgörande ersättare Rasmus Larsson (C) Gun-Britt Grimsell (C) Eva Bonnevier (C) Leif Göransson (C) Christina Hson Pålsson (M) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) 1

2 Övriga Ordförande Justerare Nämndsekreterare Britt Åhsling Conny Boman Anette Andersson Gustav Olofsson 2

3 LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset i Fjugesta Gustav Olofsson 3

4 Ärendelista 121 Val av justerare 122 Arbetsordning för kommunfullmäktige 123 Köp av fastighet Fjugesta 3: Sammanträdestider för Kommunfullmäktige Yttrande över motion - Motion angående Mötesplats Lekeberg 126 Yttrande över motion - Motion om "Boken kommer" 127 Valärende - Val till styrelser och nämnder m m mandatperiod Anmälan av besvarat medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan 129 Anmälan av nytt medborgarförslag - Medborgarförslag angående att kommunen bör bygga ett utegym i anslutningen till elljusspåret i Fjugesta 130 Anmälan av ny motion - Motion angående att hastigheten på vägen Bergsgatan sänks till 30 km/h på grund av ny förskola 4

5 121 - Val av justerare Ärendebeskrivning Justering måndag 22/ kl : Conny Boman (C) och Anette Andersson (S) : Eva Blomqvist (FP) och Mikael Bergdahl (S) Beslut Kommunfullmäktige väljer till justerare Conny Boman (C) och Anette Andersson (S) och till ersättare Eva Blomqvist (FP) och Mikael Bergdahl (S). Justeringen sker i Lekebergs kommunhus måndag 22 december kl

6 122 - Arbetsordning för kommunfullmäktige (KS ) Ärendebeskrivning Inför den nya mandatperioden har en översyn och uppdatering gjorts av arbetsordningen för kommunfullmäktige, bland annat på grund av ändringar i kommunallagen. Ändringar har gjort kring bland annat att yrkanden ska lämnas skriftligt, att ersättare till justerare ska utses. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige i Lekebergs kommun. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige i Lekebergs kommun. Yrkanden Lennart M Pettersson (S), Kjell Edlund (S), Kerstin Lejonborg (FL), Gunilla Phillblad (S) yrkar att förslaget att yrkanden ska vara skiftliga stryks och den gamla skrivningen behålls. Beslut Kommunfullmäktige antar arbetsordningen för kommunfullmäktige med ändringen att stycket om skriftliga yrkanden behålls som tidgare. Beslutsunderlag Arbetsordning för kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse - Arbetsordning för kommunfullmäktige 220 Arbetsordning för kommunfullmäktige 6

7 7

8 123 - Köp av fastighet Fjugesta 3:218 (KS ) Ärendebeskrivning Lekebergs kommun har kontaktats av företrädare för dödsboet som är ägare till fastigheten Fjugesta 3:218. Fastigheten är belägen söder om ICA på Sannagatan. Fastighetens äger erbjuder nu kommunen att förvärva fastigheten. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt avseende fastighet Fjugesta 3:218. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt avseende fastighet Fjugesta 3:218. Beslut Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt avseende fastighet Fjugesta 3:218. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Köp av fastighet Fjugesta 3:218 Köpekontrakt Fjugesta 3:218 Karta Fjugesta Köp av fastighet Fjugesta 3:218 8

9 124 - Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2015 (KS ) Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplanering för kommunstyrelse och kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunfullmäktige faställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige till följande 23 februari 29 april 15 juni 21 september 23 november Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar föreliggande sammanträdesplanering för kommunfullmäktige år Kommunfullmäktige faställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige till följande 23 februari 29 april 15 juni 21 september 23 november Beslut Kommunfullmäktige faställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige till följande 23 februari 29 april 15 juni 21 september 23 november 9

10 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Sammanträdesplanering för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2015 Sammanträdesrider 2015 KF 10

11 125 - Yttrande över motion - Motion angående Mötesplats Lekeberg (KS ) Ärendebeskrivning En motion angående mötesplats i Lekeberg har inlämnats av Eva Blomqvist för Folkpartiet i Lekeberg. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige i april Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att inhämta synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden som föreslår att motionärens intentioner inarbetas i den pågående utredningen kring Kulturhus med biblioteket som nav i Fjugesta. Förslag till beslut Kommunfullmäktige 1. antar förslag till yttrande, 2. anser därmed att motionen är besvarad. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige 1. antar förslag till yttrande, 2. anser därmed att motionen är besvarad. Yrkanden Eva Blomqvist (FP), Håkan Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige 1. antar förslag till yttrande, 2. anser därmed att motionen är besvarad. Beslutsunderlag Motion- Motion angående mötesplats Lekeberg 11

12 Tjänsteskrivelse angående Mötesplats Lekeberg Yttrande över Mötesplats Lekeberg Protokollsutdrag KUB samt yttrande tjänsteskrivelse från KUB 223 Yttrande över motion - Motion angående Mötesplats Lekeberg 12

13 126 - Yttrande över motion - Motion om "Boken kommer" (KS ) Ärendebeskrivning En motion från socialdemokraterna angående Boken kommer - gratis hemleverans av böcker och talböcker till äldre personer och personer med funktionsnedsättning i kommunen överlämnades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning den Kommunstyrelsens arbetsutskott har inhämtat synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden som i sitt yttrande från den , 71 anser att för ett utarbetande av förslag med alternativa nivåer på service och faktiska kostnader för Boken kommer kräver ytterligare utredning. Förslag till beslut Kommunfullmäktige 1. antar förslag till yttrande, 2.anser därmed motionen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige 1. antar förslag till yttrande, 2. anser därmed att motionen är besvarad. Yrkanden Kjell Edlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige 1. antar förslag till yttrande, 2. anser därmed att motionen är besvarad. 13

14 Beslutsunderlag Motion - Boken kommer gratis hemleverans av böcker och talböcker till äldre personer och personer med funktionsnedsättning i kommunen Tjänsteskrivelse - Motion om Boken kommer Förslag till yttrande över motion - "Boken kommer" Protokollsutdrag Kultur- och bildningsnämnden 182(13631) (2/2) Yttrande - Motion _Boken kommer_(13632)_tmp (2/2) 224 Yttrande över motion - Motion om "Boken kommer" 14

15 127 - Valärende - Val till styrelser och nämnder m m mandatperiod (KS ) Ärendebeskrivning Valärende - Val till styrelser och nämnder m.m. mandatperiod Beslut Kommunfullmäktige väljer till 1. Fullmäktigeberedning Britt Åhsling (M) - Ordförande Jette Bergström (S) - Vice ordförande Jonas Hansen (KD) Margareta Carlsson (V) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) Gerry Milton (SD) Pia Frohman (MP) Conny Boman(C) Johnolov Ohlsson (FL) 2. Kommunstyrelsen Wendla Thorstensson (C) - Ordförande Håkan Söderman (M) - 1:e vice ordförande Kjell Edlund (S) - 2:e vice ordförande Astrid Söderquist (C) Kent Runesson (C) Jonas Hansen (KD) Elin Nilsson (FP) Pia Frohman (MP) Anette Andersson (S) Ewonne Granberg (S) Michael Larsson (S) Jette Bergström (S) Gerry Milton (SD) 15

16 Amanda Höjer (C) Diana Olsén (C) John Hägglöf (M) Pelle Widlund (M) Mikael Bergdahl (S) Kerstin Leijonborg (FL) 3. Kultur- och bildningsnämnden Håkan Söderman (M), Ordförande Annica Zetterholm (C), 1:e vice ordförande Anette Andersson (S), 2:e vice ordförande Diana Olsén (C) Jonas Hansen (KD) Linnéa Hägglöf(M) Minette Svensson (S) Ing-Britt Fransson Karlsson (S) Fredrik Steckl (SD) Eva Bonnevier (C) Pia Frohman (MP) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) Bert Karlsson (S) Anna Wiktorsson (S) Arbetsutskott till och med första nämndmötet 2015 Håkan Söderman (M), Ordförande Annica Zetterholm (C), 1:e vice ordförande Anette Andersson (S), 2:e vice ordförande 4. Vård- och omsorgsnämnden Ordinare Henrik Hult (C) - Ordförande John Hägglöf (M) - 1:e vice ordförande Kjell Edlund (S) - 2:e vice ordförande Astrid Söderquist (C) 16

17 Ulrika Ingvarsson (KD) Göran Östling (M) Mikael Bergdahl (S) Wivie Eriksson (S) Fredrik Steckl (SD) Barbro Göransson (C) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) Marita Johansson (MP) Lennart M Pettersson (S) Margareta Carlsson (V) Arbetsutskott till och med första nämndmötet 2015 Henrik Hult (C) - Ordförande John Hägglöf (M) - 1:e vice ordförande Kjell Edlund (S) - 2:e vice ordförande 5. Valnämnden Ulla Kristina Fintling (C), Ordförande Jens Wååg (M), Vice ordförande Per Berntsson (KD) Kerstin Gunnarson (S) Mait Edlund (S) Sune Ingvarsson (KD) Pia Frohman(MP) Ann-Charlotte mpe-larsson (FP) Yvonne Hagström (S) Gunilla Pihlblad (S) 6. Sydnärkes Miljönämnd 17

18 Leif Göransson (C), vice ordförande Pelle Widlund (M) Michael Larsson (S) Rasmus Larsson (C) Gösta Persson (MP) Lars-Gunnar Forsberg (S) 7. Sydnärkes Byggnämnd Britt Åhsling (M), vice ordförande Lars Laurén (C) Lars-Gunnar Forsberg (S) Diana Olsén (C) Lars Sätter (FP) Åker Gunnarson (S) 8. Sydnärkes Lönenämnd Wendla Thorstensson (C) Kjell Edlund (S) 9. Sydnärkes IT-nämnd Wendla Thorstensson (C) Michael Larsson (S) 18

19 10. Val till nämnden gemensam nämnd för taxe- och avgiftsfrågor inom vård- och omsorgsområdet i Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersunds och Degerfors kommuner Henrik Hult (C) Kjell Edlund (S) 11. Styrelsen Nerikes Brandkår Gun-Britt Grimsell (C) Lennart M Pettersson (S) 12. Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB för tiden från och med bolagsstämma 2015 till och med bolagsstämma 2019 Wendla Thorstensson (C), Ordförande Ewonne Granberg (S), Vice ordförande Håkan Söderman (M) Astrid Söderquist (C) Jette Bergström (S) 13. LekebergsBostäder AB för tiden från och med bolagsstämma 2015 till och med bolagsstämma 2019 Peter Sahlqvist (C), Ordförande Kjell Edlund (S), Vice ordförande Pelle Widlund (M) Sören Fagerstedt (KD) Gunilla Pihlblad (S) 14. LekebergsKommunfastigheter AB för tiden från och med bolagsstämma 2015 till och med bolagsstämma

20 Peter Sahlqvist (C), Ordförande Kjell Edlund (S), Vice ordförande Pelle Widlund (M) Sören Fagerstedt (KD) Gunilla Pihlblad (S) 15. Överförmyndare Sören Fagerstedt (KD) Conny Boman (C) 16. Begravningsförrättare Conny Boman (C) Gunilla Pihlblad (S) 17. Nämndemän vid Örebro Tingsrätt (1 år) Ulf Domargård (C) Amanda Höjer (C) Mait Edlund (S) 18. Gode män enligt Fastighetsbildningslagen för tätortsförhållanden och jord- och skogsbruksfrågor Leif Gröansson (C) Mait Edlund (S) 19. Ombud till Kommuninvest Wendla Thorstensson (C) Kjell Edlund (S) 20. Ombud till förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSFAB) 20

21 Wendla Thorstensson (C) Kjell Edlund (S) 21. Ombud till Lekebergs Kommunala Holding AB bolagsstämma Britt Åhsling (M) Lennart M Pettersson (S) 22. Ombud till LekebergsBostäders AB bolagsstämma Wendla Thorstensson (C) Lennart M Pettersson (S) 23. Ombud till Lekebergs Kommunfastigheters AB bolagsstämma Wendla Thorstensson (C) Lennart M Pettersson (S) 24. Sydnärkegruppen Wendla Thorstensson (C) Kjell Edlund (S) 21

22 Håkan Söderman (M) Anette Andersson (S 25. Revisorer för tiden 1 januari 2015 till och med granskningen av årsredovisningen för 2018 Birgitta Hultin (S), Ordförande Bo Grimsell (C), Vice ordförande Thord Johansson (KD) Åsa Ek(M) Tommy Gustafsson (S) 26. Revisor till kommunalförbundet Nerikes Brandkår för tiden 1 januari 2015 till och med granskningen av årsredovisningen för 2018 Birgitta Hultin (S) 27. Revisor till Sydnärke kommunalförbund för tiden 1 januari 2015 till och med granskningen av årsredovisningen för 2018 Bo Grimsell (C) 28. Sydnärkes kommunalförbund för tiden 1 januari 2015 till och med 31 december 2018 Wendla Thorstensson (C) Kjell Edlund (S) 29. Huvudmän till Lekebergs Sparbank från och med sparbanksstämman 2015 Annica Zetterholm (C) Diana Olsén (C) Liselotte Laurén (C) Bo Grimsell (C) Håkan Söderman (M) Åsa Ek (M) Lennart M Pettersson (S) 22

23 Jette Bergström (S) Christer Hultén (S) Anette Hultén (S) Kjell Edlund (S) Gerry Milton (SD) 30. Bestämmande av den ordning i vilken ersättarna i kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inkallas till tjänstgöring För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Sverigedemokraterna Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning C, M, KD, FP, MP, S, V M,C, KD, FP, MP, S KD,FP, MP, M, C, FL, S, V FP, C, M, KD, MP, S, V, FL S, V, FL, MP, FP, KD, M, C MP, C, M, KD, FP, S, V SD, S, FL, M, FP, KD, C, MP, V Beslutsunderlag Underlag till Kommunfullmäktiges valberedning

24 128 - Anmälan av besvarat medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan (KS ) Ärendebeskrivning Inger Hjerpe och Christer Hjerpe från Mullhyttan har inkommit med ett medborgarförslag till kommunen I medborgarförslaget föreslår de att gamla Svartåbanan rustas upp så att den går att använda som cykel- och gångstig mellan Hemsjöstrand och Mullhyttan. De tycker att även de som bor utanför Fjugesta behöver en hälsostig. Kommunstyrelseförvaltningen menar att sträckan inte uppfyller kriterierna för Hälsans stig, men det kan finnas alternativ som väl uppfyller efterfrågad funktion. För att kunna avgöra huruvida det är möjligt och ekonomiskt rimligt att genomföra en upprustning och km-skyltning (och ev. belysning) av gamla Svartåbanan bör en utredning genomföras där bland annat en bedömning av kostnaderna tas fram. Då förslaget ligger i linje med kommunens långsiktiga mål utifrån Översiktsplanen är det rimligt att utreda förslaget vidare. Åtgärden stöds också av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål kring en gång- och cykelvänlig kommun. Förslag till beslut Kommunfullmäktige frångår ärendet. Beslut Kommunfullmäktige frångår ärendet. Beslutsunderlag Medborgarförslag - Hälsostig längs gamla Svartåbanan Tjänsteskrivelse - angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan Yttrande - svar på medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan 225 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla 24

25 Svartåbanan 25

26 129 - Anmälan av nytt medborgarförslag - Medborgarförslag angående att kommunen bör bygga ett utegym i anslutningen till elljusspåret i Fjugesta (KS ) Ärendebeskrivning Mats Alexandersson, Fjugesta har inkommit med ett medborgarförslag I medborgarförslaget föreslår han att kommunen bör bygga ett utegym i anslutningen till elljusspåret i Fjugesta. Detta bör förläggas i anslutning till starten uppe vid Tulpanens skola eller nere vid den gamla banvallen och den nybyggda toaletten, vid Bergavallen, så att spåret kan användas i anslutning till styrketräningen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för besvarande. Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för besvarande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - anmälan av nytt medborgarförslag angående att kommunen bör bygga ett utegym i anslutningen till elljussåret i Fjugesta Medborgarförslag angående att kommunen bör bygga ett utegym i anslutningen till elljusspåret i Fjugesta 26

27 130 - Anmälan av ny motion - Motion angående att hastigheten på vägen Bergsgatan sänks till 30 km/h på grund av ny förskola (KS ) Ärendebeskrivning Anmälan av ny motion - Motion angående att hastigheten på vägen Bergsgatan sänks till 30 km/h på grund av ny förskola. motionen är inlämnad av Fredrik Steckl (SD) Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning till kommunstyrelsen. Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion angående att hastigheten på vägen Bergsgatan sänks till 30 km/h på grund av ny förskola 27

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-21:00 Hidinge skola

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-21:00 Hidinge skola Tid Plats 18:30-21:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Amanda Höjer (C) (ordförande) Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C) Ulla Kristina

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) Ing-Britt Fransson-Karlsson (S) Olle Leijonborg (FL)

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) Ing-Britt Fransson-Karlsson (S) Olle Leijonborg (FL) Tid Plats 18:30-19:30 Hidinge skola Beslutande ledamöter Amanda Höjer (C) (ordförande) (Ordförande) Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Diana Olsén (C)

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Diana Olsén (C) Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-21:20 Hidinge skola Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C) Charlotta Englund (C) Astrid

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LEKEBERG Plats: Länshuset, Stortorget 22, Örebro Dnr: 201-5361-2014 Rösträkningen och

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-19:30 Hidinge skola

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-19:30 Hidinge skola Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-19:30 Hidinge skola ande ledamöter Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Amanda Höjer (C) (ordförande) Wendla Thorstensson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning Protokoll 2016-11-28 Kommunfullmäktiges valberedning Tid Plats 17:45-18:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Zetterholm (C) (ordförande) Lars-Gunnar Forsberg (S)

Läs mer

Kallelse Kommunstyrelsen. 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen

Kallelse Kommunstyrelsen. 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen Kallelse 2016-06-20 Tid Plats 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande Astrid Söderquist

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm (C) Liselotte Laurén

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges valberedning Tid Plats 17:30-18:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande) Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice ordförande) John Hägglöf (M) Ulrika Ingvarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Leif Göransson (C) Lena Fagerstedt (KD) Elin Nilsson (FP) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Leif Göransson (C) Lena Fagerstedt (KD) Elin Nilsson (FP) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-20:45 Hidinge skola, matsalen ande ledamöter Britt Åhsling (M) (ordförande) Amanda Höjer (C) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga Martin Willnén (Kommundirektör) 86, Birgitta Hultin (revisor) 130. Protokoll :30-20:00 Hidinge skola

Kommunfullmäktige. Övriga Martin Willnén (Kommundirektör) 86, Birgitta Hultin (revisor) 130. Protokoll :30-20:00 Hidinge skola Protokoll 2018-12-17 Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-20:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Mikael Bergdahl (S) (ordförande) Charlotta Englund (C) (vice ordförande) Britt Åhsling (M) (2:e vice ordförande)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-04-14. Tid Starttid 13:00 Sluttid:16:00 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-04-14. Tid Starttid 13:00 Sluttid:16:00 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:16:00 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden Tid Plats 13:00-17:00 Multen Beslutande ledamöter Håkan Söderman (M) (ordförande) Annica Zetterholm (C) (vice ordförande) 123 Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande) Diana Olsén (C) Jonas Hansen (KD)

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Lena Fagerstedt (KD) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) Mait Edlund (S) Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Lena Fagerstedt (KD) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) Mait Edlund (S) Ing-Britt Fransson-Karlsson (S) Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-20:15 Hidinge skola ande ledamöter Amanda Höjer (C) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C) Charlotta Englund (C) Peter Sahlqvist

Läs mer

Valnämnden. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga Anna Nilsson (Utredningssekreterare) Protokoll :00-14:00 Multen, kommunhuset i Fjugesta

Valnämnden. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga Anna Nilsson (Utredningssekreterare) Protokoll :00-14:00 Multen, kommunhuset i Fjugesta Valnämnden Tid Plats 13:00-14:00 Multen, kommunhuset i Fjugesta ande ledamöter Ulla Kristina Fintling (C) (ordförande) Jens Wååg (M) (vice ordförande) Sune Ingvarsson (KD) Kerstin Gunnarsson (S) Mait Edlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Gun-Britt Grimsell (C) Elin Nilsson (L) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) Övriga. Protokoll

Kommunfullmäktige. Ej tjänstgörande ersättare Gun-Britt Grimsell (C) Elin Nilsson (L) Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) Övriga. Protokoll Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-20:30 Hidinge skola ande ledamöter Amanda Höjer (C) (ordförande) Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Tid Starttid 14:00 Sluttid:16:00 Plats Klaessonhuset, Vallgatan 43, Fjugesta ande ledamöter Henrik Hult (C), ordförande John Hägglöf (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga Gustav Olofsson Anna Bilock, Ekonomichef Martin Willén, Kommundirektör Ilina Losund. Kallelse

Kommunfullmäktige. Övriga Gustav Olofsson Anna Bilock, Ekonomichef Martin Willén, Kommundirektör Ilina Losund. Kallelse Kallelse 2018-09-24 Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-22:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Amanda Höjer (C), ordförande Britt Åhsling (M), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande Wendla

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:15 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:15 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:15 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-10-10 46 (52) Plats och tid Björken samlingssalen, Tierps köping kl. 17.00-19.00 Beslutande Se sidan 47 Övriga närvarande Åsa Joelsson, sekreterare Utses att justera Barbro Jurell (FP) Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsnämnden Tid Plats 17:00-18:00 Hidinge Skola Beslutande ledamöter Håkan Söderman (M) (ordförande) Annica Zetterholm (C) (vice ordförande) Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande) Diana

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Se bilaga 1 till protokollet

Se bilaga 1 till protokollet 1(6) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, onsdagen den kl 10.00-16.15 Beslutande Se bilaga 1 till protokollet Övriga närvarande Jonas Törngren, kommundirektör Anette Lihuvudh, kommunsekreterare Justerare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 20 oktober 2014 klockan 18.00 18.25 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga. Kallelse :30-22:00 Hidinge skola

Kommunfullmäktige. Övriga. Kallelse :30-22:00 Hidinge skola Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-22:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Mikael Bergdahl (S), ordförande Charlotta Englund (C), vice ordförande Britt Åhsling (M), 2:e vice ordförande Wendla Thorstensson

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Blad 25. Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Blad 25. Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 25 Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101 Redovisning av ej avslutade motioner Med hänvisning till bestämmelserna i kommunallagen och kommunfullmäktiges

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Kommunfullmäktige (26) 25 ordinarie och 3 ersättare. Ingrid Nygren (C) och Martin Berglund (S)... Renée Olofsson, ordförande

Kommunfullmäktige (26) 25 ordinarie och 3 ersättare. Ingrid Nygren (C) och Martin Berglund (S)... Renée Olofsson, ordförande Kommunfullmäktige 2018-11-05 1 (26) Plats och tid Folkets Hus kl. 13.00-14.05 Ajournering 13.10-13.20, 13.25-13.27 Beslutande 25 ordinarie och 3 ersättare Övriga Närvarande Utses att justera Ingrid Nygren

Läs mer

Ingela Larsson (S), ersätter Nafih Mawlod (S) Tommy Lönnström (SD), ersätter Amanda Funk (SD)

Ingela Larsson (S), ersätter Nafih Mawlod (S) Tommy Lönnström (SD), ersätter Amanda Funk (SD) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Lindeskolans aula, kl. 15:30-16:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Margareta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-01-08 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Val av överförmyndare... 2 2 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar... 3 3 Val av representation i styrelsen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden ande ledamöter Britt Åhsling (M) Amanda Höjer (C), 1-12, 14-20 Jette Bergström (S) Wendla Thorstensson (C) Charlotta Englund (C) Kent Runesson

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(4) Plats och tid Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika måndag den 15 oktober 2018 kl. 17:00 17:30 Ajournering 17:15-17:25 ande ledamöter Se närvarolista sidan

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP).

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP). Kommunfullmäktige 1 (18) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 9 december 2013, klockan 18.30-19.10. ande Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2000-10-02 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset 18.30 19.00 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid kl. 15:50-16:00 Ledamöter Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M) Kajsa Ezelius (S) Robert Andersson (SD) Frida Nilsson (C) Pär Johnson (L) Christian Poucette (M) Carina Ohlsson

Läs mer

Protokoll för Kommunfullmäktige

Protokoll för Kommunfullmäktige 1(10) 2015-02-09 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Fullmäktigesalen, 2015-02-09, klockan 19:00-19:25 Ajournering Klockan 19:07-19:12 Beslutande e sidan 2 Ersättare Johan Westin (), Johan Andersson

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Kallelse Kommunfullmäktige. 18:30-22:00 Hidinge skola

Kallelse Kommunfullmäktige. 18:30-22:00 Hidinge skola Kommunfullmäktige Tid Plats 18:30-22:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter, ordförande Wendla Thorstensson (C) Amanda Höjer (C) Mikael Reinholtz (C) Astrid Söderquist (C) Charlotta Englund (C) Johan Niklasson

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 19.00-20.35 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25

Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25 1 (21) Kommunfullmäktige protokoll 2016-05-25 Plats och tid Medborgarsalen, Rödtornet, klockan 18:30 Beslutande Magnus Gustafsson (S), ordförande Therese Granberg (K), ersättare för Fredrik Almcrantz (K)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 maj 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Kurt Lundberg, s, ersättare 70-78 Tommie Hildman, chef

Läs mer

Birgitta Karlsson, revisor Karl Ove Kruus, revisor Mona Larsson, revisor Tore Johansson, revisor

Birgitta Karlsson, revisor Karl Ove Kruus, revisor Mona Larsson, revisor Tore Johansson, revisor Tekninska nämnden 2008-04-24 30 Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-17.40 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Björn Eriksson (s) ersättare för Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt

Läs mer

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C)

Taieb Khessib (FP) Gunnel Gyllander, kommunchef. Irené Homman (S) och Sofia Jarl (C) Kommunfullmäktige 2014-11-03 1 (6) Plats och tid IOGT-lokalen Björbo, kl. 18.30 ajournering kl. 20.20-20.25. Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande 161-162 Margareta Meissner (KOSA) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Kommunfullmäktige 6 november 2006 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.48 Beslutande: Anita Widman ordf. Ulf Söhrman Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson Hans Seffel Olle Engström

Läs mer

Ordning för inkallande av ersättare i kommunens nämnder och styrelser

Ordning för inkallande av ersättare i kommunens nämnder och styrelser 3 Dnr KS 2018/400.11 Ordning för inkallande av ersättare i kommunens nämnder och styrelser Kommunfullmäktige ska fastställa ordning för inkallande av ersättare i kommunens nämnder och styrelser. ens beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer