Årsredovisning Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1

2 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision Helsingborg Visionen är en ledstjärna och genomsyrar allt arbete som görs idag inom staden. Därefter har kommunstyrelsens ordförande ordet och de övriga ledamöterna i kommunstyrelsen presenteras. Här i inledningen finns också en resumé över intressanta händelser under året samt en jämförande sammanställning över de senaste fem åren. Förvaltningsberättelse Kapitlet beskriver på en övergripande nivå stadens och koncernens organisation, vår verksamhet samt nuvarande situation och framtid. Redogörelsen för vad skattepengarna har använts till kompletteras med: Nulägesbeskrivning Framtidsperspektiv Beskrivning av stadens och koncernens ekonomiska situation Redovisning av miljö- och medarbetarfrågor Satsningar på jämställdhet och mångfald Stadens styrning samt uppföljning av mål Tjänstegarantier Verksamhetsöversikter Kapitlet handlar om aktiviteter som riktar sig till helsingborgarna. Varje nämnd samt koncernens största bolag redogör för verksamheten 2014 och ger sin syn på utvecklingen framöver. Presentationen innehåller även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Nämndernas mål i nämndstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Här lyfter också varje nämnd och bolag fram händelser som på ett bra sätt bidrar till att vi når vår vision Helsingborg Ekonomisk redovisning Denna del presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) samt ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även en särredovisning av den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån de granskningar som gjorts. Inledning Vision Kommunstyrelsens ordförande 6 Kommunstyrelsens ledamöter 7 Året som gått stort och smått Fem år i sammandrag 12 Förvaltningsberättelse Koncernens organisation 16 Stadens organisation 17 Skåne Nordväst 18 Så styrs Helsingborg 20 Stadens tjänstegarantier 24 Nuläge 26 Attraktiv arbetsgivare 31 Mot den gemensamma staden 34 Miljö 35 Framtid 38 Koncernens ekonomi 42 Stadens ekonomi 44 Bolagens ekonomi 52 Finans 55 Vad används skattepengarna till? 57 Jämförelse med andra kommuner 58 Verksamhetsöversikter Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 62 Vård- och omsorgsnämnden 69 Utvecklingsnämnden 74 Stadsbyggnadsnämnden 78 Socialnämnden 83 Idrotts- och fritidsnämnden 86 Kulturnämnden 89 Räddningsnämnden 92 Miljönämnden 94 Överförmyndarnämnden 96 Kommunstyrelsen 98 Styrelsen för Kärnfastigheter 100 Bolag Helsingborgs Hamn AB 104 AB Helsingborgshem 106 Öresundskraft AB 108 NSR AB 110 Ekonomisk redovisning Koncernen 114 Staden 119 Skattefinansierad verksamhet 128 Särredovisning av VA-verksamhet 129 Driftsredovisning 131 Investeringsredovisning 132 Förslag till resultatdisposition 133 Revisionsberättelse 134 Ordlista 135 Kontakta oss Innehåll Helsingborgs stads årsredovisning 2014

3 2035 I stadens vision, Helsingborg 2035, finner du vår riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill, vad vi siktar mot: en spännande, attraktiv och hållbar plats en magnet för kreativitet och kompetens. I årsredovisningen beskrivs de satsningar som stadens nämnder och bolag har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att vår gemensamma stad ska bli just den plats som beskrivs i Helsingborg Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 3

4 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något. Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygd en. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. 4 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

5 Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arki tektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upp levelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etable rade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresunds regionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara transportsystem, avancerade gods flöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 5

6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborg är staden som vill något, och staden för dig som vill något. Helsingborg växer i rekordfart. Här finns människor som har sitt ursprung i Polen, Irak, Turkiet, Syrien, Thailand, Tyskland, ja från i stort sett hela världen. Det gör Helsingborg till en gemensam stad med en mångfald av kulturella uttryck. Det syns i företagsamheten, i kreativiteten och idéerna, inom kulturen och i utbudet av upplevelser. Under 2014 ökade Helsingborg med rekordmånga nya invånare, hela personer. Alla dessa människor kommer att vara delaktiga i utvecklingen av framtidens Helsingborg. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar som ger alla invånare möjligheten att påverka sina liv och förverkliga sina drömmar. Det är när vi människor möts som vi lär oss förstå och uppskatta varandras olikheter. Det är när vi möts som kreativiteten och nyskapandet får näring. För att stimulera en skapande stad fokuserar vi på att skapa mötesplatser. Under förra året lanserade vi också Visionsfonden som inspirerar och engagerar till nytänkande och förverkligande av idéer. Den är till för invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla Helsingborg i riktning mot vision Helsingborg Stadens grunduppdrag är att leverera välfärd till stadens alla invånare. Det ska vi göra med kvalitet. I december genomförde Helsingborg för första gången Kommunkompassen. Med Kommunkompassen utvärderar organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) hur en kommun bedriver sitt kvalitetsarbete. SKL har genomfört runt 150 utvärderingar och Helsingborg fick det näst bästa resultatet som någon kommun hittills uppnått. Detta trots att det var första gången vi gjorde utvärderingen. I vår service och våra tjänster till människor och företag har vi fokus på resultat. Ta gärna del av vår prisbelönta resultatpresentation på helsingborg.se. För att vi ska fortsätta att utveckla Helsingborg och vara framgångsrika behöver vi utnyttja digitaliseringens möjligheter. I Helsingborg har vi kommunsveriges enda Internetchef och vi har världens största fria wifi-område. Internet och digitalisering öppnar upp Helsingborg och skapar större delaktighet och engagemang från invånare och kunder. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter att bedriva utbildning i skolan och möjliggör högre kvalitet på tjänster inom vård och omsorg. Platsen Helsingborg utvecklas ständigt, men Helsingborg är också en global stad. Därför tar vi en aktiv roll i regionala, nationella och internationella samarbeten. Det handlar till exempel om samarbete med Helsingör, med Köpenhamn inom ramen för Greater Copenhagen och andra internationella samarbeten. Vi arbetar också med att fler internationella studenter ska välja Campus Helsingborg. Inflyttningen till städer är en stark trend i Sverige. En förutsättning för att möta denna trend och möjliggöra en tillväxt i staden är tillgången till bostäder. Förra året påbörjades byggandet av 958 bostäder i Helsingborg, det största antalet på drygt 30 år. Som en växande stad har vi gemensamma utmaningar med många andra expansiva städer i världen. Samtidigt som Helsingborg får fler invånare, fler företag och fler bostäder ska vi värna och utveckla stadens grönområden. Vi ska underlätta för människor och företag att göra klimatsmarta val i vardagen och Helsingborgs stad ska fortsätta att främja klimatsmarta innovationer för en ekologiskt hållbar och balanserad stad. Att en mycket stor del av fjärrvärmen Öresundskraft producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle är ett gott exempel. Helsingborg är också en pulserande stad. I augusti var det premiär för Hx. En stadsfest med stark lokal förankring i stadens kultur- och föreningsliv som lyfter fram det genuina och unika med Helsingborg. Andra stora evenemang var Eurogym, ett av Europas största gymnastikevent för ungdomar, golftävlingen Helsingborg Open och Helsingborg Marathon. Helsingborgs stad har en god och stabil ekonomi. Det gör att vi kan fortsätta att investera för framtiden, förbättra våra verksamheter och vidareutveckla Helsing borg mot stadens vision. Det har varit ett spännande och framgångsrikt år för Helsingborg och jag vill tacka alla engagerade medarbetare och förtroendevalda för det fantastiska arbete som ni gör för Helsingborgs invånare och företagare. Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Helsingborgs stads årsredovisning 2014

7 Kommunstyrelsens ledamöter Peter Danielsson (M) Ordförande Annika Román (MP) Vice ordförande Ingela Andersson (S) Anna Jähnke (M) Christian Orsing (M) Maria Winberg Nordström (FP) Jonny Cato Hansson (C) Lars Thunberg (KD) Anna Ingers (S) Ola Möller (S) Ali Shibl (S) Alexander Aardgaard (SD) Michael Rosenberg (SD) Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen brukar liknas vid kommunens regering och leder stadens verksamhet. Utöver det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi verkställer kommunstyrelsen också ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen kan även fatta beslut på egen hand. Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige strax efter de allmänna valen vart fjärde år. Några av kommunstyrelsens ledamöter utses till kommunalråd och arbetar med politik på heltid eller deltid. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och sammanssättningen ska så långt det är möjligt återspegla mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Efter kommunvalet i september 2014 bildar Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet det styrande blocket i Helsingborg. De har ledningsansvar för Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens ledamöter 7

8 8 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

9 Året som gått stort och smått 2014 Januari februari Öresundskraft når målet som Helsingborgs stad har satt upp för solproducerad el. På ett år genererar 29 lokala anläggningar sammanlagt kilowatttimmar solproducerad el, drygt 10 procent mer än vad som anges i stadens energistrategi. Överförmyndarnämnden inför öppen mottagning och slår nu upp portarna till sitt kontor på Stortorget en timme varje vardag. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus anordnar en after shopping-konsert i samarbete med Citysamverkan. Mars april Helsingborgs kulturskola startar prova-på-verksamhet där alla skolor i Helsingborg utan kostnad erbjuds att prova på undervisning i bland annat musik, dans, sång och konst. Målet är att Kulturskolan inom tre år ska ha nått alla elever i årskurs 1 6. På Närlunda öppnas ett nytt boende för personer med funktionsnedsättning och som behöver stöd i sin vardag. Biogasanläggningen i Helsingborg är åter i full drift efter en omfattande utbyggnad. Hit kommer nordvästra Skånes mat- och livsmedelsavfall för att omvandlas till biogas eller till näring för åkrarna i trakten. Biogasen som anläggningen producerar under ett år kan vid full drift ersätta 9 miljoner liter bensin. Maj juni Projektet Stark avslutas med toppresultat. Projektet har vänt sig till arbetslösa ungdomar och syftet var att skapa förutsättningar för dem att bli självförsörjande och att få ökad självkänsla. Projektet blir nu en del av den ordinarie verksamheten i samarbete mellan utvecklingsnämnden och Räddningstjänsten Skåne Nordväst. I juni färdigställs en ny lekplats på Konsul Olssons plats. Med sin nya barnvänliga framtoning blir Konsul Olssons plats snabbt en attraktiv mötesplats i centrala Helsingborg. Tio år av glada leenden. Staden har sedan 2004 premierat restauranger och kaféer med kvalitetsmärkningen Smiley och cirka 15 procent av dem har idag en leende grön gubbe på sin entrédörr eller vid kassan. Symbolen visar att de vid senaste inspektionen hade bra rutiner för livsmedelssäkerhet. Helsingborg fortsätter att satsa på digitala lärverktyg i förskolan och skolan. Inför höstterminen köper staden nya digitala lärverktyg, bland annat läsplattor och smartboards. Under sommaren invigs Helsingborgs första snorkelled. Med hjälp av information på skyltar under vattnet kan den som är intresserad på ett roligt sätt lära sig mer om havets växter. Det tyska containerrederiet och transportföretaget HapagLloyd väljer Helsingborgs Hamn för en ny linje. De startar en Sweden-Denmark-Express via Helsingborg, inledningsvis med ett anlöp i veckan på en slinga som trafikerar Hamburg, Köpenhamn, Helsingborg, Århus och Hamburg. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Året som gått 9

10 Juli augusti Staden fortsätter att satsa på förstelärare inom skolan och från och med höstterminen finns förstelärare även inom förskolor och fritidshem. Under sensommaren deltar Helsingborg i arbetet med att släcka den stora skogsbranden i Västmanland. Från Helsingborg samordnas alla resurser som skickas från Skåne Nordväst och cirka 35 personer från regionen deltar i släckningsarbetet. Helsingborg Arena är centrum när gymnastikevenemanget Eurogym gästar Helsingborg. Evenemanget lockar cirka gymnaster och en mängd andra människor från hela Europa. I juli firar Öresundskraft 50 år av fjärrvärme i Helsingborg och bjuder på föreställningen Kul-i-juli med artister som Lotta Engberg och Eddie Oliva. Tack vare fjärrvärmen placerar sig Helsingborg bland Sveriges tio främsta kommuner när det gäller låg förbrukning av nya resurser för uppvärmning. Istället används bland annat avfall och spillvärme. I juli placeras Sveriges första utomhus dj-anläggning vid basketplanen på Gröningen. Anläggningen är öppen för alla som vill testa sina dj-färdigheter. Det enda som behövs för att komma igång och sprida sommarglädje och stämning är två mobiltelefoner. September oktober I september inviger Helsingborg sitt första så kallade meröppna bibliotek, i Rydebäck. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Kärnfastigheter får toppbetyg i en kundundersökning. Helsingborgs fastighetsförvaltning är bäst av alla kommuner som deltar i 2014 års nöjd-kundmätning Alla biljetter till Melodifestivalens Andra chansen på Helsingborg Arena säljs på 37 minuter. Helsingborg lanserar Visionsfonden. Med pengar ur fonden kan de som bor, arbetar eller studerar i Helsingborg göra verklighet av sina idéer och projekt. Helsingborgs största bostadsområde Dalhem fyller 40 år. Dahlhem är ett område som har utvecklats i takt med tiden och kan ses som ett mycket gott exempel på ett välfungerande miljonprogramsområde. Skådespelaren Michalis Koutsogiannakis vid Helsingborgs stadsteater tar emot Kvällspostens prestigefyllda Thaliapris för sin gestaltning av titelrollen i teaterns uppsättning av Albert Camus pjäs om kejsaren Caligula. Under Almedalsveckan tar vårt vårdboende Åbrädden emot PRO:s och Rikshems pris för landet bästa äldreboende. 10 Året som gått Helsingborgs stads årsredovisning 2014

11 November december I november startar den av många efterlängtade ombyggnaden av Olympia. Helsingborg lanserar en ny presentation på webben av stadens resultat. Presentationen (som senare får pris för 2015 års bästa resultatpresentation) innehåller resultat från 17 olika verksamhetsområden. Den ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av kommunens resultat och göra egna jämförelser. Samarbetsprojektet Skitlite 2020, där NSR och Familjen Helsingborg deltar, får utmärkelsen Årets förebyggare 2014 för sitt arbete med att minska mängden avfall. I november startar bygget av ett ridhus på Sperlingegården i Hittarp. Tack vare det nya ridhuset kommer ridskolan att kunna ha öppet året om och även ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att rida. Dagens Nyheter rankar Helsingborgs stadsteaters uppsättning av Det blåser på månen som nummer ett i landet i en ögonblicksbild av kulturen i Sverige. Råå södra förskola tilldelas Skånes arkitekturpris. I december öppnar Öresundskraft en tankstation för flytande biogas, LBG, i Helsingborg. LBG är biogas som kylts ned och blivit flytande. En lastbil som tankar 180 kilo LBG ersätter cirka 230 liter diesel, och därmed minskar utsläppen. I december står Helsingborgs Hamns nya centralgate klar, en investering på cirka 35 miljoner kronor. I och med gaten sätter Helsingborgs Hamn en ny säkerhetsstandard för hela hamnbranschen i Sverige. Helsingborgs brandförsvar upphör den 31 december och går istället upp i Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förbundet består av kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga och ansvarar från 1 januari 2015 för räddningstjänsten i medlemskommunerna. Hela året Det kommer markant fler flyktingar till Helsingborg 2014 än föregående år. Staden tar under året emot 987 flyktingar, vilket kan jämföras med 2013 då det kom 247. Av årets nyanlända var 70 ensamkommande barn. En lagändring i början av året innebär att kommunerna får ett större ansvar för dessa barn. För att hantera detta utökas antalet boendeplatser och nya medarbetare rekryteras. Helsingborg kontaktcenter tar under sitt första år i drift emot cirka telefonsamtal. Staden växer och Helsingborgshem börjar under 2014 bygga rekordmånga nya hyresrätter. Helsingborgs stad arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten och anställer under året 90 ungdomar inom satsningen Unga i arbete. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet och referenser men också erfarenhet av att ha Helsingborgs stad som arbetsgivare. Socialnämnden intensifierar sina ansträngningar för att hantera problemet med den akuta hemlösheten, bland annat genom fler boendeplatser, fler boendeformer och mer uppsökande arbete. Eftersom äldre och funktionsnedsatta använder internet och digital teknik i allt större utsträckning utvecklar staden just sådana tjänster för de grupperna, exempelvis dialog och information via Instagram och trådlöst internet på alla vårdboenden. Helsingborg hamnar i topp tre när Sveriges förenade studentkårer utser årets studentstad De tre städer som placeras högst rankas inte inbördes. Under 2014 anmäls fler lägenheter än något tidigare år till det bostadssociala programmet. Programmet innebär att fastighetsförvaltningen skaffar och anvisar bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna bostad. Staden tecknar avtal med tre fastighetsägare som bland annat hjälper staden i samband med stängningen av Hemlösas hus. Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus riktar sig mer till barn än tidigare. Det är under året fler studiebesök än någonsin på Konserthuset, symfoniorkestern gör också rekordmånga besök på skolorna i staden och aldrig tidigare har det kommit så många besökare till skolkonserterna. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Året som gått 11

12 Fem år i sammandrag Utförda tjänster Inskrivna i förskola 0 5 år Inskrivna i skolbarnomsorg 6 9 år Grundskola och förskoleklass folkbokförda elever i Helsingborg Gymnasieelever folkbokförda i Helsingborg Vårdboende, antal personer 1) Hemtjänst, antal personer Hemsjukvård, antal personer Försörjningsstöd, mnkr Antal interna och externa vårddygn, individ- och familjeomsorg exklusive socialpsykiatri Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen 3) Antal räddningstjänstuppdrag Vatten, antal levererade m 3 per invånare Koncernen Helsingborgs stad ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Soliditet, procent Nettolåneskuld, mnkr Medeltal anställda 2) Helsingborgs stad ekonomi Antal invånare 31/ Antal färdigställda bostäder Kommunal skattesats, kr 20,21 20,21 20,21 20,21 20,21 Total skattesats, kommun och region 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 Skattenetto, mnkr Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent Medeltal anställda 2) ) Antal personer som hade verkställda beslut om vårdboende den 1 oktober respektive år 2) Antal anställda i staden 1 november, omräknat till helårsarbetare. Från och med 2012 ingår även stadens timanställda i siffrorna. 3) Stormen Sven satte stopp för två av julmarknadens tre ordinarie dagar. Detta gav en märkbar minskning av 2013 års besökare jämfört med föregående år. 12 Fem år i sammandrag Helsingborgs stads årsredovisning 2014

13 Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2013 Helsingborg i korthet 13

14 14 Lorem ipsum dolor Helsingborgs stads årsredovisning 2014

15 Förvaltningsberättelse Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 15

16 Koncernens organisation Helsingborgs stad Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100% Nordvästra Skånes Renhållnings AB 52% NSR Produktion AB 100% Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus AB 100% Helsingborgshems Holding AB 100% AB Helsingborgs hem 100% Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100% Helsingborgshem Förvaltning Ett AB 100% Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100% Kuriren 2 AB 100% Kuriren 6 AB 100% NSR Återvinning AB 49% Liquidgas Biofuel Genesis AB 33% AB Helsingborgs Stadsteater 100% Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100% Svenska Kommun Försäkrings AB 6% Helsingborgs Hamn AB 100% Fastighets AB Helikoptern 100% Nöjesparken Sundspärlan AB 3% Sobeln 28 AB 100% Helsingborg Energi Holding AB 100% Öresundskraft AB 100% Prometera AB 50% Tegskiftet 2 AB 100% Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 6 AB 100% Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 7 AB 100% Modity Energy Trading AB 50% Öresundskraft Tjänster AB 100% Öresundskraft Företagsmarknad AB 100% Öresundskraft Kraft & Värme AB 100% Nöjesparken Sundspärlan AB 40% Sydvatten AB 15% Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17% Southern Sweden Water Research AB 33% Southern Sweden Water Research AB 33% Öresundskraft Marknad AB 100% Sjökrona Exploatering AB 25% Helia Energisalg A/S 100% Busspunkten AB 10% 16 Koncernens organisation Helsingborgs stads årsredovisning 2014

17 Stadens organisation Kommunfullmäktige Valberedningen Kommunstyrelsen Stadsrevisionen Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utvecklingsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Styrelsen för Kärnfastigheter Ledamöter i kommunfullmäktige, antal Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet 2 2 Miljöpartiet Sveriges pensionärers intresseparti 3 Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Totalt Styrande partier respektive mandatperiod är markerade med lila siffror. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Stadens organisation 17

18 Skåne Nordväst Helsingborg är en av medlemmarna i Skåne Nordväst som består av 11 kommuner som samarbetar för att tillsammans skapa tillväxt, effektivitet och utveckling. Samarbetet bygger på att alla vinner om inte vid varje tillfälle, så åtminstone över tid. Vi arbetar för en gränslös verksamhet för företag, investerare, invånare och besökare. Samarbetet har pågått sedan 1996 och vår gemensamma vision är att vi ska upplevas som en sammanhängande stad och att vara en av norra Europas mest Båstad kreativa och toleranta regioner. Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Skåne Nordväst består av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Ängelholm Örkeljunga Gemensam verksamhetsplan Vi samverkar inom en lång rad områden. En viktig Höganäs Perstorp utgångspunkt är vår verksamhetsplan som Skåne Nord - västs styrelse beslutar om varje år och som till stor del styr samarbetet. Den nu gällande verksamhetsplanen fokuserar på dessa områden: Infrastruktur och samhällsplanering Helsingborg Åstorp Bjuv Klippan Utbildning Näringslivsutveckling Kommunerna som arbetsgivare Svalöv Kommunikation och förankring av samarbetet Intern effektivitet och service Landskrona Inom varje prioriterat område i verksamhetsplanen finns ett antal mål med tillhörande målvärden och strategier. Nytt för 2014 är att en eller flera kommuner har ansvaret för de olika målområdena och strategierna. Varumärket Familjen Helsingborg Alla medlemskommunera använder varumärket Familjen Helsingborg i sin kommunikation om näringslivs- och turismfrågor. Mer information om Familjen Helsingborgs arbete finns på familjenhelsingborg.se 18 Skåne Nordväst Helsingborgs stads årsredovisning 2014

19 Ett urval av händelser och aktiviteter inom Skåne Nordväst under 2014 En gemensam nöjd-kund-mätning genomfördes kopplat till kommunernas myndighetsservice. Vi kommer att använda utfallet från årets mätning som utgångsvärde för vårt fortsatta arbete för nöjda kunder. Ett HR-servicecenter, som hanterar löner och pensioner åt sex av medlemskommunerna, sattes i drift. Samverkan inom Familjen Helsingborg har ökat i näringslivsoch varumärkesfrågor. På Skåne Nordvästs webbplats, under rubriken Living, lanserade vi sidor för att hjälpa dem som söker sitt drömboende inom Skåne Nordväst. Här presenteras kommunernas olika tätorter utifrån kriterier som besökaren själv anger. Utredningen om möjligheten att etablera en torrhamn är färdig. Två tänkbara platser är identifierade, där Åstorp-Bjuv framstår som huvudalternativet. Framtidsforumet Ungt entreprenörskap genomfördes för att stimulera ungdomar att starta och driva företag. Vid forumet träffas representanter från näringsliv, högskolan och kommunerna för att arbeta med frågor kring ungas företagande. Skåne Nordväst medverkade som utställare på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm, Sveriges största fastighetsmässa. Medlemskommunerna presenterades där som ett sammanhållet område, bland annat för att få företag att vilja bygga i Skåne Nordväst. Pilotgruppen Framtidens chefer har startats med tolv deltagare som kandiderar till att bli chefer. Projektet, som genomfördes på försök, blir nu en del av den ordinarie verksamheten. Syftet är att hitta och lyfta fram potentiella chefer och skapa karriärvägar inom organisationen. En ny grupp startade inom traineeprogrammet. Detta var den nionde deltagargruppen sedan programmet startades. Syftet med traineeprogrammet är att fler unga drivna människor ska se att det finns intressanta och utmanande möjligheter att göra karriär inom offentlig verksamhet. Skåne Nordväst beslutade att delta i det stora vandringsprojektet Eurando 2016 där tusentals deltagare vandrar i olika etapper. Genom att medverka och delfinansiera projektet får vi möjlighet att visa kommunerna. En förstudie har genomförts om e-arkiv. Den ska ligga till grund för hur och om medlemskommunerna ska gå vidare med att införa e-arkiv. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Skåne Nordväst 19

20 Så styrs Helsingborg Koncernens ledningssystem Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. I lagarna och domstolsavgöranden finns begränsningar av den kommunala självstyrelsen genom de kommunala befogenheterna. Högsta beslutande organ i varje kommun är kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens riksdag. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen. Program som sammanfattar den politiska viljan I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, de är sedan utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina mål och planer. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Visionen pekar ut riktningen Visionen Helsingborg 2035 ger en viktig inriktning för utvecklingen av Helsingborg. Visionen ska förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar och andra ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg. Visionsarbetet hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag. Omvärlden påverkar vad vi gör En förutsättning för att nå fram till visionen är att invånare, föreningar och företag är delaktiga i stadens utveckling. Demokratiarbetet är en viktig ledstjärna. Vi behöver också veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys, ett viktigt planeringsunderlag som bidrar till en helhet i arbetet mot visionen. Trend- och omvärldsanalysen finns tillgänglig på helsingborg.se under rubriken Kommun och politik. Kommunfullmäktige Trend- och omvärldsanalys Vision Helsingborg 2035 Program för mandatperioden Styrdokument Stadens mål Nämnder Bolag Uppföljning Nämnder Nämnder Reglemente, mål och ekonomi Bolag Bolagsordning, ägardirektiv och affärsplan Uppföljning Bolag Uppföljning Verksamheter Verksamheter Uppdrag, mål och ekonomi Verksamheter Uppdrag, mål och ekonomi Uppföljning Verksamheter 20 Så styrs Helsingborg Helsingborgs stads årsredovisning 2014

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Så styrs Helsingborg. Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag

Så styrs Helsingborg. Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag Så styrs Helsingborg Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserande staden för människor och företag.

Läs mer

DEN balanserade STADEN. DEN skapande STADEN. DEN pulserande STADEN. DEN gemensamma STADEN. DEN globala STADEN. Scenario

DEN balanserade STADEN. DEN skapande STADEN. DEN pulserande STADEN. DEN gemensamma STADEN. DEN globala STADEN. Scenario Scenario Ingångsvärden: I prognoser gällande befolkningsutvecklingen de kommande 10-20 åren görs bedömningen om en stark tillväxt i staden, man räknar med att från nuvarande 135. 000 nå ca.175.000 innevånare

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Stadens måluppfyllelse 2014. Helsingborgs stad

Stadens måluppfyllelse 2014. Helsingborgs stad Stadens måluppfyllelse 2014 Helsingborgs stad Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 3 Helsingborgs stad 4 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 15 Vård- och omsorgsnämnden 32 Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Så styrs Helsingborg. Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag

Så styrs Helsingborg. Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag Så styrs Helsingborg Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserande staden för människor och företag.

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Norrköping i siffror 2017

Norrköping i siffror 2017 Norrköping i siffror 2017 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Norrköping i siffror 2014

Norrköping i siffror 2014 Norrköping i siffror 2014 Innehållsförteckning sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11 Arbetspendling 12

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

HUR HAR DET GÅTT I SKÅNE NORDVÄST?

HUR HAR DET GÅTT I SKÅNE NORDVÄST? Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2010 HUR HAR DET GÅTT I SKÅNE NORDVÄST? 2010 års analys av den statistiska utvecklingen i regionen. Skåne Nordväst med sina 10 kommuner och cirka 317 000

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

HANINGE I SIFFROR 2016

HANINGE I SIFFROR 2016 HANINGE I SIFFROR 2016 VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Korta fakta Nässjö kommun

Korta fakta Nässjö kommun Korta fakta 2013 Nässjö kommun Yta Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först 1971 då ett

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UPPDATERAD APRIL 2016 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den är en

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer