Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun"

Transkript

1 Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig organisation.

2 Till dig i Posoms ledningsgrupp som ska aktivera planen... Informera dig om händelsens omfattning Informera dig om vilket uppdrag Posom fått/vilka behov Posom förväntas tillgodose i samråd med kommunledningens krisledningsgrupp och med Räddningstjänstens räddningsledare i beredskap. Informera om läget och beordra nödvändig personal i tjänst och ange inställelseplats Bege dig till ledningsplatsen Till dig som är stödperson inom Posomverksamheten Om du blir inringd som stödperson: Ta med dig mobiltelefon och laddare (om du har någon) Bege dig till samlingsplatsen/mottagningsplatsen Du som får den här informationen ingår i Posoms ledningsgrupp, eller är stödperson. Plan för Posom , reviderad

3 Innehållsförteckning sida Posoms ledningsgrupp Checklista 1 Ledningsplatsen Checklista 2 Mottagningsplats Checklista 3 Råd till dig som ingår i Posoms stödgrupp 4 Praktiskt genomförande 5 Ansvarsfördelning 6-7 Definitioner 8 Psykiskt och socialt efterarbete 9

4 Sammankallande i Posoms ledningsgrupp Checklista Som sammankallande i Posoms ledningsgrupp ska du: Sidan Ta dig till katastrofledningsplatsen. Tag med mobiltelefon och laddare Se till att alla vidtagna åtgärder, fattade beslut och insatta resurser dokumenteras kontinuerligt. Informera dig om olyckans omfattning Informera dig om olyckans omfattning och vilka behov Posoms ledningsgrupp förväntas tillgodose. Rådgör med kommunens krisledningsgrupp och räddningsledningen. Kontakta räddningsledningen för information om fattade beslut. Räddningsledaren beslutar om du som social insatschef ska ingå i räddningsledarens ledningsgrupp eller om du ska upprätta egen ledningsplats. Beslut om ledningsgrupp Besluta om att kalla in Posoms ledningsgrupp. Kalla in lämpligt antal personer till ledningsplatsen Besluta om Posoms stödpersoner skall beordras in i tjänst. Kalla in lämpligt antal personer till mottagningsplatsen. Beslut om ledningsplatsen Upprätta ledningsplats på kommunhuset, sammanträdesrum 338. (Alternativ plats för ledningsplats är Peterslundsskolan eller Duvan (kommunens IT-skyddsrum). För att komma in i lokalerna/ larma av etc kontakta Securitas på telefon Meddela räddningsledningen att ledningsplats är upprättad, Räddningschef i beredskap telefon eller SOS telefon Informera Posoms ledningsgrupp om läget och om vårt uppdrag, samt informera Posoms ledningsgrupp löpande ex var 20:e minut. Fördela arbetsuppgifterna inom ledningsgruppen utifrån antal inringda i ledningsgruppen t ex chef, sekreterare(som för loggbok), informatör(svarar i telefon och är ett informationsfilter, men svarar inte på frågor, hänvisar journalister etc till kommunledningens informationsansvarige) samordnare(håller kontakt med eventuell mottagningsplats, ser till att ledningsplatsen fungerar). Beslut om mottagningsplats Besluta, på anmodan från räddningsledaren, om och var eventuell mottagningsplats ska upprättas, tex på församlingshemmet. Beordra ansvarig för mottagningsplats(ex kyrkoherden) att vid behov öppna, upprätta och bemanna denna. (Vid behov och i samråd med ansvarig för mottagningsplats, kontakta Securitas som öppnar och larmar av mottagningsplatsen, telefon Meddela räddningsledningen om vilken mottagningsplats som har upprättats och hur de ska komma i kontakt med denna. Övriga beslut om förstärkning Besluta om behov finns att kalla in stödpersoner till mottagningsplatsen. Samverka med räddningsledare och polisinsatschef vad avser transporter mm. Kontrollera att kommunledningen bemannat/förstärkt bemanningen vid förvaltningens växel. Förbered avlösning för samtliga om du bedömer att insatsen kommer att ta mer än 6 timmar. Besluta om ev utökad delegation för personal att beställa varor och tjänster samt att betala ut kontanter för att hjälpa drabbade i den akuta situationen (vid behov samråd med kommunledningen). Meddela Landstingets PKL-grupp att vi upprättat en ledningsplats, och ev mottagningsplats och planera ev samarbete Be ansvarig för kommunens hemsida(ev KS krisledningsgrupps informatör) lägga ut information om att Posom är aktiverad, ev telefonnummer och information om ev mottagningsplats, Kontakta Posom i Nyköping, Trosa, Gnesta eller övriga Sörmland via SOS vid behov av förstärkning/avlösning

5 Sidan Ledningsplatsen Checklista I första hand, Kommunhuset sammanträdesrum 338 och i andra hand Peterslundsskolan eller Duvan, (Telefon nr för att komma in där se sida 1 beslut om ledningsplatsen alternativt separat telefonlista) Som deltagare i Posoms ledningsgrupp ska du: Upprätta/aktivera ett/flera telefonnummer där Posoms ledningsgrupp kan nås. Hämtar bärbara telefoner i valfria kontorsrum på kommunhuset (notera rumsnummer där vi lånat telefon) Upprätta alternativ telefonlinje (utanför växeln) som Posoms ledningsgrupp kan ringa ut på, alternativ telefonlinje finns i kommunhusets växel + i rum 293. Sammankallande i Posom har en tjänstemobil med telefon nr , det finns också en lånemobil plus laddare i bokhyllan på rum 267 på socialtjänsten, telefon nr och kod står på telefonen Upprätta faxmöjlighet (fax nr till kommunhusets växel är , externt faxnummer till kommunen är och möjlighet att använda dator. Datorer finns att låna på valfritt tjänsterum och går att koppla in i rum 321. Beställ mat för personalen på ledningsplatsen. Ringa in Posoms stödpersoner och förse dem med västar och pärm som förvaras i plåtskåp i Posomrummet 338 på kommunhuset. Förbered avlösning för samtliga funktioner om insatsen tar mer än 6 timmar. Enkel tidsrapportering för insatt personal iordningställs. Lista över drabbade förbereds och dokumentation förs löpande. Se över behovet av att kontakta andra myndigheter med flera. Samråda löpande med kommunens krisledningsgrupp och räddningsledare i beredskap. Dokumentation på ledningsplatsen Dokumentera beslut, insatta resurser och vidtagna åtgärder löpande, även klockslag. (dagboksblad) Genomför ledningsgenomgång (använd ex Dagordning för ledningsgenomgång) ex var 20:e minut. Upprätta/komplettera löpande en aktuell telefonlista till ansvariga personer, viktiga platser, myndigheter etc. Information, press mm Vid behov av sammanhållen information till anhöriga, press m.fl. kontaktas Oxelösunds krisledningsgrupp. I det akuta skedet ansvarar räddningsledaren för att informera massmedia. Räddningsledaren kan utse ett särskilt pressbefäl som ansvarar för samarbetet med massmedia. Regelbundna, täta och väl genomförda presskonferenser ger möjlighet att sprida viktig information och därmed motverka ryktesspridning. Det är viktigt att informationen utarbetas från räddningsledningen. Kommunens krisledningsgrupp sköter all kontakt med media. Enskild tjänsteman eller Posoms ledningsgrupp som kontaktas av massmedia skall inte lämna ut uppgifter som inte sanktionerats för spridning av krisledningen. Tänk på den enskildes integritet, skydda de enskilda drabbade och hänvisa till den organiserade pressinformationen. För information om de drabbade, hänvisa till polisens och sjukvårdens informationstelefonnummer.

6 Sidan Mottagningsplats Checklista Församlingshemmet, Cupan (fd Folkets Hus), Skollokaler, Stiftsgården är förberedda mottagningsplatser i händelse av större händelser eller katastrofer inom Oxelösunds kommun. Posoms ledningsgrupp utser en stödperson med ansvar för mottagningsplatsen ex kyrkoherden om Församlingshemmet blir mottagningsplats. Mottagningsplatsens chef och av Posoms ledningsgrupp utsedd stödperson skall samverka så att en väl fungerande organisation kring mottagandet skapas. Ansvarig stödperson på mottagningsplatsen är ansvarig för det praktiska omhändertagandet, såsom mat, sovplatser/madrasser etc. till de drabbade, samt ansvarar också för att kontroll av inoch utpassering sker. Starta mottagningsplatsen Upprätta kommunikation med Posoms ledningsgrupp på ledningsplatsen. Informera Posoms ledningsgrupp om behovet av ev. personal. När stödpersoner anländer Informera dem om situationen och vad som kommer att hända de närmsta timmarna. Redogör för de viktigaste punkterna i hur människor i kris bör bemötas. Ge praktiskt information om mottagningsplatsen. Redogör för hur arbetet är organiserat och vad stödpersonerna förväntas göra. Utse stödperson som ansvarar för att anteckna tid för ankomst på alla som samlats på mottagningsplatsen, både personal och drabbade. Listor finns hos Posoms ledningsgrupp. anteckna tidpunkt när någon lämnar mottagningsplatsen massmedia m.fl. ej önskvärda inte släpps in på mottagningsplatsen. Dokumentation Ansvarig person på mottagningsplatsen ska Dokumentera löpande: mottagen information, beslut och vidtagna åtgärder och regelbundet sammanfatta läget tillsammans med Posoms ledningsgrupp.

7 Sidan Råd till dig som ingår i Posoms stödgrupp Posomgruppens stödpersoner skall på mottagningsplatsen Göra en bedömning av hjälpbehovet för de drabbade kontakt med anhörig, hjälp med transport, stödsamtal, hjälp med nattlogi mm. Informera om var mat och dryck serveras, vad som kommer att hända de närmsta timmarna. Se till att ingen lämnar mottagningsplatsen innan detta är meddelat till ansvarig personal inom Posomgruppen och antecknats på lista. (Gäller både drabbade och hjälpande personal). Vara stödpersoner. De drabbade tilldelas stödpersoner genom ansvarig stödperson på mottagningsplatsen. Varje stödperson tilldelas ett så begränsat antal drabbade som resurserna medger. Familjer hålls ihop. Stödperson för noteringar över vidtagna åtgärder, t.ex. administrativ personal beordras som hjälp i detta arbete. Notera samtliga insatser skriftligen. Det skall exempelvis antecknas om någon eller några drabbade åker till en anhörig, vilka som fått stödsamtal etc. Det är absolut nödvändigt att förteckningen är korrekt och komplett. Detta behövs för att uppföljningsarbetet i stödgruppen/ledningsgruppen för Posom skall fungera effektivt. Några allmänna råd till den som ger den första hjälpen till personer som drabbats av en psykisk krisreaktion: Tala om vem du är och att du representerar Posom och förklara vad Posom är till för och gör klart för den drabbade att din hjälp är menad som ett erbjudande. Ett lugnt och vänligt men bestämt uppträdande är ett bra förhållningssätt. Visa omsorg (Varsamhet, vänlighet, värme, vila, vätska). Bistå med varm dryck om det fysiska tillståndet tillåter detta. Lämna inte den drabbade ensam. Lyssna till den drabbade. Undvik tomma fraser. Låt den drabbade tala om det som hänt när han/hon själv är beredd. Ge korrekt information. Dementera rykten. Var ärlig mot den drabbade. Erbjud inte mer än du kan stå för. Det du lovat måste följas upp. Underlätta för den drabbade att få kontakt med sitt eget sociala nätverk. Informera om eventuella psykiska följdreaktioner. Förhållningssätt till massmedia: Skydda enskildas integritet. Hänvisa till officiell information från räddningsledaren eller Oxelösunds krisledningsgrupp.

8 Sidan Praktiskt genomförande Val av mottagningsplats: Församlingshemmet är den mottagningsplats som i första hand skall nyttjas. Skollokaler skall endast användas vid extra ordinära behov av utrymme, eftersom möjligheten att undervisa inte bör ruckas. Folkets hus och Stiftsgården nyttjas då situationen så kräver. Mat och dryck Mottagningsplatsens matsalar och kök skall användas i första hand. Sker händelsen kvälls- eller nattetid beordras kökspersonal från matservice in. Mottagningsplatsens chef planerar i samråd med Posoms ledningsgrupp och ansvarig stödperson för hur detta skall ske. Nattlogi Ta reda på om personen har släkt eller vänner som kan ställa upp. Ett annat alternativ för nattlogi är hotellrum. Detta sker i samarbete med försäkringsbolag för de personer som har hemförsäkring. I övriga fall kan övernattning ske på mottagningsplatsen. Ramdalens lägerboende kan vara ett lämpligt alternativ (www.ramdalenslagerboende.se. Adress Torpsvägen 1, kontaktpersoner Helena Wadhström Onyx , Fredrik Sköld Kultur och fritid Mobil Boendet har ca 60 bäddar Eventuellt kan inkvartering ordnas i någon annan av förvaltningens lokaler. Posoms ledningsgrupp respektive chef för mottagningsplatsen ordnar nyckel till den lokal som skall nyttjas. Ekonomiska bidrag, inköp mm Inköp och ekonomiskt bistånd handläggs på enklaste sätt. Listor upprättas över gjorda inköp och utlämnade kontakta bidrag. Om Posoms ledningsgrupp så bedömer kallas ekonomiskt ansvarig tjänsteman, som vid behov har med sig rekvisitioner och svarar för att beslutande akutbidrag utbetalas. Vid behov rådgör med ansvarig på socialtjänsten eller kommunledningens krisgrupp. Resor Polisen svarar för transporten från olycksplatsen till mottagningsplatsen. För transport från mottagningsplatsen till anhöriga, hotell etc. används rekvisition om de drabbade saknar egna medel. Vid behov följer personal med. Alla utlägg skall dokumenteras. Försäkringsfrågor I de flesta fall kommer försäkringsbolagets representant till platsen. Personer som har hemförsäkring hänvisas till sitt försäkringsbolag. I dessa fall svarar försäkringsbolaget för kostnaden för hotellrum och dylikt.

9 Sidan Ansvarsfördelning Räddningstjänst/brandförsvar Vid större händelser/katastrofsituationer har räddningstjänsten/brandförsvaret tillsammans med polis och ambulanstjänst enligt lag om skydd mot olyckor ansvar för omedelbara åtgärder på olycksplatsen. Räddningstjänstens primära uppgift är att rädda liv, begränsa olyckans omfattning och utbredning samt att ansvara för ledningsfunktionen i räddningsarbetet. Det är ansvarigt brandbefäl, räddningsledaren, som leder räddningsarbetet. Till sin hjälp har han/hon en polisinsatschef och en sjukvårdsledare. Räddningsledaren organiserar skadeplatsen och kan upprätta uppsamlingsplats för drabbade personer. Räddningsledaren kan begära att Posom upprättar en mottagningsplats för oskadade och lätt skadade. Räddningsledaren beslutar också när personer skall överföras från skadeplatsens uppsamlingsplats till Posoms mottagningsplats. Polis Polisen ansvarar för att förteckna alla drabbade på skadeplatsen och att hålla reda på vart de transporteras. Vidare ansvarar de för avspärrning, utrymning, eftersökning, samt underrättelse till anhöriga om inte annat överenskommits. Polisarbetet innebär också att en brottsutredning inleds på plats. Polisen svarar för transporterna från skadeplats/olycksplats till Posoms mottagningsplats. Polisen har också ansvaret för de avlidnas kroppar och transport till polisens bårhus samt avgör om anhöriga får se den döde. Sjukvård Det akuta behovet av sjukvård på skadeplatsen och transporter till sjukhus ombesörjs av akutsjukhusens sjukvårdsgrupper. Lättare skador och andra sjukvårdsbehov kan omhändertas av primärvården. Det första omhändertagandet av katastrofdrabbade efter bedömningen på skadeplatsen sker på sjukhusets somatiska akutmottagning, för Oxelösunds del gäller Nyköpings sjukhus. Vid sjukhuset finns också en särskild psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp, PKL-grupp. Denna grupp leder och samordnar det psykologiska/psykiatriska katastrofarbetet. Posoms ledningsgrupp Posoms ledningsgrupp har i uppgift att leda de sociala insatserna vid olyckor av den omfattning att Oxelösunds kommuns ordinarie organisation inte räcker till. Detta sker från en ledningsplats, i första hand kommunhusets sammanträdesrum 338. Vid behov beslutar Posoms ledningsgrupp om att en mottagningsplats ska upprättas. Posoms ledningsgrupp samråder med räddningsledare, polisinsatschef och sjukvårdsledare var det är lämpligt att upprätta mottagningsplats. Mottagningsplatsen är till för drabbade och anhöriga i behov av psykiskt och socialt stöd. Förberedda mottagningsplatser är Församlingshemmet, Sjötångens servicehus och kommunens skolor. Posoms ledningsgrupp utser en stödperson till chef för mottagningsplatsen. Räddningsledaren ska efter beslut om vald mottagningsplats, ha adress och telefonnummer till mottagningsplatsen för att anhöriga till de drabbade ska kunna få information om vart de drabbade förts. Transport från olycksplatsen till mottagningsplatsen sköts om av polisen. Mottagningsplatsen hålls öppen tills Posoms ledningsgrupp beslutar om avveckling av mottagningsplats.

10 Sidan Posoms ledningsgrupp rådgör med kommunledningens krisgrupp om vilka andra åtgärder enligt checklista som skall verkställas. Sådana åtgärder kan vara att bemanna/förstärka bemanningen vid kommunens växel, kalla in personal som stödpersoner till mottagningsplatsen, bemanna speciella krisenheter inom förvaltningens personal- och ekonomifunktioner. Posoms ledningsgrupp och övriga som enligt kommunledningens Krisledningsplan i Oxelösunds kommun kan komma att inkallas bör ha en telefonlista i hemmet till samtliga i Posoms ledningsgrupp samt Posoms stödpersoner, kommunens enhetschefer och övriga nyckelpersoner. Oxelösunds församling Kyrkan bistår de drabbade med hjälp och stöd, både vid akuta händelser och i det fortsatta arbetet med krisbearbetning och med andra kurativa insatser. Kyrkans personal kan också biträda vid underrättelser om dödsfall. Församlingens lokaler kan nyttjas vid behov. Om de drabbade tillhör andra samfund kan kyrkan hjälpa till att kontakta dessa.

11 Sidan Definitioner Större händelse/katastrof Större händelse/katastrof är ett begrepp med stor vidd. Det kan vara allt ifrån en personlig tragedi till en naturkatastrof. Det som avses i denna katastrofplan är en händelse som medför stor fara för flera personer i kommunen. Exempelvis, brand i bostadshus eller annan omfattande olycka där kommunens invånare berörs. Oxelösunds kommuns krisledningsgrupp sammankallas i händelse av akut katastrof kris eller nödlägessituation i. Den lokala katastrofledningsgruppen leds av kommunstyrelsens ordförande och består av utsedda representanter från Oxelösunds kommunledning. Krisledningsgruppen i Oxelösund har det övergripande ansvaret för kommunens beredskap Posoms ledningsgrupp och stödpersoner (c:a 30 personer) Skall vara operativa i samband med olycka. De ska i första hand vara delansvariga för arbetet på mottagningsplatsen och vid behov även infinna sig på skadeplatsen. Sammankallas för att leda de sociala insatserna vid olyckor av den omfattning att kommunens ordinarie organisation inte räcker till. Sammankallas efter beslut av räddningschef i beredskap eller kommunens krisledningsgrupp. Samordnar det psykiska och sociala efterarbetet. Räddningsledare Ansvarigt brandbefäl, vilken leder räddningsarbetet. PKL-grupp Vid Nyköpings sjukhus finns en särskild psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp som kan nås via SOS. Skadeplats Den plats som polisen avspärrar vid olycksområdet. Uppsamlingsplats Räddningsledaren utser en plats i direkt närhet till olycks-/katastrofområdet dit drabbade människor förs i trygghet i det absolut första räddningsskedet. Mottagningsplats Med mottagningsplats menas oftast en samlingslokal som upprättas för dem som drabbats av olyckan/katastrof, men som inte behöver föras till sjukhus för vård. På mottagningsplatsen får de drabbade socialt och psykiskt stöd, ev. mat och logi.

12 Sidan Psykiskt och socialt efterarbete En uppföljning av händelsen vad avser psykiskt och socialt stöd till de drabbade måste ske på ett strukturerat sätt. Posoms ledningsgrupp har ansvar för detta arbete. När de akuta insatserna är genomförda ska Posoms ledningsgrupp samlas för att planera och besluta om det psykiska och sociala efterarbetet. En utgångspunkt för detta kan vara en genomgång av förteckningen över vilka människor som befann sig på mottagningsplatsen och vilka insatser som hittills är gjorda. Posoms ledningsgrupp skall ha kontakt med sjukhusets PKL-grupp för att möjliggöra eventuellt psykiatriskt omhändertagande. I de fall där det akuta omhändertagandet skett på akutsjukhuset bedömer PKLgruppen hur den psykosociala uppföljningen av chockade och sörjande människor ska ske efter att de har lämnat sjukhuset. PKL-gruppen kontaktar då socialtjänsten som i sin tur kontaktar berörd posomledningsgrupp. Det är således viktigt att socialtjänsten, posomledningsgrupp och PKLgruppen har ett nära samarbete. Krisbearbetning för egen personal Efter genomförd insats bör personalen ges möjlighet att prata igenom vad man varit med om. Ansvaret för detta åvilar Posoms ledningsgrupp. Det kan vara nödvändigt med kontakt och samtal direkt efter personalens insatser. Detta uppföljningsarbete sköts inom respektive organisation. Om hjälp behövs av utomstående finns psykologer att tillgå via företagshälsovården. Det är också i de flesta fall viktigt att kommunens personal snarast får information om vad som har inträffat. Att ge sådan information åligger respektive enhetschef. Utbildning För att Posom och Posoms stödgrupp ska fungera bra tillsammans i olika krissituationer ansvarar Posoms ledningsgrupp för att gruppen träffas och utbyter information och erfarenheter, får utbildning, gör studiebesök och genomför övningar.

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande.

Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. 1(13) STYRDOKUMENT DATUM 2014-06-27 Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Älvsbyns Kommun Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 Grästorp kommuns krishantering omfattar följande dokument: Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång.

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Krisplan Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Reviderad: januari 2012 Krisplan Förord Bifogad krisplan är framtagen för att utgöra ett stöd vid Ert planeringsarbete

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Hudiksvalls Sjukhus

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Hudiksvalls Sjukhus Upprättare: Sten Berglund Granskare: Per Forsman Fastställare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(9) Fastställandedatum 2011-10-25 Giltigt t.o.m. Tills vidare Plan för den psykologisk-/psykiatriska

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN KRISLEDNINGSORGANISATIONEN GÄLLER FR.O.M. 2007-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Övergripande målsättning för operativ krishantering - enligt kommunens plan för extraordinära

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Problem finns Kriser uppstår om man struntar i problemen och medier eller andra får tag i dem Alltid fredag eftermiddag Nytt blixtsnabbt

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Gävle Sjukhus

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Gävle Sjukhus Upprättare: Charlotte Agnevik Jonsson Granskare: Per Forsman Fastställare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(9) Fastställandedatum 2011-10-12 Giltigt t.o.m. Tills vidare Plan för den psykologisk-/psykiatriska

Läs mer

Krishanteringsplan Bromma Volleyboll

Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Behöver inte vara en stor olycka. Kan vara mindre kriser som t ex penalism, sexuella trakasserier, ryktesspridning, doping. Viktigt är att krisgruppen diskuterar olika

Läs mer

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF)

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) Målsättning med Krisledning Att mildra effekten av den kritiska händelsen stödja de ansvarigas agerande samt ge kunskap om krisens förlopp stödja individens

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Krishanteringsplan för Hallands Nation

Krishanteringsplan för Hallands Nation Krishanteringsplan för Hallands Nation Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(9) Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 2(9) Syfte Syftet

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Så här gör du vid... Inbrott och skadegörelse Larmnummer

Så här gör du vid... Inbrott och skadegörelse Larmnummer Så här gör du vid... Brand Inbrott och skadegörelse Hot Olycka Utrymning Larmnummer Brand Rädda de som är i uppenbar livsfara och som inte själva kan flytta sig till en säker plats. Varna dem som befinner

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer