Årsredovisning Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1

2 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision Helsingborg Visionen är en ledstjärna och genomsyrar allt arbete som görs idag inom staden. Därefter har kommunstyrelsens ordförande ordet och de övriga ledamöterna i kommunstyrelsen presenteras. Här i inledningen finns också en resumé över intressanta händelser under året samt en jämförande sammanställning över de senaste fem åren. Förvaltningsberättelse Kapitlet beskriver på en övergripande nivå stadens och koncernens organisation, vår verksamhet samt nuvarande situation och framtid. Redogörelsen för vad skattepengarna har använts till kompletteras med: Nulägesbeskrivning Framtidsperspektiv Beskrivning av stadens och koncernens ekonomiska situation Redovisning av miljö- och medarbetarfrågor Satsningar på jämställdhet och mångfald Stadens styrning samt uppföljning av mål Tjänstegarantier Verksamhetsöversikter Kapitlet handlar om aktiviteter som riktar sig till helsingborgarna. Varje nämnd samt koncernens största bolag redogör för verksamheten 2014 och ger sin syn på utvecklingen framöver. Presentationen innehåller även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Här lyfter också varje nämnd och bolag fram händelser som på ett bra sätt bidrar till att vi når vår vision Helsingborg Ekonomisk redovisning Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) samt ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även en särredovisning av den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som gjorts. Inledning Vision Kommunstyrelsens ordförande 6 Kommunstyrelsens ledamöter 7 Året som gått stort och smått Fem år i sammandrag 12 Förvaltningsberättelse Koncernens organisation 16 Stadens organisation 17 Skåne Nordväst 18 Så styrs Helsingborg 20 Stadens tjänstegarantier 24 Nuläge 26 Attraktiv arbetsgivare 31 Mot den gemensamma staden 34 Miljö 35 Framtid 38 Koncernens ekonomi 42 Stadens ekonomi 44 Bolagens ekonomi 52 Finans 55 Vad används skattepengarna till? 57 Jämförelse med andra kommuner 58 Verksamhetsöversikter Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 62 Vård- och omsorgsnämnden 69 Utvecklingsnämnden 74 Stadsbyggnadsnämnden 78 Socialnämnden 83 Idrotts- och fritidsnämnden 86 Kulturnämnden 89 Räddningsnämnden 92 Miljönämnden 94 Överförmyndarnämnden 96 Kommunstyrelsen 98 Styrelsen för Kärnfastigheter 100 Bolag Helsingborgs Hamn AB 104 AB Helsingborgshem 106 Öresundskraft AB 108 NSR AB 110 Ekonomisk redovisning Koncernen 114 Staden 119 Skattefinansierad verksamhet 128 Särredovisning av VA-verksamhet 129 Driftsredovisning 131 Investeringsredovisning 132 Förslag till resultatdisposition 133 Revisionsberättelse 134 Ordlista 135 Kontakta oss Innehåll Helsingborgs stads årsredovisning 2014

3 2035 I stadens vision, Helsingborg 2035, finner du vår riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: en spännande, attraktiv och hållbar plats en magnet för kreativitet och kompetens. I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens nämnder och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i Helsingborg Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 3

4 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygd en. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. 4 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

5 Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arki tektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upp levelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etable rade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresunds regionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade gods flöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 5

6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborg är staden som vill något, och staden för dig som vill något. Helsingborg växer i rekordfart. Här finns människor som har sitt ursprung i Polen, Irak, Turkiet, Syrien, Thailand, Tyskland, ja från i stort sett hela världen. Det gör Helsingborg till en gemensam stad med en mångfald av kulturella uttryck. Det syns i företagsamheten, i kreativiteten och idéerna, inom kulturen och i utbudet av upplevelser. Under 2014 ökade Helsingborg med rekordmånga nya invånare, hela personer. Alla dessa människor kommer att vara delaktiga i utvecklingen av framtidens Helsingborg. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar som ger alla invånare möjligheten att påverka sina liv och förverkliga sina drömmar. Det är när vi människor möts som vi lär oss förstå och uppskatta varandras olikheter. Det är när vi möts som kreativiteten och nyskapandet får näring. För att stimulera en skapande stad fokuserar vi på att skapa mötesplatser. Under förra året lanserade vi också Visionsfonden som inspirerar och engagerar till nytänkande och förverkligande av idéer. Den är till för invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla Helsingborg i riktning mot vision Helsingborg Stadens grunduppdrag är att leverera välfärd till stadens alla invånare. Det ska vi göra med kvalitet. I december genomförde Helsingborg för första gången Kommunkompassen. Med Kommunkompassen utvärderar organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur en kommun bedriver sitt kvalitetsarbete. SKL har genomfört runt 150 utvärderingar och Helsingborg fick det näst bästa resultatet som någon kommun hittills uppnått. Detta trots att det var första gången vi gjorde utvärderingen. I vår service och våra tjänster till människor och företag har vi fokus på resultat. Ta gärna del av vår prisbelönta resultatpresentation på helsingborg.se. För att vi ska fortsätta att utveckla Helsingborg och vara framgångsrika behöver vi utnyttja digitaliseringens möjligheter. I Helsingborg har vi kommunsveriges enda Internetchef och vi har världens största fria wifi-område. Internet och digitalisering öppnar upp Helsingborg och skapar större delaktighet och engagemang från invånare och kunder. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter att bedriva utbildning i skolan och möjliggör högre kvalitet på tjänster inom vård och omsorg. Platsen Helsingborg utvecklas ständigt, men Helsingborg är också en global stad. Därför tar vi en aktiv roll i regionala, nationella och internationella samarbeten. Det handlar till exempel om samarbete med Helsingör, med Köpenhamn inom ramen för Greater Copenhagen och andra internationella samarbeten. Vi arbetar också med att fler internationella studenter ska välja Campus Helsingborg. Inflyttningen till städer är en stark trend i Sverige. En förutsättning för att möta denna trend och möjliggöra en tillväxt i staden är tillgången till bostäder. Förra året påbörjades byggandet av 958 bostäder i Helsingborg, det största antalet på drygt 30 år. Som en växande stad har vi gemensamma utmaningar med många andra expansiva städer i världen. Samtidigt som Helsingborg får fler invånare, fler företag och fler bostäder ska vi värna och utveckla stadens grönområden. Vi ska underlätta för människor och företag att göra klimatsmarta val i vardagen och Helsingborgs stad ska fortsätta att främja klimatsmarta innovationer för en ekologiskt hållbar och balanserad stad. Att en mycket stor del av fjärrvärmen Öresundskraft producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle är ett gott exempel. Helsingborg är också en pulserande stad. I augusti var det premiär för Hx. En stadsfest med stark lokal förankring i stadens kultur- och föreningsliv som lyfter fram det genuina och unika med Helsingborg. Andra stora evenemang var Eurogym, ett av Europas största gymnastikevent för ungdomar, golftävlingen Helsingborg Open och Helsingborg Marathon. Helsingborgs stad har en god och stabil ekonomi. Det gör att vi kan fortsätta att investera för framtiden, förbättra våra verksamheter och vidareutveckla Helsing borg mot stadens vision. Det har varit ett spännande och framgångsrikt år för Helsingborg och jag vill tacka alla engagerade medarbetare och förtroendevalda för det fantastiska arbete som ni gör för Helsingborgs invånare och företagare. Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborgs stads årsredovisning 2014

7 Kommunstyrelsens ledamöter Peter Danielsson (M) Ordförande Annika Román (MP) Vice ordförande Ingela Andersson (S) Anna Jähnke (M) Christian Orsing (M) Maria Winberg Nordström (FP) Jonny Cato Hansson (C) Lars Thunberg (KD) Anna Ingers (S) Ola Möller (S) Ali Shibl (S) Alexander Aardgaard (SD) Michael Rosenberg (SD) Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen brukar liknas vid kommunens regering och leder stadens verksamhet. Utöver det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi verkställer kommunstyrelsen också ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen kan även fatta beslut på egen hand. Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige strax efter de allmänna valen vart fjärde år. Några av kommunstyrelsens ledamöter utses till kommunalråd och arbetar med politik på heltid eller deltid. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och sammanssättningen ska så långt det är möjligt återspegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Efter kommunvalet i september 2014 bildar Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet det styrande blocket i Helsingborg. De har ledningsansvar för Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens ledamöter 7

8 8 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

9 Året som gått stort och smått 2014 Januari februari Öresundskraft når målet som Helsingborgs stad har satt upp för solproducerad el. På ett år genererar 29 lokala anläggningar sammanlagt kilowatttimmar solproducerad el, drygt 10 procent mer än vad som anges i stadens energistrategi. Överförmyndarnämnden inför öppen mottagning och slår nu upp portarna till sitt kontor på Stortorget en timme varje vardag. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus anordnar en after shopping-konsert i samarbete med Citysamverkan. Mars april Helsingborgs kulturskola startar prova-på-verksamhet där alla skolor i Helsingborg utan kostnad erbjuds att prova på undervisning i bland annat musik, dans, sång och konst. Målet är att Kulturskolan inom tre år ska ha nått alla elever i årskurs 1 6. På Närlunda öppnas ett nytt boende för personer med funktionsnedsättning och som behöver stöd i sin vardag. Biogasanläggningen i Helsingborg är åter i full drift efter en omfattande utbyggnad. Hit kommer nordvästra Skånes mat- och livsmedelsavfall för att omvandlas till biogas eller till näring för åkrarna i trakten. Biogasen som anläggningen producerar under ett år kan vid full drift ersätta 9 miljoner liter bensin. Maj juni Projektet Stark avslutas med toppresultat. Projektet har vänt sig till arbetslösa ungdomar och syftet var att skapa förutsättningar för dem att bli självförsörjande och att få ökad självkänsla. Projektet blir nu en del av den ordinarie verksamheten i samarbete mellan utvecklingsnämnden och Räddningstjänsten Skåne Nordväst. I juni färdigställs en ny lekplats på Konsul Olssons plats. Med sin nya barnvänliga framtoning blir Konsul Olssons plats snabbt en attraktiv mötesplats i centrala Helsingborg. Tio år av glada leenden. Staden har sedan 2004 premierat restauranger och kaféer med kvalitetsmärkningen Smiley och cirka 15 procent av dem har idag en leende grön gubbe på sin entrédörr eller vid kassan. Symbolen visar att de vid senaste inspektionen hade bra rutiner för livsmedelssäkerhet. Helsingborg fortsätter att satsa på digitala lärverktyg i förskolan och skolan. Inför höstterminen köper staden nya digitala lärverktyg, bland annat läsplattor och smartboards. Under sommaren invigs Helsingborgs första snorkelled. Med hjälp av information på skyltar under vattnet kan den som är intresserad på ett roligt sätt lära sig mer om havets växter. Det tyska containerrederiet och transportföretaget HapagLloyd väljer Helsingborgs Hamn för en ny linje. De startar en Sweden-Denmark-Express via Helsingborg, inledningsvis med ett anlöp i veckan på en slinga som trafikerar Hamburg, Köpenhamn, Helsingborg, Århus och Hamburg. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Året som gått 9

10 Juli augusti Staden fortsätter att satsa på förstelärare inom skolan och från och med höstterminen finns förstelärare även inom förskolor och fritidshem. Under sensommaren deltar Helsingborg i arbetet med att släcka den stora skogsbranden i Västmanland. Från Helsingborg samordnas alla resurser som skickas från Skåne Nordväst och cirka 35 personer från regionen deltar i släckningsarbetet. Helsingborg Arena är centrum när gymnastikevenemanget Eurogym gästar Helsingborg. Evenemanget lockar cirka gymnaster och en mängd andra människor från hela Europa. I juli firar Öresundskraft 50 år av fjärrvärme i Helsingborg och bjuder på föreställningen Kul-i-juli med artister som Lotta Engberg och Eddie Oliva. Tack vare fjärrvärmen placerar sig Helsingborg bland Sveriges tio främsta kommuner när det gäller låg förbrukning av nya resurser för uppvärmning. Istället används bland annat avfall och spillvärme. I juli placeras Sveriges första utomhus dj-anläggning vid basketplanen på Gröningen. Anläggningen är öppen för alla som vill testa sina dj-färdigheter. Det enda som behövs för att komma igång och sprida sommarglädje och stämning är två mobiltelefoner. September oktober I september inviger Helsingborg sitt första så kallade meröppna bibliotek, i Rydebäck. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Kärnfastigheter får toppbetyg i en kundundersökning. Helsingborgs fastighetsförvaltning är bäst av alla kommuner som deltar i 2014 års nöjd-kundmätning Alla biljetter till Melodifestivalens Andra chansen på Helsingborg Arena säljs på 37 minuter. Helsingborg lanserar Visionsfonden. Med pengar ur fonden kan de som bor, arbetar eller studerar i Helsingborg göra verklighet av sina idéer och projekt. Helsingborgs största bostadsområde Dalhem fyller 40 år. Dahlhem är ett område som har utvecklats i takt med tiden och kan ses som ett mycket gott exempel på ett välfungerande miljonprogramsområde. Skådespelaren Michalis Koutsogiannakis vid Helsingborgs stadsteater tar emot Kvällspostens prestigefyllda Thaliapris för sin gestaltning av titelrollen i teaterns uppsättning av Albert Camus pjäs om kejsaren Caligula. Under Almedalsveckan tar vårt vårdboende Åbrädden emot PRO:s och Rikshems pris för landet bästa äldreboende. 10 Året som gått Helsingborgs stads årsredovisning 2014

11 November december I november startar den av många efterlängtade ombyggnaden av Olympia. Helsingborg lanserar en ny presentation på webben av stadens resultat. Presentationen (som senare får pris för 2015 års bästa resultatpresentation) innehåller resultat från 17 olika verksamhetsområden. Den ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kommunens resultat och göra egna jämförelser. Samarbetsprojektet Skitlite 2020, där NSR och Familjen Helsingborg deltar, får utmärkelsen Årets förebyggare 2014 för sitt arbete med att minska mängden avfall. I november startar bygget av ett ridhus på Sperlingegården i Hittarp. Tack vare det nya ridhuset kommer ridskolan att kunna ha öppet året om och även ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att rida. Dagens Nyheter rankar Helsingborgs stadsteaters uppsättning av Det blåser på månen som nummer ett i landet i en ögonblicksbild av kulturen i Sverige. Råå södra förskola tilldelas Skånes arkitekturpris. I december öppnar Öresundskraft en tankstation för flytande biogas, LBG, i Helsingborg. LBG är biogas som kylts ned och blivit flytande. En lastbil som tankar 180 kilo LBG ersätter cirka 230 liter diesel, och därmed minskar utsläppen. I december står Helsingborgs Hamns nya centralgate klar, en investering på cirka 35 miljoner kronor. I och med gaten sätter Helsingborgs Hamn en ny säkerhetsstandard för hela hamnbranschen i Sverige. Helsingborgs brandförsvar upphör den 31 december och går istället upp i Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förbundet består av kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga och ansvarar från 1 januari 2015 för räddningstjänsten i medlemskommunerna. Hela året Det kommer markant fler flyktingar till Helsingborg 2014 än föregående år. Staden tar under året emot 987 flyktingar, vilket kan jämföras med 2013 då det kom 247. Av årets nyanlända var 70 ensamkommande barn. En lagändring i början av året innebär att kommunerna får ett större ansvar för dessa barn. För att hantera detta utökas antalet boendeplatser och nya medarbetare rekryteras. Helsingborg kontaktcenter tar under sitt första år i drift emot cirka telefonsamtal. Staden växer och Helsingborgshem börjar under 2014 bygga rekordmånga nya hyresrätter. Helsingborgs stad arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten och anställer under året 90 ungdomar inom satsningen Unga i arbete. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och referenser men också erfarenhet av att ha Helsingborgs stad som arbetsgivare. Socialnämnden intensifierar sina ansträngningar för att hantera problemet med den akuta hemlösheten, bland annat genom fler boendeplatser, fler boendeformer och mer uppsökande arbete. Eftersom äldre och funktionsnedsatta använder internet och digital teknik i allt större utsträckning utvecklar staden just sådana tjänster för de grupperna, exempelvis dialog och information via Instagram och trådlöst internet på alla vårdboenden. Helsingborg hamnar i topp tre när Sveriges förenade studentkårer utser årets studentstad De tre städer som placeras högst rankas inte inbördes. Under 2014 anmäls fler lägenheter än något tidigare år till det bostadssociala programmet. Programmet innebär att fastighetsförvaltningen skaffar och anvisar bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna bostad. Staden tecknar avtal med tre fastighetsägare som bland annat hjälper staden i samband med stängningen av Hemlösas hus. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus riktar sig mer till barn än tidigare. Det är under året fler studiebesök än någonsin på Konserthuset, symfoniorkestern gör också rekordmånga besök på skolorna i staden och aldrig tidigare har det kommit så många besökare till skolkonserterna. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Året som gått 11

12 Fem år i sammandrag Utförda tjänster Inskrivna i förskola 0 5 år Inskrivna i skolbarnomsorg 6 9 år Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg Vårdboende, antal personer 1) Hemtjänst, antal personer Hemsjukvård, antal personer Försörjningsstöd, mnkr Antal interna och externa vårddygn, individ- och familjeomsorg exklusive socialpsykiatri Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 3) Antal räddningstjänstuppdrag Vatten, antal levererade m 3 per invånare Koncernen Helsingborgs stad ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Soliditet, procent Nettolåneskuld, mnkr Medeltal anställda 2) Helsingborgs stad ekonomi Antal invånare 31/ Antal färdigställda bostäder Kommunal skattesats, kr 20,21 20,21 20,21 20,21 20,21 Total skattesats, kommun och region 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 Skattenetto, mnkr Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent Medeltal anställda 2) ) Antal personer som hade verkställda beslut om vårdboende den 1 oktober respektive år 2) Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna. 3) Stormen Sven satte stopp för två av julmarknadens tre ordinarie dagar. Detta gav en märkbar minskning av 2013 års besökare jämfört med föregående år. 12 Fem år i sammandrag Helsingborgs stads årsredovisning 2014

13 Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Helsingborg i korthet 13

14 14 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

15 Förvaltningsberättelse Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 15

16 Koncernens organisation Helsingborgs stad Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100% Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52% NSR Produktion AB 100% Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 100% Helsingborgshems Holding AB 100% AB Helsingborgs hem 100% Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100% Helsingborgshem Förvaltning Ett AB 100% Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100% Kuriren 2 AB 100% Kuriren 6 AB 100% NSR Återvinning AB 49% Liquidgas Biofuel Genesis AB 33% AB Helsingborgs Stadsteater 100% Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100% Svenska Kommun Försäkrings AB 6% Helsingborgs Hamn AB 100% Fastighets AB Helikoptern 100% Nöjesparken Sundspärlan AB 3% Sobeln 28 AB 100% Helsingborg Energi Holding AB 100% Öresundskraft AB 100% Prometera AB 50% Tegskiftet 2 AB 100% Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100% Modity Energy Trading AB 50% Öresundskraft Tjänster AB 100% Öresundskraft Företagsmarknad AB 100% Öresundskraft Kraft & Värme AB 100% Nöjesparken Sundspärlan AB 40% Sydvatten AB 15% Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17% Southern Sweden Water Research AB 33% Southern Sweden Water Research AB 33% Öresundskraft Marknad AB 100% Sjökrona Exploatering AB 25% Helia Energisalg A/S 100% Busspunkten AB 10% 16 Koncernens organisation Helsingborgs stads årsredovisning 2014

17 Stadens organisation Kommunfullmäktige Valberedningen Kommunstyrelsen Stadsrevisionen Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utvecklingsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Styrelsen för Kärnfastigheter Ledamöter i kommunfullmäktige, antal Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet 2 2 Miljöpartiet Sveriges pensionärers intresseparti 3 Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Totalt Styrande partier respektive mandatperiod är markerade med lila siffror. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Stadens organisation 17

18 Skåne Nordväst Helsingborg är en av medlemmarna i Skåne Nordväst som består av 11 kommuner som samarbetar för att tillsammans skapa tillväxt, effektivitet och utveckling. Samarbetet bygger på att alla vinner om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Vi arbetar för en gränslös verksamhet för företag, investerare, invånare och besökare. Samarbetet har pågått sedan 1996 och vår gemensamma vision är att vi ska upplevas som en sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest Båstad kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Skåne Nordväst består av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Ängelholm Örkeljunga Gemensam verksamhetsplan Vi samverkar inom en lång rad områden. En viktig Höganäs Perstorp utgångspunkt är vår verksamhetsplan som Skåne Nord - västs styrelse beslutar om varje år och som till stor del styr samarbetet. Den nu gällande verksamhetsplanen fokuserar på dessa områden: Infrastruktur och samhällsplanering Helsingborg Åstorp Bjuv Klippan Utbildning Näringslivsutveckling Kommunerna som arbetsgivare Svalöv Kommunikation och förankring av samarbetet Intern effektivitet och service Landskrona Inom varje prioriterat område i verksamhetsplanen finns ett antal mål med tillhörande målvärden och strategier. Nytt för 2014 är att en eller flera kommuner har ansvaret för de olika målområdena och strategierna. Varumärket Familjen Helsingborg Alla medlemskommunera använder varumärket Familjen Helsingborg i sin kommunikation om näringslivs- och turismfrågor. Mer information om Familjen Helsingborgs arbete finns på familjenhelsingborg.se 18 Skåne Nordväst Helsingborgs stads årsredovisning 2014

19 Ett urval av händelser och aktiviteter inom Skåne Nordväst under 2014 En gemensam nöjd-kund-mätning genomfördes kopplat till kommunernas myndighetsservice. Vi kommer att använda utfallet från årets mätning som utgångsvärde för vårt fortsatta arbete för nöjda kunder. Ett HR-servicecenter, som hanterar löner och pensioner åt sex av medlemskommunerna, sattes i drift. Samverkan inom Familjen Helsingborg har ökat i näringslivsoch varumärkesfrågor. På Skåne Nordvästs webbplats, under rubriken Living, lanserade vi sidor för att hjälpa dem som söker sitt drömboende inom Skåne Nordväst. Här presenteras kommunernas olika tätorter utifrån kriterier som besökaren själv anger. Utredningen om möjligheten att etablera en torrhamn är färdig. Två tänkbara platser är identifierade, där Åstorp-Bjuv framstår som huvudalternativet. Framtidsforumet Ungt entreprenörskap genomfördes för att stimulera ungdomar att starta och driva företag. Vid forumet träffas representanter från näringsliv, högskolan och kommunerna för att arbeta med frågor kring ungas företagande. Skåne Nordväst medverkade som utställare på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm, Sveriges största fastighetsmässa. Medlemskommunerna presenterades där som ett sammanhållet område, bland annat för att få företag att vilja bygga i Skåne Nordväst. Pilotgruppen Framtidens chefer har startats med tolv deltagare som kandiderar till att bli chefer. Projektet, som genomfördes på försök, blir nu en del av den ordinarie verksamheten. Syftet är att hitta och lyfta fram potentiella chefer och skapa karriärvägar inom organisationen. En ny grupp startade inom traineeprogrammet. Detta var den nionde deltagargruppen sedan programmet startades. Syftet med traineeprogrammet är att fler unga drivna människor ska se att det finns intressanta och utmanande möjligheter att göra karriär inom offentlig verksamhet. Skåne Nordväst beslutade att delta i det stora vandringsprojektet Eurando 2016 där tusentals deltagare vandrar i olika etapper. Genom att medverka och delfinansiera projektet får vi möjlighet att visa kommunerna. En förstudie har genomförts om e-arkiv. Den ska ligga till grund för hur och om medlemskommunerna ska gå vidare med att införa e-arkiv. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Skåne Nordväst 19

20 Så styrs Helsingborg Koncernens ledningssystem Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. I lagarna och domstolsavgöranden finns begränsningar av den kommunala självstyrelsen genom de kommunala befogenheterna. Högsta beslutande organ i varje kommun är kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens riksdag. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen. Program som sammanfattar den politiska viljan I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, de är sedan utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina mål och planer. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Visionen pekar ut riktningen Visionen Helsingborg 2035 ger en viktig inriktning för utvecklingen av Helsingborg. Visionen ska förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar och andra ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg. Visionsarbetet hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag. Omvärlden påverkar vad vi gör En förutsättning för att nå fram till visionen är att invånare, föreningar och företag är delaktiga i stadens utveckling. Demokratiarbetet är en viktig ledstjärna. Vi behöver också veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys, ett viktigt planeringsunderlag som bidrar till en helhet i arbetet mot visionen. Trend- och omvärldsanalysen finns tillgänglig på helsingborg.se under rubriken Kommun och politik. Kommunfullmäktige Trend- och omvärldsanalys Vision Helsingborg 2035 Program för mandatperioden Styrdokument Stadens mål Nämnder Bolag Uppföljning Nämnder Nämnder Reglemente, mål och ekonomi Bolag Bolagsordning, ägardirektiv och affärsplan Uppföljning Bolag Uppföljning Verksamheter Verksamheter Uppdrag, mål och ekonomi Verksamheter Uppdrag, mål och ekonomi Uppföljning Verksamheter 20 Så styrs Helsingborg Helsingborgs stads årsredovisning 2014

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012

Framtidens kommun Å R S R E D O V I S N I N G 2 012 Framtidens kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Detta är Staffanstorp Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på slätten mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med utomordentligt goda kommunikationer och närheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Årsredovisning 2013. Framtidens kommun

Årsredovisning 2013. Framtidens kommun Årsredovisning Framtidens kommun 1 inledning Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på slättten mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med goda kommunikationer

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Årsredovisning. Härnösands kommun

Årsredovisning. Härnösands kommun Årsredovisning Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Inledning Kommentarer från kommunalrådet 2 Vart går dina pengar 3 Fem år i siffror 4 Del 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Hållbarhetsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer