Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsbevakning vad, var och för vem?"

Transkript

1 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet

2 MISSIV DATUM DIARIENR /56-5 ERT DATUM ER BETECKNING N2006/1454/AU Regeringen Näringsdepartementet STOCKHOLM Uppdrag till Statskontoret angående utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Institutet för tillväxtpolitiska studiers (ITPS) utlandsbaserade verksamhet. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet (2006:11). Uppdraget är att se över ITPS utlandsbaserade verksamhet och utvärdera den i förhållande till verksamhetens mål, uppdrag och kostnader. Översynen ska göras med utgångspunkt i intressenternas och brukarnas behov. Statskontoret ska ge olika förslag på hur verksamheten kan organiseras. Statskontoret konstaterar att ITPS utlandsbaserade verksamhet drivs i enlighet med de mål som regeringen har formulerat. Samtidigt konstaterar Statskontoret att myndighetens instruktion lämnar stort utrymme för tolkningar, vilket kan ha stor betydelse för hur verksamheten inriktas och utformas. Intressenterna är i allmänhet nöjda med vad de får ut av ITPS utlandsbaserade verksamhet, men det finns viktiga undantag som kan få stor betydelse för verksamhetens finansiering. Statskontorets slutsats är att regeringen bör förtydliga uppdraget till ITPS, och lämnar förslag till några alternativa åtgärder. T.f. generaldirektör Folke K. Larsson, har beslutat i detta ärende. T.f. enhetschef Eric Gandy, Enheten för näringsliv, miljö och infrastruktur, organisationsdirektör Michael Borchers, föredragande, och avdelningsdirektör Jonas Hammarlund var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Michael Borchers POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL: FAX:

3 Innehåll 1 Sammanfattning 7 2 Uppdraget 13 3 Statskontorets utgångspunkter, avgränsningar och definitioner 15 4 Genomförande 17 5 Utlandsverksamhetens bakgrund och utveckling 19 6 Utlandsverksamhetens finansiering och styrning 23 7 Intressenternas synpunkter 29 8 Den principiella frågan verksamhetens syfte, inriktning och nytta 35 9 Organisation och administration Alternativen Statskontorets slutsatser och förslag 55 Bilaga, regeringsbeslut 57 5

4 6

5 1 Sammanfattning På uppdrag av regeringen har Statskontoret utvärderat Institutet för tillväxtpolitiska studiers (ITPS) utlandsbaserade verksamhet med utgångspunkt i de mål och uppdrag som finns för myndigheten. I uppdraget ingår dels att undersöka hur verksamheten uppfyller intressenternas och brukarnas behov, dels att bedöma verksamheten i förhållande till kostnaderna. I uppdraget används uttrycken intressent, brukare, avnämare och partnermyndigheter. Vi använder här begreppen partnermyndigheter och intressenter. Partnermyndigheterna är de myndigheter och andra organisationer som utöver ITPS är med och finansierar verksamheten. Intressenterna är partnermyndigheterna, ITPS och utpekade delar av Regeringskansliet. Underlaget för Statskontorets bedömningar är intervjuer med företrädare för samtliga intressenter. Omfattande intervjuer har genomförts med ITPS ledning och personal i Sverige, samt med i stort sett all personal vid de fem utlandskontoren. Vi har också tagit del av de dokument från regeringen och ITPS som styr verksamheten och redovisar dess resultat. Statskontorets slutsatser och förslag Statskontoret drar följande slutsatser av utvärderingen. Det övergripande syftet med den utlandsbaserade verksamheten är oklart på grund av brister i regeringens styrning. ITPS har tolkat syftet och utför verksamheten på ett sätt som ryms inom ramen för myndighetens instruktion. Den nuvarande finansieringsmodellen är inte stabil och långsiktig. Det finns ingen tydlig systemnytta eller synergieffekter av den utlandsbaserade verksamheten som motiverar kostnaderna. Nyttan för ITPS motsvarar inte myndighetens kostnader. Utlandsverksamheten är svagt integrerad med ITPS övriga verksamhet. Med utgångspunkt i slutsatserna lämnar Statskontoret följande förslag. Regeringen måste precisera verksamhetens syfte och inriktning. ITPS måste integrera utlandsverksamheten bättre med myndighetens övriga verksamhet. Dessutom måste verksamheten få en mer långsiktig och stabil finansiering. 7

6 ITPS bör intensifiera arbetet med att utveckla alternativa sätt att hämta relevant information från andra länder. Regeringen bör utreda förutsättningarna för att utveckla de etablerade utlandsmyndigheterna så att de kan bli ett flexibelt och kostnadseffektivt stöd för olika myndigheters omvärldsbevakning. Verksamheten i förhållande till instruktioner och intressenter En slutsats av vår utvärdering är att ITPS utlandsbaserade verksamhet drivs i enlighet med myndighetens instruktion. Men instruktionens formulering är så opreciserad att nästan vilken verksamhet som helst hade uppfyllt den. För att konkretisera syftet och målet har vi studerat förarbetena till bildandet av ITPS. Vi konstaterar att verksamheten i hög grad har formats i linje med de intentioner som finns i förarbetena. Med några viktiga undantag är partnermyndigheterna mycket nöjda med ITPS utlandsverksamhet. De anser att de har fått god valuta för sina pengar, att ITPS är lyhört för deras önskemål och att personalen vid utlandskontoren är kompetenta och tillmötesgående. Självklart finns ändå möjligheter att förbättra den nuvarande verksamheten. Det gäller bland annat finansieringsmodellen, som kräver ganska stora resurser att hantera och inte är stabil nog för en verksamhet som kräver någorlunda långsiktiga förutsättningar. Vi pekar här på risken att någon eller några av de viktigaste finansiärerna på kort varsel kan välja att minska sina bidrag till finansieringen. Andra problem som bör rättas till har mer att göra med ITPS egen styrning och administration av utlandsverksamheten. Nyttan av verksamheten ITPS tolkning av uppdraget är att utlandsverksamhetens syfte är att förse det näringspolitiska systemet med det underlag som det behöver. Systemet utgörs av de centrala aktörerna på den näringspolitiska arenan, vilka i stort sett är desamma som partnermyndigheterna. Behovet kan härledas ur partnermyndigheternas vilja att betala för olika insatser, eftersom ingen tvingar dem att betala för något de inte vill ha. Uppdraget är således att ta fram det underlag som partnermyndigheterna önskar, vilket sker efter gemensamma överenskommelser som åtminstone några av dem står bakom. Nyttan av verksamheten kan därför bara avgöras på systemnivå, och beror i hög grad på de synergieffekter som uppnås tack vare den gemensamma finansieringen och beslutsordningen. Enligt Statskontoret är det omöjligt att på ett objektivt sätt mäta den totala nyttan, inte minst för att den uttrycks i helt olika storheter. Vad är värdet av en ny kontakt eller ett utökat nätverk, och hur förhåller det sig till en undersökning av vilka tillväxtfrämjande åtgärder som används i ett annat land? En indikator på nyttan är förstås de olika finansiärernas betalningsvilja, det vill 8

7 säga deras egna bedömningar av nyttan i förhållande till deras kostnader. Här konstaterar vi att flera av de större intressenterna är mer eller mindre tveksamma till nyttan, även om det i vart fall delvis beror på brister i deras egen förmåga att beställa insatser och ta emot resultaten. Särskilt tveksamma är vi till nyttan för hela ITPS verksamhet. Vi har svårt att se att utlandsverksamheten har bidragit till att förbättra ITPS analyser, statistik och utvärderingar på ett sätt som motsvarar ITPS egna kostnader för verksamheten. Men enligt ITPS är den frågeställningen inte relevant. Uppgiften är att hålla systemet med en infrastruktur, vilket kräver vissa kostnader. Allt som genereras via infrastrukturen är definitionsmässigt till nytta för ITPS, och det som ska ställas mot kostnaderna. Ett annat perspektiv ITPS tolkning och resonemang är logiskt och inte orimligt. Ändå anser Statskontoret att det finns stöd för att diskutera verksamheten ur ett annat perspektiv. Det är väl så rimligt att utgå från att utlandsverksamhetens grundläggande syfte är att den ska bidra till att öka värdet av ITPS kärnverksamhet, det vill säga analyserna, statistiken och utvärderingarna. Verksamhetens inriktning ska därmed utgå från ITPS egen nytta, och tanken bakom partnermyndigheternas medfinansiering är att det finns genuina synergier att utnyttja. Om fler kan ha nytta av just de insatser som utlandsverksamheten gör och den information som tas fram med utgångspunkt i ITPS egna behov så är det förstås bra. Men om verksamheten måste utformas annorlunda för att partnermyndigheterna ska bidra till finansieringen så kommer samtidigt nyttan för ITPS att minska. Så är det i hög grad i dag, bedömer Statskontoret. Såväl utlandskontorens lokalisering och verksamhetens inriktning är till stora delar anpassad till partnermyndigheternas önskemål, samtidigt som det i många fall är svårt att se hur ITPS övriga verksamhet drar nytta av den utlandsbaserade verksamheten. Med en del undantag är utlandskontoren svagt integrerade i ITPS organisation. Bristande styrning De synpunkter och förslag som Statskontoret presenterar baseras inte på ett intryck av att verksamheten i sig fungerar illa, att kompetensen brister, att det gnisslar i samverkan med partnermyndigheterna eller att verksamheten är ineffektiv. Däremot ifrågasätter vi ITPS utgångspunkt för verksamheten, det vill hur myndigheten har tolkat syftet med sitt uppdrag. Om tolkningen inte stämmer med regeringens uppfattning så måste regeringen förbättra styrningen. Vår uppfattning är att regeringens styrning av verksamheten har varit otydlig. Tillsammans med den oprecisa instruktionen har det gett utrymme för eller tvingat fram ITPS egna tolkningar och preciseringar av uppgiften. 9

8 Enligt Statskontoret är det både möjligt och rimligt att tolka uppdraget annorlunda, vilket troligen skulle få påtagliga effekter på den utlandsbaserade verksamheten. För att avgöra om verksamheten är ändamålsenlig eller inte krävs därför att regeringen tydligare formulerar vad den önskar få ut av verksamheten. Samma sak gäller bedömningen om verksamhetens kostnader motsvaras av nyttan. Förslag till åtgärder Även om regeringen anser att ITPS har tolkat sitt uppdrag korrekt så anser Statskontoret att det finns skäl att vidta en del åtgärder. En är att se över kretsen av partnermyndigheter, det vill säga mer uttalat definiera de centrala aktörerna i det näringspolitiska systemet. I det ingår att ta ställning till om det bara ska vara statliga myndigheter som kan ingå i kretsen. Om andra organisationer också deltar i finansieringen och därmed påverkar inriktningen och lokaliseringen av verksamheten så blir förutsättningarna annorlunda. Inte minst för regeringens möjligheter att styra verksamhetens inriktning. Åtgärder bör vidtas för att göra utlandsverksamhetens finansiering mer stabil och långsiktig. Utmaningen är att åstadkomma det utan att släppa verksamhetens starka koppling till intressenterna. En möjlighet är att föra över ansvaret för utlandsverksamheten till en större myndighet, som skulle ha lättare att parera bortfall av extern finansiering. Men enligt Statskontoret är det svårt att peka på någon naturlig kandidat, förutsatt att verksamheten också i fortsättningen ska ha en bred näringspolitisk inriktning. Om regeringen anser att utlandsverksamheten i första hand, och i betydligt högre grad än i dag, ska vara ett verktyg för att förstärka ITPS analyser och utvärderingar av politiken för tillväxt och regional utveckling bör verksamhetens omfattning, inriktning och former omprövas. Det gäller inte minst frågan om var och i vilken omfattning det behövs egna kontor i utlandet. Finansieringsfrågan ställs också på sin spets, eftersom kretsen av partnermyndigheter lär bli färre om verksamheten inriktas med tydlig utgångspunkt i ITPS egna behov. Här krävs ställningstaganden från regeringen och tydliga uppdrag till ITPS. Vår utgångspunkt är att ITPS också i fortsättningen ska bedriva omvärldsanalys, vilket förstås förutsätter att myndigheten får rimliga möjligheter att finansiera en sådan verksamhet. Men för att verksamheten verkligen ska bli en värdefull och naturlig del av ITPS analyser och utvärderingar så återstår en hel del arbete med att integrera den i hela organisationen. Ansvaret för det vilar på ledningen för ITPS. I ett längre perspektiv finns det enligt Statskontoret skäl att diskutera mer övergripande förändringar av utlandsverksamheten, oavsett vilken inriktning regeringen beslutar att den ska ha. Här handlar det om åtgärder för att göra 10

9 verksamheten bredare samt mer flexibel och kostnadseffektiv. Eftersom det är relativt dyrt att driva fasta kontor i utlandet så kommer budgeten alltid att sätta gränser för antalet kontor. Och att etablera ett kontor måste ses som ett någorlunda långsiktigt åtagande, eftersom det kan ta flera år innan verksamheten är ordentligt etablerad och har funnit effektiva arbetsformer. Därför gäller det för ITPS att noga överväga om det finns eller går att utveckla alternativ till att driva omvärldsbevakning via fasta kontor, och bara välja den formen när nyttan verkligen motiverar de höga kostnaderna. Frågan har diskuterats inom ITPS, och vissa försök har gjorts att organisera utlandsverksamheten på andra sätt. Men resurserna och engagemanget är starkt fokuserade på verksamheten vid kontoren. ITPS uppgift är att driva utlandsbaserad omvärldsbevakning, men det är inte självklart att det enda eller bästa verktyget för det är egna kontor. 11

10 12

11 2 Uppdraget Uppdraget är att se över ITPS utlandsbaserade verksamhet, utvärdera den i förhållande till de uppdrag och mål som finns för myndigheten samt lämna förslag till förbättringar (se bilaga 1). Översynen ska göras ur ett intressent- och brukarperspektiv. Här ingår att kartlägga den utlandsbaserade verksamhetens faktiska avnämare, bedöma i vilken utsträckning ITPS tillgodoser deras behov och att undersöka hur samverkan med partnermyndigheterna fungerar. Den utlandsbaserade verksamhetens organisation och ändamålsenlighet ska ses över i förhållande till kostnaderna, inklusive de olika intressenternas finansiering i förhållande till hur de utnyttjar verksamheten. I uppdraget ingår också att beskriva ITPS utlandsbaserade verksamhet och produktion under de senaste två åren. Statskontoret ska föreslå alternativ för hur den utlandsbaserade verksamheten kan organiseras för att göra den effektivare, och pröva om det finns skäl att ändra huvudmannaskapet. 13

12 14

13 3 Statskontorets utgångspunkter, avgränsningar och definitioner I uppdraget till Statskontoret pekas inte på några speciella problem med ITPS utlandsbaserade verksamhet. Vår utgångspunkt är därför att översynen och kartläggningen ska vara bred och förutsättningslös. En viktig utgångspunkt är myndighetens uppdrag och mål. Det uttalas särskilt att uppdraget inte omfattar att bedöma enskilda rapporter som har tagits fram inom ramen för ITPS utlandsbaserade verksamhet. Vi utgår från att det också gäller den specifika kvaliteten i eller nyttan av sådana aktiviteter som inte resulterar i publicerade skrifter, till exempel att söka kontakter eller information, delta i konferenser, arrangera studiebesök, svara på frågor eller delta i olika aktiviteter som syftar till att bygga upp nätverk. Våra iakttagelser och bedömningar är således generaliserade och övergripande och gäller inte nödvändigtvis varje enskild aktivitet. Begreppet utlandsbaserade verksamhet används genomgående i uppdraget. Vi tolkar begreppet som både bredare och smalare än de närliggande omvärldsbevakning och omvärldsanalys som ofta används i sammanhanget. Vi utgår således från att vi ska granska alla typer av aktiviteter som ITPS bedriver inom ramen för sin utlandsbaserade verksamhet. Samtidigt innebär det en avgränsning, eftersom det bara handlar om den verksamhet som är baserad i utlandet. Vår översyn ska därför främst ta sikte på verksamheten vid de fem kontor som ITPS driver i andra länder. Avgränsningen innebär att vi inte har granskat hur ITPS bevakar och analyserar förhållandena i Sverige. Inte heller den bevakning av utländska förhållanden som sker på annat sätt än via utlandskontoren, även om vi berör alternativa sätt att skaffa information från andra länder. I uppdraget nämns omväxlande intressenter, brukare, avnämare och partnermyndigheter för att beteckna dem som kan förväntas ha nytta av ITPS utlandsbaserade verksamhet. Vi menar att begreppen brukare och avnämare inte är meningsfulla i sammanhanget, eftersom de rimligen betyder alla som kan eller kan tänkas ha någon form av nytta av till exempel de rapporter, nyhetsbrev, seminarier etc. som produceras inom ramen för verksamheten. Eftersom ITPS sprider sin information till breda kretsar så skulle det vara ett omfattande arbete att bara kartlägga avnämarna, för att inte tala om att undersöka om och hur de eventuellt brukar informationen. Vi håller oss därför genomgående till de mer avgränsade begreppen partnermyndigheter och intressenter. Partnermyndigheterna är de myndigheter och andra organisationer som under de senaste åren har bidragit till att finansiera, planera och utforma verksamheten. Intressenterna är partnermyndigheterna, ITPS olika avdelningar samt de delar av Regeringskansliet som 15

14 uppdragsgivaren har pekat ut för oss. Definitionen innebär att intressenterna inte omfattar organisationer som beställt och betalat för enstaka avgränsade projekt, det vill säga där ITPS har fungerat som renodlad uppdragstagare eller konsult. Till intressenterna räknar vi inte heller organisationer som bara har deltagit via representanter i referensgrupper och liknande. 16

15 4 Genomförande Statskontoret har genomfört uppdraget mellan april och oktober För att få underlag för våra bedömningar och överväganden har vi intervjuat och fört omfattande samtal med representanter för utlandsverksamhetens intressenter och andra personer som har god insikt i eller särskild kunskap om verksamheten. Längre intervjuer har genomförts med ITPS ledning samt analytiker och administrativ personal vid kontoren i Stockholm och Östersund. Vi har besökt kontoren i Bryssel, Los Angeles, Washington och Tokyo, där vi har intervjuat samtliga anställda. Chefen för kontoret i Peking intervjuade vi i Stockholm. Vi har också intervjuat representanter för ambassaderna i Washington och Tokyo samt andra organisationer med angränsande verksamhet i Bryssel och Tokyo. Vi har intervjuat en eller flera ansvariga representanter för samtliga partnermyndigheter och ett antal personer i olika delar av Regeringskansliet. Vid tre tillfällen har vi stämt av arbetet med uppdragsgivaren. Sammanlagt intervjuade vi cirka 60 personer mellan maj och oktober Som underlag har vi också använt förarbetena till beslutet att bilda ITPS, myndighetens instruktion och regleringsbrev samt andra dokument från ITPS och Regeringskansliet som berör och beskriver verksamheten. Uppdraget genomfördes av Michael Borchers och Jonas Hammarlund. 17

16 18

17 5 Utlandsverksamhetens bakgrund och utveckling ITPS bildades den 1 januari Bakgrunden var regeringens önskan att skapa en ny struktur för myndigheterna på det näringspolitiska området. 1 Syftet var att renodla de olika myndigheternas uppgifter. Förändringen innebar att de nya myndigheterna ITPS och Verket för innovationssystem (Vinnova) bildades. Dessutom ombildades Närings- och teknikutvecklingsverket till Verket för näringslivsutveckling, men behöll sin förkortning (Nutek). Syftet med att bilda ITPS var att skapa en samlad analys- och utvärderingsfunktion som skulle bidra med kunskap för tillväxtpolitiken genom att genomföra analyser av den ekonomiska utvecklingen, som underlag för närings-, regional- och innovationspolitiken. 2 I ITPS uppdrag ingår att granska och förmedla kunskap om den internationella utvecklingen. I samband med att ITPS bildades avvecklades Sveriges Teknisk Vetenskapliga Attachéverksamhet (Statt), en stiftelse som främst hade finansierats med bidrag från staten. När ITPS bildades hade Statt kontor i Washington, Los Angeles, Menlo Park, Tokyo, Kuala Lumpur och Paris. ITPS tog över ansvaret för kontoren. Den organisationsutredning som låg till grund för ITPS konstaterade att myndighetens utlandsbaserade verksamhet borde finansieras av ITPS tillsammans med andra intressenter. Skälet var att utredaren bedömde att flera myndigheter och andra organisationer skulle ha nytta av den kunskap som togs fram inom ramen för verksamheten. Dessutom skulle kostnaderna för utlandsverksamheten annars svara för en orimligt stor del av ITPS anslag. Enligt regeringen borde till att börja med de två andra nya näringspolitiska myndigheterna bidra till finansieringen, det vill säga Vinnova och Nutek. Dessutom bedömde Statens energimyndighet (Stem) att den skulle ha nytta av verksamheten, och beslöt att bidra till finansieringen. Under det första verksamhetsåret fick ITPS regeringens uppdrag att föreslå hur den utlandsbaserade verksamheten borde organiseras, dimensioneras och finansieras på lång sikt. Uppdraget redovisades som ett gemensamt för- 1 Se Prop. 1999/2000:7, Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken. 2 Se Dir. 2000:19, En ny myndighet för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar samt SOU 2000:98, Förslag till ny myndighet för omvärldsanalys, utvärdering och statistik. 19

18 slag från ITPS, Vinnova, Nutek och Stem. 3 Förslaget låg till grund för en överenskommelse mellan de fyra myndigheterna. I myndigheternas förslag lyfts utlandsverksamheten fram som ett verktyg för att förbättra underlaget för en mer framsynt tillväxtpolitik. Det skulle användas för att bevaka intressanta trender och tendenser i den globala ekonomin. Som viktiga utgångspunkter för utlandsverksamheten framhölls behovet av fasta strukturer med en viss kritisk massa på strategiska platser, samtidigt som kontorsstrukturen måste vara flexibel och väl integrerad på hemmaplan. Enligt överenskommelsen ska kontoren förse hela Sverige med omvärldsanalys. ITPS breda ansvar för tillväxtfrågor ansågs motivera att ITPS ansvarade för basfinansieringen. I de fyra myndigheternas förslag till organisation av utlandsverksamheten angav de sina intresseområden. Vinnova var särskilt intresserat av innovationssystemens och innovationspolitikens utveckling samt innovationspolitiskt relaterad organisation av nationella och regionala organ. Nutek var intresserat av hållbar utveckling, informations- och kommunikationsteknologi (IKT), finansieringsfrågor, specifika branschanalyser och regional utveckling. Stems intressen angavs finnas inom hållbar utveckling. Från början kom generaldirektörerna för ITPS och Vinnova överens om att ta ett gemensamt ansvar för den utlandsbaserade verksamheten. Det resulterade bland annat i att de tillsammans bedömde att de befintliga kontoren i Washington, Los Angeles och Tokyo skulle vara kvar medan de tre övriga lades ned. De nuvarande kontoren För närvarande driver ITPS utlandsbaserade kontor i Washington, Los Angeles, Tokyo, Peking och Bryssel. De sysselsätter 24 personer, varav 8 är lokalanställda. Organisatoriskt tillhör kontoren Avdelningen för omvärldsanalys, som har 9 anställda vid kontoret i Stockholm. Kontoret i Bryssel öppnades hösten 2003 som ett treårigt försöksprojekt på initiativ av Nutek och Forum för småföretagsforskning (Fsf). De avsåg först att driva kontoret själva eftersom de andra partnermyndigheterna saknade intresse av det. Nutek och Fsf såg dock ett behov av bättre insyn i EU och även i andra länder som fanns representerade i Bryssel. Kontoret bevakar nya trender och initiativ, främst när det gäller entreprenörskap, innovationer och småföretagsutveckling. År 2006 beslöt ITPS att verksamheten vid kontoret ska fortsätta. Vid kontoret arbetar fyra personer. Kontoret i Los Angeles tillhörde tidigare Statt. Tre personer arbetar i dag vid kontoret, plus en administratör på halvtid. Kontoret har främst en inrikt- 3 Översyn av utlandsstrukturen för Swedish Offices of Science, Technology and Industry (SOSTI) Gemensamt förslag från ITPS, Vinnova och Stem. ITPS Dnr

19 ning mot småföretags- och entreprenörskapsutveckling, IKT och företagandets ramvillkor. Kontoret i Peking tillkom på Vinnovas initiativ. Det öppnades som ett treårigt försöksprojekt år 2003, men år 2006 beslöt ITPS att kontoret ska finnas kvar. Verksamheten är inriktad mot IKT, hållbar utveckling och innovationspolitik. Kontoret har arbetat relativt mycket med forskningsavtal och med att knyta kontakter mellan kinesiska och svenska högskolor och universitet. Vid kontoret arbetar fyra personer varav två lokalanställda. Kontoret samarbetar med ambassaden genom att bistå denna vid besök av svenska delegationer. Det samarbetar också med Invest in Sweden Agency (ISA) och Exportrådet. Tokyokontoret startades av Statt. Det är ITPS största kontor i utlandet, sett till antal anställda och kostnaderna. För närvarande arbetar sex personer vid kontoret varav fyra lokalanställda. Kontoret och två av de lokalanställda är kvar från Statt. Kontoret bevakar den japanska innovations- och teknikpolitiken, främst med inriktning mot bioteknik, IKT, miljöteknik och hållbar utveckling. Kontoret är lokaliserat i samma lokaler som ambassaden och arbetar nära den genom att bistå vid besök av svenska delegationer. Kontoret samarbetar även med ISA och Exportrådet, som också har sina kontor i ambassadens byggnad. Också kontoret i Washington drevs tidigare av Statt. Kontoret är lokaliserat inom ambassaden i det nya House of Sweden. Samarbetet med ambassaden är mycket omfattande. Fem personer, varav en på halvtid, arbetar vid kontoret med inriktning mot bioteknik, hållbar utveckling och IKT. I tabellerna 1 och 2 redovisas kostnaderna för de olika kontor åren 2005 och Tabell 1. Kostnader för utlandskontoren år Tusental kronor. Kostnader Washington Los Angeles Tokyo Peking Bryssel Totalt Personal Lokaler Driftkostnader Finansiella kostnader Verksamhetens kostnader Administration i Sverige Verksamhetens totala kostnader Källa: ITPS 21

20 Tabell 2. Budgeterade kostnader för utlandskontoren år Tusental kronor. Kostnader Washington Los Angeles Tokyo Peking Bryssel Totalt Personal Lokaler Driftkostnader Verksamhetens kostnader Administration i Sverige Verksamhetens totala kostnader Källa: ITPS 22

21 6 Utlandsverksamhetens finansiering och styrning I det här kapitlet beskriver vi översiktligt hur utlandsverksamheten har finansierats sedan starten och fram till i dag samt hur verksamheten styrs i samråd med partnermyndigheterna. Beskrivningen baseras på dokument från ITPS. Finansieringen I överenskommelsen mellan ITPS och partnermyndigheterna år 2001 ingick en gemensam finansieringslösning för budgetåret Enligt förslaget skulle en del vara så kallad basfinansiering och en del programfinansiering. Dessutom skulle det finnas ett begränsat utrymme för uppdrag som finansierades i särskild ordning. Basfinansieringen avser kostnader för begränsad fast bemanning som fungerar som dörröppnare och sköter löpande bevakning, kontorskostnaderna inklusive administrativt stöd från myndigheten i Sverige och eventuellt lokalanställd assistentkapacitet. Den skulle kopplas till ett basuppdrag för respektive kontor. Även om det inte gjordes något formellt åtagande så var tanken att överenskommelsen skulle gälla för flera år framöver, för att göra det möjligt att bygga upp och planera verksamheten på längre sikt. För att garantera kontinuiteten i verksamheten kom myndigheterna överens om att ansvaret för basfinansiering av utlandsstrukturen skulle ligga på ITPS. Tabell 3 redovisar överenskommelsen om hur finansieringen skulle fördelas från år Tabell 3. Finansieringen av utlandsverksamhet från år 2002 enligt överens kommelsen mellan ITPS, Vinnova, Nutek och Stem år Tusental kronor. ITPS Vinnova Nutek Stem Totalt Bas Program Totalt När Statt upplöstes år 2002 beslutades att stiftelsens återstående tillgångar skulle överföras till ITPS som ett engångsanslag. Tillgångarna bestod av 19,4 miljoner kronor. Användningen av dem förenades med villkoret att pengarna ska användas i enlighet med Statts ändamålsparagraf. ITPS tolkade det som att de bara får användas till tidsbegränsade insatser som inte ryms inom anslags- och programfinansieringen, och att pengarna inte får 23

22 användas till investeringar. 4 ITPS bedömde att de skulle förbrukas under tre till sex år. Efter hand har kretsen av finansiärer till utlandsverksamheten utvidgats. Sammanlagt har 14 myndigheter, stiftelser och andra organisationer någon gång bidragit med finansiering. ITPS relativa andel av den totala finansieringen har i genomsnitt varit 56 procent. Figur 1 visar finansieringens utveckling mellan åren 2002 och Figur 1. Finansieringen av den utlandsbaserade verksamheten åren 2002 till Tusental kronor Budget ITPS Bidrag Övr. intäkter (inkl Statt) Källa: ITPS År 2005 var de totala kostnaderna för utlandsverksamheten drygt 33,1 miljoner kronor. Huvuddelen av dessa kostnader, cirka 17,5 miljoner kronor, finansieras via ITPS förvaltningsanslag (14,3) och medel från Statt (3,2). Därutöver bidrog sammanlagt 7 statliga myndigheter och organisationer med cirka 15,6 miljoner kronor. I dagsläget finansieras utlandsverksamheten förutom ITPS av 8 myndigheter och organisationer (partnermyndigheterna). Förutom Vinnova, Nutek och Stem är de Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas), Naturvårdsverket, Stiftelsen strategisk forskning (Ssf), Fsf och ISA. Se tabell 4. 4 Reglerna för hur pengarna skulle används formaliserades genom ett beslut av ITPS år

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet

Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet 2012:14 Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet nytta och nyttjande MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-15 2011/226-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 N2011/5178/AS Regeringen Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016.

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Kommittédirektiv Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Dir. 2016:2 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017.

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Kommittédirektiv Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Dir. 2017:79 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-31 A2012/3434/IU Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete EM1003 W-4.2, 2012-02-09 YTTRANDE 1 (5) Datum Ert datum Ert dnr 2015-06-29 M2015/1539/S Analysavdelningen Enheten för miljöanalys Linda Kaneryd linda.kaneryd@energimyndigheten.se Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 2016-02-02 Dnr 10.1-27264/2015 1(5) Utvärdering och analys Sara Dahlin sara.dahlin @socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över betänkandet

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1 (7) ERT ER BETECKNING 2015-03-24 S2015/1554/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Statskontoret tar ställning till förslag

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Utlandsnärvaro för stärkt konkurrenskraft och tillväxt. Rapport 2009:01

Utlandsnärvaro för stärkt konkurrenskraft och tillväxt. Rapport 2009:01 Rapport 2009:01 Utlandsnärvaro för stärkt konkurrenskraft och tillväxt Tillväxtanalys föreslår ny inriktning på utlandsverksamheten. Det viktigaste i förslaget har varit att utveckla en svensk modell för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Kommittédirektiv Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Dir. 2013:15 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:78

Regeringens proposition 2007/08:78 Regeringens proposition 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft Prop. 2007/08:78 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

2 Finansiering, genomförande och utvärdering

2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2.1 FINANSIERING Diagram 4. Finansiering av tillväxtavtal i 15 län (totalt 1 933 miljoner kronor), procentuell andel per kategori Diagram 5. Statlig finansiering

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

FAKTA. Arbetsgivare Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM). Internationellt Affärsfrämjande (IA).

FAKTA. Arbetsgivare Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM). Internationellt Affärsfrämjande (IA). HT-08/09 Utrikesdepartementet KURSRAPPORT Yrkesförberedande Praktik FAKTA Arbetsgivare Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD-FIM). Internationellt Affärsfrämjande (IA).

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Remissvar Registersforskningsutredningen {SOU 2014:45)

Remissvar Registersforskningsutredningen {SOU 2014:45) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 2015-02-03 VÅR REFERENS: DNR 102-2014/4884 ER REFERENS: U2014/4224/F Remissvar Registersforskningsutredningen {SOU 2014:45) Lantmäteriet

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer