Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun"

Transkript

1 Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig organisation.

2 Till dig i Posoms ledningsgrupp som ska aktivera planen... Informera dig om händelsens omfattning Informera dig om vilket uppdrag Posom fått/vilka behov Posom förväntas tillgodose i samråd med kommunledningens krisledningsgrupp och med Räddningstjänstens räddningsledare i beredskap. Informera om läget och beordra nödvändig personal i tjänst och ange inställelseplats Bege dig till ledningsplatsen Till dig som är stödperson inom Posomverksamheten Om du blir inringd som stödperson: Ta med dig mobiltelefon och laddare (om du har någon) Bege dig till samlingsplatsen/mottagningsplatsen Du som får den här informationen ingår i Posoms ledningsgrupp, eller är stödperson. Plan för Posom , reviderad

3 Innehållsförteckning sida Posoms ledningsgrupp Checklista 1 Ledningsplatsen Checklista 2 Mottagningsplats Checklista 3 Råd till dig som ingår i Posoms stödgrupp 4 Praktiskt genomförande 5 Ansvarsfördelning 6-7 Definitioner 8 Psykiskt och socialt efterarbete 9

4 Sammankallande i Posoms ledningsgrupp Checklista Som sammankallande i Posoms ledningsgrupp ska du: Sidan Ta dig till katastrofledningsplatsen. Tag med mobiltelefon och laddare Se till att alla vidtagna åtgärder, fattade beslut och insatta resurser dokumenteras kontinuerligt. Informera dig om olyckans omfattning Informera dig om olyckans omfattning och vilka behov Posoms ledningsgrupp förväntas tillgodose. Rådgör med kommunens krisledningsgrupp och räddningsledningen. Kontakta räddningsledningen för information om fattade beslut. Räddningsledaren beslutar om du som social insatschef ska ingå i räddningsledarens ledningsgrupp eller om du ska upprätta egen ledningsplats. Beslut om ledningsgrupp Besluta om att kalla in Posoms ledningsgrupp. Kalla in lämpligt antal personer till ledningsplatsen Besluta om Posoms stödpersoner skall beordras in i tjänst. Kalla in lämpligt antal personer till mottagningsplatsen. Beslut om ledningsplatsen Upprätta ledningsplats på kommunhuset, sammanträdesrum 338. (Alternativ plats för ledningsplats är Peterslundsskolan eller Duvan (kommunens IT-skyddsrum). För att komma in i lokalerna/ larma av etc kontakta Securitas på telefon Meddela räddningsledningen att ledningsplats är upprättad, Räddningschef i beredskap telefon eller SOS telefon Informera Posoms ledningsgrupp om läget och om vårt uppdrag, samt informera Posoms ledningsgrupp löpande ex var 20:e minut. Fördela arbetsuppgifterna inom ledningsgruppen utifrån antal inringda i ledningsgruppen t ex chef, sekreterare(som för loggbok), informatör(svarar i telefon och är ett informationsfilter, men svarar inte på frågor, hänvisar journalister etc till kommunledningens informationsansvarige) samordnare(håller kontakt med eventuell mottagningsplats, ser till att ledningsplatsen fungerar). Beslut om mottagningsplats Besluta, på anmodan från räddningsledaren, om och var eventuell mottagningsplats ska upprättas, tex på församlingshemmet. Beordra ansvarig för mottagningsplats(ex kyrkoherden) att vid behov öppna, upprätta och bemanna denna. (Vid behov och i samråd med ansvarig för mottagningsplats, kontakta Securitas som öppnar och larmar av mottagningsplatsen, telefon Meddela räddningsledningen om vilken mottagningsplats som har upprättats och hur de ska komma i kontakt med denna. Övriga beslut om förstärkning Besluta om behov finns att kalla in stödpersoner till mottagningsplatsen. Samverka med räddningsledare och polisinsatschef vad avser transporter mm. Kontrollera att kommunledningen bemannat/förstärkt bemanningen vid förvaltningens växel. Förbered avlösning för samtliga om du bedömer att insatsen kommer att ta mer än 6 timmar. Besluta om ev utökad delegation för personal att beställa varor och tjänster samt att betala ut kontanter för att hjälpa drabbade i den akuta situationen (vid behov samråd med kommunledningen). Meddela Landstingets PKL-grupp att vi upprättat en ledningsplats, och ev mottagningsplats och planera ev samarbete Be ansvarig för kommunens hemsida(ev KS krisledningsgrupps informatör) lägga ut information om att Posom är aktiverad, ev telefonnummer och information om ev mottagningsplats, Kontakta Posom i Nyköping, Trosa, Gnesta eller övriga Sörmland via SOS vid behov av förstärkning/avlösning

5 Sidan Ledningsplatsen Checklista I första hand, Kommunhuset sammanträdesrum 338 och i andra hand Peterslundsskolan eller Duvan, (Telefon nr för att komma in där se sida 1 beslut om ledningsplatsen alternativt separat telefonlista) Som deltagare i Posoms ledningsgrupp ska du: Upprätta/aktivera ett/flera telefonnummer där Posoms ledningsgrupp kan nås. Hämtar bärbara telefoner i valfria kontorsrum på kommunhuset (notera rumsnummer där vi lånat telefon) Upprätta alternativ telefonlinje (utanför växeln) som Posoms ledningsgrupp kan ringa ut på, alternativ telefonlinje finns i kommunhusets växel + i rum 293. Sammankallande i Posom har en tjänstemobil med telefon nr , det finns också en lånemobil plus laddare i bokhyllan på rum 267 på socialtjänsten, telefon nr och kod står på telefonen Upprätta faxmöjlighet (fax nr till kommunhusets växel är , externt faxnummer till kommunen är och möjlighet att använda dator. Datorer finns att låna på valfritt tjänsterum och går att koppla in i rum 321. Beställ mat för personalen på ledningsplatsen. Ringa in Posoms stödpersoner och förse dem med västar och pärm som förvaras i plåtskåp i Posomrummet 338 på kommunhuset. Förbered avlösning för samtliga funktioner om insatsen tar mer än 6 timmar. Enkel tidsrapportering för insatt personal iordningställs. Lista över drabbade förbereds och dokumentation förs löpande. Se över behovet av att kontakta andra myndigheter med flera. Samråda löpande med kommunens krisledningsgrupp och räddningsledare i beredskap. Dokumentation på ledningsplatsen Dokumentera beslut, insatta resurser och vidtagna åtgärder löpande, även klockslag. (dagboksblad) Genomför ledningsgenomgång (använd ex Dagordning för ledningsgenomgång) ex var 20:e minut. Upprätta/komplettera löpande en aktuell telefonlista till ansvariga personer, viktiga platser, myndigheter etc. Information, press mm Vid behov av sammanhållen information till anhöriga, press m.fl. kontaktas Oxelösunds krisledningsgrupp. I det akuta skedet ansvarar räddningsledaren för att informera massmedia. Räddningsledaren kan utse ett särskilt pressbefäl som ansvarar för samarbetet med massmedia. Regelbundna, täta och väl genomförda presskonferenser ger möjlighet att sprida viktig information och därmed motverka ryktesspridning. Det är viktigt att informationen utarbetas från räddningsledningen. Kommunens krisledningsgrupp sköter all kontakt med media. Enskild tjänsteman eller Posoms ledningsgrupp som kontaktas av massmedia skall inte lämna ut uppgifter som inte sanktionerats för spridning av krisledningen. Tänk på den enskildes integritet, skydda de enskilda drabbade och hänvisa till den organiserade pressinformationen. För information om de drabbade, hänvisa till polisens och sjukvårdens informationstelefonnummer.

6 Sidan Mottagningsplats Checklista Församlingshemmet, Cupan (fd Folkets Hus), Skollokaler, Stiftsgården är förberedda mottagningsplatser i händelse av större händelser eller katastrofer inom Oxelösunds kommun. Posoms ledningsgrupp utser en stödperson med ansvar för mottagningsplatsen ex kyrkoherden om Församlingshemmet blir mottagningsplats. Mottagningsplatsens chef och av Posoms ledningsgrupp utsedd stödperson skall samverka så att en väl fungerande organisation kring mottagandet skapas. Ansvarig stödperson på mottagningsplatsen är ansvarig för det praktiska omhändertagandet, såsom mat, sovplatser/madrasser etc. till de drabbade, samt ansvarar också för att kontroll av inoch utpassering sker. Starta mottagningsplatsen Upprätta kommunikation med Posoms ledningsgrupp på ledningsplatsen. Informera Posoms ledningsgrupp om behovet av ev. personal. När stödpersoner anländer Informera dem om situationen och vad som kommer att hända de närmsta timmarna. Redogör för de viktigaste punkterna i hur människor i kris bör bemötas. Ge praktiskt information om mottagningsplatsen. Redogör för hur arbetet är organiserat och vad stödpersonerna förväntas göra. Utse stödperson som ansvarar för att anteckna tid för ankomst på alla som samlats på mottagningsplatsen, både personal och drabbade. Listor finns hos Posoms ledningsgrupp. anteckna tidpunkt när någon lämnar mottagningsplatsen massmedia m.fl. ej önskvärda inte släpps in på mottagningsplatsen. Dokumentation Ansvarig person på mottagningsplatsen ska Dokumentera löpande: mottagen information, beslut och vidtagna åtgärder och regelbundet sammanfatta läget tillsammans med Posoms ledningsgrupp.

7 Sidan Råd till dig som ingår i Posoms stödgrupp Posomgruppens stödpersoner skall på mottagningsplatsen Göra en bedömning av hjälpbehovet för de drabbade kontakt med anhörig, hjälp med transport, stödsamtal, hjälp med nattlogi mm. Informera om var mat och dryck serveras, vad som kommer att hända de närmsta timmarna. Se till att ingen lämnar mottagningsplatsen innan detta är meddelat till ansvarig personal inom Posomgruppen och antecknats på lista. (Gäller både drabbade och hjälpande personal). Vara stödpersoner. De drabbade tilldelas stödpersoner genom ansvarig stödperson på mottagningsplatsen. Varje stödperson tilldelas ett så begränsat antal drabbade som resurserna medger. Familjer hålls ihop. Stödperson för noteringar över vidtagna åtgärder, t.ex. administrativ personal beordras som hjälp i detta arbete. Notera samtliga insatser skriftligen. Det skall exempelvis antecknas om någon eller några drabbade åker till en anhörig, vilka som fått stödsamtal etc. Det är absolut nödvändigt att förteckningen är korrekt och komplett. Detta behövs för att uppföljningsarbetet i stödgruppen/ledningsgruppen för Posom skall fungera effektivt. Några allmänna råd till den som ger den första hjälpen till personer som drabbats av en psykisk krisreaktion: Tala om vem du är och att du representerar Posom och förklara vad Posom är till för och gör klart för den drabbade att din hjälp är menad som ett erbjudande. Ett lugnt och vänligt men bestämt uppträdande är ett bra förhållningssätt. Visa omsorg (Varsamhet, vänlighet, värme, vila, vätska). Bistå med varm dryck om det fysiska tillståndet tillåter detta. Lämna inte den drabbade ensam. Lyssna till den drabbade. Undvik tomma fraser. Låt den drabbade tala om det som hänt när han/hon själv är beredd. Ge korrekt information. Dementera rykten. Var ärlig mot den drabbade. Erbjud inte mer än du kan stå för. Det du lovat måste följas upp. Underlätta för den drabbade att få kontakt med sitt eget sociala nätverk. Informera om eventuella psykiska följdreaktioner. Förhållningssätt till massmedia: Skydda enskildas integritet. Hänvisa till officiell information från räddningsledaren eller Oxelösunds krisledningsgrupp.

8 Sidan Praktiskt genomförande Val av mottagningsplats: Församlingshemmet är den mottagningsplats som i första hand skall nyttjas. Skollokaler skall endast användas vid extra ordinära behov av utrymme, eftersom möjligheten att undervisa inte bör ruckas. Folkets hus och Stiftsgården nyttjas då situationen så kräver. Mat och dryck Mottagningsplatsens matsalar och kök skall användas i första hand. Sker händelsen kvälls- eller nattetid beordras kökspersonal från matservice in. Mottagningsplatsens chef planerar i samråd med Posoms ledningsgrupp och ansvarig stödperson för hur detta skall ske. Nattlogi Ta reda på om personen har släkt eller vänner som kan ställa upp. Ett annat alternativ för nattlogi är hotellrum. Detta sker i samarbete med försäkringsbolag för de personer som har hemförsäkring. I övriga fall kan övernattning ske på mottagningsplatsen. Ramdalens lägerboende kan vara ett lämpligt alternativ (www.ramdalenslagerboende.se. Adress Torpsvägen 1, kontaktpersoner Helena Wadhström Onyx , Fredrik Sköld Kultur och fritid Mobil Boendet har ca 60 bäddar Eventuellt kan inkvartering ordnas i någon annan av förvaltningens lokaler. Posoms ledningsgrupp respektive chef för mottagningsplatsen ordnar nyckel till den lokal som skall nyttjas. Ekonomiska bidrag, inköp mm Inköp och ekonomiskt bistånd handläggs på enklaste sätt. Listor upprättas över gjorda inköp och utlämnade kontakta bidrag. Om Posoms ledningsgrupp så bedömer kallas ekonomiskt ansvarig tjänsteman, som vid behov har med sig rekvisitioner och svarar för att beslutande akutbidrag utbetalas. Vid behov rådgör med ansvarig på socialtjänsten eller kommunledningens krisgrupp. Resor Polisen svarar för transporten från olycksplatsen till mottagningsplatsen. För transport från mottagningsplatsen till anhöriga, hotell etc. används rekvisition om de drabbade saknar egna medel. Vid behov följer personal med. Alla utlägg skall dokumenteras. Försäkringsfrågor I de flesta fall kommer försäkringsbolagets representant till platsen. Personer som har hemförsäkring hänvisas till sitt försäkringsbolag. I dessa fall svarar försäkringsbolaget för kostnaden för hotellrum och dylikt.

9 Sidan Ansvarsfördelning Räddningstjänst/brandförsvar Vid större händelser/katastrofsituationer har räddningstjänsten/brandförsvaret tillsammans med polis och ambulanstjänst enligt lag om skydd mot olyckor ansvar för omedelbara åtgärder på olycksplatsen. Räddningstjänstens primära uppgift är att rädda liv, begränsa olyckans omfattning och utbredning samt att ansvara för ledningsfunktionen i räddningsarbetet. Det är ansvarigt brandbefäl, räddningsledaren, som leder räddningsarbetet. Till sin hjälp har han/hon en polisinsatschef och en sjukvårdsledare. Räddningsledaren organiserar skadeplatsen och kan upprätta uppsamlingsplats för drabbade personer. Räddningsledaren kan begära att Posom upprättar en mottagningsplats för oskadade och lätt skadade. Räddningsledaren beslutar också när personer skall överföras från skadeplatsens uppsamlingsplats till Posoms mottagningsplats. Polis Polisen ansvarar för att förteckna alla drabbade på skadeplatsen och att hålla reda på vart de transporteras. Vidare ansvarar de för avspärrning, utrymning, eftersökning, samt underrättelse till anhöriga om inte annat överenskommits. Polisarbetet innebär också att en brottsutredning inleds på plats. Polisen svarar för transporterna från skadeplats/olycksplats till Posoms mottagningsplats. Polisen har också ansvaret för de avlidnas kroppar och transport till polisens bårhus samt avgör om anhöriga får se den döde. Sjukvård Det akuta behovet av sjukvård på skadeplatsen och transporter till sjukhus ombesörjs av akutsjukhusens sjukvårdsgrupper. Lättare skador och andra sjukvårdsbehov kan omhändertas av primärvården. Det första omhändertagandet av katastrofdrabbade efter bedömningen på skadeplatsen sker på sjukhusets somatiska akutmottagning, för Oxelösunds del gäller Nyköpings sjukhus. Vid sjukhuset finns också en särskild psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp, PKL-grupp. Denna grupp leder och samordnar det psykologiska/psykiatriska katastrofarbetet. Posoms ledningsgrupp Posoms ledningsgrupp har i uppgift att leda de sociala insatserna vid olyckor av den omfattning att Oxelösunds kommuns ordinarie organisation inte räcker till. Detta sker från en ledningsplats, i första hand kommunhusets sammanträdesrum 338. Vid behov beslutar Posoms ledningsgrupp om att en mottagningsplats ska upprättas. Posoms ledningsgrupp samråder med räddningsledare, polisinsatschef och sjukvårdsledare var det är lämpligt att upprätta mottagningsplats. Mottagningsplatsen är till för drabbade och anhöriga i behov av psykiskt och socialt stöd. Förberedda mottagningsplatser är Församlingshemmet, Sjötångens servicehus och kommunens skolor. Posoms ledningsgrupp utser en stödperson till chef för mottagningsplatsen. Räddningsledaren ska efter beslut om vald mottagningsplats, ha adress och telefonnummer till mottagningsplatsen för att anhöriga till de drabbade ska kunna få information om vart de drabbade förts. Transport från olycksplatsen till mottagningsplatsen sköts om av polisen. Mottagningsplatsen hålls öppen tills Posoms ledningsgrupp beslutar om avveckling av mottagningsplats.

10 Sidan Posoms ledningsgrupp rådgör med kommunledningens krisgrupp om vilka andra åtgärder enligt checklista som skall verkställas. Sådana åtgärder kan vara att bemanna/förstärka bemanningen vid kommunens växel, kalla in personal som stödpersoner till mottagningsplatsen, bemanna speciella krisenheter inom förvaltningens personal- och ekonomifunktioner. Posoms ledningsgrupp och övriga som enligt kommunledningens Krisledningsplan i Oxelösunds kommun kan komma att inkallas bör ha en telefonlista i hemmet till samtliga i Posoms ledningsgrupp samt Posoms stödpersoner, kommunens enhetschefer och övriga nyckelpersoner. Oxelösunds församling Kyrkan bistår de drabbade med hjälp och stöd, både vid akuta händelser och i det fortsatta arbetet med krisbearbetning och med andra kurativa insatser. Kyrkans personal kan också biträda vid underrättelser om dödsfall. Församlingens lokaler kan nyttjas vid behov. Om de drabbade tillhör andra samfund kan kyrkan hjälpa till att kontakta dessa.

11 Sidan Definitioner Större händelse/katastrof Större händelse/katastrof är ett begrepp med stor vidd. Det kan vara allt ifrån en personlig tragedi till en naturkatastrof. Det som avses i denna katastrofplan är en händelse som medför stor fara för flera personer i kommunen. Exempelvis, brand i bostadshus eller annan omfattande olycka där kommunens invånare berörs. Oxelösunds kommuns krisledningsgrupp sammankallas i händelse av akut katastrof kris eller nödlägessituation i. Den lokala katastrofledningsgruppen leds av kommunstyrelsens ordförande och består av utsedda representanter från Oxelösunds kommunledning. Krisledningsgruppen i Oxelösund har det övergripande ansvaret för kommunens beredskap Posoms ledningsgrupp och stödpersoner (c:a 30 personer) Skall vara operativa i samband med olycka. De ska i första hand vara delansvariga för arbetet på mottagningsplatsen och vid behov även infinna sig på skadeplatsen. Sammankallas för att leda de sociala insatserna vid olyckor av den omfattning att kommunens ordinarie organisation inte räcker till. Sammankallas efter beslut av räddningschef i beredskap eller kommunens krisledningsgrupp. Samordnar det psykiska och sociala efterarbetet. Räddningsledare Ansvarigt brandbefäl, vilken leder räddningsarbetet. PKL-grupp Vid Nyköpings sjukhus finns en särskild psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp som kan nås via SOS. Skadeplats Den plats som polisen avspärrar vid olycksområdet. Uppsamlingsplats Räddningsledaren utser en plats i direkt närhet till olycks-/katastrofområdet dit drabbade människor förs i trygghet i det absolut första räddningsskedet. Mottagningsplats Med mottagningsplats menas oftast en samlingslokal som upprättas för dem som drabbats av olyckan/katastrof, men som inte behöver föras till sjukhus för vård. På mottagningsplatsen får de drabbade socialt och psykiskt stöd, ev. mat och logi.

12 Sidan Psykiskt och socialt efterarbete En uppföljning av händelsen vad avser psykiskt och socialt stöd till de drabbade måste ske på ett strukturerat sätt. Posoms ledningsgrupp har ansvar för detta arbete. När de akuta insatserna är genomförda ska Posoms ledningsgrupp samlas för att planera och besluta om det psykiska och sociala efterarbetet. En utgångspunkt för detta kan vara en genomgång av förteckningen över vilka människor som befann sig på mottagningsplatsen och vilka insatser som hittills är gjorda. Posoms ledningsgrupp skall ha kontakt med sjukhusets PKL-grupp för att möjliggöra eventuellt psykiatriskt omhändertagande. I de fall där det akuta omhändertagandet skett på akutsjukhuset bedömer PKLgruppen hur den psykosociala uppföljningen av chockade och sörjande människor ska ske efter att de har lämnat sjukhuset. PKL-gruppen kontaktar då socialtjänsten som i sin tur kontaktar berörd posomledningsgrupp. Det är således viktigt att socialtjänsten, posomledningsgrupp och PKLgruppen har ett nära samarbete. Krisbearbetning för egen personal Efter genomförd insats bör personalen ges möjlighet att prata igenom vad man varit med om. Ansvaret för detta åvilar Posoms ledningsgrupp. Det kan vara nödvändigt med kontakt och samtal direkt efter personalens insatser. Detta uppföljningsarbete sköts inom respektive organisation. Om hjälp behövs av utomstående finns psykologer att tillgå via företagshälsovården. Det är också i de flesta fall viktigt att kommunens personal snarast får information om vad som har inträffat. Att ge sådan information åligger respektive enhetschef. Utbildning För att Posom och Posoms stödgrupp ska fungera bra tillsammans i olika krissituationer ansvarar Posoms ledningsgrupp för att gruppen träffas och utbyter information och erfarenheter, får utbildning, gör studiebesök och genomför övningar.

Krisledningsplan Checklista 2015-05-27

Krisledningsplan Checklista 2015-05-27 Krisledningsplan Checklista 2015-05-27 Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid störningar, allvarliga och extraordinära händelser Oavsett tidpunkt för olyckan går larmet från Länsalarmeringscentralen,

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

CHECKLISTA för KATASTROFPLAN

CHECKLISTA för KATASTROFPLAN ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KATASTROFPLAN- CHECKLISTA DNR 2009-89-099 SID 1 (6) 2008-11-20 CHECKLISTA för KATASTROFPLAN Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser Oavsett

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-09-03 108 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vid behov Följas upp: REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer POSOM psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 2013-02-19 2013-02-19 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.1 Psykiskt och socialt omhändertagande... 2 1.2 Samarbetsorgan...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

CHECKLISTA för KRIS och KATASTROFPLAN

CHECKLISTA för KRIS och KATASTROFPLAN ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KRIS OCH KATASTROFPLAN- CHECKLISTA DNR 2012-700-1.1. SID 1 (6) 2012-12-06 CHECKLISTA för KRIS och KATASTROFPLAN Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid störningar,

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE (POSOM)

PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE (POSOM) PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE (POSOM) PLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDER- TAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER Antagen av kommunstyrelsen 2012-04-10, 41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Plan för psykiskt

Läs mer

Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande.

Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. 1(13) STYRDOKUMENT DATUM 2014-06-27 Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Älvsbyns Kommun Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM-grupp i Habo kommun KS 10, dnr KS13/316.

Plan för krisstödssamordning POSOM-grupp i Habo kommun KS 10, dnr KS13/316. Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM-grupp i Habo kommun KS 10, dnr KS13/316. Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan POSOM. Gäller fr.o.m. 2010-06-01. Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53

Handlingsplan POSOM. Gäller fr.o.m. 2010-06-01. Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53 Handlingsplan POSOM Gäller fr.o.m. 2010-06-01 Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53 Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag... 1 Aktivering... 1 POSOM:s organisation... 1 Befogenheter... 2 POSOM:s

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 1 HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER Antagen av kommunstyrelsen i Sävsjö kommun 2007-06-05, 126 SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 2

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Anvisningar för POSOM i Tyresö

Anvisningar för POSOM i Tyresö Anvisningar för POSOM i Tyresö Tyresö kommun / 2013-12-01 2 (5) Innehållsförteckning Syfte och funktion... 3 Förutsättningar för att POSOM skall aktiveras... 3 Organisation... 4 Kontaktmannagrupp... 4

Läs mer

Storumans kommun POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande Styrdokument

Storumans kommun POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande Styrdokument Storumans kommun POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande Styrdokument Antaget av Omsorgsnämnden 2015-03-18 Uppdaterad december 2015 Innehåll Inledning... 3 Vägledande principer... 3 Mål... 3 POSOM kan

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS Socialförvaltningen Helene Brändström, 0611-348309 helene.brandstrom@harnosand.se RUTIN POSOM-plan Dokumentnamn POSOM-plan Dokumenttyp Rutin Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Beredskapsplan för kris och katastrof Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Beredskapsplan för kris och katastrof Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Beredskapsplan för kris och katastrof Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 2016 Dnr: 114-2016-2.4 3 (17) Förord Stockholm är en av världens

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen Sida 1 (5) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (5) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Sjukvårdens uppgifter Identifiering

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

POSOM Handlingsplan 2015

POSOM Handlingsplan 2015 POSOM Handlingsplan 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Organisation... 2 3. Beslut om inlarmning av POSOM:s ledningsgrupp... 2 4. Arbetsuppgifter kopplat till stabsfunktioner... 3 4.1 Stabschef för POSOM

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Reviderad senast: Godkänt av: Gällivare närsjukvård Jokkmokks Kommun Svenska Kyrkan Polisen Sida 1 (6) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (6) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

POSOM - Riktlinjer för. Psykiskt och socialt omhändertagande Varbergs kommun. Varbergs kommun. Varbergs kommun. Diarienummer: Ks 2014/0514

POSOM - Riktlinjer för. Psykiskt och socialt omhändertagande Varbergs kommun. Varbergs kommun. Varbergs kommun. Diarienummer: Ks 2014/0514 Riktlinjer för POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande Varbergs kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommundirektör Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer fö POSOM psyktiskt och

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Beredskapsplan för kris och katastrof Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Beredskapsplan för kris och katastrof Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Beredskapsplan för kris och katastrof Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Beredskapsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 2014 januari Beredskapsplan för kris och katastrof

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Flik Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 Telefonlistor Adress, kontaktuppgifter och kartor Information om POSOM Stab och ledningsgrupp Information till resurspersoner Checklistor Ledningsplan för extraordinära

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

KRIS och KATASTROFPLAN

KRIS och KATASTROFPLAN ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KRIS OCH KATASTROFPLAN DNR 2012-700-1.1. SID 1 (11) 2012-12-05 Handläggare: Inger Outzen Telefon: 0850810053 KRIS och KATASTROFPLAN Plan för psykiskt och socialt omhändertagande

Läs mer

Kalmarsundsskolan 2016/2017. Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem.

Kalmarsundsskolan 2016/2017. Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem. Kalmarsundsskolan Krisgruppens exemplar Kalmarsundsskolan 2016/2017 Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem. 2 av 5 HANDLINGSPLAN FÖR KALMARSUNDSSKOLANS KRISGRUPP Syfte Att upprätta och underhålla

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

Krisplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013-2016

Krisplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013-2016 Dnr 2.4-969/2014 Krisplan 2013-2016 1. Om krisplanen Krisplanen beskriver hur s krisorganisation är formad, vilket ansvar krisorganisationen har och vilka resurser den har att tillgå. Krisplanen beskriver

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Utbildning Gävle Forsbacka skola. Plan för krishantering vid. Forsbacka skola. Gäller fr.o.m

Utbildning Gävle Forsbacka skola. Plan för krishantering vid. Forsbacka skola. Gäller fr.o.m Plan för krishantering vid Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Innehållsförteckning 1. Krishantering 2. Vår krishantering 3. Organisation 4. Förebyggande arbete 5. Vid kris 6. Checklistor 7. Avveckling och utvärdering

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

PLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER

PLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 3 2004-09-27 Sid 1 (9) PLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2001-08-14, 114 Giltighet: 2001-08-14

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STABEN

ARBETSPLAN FÖR STABEN SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING KRISLEDNINGSDOKUMENT ARBETSPLAN FÖR STABEN Staben är den organisation som tar fram beslutsunderlag och stödjer stadsdelsdirektören i dennes krisledningsarbete. Stabschefen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Gullänget Kroksta IBS

Gullänget Kroksta IBS Krisplan för 2015 2016 Inledning 1 Krisplanens syfte 1 Kontaktlista Krisgrupp 1 Krisen kommer 1 Svårare Olycka eller dödsfall Fösta insatsen 2 Efter olycka/dödsfall Insatser efter olycka eller dödsfall

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 Innehåll 1. Handlingsplan vid händelse av kris och katastrof 2. Handlingsplan vid dödsfall eller

Läs mer