SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2014) 701 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) SV SV

2 MOTIVERING Enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för är det möjligt att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inom en årlig övre gräns på 150 miljoner euro (i 2011 års priser) utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen. För ansökningar som lämnades in senast den 31 december 2013 fastställs reglerna för när fonden får utnyttjas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2. Den 20 december 2013 lämnade Frankrike in ansökan EGF/2013/014 FR/Air France om ekonomiskt stöd från fonden, med anledning av uppsägningarna vid Air France i Frankrike. Efter att grundligt ha granskat ansökan har kommissionen i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 dragit slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd är uppfyllda. SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS Nyckeluppgifter: Referensnummer EGF/2013/014 Medlemsstat Frankrike Artikel 2 a) Huvudföretag Air France Underleverantörer och producenter i efterföljande 0 produktionsled Referensperiod Startdatum för individanpassade tjänster Ansökningsdatum Uppsägningar under referensperioden Uppsägningar före och efter referensperioden Stödberättigande uppsägningar totalt Uppsagda arbetstagare som förväntas delta i åtgärderna Utgifter för de individanpassade tjänsterna (i euro) Utgifter för genomförande av åtgärderna 3 (i euro) Utgifter för genomförande av åtgärderna (i %) 0,06 Total budget (i euro) Stöd från fonden (50 %) (i euro) Ansökan lämnades in till kommissionen den 20 december 2013 och kompletterades med ytterligare information fram till den 24 juli Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som anges i artikel 5 i den förordningen. Sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen 3. Enligt Frankrike finns det ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln på grund av globaliseringen. Frankrike hävdar att trots att den internationella luftfartsmarknaden EUT L 347, , s EUT L 406, , s. 1. Se även artikel 23 i förordning (EU) 1309/2013, EUT L 347, , s I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006. SV 2 SV

3 är global domineras den fortfarande av europeiska lufttrafikföretag och har drabbats av en allvarlig ekonomisk störning, framför allt till följd av att EU-marknadens andel har minskat. Under perioden ökade den internationella trafiken med 4,6 % per år, som del av den långsiktiga tillväxttrend som noterats sedan Lufttrafiken mellan Europa och övriga världen ökar dock i långsammare takt (2,4 %), vilket har lett till en minskning av EU-27:s marknadsandel av lufttransportsektorn mätt i intäkter per passagerarkilometer (RPK). 4. Trots att den internationella trafiken ökade under perioden ökade lufttrafiken mellan Europa och resten av världen endast i begränsad omfattning, främst på grund av en svag tillväxt i trafikflödena mellan Europa och Mellanöstern. Flygtrafiken mellan EU och fyra av regionerna i fråga (Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Asien) minskade med mellan 0,3 % och 2,8 % 4, medan flygtrafiken mellan EU och Mellanöstern minskade med hela 11,4 %. 5. Uppgifter från visar att utvecklingen för perioden håller i sig. Lufttrafiken i Europa ökade med 3,8 % under 2013 jämfört med 2012, vilket är mindre än det globala genomsnittet på 5,2 %. Det utgör 38 % av den globala trafiken (mätt i RPK), dvs. en procent mindre än Mellanöstern är fortfarande den region i världen där lufttrafiken ökar mest. Under 2013 var ökningen 10,9 % och regionen stod därmed för 9 % av all trafik i världen. 6. Såsom framgår av figuren nedan har marknadsandelarna av trafiken från ursprungsort till destination mellan å ena sidan EU och å andra sidan Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Asien, minskat med nästan 10 procentenheter för flygbolag inom EU till förmån för flygbolag från Gulfstaterna och Turkiet mellan 2008 och Lufttrafiken mellan EU-27 och Nordamerika minskade med 0,5 %, mellan EU-27 och Sydamerika med 1,8 %, mellan EU-27 och Afrika med 2,8 % och mellan EU-27 och Asien med 1,2 %. SV 3 SV

4 7. Effekterna av dessa förändringar på handeln har förvärrats av andra faktorer såsom minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen och stigande oljepriser (bränsle utgör ibland nästan en tredjedel av kostnaderna per sittplatskilometer). 8. Perioden var svår för de tre största flygbolagen i Europa, det vill säga Lufthansa, Air France-KLM och IAG 6. Alla tre uppvisar förluster under minst två av de fem åren. Nettoresultat för Air France-KLM, Lufthansa and IAG ( ) 7 (miljoner euro) 9. Koncernen Air France-KLM befinner sig i en särskilt svår ekonomisk situation. Koncernens skuldkvot 8 och nettoskuld är högre än hos IAG eller Lufthansa. Jämförelse av nettoskulden och skuldkvoterna under 2011 Källa: Air France IAG omfattar British Airways och Iberia. Källa: Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortelles? Perspectives à vingt ans Skuldkvoten definieras som förhållandet mellan totala skulder och totala tillgångar. SV 4 SV

5 10. Air France kunde mot bakgrund av sin höga skuldsättning och en otillräcklig marknadskapitalisering (mindre än värdet på företagets flotta) inte reagera effektivt på förlusten av marknadsandelar i den internationella luftfarten, vilket ledde till att man enades om en plan för tusentals frivilliga uppsägningar med arbetstagare och arbetstagarföreträdare. Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2 a 11. Frankrikes ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en period av fyra månader från ett företag i en medlemsstat; hit hör även uppsägningar hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled. 12. Ansökan gäller arbetstagare som sades upp vid företaget Air France under referensperioden på fyra månader från den 1 juli till den 31 oktober Dessutom sades arbetstagare upp utanför referensperioden, men inom samma kollektiva uppsägningsförfarande. Samtliga uppsägningar har beräknats enligt artikel 2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006. Orsaker till att uppsägningarna inte kunde förutses 13. De franska myndigheterna hävdar att tre företag vid Persiska viken oväntat genomförde en kraftig utökning av sin långdistansflotta. Antalet långdistansplan ökade från 100 under 2005 och nästan 200 under 2008 till över 300 år Även antalet av det mycket stora flygplanet A380 är på uppgång. När flygbolagen tillkännagav beställningarna och sina köpintentioner tvivlade de flesta inom flygindustrin på att dessa avsikter var verkliga och på att den ekonomiska modellen skulle kunna göra investeringarna lönsamma. 14. De här företagens kapacitet fortsätter att växa mycket snabbt och de lägger stora beställningar, såsom den under Dubai Air Show i november Emirates tillkännagav överraskande att man köpt 150 Boeing 777x med en kapacitet på passagerare och 50 Super Jumbo A380 med en kapacitet på 500 passagerare i varje flygplan. Bara genom Emirates inköp har Airbus uppnått sina försäljningsmål för 2014 (25 enheter). Etihad Airways tillkännagav en order på 56 långdistansflygplan från Boeing och 87 flygplan från Airbus, bland annat 50 Airbus A350. Samtidigt har Qatar Airways tillkännagivit en order på fem fraktplan av typen Airbus A330 och bekräftat köpet av 50 Boeing 777x, vilka beställdes i november under Dubai air show. Dessutom har man fått köprättigheter för ytterligare 50 enheter av detta långdistansplan Enligt tidningsuppgifter 10 visar expansionsplanerna hos Emirates, Qatar and Etihad hur tyngdpunkten för den internationella lufttrafiken har förflyttats från Europa och Nordamerika till Mellanöstern. 16. Fenomenet är dessutom del av en rättslig ram som kännetecknas av en stark trend mot liberalisering av luftfartstjänster. Av de 28 EU-länderna har 24 tecknat avtal med Gulfstaterna om att erbjuda deras lufttrafikföretag bred tillgång till den europeiska marknaden. Dessa snabbt föränderliga spelregler har gjort att de europeiska flygbolagen gått miste om den förutsägbarhet som var nödvändig för att de skulle kunna planera sina ganska höga investeringar i flottan SV 5 SV

6 17. Priset på olja har legat kvar på historiskt höga nivåer. Under 2011 fick företagen spendera 24 % av sina inkomster på bränsle, jämfört med 17 % Kombinationen av dessa omständigheter och situationen inom luftfartssektorn under åren efter den ekonomiska och finansiella krisen har gjort det svårt att förutsäga den framtida utvecklingen av lufttransporterna för att i rätt tid kunna vidta de nödvändiga åtgärderna. Företag som sagt upp personal samt arbetstagare som omfattas av stödet 19. Ansökan gäller uppsagda arbetstagare. 20. Uppdelning i kategorier av de arbetstagare som stödet riktas till: Kategori Antal Procent Män ,75 Kvinnor ,25 EU-medborgare ,82 Icke EU-medborgare 7 0, år 1 0, år , år ,94 Över 64 år 0 0, Bland de arbetstagare som omfattas har 212 bestående hälsoproblem eller funktionsnedsättningar. 22. Yrkeskategorier: Kategori Antal Procent Högre chefer (Cadres supérieurs) 69 1,78 Chefer på mellannivå (Cadres) ,62 Tekniker och arbetsledare (Techniciens et ,13 agents de maîtrise) Anställda och arbetstagare (Employés, ,47 ouvriers) 23. Frankrike har i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1927/2006 bekräftat att man har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering och att man kommer att fortsätta med detta under de olika etapperna av genomförandet av fonden och särskilt i samband med de åtgärder som finansieras genom denna. Det berörda territoriet, berörda myndigheter och övriga berörda parter 24. De uppsägningar som omfattas av denna ansökan sker huvudsakligen i regionen Ilede-France (77 %). Återstående 23 % är fördelade över hela landet, inklusive Korsika och de franska utomeuropeiska departementen, men främst (70 %) i de sydliga regionerna i Midi-Pyrénées och Provence-Alpes-Côte d Azur (PACA). 25. Den behöriga myndigheten är ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, sysselsättningsfrågor, yrkesutbildning och social dialog, de regionala Direcctes 11 och Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Air France kommer också att vara en viktig intressent och ansvara för samordningen. 11 Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) Direccte inrättades 2010, och för samman olika administrativa tjänster inom handel, turism, kommers och industri, business intelligence, arbetsmarknad och sysselsättning, konkurrens och konsumentfrågor SV 6 SV

7 26. De franska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen uppfylls. Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella sysselsättningen 27. Det största antalet uppsägningar skedde i Ile-de-France (huvudsakligen i Roissy). Eftersom detta gäller Parisregionen tenderar arbetslösheten att vara lägre än i resten av landet. I PACA är den 1,5 procentenheter högre och i Midi-Pyrénées ligger den på samma nivå som resten av landet. Arbetslöshetsnivåer i de regioner där de flesta uppsägningar skett Källa: INSEE De franska myndigheterna anser att uppsägningarna i Air France kommer att förvärra arbetslösheten, som redan ökat på grund av den finansiella och ekonomiska krisen. Under perioden ökade arbetslösheten med 38,7 % i Ile-de-France, 37,8 % i Provence, 47,0 % i Midi-Pyrénées och 44,1 % i övriga Frankrike. Dessutom kommer ytterligare en massuppsägning att ske i Ile-de-France när Peugeot Citroën Automobiles (PSA) lägger ned sin produktionsanläggning i Aulnay helt och hållet under I det område som berörs av uppsägningarna har ca 40 % av de arbetslösa varit utan jobb i mer än ett år, och det finns sju arbetssökande för varje ledigt jobb. 30. Air France har mer än arbetstagare och måste därför bidra till arbetet med att ge ny livskraft åt dessa regioner enligt artikel L i Code du Travail. Det här betyder att Air France kommer att bidra till skapandet av nya verksamheter och arbetstillfällen för att mildra effekterna av uppsägningarna i dessa områden. 12 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). SV 7 SV

8 Individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna 31. Projet Transform 2015, som är föremålet för denna ansökan till fonden från Frankrike, syftar till att stödja de arbetstagare som frivilligt lämnade företaget och i synnerhet de arbetstagare som särskilt avses. 32. Den åtgärd inom Projet Transform 2015 för vilken de franska myndigheterna har sökt samfinansiering från fonden är ledighet för återintegration på arbetsmarknaden (congé de reclassement) 13. Denna åtgärd riktar sig till arbetstagare som vid tidpunkten för sin frivilliga uppsägning ännu inte har någon exakt plan för hur de ska komma tillbaka på arbetsmarknaden och som under en period som kan sträcka sig upp till nio månader och under vissa omständigheter upp till 15 månader 14 vill delta i omskolning, rådgivning, vägledning eller stödåtgärder för att starta eller överta ett företag. Rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare. Arbetstagarna kommer att få handledning för att kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden som anställd eller egenföretagare. Deltagarna kommer att ha tillgång till rådgivning och vägledning vid övergången från ett jobb till ett annat, stöd för att söka arbete, handledning, information om tillgängliga kurser, åtgärder som främjar entreprenörskap och råd om hur man startar företag (detta kan t.ex. innebära sökande efter finansiering, hjälp med affärsplaner och andra kompletterande tjänster i samband med företagande) osv. Utbildning. Arbetstagarna kommer att föreslås olika typer av utbildning som är anpassad efter deras behov, som konstaterats av de rådgivare som tillhandahåller rådgivningstjänsterna. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt parcours encadrés, som är yrkesutbildningar av lång varaktighet för efterfrågade yrken. Några exempel på möjliga yrkesutbildningar är följande: utbildning i vinodling och viner (vinproducent), tjänster inom livsmedels- och dryckessektorn CAP 15, tillverkning av färska bakverk, utbildning för förberedande av DAEFLE (intyg för att undervisa franska som främmande språk), metallbearbetning, utbildning för förberedande av CTRIV 16 (förare för passagerartransport), etc. Bidrag för nyföretagande. Denna åtgärd består av ett bidrag på upp till euro som kan kompletteras med upp till euro i anställningsbidrag. Bidraget för nyföretagande betalas ut i olika delbetalningar när vissa milstolpar har nåtts. En första delbetalning på euro betalas ut mot uppvisande av bevis av att man har startat eller tagit över ett företag, t.ex. registreringsbevis. En andra och tredje delbetalning på vardera euro betalas ut mot uppvisande av den första När det gäller ledighet för återintegration på arbetsmarknaden (congé de reclassement) föreskrivs i artikel L i arbetslagstiftningen att ett företag med fler än anställda måste erbjuda de åtgärder som anges i detta lagrum under en tid på fyra månader. Enligt ovanstående lagstiftning är perioden från och med den femte månaden inte obligatorisk och kan därmed omfattas av stöd från fonden i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1927/2006. Air France har beslutat att erbjuda denna åtgärd under högst tolv månader. Enligt ansökan planeras inget bidrag för ledighet för återintegration på arbetsmarknaden under de fyra första månaderna av ledigheten, dvs. den kortaste perioden enligt lagen. I undantagsfall kan arbetstagare som deltar i en parcours encadré (dvs. yrkesutbildning av längre varaktighet för efterfrågade yrken) få en förlängd ledighet för återintegration på arbetsmarknaden på upp till 15 månader så att de hinner genomföra sin utbildning och därefter kan delta i ytterligare tre månaders handledd jobbsökning. CPA är ett intyg för yrkesmässig kompetens. Conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) SV 8 SV

9 och andra momsdeklarationen för försäljning, med en omsättning på minst 500 euro respektive euro. Egenföretagare och enmansföretagare som är undantagna förmögenhetsvärdering 17 kommer att få det andra och det tredje delbeloppet på euro utbetalat mot uppvisande av den första och andra verksamhetsförklaringen till RSI 18, med en omsättning på minst 200 euro respektive 500 euro samt bevis på betalda avgifter. Företag, egenföretagare och enmansföretagare som inte är undantagna förmögenhetsvärdering kan få ytterligare en delbetalning på euro mot uppvisande av godkänd skattedeklaration för det första året. Bidraget för nyföretagande kompletteras med ytterligare euro vid fast anställning på heltid av en före detta arbetstagare på Air France som ska få stöd från fonden (5 000 euro om den anställde är äldre än 55 år). Regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder riktade till de deltagande arbetstagarna. Bidrag för återintegration på arbetsmarknaden (allocation de congé de reclassement). Detta bidrag betalas ut varje månad till slutet av ledigheten. Det uppgår till 70 % av arbetstagarens senaste lön. Beloppet beräknas på grundval av att arbetstagarna förutsätts delta i aktiva arbetsmarknadsåtgärder på heltid. Om de deltar i mindre utsträckning utbetalas ett bidrag från fonden i proportion till deras faktiska deltagande. Flyttbidrag. De arbetstagare som tar ett arbete som innebär att de måste flytta längre än 100 km från sin aktuella bostadsort, kommer att få en klumpsumma på euro för att täcka nödvändiga utgifter. 33. Utgifterna för att genomföra de åtgärder som får stöd genom fonden och som ingår i ansökan i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006 omfattar organisation, kontroll och verifikation av uppgifter. De franska myndigheterna förklarade att de låga utgifterna för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden och avsaknaden av utgifter för kontrollåtgärder och information och marknadsföring berodde på att de inte satte något pris på åtgärder som de ändå måste utföra som ett led i nationell förvaltning. 34. De individanpassade tjänster som de franska myndigheterna föreslår är aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. De franska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna till euro (varav euro för de individanpassade tjänsterna) och genomförandekostnaderna till euro (0,06 % av det sammanlagda beloppet). Finland begär sammanlagt euro i stöd från fonden (50 % av de sammanlagda kostnaderna) microsocial, extremt förenklat socialt system, etc. Régime Social des Indépendants (socialförsäkringssystem för egenföretagare). SV 9 SV

10 Åtgärder Beräknat antal arbetstagare Beräknad kostnad per arbetstagare (i euro) (*) Sammanlagda kostnader (fonden och nationell samfinansiering) (i euro) (**) Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) Rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare (Orientation professionelle) Utbildning (Formation) Bidrag för nyföretagande. (Primes à la crèation d'entreprise) Regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder (Actions de communication destinés aux travailleurs concernés) Bidrag för återintegration på arbetsmarknaden (allocation de congé de reclassement) Flyttbidrag (Mobilité géographique) Delsumma individanpassade tjänster Utgifter för genomförande av de åtgärder som får stöd genom fonden (artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) Förberedande åtgärder 0 Organisation, kontroll och verifikation av uppgifter Information och marknadsföring 0 Kontroller 0 Delsumma utgifter för genomförandet Summa beräknade kostnader Stöd från fonden (50 % av de sammanlagda kostnaderna) För att undvika decimaler har de beräknade kostnaderna per arbetstagare avrundats. Dock har avrundningen ingen inverkan på den sammanlagda kostnaden för varje åtgärd som är den samma som i Frankrikes ansökan. (**) Totalsumman har avrundats och stämmer därför inte helt. SV 10 SV

11 35. De franska myndigheterna har inte angett hur de åtgärder som beskrivs ovan kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. De förklarade emellertid att det inte planeras några offentliga insatser för att stödja tidigare anställda på Air France. Eftersom Air France är ett företag in bonis (dvs. ej i likvidation) med anställda eller fler, är det arbetsgivaren som står för alla kostnader för kompletterande åtgärder för att säkerställa att anställda som sagts upp får ett nytt jobb (se fotnot om ledighet för återintegration på arbetsmarknaden i punkt 31). 36. De franska myndigheterna har dessutom förklarat att de har ingått ett skriftligt avtal med det företag som sagt upp personal så att det vid genomförandet av de åtgärder som beskrivs ovan inte kommer att ta emot finansiella bidrag från unionens övriga finansieringsinstrument för samma åtgärder. Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller enligt planerna ska starta 37. De individanpassade tjänsterna till de berörda arbetstagarna i det samordnade paket som Frankrike vill att fonden ska finansiera började tillhandahållas den 6 november Eventuellt stöd från fonden kan därmed beviljas från och med detta datum. Samråd med arbetsmarknadens parter 38. De franska myndigheterna har angett att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter. Ett flertal möten mellan Air France och fackliga företrädare ägde rum mellan det första kvartalet 2012 och juli 2013 gällande avtalen om planen Transform De franska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen uppfylls. Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal 40. Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de franska myndigheterna i sin ansökan angett följande: Det ekonomiska stödet från fonden ersätter inte några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal. Åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och används inte till omstrukturering av företag eller sektorer. De stödberättigande åtgärderna beviljas inte stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument. Förvaltnings- och kontrollsystem 41. Ansökan innehåller en beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet och av skyldigheterna för de berörda organen. Frankrike har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas av Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle (DGEFP, Delegationen för sysselsättning och yrkesutbildning) vid arbetsmarknads-, sysselsättnings- och hälsoministeriet. Betalningarna kommer att förvaltas inom samma ministerium av Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG, finansiering av uppdrag, budget och förvaltning). Attesteringen kommer att ske hos Pôle de certification vid generaldirektoratet för offentliga finanser i Nantes. SV 11 SV

12 Finansiering 42. På grundval av Frankrikes ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet av individanpassade tjänster (inklusive genomförandekostnaderna) med euro, vilket utgör 50 % av de sammanlagda kostnaderna. Kommissionens förslag till belopp som ska anslås ur fonden grundar sig på de uppgifter som Frankrike lämnat. 43. Med hänsyn till det högsta tillåtna stödbeloppet från fonden enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden. 44. Det föreslagna beslutet om att utnyttja fonden kommer att antas av Europaparlamentet och rådet, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in särskilda åtagandebemyndiganden i 2014 års budget, enligt punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december Källa till betalningsbemyndiganden 46. Betalningsbemyndiganden från budgetposten för fonden i budgeten för 2014 kommer att användas för att täcka beloppet på euro. 19 EUT C 373, , s. 1. SV 12 SV

13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 20, särskilt artikel 12.3, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ( ) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/ , med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 22, särskilt punkt 13, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag 23, av följande skäl: (1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta dessa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden. (2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser) 24. (3) Frankrike lämnade den 20 december 2013 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Air France och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 24 juli Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på euro anslås EUT L 406, , s. 1. EUT L 347, , s EUT C 373, , s. 1. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. EUT L 347, , s SV 13 SV

14 (4) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag för den ansökan som Frankrike lämnat in. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för Artikel 2 Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdat i Bryssel den På Europaparlamentets vägnar Ordförande På rådets vägnar Ordförande SV 14 SV

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2011 KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 750 final BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2013 SV SV INLEDNING

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

SBA Faktablad 2014 SVERIGE. Faktablad för Sverige i korthet. Om SBA Faktabladet 1. GD Näringsliv

SBA Faktablad 2014 SVERIGE. Faktablad för Sverige i korthet. Om SBA Faktabladet 1. GD Näringsliv SV GD Näringsliv SBA Faktablad 2014 SVERIGE Faktablad för Sverige i korthet Den svenska företagssektorn omfattar, liksom i andra EU-länder, ett betydande antal små och medelstora företag som tillsammans

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 01.10.2014 C(2014) 6832 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 24 och 25 i rådets förordning

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2013 COM(2013) 615 final 2013/0306 (COD) C7-0263/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES) {SWD(2013)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.5.2010 K(2010) 3124 slutlig Ärende: Statligt stöd NN18/2010 Sverige Omstruktureringsstöd till Carnegie Investment Bank 1 FÖRFARANDE (1) Genom beslut av den 15 december

Läs mer

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att sanera Greklands statsskuld och bevilja Grekland

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer