Repetitionsfrågor till kapitlet Människors behov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Repetitionsfrågor till kapitlet Människors behov"

Transkript

1 Repetitionsfrågor till kapitlet Människors behov 1. Vilka är de primära behoven i Maslows behovstrappa? 2. Vilka är de sekundära behoven i Maslows behovstrappa? 3. Vilken kritik kan man rikta mot Maslows behovstrappa? 4. Vad menas med geografins yttre förutsättningar? 5. Vad menas med geografins inre förutsättningar? 6. Vad innebär begreppet primära näringar? 7. Ge exempel på en energikälla som är viktig i Kenya. 8. Vad bör ett fattigt land satsa på för att komma ur fattigdomen? 9. Vad är det som gör att alla fattiga länder inte satsar på detta? 10. Ge exempel på några viktiga faktorer för att ett land ska kunna utvecklas ekonomiskt och socialt. 11. Nära 90 procent av jordens befolkning bor på 20 procent av jordens landyta. Vad kan detta bero på? 12. Vad avgör var människor väljer att bosätta sig idag? Hur var det förr i tiden? 13. Vad innebär begreppet välfärd? 14. Ett lands välfärd kan mätas på olika sätt. Förklara följande: a) BNP b) HDI c) WISP 15. Förklara med hjälp av följande rubriker hur livet för människorna i ett fattigt land kan se ut: a) Hälsa b) Brist på demokrati c) Rättslöshet d) Brist på jämställdhet

2 Prov till kapitlet Människors behov 1. Placera följande trappsteg från Maslows behovstrappa i rätt ordning: Sociala behov Självförverkligande Primära behov Trygghetsbehov Behov av prestation 2. Förklara med hjälp av ditt svar på fråga 1 begreppet sekundära behov. 3. Ta ställning till följande påståenden. Sätt kryss i rätt ruta och motivera ditt svar på raderna under varje påstående. a) Ett land med gott om naturtillgångar kan ändå vara fattigt. b) Kolkraftverkens energi är en viktig förutsättning för Sveriges industri. c) Utbildning för alla är viktigt om ett fattigt land ska kunna bli rikt. d) Jordens befolkning är jämnt fördelad över jordens landyta. e) Under industrialiseringen växte städer fram vid floder och kuster. 4. Skriv vad följande förkortningar står för: a) BNP b) HDI c) WISP 5. Välj ett av begreppen i fråga 4 och berätta mer om det. 6. Beroende på vilken av mätmetoderna i fråga 4 man väljer att studera världens länder med hamnar olika länder i topp. Förklara varför det är så, och beskriv vilken av de tre mätmetoderna du tycker bäst mäter situationen i ett land. Motivera ditt svar. 7. Beskriv situationen i världens fattiga länder utifrån följande ord: a) Hälsa b) Demokrati c) Rättstrygghet d) Jämställdhet

3 Repetitionsfrågor till kapitlet Befolkning 1. Hur stor tror man att jordens befolkning kommer att vara om 50 år? 2. I vilka länder sker nästan all befolkningstillväxt? 3. Beskriv den demografiska transitionens olika faser: Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 4. Förklara följande ord: a) Nativitet b) Mortalitet c) Immigration d) Emigration 5. Vad visar en befolkningspyramid? 6. På vilket sätt gjorde jordbrukssamhället att jordens befolkning kunde öka? 7. På vilket sätt gjorde industrisamhället att jordens befolkning kunde öka? 8. Ge några exempel på varför det föds så många barn i fattiga länder. 9. Ge exempel på några vanliga push-faktorer. 10. Ge exempel på några vanliga pull-faktorer. 11. Beskriv flyttningsmönstrens olika faser: Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas Vad innebär begreppet åldringsexplosionen? 13. Hur skiljer sig de folkrika nationerna Indien och Kina sig åt när det gäller deras familjeplanering? 14. Varför är det svårare att vara en fattig familj med många barn i en stad jämfört med att vara det på landsbygden? 15. Vad innebär den demografiska transitionens femte fas? 16. Hur kommer jordens befolkning att se ut om 50 år när det gäller andelen unga jämfört med andelen gamla? 17. Hur ser i-ländernas befolkningsproblem ut i korta drag? 18. Hur ser u-ländernas befolkningsproblem ut i korta drag?

4 Prov till kapitlet Befolkning 1. Sätt kryss i rätt rutor: a) Om femtio år kommer jordens befolkning att vara 1 dubbelt så stor som idag. X mindre än dubbelt så stor som idag. 2 mer än dubbelt så stor som idag. b) I framtiden kommer befolkningen i den rika delen av världen 1 att öka. X att vara oförändrat stor. 2 att minska. c) En befolkningspyramid visar 1 hur åldersfördelningen i ett land ser ut. X hur inkomstfördelningen i ett land ser ut. 2 hur befolkningen är spridd över ett lands yta. d) Det första stora steget mot en ökad befolkning togs 1 när människan lärde sig jaga. X när människan lärde sig bruka jorden 2 när människan lärde sig tillverka varor på ett industriellt vis. e) Ordet migration betyder 1 utflyttning. X folkomflyttning. 2 invandring. f) Familjeplanering innebär 1 att man minskar barnafödandet i ett land. X att staten bestämmer hur många barn varje familj ska föda. 2 att varje kvinna föder i genomsnitt 2,1 barn. 2. Placera följande stadier i den demografiska transitionen i rätt ordning genom att sätta rätt siffra (1 4) i rutan efter varje mening. Obs! Det finns två felaktiga meningar! a) Låga födelse- och dödstal. b) Höga dödstal, låga födelsetal c) Höga födelse- och dödstal. d) Låga dödstal, sjunkande födelsetal. e) Höga födelsetal, låga dödstal f) Höga födelsetal, sjunkande dödstal. 3. Dra streck från varje ord till rätt förklaring. Obs! Det finns en förklaring för mycket! Immigration Inflyttning Mortalitet Antal som föds Nativitet Folkomflyttning Emigration Antal som dör Utflyttning

5 4. Sveriges och Somalias befolkningspyramider skiljer sig åt i formen. Vad beror detta på? 5. Förklara följande begrepp. Ge också ett exempel på varje begrepp. a) Push-faktor b) Pull-faktor 6. Beskriv kort flyttningsmönstrens fyra faser: Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 7. Både i-länder och u-länder har befolkningsproblem, men problemen ser väldigt olika ut. Beskriv hur problemen ser ut, vad som orsakat dem och vad som bör göras för att förbättra situationen. a) i-länders befolkningsproblem b) u-länders befolkningsproblem

6 Repetitionsfrågor till kapitlet Uganda och Nederländerna en jämförelse 1. Vilket europeiskt land koloniserade Uganda under 1800-talet? 2. Vilket år blev Uganda självständigt? 3. Vilka två ledare styrde Uganda under och 1970-talen? 4. Under och 1700-talen skaffade sig Nederländerna sig stora rikedomar. Hur gick det till? 5. När avskaffades slaveriet i Nederländernas kolonier? 6. Hur drabbades Nederländerna av det första och andra världskriget? 7. Hur skiljer sig nederbörden mellan de norra och södra delarna av Uganda? 8. Hur hög är Ugandas befolkningstillväxt? 9. Vilka problem medför Ugandas höga befolkningstillväxt? 10. Under diktatorn Idi Amins tid drabbades Ugandas skolor av ett svårt bakslag. Vad var det som hände? 11. Hur har Nederländerna utökat sitt lands yta? 12. Nederländer har ett typiskt kustklimat. Vad innebär det? 13. Hur stor del av Nederländernas befolkning bor i städer? 14. Hur styrs Uganda? 15. Vilken är den vanligaste sysselsättningen i Uganda? 16. Varför är det riskabelt att, som Uganda, vara beroende av export av jordbruksprodukter? 17. Hur får Uganda sin energi? 18. Hur styrs Nederländerna? 19. Hur stor del av Nederländernas befolkning arbetar inom jordbruket? 20. Hur får Nederländerna sin energi? 21. Beskriv hur Nederländernas geografiska läge påverkat landet.

7 Prov till kapitlet Uganda och Nederländerna en jämförelse 1. Sätt kryss i rätt ruta: a) Störst areal b) Störst folkmängd c) Störst befolkningstillväxt d) Högst spädbarnsdödlighet e) Högst förväntad livslängd f) Högst läskunnighet hos vuxna g) Högst BNP/capita h) Högst ranking enligt HDI 2. Läroboksförfattarna har valt Nederländerna och Uganda som typiska exempel på ett i- land och ett u-land. Vilka av skillnaderna i fråga 1 menar du är typiska skillnader mellan i-länder och u-länder, det vill säga skillnader som finns mellan alla i-länder och u-länder? Sätt ett kryss efter dessa i spalterna ovan. 3. Både Uganda och Nederländerna är inblandade i världshistoriens kolonialperiod. Beskriv kort hur: a) Uganda b) Nederländerna 4. Ta ställning till följande påståenden. Sätt kryss i rätt ruta efter varje påstående. a) Större delen av Uganda utgörs av en platå. b) Det regnar mer per år i Nederländerna än i Uganda. c) De flesta invandrarna till Nederländerna kommer från landets tidigare kolonier. d) Ugandas viktigaste exportvara är bomull. e) Nederländerna var med och grundade EG (dagens EU). f) Sverige har stoppat sitt bistånd till Uganda på grund av landets odemokratiska styre. 5. Uganda och Nederländerna skiljer sig åt på många sätt. Beskriv några skillnader mellan länderna på följande områden: a) Utbildning b) Politik c) Ekonomi d) Försörjning

8 Repetitionsfrågor till kapitlet Orsaker till fattigdom 1. På vilket vis var det lönsamt för Europa att åka sjövägen till de platser i Asien man handlade med på 1400-talet? 2. Vilka var länge de två ledande sjöfartsnationerna? 3. Vilka var de första européerna som bosatte sig i Sydamerika? 4. Hur påverkades indianerna av européernas ankomst? 5. Européerna anlade plantager. Vad var typiskt för dessa? 6. Vilken var koloniernas uppgift i Europas ögon? 7. Vad hände med koloniernas varor i Europa? 8. Beskriv vilka varor som förekom i triangelhandeln: a) Från Europa till Afrika b) Från Afrika till Amerika c) Från Amerika till Europa 9. På vilket vis är dagens internationella handel lik triangelhandeln? 10. Hur har världskartan påverkats av kolonialismen? 11. Priset på de flesta råvaror är lågt med ett viktigt undantag vilket? 12. Vilka saker krävs för att ett land ska kunna starta industriproduktion av färdiga varor? 13. Många u-länder lider av brist på kapital och energi, trots att många har rika tillgångar på till exempel olja. Förklara kort hur det kan komma sig. 14. Många ledare för u-länder satsar väldigt lite på att utbilda landets befolkning. Varför? 15. Vad innebär begreppet Brain-drain? 16. Beskriv kortfattat hur den skuldfälla som många u-länder hamnat i uppkommit. 17. Många u-länder satsar på att odla plantagegrödor för export istället för säd till den egna befolkningen. Varför? 18. Hur stora är idag u-ländernas samlade skulder? 19. Hur skiljer sig Malthus och Boserups syn på jordens resurstillgångar? 20. Sverige är idag ett välfärdssamhälle. Ge några exempel på hur det märks. 21. Beskriv kort levnadsvillkoren i Sverige på 1700-talet. 22. Beskriv kort levnadsvillkoren i Sverige på 1800-talet. 23. Hur stor del av Sveriges befolkning arbetade inom jordbruket i början av 1900-talet? 24. Hur stor del av Sveriges befolkning arbetade inom jordbruket i slutet av 1900-talet? 25. Beskriv några orsaker som ledde till det ökade välståndet i Sverige under 1900-talet. 26. Vad innebär take-off -stadiet i Rostows stadieteori? 27. Vilken kritik kan riktas mot Rostows teori? 28. Enligt Franks beroendeteori förhåller sig världens länder till varandra som i en triangel. Vilka länder finns i toppen på denna triangel? 29. Varifrån får dessa länder sin rikedom, enligt Frank?

9 Prov till kapitlet Orsaker till fattigdom 8. Ta ställning till följande påståenden. Sätt kryss i rätt ruta och motivera/förklara ditt svar på raderna under varje påstående. a) Européerna sökte en sjöväg till Asien eftersom det var enda sättet att få tag på varor därifrån. b) Den katolska kyrkan stödde upptäcktsresorna. c) Nederländerna och England var de första sjöfartsnationerna. d) Plantageodlandet var negativt för indianfolken. e) De flesta afrikanska gränserna har skapats av européer. 9. Europa skaffade sig under ett antal hundra år kolonier i andra världsdelar. Vilken var koloniernas viktigaste funktion för Europa? 10. Under 1600-talet uppstod triangelhandeln. Vilka varor fraktades på de olika etapperna? Från Europa till Afrika: Från Afrika till Amerika: Från Amerika till Europa: 11. Någon har sagt: De vackra husen i Liverpools hamn byggdes med slavarnas blod som murbruk. Vad menas med det uttrycket? Det fanns väl inga slavar i Liverpool? Förklara! 12. Vad innebär begreppet nykolonialism? Hur hänger det ihop med den gamla kolonialismen? 13. Det finns ett antal hinder som gör det svårt för u-länder att stärka sin ställning på den internationella marknaden. Beskriv detta utifrån följande rubriker: a) Brist på kapital b) Energi c) Utbildning d) Demokrati e) Skuldfällan 14. När jordens befolkning ökar, ökar också trycket på jordens resurser. Kommer resurserna att räcka till? Beskriv hur följande svarar på den frågan: a) Thomas Malthus b) Ester Boserup 15. På 250 år har Sverige utvecklats från ett fattigt till ett rikt land. Beskriv situationen i landet under följande århundraden, och beskriv också om, och i så fall vilka viktiga förändringar som skedde under århundradet: a) 1700-talet b) 1800-talet c) 1900-talet 16. Ekonomen Walt Rostow beskriver Take-off-stadiet i sin stadieteori. Vad innebär detta, och ungefär när befann sig Sverige i detta stadium?

10 Repetitionsfrågor till kapitlet Framtidsfrågor 1. Hur stor del av jordens befolkning bor i u-länder? 2. Vad har hänt med andelen extremt fattiga människor i världen de senaste femtio åren? 3. Vad har hänt med antalet extremt fattiga människor i världen de senaste femtio åren? 4. Vad innebär begreppet extremt fattig? 5. Vad innebär begreppet fattig? 6. Hur många människor är idag fattiga och extremt fattiga? 7. Nämn ett land där fattigdomen minskat de senaste åren. 8. Nämn en världsdel där fattigdomen ökat de senaste åren. 9. Hur stor del av jordens yta täcks av vatten? 10. Hur stor del av jordens vatten är sötvatten? 11. Det mesta av jordens sötvatten är inte tillgängligt. Varför? 12. Var på jordklotet finns de flesta sjöarna? 13. När uppstår försaltning av en sjö? 14. Vilken risk finns när man saknar fungerande avloppssystem? 15. Vilka två stora vattenförbrukare nämns i läroboken? 16. Ge exempel på misstag som gjordes i vattenprojekten under 1980-talet. 17. Hur undviker man dessa misstag idag? 18. Nämn två orsaker till att sjukdomar som är ofarliga i i-länderna dödar många människor i u-länderna. 19. Vilken region i världen är svårast drabbad av HIV/aids? 20. Hur många barnarbetare finns i världen idag? 21. Ge exempel på hur arbetsförhållandena i ett u-land kan se ut. 22. Vilken överenskommelse tillkom i FN 1979? 23. U-länder exporterar ofta råvaror och importerar industrivaror. Varför är detta negativt? 24. Ge exempel på några av millenniemålen. 25. Ge ett exempel på hur man kan arbeta för att förbättra förhållandena i u-länderna. 26. Några menar att globaliseringen är positiv för u-länderna. Hur? 27. Andra menar att globaliseringen istället är negativ för u-länderna. Hur? 28. Ge exempel på några organisationer som verkar för rättvisare handel mellan i-länder och u-länder. 29. Istället för bistånd använder man idag ofta ett annat begrepp. Vilket? 30. Hur stor del av Sveriges BNI går till bistånd? 31. Vilket är SIDA:s mål? 32. Nämn några svenska organisationer förutom SIDA som arbetar med att förbättra situationen i fattiga länder.

11 Prov till kapitlet Framtidsfrågor 1. Några av följande påståenden innehåller felaktigheter. Stryk under felaktigheterna och skriv det korrekta på raderna efter påståendet. a) Andelen extremt fattiga människor i världen bara ökar. Med extremt fattig menas den som har mindre än en dollar per dag att leva på. b) Nästan hälften av jordens befolkning hör till kategorierna extremt fattiga och fattiga. Dessa får klara sig på, som mest, fyra dollar per person och dag. c) Mer än 90 procent av jordens yta täcks av vatten, men bara 3 procent av detta är tillgängligt som drickbart sötvatten. d) Den låga nederbörden i södra Asien, Latinamerika och Australien gör att dessa områden har problem med sötvattentillgången. e) Det finns tillräckligt med sötvatten för att ingen ska behöva törsta. Problemet är att så mycket sötvatten används av industrin och jordbruket. f) Många sjukdomar, som till exempel malaria, är vanliga i både rika och fattiga länder. Problemet är att de fattiga länderna saknar medicin och annan sjukvård. Undernäringen i dessa länder gör också att människorna där blir sjuka lättare. g) HIV och aids har skapat en katastrofal situation på många håll i världen. Värst är läget i södra delen av Afrika. h) Enligt FN:s barnkonvention får barn arbeta max 40 timmar i veckan om de samtidigt garanteras grundskoleutbildning. Trots att nästan alla FN:s medlemsländer skrivit under barnkonventionen förvägras idag cirka 250 miljoner barn skolgång. i) Många människor i u-länder arbetar under omänskliga förhållanden till mycket låg lön. Fackföreningarnas starka ställning gör dock situationen sakta men säkert bättre. j) Trots att över 150 av världens länder undertecknat överenskommelsen från 1979 om avskaffande av kvinnodiskriminering förekommer stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor. Detta beror bland annat på gamla traditionella värderingar som tar lång tid att förändra. 2. I september 2000 antogs FN:s millenniemål. När ska dessa vara uppnådda? 3. Ge exempel på tre av millenniemålen. 4. För att nå millenniemålen krävs stora insatser, bland annat på utbildningsområdet. Beskriv vad som skulle behöva göras inom detta område för att nå millenniemålen. 5. En omdiskuterad fråga är den så kallade globaliseringen. a) Förklara begreppet globalisering. b) Vilka argument använder de som är positiva till globaliseringen? c) Vilka argument använder de som är negativa till globaliseringen? 6. Vad heter Sveriges biståndsmyndighet? 7. Vilket är målet för denna myndighets arbete?

12 Repetitionsfrågor till kapitlet Regionalgeografi 1. Förklara kortfattat följande begrepp: a) Språklig region b) Industriregion c) Politisk region d) Naturgeografisk region 2. Brasilianska höglandet är Latinamerikas största - vad? 3. Hur har den bördiga jordarten i detta område uppstått? 4. Vilken är den vanligaste naturliga vegetationen här? 5. Vilka mineralfyndigheter finns i detta område? 6. Vad heter regionens största industristad? 7. Inkomsterna från industrin har fördelats ojämnt. Ge exempel på hur detta märks. 8. Vilka är de viktigaste jordbruksgrödorna i området? 9. Varför riskerar kaffeodlingarna att drabbas av frost allt oftare nu jämfört med förr? 10. Vilka varor importerar Brasilien? 11. Den största delen av Brasiliens befolkning är vit. Varför? 12. Hur stor del av Brasiliens befolkning bor vid kusten? 13. Hur många gånger Sveriges yta är Amazonasbäckenet? 14. Hur påverkar närheten till ekvatorn temperaturen i Amazonasbäckenet? 15. Vilken är den naturliga vegetationen i regionen? 16. Beskriv jorden i regionen. 17. Varifrån hämtar växtligheten sin näring? 18. När regnskogen kalhuggs ersätts den av vad? 19. Hur många människor bor i regionen? 20. Varför ligger huvudstaden Brasilia i Brasiliens inland? 21. Hur gör bönderna för att kunna odla i området när jorden är så näringsfattig? 22. Förklara begreppet röktiden. 23. Miljön i Amazonas hotas av kvicksilver. Var kommer detta ifrån? 24. Hur stor del av Brasiliens befolkning bor i regionen Rio de Janeiro? 25. Vad är en favela? 26. Hur skiljer sig staden Rio de Janeiros norra och södra del? 27. Vilket klimat har Rio de Janeiro?

13 Prov till kapitlet Regionalgeografi 1. Förklara ordet region 2. Vilken typ av region är följande: a) Angloamerika b) Stockholms skärgård c) Silicon valley d) EU e) Brasilianska höglandet 3. Hur har den bördiga jorden på det brasilianska höglandet uppkommit? 4. Vilken är den vanligaste naturliga vegetationen på det brasilianska höglandet? 5. Vilka naturresurser finns i regionen? 6. Vilken är regionens största industristad? 7. Hur ser fördelningen av de inkomster som industrin ger ut? 8. Förklara varför kaffeskördarna i regionen hotas av frost allt oftare. 9. Vilken typ av region utgör Amazonasbäckenet? 10. Beskriv regionen utifrån rubriken Klimat och vegetation. 11. På vilket vis var placeringen av huvudstaden ett sätt att fördela om befolkningen i landet? 12. Ange några orsaker till att Amazonas regnskog skövlas. 13. Rio de Janeiro beskrivs i läroboken som kontrasternas stad. Utveckla det begreppet genom exempel och orsaksanalyser.

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Städer 1. Var och när uppstod de första städerna? 2. Beskriv kort de första städernas utseende. 3. Varför byggdes ursprungligen städerna i Romarriket? 4. Beskriv kort de romerska städernas utseende. 5. Förklara uttrycket alla vägar bär till Rom. 6. Vilka var stadsmurens funktioner i de medeltida städerna? 7. Hur skiljer sig medeltidens gatumönster från de romerska städerna? 8. Under och 1700-talen uppstod begreppet huvudstad. Hur kom det sig? 9. Hur påverkade den industriella revolutionen var nya städer placerades? 10. Hur skiljer sig dagens moderna städer från den industriella revolutionens städer? 11. Hur skiljer sig städernas uppbyggnad mellan USA och Europa? 12. Stora köpcentra ligger ofta en bit utanför dagens städer. Varför? 13. Hur kommer det sig att nästan alla av världens till folkmängden största städer ligger i u-länder? 14. Städer som anlades under kolonialtiden liknar ofta varandra. Varför? 15. Hur har slumområden i u-ländernas städer uppkommit? 16. Hur har Latinamerikas slumområden uppkommit? 17. Hur hanterar de som styr i dessa länder slumområdena?

15 Prov till kapitlet Städer 1. När och var uppstod de första städerna? 2. Beskriv dessa städer (storlek, invånarantal, funktion med mera). 3. Vilket var det ursprungliga syftet med de romerska städerna? 4. Från 1600-talet och framåt fick vissa städer en speciell funktion. Vilken och varför? 5. Beskriv den romerska stadsplanens utseende. 6. I den medeltida staden spelade stadsmuren en viktig roll. Vilka funktioner hade den? 7. En annan viktig del av den medeltida staden var torget. Vilka funktioner hade det? 8. Under industrialismen ändrades städernas funktion och utseende i grunden. Hur? 9. Den moderna staden kan delas in i flera delar. Beskriv dessa! 10. Den största delen av världens riktigt folkrika städer ligger i u-länder. Förklara varför, och beskriv också kort hur dessa städer kan se ut.

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling AV BERTIL EGERÖ OCH MIKAEL HAMMARSKJÖLD REDAKTÖR: ANNA WIESLANDER 2 FÖRORD VIKTIGA UTVECKLINGSFRÅGOR som

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLING - HISTORIA OCH PROGNOS. Befolkningsgeografi. Världens befolkning ökar inte lika snabbt längre. 9 miljarder.

BEFOLKNINGSUTVECKLING - HISTORIA OCH PROGNOS. Befolkningsgeografi. Världens befolkning ökar inte lika snabbt längre. 9 miljarder. Befolkningsgeografi Befolkningsgeografi 33 Befolkningsgeografi (demografi) handlar bl.a. om var människor bor, vilka miljöer de bor i, varför de bor där, varför de flyttar samt vilken ålders- och könssammansättning

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30. Innehåll

Läs mer

Migration i teori och praktik

Migration i teori och praktik Södertörns Högskola C-uppsats i Kulturgeografi, 10 p Höstterminen 2005 Migration i teori och praktik - en undersökning av sju eritreanska familjers migration från Vingåker till Stockholm Författare: Lamia

Läs mer

Utvecklingen i Afrika

Utvecklingen i Afrika FN-rapporter 2008 FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika I SAMMANDRAG FN RAPPORTERAR OM Utvecklingen i Afrika OMSLAG: Tillgången på telefoni är lägre i Afrika än i andra delar av världen. Men användningen

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange.

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange. Oljepalmen Oljepalmer växer naturligt i Afrika. Därifrån har de spridits och de odlas nu på många håll i tropikerna. Det går att skörda en stor mängd oljepalmfrukter från varje palm, och ett område med

Läs mer

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange SIDA FRÅN INSIDAN Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995 Karin Lange Januari 2014 1 Innehållsförteckning Förord 3 Biståndsdebatten 3 Historisk tillbakablick 7 Fattigdomsproblematiken 12 Enprocentsmålet

Läs mer

Befolkningsfördelning

Befolkningsfördelning 112 Livsmiljöer Befolkningsfördelning Idag finns det drygt sju miljarder människor i värld en. År 2050 kommer vi att vara 8,9 miljarder. Vid nästa sekelskifte, år 2100, k ommer vi att vara tio miljarder.

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Bedömningsmodell i samhällskunskap

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer