Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation"

Transkript

1 Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation

2 Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är färdiga väljer företagen som ska upprätta årsredovisning alt. årsbokslut ett heltäckande paket med redovisningsregler. På räkenskapsår som inleds efter 31 december 2013 måste mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar tillämpa något K-regelverk. Beroende på vilket regelverk som väljs kommer årsredovisningen se olika ut och ibland också visa olika resultat- och balansräkningar. Läsare av årsredovisningar måste därför kunna de grundläggande skillnaderna mellan regelverken för att kunna tolka den finansiella rapporten. Två grundläggande frågor: Varför måste banken lära sig detta? Varför ska de helt plötsligt börja göra något på ett helt annat sätt än tidigare? Vi tar avstamp i bokföringsnämndens arbete med att ta fram fyra kategorirer samlade regelverk. Det kommer att finnas samlade regelverk för företagen att välja på. Det är detta som är viktigt. Man KAN välja! Ett val som kommer ge stora skillnader i årsredovisningen. Ordet välja på det här sättet har vi inte haft i svensk redovisning tidigare. Som läsare av årsredovisningen kommer man för första gången att bli riktigt tvungen att behöva förstå vilket regelverk upprättaren av årsredovisningen har använt. Beroende på vilket regelverk man valt kommer detta att få konsekvenser i redovisningen och balansoch resultaträkning kommer att se väldigt annorlunda ut.

3 Bild 3 Principiella skillnader mellan K2 och K3 K3 Principbaserat Användarperspektiv Huvudregelverk Ingen inskränkning i ÅRL Koncernredovisning och särregler för juridisk person Lagtext, allmänt råd och kommentar hålls ihop. Få exempel. K2 Regelbaserat Upprättarperspektiv Förenkling som kan väljas av: Mindre aktiebolag Mindre ekonomiska föreningar Andra företagsformer så småningom Viss inskränkning i ÅRL Regler för juridisk person Lagtext och allmänt råd, kommentarer samt exempel i olika avsnitt. Det är några väldigt stora principiella skillnader i regelverken. Något som denna bild påvisar. K3 är vårat huvudregelverk som är principbaserat det är den ekonomiska innebörden som styr hur man ska tänka och redovisa. Substance over form Det finns inga inskränkningar i ÅRL K3, dvs ramen för normerna i K3 utgörs av ÅRL:s bestämmelser. K3 är skrivet ur ett koncernperspektiv. Sen är regelverken uppbyggda på lite olika sätt vilket kan vara viktigt att veta om man vill gå in och läsa i dem. I K3 har vi lagtext, allmänt råd och lagtext på samma ställe. Växlar vi över till K2 har vi lagtexten och rådet samlat men kommentarer och exempel ligger i separata avsnitt. Om vi forsätter med K2 så är det Regelbaserat. Det finns vissa förenklingar, frivilliga förenklingar, tvingande förenklingar och gör så här förenklingar. I detta regelverk finns också vissa inskränkningar i ÅRL men det framgår tydligt i normgivningen när det är en sådan inskränkning. Reglerna är skrivna utifrån den juridiska personen och alltså inte koncernperspektivet som K3 har. Det som är extra viktigt här är användar- och upprättarperspektivet. I K3 har fokus varit, hur ska jag lämna informationen. Hur ska intressenten förstå vad vi har gjort. Däremot är K2 skrivet mer ur ett informationshämtande perspektiv, jag inhämtar information och sammanställer den. -> vilket gör att en K2 årsredovisning är mycket mer knapphändig än en K3 årsredovisning. Det är här mycket viktigt för läsaren att förstå. Varför är K2 årsredovisningen så tunn och vad är det för information som inte finns med. Man kanske måste ställa ytterligare frågor till kunden. Läsaren måste nu förstå och kunna regelverket när man läser en K2-årsredovisning. Viktigt! ÅRL är våran ramlag som säger att vi ska göra någonting. Det är samma ÅRL som ligger till grund för båda regelverken och BFN utvecklar god redovisningssed. BFL -> ÅRL (att) -> K2 (hur) ÅRL (att) -> K3 (hur)

4 Bild 4 Vilka företag ska tillämpa K3? Alla företag som tillämpar ÅRL (Årsredovisningslagen) när en finansiell rapport upprättas med undantag av: Mindre Aktiebolag och Ekonomiska föreningar som valt K2 Mindre företag i andra associationsformer än AB och EF som valt att ligga kvar i befintlig normgivning K2 finns i dagsläget inte för t ex Handelsbolag och Stiftelser IFRS-företag: Moderföretag i koncerner vilkens koncernredovisning upprättas enligt IFRS Noterade på NASDAQ, OMX Stockholm, NGM och Burgundy Frivilligt valt att tillämpa IFRS Dotterföretag i IFRS-koncerner K3 är huvudregelverket. De företag som inte tillämpar IFRS eller förenklingsregelverket tillämpar K3. Förutom mindre företag i andra associationsformer än AB och EF som i dagsläget ligger kvar i befintlig normgivning. Ett AB som är MB i en större koncern måste tillämpa K3 regelverket.

5 Bild 5 Vilka företag får tillämpa K2? Dagsläget: Mindre AB (BFNAR 2008:1) och Ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1) 50 anställda 40 miljoner i balansomslutning 80 miljoner i omsättning Vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, ett gränsvärde får överskridas Så småningom: Mindre företag i andra associationsformer än AB och EF Det är tillåtet att tillämpa olika regelverk inom en koncern Läs innantill.. Så länge man håller sig under 50/40/80 gränsen är man ett litet bolag. BFNAR 2006:11 Tillåtet juridiskt med olika regelverk i koncernen man bör tänka på att någon form av brygga kan behövas.

6 Bild 6 Olika typer av förenklingar i K2 Tvingande förenklingar Möjliga förenklingar Gör så här Det finns tvingande förenklingar i K2 regelverket och sedan finns det frivilliga, möjliga förenklingar som man välja att använda om man vill. Det finns också förenklingar genom att regelverket via tabeller eller listor har gjort bedömningar åt upprättaren. Vid den här situationen -> Gör så här.

7 Bild 7 Tvingade förenklingar Tvingande förenklingar Förenklingar som har sin grund i försiktighetsprincipen - Finansiella instrument får inte värderas till verkligt värde - Egenupparbetade immateriella tillgångar får inte redovisas som tillgång - Uppskrivning, endast byggnader och mark, och till taxeringsvärde - Inga indirekta tillverkningskostnader i lager OBS! Har fastighet skrivits upp högre än taxeringsvärdet före 2014 får detta ligga kvar. Förenklingar genom färre val - Endast kostnadsslagsindelad resultaträkning - Beräkning av anskaffningsvärde Ingen uppskjuten skatt Endast legala åtaganden får redovisas som avsättning Förenklingar som har sin grund i försiktighetsprincipen - I ÅRL 4:14 a finns det en möjlighet att redovisa finansiella instrument till verkligt värde. Denna möjlighet tas bort i K2 ( 11.6 ) - I ÅRL (4:2)finns det också en möjlighet att redovisa egenupparbetade immateriella tillgångar. Denna möjlighet tas bort i K2 (10.3). Förvärvade immateriella tillgångar är tillåtet. - I ÅRL (4:6) finns det också en möjlighet (för aktiebolag och ekonomiska föreningar) att skriva upp anläggningstillgångar som har ett bestående värde som överstiger bokfört värde. Denna möjlighet begränsas till i K2. Den är endast möjligt att skriva upp byggnad och mark och då bara till taxeringsvärde (10.37). - I ÅRL (4:3) får indirekta tillverkningskostnader räknas in i anskaffningsvärdet av en tillgång. I K2 begränsas denna möjlighet när et gäller lager (12.10). OBS. När det gäller egentillverkade anläggningstillgångar får de indirekta tillverkningskostnaderna räknas med. Förenklingar genom färre val - Endast kostnadsslagsindelad, förbud mot den funktionsindelade - Beräkning av anskaffningsvärde, finns en tydlig tabell vad som räknas in i anskaffningsvärdet Ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader Endast legala åtaganden får redovisas som avsättning alltså inte informella som är tillåtet enligt K3

8 Bild 8 Möjliga förenklingar Möjliga förenklingar Färre noter i årsredovisningen Färre periodiseringar, återkommande utgifter Möjligt att använda en schablonmässig metod Förenklad tidpunkt Möjlighet att redovisa på samma sätt som i skatterätten Förenklingsregler för finansiella anläggningstillgångar Förenklingsregler för avsättningar Mycket färre noter i K2 årsredovisningar jämfört med K3 årsredovisningar. Minikrav -> fler noter om man så önskar Möjligheter att periodisera mindre två möjligheter. Återkommande utgifter som kan antas variera högst 20% samt poster under kr behöver inte periodiseras. Möjligt att använda en schablonmässig värdering när det är svårt att få fram korrekta uppgifter till en rimlig kostnad. (2.9) Exempelvis vid fastställande av inkurans på varulager eller vid nedskrivning av kundfordringar. Förenklad tidpunkt - T ex utdelning från noterade andelar får intäktsredovisas när betalning sker. Man får redovisa på samma sätt som i skatterätten, t ex avskrivningar av inventarier, helårsavskrivning och på 5 år. -> K2 är i mångt och mycket kopplat till skattelagstiftningen Nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar behöver inte göras om det understiger kr eller 10% av IB Eget Kapital. (11.17) Avsättningar behöver inte göras om det understiger kr eller 10% av IB Eget Kapital. (16.6)

9 Bild 9 Gör så här Gör så här Årsredovisningens utformning Tabeller med hjälp över när tex äganderätt övergår Regler om tilläggsupplysningar Gör så här -> förenklingar utifrån hur årsredovisningshandlingen samt tilläggsupplysningar ska utformas. Samt tabeller där man redan gjort en bedömning så det är bara att följa tabellen.

10 Bild 10 Gör så här Årsredovisningens utformande Scheman för förvaltningsberättelse, RR och BR Förvaltningsberättelse (p.4.1) Resultaträkning (p. 4.3) Förkortad resultaträkning (p. 4.3 A) Balansräkning (p.4.4) Förkortad balansräkning (p. 4.4A) Det finns tydliga tabeller hur årsredovisningen ska utformas. Både den vanliga balans- och resultaträkningen och de i förkortad form. Här framgår hur raden ska benämnas, vad ingår i posten samt behövs tilläggsupplysning. Här blir det enkelt för banken att gå in och följa vad som ingår i respektive post. Varför är den så hög/låg osv

11 Bild 11 Tabeller med hjälp, exempel Gör så här Försäljning av varor (p.6.5) Försäljning av anläggningstillgångar (p. 6.30) När vissa utgifter blir kostnader (p. 7.10) När utgifter för personal blir kostnader (p.7.11) När ska en tillgång redovisas (p. 9.2) Läs bilden. Exempel på några av de tabeller som finns. Visar tydligt att det är ett regelstyrt regelverk. Finns inget liknande i K3 där måste du göra bedömningen själv. K2 har redan gjort bedömningen åt oss.

12 Bild 12 Väsentliga skillnader i praktiken Ett praktiskt exempel Mindre fastighetsaktiebolag Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt på temporära skillnader Exempelet är ett fastighetsbolag för det är där det blir skillnader på riktigt. Fastighetsaktiebolaget har en fastighet, därav blir den uppskjutna skatten en fråga. I K3 blir det väldigt tydligt, det är nu ett ska krav. Uppskjuten skatt på temporära skillnader ska bokföras.

13 Bild 13 Materiella anläggningstillgångar K2 Enhetssyn Delar av en enhet utgör tillsammans en anläggningstillgång om varje del är nödvändig för att enheten ska kunna fungera. Även delar som har ett naturligt samband och förförvas för att användas som en enhet utgör en anläggningstillgång K3 Komponentansats Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa, och var och en av dessa komponenter skrivas av över dess nyttjandeperiod. Det är det redovisade värdet som delas upp på komponenter vid övergång till K3 I de olika regelverken har man väldigt olika syn på de materiella anläggningstillgångarna. I K2 har man den sk enhetssynen, allt som behövs för en fungerande enhet eller har ett naturligt samband är en anläggningstillgång. Ex ett konferensbord 10 stolar -> en enhet - naturligt samband. Annat exempel, högtalare och stereo. 10 kopieringsmaskiner -> 10 separata anläggningstillgångar varje maskin fungerar för sig I K3 har man en helt annan ansats. Här måste vi ha både betydande komponenter med väsentlig skillnad i nyttjandeperiod. Då delar vi upp och delar upp och skriver av per komponent. Här kan det finnas fall där man haft en rådgivare som inte varit på tårna. De kanske tyckte att K3 verkade lite jobbigt och besvärligt och gav rådet att välja K2 utan att fundera på konsekvenserna.

14 Bild 14 Tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar i K2 Byggnader och mark (10:13-10:14) - Tillbyggnad tas upp som tillgång - Ombyggnad tas upp till den del den antas höja värdet på fastigheten - Åtgärder som är nödvändiga för att återställa byggnaden i ursprungligt skick får ej aktiveras - Utgifter som får dras av direkt enligt IL (utvidgade reparationsavdraget) får kostnadsföras Övriga tillgångar (10:15) - Tillkommande utgifter ska läggas till om funktionen eller prestanda tydligt förbättras i förhållande till anskaffningstidpunkten Regelverken tolkar dessa tillkommande utgifter väldigt olika. I K2 delar man upp tillkommande utgifter på byggnader och mark och övriga tillgångar. - Tillbyggnad, vi har ett hus och bygger till en del till befintlig byggnad. Den aktiveras naturligtvis. - Ombyggnationer på befintligt fastighet. Ta upp den del som anses höja fastighetens värde. Här ser man utifrån den som brukar fastigheten. Dvs kan jag nyttja fastigheten på ett bättre sätt så kan jag aktivera ombyggnationen. - Reparationer. Åtgärder som är nödvändiga för att återställa byggnaden i ursprungligt skick får ej aktiveras. Vad betyder ursprungligt skick mitt eller byggnadens??!! Här har man satt ner foten från BFNs sida, det är byggnadens ursprungliga skick som gäller. Exempel, köper du en en risig byggnad får jag inte aktivera renoveringen. Får leva med ett dåligt EK under en period eller välja K3 -> detta är ett skattetänk. Vilket gör att man i K2 stänger dörren till möjligheten att aktivera reparationer Tillkommande utgifter ska läggas till om funktionen eller prestanda tydligt förbättras i förhållande till anskaffningstidpunkten. Prestandahöjande ansats! -> MIN anskaffningstidpunkt.

15 Bild 15 Tillkommande utgifter K3 Utbyte av komponenter redovisas som tillgång (17.5) Ny komponent blir ny tillgång Tillkommande utgifter som är väsentliga räknas in i tillgångens värde Löpande underhåll och reparationer kostnadsförs löpande I K3 aktiverar jag utbyte av komponenter. Komponentbyte byter alla fönster, putsar om hela fasaden eller stambyte Ny komponent som inte var identifierad som komponent tidigare Endast väsentliga tillkommande utgifter Likt tidigare kostnadsförs reparationer och underhåll Lättare att aktivera i K3 än K2

16 Bild 16 Exempel Mindre fastighetsaktiebolag Förutsättningar Äger en fastighet sedan 2001, anskaffningsvärde 50 Mkr Nyttjandeperiod bedömd till 100 år Skattemässigt är byggnaden ett hyreshus och värdeminskningsavdrag får göras med 2% per år Enligt komponentmetoden 3% på ursprungligt förvärv vid övergången till K3 Bokslut för 2014 Under 2014: omfattande stamrenovering om 5 Mkr färdig 1/7 Beskriv förutsättningarna enligt ovan. Detta är inte ett exempel som beskriver övergångsproblematiken. Exemplet beskriver hur stora skillnader det bli när vi väl är inne i respektive regelverk. Förklaring: 3% enligt komponentmetoden är det vägda genomsnittet. Dvs någon komponent hade 10 år, någon 5 år osv. Inspiration från SABO tabell 13.

17 Bild 17 Exempel Mindre fastighetsaktiebolag K3 Komponentindelning fastigheten. Stamrenoveringen ska aktiveras bedömd nyttjandeperiod 50 år Avskrivning baserat på komponentindelning K kr /år Stamrenovering ska kostnadsföras. Renovering ingen förbättring jämfört med uppförandetidpunkten. Avskrivning baserat på nyttjandeperioden 100 år kr /år Avskrivning baserat på möjlig förenklingsregel (SKV 2 %) kr/år K3 Vid övergången till K3 delades fastigheten upp i komponenter SE exempel i tabell 13 i SABO Komponentredovisning av fastighet Varje komponent skrivs av för sig men den viktade avskriningen av det ursprungliga anskaffningsvärdet blir 3 %. Totalt kr Den 1/7 tas en ny komponent i bruk. Den gamla komponenten var helt avskriven och utrangeras. Den nya har en bedömd nyttjandeperiod på 50 år. Avskrivning per år: / 50 = kr Avskrivning 2014: Från att komponenten tas i bruk dvs 1/7. ( / 12)*6 = > total avskrivning = kronor K2 Stamrenovering är en åtgärd som är nödvändig för att återställa byggnaden i dess ursprungliga skick. Ska kostnadsföras i RR. I K2 finns två val på hur fastigheten ska skrivas av enligt bilden.

18 Bild 18 Exempel Mindre fastighetsaktiebolag Resultaträkning K3 K2 enl frivilliga förenklingar K2 utan frivilliga förenklingar bettoomsättning Rörelse kostnader mvriga externa kostnader Stamrenoveringen får inte aktiveras enl K2 tersonalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Byggnad Skillnad i avskrivning Rörelseresultat Årets skatt Varav akuell skatt Varav uppskjuten skatt Uppskjuten skatt på temporära skillnader Årets resultat Skatteneutralt oavsett vilket regelverk jag väljer, den aktuella skatten är den samma i de olika alternativen. Detta pga att stamrenoveringen om 5 Mkr är skattemässigt avdragsgill enl K3 alernativet. Förklaring temporära skillnader Skattemässiga avskrivningar, 2% avskrivning: Mkr - (13*1.000 tkr) = Mkr Bokföringsmässiga avskrivningar, nyttjandeperiod 100 år: Mkr - (13*500 tkr) Mkr -> skillnad = * 22% = Temporär skillnad i IB Skattemässiga avskrivningar, 2% avskrivning: Mkr - (14*1.000 tkr) = Mkr Bokföringsmässiga avskrivningar, (13*500 tkr) - (50.000*0,03)- (5.000/50/2) = Mkr -> skillnad = * 22% = tkr Skillnad mellan IB och UB = 979 tkr -> Se RR 979/0,22 = > (ökn. av temporär skillnaden )- du får avdrag för denna när du skriver av. -> (minskning av den temporära skillnaden) = = 4.450

19 Bild 19 Exempel Mindre fastighetsaktiebolag Balansräkning TILLGÅbGAR Anläggningstillgångar K3 K2 enl frivilliga förenklingar K2 utan frivilliga förenklingar Byggnader och mark Skillnad i avskrivningar samt aktivering av stamrenoveringen hmsättningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar EGET KAtITAL hch SKULDER Aktiekapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatt på temporära skillnader Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder K3 Anskaffningsvärde 50 Mkr, nyttjandeperiod 100 år. Dvs avskrivning om 500 tkr per år from 2001 till *13 = kr 2014 avskrivning tkr -> 50 Mkr + 5 Mkr tkr tkr = tkr Byte av stam anskaffningsvärde 5 Mkr. Arbetet klart 1/ Bedömd nyttjandeperiod 50 år. Dvs avskrivning 5 Mkr/50 år/2= kr i avskrivning % är den vägda avskrivningen på hela tillgången. 50 år är för den nya komponenten (stammen). K2 enl frivillig tillämpning Skattemässiga avskrivningar om 2%. Anskaffningsvärde 50 Mkr, nyttjandeperiod 100 år. Dvs avskrivning om 500 tkr per år from 2001 till *13 = kr kr (2014, 2%) -> Mkr tkr tkr = tkr K2 utan frivillig tillämpning Anskaffningsvärde 50 Mkr, nyttjandeperiod 100 år. Dvs avskrivning om 500 tkr per år from 2001 till *13 = kr kr (2014) -> 50 Mkr tkr 500 tkr = tkr Skillnaden slår igenom rakt över EK. Vad påverkar detta? UTDELNINGSBARA MEDEL!!!

20 Bild 20 Fler praktiska exempel att vara vaksam på Tillverkande företag Olika sätt att värdera lager Tjänsteuppdrag Olika sätt att redovisa pågående arbeten Utvecklingsföretag Olika hantering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar Bolag med mycket inventarier Finns i K2 fler förenklingar Bolag med mycket stora mängder mindre transaktioner Finns i K2 förenklingar Bolag med leasade tillgångar Bolag med skattemässiga underskott temporär skillnad som föranleder uppskjuten skattefordran Med flera.. Aktivering av indirekta tillverkningskostnader: i K2 får man enbart för MAT. I K3 får men i de flesta fall ska. Tjänsteuppdrag på löpande räkning kan redovisas enligt alternativregeln i K2 regelverket denna möjlighet finns inte i K3 regelverket. Fast pris alternativregeln, här redovisas pågående arbeten olika beroende på om man tillämpar K2 eller K3. I K2 får man inte räkna med indirekta tillverkningskostnader. Utvecklingsföretag och hanteringen av egenupparbetade immateriella tillgångar. Här finns även ett val inom K3 att välja kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen. Kopplat område som vi gör i bokföringen gör vi i skatten. Dvs vi har historiskt bara önskat aktiver IMAT när det gått dåligt. Bolag med mycket inventarier finns många förenklingar. Exempelvis schablonmässig metod dvs fem års avskrivning. Förenkling i K2 regelverket att poster under 5 tkr inte behöver periodiseras. Bolag med leasade tillgångar i K3 i varje fall i koncernen kommer man att boka upp den leasade tillgången som tillgång och skuld. Dvs man kommer blåsa upp balansräkningen. Krav enligt K3 att boka uppskjuten skatt på temporära skillnader

21 Bild 21 Vad kommer vi fram till? Våra exempelföretag kan välja vilket K-regelverk de vill vara i, och beroende på hur de väljer kan deras siffror se olika ut. Väljer de K2-regelverket kan de också välja att använda förenklingsregler om de vill. K3 regelverkets årsredovisning är mer informativ för en läsare av den, där talas om hur man behandlat olika poster. K2 regelverkets årsredovisning, där förutsätts läsaren vara insatt i regelverket, eller kan läsa i K2 hur man behandlat posterna, men företaget måste inte ange om man använt förenklingsregler eller ej i årsredovisningen.

22 Bild 22 Hur ser jag vilka principer bolaget valt? Läs redovisningsprinciperna. Not 1. Om frivilliga förenklingsregler använts eller ej framgår inte. Fråga! Både K2 (BFNAR 2008:1) och K3 (BFNAR 2012:1) är god redovisningssed och ger därför en rättvisande bild av företaget. Hur ser jag som läsare vilket regelverk bolaget har valt? Man måste läsa redovisningsprinciperna (not 1) Hur slår det i BR?? Val av regelverk slår direkt i EK och de utdelningsbara medlen. Påverkar inte kassaflödet!! Samma kassaflöde oavsett val av princip. Kan välja att skriva upp en fastighet men uppskrivningen hamnar i bundna medel dvs påverkar inte det fria egna kapitalet -> utdelningsbara medel.

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017

K2/K3 för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund november 2017 K2/ för stor och liten stiftelse, förening och trossamfund Nyheter 2017 2 Nyheter K2 gäller nu för samtliga associationsformer Hållbarhetsrapport krävs för vissa stora företag I övrigt Inga andra ändringar

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 En guide för studenter K2 K3 Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 förstudiematerial 1 Redovisning av materiella anläggningar är ett av de områden där K3 och K2 skiljer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

HELT NYA REDOVISNINGSREGLER FRÅN 2014 K-Regelverket

HELT NYA REDOVISNINGSREGLER FRÅN 2014 K-Regelverket HELT NYA REDOVISNINGSREGLER FRÅN 2014 K-Regelverket Ingemar Rindstig, e-post:ingemar.rindstig@se.ey.com mobilnr:0705-24 33 00 Fastighetsägarfrukost Stockholm 2013-12-10 Redovisningsregelsystem Normgivning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07

INFORMATION 2007-04-11. Skillnader mellan K2 och K3. Generella skillnader. Sida 1(10) Dnr 30/07 INFORMATION 2007-04-11 Sida 1(10) Dnr 30/07 Skillnader mellan K2 och K3 Den 14 februari skickades ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss (för mer information se

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag VILKA ÄR VI? Katarina Eklund Joakim Bråtemyr Auktoriserad revisor Revisor Katarina.eklund@bdo.se Joakim.bratemyr@bdo.se

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2. En guide för studenter 2017

Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2. En guide för studenter 2017 Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2 En guide för studenter 2017 K2 K3 1 Bakgrund Tillgångsdefinitionen och avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen ÅRSREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31 för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen 1 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer