Årsredovisning Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1

2 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision Helsingborg Visionen är en ledstjärna och genomsyrar allt arbete som görs idag inom staden. Därefter har kommunstyrelsens ordförande ordet och de övriga ledamöterna i kommunstyrelsen presenteras. Här i inledningen finns också en resumé över intressanta händelser under året samt en jämförande sammanställning över de senaste fem åren. Förvaltningsberättelse Kapitlet beskriver på en övergripande nivå stadens och koncernens organisation, vår verksamhet samt nuvarande situation och framtid. Redogörelsen för vad skattepengarna har använts till kompletteras med: Nulägesbeskrivning Framtidsperspektiv Beskrivning av stadens och koncernens ekonomiska situation Redovisning av miljö- och medarbetarfrågor Satsningar på jämställdhet och mångfald Stadens styrning samt uppföljning av mål Tjänstegarantier Verksamhetsöversikter Kapitlet handlar om aktiviteter som riktar sig till helsingborgarna. Varje nämnd samt koncernens största bolag redogör för verksamheten 2014 och ger sin syn på utvecklingen framöver. Presentationen innehåller även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Här lyfter också varje nämnd och bolag fram händelser som på ett bra sätt bidrar till att vi når vår vision Helsingborg Ekonomisk redovisning Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) samt ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även en särredovisning av den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som gjorts. Inledning Vision Kommunstyrelsens ordförande 6 Kommunstyrelsens ledamöter 7 Året som gått stort och smått Fem år i sammandrag 12 Förvaltningsberättelse Koncernens organisation 16 Stadens organisation 17 Skåne Nordväst 18 Så styrs Helsingborg 20 Stadens tjänstegarantier 24 Nuläge 26 Attraktiv arbetsgivare 31 Mot den gemensamma staden 34 Miljö 35 Framtid 38 Koncernens ekonomi 42 Stadens ekonomi 44 Bolagens ekonomi 52 Finans 55 Vad används skattepengarna till? 57 Jämförelse med andra kommuner 58 Verksamhetsöversikter Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 62 Vård- och omsorgsnämnden 69 Utvecklingsnämnden 74 Stadsbyggnadsnämnden 78 Socialnämnden 83 Idrotts- och fritidsnämnden 86 Kulturnämnden 89 Räddningsnämnden 92 Miljönämnden 94 Överförmyndarnämnden 96 Kommunstyrelsen 98 Styrelsen för Kärnfastigheter 100 Bolag Helsingborgs Hamn AB 104 AB Helsingborgshem 106 Öresundskraft AB 108 NSR AB 110 Ekonomisk redovisning Koncernen 114 Staden 119 Skattefinansierad verksamhet 128 Särredovisning av VA-verksamhet 129 Driftsredovisning 131 Investeringsredovisning 132 Förslag till resultatdisposition 133 Revisionsberättelse 134 Ordlista 135 Kontakta oss Innehåll Helsingborgs stads årsredovisning 2014

3 2035 I stadens vision, Helsingborg 2035, finner du vår riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: en spännande, attraktiv och hållbar plats en magnet för kreativitet och kompetens. I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens nämnder och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i Helsingborg Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 3

4 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygd en. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. 4 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

5 Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arki tektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upp levelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etable rade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresunds regionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade gods flöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 5

6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborg är staden som vill något, och staden för dig som vill något. Helsingborg växer i rekordfart. Här finns människor som har sitt ursprung i Polen, Irak, Turkiet, Syrien, Thailand, Tyskland, ja från i stort sett hela världen. Det gör Helsingborg till en gemensam stad med en mångfald av kulturella uttryck. Det syns i företagsamheten, i kreativiteten och idéerna, inom kulturen och i utbudet av upplevelser. Under 2014 ökade Helsingborg med rekordmånga nya invånare, hela personer. Alla dessa människor kommer att vara delaktiga i utvecklingen av framtidens Helsingborg. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar som ger alla invånare möjligheten att påverka sina liv och förverkliga sina drömmar. Det är när vi människor möts som vi lär oss förstå och uppskatta varandras olikheter. Det är när vi möts som kreativiteten och nyskapandet får näring. För att stimulera en skapande stad fokuserar vi på att skapa mötesplatser. Under förra året lanserade vi också Visionsfonden som inspirerar och engagerar till nytänkande och förverkligande av idéer. Den är till för invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla Helsingborg i riktning mot vision Helsingborg Stadens grunduppdrag är att leverera välfärd till stadens alla invånare. Det ska vi göra med kvalitet. I december genomförde Helsingborg för första gången Kommunkompassen. Med Kommunkompassen utvärderar organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur en kommun bedriver sitt kvalitetsarbete. SKL har genomfört runt 150 utvärderingar och Helsingborg fick det näst bästa resultatet som någon kommun hittills uppnått. Detta trots att det var första gången vi gjorde utvärderingen. I vår service och våra tjänster till människor och företag har vi fokus på resultat. Ta gärna del av vår prisbelönta resultatpresentation på helsingborg.se. För att vi ska fortsätta att utveckla Helsingborg och vara framgångsrika behöver vi utnyttja digitaliseringens möjligheter. I Helsingborg har vi kommunsveriges enda Internetchef och vi har världens största fria wifi-område. Internet och digitalisering öppnar upp Helsingborg och skapar större delaktighet och engagemang från invånare och kunder. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter att bedriva utbildning i skolan och möjliggör högre kvalitet på tjänster inom vård och omsorg. Platsen Helsingborg utvecklas ständigt, men Helsingborg är också en global stad. Därför tar vi en aktiv roll i regionala, nationella och internationella samarbeten. Det handlar till exempel om samarbete med Helsingör, med Köpenhamn inom ramen för Greater Copenhagen och andra internationella samarbeten. Vi arbetar också med att fler internationella studenter ska välja Campus Helsingborg. Inflyttningen till städer är en stark trend i Sverige. En förutsättning för att möta denna trend och möjliggöra en tillväxt i staden är tillgången till bostäder. Förra året påbörjades byggandet av 958 bostäder i Helsingborg, det största antalet på drygt 30 år. Som en växande stad har vi gemensamma utmaningar med många andra expansiva städer i världen. Samtidigt som Helsingborg får fler invånare, fler företag och fler bostäder ska vi värna och utveckla stadens grönområden. Vi ska underlätta för människor och företag att göra klimatsmarta val i vardagen och Helsingborgs stad ska fortsätta att främja klimatsmarta innovationer för en ekologiskt hållbar och balanserad stad. Att en mycket stor del av fjärrvärmen Öresundskraft producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle är ett gott exempel. Helsingborg är också en pulserande stad. I augusti var det premiär för Hx. En stadsfest med stark lokal förankring i stadens kultur- och föreningsliv som lyfter fram det genuina och unika med Helsingborg. Andra stora evenemang var Eurogym, ett av Europas största gymnastikevent för ungdomar, golftävlingen Helsingborg Open och Helsingborg Marathon. Helsingborgs stad har en god och stabil ekonomi. Det gör att vi kan fortsätta att investera för framtiden, förbättra våra verksamheter och vidareutveckla Helsing borg mot stadens vision. Det har varit ett spännande och framgångsrikt år för Helsingborg och jag vill tacka alla engagerade medarbetare och förtroendevalda för det fantastiska arbete som ni gör för Helsingborgs invånare och företagare. Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborgs stads årsredovisning 2014

7 Kommunstyrelsens ledamöter Peter Danielsson (M) Ordförande Annika Román (MP) Vice ordförande Ingela Andersson (S) Anna Jähnke (M) Christian Orsing (M) Maria Winberg Nordström (FP) Jonny Cato Hansson (C) Lars Thunberg (KD) Anna Ingers (S) Ola Möller (S) Ali Shibl (S) Alexander Aardgaard (SD) Michael Rosenberg (SD) Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen brukar liknas vid kommunens regering och leder stadens verksamhet. Utöver det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi verkställer kommunstyrelsen också ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen kan även fatta beslut på egen hand. Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige strax efter de allmänna valen vart fjärde år. Några av kommunstyrelsens ledamöter utses till kommunalråd och arbetar med politik på heltid eller deltid. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och sammanssättningen ska så långt det är möjligt återspegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Efter kommunvalet i september 2014 bildar Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet det styrande blocket i Helsingborg. De har ledningsansvar för Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens ledamöter 7

8 8 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

9 Året som gått stort och smått 2014 Januari februari Öresundskraft når målet som Helsingborgs stad har satt upp för solproducerad el. På ett år genererar 29 lokala anläggningar sammanlagt kilowatttimmar solproducerad el, drygt 10 procent mer än vad som anges i stadens energistrategi. Överförmyndarnämnden inför öppen mottagning och slår nu upp portarna till sitt kontor på Stortorget en timme varje vardag. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus anordnar en after shopping-konsert i samarbete med Citysamverkan. Mars april Helsingborgs kulturskola startar prova-på-verksamhet där alla skolor i Helsingborg utan kostnad erbjuds att prova på undervisning i bland annat musik, dans, sång och konst. Målet är att Kulturskolan inom tre år ska ha nått alla elever i årskurs 1 6. På Närlunda öppnas ett nytt boende för personer med funktionsnedsättning och som behöver stöd i sin vardag. Biogasanläggningen i Helsingborg är åter i full drift efter en omfattande utbyggnad. Hit kommer nordvästra Skånes mat- och livsmedelsavfall för att omvandlas till biogas eller till näring för åkrarna i trakten. Biogasen som anläggningen producerar under ett år kan vid full drift ersätta 9 miljoner liter bensin. Maj juni Projektet Stark avslutas med toppresultat. Projektet har vänt sig till arbetslösa ungdomar och syftet var att skapa förutsättningar för dem att bli självförsörjande och att få ökad självkänsla. Projektet blir nu en del av den ordinarie verksamheten i samarbete mellan utvecklingsnämnden och Räddningstjänsten Skåne Nordväst. I juni färdigställs en ny lekplats på Konsul Olssons plats. Med sin nya barnvänliga framtoning blir Konsul Olssons plats snabbt en attraktiv mötesplats i centrala Helsingborg. Tio år av glada leenden. Staden har sedan 2004 premierat restauranger och kaféer med kvalitetsmärkningen Smiley och cirka 15 procent av dem har idag en leende grön gubbe på sin entrédörr eller vid kassan. Symbolen visar att de vid senaste inspektionen hade bra rutiner för livsmedelssäkerhet. Helsingborg fortsätter att satsa på digitala lärverktyg i förskolan och skolan. Inför höstterminen köper staden nya digitala lärverktyg, bland annat läsplattor och smartboards. Under sommaren invigs Helsingborgs första snorkelled. Med hjälp av information på skyltar under vattnet kan den som är intresserad på ett roligt sätt lära sig mer om havets växter. Det tyska containerrederiet och transportföretaget HapagLloyd väljer Helsingborgs Hamn för en ny linje. De startar en Sweden-Denmark-Express via Helsingborg, inledningsvis med ett anlöp i veckan på en slinga som trafikerar Hamburg, Köpenhamn, Helsingborg, Århus och Hamburg. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Året som gått 9

10 Juli augusti Staden fortsätter att satsa på förstelärare inom skolan och från och med höstterminen finns förstelärare även inom förskolor och fritidshem. Under sensommaren deltar Helsingborg i arbetet med att släcka den stora skogsbranden i Västmanland. Från Helsingborg samordnas alla resurser som skickas från Skåne Nordväst och cirka 35 personer från regionen deltar i släckningsarbetet. Helsingborg Arena är centrum när gymnastikevenemanget Eurogym gästar Helsingborg. Evenemanget lockar cirka gymnaster och en mängd andra människor från hela Europa. I juli firar Öresundskraft 50 år av fjärrvärme i Helsingborg och bjuder på föreställningen Kul-i-juli med artister som Lotta Engberg och Eddie Oliva. Tack vare fjärrvärmen placerar sig Helsingborg bland Sveriges tio främsta kommuner när det gäller låg förbrukning av nya resurser för uppvärmning. Istället används bland annat avfall och spillvärme. I juli placeras Sveriges första utomhus dj-anläggning vid basketplanen på Gröningen. Anläggningen är öppen för alla som vill testa sina dj-färdigheter. Det enda som behövs för att komma igång och sprida sommarglädje och stämning är två mobiltelefoner. September oktober I september inviger Helsingborg sitt första så kallade meröppna bibliotek, i Rydebäck. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Kärnfastigheter får toppbetyg i en kundundersökning. Helsingborgs fastighetsförvaltning är bäst av alla kommuner som deltar i 2014 års nöjd-kundmätning Alla biljetter till Melodifestivalens Andra chansen på Helsingborg Arena säljs på 37 minuter. Helsingborg lanserar Visionsfonden. Med pengar ur fonden kan de som bor, arbetar eller studerar i Helsingborg göra verklighet av sina idéer och projekt. Helsingborgs största bostadsområde Dalhem fyller 40 år. Dahlhem är ett område som har utvecklats i takt med tiden och kan ses som ett mycket gott exempel på ett välfungerande miljonprogramsområde. Skådespelaren Michalis Koutsogiannakis vid Helsingborgs stadsteater tar emot Kvällspostens prestigefyllda Thaliapris för sin gestaltning av titelrollen i teaterns uppsättning av Albert Camus pjäs om kejsaren Caligula. Under Almedalsveckan tar vårt vårdboende Åbrädden emot PRO:s och Rikshems pris för landet bästa äldreboende. 10 Året som gått Helsingborgs stads årsredovisning 2014

11 November december I november startar den av många efterlängtade ombyggnaden av Olympia. Helsingborg lanserar en ny presentation på webben av stadens resultat. Presentationen (som senare får pris för 2015 års bästa resultatpresentation) innehåller resultat från 17 olika verksamhetsområden. Den ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kommunens resultat och göra egna jämförelser. Samarbetsprojektet Skitlite 2020, där NSR och Familjen Helsingborg deltar, får utmärkelsen Årets förebyggare 2014 för sitt arbete med att minska mängden avfall. I november startar bygget av ett ridhus på Sperlingegården i Hittarp. Tack vare det nya ridhuset kommer ridskolan att kunna ha öppet året om och även ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att rida. Dagens Nyheter rankar Helsingborgs stadsteaters uppsättning av Det blåser på månen som nummer ett i landet i en ögonblicksbild av kulturen i Sverige. Råå södra förskola tilldelas Skånes arkitekturpris. I december öppnar Öresundskraft en tankstation för flytande biogas, LBG, i Helsingborg. LBG är biogas som kylts ned och blivit flytande. En lastbil som tankar 180 kilo LBG ersätter cirka 230 liter diesel, och därmed minskar utsläppen. I december står Helsingborgs Hamns nya centralgate klar, en investering på cirka 35 miljoner kronor. I och med gaten sätter Helsingborgs Hamn en ny säkerhetsstandard för hela hamnbranschen i Sverige. Helsingborgs brandförsvar upphör den 31 december och går istället upp i Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förbundet består av kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga och ansvarar från 1 januari 2015 för räddningstjänsten i medlemskommunerna. Hela året Det kommer markant fler flyktingar till Helsingborg 2014 än föregående år. Staden tar under året emot 987 flyktingar, vilket kan jämföras med 2013 då det kom 247. Av årets nyanlända var 70 ensamkommande barn. En lagändring i början av året innebär att kommunerna får ett större ansvar för dessa barn. För att hantera detta utökas antalet boendeplatser och nya medarbetare rekryteras. Helsingborg kontaktcenter tar under sitt första år i drift emot cirka telefonsamtal. Staden växer och Helsingborgshem börjar under 2014 bygga rekordmånga nya hyresrätter. Helsingborgs stad arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten och anställer under året 90 ungdomar inom satsningen Unga i arbete. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och referenser men också erfarenhet av att ha Helsingborgs stad som arbetsgivare. Socialnämnden intensifierar sina ansträngningar för att hantera problemet med den akuta hemlösheten, bland annat genom fler boendeplatser, fler boendeformer och mer uppsökande arbete. Eftersom äldre och funktionsnedsatta använder internet och digital teknik i allt större utsträckning utvecklar staden just sådana tjänster för de grupperna, exempelvis dialog och information via Instagram och trådlöst internet på alla vårdboenden. Helsingborg hamnar i topp tre när Sveriges förenade studentkårer utser årets studentstad De tre städer som placeras högst rankas inte inbördes. Under 2014 anmäls fler lägenheter än något tidigare år till det bostadssociala programmet. Programmet innebär att fastighetsförvaltningen skaffar och anvisar bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna bostad. Staden tecknar avtal med tre fastighetsägare som bland annat hjälper staden i samband med stängningen av Hemlösas hus. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus riktar sig mer till barn än tidigare. Det är under året fler studiebesök än någonsin på Konserthuset, symfoniorkestern gör också rekordmånga besök på skolorna i staden och aldrig tidigare har det kommit så många besökare till skolkonserterna. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Året som gått 11

12 Fem år i sammandrag Utförda tjänster Inskrivna i förskola 0 5 år Inskrivna i skolbarnomsorg 6 9 år Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg Vårdboende, antal personer 1) Hemtjänst, antal personer Hemsjukvård, antal personer Försörjningsstöd, mnkr Antal interna och externa vårddygn, individ- och familjeomsorg exklusive socialpsykiatri Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 3) Antal räddningstjänstuppdrag Vatten, antal levererade m 3 per invånare Koncernen Helsingborgs stad ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Soliditet, procent Nettolåneskuld, mnkr Medeltal anställda 2) Helsingborgs stad ekonomi Antal invånare 31/ Antal färdigställda bostäder Kommunal skattesats, kr 20,21 20,21 20,21 20,21 20,21 Total skattesats, kommun och region 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 Skattenetto, mnkr Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent Medeltal anställda 2) ) Antal personer som hade verkställda beslut om vårdboende den 1 oktober respektive år 2) Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna. 3) Stormen Sven satte stopp för två av julmarknadens tre ordinarie dagar. Detta gav en märkbar minskning av 2013 års besökare jämfört med föregående år. 12 Fem år i sammandrag Helsingborgs stads årsredovisning 2014

13 Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Helsingborg i korthet 13

14 14 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

15 Förvaltningsberättelse Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 15

16 Koncernens organisation Helsingborgs stad Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100% Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52% NSR Produktion AB 100% Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 100% Helsingborgshems Holding AB 100% AB Helsingborgs hem 100% Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100% Helsingborgshem Förvaltning Ett AB 100% Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100% Kuriren 2 AB 100% Kuriren 6 AB 100% NSR Återvinning AB 49% Liquidgas Biofuel Genesis AB 33% AB Helsingborgs Stadsteater 100% Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100% Svenska Kommun Försäkrings AB 6% Helsingborgs Hamn AB 100% Fastighets AB Helikoptern 100% Nöjesparken Sundspärlan AB 3% Sobeln 28 AB 100% Helsingborg Energi Holding AB 100% Öresundskraft AB 100% Prometera AB 50% Tegskiftet 2 AB 100% Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100% Modity Energy Trading AB 50% Öresundskraft Tjänster AB 100% Öresundskraft Företagsmarknad AB 100% Öresundskraft Kraft & Värme AB 100% Nöjesparken Sundspärlan AB 40% Sydvatten AB 15% Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17% Southern Sweden Water Research AB 33% Southern Sweden Water Research AB 33% Öresundskraft Marknad AB 100% Sjökrona Exploatering AB 25% Helia Energisalg A/S 100% Busspunkten AB 10% 16 Koncernens organisation Helsingborgs stads årsredovisning 2014

17 Stadens organisation Kommunfullmäktige Valberedningen Kommunstyrelsen Stadsrevisionen Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utvecklingsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Styrelsen för Kärnfastigheter Ledamöter i kommunfullmäktige, antal Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet 2 2 Miljöpartiet Sveriges pensionärers intresseparti 3 Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Totalt Styrande partier respektive mandatperiod är markerade med lila siffror. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Stadens organisation 17

18 Skåne Nordväst Helsingborg är en av medlemmarna i Skåne Nordväst som består av 11 kommuner som samarbetar för att tillsammans skapa tillväxt, effektivitet och utveckling. Samarbetet bygger på att alla vinner om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Vi arbetar för en gränslös verksamhet för företag, investerare, invånare och besökare. Samarbetet har pågått sedan 1996 och vår gemensamma vision är att vi ska upplevas som en sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest Båstad kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Skåne Nordväst består av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Ängelholm Örkeljunga Gemensam verksamhetsplan Vi samverkar inom en lång rad områden. En viktig Höganäs Perstorp utgångspunkt är vår verksamhetsplan som Skåne Nord - västs styrelse beslutar om varje år och som till stor del styr samarbetet. Den nu gällande verksamhetsplanen fokuserar på dessa områden: Infrastruktur och samhällsplanering Helsingborg Åstorp Bjuv Klippan Utbildning Näringslivsutveckling Kommunerna som arbetsgivare Svalöv Kommunikation och förankring av samarbetet Intern effektivitet och service Landskrona Inom varje prioriterat område i verksamhetsplanen finns ett antal mål med tillhörande målvärden och strategier. Nytt för 2014 är att en eller flera kommuner har ansvaret för de olika målområdena och strategierna. Varumärket Familjen Helsingborg Alla medlemskommunera använder varumärket Familjen Helsingborg i sin kommunikation om näringslivs- och turismfrågor. Mer information om Familjen Helsingborgs arbete finns på familjenhelsingborg.se 18 Skåne Nordväst Helsingborgs stads årsredovisning 2014

19 Ett urval av händelser och aktiviteter inom Skåne Nordväst under 2014 En gemensam nöjd-kund-mätning genomfördes kopplat till kommunernas myndighetsservice. Vi kommer att använda utfallet från årets mätning som utgångsvärde för vårt fortsatta arbete för nöjda kunder. Ett HR-servicecenter, som hanterar löner och pensioner åt sex av medlemskommunerna, sattes i drift. Samverkan inom Familjen Helsingborg har ökat i näringslivsoch varumärkesfrågor. På Skåne Nordvästs webbplats, under rubriken Living, lanserade vi sidor för att hjälpa dem som söker sitt drömboende inom Skåne Nordväst. Här presenteras kommunernas olika tätorter utifrån kriterier som besökaren själv anger. Utredningen om möjligheten att etablera en torrhamn är färdig. Två tänkbara platser är identifierade, där Åstorp-Bjuv framstår som huvudalternativet. Framtidsforumet Ungt entreprenörskap genomfördes för att stimulera ungdomar att starta och driva företag. Vid forumet träffas representanter från näringsliv, högskolan och kommunerna för att arbeta med frågor kring ungas företagande. Skåne Nordväst medverkade som utställare på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm, Sveriges största fastighetsmässa. Medlemskommunerna presenterades där som ett sammanhållet område, bland annat för att få företag att vilja bygga i Skåne Nordväst. Pilotgruppen Framtidens chefer har startats med tolv deltagare som kandiderar till att bli chefer. Projektet, som genomfördes på försök, blir nu en del av den ordinarie verksamheten. Syftet är att hitta och lyfta fram potentiella chefer och skapa karriärvägar inom organisationen. En ny grupp startade inom traineeprogrammet. Detta var den nionde deltagargruppen sedan programmet startades. Syftet med traineeprogrammet är att fler unga drivna människor ska se att det finns intressanta och utmanande möjligheter att göra karriär inom offentlig verksamhet. Skåne Nordväst beslutade att delta i det stora vandringsprojektet Eurando 2016 där tusentals deltagare vandrar i olika etapper. Genom att medverka och delfinansiera projektet får vi möjlighet att visa kommunerna. En förstudie har genomförts om e-arkiv. Den ska ligga till grund för hur och om medlemskommunerna ska gå vidare med att införa e-arkiv. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Skåne Nordväst 19

20 Så styrs Helsingborg Koncernens ledningssystem Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. I lagarna och domstolsavgöranden finns begränsningar av den kommunala självstyrelsen genom de kommunala befogenheterna. Högsta beslutande organ i varje kommun är kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens riksdag. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen. Program som sammanfattar den politiska viljan I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, de är sedan utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina mål och planer. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Visionen pekar ut riktningen Visionen Helsingborg 2035 ger en viktig inriktning för utvecklingen av Helsingborg. Visionen ska förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar och andra ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg. Visionsarbetet hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag. Omvärlden påverkar vad vi gör En förutsättning för att nå fram till visionen är att invånare, föreningar och företag är delaktiga i stadens utveckling. Demokratiarbetet är en viktig ledstjärna. Vi behöver också veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys, ett viktigt planeringsunderlag som bidrar till en helhet i arbetet mot visionen. Trend- och omvärldsanalysen finns tillgänglig på helsingborg.se under rubriken Kommun och politik. Kommunfullmäktige Trend- och omvärldsanalys Vision Helsingborg 2035 Program för mandatperioden Styrdokument Stadens mål Nämnder Bolag Uppföljning Nämnder Nämnder Reglemente, mål och ekonomi Bolag Bolagsordning, ägardirektiv och affärsplan Uppföljning Bolag Uppföljning Verksamheter Verksamheter Uppdrag, mål och ekonomi Verksamheter Uppdrag, mål och ekonomi Uppföljning Verksamheter 20 Så styrs Helsingborg Helsingborgs stads årsredovisning 2014

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Stadens måluppfyllelse 2014. Helsingborgs stad

Stadens måluppfyllelse 2014. Helsingborgs stad Stadens måluppfyllelse 2014 Helsingborgs stad Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 3 Helsingborgs stad 4 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 15 Vård- och omsorgsnämnden 32 Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Plan för mål och ekonomi 2015. Helsingborgs stad

Plan för mål och ekonomi 2015. Helsingborgs stad Plan för mål och ekonomi 2015 Helsingborgs stad Innehåll Stadsövergripande Vision Helsingborg 2035 3 Så styrs Helsingborg 4 Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2015 6 Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning Innehåll Förord 4 Läsanvisning 4 Helsingborgs vision 5 Balanserad styrning stadens styrmodell 7 Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer