The Empire Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Empire Org nr 556586-2264"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för The Empire Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28 februari - 31 december 2000 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen Balansräkning - koncernen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Resultaträkning - moderbolaget Balansräkning - moderbolaget Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget Kassaflödesanalys - moderbolaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter (1 av 26) [ :37:03]

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten The Empire är en specialgrossist i metaller, stål och plast. Bolaget grundades 1983 och bestod då av tre dotterbolag. Företagsgruppen utvecklades sedan till en koncern med åtta företag som 1999 omsatte 200 MSEK. I april 1995 börsnoterades The Empires B-aktier på OTC-listan. Under hösten 1999 omorganiserades bolagets verksamhet genom att de svenska dotterbolagen fusionerades in i The Empire. Oy Etamet Empire Ab i Finland kvarstår som ett utländskt dotterbolag i The Empire koncernen. I samband med fusionen flyttades bolagets huvudkontor från Stockholm till Malmö. I april 2000 beslöt bolagasstämman att genomföra en affär med Ledstiernan. Uppgörelsen var konstruerad så att OTC - noterade The Empire genom en apportemission förvärvade Ledstiernan. Affären ledde till att de som hade Empire-aktier dessutom fick lika många aktier i Ledstiernan. EMP-B togs temporärt bort från börsen tills den 7 juli 2000 då den återkom på O-listan. The Empires organisationsnummer var fram till den 11 april då verksamheten övertogs av det nuvarande nybildade bolaget med organisationsnummer Räkenskapsåret 2000 omfattar tiden från det nya bolagets registreringsdatum den 28 februari till den 31 december Det nya bolaget har bedrivit verksamhet från och med april Kommentarer till verksamhetsåret 2000 År 2000 var det första året då de tidigare dotterbolagen som fusionerades in i moderbolaget den 1 oktober 1999 började verka på marknaden i sin nya skepnad som ett bolag. Fusionen innebär att administrationen har centraliserats till Malmö samt att gemensamma funktioner för inköp, data och kvalitetsstyrning infördes vid årsskiftet. Det nya arbetssättet har avsevärt förenklat och effektiviserat dessa funktioner. Vi har även fått större möjligheter att sälja koncernens totala sortiment från alla enheter då vi inte längre belastas prismässigt av internfakturering. Året har präglats av en god konjunktur vilket har lett till en försäljningsökning på ca 10 %. Bolagets inköpspriser har under året stigit relativt kraftigt på samtliga produktslag, (2 av 26) [ :37:03]

3 framförallt på aluminiumsortimentet. Bolagets produktionsapparat har under året haft en nyttjandegrad på nära 100%. Under första kvartalet avvecklades agenturverksamheten som bedrivits av divisionen Invex Agenturer.Dess verksamhet togs över av Siewert Lundberg som var bolagets enda anställd. Verksamheten i den svenska delen av företaget har under året bedrivits med god lönsamhet. Samtliga enheter i Sverige visar tillfredställande resultat. Det finska dotterbolaget Etamet har haft fortsatta lönsamhetsproblem. Etamet fick under sista kvartalet 1999 The Empires största order någonsin, kapade aluminiumprodukter till telekomindustrin med ett årligt leveransvärde av ca 25 MSEK. Startsträckan för denna affär blev längre än beräknat och den började inte få genomslag i Etamets resultat förrän under sista kvartalet år Under perioden februari - november skedde produktionen till denna affär i vårt företags svenska produktionsapparat, vilket ledde till stora övertidsuttag i Sverige. Reijo Siltala,tidigare divisionschef för Aluminiumkompaniet/Saredal utnämndes i september till VD för Etamet med uppdraget att styra upp verksamheten och få den att arbeta på samma sätt som The Empire i Sverige. Etamet gjorde ett resultat nära break even under sista kvartalet och vi tror att företaget kommer att visa vinst för helåret På grund av de stigande inköpspriserna fattades i början av året ett beslut om att höja lagernivåerna i den svenska delen av bolaget. Dessutom har Etamets stora affär lett till en kraftig lageruppbyggnad i Finland. Under 2001 kommer lagerstyrning och lageroptimering att vara prioriterade frågor för företagsledningen. Genom anpassning av företagets datasystem och hårdare central styrning räknar företagsledningen med att uppnå positiva effekter under Under andra halvåret genomförde The Empire ett stort investeringsprogram. Nya högeffektiva kapmaskiner placerades i Göteborg och Helsingfors. Detta innebär att vi kan producera betydligt mer med högre kvalitet. Inom dataområdet uppgraderades både hård och mjukvara. Stora förändringar i våra lagers layout har genomförts,vilket leder till högre nyttjandegrad och bättre arbetsförhållanden. The Empire har genomfört stora förändringar under det senaste året, förändringsarbetet kommer att fortsätta under år Företagsledningen och personalen ser framtiden an med tillförsikt. Miljöinformation Som grund för vårt miljöarbete ligger vår miljöpolicy: " Vår verksamhet skall drivas och styras på ett sådant sätt att (3 av 26) [ :37:03]

4 eventuell skadlig inverkan på yttre miljö minimeras. Vi skall sträva efter att använda oss av produkter och tjänster som är miljömässigt granskade". Styrning och uppföljning av detta åtagande är integrerat i vårt webbbaserade verksamhetssystem. Härifrån styrs även kvalitet och internkontrollen. Varje divisionsledning ansvarar lokalt för implementering och uppföljning. Det övergripande operativa ansvaret för dessa frågor är delegerat till kvalitetschefen som rapporterar till VD. Styrelse Den 31 mars meddelade Johan Wachtmeister att han begärt eget utträde ur styrelsen för The Empire. (Johan Wachtmeister är VD i Ledstiernan). Styrelsen utsåg samtidigt Ian Wachtmeister till ny ordförande. Den 28 september 2000 valdes Johan åter in i styrelsen och vid det konstituerande styrelesmötet utsågs han till ordförande. Styrelseledamöterna: Namn Johan Wachtmeister Ordförande J Robert Alpert Göran Atterwall Göran Hagegård Ålder Började Aktieinnehav Andra uppdrag A VD och partner i B Ledstiernan Investment AB optioner Led: FM Fondmarknaden AB A B optioner B optioner optioner SO: The Alpert Comp. Argo Funding Comp. Led: CNF Inc;TXI Inc. Alladin Industries I.C. Deal Comp. Royal Round Table of Swedish Counsil of America. SO: AB Wilhelm Kindwall Pallium AB Bilhandelns Inköps AB Led:Proact IT Group AB SO och VD i Adacra AB (4 av 26) [ :37:03]

5 Robert Malmström William R Rudolf optioner A B optioner Peter Sjödahl B optioner Ian Wachtmeister A B optioner Partner i Ledstiernan Investment AB Led: Oy Mainospyörä Ab Led: Swedish Steel Inc. Velco Chemical Inc Exec. V.P. of National Committee on American Foreign Policy Gov. Trustee of The Jackson Laboratory VD: The Empire Led: Texas inc. Texas Led: Skultuna Messingsbruk AB Styrelsen arbetar enligt fastställd arbetsordning. Under 2000 har styrelsen haft fyra sammanträden och därutöver flera telefonmöten i aktuella frågor. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Avsättes till reservfonden Balanseras i ny räkning 26,352,230 10,644,550 Summa 36,996,780 Av koncernens fria egna kapital, TSEK, föreslås TSEK bli överfört till bundna reserver. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. top (5 av 26) [ :37:03]

6 Resultaträkning - koncernen Belopp i Tkr Not Nettoomsättning 2 164,950 Övriga rörelseintäkter ,452 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -113,887 Övriga externa kostnader 3,4-19,925 Personalkostnader 1-27,734 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-3,081 Jämförelsestörande poster 6 3,208 Rörelseresultat 7 4,033 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1,458 Räntekostnader och liknande resultatposter 9-1,027 Resultat efter finansiella poster 4,464 Skatt 11-1,805 Årets resultat 2,659 top Balansräkning - koncernen Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 1,006 Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 11,196 (6 av 26) [ :37:03]

7 Inventarier, verktyg och installationer 15 5,364 17,566 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 17 1,458 1,458 Summa anläggningstillgångar 19,127 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 52,120 52,120 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 31,386 Övriga fordringar 1,367 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,778 37,531 Kassa och bank 1,601 Summa omsättningstillgångar 91,252 SUMMA TILLGÅNGAR 110,379 Balansräkning - koncernen Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier 570 varav A aktier och B-aktier á 0.30) Bundna reserver 1,659 2,229 Fritt eget kapital 32,378 Fria reserver 2,659 Årets resultat 35,037 37,266 Avsättningar (7 av 26) [ :37:03]

8 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 4,552 Avsättningar för latent skatt 645 5,197 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 22,23 19,953 Övriga skulder ,122 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 33,698 Skatteskulder 1,165 Övriga skulder 3,768 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9,163 47,794 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110,379 top Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i Tkr 31 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 25,500 25,500 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI 91 Borgensförbindelser, övriga 1,383 1,474 top (8 av 26) [ :37:03]

9 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 4,464 Justeringar för poster som inte ingår i 3,824 kassaflödet, m.m. 8,288 Betald skatt -1,159 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 7,129 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -7,868 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -456 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 9,023 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,828 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7,988 Förvärv av finansiella tillgångar -1,458 Avyttring av finansiella tillgångar 3,000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,446 Finansieringsverksamheten Inbetalt aktiekapital 570 Upptagna lån 169 Amortering av låneskulder -1,199 Kassaeffekt av förvärv av verksamhet 652 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 192 Årets kassaflöde 1,574 Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel 27 Likvida medel vid årets slut 1,601 top (9 av 26) [ :37:03]

10 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i Tkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 3,081 Avsättningar till pensioner 743 3,824 Förvärv av affärsenheter Förvärvade tillgångar och skulder: Immateriella anläggningstillgångar 292 Materiella anläggningstillgångar 12,470 Finansiella anläggningstillgångar 3,000 Varulager 44,252 Kortfristiga fordringar 37,075 Likvida medel 1,222 Summa tillgångar 98,311 Avsättningar 3,809 Långfristiga skulder 21,152 Kortfristiga skulder 38,770 Summa skulder och avsättningar 63,731 top Resultaträkning - moderbolaget Belopp i Tkr Not Nettoomsättning 2 149,806 Övriga rörelseintäkter ,308 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -103,149 Övriga externa kostnader 3,4-16,818 Personalkostnader 1-25,628 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-2,533 Jämförelsestörande poster 6 3,208 Rörelseresultat 7 5,388 (10 av 26) [ :37:03]

11 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1,659 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster 6,071 Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga 10-2,304 Resultat före skatt 3,767 Skatt på årets resultat 11-1,160 Årets resultat 2,607 top Balansräkning - moderbolaget Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 1,006 Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 7,155 Inventarier, verktyg och installationer 15 5,364 13,525 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 16 2,137 Andra långfristiga fordringar 17 1,458 3,595 Summa anläggningstillgångar 17,120 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 40,914 40,914 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 26,799 Fordringar hos dotterbolag 14,742 Övriga fordringar 1,367 Förutbetalda kostnader och 4,182 upplupna intäkter 47,090 (11 av 26) [ :37:03]

12 Kassa och bank 1,392 Summa omsättningstillgångar 89,396 SUMMA TILLGÅNGAR 106,516 Balansräkning - moderbolaget Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier varav A-aktieroch B- 570 aktier á 0.30) 570 Fritt eget kapital Erhållet aktieägartillskott 34,389 Årets resultat 2,607 36,996 37,566 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 19 1,269 Periodiseringsfonder 20 1,035 2,304 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 4,552 4,552 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 22,23 18,473 Övriga skulder ,642 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 31,065 Skatteskulder 1,165 Övriga skulder 2,527 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8,695 43,452 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106,516 (12 av 26) [ :37:03]

13 top Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget Belopp i Tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 24,500 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI 91 Borgensförbindelser, övriga 1,383 1,474 top Kassaflödesanalys - moderbolaget Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 6,071 Justeringar för poster som inte ingår 3,276 i kassaflödet, m.m. 9,347 Betald skatt -1,160 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 8,187 av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,276-5,366 9,162 6,707 Investeringsverksamheten Uppskrivning av aktier i dotterbolag -1,745 (13 av 26) [ :37:03]

14 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4,951 Förvärv av finansiella tillgångar -1,458 Avyttring av finansiella tillgångar 3,000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,154 Finansieringsverksamheten Inbetalt aktiekapital 570 Upptagna lån 169 Amortering av låneskulder -1,350 Kassaeffekt av förvärv av verksamhet 450 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -161 Årets kassaflöde 1,392 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1,392 top Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderbolaget Belopp i Tkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 2,533 Avsättningar till pensioner 743 3,276 Förvärv av tillgångar och skulder genom aktieägartillskott Förvärvade tillgångar och skulder: Byggnader och mark 1,043 Materiella anläggningstillgångar 10,064 Finansiella anläggningstillgångar 3,392 Varulager 35,638 Kortfristiga fordringar 41,724 Likvida medel 1,020 Summa tillgångar 92,881 Avsättningar 3,809 Långfristiga skulder 19,823 (14 av 26) [ :37:03]

15 Kortfristiga skulder 34,290 Summa skulder och avsättningar 57,922 top Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i Tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Den nya EU-anpassade årsredovisningslagen tillämpas. Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in förstut principen respektive verkligt värde varvid återanskaffningsvärdet har ansetts representera verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Kursdifferenser på kortfirtiga fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. (15 av 26) [ :37:03]

16 Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Koncernen Moderbolaget 5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader 25 år 25 år Markanläggningar (75% av anskaffn värdet) 20 år 20 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-15 år 3-15 år Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år 5-10 år Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:96). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter Utländska dotterföretas bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. Aktieägartilsskott Bolaget redovisar aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderbolaget Sverige 79 84% Totalt i moderbolaget 79 84% varav män (16 av 26) [ :37:03]

17 Dotterföretag Finland 8 75% Totalt i dotterföretag 8 75% Koncernen totalt 87 83% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Moderbolaget 16,578 8,467 (varav pensionskostnad) 1) (974) Dotterföretag 1, (varav pensionskostnad) ( ) Koncernen totalt 18,480 8,783 (varav pensionskostnad) 2) (974) 1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 103 Tkr gruppen styrelse och VD. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 103 Tkr gruppen styrelse och VD. Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Moderbolaget Styrelse och VD Övriga anställda Sverige ,880 Moderbolaget totalt ,880 Dotterföretag utomlands Finland 1,902 Dotterföretag totalt 1,902 Koncernen totalt ,782 Nyckelpersonernas uppsägningstid från företagets sida är mellan 6 och 18 månader. Inga avtal om särskilda pensionsvillkor eller avgångsvederlag för bolagets högsta ledning har träffats. Ian Wachtmeister som fram till den 28 september 2000 var styrelsens ordförande och därefter styrelseledamot har under (17 av 26) [ :37:03]

18 år 2000 uppburit ett normalt styrelsearvode samt därutöver försäkringspremier på 79 Tkr. Dessutom finns ett konsultavtal mellan The Empire och IW Ventures AB som ger 2000 SEK per dag för arbetsinsatser som överskrider 20 dagar om året. Avtal avseende teckningsoptioner till anställda Vid den extraordinarie bolagsstämma den 28 september beslöts att emittera skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till ledningsgrupp, styrelse och samtliga anställda optioner tecknades, hälften av dessa optioner löper på tre år och hälften på fem år. Idag finns aktier vilket betyder att vid fullt utnyttjande av de utgivna optionerna blir den maximala utspädningen 7.9%. Optionerna betalas med 0.95 resp SEK per styck. Lösenpriset är resp SEK vilket kan jämföras med den genomsnittliga aktiekursen på Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Koncernen Nettoomsättning per rörelsegren Materialservice 164, ,950 Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 141,881 Finland 23,069 Moderbolaget Nettoomsättning per rörelsegren Materialservice 149, ,806 Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 149, ,806 Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderbolag KPMG Bohlins AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing (18 av 26) [ :37:03]

19 Koncernen Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapårets betalda 1,415 leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter 2,208 Moderbolaget Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapårets betalda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter 2001 Avtalade framtida leasingavgifter 2002 Avtalade framtida leasingavgifter ,415 1, Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen Goodwill -189 Byggnader och mark -38 Maskiner och andra tekniska -1,734 anläggningar Inventarier, verktyg och -1,120 installationer -3,081 Moderbolaget Byggnader och mark -38 Maskiner och andra tekniska -1,375 anläggningar Inventarier, verktyg och -1,120 installationer -2,533 Not 6 Jämförelsestörande poster (19 av 26) [ :37:03]

20 Koncernen Företagsanknutna medel från SPP 3,208 3,208 Moderbolaget Företagsanknutna medel från SPP 3,208 3,208 Not 7 Rörelseresultat per rörelsegren och marknader Koncernen Rörelseresultat per rörelsegren Materialservice 4,033 4,033 Rörelseresultat per geografisk marknad Sverige 5,425 Finland -1,392 4,033 Moderbolaget Rörelseresultat per rörelsegren Materialservice 5,388 5,388 Rörelseresultat per geografisk marknad Sverige 5,388 5,388 Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga 422 Valutavinster 1,036 1,458 Moderbolaget Ränteintäkter, koncernföretag 231 Ränteintäkter, övriga 392 Valutavinster 1,036 1,659 (20 av 26) [ :37:03]

21 Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga -1,027-1,027 Moderbolaget Räntekostnader, övriga Not 10 Bokslutsdispositioner, övriga Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan - Maskiner och andra tekniska -884 anläggningar - Inventarier, verktyg och -385 installationer Periodiseringsfond, årets avsättning -1,035-2,304 Not 11 Skatt på årets resultat Koncernen Betald skatt -1,160 Latent skatt ,805 Not 12 Goodwill Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar (21 av 26) [ :37:03]

22 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut 103 Not 13 Byggnader och mark Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 1,044 1,044 1) 1,044 1,044 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Planenligt restvärde vid årets slut 1,006 1,006 Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Taxeringsvärden, mark (i Sverige) Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 12,930 8,530 Avyttringar och utrangeringar ,761 8,361 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1,734-1,375-1,565-1,206 Planenligt restvärde vid årets slut 11,196 7,155 Not 15 Inventarier, verktyg och installationer (22 av 26) [ :37:03]

23 Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 6,484 6,484 Avyttringar och utrangeringar ,484 6,286 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Avyttringar och utrangeringar 198 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1,120-1,120-1, Planenligt restvärde vid årets slut 5,364 5,364 Not 16 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden 31 Inköp Ackumulerade uppskrivningar Lämnat aktieägartillskott 1,745 1,745 Bokfört värde vid årets slut 2,137 Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Dotterföretag / Org nr / Säte Oy Etamet Empire Ab, , Finland Antal andelar Andel i % 1) Bokfört värde ,137 2,137 Not 17 Andra långfristiga fordringar Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande fordringar 1,458 1,458 (23 av 26) [ :37:03]

24 1,458 1,458 Bokfört värde vid årets slut 1,458 1,458 Not 18 Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Koncernen Inbetalt aktiekapital 100 Nyemission 470 Aktieägartillskott, erhållna 34,037 Förskjutning mellan bundet 1,659-1,659 och fritt eget kapital Årets resultat 2,659 Årets omräkningsdifferens Vid årets slut 570 1,659 35,037 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Moderbolaget Inbetalt aktiekapital 100 Aktieägartillskott, erhållna 34,389 Nyemission 470 Årets resultat 2,607 Vid årets slut ,996 Not 19 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier 1,269 1,269 Not 20 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid taxering ,035 1,035 (24 av 26) [ :37:03]

25 Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncern Moderbolag FPG/PRI 4,552 4,552 4,552 4,552 Not 22 Checkräkningskredit Koncern Moderbolag Beviljad kreditlimit 21,000 20,000 Outnyttjad del -1,047-1,527 Utnyttjat kreditbelopp 19,953 18,473 Not 23 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncern Moderbolag Företagsinteckningar 25,500 24,500 25,500 24,500 top Stockholm den Johan Wachtmeister Ordförande Robert Alpert William Rudolf Ian Wachtmeister Peter Sjödahl Verkställande direktör Göran Atterwall Göran Hagegård Robert Malmström Vår revisionsberättelse har avgivits (25 av 26) [ :37:03]

26 Benny Wieweg Auktoriserad revisor (26 av 26) [ :37:03]

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

The Empire Org nr

The Empire Org nr Styrelsen och verkställande direktören för The Empire Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2001 Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Jämtlandsgården Livsmedel AB

Jämtlandsgården Livsmedel AB Jämtlandsgården Livsmedel AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer