SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2014) 701 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) SV SV

2 MOTIVERING Enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för är det möjligt att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inom en årlig övre gräns på 150 miljoner euro (i 2011 års priser) utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen. För ansökningar som lämnades in senast den 31 december 2013 fastställs reglerna för när fonden får utnyttjas i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2. Den 20 december 2013 lämnade Frankrike in ansökan EGF/2013/014 FR/Air France om ekonomiskt stöd från fonden, med anledning av uppsägningarna vid Air France i Frankrike. Efter att grundligt ha granskat ansökan har kommissionen i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 dragit slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd är uppfyllda. SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS Nyckeluppgifter: Referensnummer EGF/2013/014 Medlemsstat Frankrike Artikel 2 a) Huvudföretag Air France Underleverantörer och producenter i efterföljande 0 produktionsled Referensperiod Startdatum för individanpassade tjänster Ansökningsdatum Uppsägningar under referensperioden Uppsägningar före och efter referensperioden Stödberättigande uppsägningar totalt Uppsagda arbetstagare som förväntas delta i åtgärderna Utgifter för de individanpassade tjänsterna (i euro) Utgifter för genomförande av åtgärderna 3 (i euro) Utgifter för genomförande av åtgärderna (i %) 0,06 Total budget (i euro) Stöd från fonden (50 %) (i euro) Ansökan lämnades in till kommissionen den 20 december 2013 och kompletterades med ytterligare information fram till den 24 juli Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som anges i artikel 5 i den förordningen. Sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen 3. Enligt Frankrike finns det ett samband mellan uppsägningarna och de genomgripande strukturförändringarna inom världshandeln på grund av globaliseringen. Frankrike hävdar att trots att den internationella luftfartsmarknaden EUT L 347, , s EUT L 406, , s. 1. Se även artikel 23 i förordning (EU) 1309/2013, EUT L 347, , s I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006. SV 2 SV

3 är global domineras den fortfarande av europeiska lufttrafikföretag och har drabbats av en allvarlig ekonomisk störning, framför allt till följd av att EU-marknadens andel har minskat. Under perioden ökade den internationella trafiken med 4,6 % per år, som del av den långsiktiga tillväxttrend som noterats sedan Lufttrafiken mellan Europa och övriga världen ökar dock i långsammare takt (2,4 %), vilket har lett till en minskning av EU-27:s marknadsandel av lufttransportsektorn mätt i intäkter per passagerarkilometer (RPK). 4. Trots att den internationella trafiken ökade under perioden ökade lufttrafiken mellan Europa och resten av världen endast i begränsad omfattning, främst på grund av en svag tillväxt i trafikflödena mellan Europa och Mellanöstern. Flygtrafiken mellan EU och fyra av regionerna i fråga (Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Asien) minskade med mellan 0,3 % och 2,8 % 4, medan flygtrafiken mellan EU och Mellanöstern minskade med hela 11,4 %. 5. Uppgifter från visar att utvecklingen för perioden håller i sig. Lufttrafiken i Europa ökade med 3,8 % under 2013 jämfört med 2012, vilket är mindre än det globala genomsnittet på 5,2 %. Det utgör 38 % av den globala trafiken (mätt i RPK), dvs. en procent mindre än Mellanöstern är fortfarande den region i världen där lufttrafiken ökar mest. Under 2013 var ökningen 10,9 % och regionen stod därmed för 9 % av all trafik i världen. 6. Såsom framgår av figuren nedan har marknadsandelarna av trafiken från ursprungsort till destination mellan å ena sidan EU och å andra sidan Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Asien, minskat med nästan 10 procentenheter för flygbolag inom EU till förmån för flygbolag från Gulfstaterna och Turkiet mellan 2008 och Lufttrafiken mellan EU-27 och Nordamerika minskade med 0,5 %, mellan EU-27 och Sydamerika med 1,8 %, mellan EU-27 och Afrika med 2,8 % och mellan EU-27 och Asien med 1,2 %. SV 3 SV

4 7. Effekterna av dessa förändringar på handeln har förvärrats av andra faktorer såsom minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen och stigande oljepriser (bränsle utgör ibland nästan en tredjedel av kostnaderna per sittplatskilometer). 8. Perioden var svår för de tre största flygbolagen i Europa, det vill säga Lufthansa, Air France-KLM och IAG 6. Alla tre uppvisar förluster under minst två av de fem åren. Nettoresultat för Air France-KLM, Lufthansa and IAG ( ) 7 (miljoner euro) 9. Koncernen Air France-KLM befinner sig i en särskilt svår ekonomisk situation. Koncernens skuldkvot 8 och nettoskuld är högre än hos IAG eller Lufthansa. Jämförelse av nettoskulden och skuldkvoterna under 2011 Källa: Air France IAG omfattar British Airways och Iberia. Källa: Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortelles? Perspectives à vingt ans Skuldkvoten definieras som förhållandet mellan totala skulder och totala tillgångar. SV 4 SV

5 10. Air France kunde mot bakgrund av sin höga skuldsättning och en otillräcklig marknadskapitalisering (mindre än värdet på företagets flotta) inte reagera effektivt på förlusten av marknadsandelar i den internationella luftfarten, vilket ledde till att man enades om en plan för tusentals frivilliga uppsägningar med arbetstagare och arbetstagarföreträdare. Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2 a 11. Frankrikes ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en period av fyra månader från ett företag i en medlemsstat; hit hör även uppsägningar hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled. 12. Ansökan gäller arbetstagare som sades upp vid företaget Air France under referensperioden på fyra månader från den 1 juli till den 31 oktober Dessutom sades arbetstagare upp utanför referensperioden, men inom samma kollektiva uppsägningsförfarande. Samtliga uppsägningar har beräknats enligt artikel 2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006. Orsaker till att uppsägningarna inte kunde förutses 13. De franska myndigheterna hävdar att tre företag vid Persiska viken oväntat genomförde en kraftig utökning av sin långdistansflotta. Antalet långdistansplan ökade från 100 under 2005 och nästan 200 under 2008 till över 300 år Även antalet av det mycket stora flygplanet A380 är på uppgång. När flygbolagen tillkännagav beställningarna och sina köpintentioner tvivlade de flesta inom flygindustrin på att dessa avsikter var verkliga och på att den ekonomiska modellen skulle kunna göra investeringarna lönsamma. 14. De här företagens kapacitet fortsätter att växa mycket snabbt och de lägger stora beställningar, såsom den under Dubai Air Show i november Emirates tillkännagav överraskande att man köpt 150 Boeing 777x med en kapacitet på passagerare och 50 Super Jumbo A380 med en kapacitet på 500 passagerare i varje flygplan. Bara genom Emirates inköp har Airbus uppnått sina försäljningsmål för 2014 (25 enheter). Etihad Airways tillkännagav en order på 56 långdistansflygplan från Boeing och 87 flygplan från Airbus, bland annat 50 Airbus A350. Samtidigt har Qatar Airways tillkännagivit en order på fem fraktplan av typen Airbus A330 och bekräftat köpet av 50 Boeing 777x, vilka beställdes i november under Dubai air show. Dessutom har man fått köprättigheter för ytterligare 50 enheter av detta långdistansplan Enligt tidningsuppgifter 10 visar expansionsplanerna hos Emirates, Qatar and Etihad hur tyngdpunkten för den internationella lufttrafiken har förflyttats från Europa och Nordamerika till Mellanöstern. 16. Fenomenet är dessutom del av en rättslig ram som kännetecknas av en stark trend mot liberalisering av luftfartstjänster. Av de 28 EU-länderna har 24 tecknat avtal med Gulfstaterna om att erbjuda deras lufttrafikföretag bred tillgång till den europeiska marknaden. Dessa snabbt föränderliga spelregler har gjort att de europeiska flygbolagen gått miste om den förutsägbarhet som var nödvändig för att de skulle kunna planera sina ganska höga investeringar i flottan SV 5 SV

6 17. Priset på olja har legat kvar på historiskt höga nivåer. Under 2011 fick företagen spendera 24 % av sina inkomster på bränsle, jämfört med 17 % Kombinationen av dessa omständigheter och situationen inom luftfartssektorn under åren efter den ekonomiska och finansiella krisen har gjort det svårt att förutsäga den framtida utvecklingen av lufttransporterna för att i rätt tid kunna vidta de nödvändiga åtgärderna. Företag som sagt upp personal samt arbetstagare som omfattas av stödet 19. Ansökan gäller uppsagda arbetstagare. 20. Uppdelning i kategorier av de arbetstagare som stödet riktas till: Kategori Antal Procent Män ,75 Kvinnor ,25 EU-medborgare ,82 Icke EU-medborgare 7 0, år 1 0, år , år ,94 Över 64 år 0 0, Bland de arbetstagare som omfattas har 212 bestående hälsoproblem eller funktionsnedsättningar. 22. Yrkeskategorier: Kategori Antal Procent Högre chefer (Cadres supérieurs) 69 1,78 Chefer på mellannivå (Cadres) ,62 Tekniker och arbetsledare (Techniciens et ,13 agents de maîtrise) Anställda och arbetstagare (Employés, ,47 ouvriers) 23. Frankrike har i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1927/2006 bekräftat att man har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering och att man kommer att fortsätta med detta under de olika etapperna av genomförandet av fonden och särskilt i samband med de åtgärder som finansieras genom denna. Det berörda territoriet, berörda myndigheter och övriga berörda parter 24. De uppsägningar som omfattas av denna ansökan sker huvudsakligen i regionen Ilede-France (77 %). Återstående 23 % är fördelade över hela landet, inklusive Korsika och de franska utomeuropeiska departementen, men främst (70 %) i de sydliga regionerna i Midi-Pyrénées och Provence-Alpes-Côte d Azur (PACA). 25. Den behöriga myndigheten är ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, sysselsättningsfrågor, yrkesutbildning och social dialog, de regionala Direcctes 11 och Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Air France kommer också att vara en viktig intressent och ansvara för samordningen. 11 Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) Direccte inrättades 2010, och för samman olika administrativa tjänster inom handel, turism, kommers och industri, business intelligence, arbetsmarknad och sysselsättning, konkurrens och konsumentfrågor SV 6 SV

7 26. De franska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen uppfylls. Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella sysselsättningen 27. Det största antalet uppsägningar skedde i Ile-de-France (huvudsakligen i Roissy). Eftersom detta gäller Parisregionen tenderar arbetslösheten att vara lägre än i resten av landet. I PACA är den 1,5 procentenheter högre och i Midi-Pyrénées ligger den på samma nivå som resten av landet. Arbetslöshetsnivåer i de regioner där de flesta uppsägningar skett Källa: INSEE De franska myndigheterna anser att uppsägningarna i Air France kommer att förvärra arbetslösheten, som redan ökat på grund av den finansiella och ekonomiska krisen. Under perioden ökade arbetslösheten med 38,7 % i Ile-de-France, 37,8 % i Provence, 47,0 % i Midi-Pyrénées och 44,1 % i övriga Frankrike. Dessutom kommer ytterligare en massuppsägning att ske i Ile-de-France när Peugeot Citroën Automobiles (PSA) lägger ned sin produktionsanläggning i Aulnay helt och hållet under I det område som berörs av uppsägningarna har ca 40 % av de arbetslösa varit utan jobb i mer än ett år, och det finns sju arbetssökande för varje ledigt jobb. 30. Air France har mer än arbetstagare och måste därför bidra till arbetet med att ge ny livskraft åt dessa regioner enligt artikel L i Code du Travail. Det här betyder att Air France kommer att bidra till skapandet av nya verksamheter och arbetstillfällen för att mildra effekterna av uppsägningarna i dessa områden. 12 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). SV 7 SV

8 Individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna 31. Projet Transform 2015, som är föremålet för denna ansökan till fonden från Frankrike, syftar till att stödja de arbetstagare som frivilligt lämnade företaget och i synnerhet de arbetstagare som särskilt avses. 32. Den åtgärd inom Projet Transform 2015 för vilken de franska myndigheterna har sökt samfinansiering från fonden är ledighet för återintegration på arbetsmarknaden (congé de reclassement) 13. Denna åtgärd riktar sig till arbetstagare som vid tidpunkten för sin frivilliga uppsägning ännu inte har någon exakt plan för hur de ska komma tillbaka på arbetsmarknaden och som under en period som kan sträcka sig upp till nio månader och under vissa omständigheter upp till 15 månader 14 vill delta i omskolning, rådgivning, vägledning eller stödåtgärder för att starta eller överta ett företag. Rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare. Arbetstagarna kommer att få handledning för att kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden som anställd eller egenföretagare. Deltagarna kommer att ha tillgång till rådgivning och vägledning vid övergången från ett jobb till ett annat, stöd för att söka arbete, handledning, information om tillgängliga kurser, åtgärder som främjar entreprenörskap och råd om hur man startar företag (detta kan t.ex. innebära sökande efter finansiering, hjälp med affärsplaner och andra kompletterande tjänster i samband med företagande) osv. Utbildning. Arbetstagarna kommer att föreslås olika typer av utbildning som är anpassad efter deras behov, som konstaterats av de rådgivare som tillhandahåller rådgivningstjänsterna. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt parcours encadrés, som är yrkesutbildningar av lång varaktighet för efterfrågade yrken. Några exempel på möjliga yrkesutbildningar är följande: utbildning i vinodling och viner (vinproducent), tjänster inom livsmedels- och dryckessektorn CAP 15, tillverkning av färska bakverk, utbildning för förberedande av DAEFLE (intyg för att undervisa franska som främmande språk), metallbearbetning, utbildning för förberedande av CTRIV 16 (förare för passagerartransport), etc. Bidrag för nyföretagande. Denna åtgärd består av ett bidrag på upp till euro som kan kompletteras med upp till euro i anställningsbidrag. Bidraget för nyföretagande betalas ut i olika delbetalningar när vissa milstolpar har nåtts. En första delbetalning på euro betalas ut mot uppvisande av bevis av att man har startat eller tagit över ett företag, t.ex. registreringsbevis. En andra och tredje delbetalning på vardera euro betalas ut mot uppvisande av den första När det gäller ledighet för återintegration på arbetsmarknaden (congé de reclassement) föreskrivs i artikel L i arbetslagstiftningen att ett företag med fler än anställda måste erbjuda de åtgärder som anges i detta lagrum under en tid på fyra månader. Enligt ovanstående lagstiftning är perioden från och med den femte månaden inte obligatorisk och kan därmed omfattas av stöd från fonden i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1927/2006. Air France har beslutat att erbjuda denna åtgärd under högst tolv månader. Enligt ansökan planeras inget bidrag för ledighet för återintegration på arbetsmarknaden under de fyra första månaderna av ledigheten, dvs. den kortaste perioden enligt lagen. I undantagsfall kan arbetstagare som deltar i en parcours encadré (dvs. yrkesutbildning av längre varaktighet för efterfrågade yrken) få en förlängd ledighet för återintegration på arbetsmarknaden på upp till 15 månader så att de hinner genomföra sin utbildning och därefter kan delta i ytterligare tre månaders handledd jobbsökning. CPA är ett intyg för yrkesmässig kompetens. Conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) SV 8 SV

9 och andra momsdeklarationen för försäljning, med en omsättning på minst 500 euro respektive euro. Egenföretagare och enmansföretagare som är undantagna förmögenhetsvärdering 17 kommer att få det andra och det tredje delbeloppet på euro utbetalat mot uppvisande av den första och andra verksamhetsförklaringen till RSI 18, med en omsättning på minst 200 euro respektive 500 euro samt bevis på betalda avgifter. Företag, egenföretagare och enmansföretagare som inte är undantagna förmögenhetsvärdering kan få ytterligare en delbetalning på euro mot uppvisande av godkänd skattedeklaration för det första året. Bidraget för nyföretagande kompletteras med ytterligare euro vid fast anställning på heltid av en före detta arbetstagare på Air France som ska få stöd från fonden (5 000 euro om den anställde är äldre än 55 år). Regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder riktade till de deltagande arbetstagarna. Bidrag för återintegration på arbetsmarknaden (allocation de congé de reclassement). Detta bidrag betalas ut varje månad till slutet av ledigheten. Det uppgår till 70 % av arbetstagarens senaste lön. Beloppet beräknas på grundval av att arbetstagarna förutsätts delta i aktiva arbetsmarknadsåtgärder på heltid. Om de deltar i mindre utsträckning utbetalas ett bidrag från fonden i proportion till deras faktiska deltagande. Flyttbidrag. De arbetstagare som tar ett arbete som innebär att de måste flytta längre än 100 km från sin aktuella bostadsort, kommer att få en klumpsumma på euro för att täcka nödvändiga utgifter. 33. Utgifterna för att genomföra de åtgärder som får stöd genom fonden och som ingår i ansökan i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006 omfattar organisation, kontroll och verifikation av uppgifter. De franska myndigheterna förklarade att de låga utgifterna för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden och avsaknaden av utgifter för kontrollåtgärder och information och marknadsföring berodde på att de inte satte något pris på åtgärder som de ändå måste utföra som ett led i nationell förvaltning. 34. De individanpassade tjänster som de franska myndigheterna föreslår är aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. De franska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna till euro (varav euro för de individanpassade tjänsterna) och genomförandekostnaderna till euro (0,06 % av det sammanlagda beloppet). Finland begär sammanlagt euro i stöd från fonden (50 % av de sammanlagda kostnaderna) microsocial, extremt förenklat socialt system, etc. Régime Social des Indépendants (socialförsäkringssystem för egenföretagare). SV 9 SV

10 Åtgärder Beräknat antal arbetstagare Beräknad kostnad per arbetstagare (i euro) (*) Sammanlagda kostnader (fonden och nationell samfinansiering) (i euro) (**) Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) Rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare (Orientation professionelle) Utbildning (Formation) Bidrag för nyföretagande. (Primes à la crèation d'entreprise) Regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder (Actions de communication destinés aux travailleurs concernés) Bidrag för återintegration på arbetsmarknaden (allocation de congé de reclassement) Flyttbidrag (Mobilité géographique) Delsumma individanpassade tjänster Utgifter för genomförande av de åtgärder som får stöd genom fonden (artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) Förberedande åtgärder 0 Organisation, kontroll och verifikation av uppgifter Information och marknadsföring 0 Kontroller 0 Delsumma utgifter för genomförandet Summa beräknade kostnader Stöd från fonden (50 % av de sammanlagda kostnaderna) För att undvika decimaler har de beräknade kostnaderna per arbetstagare avrundats. Dock har avrundningen ingen inverkan på den sammanlagda kostnaden för varje åtgärd som är den samma som i Frankrikes ansökan. (**) Totalsumman har avrundats och stämmer därför inte helt. SV 10 SV

11 35. De franska myndigheterna har inte angett hur de åtgärder som beskrivs ovan kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. De förklarade emellertid att det inte planeras några offentliga insatser för att stödja tidigare anställda på Air France. Eftersom Air France är ett företag in bonis (dvs. ej i likvidation) med anställda eller fler, är det arbetsgivaren som står för alla kostnader för kompletterande åtgärder för att säkerställa att anställda som sagts upp får ett nytt jobb (se fotnot om ledighet för återintegration på arbetsmarknaden i punkt 31). 36. De franska myndigheterna har dessutom förklarat att de har ingått ett skriftligt avtal med det företag som sagt upp personal så att det vid genomförandet av de åtgärder som beskrivs ovan inte kommer att ta emot finansiella bidrag från unionens övriga finansieringsinstrument för samma åtgärder. Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller enligt planerna ska starta 37. De individanpassade tjänsterna till de berörda arbetstagarna i det samordnade paket som Frankrike vill att fonden ska finansiera började tillhandahållas den 6 november Eventuellt stöd från fonden kan därmed beviljas från och med detta datum. Samråd med arbetsmarknadens parter 38. De franska myndigheterna har angett att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter. Ett flertal möten mellan Air France och fackliga företrädare ägde rum mellan det första kvartalet 2012 och juli 2013 gällande avtalen om planen Transform De franska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen uppfylls. Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal 40. Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de franska myndigheterna i sin ansökan angett följande: Det ekonomiska stödet från fonden ersätter inte några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal. Åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och används inte till omstrukturering av företag eller sektorer. De stödberättigande åtgärderna beviljas inte stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument. Förvaltnings- och kontrollsystem 41. Ansökan innehåller en beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet och av skyldigheterna för de berörda organen. Frankrike har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas av Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle (DGEFP, Delegationen för sysselsättning och yrkesutbildning) vid arbetsmarknads-, sysselsättnings- och hälsoministeriet. Betalningarna kommer att förvaltas inom samma ministerium av Département Financiement, Dialogue et Contrôle de Gestion - Mission du financement, du budget et du dialogue de gestion (DGEFP-MFBDG, finansiering av uppdrag, budget och förvaltning). Attesteringen kommer att ske hos Pôle de certification vid generaldirektoratet för offentliga finanser i Nantes. SV 11 SV

12 Finansiering 42. På grundval av Frankrikes ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet av individanpassade tjänster (inklusive genomförandekostnaderna) med euro, vilket utgör 50 % av de sammanlagda kostnaderna. Kommissionens förslag till belopp som ska anslås ur fonden grundar sig på de uppgifter som Frankrike lämnat. 43. Med hänsyn till det högsta tillåtna stödbeloppet från fonden enligt artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden. 44. Det föreslagna beslutet om att utnyttja fonden kommer att antas av Europaparlamentet och rådet, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in särskilda åtagandebemyndiganden i 2014 års budget, enligt punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december Källa till betalningsbemyndiganden 46. Betalningsbemyndiganden från budgetposten för fonden i budgeten för 2014 kommer att användas för att täcka beloppet på euro. 19 EUT C 373, , s. 1. SV 12 SV

13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 20, särskilt artikel 12.3, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ( ) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/ , med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 22, särskilt punkt 13, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag 23, av följande skäl: (1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta dessa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden. (2) Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser) 24. (3) Frankrike lämnade den 20 december 2013 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Air France och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 24 juli Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på euro anslås EUT L 406, , s. 1. EUT L 347, , s EUT C 373, , s. 1. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. EUT L 347, , s SV 13 SV

14 (4) Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag för den ansökan som Frankrike lämnat in. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för Artikel 2 Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdat i Bryssel den På Europaparlamentets vägnar Ordförande På rådets vägnar Ordförande SV 14 SV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.7.2011 KOM(2011) 420 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.10.2014 COM(2014) 662 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2015 COM(2015) 68 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.2.2011 KOM(2011) 61 slutlig C7-0055/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 25.10.2013 2013/2264(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2010 KOM(2010) 582 slutlig C7-0334/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 15.7.2014 2014/2055(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2010 KOM(2010) 446 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.4.2011 KOM(2011) 212 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19. 10. 2012 COM(2012) 622 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 02/2016 MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 4002 Reserver

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018.

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018. Europeiska unionens råd Bryssel den 17 januari 2018 (OR. en) 5323/18 FIN 46 FÖLJENOT från: inkom den: 15 januari 2018 till: Günther OETTINGER, ledamot av Europeiska kommissionen Marinela PETROVA, ordförande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 553 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.8.2015 COM(2015) 397 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.10.2013 COM(2013) 706 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.9.2012 COM(2012) 502 final C7-0292/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.8.2010 KOM(2010)416 slutlig C7-0200/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2012 COM(2012) 272 final C7-0131/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2012 COM(2012) 423 final C7-0204/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2016 COM(2016) 185 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.10.2014 COM(2014) 630 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2014 COM(2014) 620 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 19 oktober 2010 EUROPAPARLAMENTET 2010-2011

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 19 oktober 2010 EUROPAPARLAMENTET 2010-2011 EUROPAPARLAMENTET 2010-2011 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 19 oktober 2010 P7_TA-PROV(2010)10-19 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 451.466 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.7.2015 COM(2015) 342 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.2.2015 COM(2015) 40 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/015

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.10.2014 COM(2014) 616 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.7.2011 KOM(2011) 447 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2014 COM(2014) 699 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.11.2010 KOM(2010) 625 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2006/0033(COD) 22.8.2006 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2016 COM(2016) 554 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.2.2015 COM(2015) 37 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/018

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.7.2014 COM(2014) 478 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.9.2015 COM(2015) 464 final 2015/0215 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 5 februari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 5 februari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 5 februari 2015 (OR. en) 5895/15 FIN 95 SOC 48 FÖRSLAG från: inkom den: 5 februari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.2014 COM(2014) 726 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) 14531/15 FÖLJENOT från: inkom den: 24 november 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: MAP 32 MI 756 COMPET 542 IND 191 POLARM 8 COARM 253 CFSP/PESC

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.8.2014 COM(2014) 515 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; beslutade den 8 september 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2014 COM(2014) 116 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Frankrike att ingå ett avtal med Schweiz som innehåller bestämmelser

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0016 (NLE) 5760/15 NT 4 UD 15 FÖRSLAG från: inkom den: 29 januari 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer