Järvsta 16:9, Mårtsbovägen väster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järvsta 16:9, Mårtsbovägen väster"

Transkript

1 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling Dnr: 11BMN41 Handläggare: Emma Olofsson Järvsta 16:9, Mårtsbovägen väster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 11 januari 14 februari 2012 FYSISK PLANERING Samhällsbyggnad Gävle, Gävle Besöksadress Kyrkogatan 22 Tfn (vx)

2 Dnr: 11BMN41 Sid 2 (16) PLANBESKRIVNING Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett område med fristående villor i Järvsta väster om Mårtsbovägen. Planläggningen omfattar ett 20-tal villatomter och området utgörs idag dels av barrskog och dels av kalhuggen skogsmark i kuperad terräng. I samband med upprättandet av detaljplanen har särskild hänsyn tagits till bl.a. transporter med farligt gods, närliggande kraftledning samt trafikanslutning för intilliggande befintliga villor. Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Inga riksintressen berörs av detaljplanen. Inga miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet Miljöbalken påverkas. Plandata Lägesbestämning Planområdet ligger söder om Södra Kungsvägen i Järvsta ca fyra kilometer sydost om centrala Gävle. Areal Planområdets storlek är ca 5 hektar och omfattar två fastigheter. Markägoförhållanden Järvsta 16:9 är privatägd och Järvsta 16:10 ägs av Gävle kommun. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer I Översiktsplan Gävle stad som antogs av Kommunfullmäktige 2009 anges användningen bostäder för planområdet. Planområdet är inom området J.B.4 Mårtsbovägen väster som anger att småskalig bebyggelse är möjlig samt att kapacitetsutredning för kommunalt VA krävs. Detaljplaner Området omfattas inte av detaljplan. Vision 2025 Detaljplanens syfte, att möjliggöra byggnation av nya bostäder, överensstämmer med Gävle kommun om att forma attraktiva livsmiljöer. Planen uppfyller visionen genom att erbjuda attraktivt boende i naturnära miljö som kan försörjas med

3 Dnr: 11BMN41 Sid 3 (16) hållbara transportlösningar. Dock riktar sig exploateringen troligen inte till alla samhällsgrupper och har inte ett varierat utbud av service i närområdet. Miljökonsekvensbeskrivning Kommunen har gjort bedömningen att planens genomförande inte medför sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enlig PBL 5:18 ska upprättas. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs längre fram i plan- och genomförandebeskrivningen. Planförslaget medger en exploatering med ett 20-tal tomter. Det kommer även ske en utbyggnad av ytterligare ett bostadsområde med ett 20-tal tomter öster om Mårtsbovägen. Den ökade trafikmängden som genereras av de planerade bostadsområdena tillsammans är inte i den storleksordningen att bullret från omgivande vägar eller trafiksäkerheten påverkas i den grad att betydande miljöpåverkan medförs. Förutsättningar och förändringar Natur Planområdet består dels av kalhygge, dels av barrskog i kuperad terräng där området i sin helhet sluttar mot väster med en svacka i nord-sydlig riktning mitt i området och en lågpunkt i nordvästra hörnet. I lågpunkterna återfinns även blöta partier. Inga särskilda naturvärden finns utpekade inom området. Satellitbild över området

4 Dnr: 11BMN41 Sid 4 (16) Radon Planområdet ligger utanför riskområde för markradon. Kommunen har i översiktsplanen för Gävle Stad 2025 gjort ställningstagandet att Inom Gävle kommun ska bostäder och andra byggnader som människor stadigvarande vistas i alltid ska byggas radonskyddat förutom längst med rullstensåsar där det alltid skall byggas radonsäkert. Detta innebär att bostadshus och andra byggnader som människor vistas i stadigvarande som byggs inom planområdet ska byggas radonskyddat. Befintlig bebyggelse Planområdet är idag obebyggt men i nära anslutning till planområdet finns bostadsbebyggelse. Mellan planområdet och Södra Kungsvägen finns tre bebyggda bostadsfastigheter och längst Järvstakroken väster och söder om planområdet finns villabebyggelse. Även öster om Mårtsbovägen finns enstaka befintliga bostadsfastigheter. Ny bebyggelse Allmänt En lokal byggherre planerar att bygga nyckelfärdiga hus anpassade till området. I konceptet ingår två typer av huvudbyggnader i en- och tvåplansutförande. Perspektiv på föreslagen utformning av området och de olika hustyperna. Vyn visar den västra gatan söderut med vändplatsen längst bort. Placeringen av bebyggelsen och vägar är anpassade till terrängen i så stor utsträckning som möjligt. I området delar sig infartsgatan i två lokalgator med nordsydlig sträckning där tomter möjliggörs på båda sidor om respektive gata. Ett mindre naturområde mellan gatorna separerar bebyggelsen.

5 Dnr: 11BMN41 Sid 5 (16) Exploateringsgraden varierar beroende på hur många våningar man bygger. För envåningshus gäller byggnadsarea 230 kvadratmeter per bostadsfastighet och vid byggnation av tvåvåningshus gäller en byggnadsarea på 200 kvadratmeter per bostadsfastighet. Avståndet mellan Mårtsbovägen och plangränsen i öster är 10 meter och detta avstånd hålls för att klara drift, underhåll och dagvatten. Vy tagen från sydost över området med förslagen placering av byggnader och gata. Placering av byggnader Huvudbyggnad får placeras 4 meter från tomtgräns. Komplementbyggnad får placeras 6 meter från tomtgräns mot lokalgata, för att möjliggöra bilparkering framför garage inne på tomten, samt 2 meter från övriga tomtgränser. Om huvudbyggnad och/eller komplementbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs brandskyddshöjande åtgärder på den egna byggnaden. Detta regleras och kontrolleras i bygglovskedet. Ett område med mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad, har lagts in på tomten närmast Södra Kungsvägen. Syftet med detta är att hålla skyddsavståndet 50 meter till Södra Kungsvägen med avseende på transporter med farligt gods och buller. Terränganpassning Området är kuperat vilket gör att särskild hänsyn ska tas till terrängen. I arbetet med detaljplanen har stor vikt lagts vid att anpassa placering av gata, tomter och byggnader till nivåskillnaderna. Tomtplatsen ska ligga i nivå med gatan. Det är viktigt att lutningen på garageuppfarterna klarar tillgänglighetskrav med högsta lutning 1:7. Höjdskillnader mellan tomter ska tas upp inom tomterna för att und-

6 Dnr: 11BMN41 Sid 6 (16) vika höga stödmurar o.dyl. Terrängen ska även i övrigt i största möjligaste mån tas upp på tomterna med slänter. Slänter får inte ta naturmark i anspråk utom i vissa undantagsfall där det är nödvändigt för att klara acceptabel lutning på tomtmark, garageuppfart och gata. Utformning och utseende Huvudbyggnad i en eller två våningar får uppföras samt en komplementbyggnad per bostadsfastighet med högsta byggnadshöjd på 3,5 meter. Vissa av tomterna begränsas till enbart tvåvåningshus beroende på tomtens storlek och terräng. Vind får inte inredas utöver två våningar. Komplementbyggnader ska vara fristående från huvudbyggnaden i syfte att motverka för stora byggnadsvolymer. Största tillåtna taklutning är 38 grader och taken ska utformas med sadeltak för en traditionell utformning. Fasadmaterial ska vara stående eller liggande träpanel med traditionell färgsättning. Byggherren har till området tagit fram en färgpalett som är anpassad till området och byggnaderna, se här till höger. Större träd inom området, både inom naturmarken och på tomterna, bör så långt det är möjligt behållas för att skapa karaktär av uppvuxet och etablerat bostadsområde. Förslag på färgsättning på husfasaderna i området.(illustration: Johan Skoog Arkitektkontor AB)

7 Dnr: 11BMN41 Sid 7 (16) Närvärmeanläggning I planområdets nordligaste del, närmast Södra Kungsvägen, placeras ett närvärmeverk för bergvärme som ska förse hela området med värme. Dagvatten från lokalgatan omhändertas i svackdiken inom vägområdet. I övrigt ska dagvatten omhändertas på egen tomt. Service Inom målgruppen för bostäderna finns barnfamiljer, vilket bland annat innebär ett ökat behov av skol- och förskoleplatser. Hemlingbyskolan ligger ca 1,3 km från planområdet. Annan service finns bl.a. vid Kryddstigen (ca 2 km), Hemlingby köpcentrum (ca 4 km), och Gävle centrum (4 km). Friytor I södra delen av planområdet finns möjlighet till en aktivitetsyta med till exempel pulkabacke och grillplats. Ytan kommer tillhöra en gemensamhetsanläggning och skötas av samfällighetsföreningen som bildas för bostadsområdet. För övrigt finns i planområdets närhet stora naturområden som kan användas för lek, rekreation och andra aktiviteter. Gator och trafik Ny lokalgata Den nya lokalgatan inom planområdet är allmän plats och ansluter till Mårtsbovägen ca 50 meter söder om korsningen Södra Kungsvägen/Mårtsbovägen. Gatans placering gör det möjligt för de tre befintliga bostäderna (fastigheterna Järvsta 43:1-43:3) att flytta sina tillfarter från Södra Kungsvägen till den nya gatan istället. Detta innebär att trafiksäkerheten för tillfarterna samt Södra Kungsvägen höjs. Gatan inom planområdet har ett vägområde på 8,5 meter varav 3 meter är avsatt för svackdiken på vardera sidan om gatan för hantering av dagvatten. Illustration över gaturummet med svackdiken på varje sida om lokalgatan.

8 Dnr: 11BMN41 Sid 8 (16) Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för gata och gång- och cykelvägar. Motivet till enskilt huvudmannaskap är att området ligger i stadens ytterkant och huvuddelen av biltrafiken på gatan kommer att alstras av de boende i området. Trafikmängder Södra Kungsvägen trafikeras med ca fordon/dygn 2011 (trafikmätning av Gävle kommun) med 6 % tung trafik. Mårtsbovägen trafikeras med ca 646 fordon/dygn 2011 med 3 % tung trafik (trafikmätning av Gävle kommun). Genom etableringen av bostäder öster och väster om Mårtsbovägen kommer trafiken i korsningen Södra Kungsvägen/Mårtsbovägen öka med ca 90 fordon/dygn. Denna ökning är så liten att den är svår att kvantifiera. Det kommer att ske ökningar av utsläpp till luft men för att klargöra denna ökning måste man ha kännedom om de inflyttades tidigare transportvanor. Metodberäkningar av luftutsläpp och buller har sådana marginaler att denna ökning inte ger utslag i beräkningarna. Kollektivtrafikförsörjning och nya gång- och cykelbanor ger möjligheter till att ersätta biltransporter med buss, cykel eller gång. Området försörjs med kollektivtrafik på Södra Kungsvägen som trafikeras av Upplands Lokaltrafik. Hållplatser finns inom 100 meter från korsningen Södra Kungsvägen/Mårtsbovägen. Refug på Södra Kungsvägen I samband med exploateringen kommer en refug med möjlighet till gång- och cykelpassage anläggas på Södra Kungsvägen i höjd med Mårtsbovägen som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. En gång- och cykelväg parallellt med Södra Kungsvägen finns på vägens norra sida. Refugens placering genererar att en kantsatt trottoar i korsningen Mårtsbovägen/Södra Kungsvägen behöver anläggas så att man kan komma till refugen. Cykelplan föreslår hastighetssäkrad passage Enligt Gävle kommuns cykelplan 2010 är en hastighetssäkrad passage över Södra Kungsvägen vid Järvstakroken planerad. Åtgärden har prioritet 2 på en tregradig skala där 1 är högsta prioritet. En ny cykelbana, med prioritet 3, mellan Järvstakroken och Kvarnkroken finns också med i planen. Cykelplanens planeringshorisont är år För att anpassa gång- och cykelbanorna till planerade åtgärder ansluts därför planområdet till Järvstakroken med en gång- och cykelväg i planområdets sydvästra del.

9 Dnr: 11BMN41 Sid 9 (16) Störningar Elledningar Söder om planområdet finns en 10 kv-högspänningsledning och en 70 kvhögspänningsledning i samma ledningsgata som sträcker sig i öst-västlig riktning. Ett skyddsavstånd på 50 meter mellan ledningarna och närmaste bostadshus har beaktats i detaljplanen för att skydda boende från nedfallande ledning eller eventuell strålning. Buller Bullerberäkningarna från 2006 visar på att den sammanvägda (både tåg och trafikbuller) trafikpåverkan ger bullernivåer under 50 db(a) i hela den del av planområdet som planeras för bostäder. I den norra delen närmast Södra Kungsvägen överstiger nivåerna 55 db(a) och ska därför inte användas för bostadsändamål. Bullerberäkningarna bygger på trafikmätningar 2005 och sedan dess har trafikmängden ökat med ca 25 %. Bullerberäkningen kan då eventuellt redovisa något lägre nivåer än de faktiska värdena i dagsläget och detta motiverar ytterligare att huvudbyggnader inte placeras närmare än 50 meter från Södra Kungsvägen. Sammanlagt buller för väg och järnväg. Uppgifter från år Tågtrafiken bedöms enligt Trafikverket 1 öka de närmaste åren och uppgå till 114 tåg per dygn år Detta motiverar även att hålla ett avstånd från Ostkustbanan. 1 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Avseende transporter av farligt gods på Ostkustbanan Sörby Urfjäll 28:4 m.fl. WSP 2011

10 Dnr: 11BMN41 Sid 10 (16) Transporter med farligt gods Planområdet ligger närmare än 100 meter från Södra Kungsvägen (Riksväg 76) som är en rekommenderad väg för transporter med farligt gods vilket innebär att en riskutredning med avseende på dessa transporter krävs. Riskutredning med avseende på farligt gods Riskutredningens resultat visar på att det föreligger en låg risk för att dimensionerande olycka med farligt gods (brandfarlig vätska) ska påverka planerad bebyggelse. Riskutredningen föreslår några riskreducerande åtgärder. Hastighetssänkning på Södra Kungsvägen kan sänka både risken och konsekvenserna för en olycka men eftersom vägen ligger inom Trafikverkets ansvarsområde råder kommunen inte över hastighetsbegränsningen på vägen. Den föreslagna vallen ser kommunen som en säkerhetshöjande åtgärd men med tanke på placering av den planerade bostadsbebyggelsen, dvs avståndet till Södra Kungsvägen, läggs inget krav på vall i detaljplanen. Däremot skapas möjlighet i detaljplanen att anlägga en vall i det aktuella läget utmed Södra Kungsvägen. Ett avstånd på 50 meter från Södra Kungsvägen fritt från bostadsbebyggelse anser därmed kommunen vara tillräckligt ur säkerhetssynpunkt. Luftkvalitet Inga miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids i Gävle kommun. Gävle kommun är medlem i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund som genomför mätningar och beräkningar. De bedömningar som gjorts fram till och med 2010 visar att luftkvaliteten i planområdet inte överskrider, eller kommer att, överskrida någon gällande Miljökvalitetsnorm. Den planerade trafikökningen kommer inte att resultera i några mätbara förändringar. Teknisk försörjning Värme Byggherren planerar att bygga ett närvärmenät med bergvärme i området och samtliga villor planeras att anslutas till nätet. Värmecentralen placeras i norra delen av planområdet, närmast Södra Kungsvägen. Vatten och avlopp Området kan anslutas till Gästrike Vattens ledningsnät för vatten och avlopp enligt utredning gjord av Gästrike Vatten Utredningen säger bland annat att det troligtvis går att lägga ett konventionellt VA-system med självfallsledningar.

11 Dnr: 11BMN41 Sid 11 (16) El Gävle Energi som elnätägare ansluter området till elnätet. Avfall Avfallshantering sker via Gästrike Återvinnare med egen sophantering för varje hushåll. Dagvatten Dagvatten ska omhändertas inom egen fastighet. Dagvatten från hårdgjorda ytor infiltreras på plats. Lokalgatan förses med svackdiken för att hantera dagvattnet. Geoteknik Innan byggstart måste utredningar gällande massbalansering och noggrann höjdanpassning av tomter och gata till de naturliga förutsättningarna i området göras. Konsekvenser Miljökonsekvenser Trafik Planförslaget innebär en ökning av trafiken längst Södra Kungsvägen och Mårtsbovägen med uppskattningsvis 90 fordon/dygn. Det motsvara en ökning på Södra Kungsvägen på ca 1 % och på Mårtsbovägen med ca 14 %. Dessa ökningar är små och kommer inte att i någon större utsträckning ge negativ miljöpåverkan eller påverkan på nuvarande bullernivåer. En ökning av luftföroreningar och koldioxid kommer att ske men det går inte att säkert kvantifiera förändringen då det kräver att man veta vilka transportvanor de inflyttade hade innan de flyttade till området. Genom möjligheter till kollektivtrafik och GC-banor finns det goda förutsättningar för de boende att transportera sig utan bil. Närvärmeanläggning En närvärmeanläggning är positiv och bedöms ge en lägre energianvändning än separata anläggningar. Utsläpp av luftföroreningar och klimatpåverkande gaser minskar därigenom. Miljöpåverkan ökar något jämfört med enskilda lösningar under anläggningsskedet genom behovet av kulvertar. Men genom att ledningar för vatten och avlopp ska dras samtidigt kan denna påverkan minskas.

12 Dnr: 11BMN41 Sid 12 (16) Hälsa Buller Med föreslagna avstånd till södra Kungsvägen och Mårtsbovägen kommer samtliga bostäder att klara bullergränsvärdena 55 db(a) vid fasad och uteplats. Landskapsbild Landskapsbilden på Mårtsbovägens västra sida påverkas genom att bebyggelsen byggs samman mellan Södra Kungsvägen och Järvstakroken. Kommunen anser inte att påverkan på landskapsbilden är betydande utan påverkas genom komplettering av det befintliga bebyggelsemönstret med en- och tvåplansvillor. Området är idag påverkat av skogsbruket utan särskilt utpekade naturvärden. Höjdförhållanden inom området kan grovt beskrivas med att gatorna ligger i nivå eller något högre än omgivande tomter samt att områdets lågpunkt återfinns i nordväst. Vegetationen består av blandskog med både äldre och yngre träd/sly. Detaljplanen medger utbyggnad av bostäder som kommer förändra landskapsbilden. Träd och sly som idag finns inom planområdet kommer tills största delen tas bort och marken övergår till trädgårdstomter. Naturområdet mellan och utanför bebyggelsegrupperna medger att några större träd och naturmark kan bevaras. Barn Barn och ungdomar som ska till skola och fritidsaktiviteter måste korsa Södra Kungsvägen och idag saknas trafiksäker passage. Bristen på trottoar och gångoch cykelväg längst Mårtsbovägen kan göra det svårt för barn att röra sig säkert i trafiken. Med friytan i södra delen av planområdet som planeras som lekområde med t.ex. pulkabacke skapas en lekyta som barnen själva kan ta sig till och som även kan nås av barn från närområdet. Trafiksäkerhet Ny refug byggs i korsningen Mårtsbovägen/Södra Kungsvägen för att öka trafiksäkerheten, främst för bilister, på Södra Kungsvägen. Vid refugen skapas även överfart för gång- och cykeltrafikanterna. Refugens placering innebär att fastigheten Järvsta 43:3 infart från Södra Kungsvägen måste stängas av. Infart anordnas i stället via den nya lokalgatan alternativt direkt från Mårtsbovägen. Mårtsbovägen trafikeras främst av trafik med målpunkt i Mårtsbo, genomfartstrafiken är därmed låg. Trafiken längst nya lokalgatan kommer till största del bestå av trafik med målpunkt på gatan.

13 Dnr: 11BMN41 Sid 13 (16) Tillgänglighet Bostadsområdet har ca 1,5 kilometer till närmaste service i form av handel och skola. Boende inom området kan därmed bli bilberoende för transporter i närområdet. Jämlikhet De planerade bostäderna är friköpta bostäder vilket innebär att de i första hand vänder sig till medborgare med relativt god ekonomi. Bebyggelseformen villor medger inte till att bidra till ett mer varierat utbud av bebyggelsetyper i den här delen av Järvsta.

14 Dnr: 11BMN41 Sid 14 (16) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande och beräknas antas av Byggnads- och Miljönämnden innan sommaren Preliminär tidplan: Samråd Januari, 2012 Utställning Mars, 2012 Antagande Maj, 2012 Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning Detaljplanen upprättas av Bygg & Miljö Gävle. Lantmäterimyndigheten Gävle kommun verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan av exploatören. Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Byggherren ansvarar för iordningställande av lokalgata och gång- och cykelvägar. Drift och underhåll ansvarar huvudmannen för. Avtal Kommunen har genom avdelningen för Mark och Exploatering för avsikt att avtala om markförvärv m.m. med Våra bostäder i Järvsta AB gällande planerad bostadsbebyggelse. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändringar av fastigheters gränser, inrättande av gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Avstyckning och gemensamhetsanläggning Inom planområdet ska ett 20-tal nya bostadsfastigheter bildas genom avstyckning från Järvsta 16:9 och Järvsta 16:10. En gemensamhetsanläggning med de nya bostadsfastigheterna som medlemmar bildas för att ansvara för skötsel av närvärmeanläggningen, aktivitetsytan samt

15 Dnr: 11BMN41 Sid 15 (16) övrig naturmark inom kvartersmarken. Ytterligare en gemensamhetsanläggning bildas för drift och underhåll av den allmänna platsmarken (lokalgata samt gångoch cykelväg). Ekonomiska frågor Planekonomi De fastighetsbildningsåtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen ska sökas och bekostas av byggherren. Det är byggherren som även står för övriga kostnader i samband med genomförandet av detaljplanen. Tekniska frågor Beredning av tomter Slänter som uppkommer i samband med anläggande av tomterna ska ligga inom egen tomt. Slänter får endast i undantagsfall ta naturmark i anspråk. Lokalgata och gc-vägar Byggande av lokalgata och gång- och cykelvägar ska utföras i enlighet med Gävle kommuns krav. Tekniska utredningar Exploatören ska samråda med Gävle Energi AB angående elförsörjning och med Gästrike Vatten AB angående vatten och avlopp till området. Riskutredning En riskutredning för att kartlägga behov av skyddsavstånd till Södra Kungsvägen (Riksväg 76) har genomförts. Riskutredning: Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 vid Gävle Järvsta 16:9 och Järvsta 16:10, Hilding Sjölund Miljökonsult AB Anläggande av närvärmeanläggning Innan en närvärmeanläggning anläggs måste kontakt tas med Miljö & Hälsa på Bygg & Miljö Gävle för att klargöra om den är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Beroende på typ av värmelösning måste det klargöras eventuell påverkan på omkringliggande fastigheter, hantering av köldmedia, transporter m.m.

16 Dnr: 11BMN41 Sid 16 (16) Medverkande tjänstemän Lars Westholm, miljöutredare, Mikael Ekman, kommunekolog och Josef Wårdsäter, planarkitekt. Samtliga tillhörande Samhällsbyggnad Gävle. Bildmaterial Där inget annat anges är samtliga bilder, illustrationer och kartor framtagna av Samhällsbyggnad Gävle, Gävle kommun. Samhällsbyggnad Gävle Petter Jonegård Planchef Emma Olofsson Planingenjör

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Samrådshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: XX mars

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-02-15 Antagandehandling Dnr: 09BMN1037 Handläggare: Thobias Nilsson Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan)

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-05-20 Antagandehandling Dnr: 10BMN7 Handläggare: Thobias Nilsson Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) Detaljplan för bostäder och skola m.m. Gävle

Läs mer

Markheden 4:61 mfl, Furugården

Markheden 4:61 mfl, Furugården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-10 Dnr: 10BMN242 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-10-27 Laga kraft: 2010-11-25 Markheden 4:61 mfl, Furugården Detaljplan för vård och särskilt

Läs mer

Bönan 4:6, Strandgården

Bönan 4:6, Strandgården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-02-03 Antagen av BMN: 2011-03-23 Dnr: 10BMN273 Laga kraft: 2011-04-21 Handläggare: Henry Grew Bönan 4:6, Strandgården Detaljplan för bostadsändamål Gävle kommun,

Läs mer

Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24

Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Antagen av BMN: 2009-05-18 Dnr: 08BMN1317 Laga kraft: Handläggare: Jonas Olsson Valbo-Ön 5:60, Sofiedalsvägen 24 Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE

NORMALT PLANFÖRFARANDE 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2009-03-25 Detaljplan för Harvägen, Eneby 1:122 m. fl. Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Sörby 13:2, kv Pumpen

Sörby 13:2, kv Pumpen PLANBESKRIVNING 2011-12-12, reviderad 2012-02-21 Antagandehandling Dnr: 11BMN97 Handläggare: Henry Grew Sörby 13:2, kv Pumpen Detaljplan för samlingslokal och skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-11-03 DNR: 14BMN24 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Vallbacken 24:3 mfl, kv Gustavsberg Detaljplan för bostäder, vård m.m. Gävle kommun,

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 23 september. Beslutet har inte överklagats. Beslutet har vunnit laga kraft den 26 oktober 2015.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 23 september. Beslutet har inte överklagats. Beslutet har vunnit laga kraft den 26 oktober 2015. 2015-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden Dnr: 15SBN23 Handläggare: Emma Olofsson Sid 1 (1) Lagakraftbevis Källö 46:1 mfl, anstalten Gävle Detaljplan för kriminalvård m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG Partille kommun, Västra Götalands län 2008-03-03 Handläggare Karin Telldén Tel: 031-792 12 02 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2007:80 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-28 Laga kraft 2009-06-25 Detaljplan för bostäder vid MÅNS OLAS VÄG

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅD T.O.M 2014-08-29

SAMRÅD T.O.M 2014-08-29 Detaljplan HANDELSMANNEN 1 M.FL., Västra Mark Växjö kommun Samrådshandling 2014-06-12 Dnr: 14BN0395 Stadsbyggnadskontoret SAMRÅD T.O.M 2014-08-29 Handläggare Anna Thyrvin 0470-436 06 Detaljplan/Beskrivning

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:345, Norrby

Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:345, Norrby 1 (8) Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:345, Norrby Enkelt planförfarande Planbeskrivning Till denna planbeskrivning hör följande handlingar: - plankarta (inkl illustrationskarta) Gudöbroleden Planområde

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(14) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är att anpassa redan planlagd kvartersmark för fjärrvärmeverk

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2013-10-15 Dnr: 2012-0558-203 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STOCKSNÄSOMRÅDET I EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(5) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun Planområde

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med

Läs mer

ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04

ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04 2011-08-10 Dnr KS 2011/574 Detaljplan för Polkan 5 m.fl. Arvika kommun, Värmlands län ANTAGEN 2011-09-12 LAGA KRAFT 2011-10-04 Detaljplan för Polkan 5 beskrivning 2(10) PLANBESKRIVNING Handlingar Planen

Läs mer

Stigslund 42:1, kv Sätern (del av)

Stigslund 42:1, kv Sätern (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-23 Antagen: 2012-04-25 Dnr: 11BMN144 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Emma Olofsson Stigslund 42:1, kv Sätern (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

A 4994 PLANBESKRIVNING. Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15

A 4994 PLANBESKRIVNING. Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 A 4994 Uppdragsbeslut 2009-02-10 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-03-17 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 Detaljplan för del av Kristineberg 1:2 Middelfartsvägen, Centralorten Oskarshamns

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Näckvägen, Björklinge Normalt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Näckvägen, Björklinge Normalt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Teresia Erixon PLA 2012-020174 018-727 46 54 Planbeskrivning Detaljplan för Näckvägen, Björklinge Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2015-07-24 Orienteringsbild

Läs mer

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Torpartäppan 6 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Diarienummer BN 2005/0480 Detaljplan för Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-11-15, reviderad 2007-02-12 LAGA KRAFT 2007-03-22 1 (7)

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen

Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 PLANBESKRIVNING 2011-03-29 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS 2007:200 Detaljplan Bostäder vid Kvarnfallsvägen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE SAMRÅDSHANDLING Dnr:2011.0712 315 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397 november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE Storumans Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Sörvik 4:36 m.fl., Sörbo Oskarshamns kommun Upprättad av Plan- & Byggforum AB, december 2009

Detaljplan för del av fastigheten Sörvik 4:36 m.fl., Sörbo Oskarshamns kommun Upprättad av Plan- & Byggforum AB, december 2009 DA 98 Uppdragsbeslut 2007-03-14 Samrådsbeslut 2010-01-10 Utställningsbeslut 2010-05-19 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 Oskarshamns kommun Upprättad av Plan- & Byggforum AB, december 2009 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för Del av Höder 5 Falköpings stad

Planbeskrivning. Detaljplan för Del av Höder 5 Falköpings stad Planbeskrivning Detaljplan för Del av Höder 5 Falköpings stad HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 66/2010 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2012-01-03 Diarienummer 0772/09 Sida 1/8 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:158 M. FL., ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-01-03 Diarienummer 0772/09 Sida 2/8 PLANENS

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Del av Furuvik 33:1, Furuviks Camping

Del av Furuvik 33:1, Furuviks Camping PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-05-12 Samrådshandling Dnr: 10BMN243 Handläggare: Petter Jonegård Del av Furuvik 33:1, Furuviks Camping Detaljplan för Campingändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Inga tekniska utredningar har utförts.

Inga tekniska utredningar har utförts. 1(2) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-12-25 Detaljplan för Viksjö 7:58 och del av Viksjö 7:7, Rörsångarvägen Skokloster Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

Igelsta Gård GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING

Igelsta Gård GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Igelsta Gård Inom Östertälje i Södertälje Dnr 2009-00015-214 (P04019) UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2013-12-18 Handlingar Detaljplanen utgörs

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala)

Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala) Upprättad 2015-10-13 Antagen av Byggnadsnämnden 2015-XX-XX XX Laga kraft 20XX-XX-XX Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala) Hässleholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A LAGA KRAFTHANDLING. Dnr: 2014 01740-214

PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A LAGA KRAFTHANDLING. Dnr: 2014 01740-214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan- och bygglovenheten PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A Dnr: 2014 01740-214 Detaljplan för fastigheten GRUSÅSEN 1:4 m fl inom Grusåsen i SÖDERTÄLJE Upprättad 2014-11-03

Läs mer

Västerhejde Bjärs 2:1 och 1:3, del av

Västerhejde Bjärs 2:1 och 1:3, del av PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för Västerhejde Bjärs 2:1 och 1:3, del av Stadsarkitektkontoret i Visby 2008-01-23 Gotlands kommun och län SAMRÅD Handlingar Detaljplanekarta med planbestämmelser

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation

Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-04-28 Antagen av BMN: 2010-06-23 Dnr: 09BMN1175 Laga kraft: 2010-07-21 Handläggare: Thobias Nilsson Forsbacka 1:33 mfl, Forsbacka kraftstation Detaljplan för nytt

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) ANTAGANDEHANDLING 1(5) Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-05, REV. 2014-05-05 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun,

Läs mer

2014-09-17 DNR: 14BMN53 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Andersberg 3:2 mfl, Vinddraget Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

2014-09-17 DNR: 14BMN53 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Andersberg 3:2 mfl, Vinddraget Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-09-17 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Andersberg 3:2 mfl, Vinddraget Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid:

Läs mer

Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112

Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112 SAMRÅDSHANDLING Datum 2014-06-02 Dnr 2011/613 Tillhör karta dnr Detaljplan för Hörby 45:1 (Norra delen) och del av del av Hörby 3:112 Hällevik, Sölvesborgs kommun PLANBESKRIVNING 1 Detaljplan för Hörby

Läs mer

Detaljplan för Jägarhyddan 1 och Önebacken 1, 5, 6 FLERBOSTADSHUS Östersunds kommun

Detaljplan för Jägarhyddan 1 och Önebacken 1, 5, 6 FLERBOSTADSHUS Östersunds kommun Detaljplan för Jägarhyddan 1 och Önebacken 1, 5, 6 FLERBOSTADSHUS Östersunds kommun 1 Granskningsshandling Dnr Ädh: 472/2014 Dnr planmodul: P 14/0002 PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun 1(12) Antagandehandling Dnr Ädh 1106-2006 Dnr planmodul: P 06/0017 Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun Planområdet med planerade

Läs mer

DEL AV KÖPINGS-ULLVI 6:1 (Område söder om Pelarskogsgatan)

DEL AV KÖPINGS-ULLVI 6:1 (Område söder om Pelarskogsgatan) PL 304 Detaljplan för DEL AV KÖPINGS-ULLVI 6:1 (Område söder om Pelarskogsgatan) Köpings tätort, Köpings kommun Skogsbrynskolan Ullviskolan Ullvileden Planområde 0 200 400 m ANTAGANDEHANDLING 2006-11-13

Läs mer

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 133 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) Anna Zimdal Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län PLANHANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - - Genomförandebeskrivning

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(8) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2012-12-14 Detaljplan för Västerskogs industriområde, norra Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173

Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 1(6) Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 2(6) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 DP 1730 2010-02-16 Dnr 2009/285-BN 213 Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling

Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-26, rev. 2012-04-18 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling Dnr: 07-103 09.214 Ks: 07-1781 PLANBESKRIVNING

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.214 PLANBESKRIVNING Bild som visar planområdet

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 STANDARDFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattade bl.a. delar av fastigheterna Nabbo 1:51 och 2:1 samt Rådmanby 5:4 och 5:5

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för kvarteret BARKDALSSKOLAN. Leksands kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING. Upprättad i oktober 2015.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för kvarteret BARKDALSSKOLAN. Leksands kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING. Upprättad i oktober 2015. Detaljplan för kvarteret BARKDALSSKOLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i oktober 2015 Dnr: 2014/1535 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Behovsbedömning - Fastighetsförteckning

Läs mer

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Anna Ekwall, Petter Skarin och Mari Lundkvist från planavdelningen Detaljplanering Planprocessen

Läs mer