Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)"

Transkript

1 Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter i Stockholm

2 Sammanfattning Röda Korset har sedan år 2006 drivit en sjukvårdsförmedling för papperslösa i Stockholm. För att tillgodose patienternas vårdbehov har vårdförmedlingen haft samarbeten med olika vårdgivare som kostnadsfritt hjälpt de papperslösa patienterna och har ett omfattande nätverk av frivillig vårdpersonal. Från och med den 1 juli 2013 har papperslösa migranter laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård. Vuxna har rätt till samma hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, vilket betyder vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Utöver det ges landstingen möjlighet att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta. Alla barn som vistas i Sverige ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Under det första halvåret 1 juli-31 december har vi gjort 310 hänvisningar till den offentliga vården. Sedan känner vi till ytterligare 15 besök som har gjorts i den offentliga vården innan patienterna varit i kontakt med vårdförmedlingen. Vi har försökt följa upp alla patienter vi hänvisat till den offentliga vården genom att ringa upp dem och fråga hur det gick. Av 325 besök, har vi kunnat följa upp 248. Vad vi kan se hittills så mottas majoriteten av patienterna och de är nöjda med vården de erhållit. Av de 248 besöken i vården har 27 patienter inte fått vård, det vill säga 11 %. Att man inte fått tillgång till vård beror på olika orsaker. Vården har bland annat bedömt att det är vård som kan anstå, vårdpersonalen kände inte till den nya lagen, missförstånd, felbedömning av patientens status med mera. Plats där vården inte varit tillgänglig specialistmott. närakut akut vård sjukgymnast tandvård vårdcentral Vårdförmedlingens främsta uppgift är att hjälpa papperslösa patienter till sjukvård och att sprida information om den nya lagen, framför allt till papperslösa migranter, men även till vårdpersonal. Vi planerar för år 2014 utbildningssatsningar riktade till blivande vårdpersonal, den offentliga sjukvården och allmänheten för att höja kunskapen om patientgruppen papperslösa och lag 2013:

3 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Verksamhetens syfte och mål... 4 Sjukvårdsförmedlingen... 4 Effekterna av lag 2013: Uppföljning... 5 Mottagande... 6 Vård ej tillgänglig/nekade patienter... 6 Plats för nekad vård/vård inte tillgänglig... 9 Vård som inte kan anstå... 9 Patientinformation Kontaktorsak Hänvisningar Region Legal status Vidare uppföljning Övrigt

4 Inledning Röda Korset i Stockholm arbetar med att förmedla vård till papperslösa migranter och påverka samt sprida kunskap om deras situation. Med papperslösa migranter avses personer som bor här men saknar tillstånd att vistas i Sverige. Det kan vara människor som fått avslag på sin asylansökan eller sin ansökan om uppehållstillstånd på familjeanknytning samt personer som aldrig ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Grunden för verksamheten är alla individers rätt till bästa uppnåeliga hälsa i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt Röda Korset humanitära grundprincip att skydda liv och hälsa. Från och med den 1 juli 2013 har papperslösa migranter laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård. Vuxna har rätt till samma hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, vilket betyder vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Utöver det ges landstingen möjlighet att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta. Alla barn som vistas i Sverige ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Innan den 1 juli 2013 hade landstingen enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att tillhandahålla omedelbar vård till den i behov av det mot att personen själv blev betalningsansvarig för hela vård- och behandlingskostnaden. Annan typ av medicinsk och behandlande vård hade vuxna papperslösa ingen rätt till enligt lag. Det ledde till att många människor i vårt samhälle stod helt utan tillgång till vård, en situation som innebar stort fysiskt och psykiskt lidande. Papperslösa barn som varit asylsökande hade laglig rätt till all vård på samma villkor som barn bosatta i Sverige. Då kunskapen om detta var bristande inom den svenska offentliga sjukvården nekades barn ibland vård i Sverige. För papperslösa barn som inte har varit asylsökande gällde dock precis som för vuxna att bara omedelbar vård till fullt pris garanterades i lagen. Att neka människor tillgång till hälso- och sjukvård anser Röda Korset inte bara vara inhumant, det är också en kränkning av individers grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med de konventioner som svenska staten har ratificerat. Studier visar att personer som saknar uppehållstillstånd undviker att söka den vård de behöver, ofta i rädsla för att bli angivna till myndigheter. År 2004 startade Läkare utan gränser ett projekt för att hjälpa papperslösa till sjukvård. Projektet togs år 2006 över av Röda Korset och projektformen har nu övergått till en ordinarie verksamhet

5 Verksamhetens syfte och mål Målet med verksamheten är att: 1. Papperslösa migranter får tillgång till vård utifrån behov. 2. Papperslösa migranter omfattas av lagen om en god hälso- och sjukvård på lika villkor som övrig befolkning i Sverige. Sjukvårdsförmedlingen För att säkerställa att papperslösa får tillgång till sjukvård då nationell lagstiftning som tillgodoser detta har saknats i Sverige fram till 1 juli 2013 har Röda Korset sedan 2006 drivit en sjukvårdsförmedling för papperslösa i Stockholm. Verksamheten är placerad på Röda Korset på Hornsgatan och träffar framförallt personer som bor i Stockholmsområdet. För att innan lag 2013:407 trädde i kraft kunna tillgodose patienternas vårdbehov har vårdförmedlingen haft samarbeten med olika vårdgivare som kostnadsfritt hjälpt de papperslösa patienterna, däribland Ersta sjukhus, Unilabs samt ett omfattande nätverk av frivillig vårdpersonal och vårdgivare. Tre sjuksköterskor arbetar på vårdförmedlingen. Vårdförmedlingen har även ett nära samarbete med Röda korsets mötesplats för papperslösa som kan bistå med socialt, juridiskt och hälsoinformativt stöd. Sedan 2008 har Röda Korset ett etablerat samarbete med Rosengrenska stiftelsen i Göteborg som där driver en vårdförmedling för papperslösa. Röda Korset har två anställda sjuksköterskor som samordnar verksamheten i Göteborg (rapportering kring denna verksamhet sker separat) Vårdförmedlingens främsta uppgift är att hjälpa papperslösa migranter till vård, att lotsa dem vidare till den ordinarie sjukvården och följa upp samt rapportera om effekterna av den nya lagstiftningen. Vi har kartlagt alla besök till den offentliga sjukvården som vi hjälpt till att ordna sedan lag 2013:407 infördes och har försökt följa upp dem för att kunna redogöra för vem som inte får hjälp och vilka tillstånd som lämnats obehandlade. Vårdförmedlingen har en viktig roll i informationsspridningen av den nya lagen, framför allt till papperslösa migranter, men även till vårdpersonal. Vi har märkt att väldigt få papperslösa personer känner till den nya lagen. Vidare är detaljkunskapen om lagen relativt dålig hos vårdpersonal i Stockholms läns landsting, t ex hur man skriver recept för patientgruppen, patientavgifter och vad lagen omfattar. Vårdförmedlingens verksamhet finansieras främst genom insamlade medel, verksamhetsreserver och interna fonder. Verksamheten får även större gåvor från olika rödakorskretsar och en sjuksköterskelön finansieras av medel från Postkodlotteriet som en del av deras finansiering av projektet Under Ytan (Röda korsets Mötesplats för papperslösa) De direkta kostnaderna är allmänna kostnader för personal, lokal och kontor. De mer verksamhetsspecifika kostnaderna har fram till lagändringen varit för tolktjänster och läkemedel. Tolkkostnader uppgick 2013 till ca kr och läkemedelskostnaden till ca kr. De medicinska behoven som gör att människor söker hjälp via Röda korsets vårdförmedling varierar både i allvarlighetsgrad och i genes. Många av de symtom vi ser kan sägas vara relaterade till en ökad stressnivå, som till exempel magsår och

6 diffusa smärtor i nacke och rygg. En hel del besvär är kroniska som högt blodtryck och diabetes, medan andra är högst tillfälliga besvär som halsinfektioner. En gemensam nämnare för de medicinska behoven är att majoriteten är av en allmänmedicinsk karaktär och kan hänvisas till samt behandlas på en vårdcentral. Att det är en så låg andel kvinnor som efterfrågar mödravård och familjeplanering beror på att mödravården har varit kostnadsfri för papperslösa migranter i Stockholms läns landsting (SLL) sedan SLL år 2009 fattade ett verkställighetsbeslut om bland annat detta. Hjälptelefonen Centralt i verksamheten är en hjälptelefon dit papperslösa migranter kan ringa för att få hjälp och råd vid sjukdom. Denna hjälptelefon utnyttjas även av vårdpersonal, journalister, studenter och allmänheten som har frågor kring situationen för papperslösa och bristen på sjukvård. Vårdförmedlingen har ett 020 nummer, då det är väsentligt att patienterna ska kunna nå vårdförmedlingen utan att behöva tänka på kostnaden för samtalet. Det finns också en verksamhetsmail dit förfrågningar sänds regelbundet. Effekter av lag 2013:407 Uppföljning Det har varit tydligt att det underlättar för patienterna och vårdgivarna om Röda korsets vårdförmedling är behjälpliga i kontakten för att boka in besök och så vidare i den offentliga vården. Då patienterna själva har kontaktat vården för att boka besök så har missförstånd ofta uppstått eller så har vårdpersonalen inte känt till den nya lagen, vilket har lett till att patienterna blivit nekade vård till en subventionerad kostnad. Då missförstånd har uppstått har patienterna på grund av rädsla ofta lämnat vårdmottagningen. Under det första halvåret 1 juli-31 december har vi hänvisat 280 patienter till den offentliga vården. Totalt har vi gjort 310 hänvisningar, då några av de 280 patienterna har blivit hänvisade till flera vårdgivare, t ex både vårdcentral och folktandvård. Sedan känner vi till ytterligare 15 besök som har gjorts i den offentliga vården innan patienterna varit i kontakt med vårdförmedlingen. Vi har försökt följa upp alla patienter vi hänvisat till den reguljära vården genom att efter deras inbokade besök ringa upp dem och fråga hur det gick, om de blev väl mottagna, fick den hjälp de önskade och vad de betalade. En del av patienterna har kontaktat vårdgivaren själva och har velat höra av sig själva till oss endast vid problem, då har vi alltså inte kunnat följa upp dem riktigt. Vidare är det vissa patienter vars behov av vårdkontakt har upphört, man mår bättre. Sedan har vi även några patienter som inte gått att följa upp då de inte gått att få tag på

7 Mottagande Vad vi kan se hittills så mottas majoriteten av patienterna och de är nöjda med vården de erhållit. Totalt har det skett 248 besök i vården, eftersom vi har ett bortfall på 77 (se nedan inget behov, går ej följa upp, hör av sig vid problem, uteblev) mottagen nekad inget behov går ej följa upp 44 hör av sig vid problem 3 4 uteblev vård ej tillgänglig 15 nekad/ej tillgänlig vård före kontakt med Rk Nekade patienter/vården inte tillgänglig Av de 248 besöken i vården har 27 patienter inte fått vård, vilket beror på olika orsaker. Vårdgivarna har bedömt att det är vård som kan anstå, vårdpersonalen kände inte till den nya lagen, missförstånd, felbedömning av patientens status med mera. Under oktober och november såg vi en stor skillnad på tillgången till sjukvård för papperslösa patienter. Fler patienter sökte sig till oss som själva hade sökt offentlig vård utan att först varit i kontakt med oss. Patienterna kände till den nya lagen och hade sökt vård, men hade svårigheter att få tillgång till vård. Vi såg inte detta alls under juli-september. Vi kan bara spekulera i vad det berodde på. Troligtvis kände inte patienterna till sin nya rättighet under juli-september, men informationen om den nya lagen började sprida sig under hösten. Vidare hade vårdgivarna mött fler papperslösa och hade börjat uppmärksamma svårigheter i t ex bedömningen av vem som är papperslös, där verkade många välja att fälla hellre än att fria d.v.s. var man osäker på om en patient var papperslös så verkade man hellre utgå ifrån att man inte var papperslös än att man var det och därmed begärt fullpris för vården

8 11% Mottagna Nekade/vård ej tillgänglig 89% Legal status Majoriteten av de papperslösa vi har träffat som inte fått tillgång till vård har inte blivit tagna för papperslösa och har därmed blivit krävda på fullpris för vården. Vi ser en tendens till att vårdgivarna tror att en person inte är papperslös om de innehar en giltig id-handling, t ex ett pass från sitt hemland. Detta är en mycket olycklig missuppfattning då det i allra högsta grad gynnar vården och framför allt patientsäkerheten om patienten har möjlighet att legitimera sig. Kan man legitimera sig, ska det dock inte drabba patienten i form av att bli misstrodd för att inte vara papperslös, krävd på fullpris och därmed utan vård. En del har accepterat detta och har fått fakturor på tusentals kronor, medan majoriteten har avstått från vård och har uppsökt Röda korsets vårdförmedling för papperslösa. Missförstånd och okunskap En del fall handlar om missförstånd, att man uppsökt fel typ av vård t ex akuten med vårdbehov som normalt hanteras på en vårdcentral eller har haft oturen att vårdgivaren inte har avtal med SLL för att ge vård till papperslösa. I flertalet fall har tillgång till vård varit bristande på grund av vårdpersonalens okunskap om den nya lagen. Framförallt inom tandvården har vi erfarit att många misstar begreppet vård som inte kan anstå för akut vård, därmed får patienterna endast vård utifrån förutsättningen att det är akut vård som söks. Detta kan ha att göra med att Folktandvården själva har tagit fram riktlinjer för vilken vård papperslösa har tillgång till, dessa riktlinjer är relativt restriktiva. Vidare verkar flertalet Folktandvårdsmottagningar ha tagit fram egna rutiner för handläggning av papperslösa patienter som försvårar deras tillgång till vård. Till exempel att man som papperslös inte får boka tid per telefon, utan måste uppsöka mottagningen eller att papperslösa patienter endast kan erbjudas endast akuta tider samma dag. Fall Ett papperslöst nioårigt barn från Sydasien som söker först Lättakut barn på sjukhus med sin pappa på grund av ont i nacken. Patientens pappa talar god engelska och förklarar för vårdpersonalen att han och hans son är papperslösa, han visar även upp ett utgånget LMA kort, pappan känner till den nya lagen och berättar om denna. Trots detta får barnet inte vård, utan de blir ombedda att hämta ut ett giltigt LMA kort och i väntan på detta betala fullpris 1750kr i förväg innan de får vård. Efter diskussion uppmanas de istället prova en närakut. De gör detta och

9 möts där av samma diskussion. Slutligen får de lämna utan vård och får ett par dagar senare hjälp via en vårdcentral. Patientens pappa tar kontakt med Röda korsets vårdförmedling som kontaktar berörda vårdgivares verksamhetschefer och skriver avvikelserapporter samt försäkrar att patienten får fortsatt adekvat vård. En papperslös kvinna från Ostasien har sökt en abortmottagning och har då blivit ombedd att ringa för att boka tid. Hon kommer till Röda korsets vårdförmedling för hjälp då hon inte har möjlighet att själv boka en tid per telefon på grund av språksvårigheter. Röda korset ordnar en tid för abort åt patienten. En nordafrikansk papperslös man har sökt Folktandvården då han har svår tandvärk sedan en tid, värken har nu förvärrats, vidare har han en lös tand. Patienten uppfattar att han inte får hjälp av Folktandvården då han är papperslös. Röda korsets vårdförmedling ringer upp mottagningen som menar på att papperslösa endast har rätt till akut sjukvård och att de inte hade några akuta tider kvar den dagen att ge honom samt att de sagt att han kan återkomma nästa dag för att försöka få en akut tid då. Patienten har inte alls uppfattat detta. Röda korset informerar mottagningen om att patienterna har rätt till vård som inte kan anstå inte endast akut vård, då borde man rimligtvis kunna boka in patienten på en tid speciellt då han även är i behov av att en tolk bokas till besöket. Mottagningen menar då på att akut vård och vård som inte kan anstå är detsamma och att de inte har några bokningsbara tider förrän om 2-3 veckor oavsett. Patienten får en bokad tid på en annan Folktandvård två dagar senare med hjälp från vårdförmedlingen. En papperslös kvinna från Ostasien har sökt akut vård då hon har en kraftig svullnad över ena kinden/käkbenet, tilltagande smärta och feber. Hon har innan besöket på akuten varit på en vårdcentral, dock med en kompis identitet och fått antibiotika utan effekt. Oklart varför hon inte får hjälp på akuten, hon blir hänvisad till vårdcentral. Röda korsets vårdförmedling hjälper patienten med information om den nya lagen och skriver en remiss till akutmottagningen. I kontakt med sjukhusets patientavgiftssektion i ett annat ärende kommer patientens fall även upp, man ifrågasätter om hon verkligen är papperslös då hon har ett giltigt pass. Vi förklarar att man kan ha en giltig id-handling trots att man inte har tillstånd att vara i landet. En papperslös kvinna från Sydasien har sedan flera dagar svår tandvärk och söker Folktandvården. De säger att de inte kan hjälpa henne då de inte har några akuta tider att erbjuda. Hon får inte heller råd om vart hon ska vända sig istället. Röda korsets vårdförmedling ringer upp mottagningen som menar på att det inte är för att patienten är papperslös som de inte kan erbjuda tid utan de säger att de inte har några tider att erbjuda till någon. Vårdförmedlingen hänvisar patienten till tandakuten

10 Plats för nekad vård/vård inte tillgänglig specialistmott. närakut akut vård sjukgymnast tandvård vårdcentral Vård som inte kan anstå Vad faller under vård som inte kan anstå? Rehabilitering, hemsjukvård, äldreomsorg, psykiatrisk vård? Enligt lagen omfattas inte hjälpmedel/förbrukningsartiklar av subvention, såsom t ex diabeteshjälpmedel; teststickor och kanyler. Man kan alltså få hjälp med att medicinera sin diabetes, men man kan inte testa sitt blodsocker. Hur kan man då avgöra om medicineringen är adekvat? Vidare omfattas inte heller blöjor: är inkontinens ändå inte ett tillstånd som räknas till vård som inte kan anstå? Det måste vara tydligt vem som gör bedömningen av vårdbehovet, ett minimum är ett besök hos passande legitimerad vårdpersonal för att få en bedömning. Vidare bör det tydligt framgå vart man som vårdgivare kan vända sig för rådgivning/stöd om man har svårt att besluta om patientens tillstånd innefattas i begreppet vård som inte kan anstå. Vi föreslår att vård ges efter behov och att bedömning av vårdbehov görs av legitimerad vårdpersonal. Alla hjälpmedel/förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna bör precis som för asylsökande vara tillgängliga för den tillståndslösa patientgruppen till en subventionerad kostnad. (Se Förbrukningsartiklar i Läkemedelsförmånerna, Socialstyrelsen år 2003) Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer och förtydligande gällande begreppet vård som inte kan anstå samt riktlinjer för identifiering av patientgruppen papperslösa, detta uppdrag ska redovisas den 28 februari Fall - patienter som bedömts ha vårdbehov som kan anstå En kvinna från Iran som söker vård då hon har smärta i fötterna och händerna, viss nedsatt känsel på vänster häl, lätt felställd stortå och värk i den. Börjar få liknande besvär på höger fot. Kramp i vaderna samt värk i ländryggen utan utstrålning. Röda Korset har hjälpt till att ordna tid på vårdcentral, läkaren på vårdcentralen rekommenderar patienten att köpa nya skor. Patienten är inte nöjd med läkarbedömningen. Patienten träffar läkare på Röda korset som bedömer besvären som trolig lätt Hallux valgus, läkaren kompletterar med

11 provtagning och bedömer att patienten är i behov av vidare utredning. Proverna visar ett lätt förhöjt Borrelia värde. I övrigt sågs låga zink och järnvärden. Anamnes skulle kunna stämma med Borrelia alternativt kan låga järn zink ha betydelse för kramper och frågan bör väckas om ev. glutenentropati. Patienten återremitteras till vårdcentralen som tidigare träffat patienten, där hon mottas väl och man går vidare med fler utredningar. En man ifrån Bangladesh söker vård då han sedan ca 4 mån besväras av smärta från höger skinka, ont vid belastning och då han sitter samt är palpationsöm. Ont vid inåt- och utåtrotation av höften. Röda Korset har hjälpt patienten med en tid till vårdcentral där han har träffat läkare som bedömt att patienten har Piriformisyndrom och tror att han kan vara hjälpt av sjukgymnastik, remiss skrivs för detta. Sjukgymnastens svar på remissen är att de inte kan hjälpa patienten såvida han inte betalar fullpris 700 kr/besök, då det inte är en akut skada eller ett akut behov av sjukgymnastik. En man från Chile har hänvisats till Folktandvården efter att Tandläkare utan gränser har gjort en bedömning och skrivit en hänvisning med beskrivning av patientens behov av tandvård. Tandläkaren på Folktandvården har endast hjälpt till med det den ansåg vara vård som inte kan anstå, det vill säga dra ut en tand. Medan patienten fortfarande har behov av lagning av tre framtänder. Tandläkaren önskar en bedömning och ett prisförslag för åtgärd av framtänderna innan de eventuellt kan åtgärda detta, oklart vem som ska göra denna bedömning. Patientinformation Kontaktorsak Kontaktorsak

12 Hänvisning tandakuten 2% folktandvården 10% barnmorska/ mödravård 7% närakut 3% specialistmottagning 16% akut 3% vårdcentral 59% vårdcentral akut närakut barnmorska/mödravård folktandvården tandakuten specialistmottagning Region, totalt 280 patienter Karibien; 1 Centralamerika; 1 Sydostasien; 1 Sydasien; 28 Europa; 15 Okänd; 2 Afrika sö Sahara; 46 Afrika sö Sahara Forna Sovjetrep Forna Sovjetrep; 45 Mellanöstern Norra Afrika Ostasien Sydamerika; 32 Sydamerika Sydasien Sydostasien Europa Karibien Mellanöstern; 30 Centralamerika Ostasien; 61 Norra Afrika; 18 Okänd

13 Legal status Legal status Legal status i Sverige Förklaring: ankn-ut = uppehållstillstånd på anknytning, UT = uppehållstillstånd, För mer demografisk information om patientgruppen papperslösa var god se vårdförmedlingens årsrapport för år Vidare uppföljning Inför vår fortsatta uppföljning kommer vi bevaka hinder i och till vården för papperslösa patienter. Hinder till vården kan innebära att man inte kan komma till vård på grund av till exempel språksvårigheter, kostnad, rädsla eller informationsbrist och så vidare. Vi kommer att titta närmare på dessa aspekter för att vidare kunna peka på hinder till vård för papperslösa. Uppföljning av tillgången på subventionerade hjälpmedel/förbrukningsartiklar kommer ske kontinuerligt. Sveriges kommuner och landsting samt Stockholms läns landstings läkemedelsenhet har bekräftat att hjälpmedel/förbrukningsartiklar inte är subventionerade enligt lag 2013:407. Vårdförmedlingen har startat en dialog med ansvariga för sjukvården för papperslösa på SLLs hälso-och sjukvårdförvaltning om problemen vi ser. Vi önskar erbjuda vårdgivare inom SLL en kort utbildningssatsning riktad till vårdpersonal för att höja kunskapen om papperslösa patienter och diskutera de svårigheter vi ser efter den lag 2013:407 trätt i kraft. Vidare överväger vi utbildningssatsningar riktade mot blivande vårdpersonal och allmänheten för att höja kunskapen om patientgruppen och lag 2013:

14 Övrigt Vid frågor om den här rapporten kontakta sjuksköterskorna på vårdförmedlingen: Svenska Röda korsets vårdförmedling för papperslösa Röda korsets vårdförmedling för papperslösa migranter Hornsgatan STOCKHOLM E-post: Länktips: Vård efter behov och på lika villkor- en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) Hälso- och sjukvård till personer som vistats i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Stöd oss: Vi tar gärna emot ett bidrag på Bg , ange koden så kommer pengarna just till oss

Ge papperslösa patienter vård!

Ge papperslösa patienter vård! Ge papperslösa patienter vård! Ställningstagande för allas rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskornas etiska råd Introduktion Människors rätt till

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård Anne Sjögren Om Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset Köpenhamn 120912 Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon:

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA

UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga papperslösas rätt till och tillgång till hälso- och sjukvård. Utredningen

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen Tandvård för papperslösa Rosengrenska stiftelsen Bakgrund Examensarbetet Vad vi gör Verksamhetens barndom Frivilliga tandläkare från folk- och privattandvården behandlade. Papperslös,men inte tandlös -

Läs mer

101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN 101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2013-11-12 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Efter lagändringen

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC 3 sjuksköterskor 0,75 läkare och akuta mottagningstider 1 undersköterska 1 sekreterare 1 barnmorska 0,5 BHV-sköterska 0,5 kurator (vakant) Migrationsverket Bodens

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Asyl- och flyktingsjukvården

Asyl- och flyktingsjukvården Revisionsrapport Asyl- och flyktingsjukvården Norrbottens läns landsting Juni 2009 Andreas Jönsson, revisionskonsult Hans Rinander, certifierad kommunal revisor 2009-06-25 Andreas Jönsson, projektledare

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Projektet Förbättrade hälsoundersökningar för migranter (MIG projektet) Landsting i samverkan, maj 2014. Adlon kunskapscenter

Projektet Förbättrade hälsoundersökningar för migranter (MIG projektet) Landsting i samverkan, maj 2014. Adlon kunskapscenter Projektet Förbättrade hälsoundersökningar för migranter (MIG projektet) Landsting i samverkan, maj 2014. Adlon kunskapscenter Innehåll och kvalitet i hälsoundersökningar för nyanlända migranter en guide

Läs mer

Syftet med denna artikel är att belysa och

Syftet med denna artikel är att belysa och Okunskap hindrar papperslösa att få vård tdl, folktandvården, Jakobsberg E-post: idakajsa.sand@ ftv.sll.se Handledare: Lena Karlsson tandhygienist, institutionen för odontologi, Karolinska institutet Sammanfattat

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Tandvård för papperslösa Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Regler för papperslösa inom folktandvården Fri och regelbunden tandvård för patienter under 18 års ålder på samma sätt som det gäller för

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Enheten för Tandvård, Region Skåne 2013

Enheten för Tandvård, Region Skåne 2013 Tandvård för asylsökande Nedanstående information avser att klargöra regler kring den tandvård som enligt statliga och regionala direktiv ska erbjudas asylsökande individer. Alla asylsökande1, inklusive

Läs mer

Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna. lagstiftning.

Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna. lagstiftning. Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna av svensk lagstiftning. Läkare i världen Läkare i världen är en internationell

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2013 2014-09-18 Vårt dnr 14/0839 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jessica Bylund Hälso- och sjukvård åt asylsökande under

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Tandvård till papperslösa

Tandvård till papperslösa Tandvård till papperslösa Vad säger lagen och hur fungerar det i praktiken? Idakajsa Sand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Huddinge Lena Karlsson Handledare Leg. Tandhygienist Institutionen

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01

Riktlinjer för hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar m fl. fr.o.m. 2006-01-01 Hälso- och sjukvårdsledning Hälsopolitisk ledning Kansli- och utredningsavdelningen Lena Persson Datum 2006-01-16 046-15 32 44 Rev. 2006-04-10 lena.c.persson@skane.se Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem Po drom- På väg Målgrupp Utsatta EU- medborgare som vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt Personer som försörjer sig i gatubilden Särskilt fokus på barnperspektiv och romsk delaktighet EU- den fria

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer