Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum"

Transkript

1 Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart av verksamhet/checklista för POSOM 5 Checklista för mottagningsplats 6 Checklista för RIB/RL 7 Praktiska frågor 8 Checklista för Information 9 Råd till den enskilde hjälparbetaren 11 SEPARATA FLIKAR, SE REGISTER Larmlista POSOM Resurs- och kontaktlista Blankett / Katastroffakta Blankett / Ärende-åtgärd Blankett / Rapport från myndighet Blankett / Anhöriguppgifter Blankett / Uppföljning Info Till dig som varit med om.. Antagen av kommunstyrelsen den , 269

2 Inledning Tanums kommun Räddningstjänsten Tomas Magnusson Stf räddningschef Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning för planering och hantering av eventuell POSOM-verksamhet vid större räddningsinsatser. Handlingsplanen avser Tanums kommun. Sändlista Internt Tanums kommun Räddningstjänsten Strömstad, Munkedal, Sotenäs, Lysekil och Uddevalla Länsstyrelsen SOS Alarm Göteborg Förkortningar RL: Räddningsledare LKC: Polisens länskommunikationscentral, Göteborg LSO: Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Rc: Räddningscentralen, Tanum RIB: Räddningschef i beredskap SRV: Statens räddningsverk 2

3 Bakgrund och uppgift Varje olycka, katastrof eller extraordinär händelse innebär för den drabbade att hon eller han sätts i en personlig krissituation. I normala fall finns resurser i samhället för att stödja den enskilde. Vid större händelser räcker dock inte dessa resurser till utan en kraftsamling måste ske. Exempelvis Backabranden, Flodvågskatastrofen i Asien och Estonia. I Sverige har det under senare år inträffat händelser med våld mot barn och unga där händelsens karaktär personligt påverkat många i lokalbefolkningen och föranlett utlösning av beredskapsplaner med tyngdpunkt på psykiskt omhändertagande. Barn som dödat barn (Arvika), psykiskt sjuk man som attackerat och dödat barn (Bollnäs). POSOM (PsykoSocialt OMhändertagande) är ett samlingsnamn för kommunens verksamhet avseende krisstöd till drabbade och anhöriga. Verksamheten syftar till att på det sociala planet stödja människor i olika former av krissituationer. POSOM-verksamhet i stor skala behöver inte ha koppling till en extraordinärhändelse i kommunen. Av denna anledning finns därför en helt frikopplad plan. POSOM ersätter inte den normala stödjande verksamheten till människor i kris eller arbetsmiljöansvaret inom kommunen utan är en organisation för särskilda tillfällen. 3

4 Planens tillämpning Planens tillämpning Planen ska sättas i verket efter begäran från räddningsledaren/räddningschef i beredskap vid händelser som medför fara för flera personer inom kommunen eller omfattande olycka/katastrofartad händelse som berör kommunens invånare. Planen/del av planen kan också sättas i verket på initiativ av medlem i POSOM-gruppen vid specifika händelser som berör kommunen och som kan tänkas påverka ett större antal människor psykiskt. Organisation POSOM-gruppen består i grunden av en ledningsgrupp som planerar och leder hjälparbetet med hjälp av sina respektive resurser. Gruppen består av representanter för omsorgen, skolan, räddningstjänsten, polisen, kyrkan, och primärvården. Ansvarsområden i direkt anslutning till större olycka. Räddningstjänst, polis, ambulans kommer som regel samtidigt till olycksplatsen. Räddningstjänsten ansvarar för räddningsarbetet i akutskedet. Arbetet leds av en räddningsledare. Räddningsledaren/räddningschef i beredskap ansvarar för information (bl a till media) i akutskedet. att det finns fordon för transport från uppsamlingsplatsen till kommunens mottagningsplats. Polisen svarar för avspärrningar och bevakning av skadeområdet. Polisen handhar en första uppsamling och registrering av skadade och andra berörda, underrättar anhöriga, registrerar omhändertaget gods, tar hand om husdjur, kontaktar vid behov fastighetsägare och vidtar andra åtgärder av akut natur som inte är direkt förknippade med det praktiska räddningsarbetet. Ansvarsområden i efterskedet av olycka/händelse av katastrofkaraktär. Räddningschefen/Informationschefen ansvarar för information till media. Polisen ansvarar för information om dödsfall. POSOM-gruppen ansvarar för information till drabbade och deras anhöriga och planerar efter- och uppföljningsarbete. Primärvården ansvarar för behövlig sjukvård och stödsamtal. Kyrkan/församlingen kan ge hjälp och stöd både i det akuta skedet och efteråt. Kyrkans personal kan biträda polisen vid underrättelser om dödsfall. 4

5 Uppstart av verksamhet / Minneslista för POSOM-ledning Utse omedelbart en person ur ledningsgruppen som kan åka direkt till olycksplatsen. Denna person blir sedan kvar på olycksplatsen och upprätthåller kontakt med ansvarig för POSOM-gruppen. Denna bör ha med sig denna plan och mobiltelefon. Den som åker till olycksplatsen ska vara införstådd med att det kan ta lång tid och därför se till att ha lämpliga kläder. Den som åker till olycksplatsen avgör tillsammans med ansvarig för POSOMgruppen om en ledningsplats för POSOM ska upprättas. Polisen ordnar uppsamlingsplats i direkt anslutning till olycksplatsen. Besluta i samråd med räddningsledaren och polisen om och var POSOM-gruppens mottagningsplats ska upprättas. Meddela i vilken lokal ledningsplatsen kommer att upprättas. Utse operativ chef för mottagningsplatsen och se till att minst två personer omgående tar sig till utsedd mottagningsplats. Ge en person i mottagningsgruppen i uppdrag att kalla de personer som ni bedömer kommer att behövas dels på ledningsplatsen och dels på mottagningsplatsen. Utse någon som sekreterare till POSOM-gruppen. Arbetet skall dokumenteras avseende bland annat insatta resurser, ev. frivilliga, utrustning, händelseförlopp, vidtagna åtgärder samt underlag för ekonomisk redovisning efter insatser. Räddningsledaren och polisen ska underrättas om när ledningsplatsen är i funktion. Bedöm behovet av att upprätta en informationsfunktion för hantering av information till drabbade och anhöriga och omfattningen av denna. Utse ansvarig. Se till att socialjouren hålls underrättad. Avgör och fatta beslut om när det akuta psykologiska och sociala insatsarbetet kan avslutas. 5

6 Minneslista för mottagningsplats Mottagningsplatsens uppgift är att svara för det praktiska arbetet inom ramen för ansvarsområdet psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM-gruppen utser en operativ chef. All personal ska bära väst som visar organisationstillhörighet samt ha mobil och anteckningsblock. Den operative chefen bedömer och ansvarar för anskaffning av filtar, kläder, mat och dryck, barnutrustning, bilar för transporter m m. Den operative chefen ansvarar för att efter hand bedöma och vid behov kalla in ytterligare personal. Den operative chefen förbereder avlösning för samtliga funktioner om insatsen kan komma att vara mer än sex till åtta timmar. Den som ansvarar för planering av avlösning tillser också att insatspersonalen kan få kaffe/smörgåsar etc och vid behov även eget stöd. Den operative chefen bedömer behovet av debriefing och förbereder (debriefingledare, tid och plats). I stödarbetet ingår att: Förteckna namn och telefonnummer på alla som samlas på mottagningsplatsen såväl drabbade som egen personal. Informera om situationen, introducera egen personal, tala om vad som kommer att hända de närmaste timmarna, vilken hjälp och vilket stöd som finns att få på mottagningsplatsen, när mat och dryck kommer att serveras etc. Bedöma enskildas hjälpbehov, kontakta anhöriga, hjälpa till med transporter, ordna nattlogi, ge ekonomisk hjälp etc. Vid behov kalla in tolkar. De drabbade ska om möjligt tilldelas namngivna stödpersoner. Namn och telefonnummer lämnas skriftligt till den enskilde. Familjer ska hållas ihop. Varje stödperson tilldelas så få drabbade som möjligt. Om behovet är större än vad tillgänglig personal klarar av, ansvarar operative chefen för att ytterligare personal kallas in. Stödpersonerna ska dokumentera vidtagna åtgärder, gjorda förfrågningar, uppnådda resultat, givna utfästelser (exempelvis stödsamtal, om drabbade åkt till anhöriga, planerade arrangemang avseende logi, ekonomisk hjälp etc). Det är viktigt med korrekt och komplett dokumentation både för uppföljningsarbetet med de drabbade och för utvärdering av gjorda insatser. Efter bedömning och samordning inom krisgruppen bör alla drabbade efteråt, i princip inom en vecka, kontaktas med erbjudande om kontakt. 6

7 Minneslista för RIB/RL Räddningsledaren/räddningschef i beredskap ansvarar för information (bl a till media) i akutskedet. Räddningsledaren/räddningschef i beredskap kan delegera uppdraget till informationsbefäl alternativt kommunens informationschef. Larma vid behov kommunens POSOM-grupp via SOS-Alarm. POSOM-gruppen övertar ansvaret för information till drabbade och anhöriga. Skaffa information om ansvarig för POSOM-gruppen samt lokalisering. Skaffa information om ansvarig för mottagningsplats samt lokalisering. Ordna transport till mottagningsplatsen. 7

8 Praktiska frågor Lokaler Vid val av lokal för mottagningsplats måste beaktas i vilken utsträckning lokalen används för andra verksamheter under dagtid så att praktiska problem inte uppstår på grund av pågående ordinär verksamhet. Kommunikation I första hand används kommunens ordinarie fasta och mobila telefoner. Transporter Räddningsledaren svarar för transporter från skadeplatsen/uppsamlingsplatsen till mottagningsplatsen. POSOM-gruppen svarar för transporter av enskilda från mottagningsplatsen till anhöriga, hotell etc. Detta kan ske genom kommunens egna bilar eller genom taxi om den enskilde saknar egna medel. Namn, tidpunkt och adress för transport ska dokumenteras. Kommunen svarar också för andra nödvändiga transporter. Mat och dryck Ordnas i första hand genom mottagningsplatsens kök. Kväll/natt inkallas lämplig personal. Om så är mest ändamålsenligt görs beställningar genom cateringfirma/restaurang. Den operative chefen har delegation för inköp/beställningar. Inkvartering Ta reda på om de drabbade har släkt/vänner eller andra som kan ställa upp. Boka annars hotellrum. För de personer som har hemförsäkring görs detta i samråd med försäkringsbolagens representant. Vid behov ordnas övernattning på mottagningsplatsen/annan kommunal lokal. För äldre/handikappade som inte kan bo på hotell kan det eventuellt gå att ordna övernattning inom de särskilda boendeformerna. Filtar, tältsängar m m Ett mindre upplag filtar finns på förskolorna/skolorna. Kan också rekvireras från räddningstjänsten. Leksaker/blöjor etc Vid behov av utrustning för mindre barn hämtas denna från lämplig förskola. Ekonomiska bidrag Rekvisitions- och kvittensblock finns på räddningsstationen. Ekonomichef/kassör ansvarar för beställningsblanketter och utanordning av kontanter. Den operative chefen ansvarar direkt eller genom delegering för inköp/beställningar/rekvisitioner som görs å kommunens vägnar. Försäkringsfrågor Vid större olyckor kallar räddningstjänsten som regel representant/representanter från försäkringsbolagen till platsen. Personer med hemförsäkring hänvisas till sitt försäkringsbolag som svarar för hotellrumskostnader m m. Frivilliga som tar kontakt för att erbjuda hjälp Anteckna namn och telefonnummer, tacka för erbjudandet och upplys om att vi har egna tillräckliga resurser men att kommunen kontaktar vid behov. 8

9 Minneslista för information För såväl ledningsplats för POSOM som mottagningsplats gäller att: Samla så mycket information som möjligt om händelsen och de drabbade. Utnyttja information från media som inte sällan ligger före officiell information. Försök skapa en så samlad bild som överhuvudtaget är möjligt som underlag för akuta och förväntade behov av insatser. Dokumentera all mottagen information när, vad och från vem. Dokumentera all information som lämnas vidare när, vad och till vem. Avdela lämpligt antal telefonnummer som kan lämnas ut för inkommande samtal. Se till att något/några nummer enbart lämnas ut till hjälparbetarna och övriga som snabbt måste kunna komma i kontakt med ledningsplatsen. Hänvisa till polisen när det gäller akut information som vi själva saknar. Polisen upprättar särskilda telefonnummer som meddelas i anknytning till större olycka. Biträda vid polisens arbete att spåra och informera anhöriga till de drabbade. Den operative chefen ska ge insatspersonalen utförlig och saklig information. Insatspersonalen ska i sin tur ge den sakliga och praktiska information som är relevant för drabbade, anhöriga och andra personligt berörda. Vid behov förbereda underlag till information som vidareförmedlas av informationsansvarig till massmedia. MASSMEDIA Riksradio, lokalradio och TV har bestämda uppgifter när det gäller information till lokalbefolkningen vid större olyckor och katastrofer, större elavbrott m m. I sådana sammanhang sänds Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som innehåller: Vad som skett. Vad har gjorts/vad kommer att göras. Hur märker den enskilde vad som hänt. Om och i så fall vad den enskilde ska göra för att skydda sig. Media spelar stor roll som nyhetsförmedlare och för att ge bakgrundsinformation och förklara orsakssammanhang. Informationen genom media kan utgöra stöd (även väcka oro) för de direkt eller indirekt drabbade. Medias uppgifter och kommentarer har också betydelse för befolkningen i övrigt. I det akuta skedet ansvarar räddningschef i beredskap/räddningsledaren för information till massmedia. Denne kan utse ett särskilt informationsbefäl. Räddningsledaren/informationsbefälet avgör tider och former för information (exempelvis presskonferenser). 9

10 Kommunens informationschef ska samråda med räddningsledaren angående information till media så att inte denna blir motstridig. Representanter för media ska kunna legitimera sig. Räddningschef i beredskap/informationschef avgör när, var, hur och till vilka media uppgifter ska lämnas i den del som berör kommunens arbete och insatser. Stor öppenhet ska prägla umgänget med massmedia samtidigt som den enskildes integritet måste skyddas. Tät och saklig information är viktig för att förhindra ryktesspridning, utpekande av syndabockar m m. Rykten ska bemötas med konkret information. Det är lämpligt att snarast ange tid och plats för den information som kommer att ges dels till de drabbade och dels till media. Media ska inte ges tillträde till den information som ges till de drabbade enskilt eller i grupp. Insatspersonal får inte lämna ut uppgifter till massmedia eller andra utanförstående om det inte är sanktionerat av räddningschef i beredkap/informationschefen. Vid osäkerhet ska hänvisning ske till den organiserade mediainformationen eller till de nummer som polisens lämnat ut för information. Det är ett absolut måste att inte namn, adresser, telefonnummer eller andra identifieringsmöjligheter rörande enskilda drabbade/berörda kommer till obehörigas kännedom beroende på kommunens agerande. 10

11 Råd till den enskilde hjälparbetaren Några allmänna råd till den som ger första hjälpen till personer som drabbats av en psykisk krisreaktion: Försök att uppträda lugnt och vänligt men bestämt. Tala om vem du är och klargör att din hjälp är menad som ett erbjudande. Ge den drabbade vila och värme. Ge varm dryck om det fysiska tillståndet tillåter detta. Lämna inte den drabbade ensam. Lyssna mer än du talar själv. Inrikta samtalet på den drabbades aktuella symtom och problem. Ge korrekt information. Dementera rykten. Var ärlig. Hjälp den drabbade på ett förstående sätt att se realistiskt på situationen. Korrigera missuppfattningar och förvrängningar. Förmå den drabbade att acceptera och ta emot hjälp. Acceptera känslor och låt den drabbade fritt uttrycka dessa. Stötta och bygg upp fungerande sidor hos den drabbade. Inse Din begränsning som hjälpare. Ge hjälp till självhjälp. Sök stöd/hjälp hos arbetsledningen om Du själv känner att Du börjar få svårt att orka med hjälparbetet. 11

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Var beredd Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Arbetsgrupp: Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund Tero Manninen, informationschef, Finlands Kommunförbund,

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer