Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsbevakning vad, var och för vem?"

Transkript

1 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet

2 MISSIV DATUM DIARIENR /56-5 ERT DATUM ER BETECKNING N2006/1454/AU Regeringen Näringsdepartementet STOCKHOLM Uppdrag till Statskontoret angående utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Institutet för tillväxtpolitiska studiers (ITPS) utlandsbaserade verksamhet. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet (2006:11). Uppdraget är att se över ITPS utlandsbaserade verksamhet och utvärdera den i förhållande till verksamhetens mål, uppdrag och kostnader. Översynen ska göras med utgångspunkt i intressenternas och brukarnas behov. Statskontoret ska ge olika förslag på hur verksamheten kan organiseras. Statskontoret konstaterar att ITPS utlandsbaserade verksamhet drivs i enlighet med de mål som regeringen har formulerat. Samtidigt konstaterar Statskontoret att myndighetens instruktion lämnar stort utrymme för tolkningar, vilket kan ha stor betydelse för hur verksamheten inriktas och utformas. Intressenterna är i allmänhet nöjda med vad de får ut av ITPS utlandsbaserade verksamhet, men det finns viktiga undantag som kan få stor betydelse för verksamhetens finansiering. Statskontorets slutsats är att regeringen bör förtydliga uppdraget till ITPS, och lämnar förslag till några alternativa åtgärder. T.f. generaldirektör Folke K. Larsson, har beslutat i detta ärende. T.f. enhetschef Eric Gandy, Enheten för näringsliv, miljö och infrastruktur, organisationsdirektör Michael Borchers, föredragande, och avdelningsdirektör Jonas Hammarlund var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Michael Borchers POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL: FAX:

3 Innehåll 1 Sammanfattning 7 2 Uppdraget 13 3 Statskontorets utgångspunkter, avgränsningar och definitioner 15 4 Genomförande 17 5 Utlandsverksamhetens bakgrund och utveckling 19 6 Utlandsverksamhetens finansiering och styrning 23 7 Intressenternas synpunkter 29 8 Den principiella frågan verksamhetens syfte, inriktning och nytta 35 9 Organisation och administration Alternativen Statskontorets slutsatser och förslag 55 Bilaga, regeringsbeslut 57 5

4 6

5 1 Sammanfattning På uppdrag av regeringen har Statskontoret utvärderat Institutet för tillväxtpolitiska studiers (ITPS) utlandsbaserade verksamhet med utgångspunkt i de mål och uppdrag som finns för myndigheten. I uppdraget ingår dels att undersöka hur verksamheten uppfyller intressenternas och brukarnas behov, dels att bedöma verksamheten i förhållande till kostnaderna. I uppdraget används uttrycken intressent, brukare, avnämare och partnermyndigheter. Vi använder här begreppen partnermyndigheter och intressenter. Partnermyndigheterna är de myndigheter och andra organisationer som utöver ITPS är med och finansierar verksamheten. Intressenterna är partnermyndigheterna, ITPS och utpekade delar av Regeringskansliet. Underlaget för Statskontorets bedömningar är intervjuer med företrädare för samtliga intressenter. Omfattande intervjuer har genomförts med ITPS ledning och personal i Sverige, samt med i stort sett all personal vid de fem utlandskontoren. Vi har också tagit del av de dokument från regeringen och ITPS som styr verksamheten och redovisar dess resultat. Statskontorets slutsatser och förslag Statskontoret drar följande slutsatser av utvärderingen. Det övergripande syftet med den utlandsbaserade verksamheten är oklart på grund av brister i regeringens styrning. ITPS har tolkat syftet och utför verksamheten på ett sätt som ryms inom ramen för myndighetens instruktion. Den nuvarande finansieringsmodellen är inte stabil och långsiktig. Det finns ingen tydlig systemnytta eller synergieffekter av den utlandsbaserade verksamheten som motiverar kostnaderna. Nyttan för ITPS motsvarar inte myndighetens kostnader. Utlandsverksamheten är svagt integrerad med ITPS övriga verksamhet. Med utgångspunkt i slutsatserna lämnar Statskontoret följande förslag. Regeringen måste precisera verksamhetens syfte och inriktning. ITPS måste integrera utlandsverksamheten bättre med myndighetens övriga verksamhet. Dessutom måste verksamheten få en mer långsiktig och stabil finansiering. 7

6 ITPS bör intensifiera arbetet med att utveckla alternativa sätt att hämta relevant information från andra länder. Regeringen bör utreda förutsättningarna för att utveckla de etablerade utlandsmyndigheterna så att de kan bli ett flexibelt och kostnadseffektivt stöd för olika myndigheters omvärldsbevakning. Verksamheten i förhållande till instruktioner och intressenter En slutsats av vår utvärdering är att ITPS utlandsbaserade verksamhet drivs i enlighet med myndighetens instruktion. Men instruktionens formulering är så opreciserad att nästan vilken verksamhet som helst hade uppfyllt den. För att konkretisera syftet och målet har vi studerat förarbetena till bildandet av ITPS. Vi konstaterar att verksamheten i hög grad har formats i linje med de intentioner som finns i förarbetena. Med några viktiga undantag är partnermyndigheterna mycket nöjda med ITPS utlandsverksamhet. De anser att de har fått god valuta för sina pengar, att ITPS är lyhört för deras önskemål och att personalen vid utlandskontoren är kompetenta och tillmötesgående. Självklart finns ändå möjligheter att förbättra den nuvarande verksamheten. Det gäller bland annat finansieringsmodellen, som kräver ganska stora resurser att hantera och inte är stabil nog för en verksamhet som kräver någorlunda långsiktiga förutsättningar. Vi pekar här på risken att någon eller några av de viktigaste finansiärerna på kort varsel kan välja att minska sina bidrag till finansieringen. Andra problem som bör rättas till har mer att göra med ITPS egen styrning och administration av utlandsverksamheten. Nyttan av verksamheten ITPS tolkning av uppdraget är att utlandsverksamhetens syfte är att förse det näringspolitiska systemet med det underlag som det behöver. Systemet utgörs av de centrala aktörerna på den näringspolitiska arenan, vilka i stort sett är desamma som partnermyndigheterna. Behovet kan härledas ur partnermyndigheternas vilja att betala för olika insatser, eftersom ingen tvingar dem att betala för något de inte vill ha. Uppdraget är således att ta fram det underlag som partnermyndigheterna önskar, vilket sker efter gemensamma överenskommelser som åtminstone några av dem står bakom. Nyttan av verksamheten kan därför bara avgöras på systemnivå, och beror i hög grad på de synergieffekter som uppnås tack vare den gemensamma finansieringen och beslutsordningen. Enligt Statskontoret är det omöjligt att på ett objektivt sätt mäta den totala nyttan, inte minst för att den uttrycks i helt olika storheter. Vad är värdet av en ny kontakt eller ett utökat nätverk, och hur förhåller det sig till en undersökning av vilka tillväxtfrämjande åtgärder som används i ett annat land? En indikator på nyttan är förstås de olika finansiärernas betalningsvilja, det vill 8

7 säga deras egna bedömningar av nyttan i förhållande till deras kostnader. Här konstaterar vi att flera av de större intressenterna är mer eller mindre tveksamma till nyttan, även om det i vart fall delvis beror på brister i deras egen förmåga att beställa insatser och ta emot resultaten. Särskilt tveksamma är vi till nyttan för hela ITPS verksamhet. Vi har svårt att se att utlandsverksamheten har bidragit till att förbättra ITPS analyser, statistik och utvärderingar på ett sätt som motsvarar ITPS egna kostnader för verksamheten. Men enligt ITPS är den frågeställningen inte relevant. Uppgiften är att hålla systemet med en infrastruktur, vilket kräver vissa kostnader. Allt som genereras via infrastrukturen är definitionsmässigt till nytta för ITPS, och det som ska ställas mot kostnaderna. Ett annat perspektiv ITPS tolkning och resonemang är logiskt och inte orimligt. Ändå anser Statskontoret att det finns stöd för att diskutera verksamheten ur ett annat perspektiv. Det är väl så rimligt att utgå från att utlandsverksamhetens grundläggande syfte är att den ska bidra till att öka värdet av ITPS kärnverksamhet, det vill säga analyserna, statistiken och utvärderingarna. Verksamhetens inriktning ska därmed utgå från ITPS egen nytta, och tanken bakom partnermyndigheternas medfinansiering är att det finns genuina synergier att utnyttja. Om fler kan ha nytta av just de insatser som utlandsverksamheten gör och den information som tas fram med utgångspunkt i ITPS egna behov så är det förstås bra. Men om verksamheten måste utformas annorlunda för att partnermyndigheterna ska bidra till finansieringen så kommer samtidigt nyttan för ITPS att minska. Så är det i hög grad i dag, bedömer Statskontoret. Såväl utlandskontorens lokalisering och verksamhetens inriktning är till stora delar anpassad till partnermyndigheternas önskemål, samtidigt som det i många fall är svårt att se hur ITPS övriga verksamhet drar nytta av den utlandsbaserade verksamheten. Med en del undantag är utlandskontoren svagt integrerade i ITPS organisation. Bristande styrning De synpunkter och förslag som Statskontoret presenterar baseras inte på ett intryck av att verksamheten i sig fungerar illa, att kompetensen brister, att det gnisslar i samverkan med partnermyndigheterna eller att verksamheten är ineffektiv. Däremot ifrågasätter vi ITPS utgångspunkt för verksamheten, det vill hur myndigheten har tolkat syftet med sitt uppdrag. Om tolkningen inte stämmer med regeringens uppfattning så måste regeringen förbättra styrningen. Vår uppfattning är att regeringens styrning av verksamheten har varit otydlig. Tillsammans med den oprecisa instruktionen har det gett utrymme för eller tvingat fram ITPS egna tolkningar och preciseringar av uppgiften. 9

8 Enligt Statskontoret är det både möjligt och rimligt att tolka uppdraget annorlunda, vilket troligen skulle få påtagliga effekter på den utlandsbaserade verksamheten. För att avgöra om verksamheten är ändamålsenlig eller inte krävs därför att regeringen tydligare formulerar vad den önskar få ut av verksamheten. Samma sak gäller bedömningen om verksamhetens kostnader motsvaras av nyttan. Förslag till åtgärder Även om regeringen anser att ITPS har tolkat sitt uppdrag korrekt så anser Statskontoret att det finns skäl att vidta en del åtgärder. En är att se över kretsen av partnermyndigheter, det vill säga mer uttalat definiera de centrala aktörerna i det näringspolitiska systemet. I det ingår att ta ställning till om det bara ska vara statliga myndigheter som kan ingå i kretsen. Om andra organisationer också deltar i finansieringen och därmed påverkar inriktningen och lokaliseringen av verksamheten så blir förutsättningarna annorlunda. Inte minst för regeringens möjligheter att styra verksamhetens inriktning. Åtgärder bör vidtas för att göra utlandsverksamhetens finansiering mer stabil och långsiktig. Utmaningen är att åstadkomma det utan att släppa verksamhetens starka koppling till intressenterna. En möjlighet är att föra över ansvaret för utlandsverksamheten till en större myndighet, som skulle ha lättare att parera bortfall av extern finansiering. Men enligt Statskontoret är det svårt att peka på någon naturlig kandidat, förutsatt att verksamheten också i fortsättningen ska ha en bred näringspolitisk inriktning. Om regeringen anser att utlandsverksamheten i första hand, och i betydligt högre grad än i dag, ska vara ett verktyg för att förstärka ITPS analyser och utvärderingar av politiken för tillväxt och regional utveckling bör verksamhetens omfattning, inriktning och former omprövas. Det gäller inte minst frågan om var och i vilken omfattning det behövs egna kontor i utlandet. Finansieringsfrågan ställs också på sin spets, eftersom kretsen av partnermyndigheter lär bli färre om verksamheten inriktas med tydlig utgångspunkt i ITPS egna behov. Här krävs ställningstaganden från regeringen och tydliga uppdrag till ITPS. Vår utgångspunkt är att ITPS också i fortsättningen ska bedriva omvärldsanalys, vilket förstås förutsätter att myndigheten får rimliga möjligheter att finansiera en sådan verksamhet. Men för att verksamheten verkligen ska bli en värdefull och naturlig del av ITPS analyser och utvärderingar så återstår en hel del arbete med att integrera den i hela organisationen. Ansvaret för det vilar på ledningen för ITPS. I ett längre perspektiv finns det enligt Statskontoret skäl att diskutera mer övergripande förändringar av utlandsverksamheten, oavsett vilken inriktning regeringen beslutar att den ska ha. Här handlar det om åtgärder för att göra 10

9 verksamheten bredare samt mer flexibel och kostnadseffektiv. Eftersom det är relativt dyrt att driva fasta kontor i utlandet så kommer budgeten alltid att sätta gränser för antalet kontor. Och att etablera ett kontor måste ses som ett någorlunda långsiktigt åtagande, eftersom det kan ta flera år innan verksamheten är ordentligt etablerad och har funnit effektiva arbetsformer. Därför gäller det för ITPS att noga överväga om det finns eller går att utveckla alternativ till att driva omvärldsbevakning via fasta kontor, och bara välja den formen när nyttan verkligen motiverar de höga kostnaderna. Frågan har diskuterats inom ITPS, och vissa försök har gjorts att organisera utlandsverksamheten på andra sätt. Men resurserna och engagemanget är starkt fokuserade på verksamheten vid kontoren. ITPS uppgift är att driva utlandsbaserad omvärldsbevakning, men det är inte självklart att det enda eller bästa verktyget för det är egna kontor. 11

10 12

11 2 Uppdraget Uppdraget är att se över ITPS utlandsbaserade verksamhet, utvärdera den i förhållande till de uppdrag och mål som finns för myndigheten samt lämna förslag till förbättringar (se bilaga 1). Översynen ska göras ur ett intressent- och brukarperspektiv. Här ingår att kartlägga den utlandsbaserade verksamhetens faktiska avnämare, bedöma i vilken utsträckning ITPS tillgodoser deras behov och att undersöka hur samverkan med partnermyndigheterna fungerar. Den utlandsbaserade verksamhetens organisation och ändamålsenlighet ska ses över i förhållande till kostnaderna, inklusive de olika intressenternas finansiering i förhållande till hur de utnyttjar verksamheten. I uppdraget ingår också att beskriva ITPS utlandsbaserade verksamhet och produktion under de senaste två åren. Statskontoret ska föreslå alternativ för hur den utlandsbaserade verksamheten kan organiseras för att göra den effektivare, och pröva om det finns skäl att ändra huvudmannaskapet. 13

12 14

13 3 Statskontorets utgångspunkter, avgränsningar och definitioner I uppdraget till Statskontoret pekas inte på några speciella problem med ITPS utlandsbaserade verksamhet. Vår utgångspunkt är därför att översynen och kartläggningen ska vara bred och förutsättningslös. En viktig utgångspunkt är myndighetens uppdrag och mål. Det uttalas särskilt att uppdraget inte omfattar att bedöma enskilda rapporter som har tagits fram inom ramen för ITPS utlandsbaserade verksamhet. Vi utgår från att det också gäller den specifika kvaliteten i eller nyttan av sådana aktiviteter som inte resulterar i publicerade skrifter, till exempel att söka kontakter eller information, delta i konferenser, arrangera studiebesök, svara på frågor eller delta i olika aktiviteter som syftar till att bygga upp nätverk. Våra iakttagelser och bedömningar är således generaliserade och övergripande och gäller inte nödvändigtvis varje enskild aktivitet. Begreppet utlandsbaserade verksamhet används genomgående i uppdraget. Vi tolkar begreppet som både bredare och smalare än de närliggande omvärldsbevakning och omvärldsanalys som ofta används i sammanhanget. Vi utgår således från att vi ska granska alla typer av aktiviteter som ITPS bedriver inom ramen för sin utlandsbaserade verksamhet. Samtidigt innebär det en avgränsning, eftersom det bara handlar om den verksamhet som är baserad i utlandet. Vår översyn ska därför främst ta sikte på verksamheten vid de fem kontor som ITPS driver i andra länder. Avgränsningen innebär att vi inte har granskat hur ITPS bevakar och analyserar förhållandena i Sverige. Inte heller den bevakning av utländska förhållanden som sker på annat sätt än via utlandskontoren, även om vi berör alternativa sätt att skaffa information från andra länder. I uppdraget nämns omväxlande intressenter, brukare, avnämare och partnermyndigheter för att beteckna dem som kan förväntas ha nytta av ITPS utlandsbaserade verksamhet. Vi menar att begreppen brukare och avnämare inte är meningsfulla i sammanhanget, eftersom de rimligen betyder alla som kan eller kan tänkas ha någon form av nytta av till exempel de rapporter, nyhetsbrev, seminarier etc. som produceras inom ramen för verksamheten. Eftersom ITPS sprider sin information till breda kretsar så skulle det vara ett omfattande arbete att bara kartlägga avnämarna, för att inte tala om att undersöka om och hur de eventuellt brukar informationen. Vi håller oss därför genomgående till de mer avgränsade begreppen partnermyndigheter och intressenter. Partnermyndigheterna är de myndigheter och andra organisationer som under de senaste åren har bidragit till att finansiera, planera och utforma verksamheten. Intressenterna är partnermyndigheterna, ITPS olika avdelningar samt de delar av Regeringskansliet som 15

14 uppdragsgivaren har pekat ut för oss. Definitionen innebär att intressenterna inte omfattar organisationer som beställt och betalat för enstaka avgränsade projekt, det vill säga där ITPS har fungerat som renodlad uppdragstagare eller konsult. Till intressenterna räknar vi inte heller organisationer som bara har deltagit via representanter i referensgrupper och liknande. 16

15 4 Genomförande Statskontoret har genomfört uppdraget mellan april och oktober För att få underlag för våra bedömningar och överväganden har vi intervjuat och fört omfattande samtal med representanter för utlandsverksamhetens intressenter och andra personer som har god insikt i eller särskild kunskap om verksamheten. Längre intervjuer har genomförts med ITPS ledning samt analytiker och administrativ personal vid kontoren i Stockholm och Östersund. Vi har besökt kontoren i Bryssel, Los Angeles, Washington och Tokyo, där vi har intervjuat samtliga anställda. Chefen för kontoret i Peking intervjuade vi i Stockholm. Vi har också intervjuat representanter för ambassaderna i Washington och Tokyo samt andra organisationer med angränsande verksamhet i Bryssel och Tokyo. Vi har intervjuat en eller flera ansvariga representanter för samtliga partnermyndigheter och ett antal personer i olika delar av Regeringskansliet. Vid tre tillfällen har vi stämt av arbetet med uppdragsgivaren. Sammanlagt intervjuade vi cirka 60 personer mellan maj och oktober Som underlag har vi också använt förarbetena till beslutet att bilda ITPS, myndighetens instruktion och regleringsbrev samt andra dokument från ITPS och Regeringskansliet som berör och beskriver verksamheten. Uppdraget genomfördes av Michael Borchers och Jonas Hammarlund. 17

16 18

17 5 Utlandsverksamhetens bakgrund och utveckling ITPS bildades den 1 januari Bakgrunden var regeringens önskan att skapa en ny struktur för myndigheterna på det näringspolitiska området. 1 Syftet var att renodla de olika myndigheternas uppgifter. Förändringen innebar att de nya myndigheterna ITPS och Verket för innovationssystem (Vinnova) bildades. Dessutom ombildades Närings- och teknikutvecklingsverket till Verket för näringslivsutveckling, men behöll sin förkortning (Nutek). Syftet med att bilda ITPS var att skapa en samlad analys- och utvärderingsfunktion som skulle bidra med kunskap för tillväxtpolitiken genom att genomföra analyser av den ekonomiska utvecklingen, som underlag för närings-, regional- och innovationspolitiken. 2 I ITPS uppdrag ingår att granska och förmedla kunskap om den internationella utvecklingen. I samband med att ITPS bildades avvecklades Sveriges Teknisk Vetenskapliga Attachéverksamhet (Statt), en stiftelse som främst hade finansierats med bidrag från staten. När ITPS bildades hade Statt kontor i Washington, Los Angeles, Menlo Park, Tokyo, Kuala Lumpur och Paris. ITPS tog över ansvaret för kontoren. Den organisationsutredning som låg till grund för ITPS konstaterade att myndighetens utlandsbaserade verksamhet borde finansieras av ITPS tillsammans med andra intressenter. Skälet var att utredaren bedömde att flera myndigheter och andra organisationer skulle ha nytta av den kunskap som togs fram inom ramen för verksamheten. Dessutom skulle kostnaderna för utlandsverksamheten annars svara för en orimligt stor del av ITPS anslag. Enligt regeringen borde till att börja med de två andra nya näringspolitiska myndigheterna bidra till finansieringen, det vill säga Vinnova och Nutek. Dessutom bedömde Statens energimyndighet (Stem) att den skulle ha nytta av verksamheten, och beslöt att bidra till finansieringen. Under det första verksamhetsåret fick ITPS regeringens uppdrag att föreslå hur den utlandsbaserade verksamheten borde organiseras, dimensioneras och finansieras på lång sikt. Uppdraget redovisades som ett gemensamt för- 1 Se Prop. 1999/2000:7, Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken. 2 Se Dir. 2000:19, En ny myndighet för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar samt SOU 2000:98, Förslag till ny myndighet för omvärldsanalys, utvärdering och statistik. 19

18 slag från ITPS, Vinnova, Nutek och Stem. 3 Förslaget låg till grund för en överenskommelse mellan de fyra myndigheterna. I myndigheternas förslag lyfts utlandsverksamheten fram som ett verktyg för att förbättra underlaget för en mer framsynt tillväxtpolitik. Det skulle användas för att bevaka intressanta trender och tendenser i den globala ekonomin. Som viktiga utgångspunkter för utlandsverksamheten framhölls behovet av fasta strukturer med en viss kritisk massa på strategiska platser, samtidigt som kontorsstrukturen måste vara flexibel och väl integrerad på hemmaplan. Enligt överenskommelsen ska kontoren förse hela Sverige med omvärldsanalys. ITPS breda ansvar för tillväxtfrågor ansågs motivera att ITPS ansvarade för basfinansieringen. I de fyra myndigheternas förslag till organisation av utlandsverksamheten angav de sina intresseområden. Vinnova var särskilt intresserat av innovationssystemens och innovationspolitikens utveckling samt innovationspolitiskt relaterad organisation av nationella och regionala organ. Nutek var intresserat av hållbar utveckling, informations- och kommunikationsteknologi (IKT), finansieringsfrågor, specifika branschanalyser och regional utveckling. Stems intressen angavs finnas inom hållbar utveckling. Från början kom generaldirektörerna för ITPS och Vinnova överens om att ta ett gemensamt ansvar för den utlandsbaserade verksamheten. Det resulterade bland annat i att de tillsammans bedömde att de befintliga kontoren i Washington, Los Angeles och Tokyo skulle vara kvar medan de tre övriga lades ned. De nuvarande kontoren För närvarande driver ITPS utlandsbaserade kontor i Washington, Los Angeles, Tokyo, Peking och Bryssel. De sysselsätter 24 personer, varav 8 är lokalanställda. Organisatoriskt tillhör kontoren Avdelningen för omvärldsanalys, som har 9 anställda vid kontoret i Stockholm. Kontoret i Bryssel öppnades hösten 2003 som ett treårigt försöksprojekt på initiativ av Nutek och Forum för småföretagsforskning (Fsf). De avsåg först att driva kontoret själva eftersom de andra partnermyndigheterna saknade intresse av det. Nutek och Fsf såg dock ett behov av bättre insyn i EU och även i andra länder som fanns representerade i Bryssel. Kontoret bevakar nya trender och initiativ, främst när det gäller entreprenörskap, innovationer och småföretagsutveckling. År 2006 beslöt ITPS att verksamheten vid kontoret ska fortsätta. Vid kontoret arbetar fyra personer. Kontoret i Los Angeles tillhörde tidigare Statt. Tre personer arbetar i dag vid kontoret, plus en administratör på halvtid. Kontoret har främst en inrikt- 3 Översyn av utlandsstrukturen för Swedish Offices of Science, Technology and Industry (SOSTI) Gemensamt förslag från ITPS, Vinnova och Stem. ITPS Dnr

19 ning mot småföretags- och entreprenörskapsutveckling, IKT och företagandets ramvillkor. Kontoret i Peking tillkom på Vinnovas initiativ. Det öppnades som ett treårigt försöksprojekt år 2003, men år 2006 beslöt ITPS att kontoret ska finnas kvar. Verksamheten är inriktad mot IKT, hållbar utveckling och innovationspolitik. Kontoret har arbetat relativt mycket med forskningsavtal och med att knyta kontakter mellan kinesiska och svenska högskolor och universitet. Vid kontoret arbetar fyra personer varav två lokalanställda. Kontoret samarbetar med ambassaden genom att bistå denna vid besök av svenska delegationer. Det samarbetar också med Invest in Sweden Agency (ISA) och Exportrådet. Tokyokontoret startades av Statt. Det är ITPS största kontor i utlandet, sett till antal anställda och kostnaderna. För närvarande arbetar sex personer vid kontoret varav fyra lokalanställda. Kontoret och två av de lokalanställda är kvar från Statt. Kontoret bevakar den japanska innovations- och teknikpolitiken, främst med inriktning mot bioteknik, IKT, miljöteknik och hållbar utveckling. Kontoret är lokaliserat i samma lokaler som ambassaden och arbetar nära den genom att bistå vid besök av svenska delegationer. Kontoret samarbetar även med ISA och Exportrådet, som också har sina kontor i ambassadens byggnad. Också kontoret i Washington drevs tidigare av Statt. Kontoret är lokaliserat inom ambassaden i det nya House of Sweden. Samarbetet med ambassaden är mycket omfattande. Fem personer, varav en på halvtid, arbetar vid kontoret med inriktning mot bioteknik, hållbar utveckling och IKT. I tabellerna 1 och 2 redovisas kostnaderna för de olika kontor åren 2005 och Tabell 1. Kostnader för utlandskontoren år Tusental kronor. Kostnader Washington Los Angeles Tokyo Peking Bryssel Totalt Personal Lokaler Driftkostnader Finansiella kostnader Verksamhetens kostnader Administration i Sverige Verksamhetens totala kostnader Källa: ITPS 21

20 Tabell 2. Budgeterade kostnader för utlandskontoren år Tusental kronor. Kostnader Washington Los Angeles Tokyo Peking Bryssel Totalt Personal Lokaler Driftkostnader Verksamhetens kostnader Administration i Sverige Verksamhetens totala kostnader Källa: ITPS 22

21 6 Utlandsverksamhetens finansiering och styrning I det här kapitlet beskriver vi översiktligt hur utlandsverksamheten har finansierats sedan starten och fram till i dag samt hur verksamheten styrs i samråd med partnermyndigheterna. Beskrivningen baseras på dokument från ITPS. Finansieringen I överenskommelsen mellan ITPS och partnermyndigheterna år 2001 ingick en gemensam finansieringslösning för budgetåret Enligt förslaget skulle en del vara så kallad basfinansiering och en del programfinansiering. Dessutom skulle det finnas ett begränsat utrymme för uppdrag som finansierades i särskild ordning. Basfinansieringen avser kostnader för begränsad fast bemanning som fungerar som dörröppnare och sköter löpande bevakning, kontorskostnaderna inklusive administrativt stöd från myndigheten i Sverige och eventuellt lokalanställd assistentkapacitet. Den skulle kopplas till ett basuppdrag för respektive kontor. Även om det inte gjordes något formellt åtagande så var tanken att överenskommelsen skulle gälla för flera år framöver, för att göra det möjligt att bygga upp och planera verksamheten på längre sikt. För att garantera kontinuiteten i verksamheten kom myndigheterna överens om att ansvaret för basfinansiering av utlandsstrukturen skulle ligga på ITPS. Tabell 3 redovisar överenskommelsen om hur finansieringen skulle fördelas från år Tabell 3. Finansieringen av utlandsverksamhet från år 2002 enligt överens kommelsen mellan ITPS, Vinnova, Nutek och Stem år Tusental kronor. ITPS Vinnova Nutek Stem Totalt Bas Program Totalt När Statt upplöstes år 2002 beslutades att stiftelsens återstående tillgångar skulle överföras till ITPS som ett engångsanslag. Tillgångarna bestod av 19,4 miljoner kronor. Användningen av dem förenades med villkoret att pengarna ska användas i enlighet med Statts ändamålsparagraf. ITPS tolkade det som att de bara får användas till tidsbegränsade insatser som inte ryms inom anslags- och programfinansieringen, och att pengarna inte får 23

22 användas till investeringar. 4 ITPS bedömde att de skulle förbrukas under tre till sex år. Efter hand har kretsen av finansiärer till utlandsverksamheten utvidgats. Sammanlagt har 14 myndigheter, stiftelser och andra organisationer någon gång bidragit med finansiering. ITPS relativa andel av den totala finansieringen har i genomsnitt varit 56 procent. Figur 1 visar finansieringens utveckling mellan åren 2002 och Figur 1. Finansieringen av den utlandsbaserade verksamheten åren 2002 till Tusental kronor Budget ITPS Bidrag Övr. intäkter (inkl Statt) Källa: ITPS År 2005 var de totala kostnaderna för utlandsverksamheten drygt 33,1 miljoner kronor. Huvuddelen av dessa kostnader, cirka 17,5 miljoner kronor, finansieras via ITPS förvaltningsanslag (14,3) och medel från Statt (3,2). Därutöver bidrog sammanlagt 7 statliga myndigheter och organisationer med cirka 15,6 miljoner kronor. I dagsläget finansieras utlandsverksamheten förutom ITPS av 8 myndigheter och organisationer (partnermyndigheterna). Förutom Vinnova, Nutek och Stem är de Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas), Naturvårdsverket, Stiftelsen strategisk forskning (Ssf), Fsf och ISA. Se tabell 4. 4 Reglerna för hur pengarna skulle används formaliserades genom ett beslut av ITPS år

Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet

Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet 2012:14 Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet nytta och nyttjande MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-15 2011/226-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 N2011/5178/AS Regeringen Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:78

Regeringens proposition 2007/08:78 Regeringens proposition 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft Prop. 2007/08:78 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (6) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se 2013-02-28 Dnr NV-12817-11 Trafikverket Synpunkter på Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017

STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 T E T E T I S R E V I N U T MIT STRATEGI FÖR VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2013 2017 Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 Dnr: MIUN 2012/612 Foto: Sandra Pettersson. Strategi för verksamhetens

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Östersund (säte) Stockholm Utlandskontor Washington Bryssel Tel: 010 447 44 00 Fax: 010 447 44 01 Tel: 010 447 44 00 Fax: 010 447 44 02

Östersund (säte) Stockholm Utlandskontor Washington Bryssel Tel: 010 447 44 00 Fax: 010 447 44 01 Tel: 010 447 44 00 Fax: 010 447 44 02 REMISSVAR 1 (5) Ert datum Er ref 2009-12-16 Fi2009/5948 Ulf Tynelius 010-4474457 ulf.tynelius@tillvaxtverket.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Ang Folkbokföringsutredningens

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer