Svensk Bruksanvisning Team TeCom-446

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Bruksanvisning Team TeCom-446"

Transkript

1 Svensk Bruksanvisning Team TeCom-446

2 Knappar & Kontakter ( 1) Antenn ( 2) Sändningsknapp (PTT) ( 3) Knapp för att förhindra brus och CTCSS brusfunktion ( 4) Av/på knapp [ON] ( 5) Avtagbart batterifack ( 6) Mikrofonuttag [MIC/EAR] ( 7) Roterande knapp för reglering av - kanal - volym - bruskänslighet - kanalminne - CTCSS-toner - Vox-känsligheten och Vox-fördröjning - Känsligheten hos kontrollapparatens funktion (Baby) ( 8) TX kontrollampa ( 9) LC flerfunktionsdisplay ( 10) Knapp för kanalminnesfunktion och display vippkontakt mellan frekvens- eller kanaldisplay [ME/FRQ] ( 11) Kanal- och minnesgranskningsnyckel [SC] ( 12) Knapp för brusnivåjustering och dubbelbevakningsfunktion [SQ/DW] ( 13) Volymkontroll (VOL). ( 14) Tonsändning, Sändarknapp [TON] ( 15) Knapp för Vox-funktion och avstängningsfunktion [VOX/KL] ( 16) Knapp för aktivisering av andrahandsfunktioner [FC] ( 17) Mikrofon [MIC] ( 18) Högtalare Komma igång med din TeCom 446 Allmänt: TEAM TeCom 446 är en lågeffekts-uhf, bärbar kombinerad sändare och Mottagare, (PMR=Public Mobile Radio) för användning på en särskild del av 70 cm frekvensbandet. Max uteffekt är 500Mw, Användning: Speciell omfångsvillkor och en god antenneffektivitet i 70cm-bandet

3 ger ett högt kommunikationsomfång oaktat den låga sändningseffekten. 1. Insättning av batterier: Till TeCom 446 används fyra alkaliska batterier eller laddningsbara NiCd celler typ AAA ( R-03). Mottagaren arbetar vid en spänning mellan 3,8 och 7,5 V. Spänningen får inte överstiga 7,5 V. För att lossa batteridelen tryck låsfliken, som pilen vid OPEN visar vid bakre sidan av radion. Lyft ut genom att först höja den olåsta sidan. Sätt nu in batterierna i batterihuset. Se till att batterierna är placerade i enlighet med märkningen på insidan av batterihuset. Slutligen sätt in batteridelen i radion på så sätt att nederdelen av batterilådans två styrbultar griper in i spåren i radion. Tryck sedan tills batteridelen knäpps på plats. Nu är apparaten färdig för användning. Batteriernas kondition visas strax efter påsättandet och kontrolleras automatiskt så länge radion används. Om batterinivån når det kritiska värdet av 3.8 V visas symbol (Fig. 2) på displayen. Under 3.8 kan funktionen inte garanteras. Byt ut de alkaliska batterierna eller ladda om NiCd cellerna. 2. LCD-Display: TeCom 446 är utrustad med en vanlig, flytande, kristalldisplay vilken visar följande symboler beroende på det valda läget. (19) Kanal respektive frekvensdisplay. (20) Dubbel bevakningsfunktion (D) (21) Vox-funktion (VX) (22) CTCSS ton i överföringsform (T) (23) CTCSS ton detector i aktiv mottagningsform (SQ) (24) Batterisparande verksam krets (SV) (25) Minnessparkanal (M) (26) Minnesnummerkanal (1 9) (27) Färdig för ingång av sekundfunktion (F) (28) Scan-funktion aktiv (SC) (29) Svagt batteri ( ) (30) Knappsats låst (KL) (31) Mottagningston på ( ) (32) Brusfunktion öppen (S) (33) Spärrdiagram för visning av S-meter, volym- och bruskänslighetsnivå. (34) TX kontroll (TX) (35) Ljudnivåjustering (VOL) (36) Bruskänslighetsjustering (SQ) Användning av TeCom Sätta i gång ON Tryck tangent (4) ON för ungefär en sekund för att sätta på mottagaren. Du kan höra en kort och en lång ton. Under den korta tonen visar displayen (9) alla symboler, under den långa tonen batterispänningen. När enheten är påsatt första gången eller efter omställning kommer radion Att vara i kanaldisplayform. Kanalnumret blir kanal 1. Sedan visar displayen (9) CH-01. För att stänga av tryck tangent (4) ON igen för ungefär en sekund. Alla symboler på displayen försvinner. Alla inställningar och justeringar sparas. Även efter borttagandet av batteridelen.

4 2. Brus SQ/DW : Så länge som det inte finns någon signal på den aktuella kanalen är enheten tyst för att tysta ned bakgrundsljudet. Då visar displayen (9) symbolen (32) S för att visa att kanalen är i funktion. För att justera bruströskeln tryck på (12) SQ/DW.Displayen (9) visar symbol (37) SQ nu. Genom att vrida på knappen (7) kan Du ändra bruskänslighetsnivån. Genom att vrida knappen (7) medurs ökas och moturs minskas bruskänsligheten. Det är möjligt att utplåna bruskänslighetsnivån totalt. Vid slutet av justeringsområdet hörs en ton. Stapeldiagrammet (33) på displayen visar motsvarande S-metervärde vilket är nödvändigt för att öppna bruset. Efter 5 sekunder eller efter att ha tryckt på tangent (12) SQ/DW så försvinner symbol (36) SQ och enheten återgår till normalt värde.om Du vill höra allt som händer på en kanal, inklusive svaga sändningar håll ner knappen (3) för att omöjliggöra brusfunktionen. När knappen släpps är brusfunktionen på igen. 3. Volymkontroll (VOL) För att justera volymnivån tryck på tangent (13) (VOL). Displayen (9) visar symbol (35) (VOL). Genom att vrida på knappen (7) kan Du ändra på ljudnivån nu. Vrid knapp (7) medurs så ökar ljudet och moturs dämpas det. Vid slutet av en inställning hörs en ton. Diagrammet (33) på displayen visar motsvarande volymnivå. Efter fem sekunder eller ett nytt tryck på knappen (13) (VOL) försvinner symbolen (35) (VOL) och apparaten återgår till normal form. 4. Kanalval: Alla 8 kanalerna kan väljas genom vridning av den roterande knappen (7). Vridning av knappen (7) medurs ökar kanalnumret och vridning moturs minskar. Det aktuella kanalnumret visas i LCD fönstret (9) i området (19) plats CH-XX. För kommunikation med annan station måste båda mottagarna ställas in på samma station. 5. Sändning (PTT): För att sända tryck ner och håll knapp (2) (PTT) på den vänstra sidan av apparaten. Under sändning kommer den röda TX LED (8) överst på den vänstra sidan av frontpanelen att lysas upp och symbolen (34) (TX) visas i LCD fönstret och ingen knapptryckning är möjlig. Känsligheten i den inbyggda mikrofonen (17) är beräknad för att ge gott resultat vid normal röststyrka vid ett avstånd av 2-4 inches. För högt ljud skapar störningar och gör signalen svår att förstå. Vid avslutning av sändningen släpp PTT-knappen och apparaten återgår till utgångsläget. 6. Sparande av en kanal (ME): Radion kan spara upp till 9 kanaler. Välj först den kanal Du vill lagra. Tryck sedan under 2 sekunder knappen (10) (ME/FRQ). Displayen visar symbolen (25) (M) konstant och till höger kanalens minnesnummer (26) blinkande. Genom att vrida på knapp (7) kan Du välja ut önskade kanalminnesnummer från 1 till 9. Vridning medurs höjer och moturs minskar kanalminnesnumren. Efter att ha valt ut det önskade kanalminnesnumret tryck snabbt på knapp (10) (ME/FRQ) igen. Nu är kanalen sparad och kanalens minnesnummer (26) visas konstant. Efter ett nytt tryck på knapp (10) (ME/FRQ) under två sekunder försvinner symbol (25) (M) och kanalminnesnumret igen och apparaten återgår till utgångsläget.

5 7. Återkallande av en minneskanal (ME/FRQ): Tryck snabbt på knappen (10) (ME/FRQ). Kanalen visar bara kanalminnesnumret (26). Välj nu det önskade kanalminnesnumret mellan 1-9 genom att vrida på knapp (7). Om det inte finns någon lagrad kanal på det aktuella numret (26) kommer det att blinka och den sista kanalen visar sig i LCD fönstret. Om det finns en kanal kommer kanalminnesnumret (26) att visas konstant. Efter ett nytt kort tryck på knapp (10) (ME/FRQ) försvinner kanalminnesnumret (28) igen och apparaten återgår till utgångsläget. 8. Kanal- och minnessökning (SC): Innan Du väljer den här funktionen försäkra dig om att bruset är stängt på fria kanaler. Tryck lätt på knapp (11) (SC) för att aktivera kanalavsökningsfunktionen. Displayen visar symbol (28) (SC) och kanalerna går uppåt. Dom kan fortfarande justeras med den roterande knappen (7) men Du kan också bestämma om kanalerna ska gå uppåt eller nedåt. Vridning medurs får kanalerna att gå uppåt och moturs nedåt. Kanalsökarfunktionen stoppar på upptagna kanaler under 5 sekunder och fortsätter sedan att söka. För att stoppa sökningsfunktionen och stanna på den aktuella kanalen tryck snabbt på knapp (11) (SC) igen. Symbolen (28) (SC) försvinner och apparaten återgår till utgångsläget. Om sökarfunktionen är aktiverad medan apparaten står i minnesläge (kanalminnesnummer (26) visar sig), går apparaten bara igenom kanalminnesnumren. Alla tomma minnen lämnas. Den roterande knappen (7) har samma funktioner som vid kanalsökning. För att stoppa minnessökningsfunktionen och stanna på den aktuella kanalen tryck snabbt på knapp (11) (SC) eller (10) (ME/FRQ) igen. symbolen (28) (SC) och numret (26) försvinner och apparaten återgår till utgångsläget. 9. Dubbel bevakningsfunktion (SQ/DW): Den här funktionen tillåter bevakning av en andra kanal. Innan Du väljer den här funktionen försäkra Dig om att bruset är stängt på fria kanaler. Välj först den kanal Du vill granska och tryck sen snabbt ned knapp (16) (FC). På displayen visas tecknet (27) (F) för att visa att funktionen på det andra planet är aktiv. Tryck knapp (12) (SQ/DW) för att aktivera dubbelbevakningsfunktionen. Displayen visar symbol (20) (D). Välj nu kanal. Om båda kanalerna är lediga kommer apparaten att var femte sekund, för 0,3 sekunder, gå till avlyssningskanalen. Om någon signal kan komma igenom bruströskeln stannar dubbelbevakningsfunktionen på avlyssningskanalen för 5 sekunder. Manöverkanalen bevakar alltid under 5 sekunder om den är ledig eller ej. Man kan alltid byta och bevakningskanalen förblir kvar. För att stoppa minnesbevakningsfunktionen och bli kvar på den aktuella kanalen tryck på knapp PTT (2) eller knapparna (16) (FC) och (12) (SQ/DW) igen i samma ordningsföljd. Symbolen (20) (D) försvinner och apparaten återgår till utgångsläget.

6 10. Ljudbrus (CTCSS): Tonbrusfunktionen (CTCSS = Continuous Tone Code Squelch System ) använder vid mottagning en ökad dämpning som bara tas bort av en speciell ton som den anropande stationen måste tillföra sin modulsignal. Den här metoden gör det möjligt för mottagaren att tysta ned alla störande stationer med undantag av stationen med den korrekta tonen. TeCom 446s tonbrusart svarar för valet av en av 38 olika CTCSS toner, som kan bli överförd tillsammans med röstsignal som ljudbruskretsen känner till. Dessa toner har en ganska låg frekvens och nivå så de är svåra att höra. För att aktivera tonbrusfunktionen tryck först på knapp (16) (FC). På displayen syns tecknet (27) (F). Tryck sen knapp (3). När apparaten är påslagen för första gången efter en nyinställning visar displayen 88,5 som aktuell CTCSS tonfrekvens. Genom att vrida knappen (7) kan Du ändra CTCSS tonfrekvens. Medurs ökar och moturs minskar frekvensen. Tabell 1 visar alla möjliga frekvenser i stigande ordning. Om Du trycker på knapp (3) igen visar sig symbolen (22) (T) högst upp på displayen. Det betyder att den aktuella CTCSS tonen kommer att vara underlag till ljudsignalen vid sändning medan extramottagarens ljuddämpning fortfarande är ur funktion. Vid tryck på knapp (3) en gång till kommer symbolen (23) (SQ) dessutom att synas. Nu är extramottagarens ljuddämpning aktiv. Högtalaren kommer att vara tyst även på upptagna kanaler tills mottagarstationen lägger till den korrekta CTCSS tonen till sin signal. Tryckning på knapp (3) för fjärde gången gör att både tecknet (22) och (23) (SQ) försvinner igen. Nu är mottagning och CTCSS tonen på överföringssignalen oaktiva. Du kan alltid ändra CTCSS frekvensen eller återgå till normalläge genom att trycka på knapp (16) (FS) och (3). Hur som helst kommer den valda tonbrusfunktionen att förbli aktiv vilket visas genom symbolerna (22) (T) eller (22) (T) och (23) (SQ). 11. Röststyrningsfunktion (VOX/KL): För att aktivera röstfunktionen tryck på knapp (15) (VOX/KL). Displayen (9) visar symbolen (21) (VX). Den här funktionen gör det möjligt för apparaten att automatiskt slå över till sändning när ljudnivån är över en viss tröskel. Det markeras med röd TX LED (8) på vänstra översidan och symbolen (34) (TX) i LCD fönstret. Om röststyrkan stannar kvar under vox-tröskeln en stund återgår radion till mottagning. Både vox-tröskeln och vox fördröjningen kan ändras. Om Du trycker på knapp (15) (VOX/KL) igen försvinner funktionen och symbolen (21) (VX). Om Du vill ändra på vox-parametern måste Du stänga av apparaten först. Sätt sedan på apparaten medans Du trycker på knappen (15) (VOX/KL). När knappen släpps justeras radions parametervärde. När apparaten är påsatt första gången efter en avstängning visar displayen LE-05 (nivå). Genom att vrida den roterande knappen (7) kan Du välja den önskade vox-känslighetenfrån 0 till 9. Medurs ökar och moturs minskar. För att justera fördröjning tryck snabbt på PTT-knappen (2).

7 När apparaten är påsatt första gången efter en avstängning visar displayen de-05 (Delay). Genom att vrida den roterande knappen (7) kan Du välja den önskade vox förseningstiden från 0 9. Medurs ökar och moturs minskar. För att återgå till normalvärde stäng av och sätt på radion igen. 12. Knapplåsfunktion (VOX/KL): För att förhindra en oönskad aktivisering av följande knappar, (10) (ME/FRQ), (11) (SC), (12) (SQ/DW), (13) (VOL) och (15) (VOX/KL), inklusive den roterande knappen (7), tryck först ned knapp (16) (FC). På displayen visas tecknet (27) (F). Tryck sedan på knapp (15) (VOX/KL). Displayen visar symbol (30) (KL). Nu är knapparna låsta. För att frigöra knapplåsningen tryck på samma knappar i samma ordning. 13. Anropningssignal (TON): Genom att trycka på knapp (14) (TON) kan Du överföra en anropningssignal bestående av tre toner. Under sändning tänds den röda TX LED (8) i övre vänstra sidan och symbolen (34) (TX) framträder i displayen. Efter släppande av knappen (14) (TON) återgår radion till mottagning. 14. Rumsavlyssningsfunktion: Funktionen gör det möjligt för dig att använda radion i kombination med annan LPD för indirekt övervakning. För att aktivera avlyssningsfunktionen måste Du först stänga av apparaten. Sätt sedan på den medan Du trycker på knapp (13) (VOL). När knapparna släppts ligger funktionen i beredskap. Kanalen som redan valts ut är den aktuella kanalen och kan inte ändras medan funktionen är verksam. När apparaten är påsatt för första gången eller efter omställning visar displayen baby5. Genom att vrida den roterande knappen (7) kan Du välja den önskade känsligheten från 0 till 9. Medurs ökar och moturs minskar. Efter 50 sekunder börjar displayen blinka vilket visar att funktionen är helt aktiverad. När omgivningsljudets nivå slår igenom tröskelnivån slutar displayen blinka och radion överför under 10 sekunder anropssignalen. Under följande 50 sekunder aktiviseras TX funktionen tre gånger i 10 sekunder med två uppehåll på 10 sekunder. Endast under dessa uppehåll är radion beredd att ta emot. Under de följande 50 sekunderna befinner sig apparaten i beredskap. Sen börjar displayen blinka igen vilket visar att apparaten är beredd på nästa händelse. För att återgå till normalläge stäng av och sätt på radion igen. 15. Mottagningstoner: I normalt läge är alla ingångar med knapparna på frontpanelen bekräftade med korta piptoner. Klocksymbolen (31) visar att tonerna är påsatta. Om Du vill ta bort dom måste Du först stänga av apparaten. Sätt på medan Du trycker på knapp (10) (ME/FRQ). Tonerna är borttagna och klocksymbolen (31) är synlig. På samma sätt kan man återfå piptonerna. 16. S-Mått: LC-displayen innehåller en 10 bar grupp (33) som visar sig progressivt alltefter signalstyrkan hos en mottagen station. S-måttskalan är delad i valörerna S1, S5 och S9.

8 17. Externt Headset med mikrofon (MIC/EAR): En passande talarmikrofon kombination kan bli ansluten till uttaget (6) (MIC/EAR) diameter 3,5 mm. De inbyggda högtalarna och mikrofonerna kopplas tillfälligt ur om pluggarna sätts in. Sändaren kan också aktiveras från den yttre talarmikrofonkombinationen. 19. Batterispararfunktion Om bruset är stängt för minst sex sekunder och ingen ingång gjord under tiden aktiverar apparaten automatiskt strömsparfunktionen. Mottagaren kontrollerar med jämna mellanrum inkommande signaler på den Aktuella kanalen. På displayen blinkar symbolen (24) (SV). Apparaten återgår till normalläge om någon signal utlöser bruströskeln eller om någon ingång är gjord. Strömförbrukningen sjunker till 30 ma. 20. Omställning: Funktionerna hos TeCom 446 kommer från en microkontroll IC. I händelse av svaga batterier, lossa kontakterna i batterifacket, fel ingångar eller andra störningar av funktioner och kontrollpanel kan uppstå. Sen är det nödvändigt att omställa microkontrollen. Om Du vill göra det måste Du stänga av apparaten först. Sätt sedan på den medan Du trycker på knapp (16) (FC). Efter omställningen är alla inställningar och justeringar försvunna. Den aktuella kanalen är kanal 1, minneskanalen är tom, alla parametrar har satts på ett medelvärde, CTCSS tonen är justerad till kod ton 9 och alla funktioner förutom pip-tonerna är avstängda. 21. Service: Batteriernas kondition måste testas då och då. Om apparaten ej används under en längre tid eller om batterierna är utslitna så måste dom tas bort ur apparaten. De kan annars läcka och då gäller EJ garantin. Man skall alltid byta ut samtliga batterier. Begagnade batterier hör inte hemma i soptunnan utan måste återlämnas till en lämplig insamlingsdepå med tanke på miljön. Det finns inga reglerbara eller servicemöjliga delar inuti radion och den får inte öppnas. Reparationer får inte göras av icke auktoriserad eftersom varje förändring ogiltigförklarar varje garanti- eller reparationsfordran. Det är också möjligt att det resulterar i brist på överensstämmelse med ETC regler vilket medför att apparaten blir illegal. Om en defekt uppstår, Ta med apparaterna och gå in i närmaste Teknikmagasinet butik, Medtag kvittot. Eller kontakta Teknikmagasinets Service avdelning på tel Godkännande: Apparaten är godkänd i enlighet med Europastandard ETS och märkt CEPT LPD X ( X= country code of approval office). I de flesta av EUs medlemsländer känner man till CERT/ETS. Begär upplysningar om var närmsta TEAM finns.

9 22. Störningar: TeCom 446 opererar i ett frekvensband (ISM-band) vilket också används vid andra radiokommunikationer, industri-, medicin och kontrolltillämpning. Radioamatörer använder också denna frekvenslinje. Många elektroniska apparater kan också störa radiosändningen. Lysrörslampor, TV-apparater, datorer, strömomkopplare osv, åstadkommer en stark, icke önskvärd, utstrålning, vilket medför en mängd av ljud i din LPD. I sådant fall välj en mindre störd kanal eller sök en längre distans till störningen. Frekvensområde: 446, ,09375 Antal Kanaler: 8 st Kanalspridning: 25 khz Mottagarkänslighet: 0.4 mv / 3 khz Dev. 20 db (S+N+D) / N Mellanliggande frekvenser: 1. IF = 21.4 MHz 2. IF = 455 khz Bruskänslighet: 0.3 mv.. Tekniska data: Batterier: Apparaten drivs av 4 st R03 (AAA) batterier Batteritid Med Alkaliska batterier så är driftstiden ca 15 Timmar* om man pratar halva tiden och lyssnar resten. I standby läge(ej ngn sändning alls) så är batteritiden ca timmar*. *Beroende på batteriernas kvalitet. 50 mw EIRP Avvikelser: Max 5 khz (frekvensmodulation)

10 Missvisning: Max 5 khz (frekvensmodulation) Frekvensstabilitet: + / 2 khz bättre än 50 db Strömförbrukning: Sändning: 90 ma Mottagning: 50 ma, med batterisäkerhetsbrytare: 30 ma Storlek / Vikt: 82 * 50 * 28 mm/ 98gram Tabell 1: CTCSS frekvenser Hz Hz Hz

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

Bruksanvisning 27 / 31

Bruksanvisning 27 / 31 Bruksanvisning 27 / 31 INNEHÅLL INTRODUKTION...20 EGENSKAPER...20 SÄKERHETSANVISNINGAR...20 BESKRIVNING AV HANDENHET...21 BESKRIVNING AV DISPLAYEN...22 BESKRIVNING AV KNAPPARNA...22 FÖRBEREDELSER FÖR BRUK...23

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

MANUAL V-COM V20 ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG

MANUAL V-COM V20 ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG MANUAL V-COM V20 SE ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG Innehållsförteckning Översikt, delar och funktioner 4 Installera och avlägsna batteriet 5 Installera batteriet 5 Avlägsna batteriet

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Läs bruksanvisningen innan du tar i bruk din nya PMR-utrustning så att du får nödvändig kunskap om de olika funktionerna i handenheten.

Läs bruksanvisningen innan du tar i bruk din nya PMR-utrustning så att du får nödvändig kunskap om de olika funktionerna i handenheten. Bruksanvisning SVE Zodiac Talk2Me Svenska INNEHÅLL INTRODUKTION...3 BESKRIVNING AV HANDENHETEN...3 BESKRIVNING AV DISPLAYEN...4 FÖRBEREDELSE FÖR BRUK...5 SÄKERHETSANVISNINGAR...5 FUNKTIONER...6 ATT ANVÄNDA

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2. Tangentton...8 Smygläge (Whispering)...8 Röststyrd sändning (VOX)...9 Talförvrängare (Scrambler)...

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2. Tangentton...8 Smygläge (Whispering)...8 Röststyrd sändning (VOX)...9 Talförvrängare (Scrambler)... Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Laddning...4 använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...5 Kanalval...5 Displaybelysning...5

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Manual for REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Contact Pro är en hundpejl med god riktningssäkerhet och 200 kanaler för

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Peltor Lite-Com. Lite-Com III, Lite-Com Basic

Peltor Lite-Com. Lite-Com III, Lite-Com Basic Peltor Lite-Com, Lite-Com Basic Nya Lite-Com För ökad säkerhet och effektivitet Lite-Com är ett effektivt hörselskydd med inbyggd kommunikationsradio för hands-free korthållskommunikation med andra Lite-Com-headset

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-R5 För att du snabbare skall komma igång och utforska radiofrekvenserna med din IC-R5 mottagare har vi tagit fram denna kortfattade svenska handledning som ett komplement till

Läs mer

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet Listen Only CutOff FM Radio Dual Nyhet! Dual FM Radio CutOff Listen Only det kompletta hörselskyddet Sordin erbjuder högklass hörselskydd till låga prise för fritid och yrkesmässigt bruk Musik och kommunikation

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Kontroller AM/FM band byte Nödsignal Dynamo AM/FM band indikator Stationsindikator Ladda stations indikator Belysnings knapp Radio skala

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Manual för Version 1.3 REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Innehåll Inledning 1 KAPITEL 1 Förvaring 1 Start och kanalinställning av mottagare

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

NX1500 - Handhållen VHF Radio - Svensk English

NX1500 - Handhållen VHF Radio - Svensk English NX1500 - Handhållen VHF Radio - Installation Användarmanual and Operation Manual Svensk English 1 PROCEDUR VID NÖDANROP Om du vid en nödsituation är I behov av assistans eller vill kontakta andra fartyg

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning INNEHÅLL INTRODUKTION..... 4 Allmänt. 4 BESKRIVNING AV RADION OCH DESS FUNKTIONER.. 5 1. Topp Panel...... 5 2. Sida och Bakstycke..... 6 3. Undersida.... 8 4. Display...

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

Trådlös, tillgänglig fri!

Trådlös, tillgänglig fri! Trådlös, tillgänglig fri! Ny modern teknik ger dig frihet i ditt arbete! Behovet av snabb kommunikation ökar hela tiden. I takt med den tekniska utvecklingen ställer vi också högre krav på att alltid få

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

BRUKSANVISNING. ProHunt D60. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

BRUKSANVISNING. ProHunt D60. JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING ProHunt D60 JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt D60 jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA

Läs mer

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80 Bruksanvisning jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL MT-700 SVENSKA Antenn AV/PÅknapp TALA-knapp ANROPS-knapp LÅS-knapp laddningsuttag skärpklämma TÄND/MAX RÄCKVIDDknapp LJUDKONTROLLknappar batterifack LÅS-flik upplyst LCDskärm

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer 930161 1 INNEHÅLL BESKRIVNING AV EGENSKAPERNA 2 - DISPLAYVISNING 2 - ÖVERSIDANS DELAR 3 - BAKSIDANS

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Conference Microphone DC10 Svenska

Conference Microphone DC10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Conference Microphone DC10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Funktioner - Conference

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

Snabbmanual IC-PCR100.

Snabbmanual IC-PCR100. SÅ / SRSAB / 011116 Snabbmanual IC-PCR100. Allmänt om denna snabbmanual: Styrprogrammet till IC-PCR100 använder höger och vänster musknapp för att vrida på rattar i multifunktionsskärmen, och för att visa

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer