The Empire Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Empire Org nr 556586-2264"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för The Empire Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28 februari - 31 december 2000 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning - koncernen Balansräkning - koncernen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Resultaträkning - moderbolaget Balansräkning - moderbolaget Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget Kassaflödesanalys - moderbolaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter (1 av 26) [ :37:03]

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten The Empire är en specialgrossist i metaller, stål och plast. Bolaget grundades 1983 och bestod då av tre dotterbolag. Företagsgruppen utvecklades sedan till en koncern med åtta företag som 1999 omsatte 200 MSEK. I april 1995 börsnoterades The Empires B-aktier på OTC-listan. Under hösten 1999 omorganiserades bolagets verksamhet genom att de svenska dotterbolagen fusionerades in i The Empire. Oy Etamet Empire Ab i Finland kvarstår som ett utländskt dotterbolag i The Empire koncernen. I samband med fusionen flyttades bolagets huvudkontor från Stockholm till Malmö. I april 2000 beslöt bolagasstämman att genomföra en affär med Ledstiernan. Uppgörelsen var konstruerad så att OTC - noterade The Empire genom en apportemission förvärvade Ledstiernan. Affären ledde till att de som hade Empire-aktier dessutom fick lika många aktier i Ledstiernan. EMP-B togs temporärt bort från börsen tills den 7 juli 2000 då den återkom på O-listan. The Empires organisationsnummer var fram till den 11 april då verksamheten övertogs av det nuvarande nybildade bolaget med organisationsnummer Räkenskapsåret 2000 omfattar tiden från det nya bolagets registreringsdatum den 28 februari till den 31 december Det nya bolaget har bedrivit verksamhet från och med april Kommentarer till verksamhetsåret 2000 År 2000 var det första året då de tidigare dotterbolagen som fusionerades in i moderbolaget den 1 oktober 1999 började verka på marknaden i sin nya skepnad som ett bolag. Fusionen innebär att administrationen har centraliserats till Malmö samt att gemensamma funktioner för inköp, data och kvalitetsstyrning infördes vid årsskiftet. Det nya arbetssättet har avsevärt förenklat och effektiviserat dessa funktioner. Vi har även fått större möjligheter att sälja koncernens totala sortiment från alla enheter då vi inte längre belastas prismässigt av internfakturering. Året har präglats av en god konjunktur vilket har lett till en försäljningsökning på ca 10 %. Bolagets inköpspriser har under året stigit relativt kraftigt på samtliga produktslag, (2 av 26) [ :37:03]

3 framförallt på aluminiumsortimentet. Bolagets produktionsapparat har under året haft en nyttjandegrad på nära 100%. Under första kvartalet avvecklades agenturverksamheten som bedrivits av divisionen Invex Agenturer.Dess verksamhet togs över av Siewert Lundberg som var bolagets enda anställd. Verksamheten i den svenska delen av företaget har under året bedrivits med god lönsamhet. Samtliga enheter i Sverige visar tillfredställande resultat. Det finska dotterbolaget Etamet har haft fortsatta lönsamhetsproblem. Etamet fick under sista kvartalet 1999 The Empires största order någonsin, kapade aluminiumprodukter till telekomindustrin med ett årligt leveransvärde av ca 25 MSEK. Startsträckan för denna affär blev längre än beräknat och den började inte få genomslag i Etamets resultat förrän under sista kvartalet år Under perioden februari - november skedde produktionen till denna affär i vårt företags svenska produktionsapparat, vilket ledde till stora övertidsuttag i Sverige. Reijo Siltala,tidigare divisionschef för Aluminiumkompaniet/Saredal utnämndes i september till VD för Etamet med uppdraget att styra upp verksamheten och få den att arbeta på samma sätt som The Empire i Sverige. Etamet gjorde ett resultat nära break even under sista kvartalet och vi tror att företaget kommer att visa vinst för helåret På grund av de stigande inköpspriserna fattades i början av året ett beslut om att höja lagernivåerna i den svenska delen av bolaget. Dessutom har Etamets stora affär lett till en kraftig lageruppbyggnad i Finland. Under 2001 kommer lagerstyrning och lageroptimering att vara prioriterade frågor för företagsledningen. Genom anpassning av företagets datasystem och hårdare central styrning räknar företagsledningen med att uppnå positiva effekter under Under andra halvåret genomförde The Empire ett stort investeringsprogram. Nya högeffektiva kapmaskiner placerades i Göteborg och Helsingfors. Detta innebär att vi kan producera betydligt mer med högre kvalitet. Inom dataområdet uppgraderades både hård och mjukvara. Stora förändringar i våra lagers layout har genomförts,vilket leder till högre nyttjandegrad och bättre arbetsförhållanden. The Empire har genomfört stora förändringar under det senaste året, förändringsarbetet kommer att fortsätta under år Företagsledningen och personalen ser framtiden an med tillförsikt. Miljöinformation Som grund för vårt miljöarbete ligger vår miljöpolicy: " Vår verksamhet skall drivas och styras på ett sådant sätt att (3 av 26) [ :37:03]

4 eventuell skadlig inverkan på yttre miljö minimeras. Vi skall sträva efter att använda oss av produkter och tjänster som är miljömässigt granskade". Styrning och uppföljning av detta åtagande är integrerat i vårt webbbaserade verksamhetssystem. Härifrån styrs även kvalitet och internkontrollen. Varje divisionsledning ansvarar lokalt för implementering och uppföljning. Det övergripande operativa ansvaret för dessa frågor är delegerat till kvalitetschefen som rapporterar till VD. Styrelse Den 31 mars meddelade Johan Wachtmeister att han begärt eget utträde ur styrelsen för The Empire. (Johan Wachtmeister är VD i Ledstiernan). Styrelsen utsåg samtidigt Ian Wachtmeister till ny ordförande. Den 28 september 2000 valdes Johan åter in i styrelsen och vid det konstituerande styrelesmötet utsågs han till ordförande. Styrelseledamöterna: Namn Johan Wachtmeister Ordförande J Robert Alpert Göran Atterwall Göran Hagegård Ålder Började Aktieinnehav Andra uppdrag A VD och partner i B Ledstiernan Investment AB optioner Led: FM Fondmarknaden AB A B optioner B optioner optioner SO: The Alpert Comp. Argo Funding Comp. Led: CNF Inc;TXI Inc. Alladin Industries I.C. Deal Comp. Royal Round Table of Swedish Counsil of America. SO: AB Wilhelm Kindwall Pallium AB Bilhandelns Inköps AB Led:Proact IT Group AB SO och VD i Adacra AB (4 av 26) [ :37:03]

5 Robert Malmström William R Rudolf optioner A B optioner Peter Sjödahl B optioner Ian Wachtmeister A B optioner Partner i Ledstiernan Investment AB Led: Oy Mainospyörä Ab Led: Swedish Steel Inc. Velco Chemical Inc Exec. V.P. of National Committee on American Foreign Policy Gov. Trustee of The Jackson Laboratory VD: The Empire Led: Texas inc. Texas Led: Skultuna Messingsbruk AB Styrelsen arbetar enligt fastställd arbetsordning. Under 2000 har styrelsen haft fyra sammanträden och därutöver flera telefonmöten i aktuella frågor. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Avsättes till reservfonden Balanseras i ny räkning 26,352,230 10,644,550 Summa 36,996,780 Av koncernens fria egna kapital, TSEK, föreslås TSEK bli överfört till bundna reserver. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. top (5 av 26) [ :37:03]

6 Resultaträkning - koncernen Belopp i Tkr Not Nettoomsättning 2 164,950 Övriga rörelseintäkter ,452 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -113,887 Övriga externa kostnader 3,4-19,925 Personalkostnader 1-27,734 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-3,081 Jämförelsestörande poster 6 3,208 Rörelseresultat 7 4,033 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1,458 Räntekostnader och liknande resultatposter 9-1,027 Resultat efter finansiella poster 4,464 Skatt 11-1,805 Årets resultat 2,659 top Balansräkning - koncernen Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 1,006 Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 11,196 (6 av 26) [ :37:03]

7 Inventarier, verktyg och installationer 15 5,364 17,566 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 17 1,458 1,458 Summa anläggningstillgångar 19,127 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 52,120 52,120 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 31,386 Övriga fordringar 1,367 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,778 37,531 Kassa och bank 1,601 Summa omsättningstillgångar 91,252 SUMMA TILLGÅNGAR 110,379 Balansräkning - koncernen Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier 570 varav A aktier och B-aktier á 0.30) Bundna reserver 1,659 2,229 Fritt eget kapital 32,378 Fria reserver 2,659 Årets resultat 35,037 37,266 Avsättningar (7 av 26) [ :37:03]

8 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 4,552 Avsättningar för latent skatt 645 5,197 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 22,23 19,953 Övriga skulder ,122 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 33,698 Skatteskulder 1,165 Övriga skulder 3,768 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9,163 47,794 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110,379 top Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i Tkr 31 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 25,500 25,500 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI 91 Borgensförbindelser, övriga 1,383 1,474 top (8 av 26) [ :37:03]

9 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 4,464 Justeringar för poster som inte ingår i 3,824 kassaflödet, m.m. 8,288 Betald skatt -1,159 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 7,129 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -7,868 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -456 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 9,023 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,828 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7,988 Förvärv av finansiella tillgångar -1,458 Avyttring av finansiella tillgångar 3,000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,446 Finansieringsverksamheten Inbetalt aktiekapital 570 Upptagna lån 169 Amortering av låneskulder -1,199 Kassaeffekt av förvärv av verksamhet 652 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 192 Årets kassaflöde 1,574 Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel 27 Likvida medel vid årets slut 1,601 top (9 av 26) [ :37:03]

10 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i Tkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 3,081 Avsättningar till pensioner 743 3,824 Förvärv av affärsenheter Förvärvade tillgångar och skulder: Immateriella anläggningstillgångar 292 Materiella anläggningstillgångar 12,470 Finansiella anläggningstillgångar 3,000 Varulager 44,252 Kortfristiga fordringar 37,075 Likvida medel 1,222 Summa tillgångar 98,311 Avsättningar 3,809 Långfristiga skulder 21,152 Kortfristiga skulder 38,770 Summa skulder och avsättningar 63,731 top Resultaträkning - moderbolaget Belopp i Tkr Not Nettoomsättning 2 149,806 Övriga rörelseintäkter ,308 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -103,149 Övriga externa kostnader 3,4-16,818 Personalkostnader 1-25,628 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-2,533 Jämförelsestörande poster 6 3,208 Rörelseresultat 7 5,388 (10 av 26) [ :37:03]

11 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 1,659 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster 6,071 Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner, övriga 10-2,304 Resultat före skatt 3,767 Skatt på årets resultat 11-1,160 Årets resultat 2,607 top Balansräkning - moderbolaget Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 1,006 Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 7,155 Inventarier, verktyg och installationer 15 5,364 13,525 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 16 2,137 Andra långfristiga fordringar 17 1,458 3,595 Summa anläggningstillgångar 17,120 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 40,914 40,914 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 26,799 Fordringar hos dotterbolag 14,742 Övriga fordringar 1,367 Förutbetalda kostnader och 4,182 upplupna intäkter 47,090 (11 av 26) [ :37:03]

12 Kassa och bank 1,392 Summa omsättningstillgångar 89,396 SUMMA TILLGÅNGAR 106,516 Balansräkning - moderbolaget Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier varav A-aktieroch B- 570 aktier á 0.30) 570 Fritt eget kapital Erhållet aktieägartillskott 34,389 Årets resultat 2,607 36,996 37,566 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 19 1,269 Periodiseringsfonder 20 1,035 2,304 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 4,552 4,552 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 22,23 18,473 Övriga skulder ,642 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 31,065 Skatteskulder 1,165 Övriga skulder 2,527 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8,695 43,452 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106,516 (12 av 26) [ :37:03]

13 top Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget Belopp i Tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 24,500 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI 91 Borgensförbindelser, övriga 1,383 1,474 top Kassaflödesanalys - moderbolaget Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 6,071 Justeringar för poster som inte ingår 3,276 i kassaflödet, m.m. 9,347 Betald skatt -1,160 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 8,187 av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,276-5,366 9,162 6,707 Investeringsverksamheten Uppskrivning av aktier i dotterbolag -1,745 (13 av 26) [ :37:03]

14 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4,951 Förvärv av finansiella tillgångar -1,458 Avyttring av finansiella tillgångar 3,000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,154 Finansieringsverksamheten Inbetalt aktiekapital 570 Upptagna lån 169 Amortering av låneskulder -1,350 Kassaeffekt av förvärv av verksamhet 450 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -161 Årets kassaflöde 1,392 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1,392 top Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderbolaget Belopp i Tkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 2,533 Avsättningar till pensioner 743 3,276 Förvärv av tillgångar och skulder genom aktieägartillskott Förvärvade tillgångar och skulder: Byggnader och mark 1,043 Materiella anläggningstillgångar 10,064 Finansiella anläggningstillgångar 3,392 Varulager 35,638 Kortfristiga fordringar 41,724 Likvida medel 1,020 Summa tillgångar 92,881 Avsättningar 3,809 Långfristiga skulder 19,823 (14 av 26) [ :37:03]

15 Kortfristiga skulder 34,290 Summa skulder och avsättningar 57,922 top Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i Tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Den nya EU-anpassade årsredovisningslagen tillämpas. Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in förstut principen respektive verkligt värde varvid återanskaffningsvärdet har ansetts representera verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Kursdifferenser på kortfirtiga fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. (15 av 26) [ :37:03]

16 Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Koncernen Moderbolaget 5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader 25 år 25 år Markanläggningar (75% av anskaffn värdet) 20 år 20 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-15 år 3-15 år Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år 5-10 år Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:96). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Omräkning av utländska dotterföretag eller andra utlandsverksamheter Utländska dotterföretas bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. Aktieägartilsskott Bolaget redovisar aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderbolaget Sverige 79 84% Totalt i moderbolaget 79 84% varav män (16 av 26) [ :37:03]

17 Dotterföretag Finland 8 75% Totalt i dotterföretag 8 75% Koncernen totalt 87 83% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Moderbolaget 16,578 8,467 (varav pensionskostnad) 1) (974) Dotterföretag 1, (varav pensionskostnad) ( ) Koncernen totalt 18,480 8,783 (varav pensionskostnad) 2) (974) 1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 103 Tkr gruppen styrelse och VD. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 103 Tkr gruppen styrelse och VD. Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Moderbolaget Styrelse och VD Övriga anställda Sverige ,880 Moderbolaget totalt ,880 Dotterföretag utomlands Finland 1,902 Dotterföretag totalt 1,902 Koncernen totalt ,782 Nyckelpersonernas uppsägningstid från företagets sida är mellan 6 och 18 månader. Inga avtal om särskilda pensionsvillkor eller avgångsvederlag för bolagets högsta ledning har träffats. Ian Wachtmeister som fram till den 28 september 2000 var styrelsens ordförande och därefter styrelseledamot har under (17 av 26) [ :37:03]

18 år 2000 uppburit ett normalt styrelsearvode samt därutöver försäkringspremier på 79 Tkr. Dessutom finns ett konsultavtal mellan The Empire och IW Ventures AB som ger 2000 SEK per dag för arbetsinsatser som överskrider 20 dagar om året. Avtal avseende teckningsoptioner till anställda Vid den extraordinarie bolagsstämma den 28 september beslöts att emittera skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till ledningsgrupp, styrelse och samtliga anställda optioner tecknades, hälften av dessa optioner löper på tre år och hälften på fem år. Idag finns aktier vilket betyder att vid fullt utnyttjande av de utgivna optionerna blir den maximala utspädningen 7.9%. Optionerna betalas med 0.95 resp SEK per styck. Lösenpriset är resp SEK vilket kan jämföras med den genomsnittliga aktiekursen på Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Koncernen Nettoomsättning per rörelsegren Materialservice 164, ,950 Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 141,881 Finland 23,069 Moderbolaget Nettoomsättning per rörelsegren Materialservice 149, ,806 Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 149, ,806 Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Moderbolag KPMG Bohlins AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing (18 av 26) [ :37:03]

19 Koncernen Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapårets betalda 1,415 leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter 2,208 Moderbolaget Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapårets betalda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter 2001 Avtalade framtida leasingavgifter 2002 Avtalade framtida leasingavgifter ,415 1, Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen Goodwill -189 Byggnader och mark -38 Maskiner och andra tekniska -1,734 anläggningar Inventarier, verktyg och -1,120 installationer -3,081 Moderbolaget Byggnader och mark -38 Maskiner och andra tekniska -1,375 anläggningar Inventarier, verktyg och -1,120 installationer -2,533 Not 6 Jämförelsestörande poster (19 av 26) [ :37:03]

20 Koncernen Företagsanknutna medel från SPP 3,208 3,208 Moderbolaget Företagsanknutna medel från SPP 3,208 3,208 Not 7 Rörelseresultat per rörelsegren och marknader Koncernen Rörelseresultat per rörelsegren Materialservice 4,033 4,033 Rörelseresultat per geografisk marknad Sverige 5,425 Finland -1,392 4,033 Moderbolaget Rörelseresultat per rörelsegren Materialservice 5,388 5,388 Rörelseresultat per geografisk marknad Sverige 5,388 5,388 Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga 422 Valutavinster 1,036 1,458 Moderbolaget Ränteintäkter, koncernföretag 231 Ränteintäkter, övriga 392 Valutavinster 1,036 1,659 (20 av 26) [ :37:03]

21 Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga -1,027-1,027 Moderbolaget Räntekostnader, övriga Not 10 Bokslutsdispositioner, övriga Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan - Maskiner och andra tekniska -884 anläggningar - Inventarier, verktyg och -385 installationer Periodiseringsfond, årets avsättning -1,035-2,304 Not 11 Skatt på årets resultat Koncernen Betald skatt -1,160 Latent skatt ,805 Not 12 Goodwill Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar (21 av 26) [ :37:03]

22 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut 103 Not 13 Byggnader och mark Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 1,044 1,044 1) 1,044 1,044 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Planenligt restvärde vid årets slut 1,006 1,006 Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Taxeringsvärden, mark (i Sverige) Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 12,930 8,530 Avyttringar och utrangeringar ,761 8,361 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1,734-1,375-1,565-1,206 Planenligt restvärde vid årets slut 11,196 7,155 Not 15 Inventarier, verktyg och installationer (22 av 26) [ :37:03]

23 Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 6,484 6,484 Avyttringar och utrangeringar ,484 6,286 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Avyttringar och utrangeringar 198 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1,120-1,120-1, Planenligt restvärde vid årets slut 5,364 5,364 Not 16 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden 31 Inköp Ackumulerade uppskrivningar Lämnat aktieägartillskott 1,745 1,745 Bokfört värde vid årets slut 2,137 Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Dotterföretag / Org nr / Säte Oy Etamet Empire Ab, , Finland Antal andelar Andel i % 1) Bokfört värde ,137 2,137 Not 17 Andra långfristiga fordringar Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande fordringar 1,458 1,458 (23 av 26) [ :37:03]

24 1,458 1,458 Bokfört värde vid årets slut 1,458 1,458 Not 18 Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Koncernen Inbetalt aktiekapital 100 Nyemission 470 Aktieägartillskott, erhållna 34,037 Förskjutning mellan bundet 1,659-1,659 och fritt eget kapital Årets resultat 2,659 Årets omräkningsdifferens Vid årets slut 570 1,659 35,037 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Moderbolaget Inbetalt aktiekapital 100 Aktieägartillskott, erhållna 34,389 Nyemission 470 Årets resultat 2,607 Vid årets slut ,996 Not 19 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier 1,269 1,269 Not 20 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid taxering ,035 1,035 (24 av 26) [ :37:03]

25 Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncern Moderbolag FPG/PRI 4,552 4,552 4,552 4,552 Not 22 Checkräkningskredit Koncern Moderbolag Beviljad kreditlimit 21,000 20,000 Outnyttjad del -1,047-1,527 Utnyttjat kreditbelopp 19,953 18,473 Not 23 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncern Moderbolag Företagsinteckningar 25,500 24,500 25,500 24,500 top Stockholm den Johan Wachtmeister Ordförande Robert Alpert William Rudolf Ian Wachtmeister Peter Sjödahl Verkställande direktör Göran Atterwall Göran Hagegård Robert Malmström Vår revisionsberättelse har avgivits (25 av 26) [ :37:03]

26 Benny Wieweg Auktoriserad revisor (26 av 26) [ :37:03]

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. Osram AB

Årsredovisning 2005. Osram AB Årsredovisning 2005 Osram AB Styrelsen och verkställande direktören för OSRAM Aktiebolag Org nr 556050-7773 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2004 30 september 2005 Innehåll:

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer