SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2014) 701 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) SV SV

2 MOTIVERING Enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för är det möjligt att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inom en årlig övre gräns på 150 miljoner euro (i 2011 års priser) utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen. För ansökningar som lämnades in senast den 31 december 2013 fastställs reglerna för när fonden får utnyttjas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2. Den 20 december 2013 lämnade Frankrike in ansökan EGF/2013/014 FR/Air France om ekonomiskt stöd från fonden, med anledning av uppsägningarna vid Air France i Frankrike. Efter att grundligt ha granskat ansökan har kommissionen i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 dragit slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd är uppfyllda. SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS Nyckeluppgifter: Referensnummer EGF/2013/014 Medlemsstat Frankrike Artikel 2 a) Huvudföretag Air France Underleverantörer och producenter i efterföljande 0 produktionsled Referensperiod Startdatum för individanpassade tjänster Ansökningsdatum Uppsägningar under referensperioden Uppsägningar före och efter referensperioden Stödberättigande uppsägningar totalt Uppsagda arbetstagare som förväntas delta i åtgärderna Utgifter för de individanpassade tjänsterna (i euro) Utgifter för genomförande av åtgärderna 3 (i euro) Utgifter för genomförande av åtgärderna (i %) 0,06 Total budget (i euro) Stöd från fonden (50 %) (i euro) Ansökan lämnades in till kommissionen den 20 december 2013 och kompletterades med ytterligare information fram till den 24 juli Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som anges i artikel 5 i den förordningen. Sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen 3. Enligt Frankrike finns det ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln på grund av globaliseringen. Frankrike hävdar att trots att den internationella luftfartsmarknaden EUT L 347, , s EUT L 406, , s. 1. Se även artikel 23 i förordning (EU) 1309/2013, EUT L 347, , s I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006. SV 2 SV

3 är global domineras den fortfarande av europeiska lufttrafikföretag och har drabbats av en allvarlig ekonomisk störning, framför allt till följd av att EU-marknadens andel har minskat. Under perioden ökade den internationella trafiken med 4,6 % per år, som del av den långsiktiga tillväxttrend som noterats sedan Lufttrafiken mellan Europa och övriga världen ökar dock i långsammare takt (2,4 %), vilket har lett till en minskning av EU-27:s marknadsandel av lufttransportsektorn mätt i intäkter per passagerarkilometer (RPK). 4. Trots att den internationella trafiken ökade under perioden ökade lufttrafiken mellan Europa och resten av världen endast i begränsad omfattning, främst på grund av en svag tillväxt i trafikflödena mellan Europa och Mellanöstern. Flygtrafiken mellan EU och fyra av regionerna i fråga (Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Asien) minskade med mellan 0,3 % och 2,8 % 4, medan flygtrafiken mellan EU och Mellanöstern minskade med hela 11,4 %. 5. Uppgifter från visar att utvecklingen för perioden håller i sig. Lufttrafiken i Europa ökade med 3,8 % under 2013 jämfört med 2012, vilket är mindre än det globala genomsnittet på 5,2 %. Det utgör 38 % av den globala trafiken (mätt i RPK), dvs. en procent mindre än Mellanöstern är fortfarande den region i världen där lufttrafiken ökar mest. Under 2013 var ökningen 10,9 % och regionen stod därmed för 9 % av all trafik i världen. 6. Såsom framgår av figuren nedan har marknadsandelarna av trafiken från ursprungsort till destination mellan å ena sidan EU och å andra sidan Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Asien, minskat med nästan 10 procentenheter för flygbolag inom EU till förmån för flygbolag från Gulfstaterna och Turkiet mellan 2008 och Lufttrafiken mellan EU-27 och Nordamerika minskade med 0,5 %, mellan EU-27 och Sydamerika med 1,8 %, mellan EU-27 och Afrika med 2,8 % och mellan EU-27 och Asien med 1,2 %. SV 3 SV

4 7. Effekterna av dessa förändringar på handeln har förvärrats av andra faktorer såsom minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen och stigande oljepriser (bränsle utgör ibland nästan en tredjedel av kostnaderna per sittplatskilometer). 8. Perioden var svår för de tre största flygbolagen i Europa, det vill säga Lufthansa, Air France-KLM och IAG 6. Alla tre uppvisar förluster under minst två av de fem åren. Nettoresultat för Air France-KLM, Lufthansa and IAG ( ) 7 (miljoner euro) 9. Koncernen Air France-KLM befinner sig i en särskilt svår ekonomisk situation. Koncernens skuldkvot 8 och nettoskuld är högre än hos IAG eller Lufthansa. Jämförelse av nettoskulden och skuldkvoterna under 2011 Källa: Air France IAG omfattar British Airways och Iberia. Källa: Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortelles? Perspectives à vingt ans Skuldkvoten definieras som förhållandet mellan totala skulder och totala tillgångar. SV 4 SV

5 10. Air France kunde mot bakgrund av sin höga skuldsättning och en otillräcklig marknadskapitalisering (mindre än värdet på företagets flotta) inte reagera effektivt på förlusten av marknadsandelar i den internationella luftfarten, vilket ledde till att man enades om en plan för tusentals frivilliga uppsägningar med arbetstagare och arbetstagarföreträdare. Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2 a 11. Frankrikes ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en period av fyra månader från ett företag i en medlemsstat; hit hör även uppsägningar hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled. 12. Ansökan gäller arbetstagare som sades upp vid företaget Air France under referensperioden på fyra månader från den 1 juli till den 31 oktober Dessutom sades arbetstagare upp utanför referensperioden, men inom samma kollektiva uppsägningsförfarande. Samtliga uppsägningar har beräknats enligt artikel 2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006. Orsaker till att uppsägningarna inte kunde förutses 13. De franska myndigheterna hävdar att tre företag vid Persiska viken oväntat genomförde en kraftig utökning av sin långdistansflotta. Antalet långdistansplan ökade från 100 under 2005 och nästan 200 under 2008 till över 300 år Även antalet av det mycket stora flygplanet A380 är på uppgång. När flygbolagen tillkännagav beställningarna och sina köpintentioner tvivlade de flesta inom flygindustrin på att dessa avsikter var verkliga och på att den ekonomiska modellen skulle kunna göra investeringarna lönsamma. 14. De här företagens kapacitet fortsätter att växa mycket snabbt och de lägger stora beställningar, såsom den under Dubai Air Show i november Emirates tillkännagav överraskande att man köpt 150 Boeing 777x med en kapacitet på passagerare och 50 Super Jumbo A380 med en kapacitet på 500 passagerare i varje flygplan. Bara genom Emirates inköp har Airbus uppnått sina försäljningsmål för 2014 (25 enheter). Etihad Airways tillkännagav en order på 56 långdistansflygplan från Boeing och 87 flygplan från Airbus, bland annat 50 Airbus A350. Samtidigt har Qatar Airways tillkännagivit en order på fem fraktplan av typen Airbus A330 och bekräftat köpet av 50 Boeing 777x, vilka beställdes i november under Dubai air show. Dessutom har man fått köprättigheter för ytterligare 50 enheter av detta långdistansplan Enligt tidningsuppgifter 10 visar expansionsplanerna hos Emirates, Qatar and Etihad hur tyngdpunkten för den internationella lufttrafiken har förflyttats från Europa och Nordamerika till Mellanöstern. 16. Fenomenet är dessutom del av en rättslig ram som kännetecknas av en stark trend mot liberalisering av luftfartstjänster. Av de 28 EU-länderna har 24 tecknat avtal med Gulfstaterna om att erbjuda deras lufttrafikföretag bred tillgång till den europeiska marknaden. Dessa snabbt föränderliga spelregler har gjort att de europeiska flygbolagen gått miste om den förutsägbarhet som var nödvändig för att de skulle kunna planera sina ganska höga investeringar i flottan SV 5 SV

6 17. Priset på olja har legat kvar på historiskt höga nivåer. Under 2011 fick företagen spendera 24 % av sina inkomster på bränsle, jämfört med 17 % Kombinationen av dessa omständigheter och situationen inom luftfartssektorn under åren efter den ekonomiska och finansiella krisen har gjort det svårt att förutsäga den framtida utvecklingen av lufttransporterna för att i rätt tid kunna vidta de nödvändiga åtgärderna. Företag som sagt upp personal samt arbetstagare som omfattas av stödet 19. Ansökan gäller uppsagda arbetstagare. 20. Uppdelning i kategorier av de arbetstagare som stödet riktas till: Kategori Antal Procent Män ,75 Kvinnor ,25 EU-medborgare ,82 Icke EU-medborgare 7 0, år 1 0, år , år ,94 Över 64 år 0 0, Bland de arbetstagare som omfattas har 212 bestående hälsoproblem eller funktionsnedsättningar. 22. Yrkeskategorier: Kategori Antal Procent Högre chefer (Cadres supérieurs) 69 1,78 Chefer på mellannivå (Cadres) ,62 Tekniker och arbetsledare (Techniciens et ,13 agents de maîtrise) Anställda och arbetstagare (Employés, ,47 ouvriers) 23. Frankrike har i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1927/2006 bekräftat att man har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering och att man kommer att fortsätta med detta under de olika etapperna av genomförandet av fonden och särskilt i samband med de åtgärder som finansieras genom denna. Det berörda territoriet, berörda myndigheter och övriga berörda parter 24. De uppsägningar som omfattas av denna ansökan sker huvudsakligen i regionen Ilede-France (77 %). Återstående 23 % är fördelade över hela landet, inklusive Korsika och de franska utomeuropeiska departementen, men främst (70 %) i de sydliga regionerna i Midi-Pyrénées och Provence-Alpes-Côte d Azur (PACA). 25. Den behöriga myndigheten är ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, sysselsättningsfrågor, yrkesutbildning och social dialog, de regionala Direcctes 11 och Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Air France kommer också att vara en viktig intressent och ansvara för samordningen. 11 Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) Direccte inrättades 2010, och för samman olika administrativa tjänster inom handel, turism, kommers och industri, business intelligence, arbetsmarknad och sysselsättning, konkurrens och konsumentfrågor SV 6 SV

7 26. De franska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen uppfylls. Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella sysselsättningen 27. Det största antalet uppsägningar skedde i Ile-de-France (huvudsakligen i Roissy). Eftersom detta gäller Parisregionen tenderar arbetslösheten att vara lägre än i resten av landet. I PACA är den 1,5 procentenheter högre och i Midi-Pyrénées ligger den på samma nivå som resten av landet. Arbetslöshetsnivåer i de regioner där de flesta uppsägningar skett Källa: INSEE De franska myndigheterna anser att uppsägningarna i Air France kommer att förvärra arbetslösheten, som redan ökat på grund av den finansiella och ekonomiska krisen. Under perioden ökade arbetslösheten med 38,7 % i Ile-de-France, 37,8 % i Provence, 47,0 % i Midi-Pyrénées och 44,1 % i övriga Frankrike. Dessutom kommer ytterligare en massuppsägning att ske i Ile-de-France när Peugeot Citroën Automobiles (PSA) lägger ned sin produktionsanläggning i Aulnay helt och hållet under I det område som berörs av uppsägningarna har ca 40 % av de arbetslösa varit utan jobb i mer än ett år, och det finns sju arbetssökande för varje ledigt jobb. 30. Air France har mer än arbetstagare och måste därför bidra till arbetet med att ge ny livskraft åt dessa regioner enligt artikel L i Code du Travail. Det här betyder att Air France kommer att bidra till skapandet av nya verksamheter och arbetstillfällen för att mildra effekterna av uppsägningarna i dessa områden. 12 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). SV 7 SV

8 Individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna 31. Projet Transform 2015, som är föremålet för denna ansökan till fonden från Frankrike, syftar till att stödja de arbetstagare som frivilligt lämnade företaget och i synnerhet de arbetstagare som särskilt avses. 32. Den åtgärd inom Projet Transform 2015 för vilken de franska myndigheterna har sökt samfinansiering från fonden är ledighet för återintegration på arbetsmarknaden (congé de reclassement) 13. Denna åtgärd riktar sig till arbetstagare som vid tidpunkten för sin frivilliga uppsägning ännu inte har någon exakt plan för hur de ska komma tillbaka på arbetsmarknaden och som under en period som kan sträcka sig upp till nio månader och under vissa omständigheter upp till 15 månader 14 vill delta i omskolning, rådgivning, vägledning eller stödåtgärder för att starta eller överta ett företag. Rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare. Arbetstagarna kommer att få handledning för att kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden som anställd eller egenföretagare. Deltagarna kommer att ha tillgång till rådgivning och vägledning vid övergången från ett jobb till ett annat, stöd för att söka arbete, handledning, information om tillgängliga kurser, åtgärder som främjar entreprenörskap och råd om hur man startar företag (detta kan t.ex. innebära sökande efter finansiering, hjälp med affärsplaner och andra kompletterande tjänster i samband med företagande) osv. Utbildning. Arbetstagarna kommer att föreslås olika typer av utbildning som är anpassad efter deras behov, som konstaterats av de rådgivare som tillhandahåller rådgivningstjänsterna. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt parcours encadrés, som är yrkesutbildningar av lång varaktighet för efterfrågade yrken. Några exempel på möjliga yrkesutbildningar är följande: utbildning i vinodling och viner (vinproducent), tjänster inom livsmedels- och dryckessektorn CAP 15, tillverkning av färska bakverk, utbildning för förberedande av DAEFLE (intyg för att undervisa franska som främmande språk), metallbearbetning, utbildning för förberedande av CTRIV 16 (förare för passagerartransport), etc. Bidrag för nyföretagande. Denna åtgärd består av ett bidrag på upp till euro som kan kompletteras med upp till euro i anställningsbidrag. Bidraget för nyföretagande betalas ut i olika delbetalningar när vissa milstolpar har nåtts. En första delbetalning på euro betalas ut mot uppvisande av bevis av att man har startat eller tagit över ett företag, t.ex. registreringsbevis. En andra och tredje delbetalning på vardera euro betalas ut mot uppvisande av den första När det gäller ledighet för återintegration på arbetsmarknaden (congé de reclassement) föreskrivs i artikel L i arbetslagstiftningen att ett företag med fler än anställda måste erbjuda de åtgärder som anges i detta lagrum under en tid på fyra månader. Enligt ovanstående lagstiftning är perioden från och med den femte månaden inte obligatorisk och kan därmed omfattas av stöd från fonden i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1927/2006. Air France har beslutat att erbjuda denna åtgärd under högst tolv månader. Enligt ansökan planeras inget bidrag för ledighet för återintegration på arbetsmarknaden under de fyra första månaderna av ledigheten, dvs. den kortaste perioden enligt lagen. I undantagsfall kan arbetstagare som deltar i en parcours encadré (dvs. yrkesutbildning av längre varaktighet för efterfrågade yrken) få en förlängd ledighet för återintegration på arbetsmarknaden på upp till 15 månader så att de hinner genomföra sin utbildning och därefter kan delta i ytterligare tre månaders handledd jobbsökning. CPA är ett intyg för yrkesmässig kompetens. Conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) SV 8 SV

9 och andra momsdeklarationen för försäljning, med en omsättning på minst 500 euro respektive euro. Egenföretagare och enmansföretagare som är undantagna förmögenhetsvärdering 17 kommer att få det andra och det tredje delbeloppet på euro utbetalat mot uppvisande av den första och andra verksamhetsförklaringen till RSI 18, med en omsättning på minst 200 euro respektive 500 euro samt bevis på betalda avgifter. Företag, egenföretagare och enmansföretagare som inte är undantagna förmögenhetsvärdering kan få ytterligare en delbetalning på euro mot uppvisande av godkänd skattedeklaration för det första året. Bidraget för nyföretagande kompletteras med ytterligare euro vid fast anställning på heltid av en före detta arbetstagare på Air France som ska få stöd från fonden (5 000 euro om den anställde är äldre än 55 år). Regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder riktade till de deltagande arbetstagarna. Bidrag för återintegration på arbetsmarknaden (allocation de congé de reclassement). Detta bidrag betalas ut varje månad till slutet av ledigheten. Det uppgår till 70 % av arbetstagarens senaste lön. Beloppet beräknas på grundval av att arbetstagarna förutsätts delta i aktiva arbetsmarknadsåtgärder på heltid. Om de deltar i mindre utsträckning utbetalas ett bidrag från fonden i proportion till deras faktiska deltagande. Flyttbidrag. De arbetstagare som tar ett arbete som innebär att de måste flytta längre än 100 km från sin aktuella bostadsort, kommer att få en klumpsumma på euro för att täcka nödvändiga utgifter. 33. Utgifterna för att genomföra de åtgärder som får stöd genom fonden och som ingår i ansökan i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006 omfattar organisation, kontroll och verifikation av uppgifter. De franska myndigheterna förklarade att de låga utgifterna för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden och avsaknaden av utgifter för kontrollåtgärder och information och marknadsföring berodde på att de inte satte något pris på åtgärder som de ändå måste utföra som ett led i nationell förvaltning. 34. De individanpassade tjänster som de franska myndigheterna föreslår är aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. De franska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna till euro (varav euro för de individanpassade tjänsterna) och genomförandekostnaderna till euro (0,06 % av det sammanlagda beloppet). Finland begär sammanlagt euro i stöd från fonden (50 % av de sammanlagda kostnaderna) microsocial, extremt förenklat socialt system, etc. Régime Social des Indépendants (socialförsäkringssystem för egenföretagare). SV 9 SV

10 Åtgärder Beräknat antal arbetstagare Beräknad kostnad per arbetstagare (i euro) (*) Sammanlagda kostnader (fonden och nationell samfinansiering) (i euro) (**) Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) Rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare (Orientation professionelle) Utbildning (Formation) Bidrag för nyföretagande. (Primes à la crèation d'entreprise) Regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder (Actions de communication destinés aux travailleurs concernés) Bidrag för återintegration på arbetsmarknaden (allocation de congé de reclassement) Flyttbidrag (Mobilité géographique) Delsumma individanpassade tjänster Utgifter för genomförande av de åtgärder som får stöd genom fonden (artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) Förberedande åtgärder 0 Organisation, kontroll och verifikation av uppgifter Information och marknadsföring 0 Kontroller 0 Delsumma utgifter för genomförandet Summa beräknade kostnader Stöd från fonden (50 % av de sammanlagda kostnaderna) För att undvika decimaler har de beräknade kostnaderna per arbetstagare avrundats. Dock har avrundningen ingen inverkan på den sammanlagda kostnaden för varje åtgärd som är den samma som i Frankrikes ansökan. (**) Totalsumman har avrundats och stämmer därför inte helt. SV 10 SV

11 35. De franska myndigheterna har inte angett hur de åtgärder som beskrivs ovan kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. De förklarade emellertid att det inte planeras några offentliga insatser för att stödja tidigare anställda på Air France. Eftersom Air France är ett företag in bonis (dvs. ej i likvidation) med anställda eller fler, är det arbetsgivaren som står för alla kostnader för kompletterande åtgärder för att säkerställa att anställda som sagts upp får ett nytt jobb (se fotnot om ledighet för återintegration på arbetsmarknaden i punkt 31). 36. De franska myndigheterna har dessutom förklarat att de har ingått ett skriftligt avtal med det företag som sagt upp personal så att det vid genomförandet av de åtgärder som beskrivs ovan inte kommer att ta emot finansiella bidrag från unionens övriga finansieringsinstrument för samma åtgärder. Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller enligt planerna ska starta 37. De individanpassade tjänsterna till de berörda arbetstagarna i det samordnade paket som Frankrike vill att fonden ska finansiera började tillhandahållas den 6 november Eventuellt stöd från fonden kan därmed beviljas från och med detta datum. Samråd med arbetsmarknadens parter 38. De franska myndigheterna har angett att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter. Ett flertal möten mellan Air France och fackliga företrädare ägde rum mellan det första kvartalet 2012 och juli 2013 gällande avtalen om planen Transform De franska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen uppfylls. Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal 40. Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de franska myndigheterna i sin ansökan angett följande: Det ekonomiska stödet från fonden ersätter inte några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal. Åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och används inte till omstrukturering av företag eller sektorer. De stödberättigande åtgärderna beviljas inte stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument. Förvaltnings- och kontrollsystem 41. Ansökan innehåller en beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet och av skyldigheterna för de berörda organen. Frankrike har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas av Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle (DGEFP, Delegationen för sysselsättning och yrkesutbildning) vid arbetsmarknads-, sysselsättnings- och hälsoministeriet. Betalningarna kommer att förvaltas inom samma ministerium av Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG, finansiering av uppdrag, budget och förvaltning). Attesteringen kommer att ske hos Pôle de certification vid generaldirektoratet för offentliga finanser i Nantes. SV 11 SV

12 Finansiering 42. På grundval av Frankrikes ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet av individanpassade tjänster (inklusive genomförandekostnaderna) med euro, vilket utgör 50 % av de sammanlagda kostnaderna. Kommissionens förslag till belopp som ska anslås ur fonden grundar sig på de uppgifter som Frankrike lämnat. 43. Med hänsyn till det högsta tillåtna stödbeloppet från fonden enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden. 44. Det föreslagna beslutet om att utnyttja fonden kommer att antas av Europaparlamentet och rådet, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in särskilda åtagandebemyndiganden i 2014 års budget, enligt punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december Källa till betalningsbemyndiganden 46. Betalningsbemyndiganden från budgetposten för fonden i budgeten för 2014 kommer att användas för att täcka beloppet på euro. 19 EUT C 373, , s. 1. SV 12 SV

13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 20, särskilt artikel 12.3, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ( ) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/ , med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 22, särskilt punkt 13, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag 23, av följande skäl: (1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta dessa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden. (2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser) 24. (3) Frankrike lämnade den 20 december 2013 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Air France och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 24 juli Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på euro anslås EUT L 406, , s. 1. EUT L 347, , s EUT C 373, , s. 1. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. EUT L 347, , s SV 13 SV

14 (4) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag för den ansökan som Frankrike lämnat in. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för Artikel 2 Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdat i Bryssel den På Europaparlamentets vägnar Ordförande På rådets vägnar Ordförande SV 14 SV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.7.2011 KOM(2011) 420 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.10.2014 COM(2014) 662 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.8.2015 COM(2015) 397 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.9.2012 COM(2012) 502 final C7-0292/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.8.2010 KOM(2010)416 slutlig C7-0200/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2014 COM(2014) 620 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2014 COM(2014) 699 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.7.2014 COM(2014) 478 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.7.2015 COM(2015) 370 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond SV SV INFORMATION OCH VILLKOR

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.5.2010 KOM(2010)196 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att utnyttja Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8902 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.32834 (2011/N) Sverige Nedsättning av egenavgifter för egenföretagare Herr minister, I. Förfarande 1. Genom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer