Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)"

Transkript

1 Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter i Stockholm

2 Sammanfattning Röda Korset har sedan år 2006 drivit en sjukvårdsförmedling för papperslösa i Stockholm. För att tillgodose patienternas vårdbehov har vårdförmedlingen haft samarbeten med olika vårdgivare som kostnadsfritt hjälpt de papperslösa patienterna och har ett omfattande nätverk av frivillig vårdpersonal. Från och med den 1 juli 2013 har papperslösa migranter laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård. Vuxna har rätt till samma hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, vilket betyder vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Utöver det ges landstingen möjlighet att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta. Alla barn som vistas i Sverige ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Under det första halvåret 1 juli-31 december har vi gjort 310 hänvisningar till den offentliga vården. Sedan känner vi till ytterligare 15 besök som har gjorts i den offentliga vården innan patienterna varit i kontakt med vårdförmedlingen. Vi har försökt följa upp alla patienter vi hänvisat till den offentliga vården genom att ringa upp dem och fråga hur det gick. Av 325 besök, har vi kunnat följa upp 248. Vad vi kan se hittills så mottas majoriteten av patienterna och de är nöjda med vården de erhållit. Av de 248 besöken i vården har 27 patienter inte fått vård, det vill säga 11 %. Att man inte fått tillgång till vård beror på olika orsaker. Vården har bland annat bedömt att det är vård som kan anstå, vårdpersonalen kände inte till den nya lagen, missförstånd, felbedömning av patientens status med mera. Plats där vården inte varit tillgänglig specialistmott. närakut akut vård sjukgymnast tandvård vårdcentral Vårdförmedlingens främsta uppgift är att hjälpa papperslösa patienter till sjukvård och att sprida information om den nya lagen, framför allt till papperslösa migranter, men även till vårdpersonal. Vi planerar för år 2014 utbildningssatsningar riktade till blivande vårdpersonal, den offentliga sjukvården och allmänheten för att höja kunskapen om patientgruppen papperslösa och lag 2013:

3 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Verksamhetens syfte och mål... 4 Sjukvårdsförmedlingen... 4 Effekterna av lag 2013: Uppföljning... 5 Mottagande... 6 Vård ej tillgänglig/nekade patienter... 6 Plats för nekad vård/vård inte tillgänglig... 9 Vård som inte kan anstå... 9 Patientinformation Kontaktorsak Hänvisningar Region Legal status Vidare uppföljning Övrigt

4 Inledning Röda Korset i Stockholm arbetar med att förmedla vård till papperslösa migranter och påverka samt sprida kunskap om deras situation. Med papperslösa migranter avses personer som bor här men saknar tillstånd att vistas i Sverige. Det kan vara människor som fått avslag på sin asylansökan eller sin ansökan om uppehållstillstånd på familjeanknytning samt personer som aldrig ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Grunden för verksamheten är alla individers rätt till bästa uppnåeliga hälsa i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt Röda Korset humanitära grundprincip att skydda liv och hälsa. Från och med den 1 juli 2013 har papperslösa migranter laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård. Vuxna har rätt till samma hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, vilket betyder vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Utöver det ges landstingen möjlighet att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta. Alla barn som vistas i Sverige ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård. Innan den 1 juli 2013 hade landstingen enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att tillhandahålla omedelbar vård till den i behov av det mot att personen själv blev betalningsansvarig för hela vård- och behandlingskostnaden. Annan typ av medicinsk och behandlande vård hade vuxna papperslösa ingen rätt till enligt lag. Det ledde till att många människor i vårt samhälle stod helt utan tillgång till vård, en situation som innebar stort fysiskt och psykiskt lidande. Papperslösa barn som varit asylsökande hade laglig rätt till all vård på samma villkor som barn bosatta i Sverige. Då kunskapen om detta var bristande inom den svenska offentliga sjukvården nekades barn ibland vård i Sverige. För papperslösa barn som inte har varit asylsökande gällde dock precis som för vuxna att bara omedelbar vård till fullt pris garanterades i lagen. Att neka människor tillgång till hälso- och sjukvård anser Röda Korset inte bara vara inhumant, det är också en kränkning av individers grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med de konventioner som svenska staten har ratificerat. Studier visar att personer som saknar uppehållstillstånd undviker att söka den vård de behöver, ofta i rädsla för att bli angivna till myndigheter. År 2004 startade Läkare utan gränser ett projekt för att hjälpa papperslösa till sjukvård. Projektet togs år 2006 över av Röda Korset och projektformen har nu övergått till en ordinarie verksamhet

5 Verksamhetens syfte och mål Målet med verksamheten är att: 1. Papperslösa migranter får tillgång till vård utifrån behov. 2. Papperslösa migranter omfattas av lagen om en god hälso- och sjukvård på lika villkor som övrig befolkning i Sverige. Sjukvårdsförmedlingen För att säkerställa att papperslösa får tillgång till sjukvård då nationell lagstiftning som tillgodoser detta har saknats i Sverige fram till 1 juli 2013 har Röda Korset sedan 2006 drivit en sjukvårdsförmedling för papperslösa i Stockholm. Verksamheten är placerad på Röda Korset på Hornsgatan och träffar framförallt personer som bor i Stockholmsområdet. För att innan lag 2013:407 trädde i kraft kunna tillgodose patienternas vårdbehov har vårdförmedlingen haft samarbeten med olika vårdgivare som kostnadsfritt hjälpt de papperslösa patienterna, däribland Ersta sjukhus, Unilabs samt ett omfattande nätverk av frivillig vårdpersonal och vårdgivare. Tre sjuksköterskor arbetar på vårdförmedlingen. Vårdförmedlingen har även ett nära samarbete med Röda korsets mötesplats för papperslösa som kan bistå med socialt, juridiskt och hälsoinformativt stöd. Sedan 2008 har Röda Korset ett etablerat samarbete med Rosengrenska stiftelsen i Göteborg som där driver en vårdförmedling för papperslösa. Röda Korset har två anställda sjuksköterskor som samordnar verksamheten i Göteborg (rapportering kring denna verksamhet sker separat) Vårdförmedlingens främsta uppgift är att hjälpa papperslösa migranter till vård, att lotsa dem vidare till den ordinarie sjukvården och följa upp samt rapportera om effekterna av den nya lagstiftningen. Vi har kartlagt alla besök till den offentliga sjukvården som vi hjälpt till att ordna sedan lag 2013:407 infördes och har försökt följa upp dem för att kunna redogöra för vem som inte får hjälp och vilka tillstånd som lämnats obehandlade. Vårdförmedlingen har en viktig roll i informationsspridningen av den nya lagen, framför allt till papperslösa migranter, men även till vårdpersonal. Vi har märkt att väldigt få papperslösa personer känner till den nya lagen. Vidare är detaljkunskapen om lagen relativt dålig hos vårdpersonal i Stockholms läns landsting, t ex hur man skriver recept för patientgruppen, patientavgifter och vad lagen omfattar. Vårdförmedlingens verksamhet finansieras främst genom insamlade medel, verksamhetsreserver och interna fonder. Verksamheten får även större gåvor från olika rödakorskretsar och en sjuksköterskelön finansieras av medel från Postkodlotteriet som en del av deras finansiering av projektet Under Ytan (Röda korsets Mötesplats för papperslösa) De direkta kostnaderna är allmänna kostnader för personal, lokal och kontor. De mer verksamhetsspecifika kostnaderna har fram till lagändringen varit för tolktjänster och läkemedel. Tolkkostnader uppgick 2013 till ca kr och läkemedelskostnaden till ca kr. De medicinska behoven som gör att människor söker hjälp via Röda korsets vårdförmedling varierar både i allvarlighetsgrad och i genes. Många av de symtom vi ser kan sägas vara relaterade till en ökad stressnivå, som till exempel magsår och

6 diffusa smärtor i nacke och rygg. En hel del besvär är kroniska som högt blodtryck och diabetes, medan andra är högst tillfälliga besvär som halsinfektioner. En gemensam nämnare för de medicinska behoven är att majoriteten är av en allmänmedicinsk karaktär och kan hänvisas till samt behandlas på en vårdcentral. Att det är en så låg andel kvinnor som efterfrågar mödravård och familjeplanering beror på att mödravården har varit kostnadsfri för papperslösa migranter i Stockholms läns landsting (SLL) sedan SLL år 2009 fattade ett verkställighetsbeslut om bland annat detta. Hjälptelefonen Centralt i verksamheten är en hjälptelefon dit papperslösa migranter kan ringa för att få hjälp och råd vid sjukdom. Denna hjälptelefon utnyttjas även av vårdpersonal, journalister, studenter och allmänheten som har frågor kring situationen för papperslösa och bristen på sjukvård. Vårdförmedlingen har ett 020 nummer, då det är väsentligt att patienterna ska kunna nå vårdförmedlingen utan att behöva tänka på kostnaden för samtalet. Det finns också en verksamhetsmail dit förfrågningar sänds regelbundet. Effekter av lag 2013:407 Uppföljning Det har varit tydligt att det underlättar för patienterna och vårdgivarna om Röda korsets vårdförmedling är behjälpliga i kontakten för att boka in besök och så vidare i den offentliga vården. Då patienterna själva har kontaktat vården för att boka besök så har missförstånd ofta uppstått eller så har vårdpersonalen inte känt till den nya lagen, vilket har lett till att patienterna blivit nekade vård till en subventionerad kostnad. Då missförstånd har uppstått har patienterna på grund av rädsla ofta lämnat vårdmottagningen. Under det första halvåret 1 juli-31 december har vi hänvisat 280 patienter till den offentliga vården. Totalt har vi gjort 310 hänvisningar, då några av de 280 patienterna har blivit hänvisade till flera vårdgivare, t ex både vårdcentral och folktandvård. Sedan känner vi till ytterligare 15 besök som har gjorts i den offentliga vården innan patienterna varit i kontakt med vårdförmedlingen. Vi har försökt följa upp alla patienter vi hänvisat till den reguljära vården genom att efter deras inbokade besök ringa upp dem och fråga hur det gick, om de blev väl mottagna, fick den hjälp de önskade och vad de betalade. En del av patienterna har kontaktat vårdgivaren själva och har velat höra av sig själva till oss endast vid problem, då har vi alltså inte kunnat följa upp dem riktigt. Vidare är det vissa patienter vars behov av vårdkontakt har upphört, man mår bättre. Sedan har vi även några patienter som inte gått att följa upp då de inte gått att få tag på

7 Mottagande Vad vi kan se hittills så mottas majoriteten av patienterna och de är nöjda med vården de erhållit. Totalt har det skett 248 besök i vården, eftersom vi har ett bortfall på 77 (se nedan inget behov, går ej följa upp, hör av sig vid problem, uteblev) mottagen nekad inget behov går ej följa upp 44 hör av sig vid problem 3 4 uteblev vård ej tillgänglig 15 nekad/ej tillgänlig vård före kontakt med Rk Nekade patienter/vården inte tillgänglig Av de 248 besöken i vården har 27 patienter inte fått vård, vilket beror på olika orsaker. Vårdgivarna har bedömt att det är vård som kan anstå, vårdpersonalen kände inte till den nya lagen, missförstånd, felbedömning av patientens status med mera. Under oktober och november såg vi en stor skillnad på tillgången till sjukvård för papperslösa patienter. Fler patienter sökte sig till oss som själva hade sökt offentlig vård utan att först varit i kontakt med oss. Patienterna kände till den nya lagen och hade sökt vård, men hade svårigheter att få tillgång till vård. Vi såg inte detta alls under juli-september. Vi kan bara spekulera i vad det berodde på. Troligtvis kände inte patienterna till sin nya rättighet under juli-september, men informationen om den nya lagen började sprida sig under hösten. Vidare hade vårdgivarna mött fler papperslösa och hade börjat uppmärksamma svårigheter i t ex bedömningen av vem som är papperslös, där verkade många välja att fälla hellre än att fria d.v.s. var man osäker på om en patient var papperslös så verkade man hellre utgå ifrån att man inte var papperslös än att man var det och därmed begärt fullpris för vården

8 11% Mottagna Nekade/vård ej tillgänglig 89% Legal status Majoriteten av de papperslösa vi har träffat som inte fått tillgång till vård har inte blivit tagna för papperslösa och har därmed blivit krävda på fullpris för vården. Vi ser en tendens till att vårdgivarna tror att en person inte är papperslös om de innehar en giltig id-handling, t ex ett pass från sitt hemland. Detta är en mycket olycklig missuppfattning då det i allra högsta grad gynnar vården och framför allt patientsäkerheten om patienten har möjlighet att legitimera sig. Kan man legitimera sig, ska det dock inte drabba patienten i form av att bli misstrodd för att inte vara papperslös, krävd på fullpris och därmed utan vård. En del har accepterat detta och har fått fakturor på tusentals kronor, medan majoriteten har avstått från vård och har uppsökt Röda korsets vårdförmedling för papperslösa. Missförstånd och okunskap En del fall handlar om missförstånd, att man uppsökt fel typ av vård t ex akuten med vårdbehov som normalt hanteras på en vårdcentral eller har haft oturen att vårdgivaren inte har avtal med SLL för att ge vård till papperslösa. I flertalet fall har tillgång till vård varit bristande på grund av vårdpersonalens okunskap om den nya lagen. Framförallt inom tandvården har vi erfarit att många misstar begreppet vård som inte kan anstå för akut vård, därmed får patienterna endast vård utifrån förutsättningen att det är akut vård som söks. Detta kan ha att göra med att Folktandvården själva har tagit fram riktlinjer för vilken vård papperslösa har tillgång till, dessa riktlinjer är relativt restriktiva. Vidare verkar flertalet Folktandvårdsmottagningar ha tagit fram egna rutiner för handläggning av papperslösa patienter som försvårar deras tillgång till vård. Till exempel att man som papperslös inte får boka tid per telefon, utan måste uppsöka mottagningen eller att papperslösa patienter endast kan erbjudas endast akuta tider samma dag. Fall Ett papperslöst nioårigt barn från Sydasien som söker först Lättakut barn på sjukhus med sin pappa på grund av ont i nacken. Patientens pappa talar god engelska och förklarar för vårdpersonalen att han och hans son är papperslösa, han visar även upp ett utgånget LMA kort, pappan känner till den nya lagen och berättar om denna. Trots detta får barnet inte vård, utan de blir ombedda att hämta ut ett giltigt LMA kort och i väntan på detta betala fullpris 1750kr i förväg innan de får vård. Efter diskussion uppmanas de istället prova en närakut. De gör detta och

9 möts där av samma diskussion. Slutligen får de lämna utan vård och får ett par dagar senare hjälp via en vårdcentral. Patientens pappa tar kontakt med Röda korsets vårdförmedling som kontaktar berörda vårdgivares verksamhetschefer och skriver avvikelserapporter samt försäkrar att patienten får fortsatt adekvat vård. En papperslös kvinna från Ostasien har sökt en abortmottagning och har då blivit ombedd att ringa för att boka tid. Hon kommer till Röda korsets vårdförmedling för hjälp då hon inte har möjlighet att själv boka en tid per telefon på grund av språksvårigheter. Röda korset ordnar en tid för abort åt patienten. En nordafrikansk papperslös man har sökt Folktandvården då han har svår tandvärk sedan en tid, värken har nu förvärrats, vidare har han en lös tand. Patienten uppfattar att han inte får hjälp av Folktandvården då han är papperslös. Röda korsets vårdförmedling ringer upp mottagningen som menar på att papperslösa endast har rätt till akut sjukvård och att de inte hade några akuta tider kvar den dagen att ge honom samt att de sagt att han kan återkomma nästa dag för att försöka få en akut tid då. Patienten har inte alls uppfattat detta. Röda korset informerar mottagningen om att patienterna har rätt till vård som inte kan anstå inte endast akut vård, då borde man rimligtvis kunna boka in patienten på en tid speciellt då han även är i behov av att en tolk bokas till besöket. Mottagningen menar då på att akut vård och vård som inte kan anstå är detsamma och att de inte har några bokningsbara tider förrän om 2-3 veckor oavsett. Patienten får en bokad tid på en annan Folktandvård två dagar senare med hjälp från vårdförmedlingen. En papperslös kvinna från Ostasien har sökt akut vård då hon har en kraftig svullnad över ena kinden/käkbenet, tilltagande smärta och feber. Hon har innan besöket på akuten varit på en vårdcentral, dock med en kompis identitet och fått antibiotika utan effekt. Oklart varför hon inte får hjälp på akuten, hon blir hänvisad till vårdcentral. Röda korsets vårdförmedling hjälper patienten med information om den nya lagen och skriver en remiss till akutmottagningen. I kontakt med sjukhusets patientavgiftssektion i ett annat ärende kommer patientens fall även upp, man ifrågasätter om hon verkligen är papperslös då hon har ett giltigt pass. Vi förklarar att man kan ha en giltig id-handling trots att man inte har tillstånd att vara i landet. En papperslös kvinna från Sydasien har sedan flera dagar svår tandvärk och söker Folktandvården. De säger att de inte kan hjälpa henne då de inte har några akuta tider att erbjuda. Hon får inte heller råd om vart hon ska vända sig istället. Röda korsets vårdförmedling ringer upp mottagningen som menar på att det inte är för att patienten är papperslös som de inte kan erbjuda tid utan de säger att de inte har några tider att erbjuda till någon. Vårdförmedlingen hänvisar patienten till tandakuten

10 Plats för nekad vård/vård inte tillgänglig specialistmott. närakut akut vård sjukgymnast tandvård vårdcentral Vård som inte kan anstå Vad faller under vård som inte kan anstå? Rehabilitering, hemsjukvård, äldreomsorg, psykiatrisk vård? Enligt lagen omfattas inte hjälpmedel/förbrukningsartiklar av subvention, såsom t ex diabeteshjälpmedel; teststickor och kanyler. Man kan alltså få hjälp med att medicinera sin diabetes, men man kan inte testa sitt blodsocker. Hur kan man då avgöra om medicineringen är adekvat? Vidare omfattas inte heller blöjor: är inkontinens ändå inte ett tillstånd som räknas till vård som inte kan anstå? Det måste vara tydligt vem som gör bedömningen av vårdbehovet, ett minimum är ett besök hos passande legitimerad vårdpersonal för att få en bedömning. Vidare bör det tydligt framgå vart man som vårdgivare kan vända sig för rådgivning/stöd om man har svårt att besluta om patientens tillstånd innefattas i begreppet vård som inte kan anstå. Vi föreslår att vård ges efter behov och att bedömning av vårdbehov görs av legitimerad vårdpersonal. Alla hjälpmedel/förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna bör precis som för asylsökande vara tillgängliga för den tillståndslösa patientgruppen till en subventionerad kostnad. (Se Förbrukningsartiklar i Läkemedelsförmånerna, Socialstyrelsen år 2003) Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer och förtydligande gällande begreppet vård som inte kan anstå samt riktlinjer för identifiering av patientgruppen papperslösa, detta uppdrag ska redovisas den 28 februari Fall - patienter som bedömts ha vårdbehov som kan anstå En kvinna från Iran som söker vård då hon har smärta i fötterna och händerna, viss nedsatt känsel på vänster häl, lätt felställd stortå och värk i den. Börjar få liknande besvär på höger fot. Kramp i vaderna samt värk i ländryggen utan utstrålning. Röda Korset har hjälpt till att ordna tid på vårdcentral, läkaren på vårdcentralen rekommenderar patienten att köpa nya skor. Patienten är inte nöjd med läkarbedömningen. Patienten träffar läkare på Röda korset som bedömer besvären som trolig lätt Hallux valgus, läkaren kompletterar med

11 provtagning och bedömer att patienten är i behov av vidare utredning. Proverna visar ett lätt förhöjt Borrelia värde. I övrigt sågs låga zink och järnvärden. Anamnes skulle kunna stämma med Borrelia alternativt kan låga järn zink ha betydelse för kramper och frågan bör väckas om ev. glutenentropati. Patienten återremitteras till vårdcentralen som tidigare träffat patienten, där hon mottas väl och man går vidare med fler utredningar. En man ifrån Bangladesh söker vård då han sedan ca 4 mån besväras av smärta från höger skinka, ont vid belastning och då han sitter samt är palpationsöm. Ont vid inåt- och utåtrotation av höften. Röda Korset har hjälpt patienten med en tid till vårdcentral där han har träffat läkare som bedömt att patienten har Piriformisyndrom och tror att han kan vara hjälpt av sjukgymnastik, remiss skrivs för detta. Sjukgymnastens svar på remissen är att de inte kan hjälpa patienten såvida han inte betalar fullpris 700 kr/besök, då det inte är en akut skada eller ett akut behov av sjukgymnastik. En man från Chile har hänvisats till Folktandvården efter att Tandläkare utan gränser har gjort en bedömning och skrivit en hänvisning med beskrivning av patientens behov av tandvård. Tandläkaren på Folktandvården har endast hjälpt till med det den ansåg vara vård som inte kan anstå, det vill säga dra ut en tand. Medan patienten fortfarande har behov av lagning av tre framtänder. Tandläkaren önskar en bedömning och ett prisförslag för åtgärd av framtänderna innan de eventuellt kan åtgärda detta, oklart vem som ska göra denna bedömning. Patientinformation Kontaktorsak Kontaktorsak

12 Hänvisning tandakuten 2% folktandvården 10% barnmorska/ mödravård 7% närakut 3% specialistmottagning 16% akut 3% vårdcentral 59% vårdcentral akut närakut barnmorska/mödravård folktandvården tandakuten specialistmottagning Region, totalt 280 patienter Karibien; 1 Centralamerika; 1 Sydostasien; 1 Sydasien; 28 Europa; 15 Okänd; 2 Afrika sö Sahara; 46 Afrika sö Sahara Forna Sovjetrep Forna Sovjetrep; 45 Mellanöstern Norra Afrika Ostasien Sydamerika; 32 Sydamerika Sydasien Sydostasien Europa Karibien Mellanöstern; 30 Centralamerika Ostasien; 61 Norra Afrika; 18 Okänd

13 Legal status Legal status Legal status i Sverige Förklaring: ankn-ut = uppehållstillstånd på anknytning, UT = uppehållstillstånd, För mer demografisk information om patientgruppen papperslösa var god se vårdförmedlingens årsrapport för år Vidare uppföljning Inför vår fortsatta uppföljning kommer vi bevaka hinder i och till vården för papperslösa patienter. Hinder till vården kan innebära att man inte kan komma till vård på grund av till exempel språksvårigheter, kostnad, rädsla eller informationsbrist och så vidare. Vi kommer att titta närmare på dessa aspekter för att vidare kunna peka på hinder till vård för papperslösa. Uppföljning av tillgången på subventionerade hjälpmedel/förbrukningsartiklar kommer ske kontinuerligt. Sveriges kommuner och landsting samt Stockholms läns landstings läkemedelsenhet har bekräftat att hjälpmedel/förbrukningsartiklar inte är subventionerade enligt lag 2013:407. Vårdförmedlingen har startat en dialog med ansvariga för sjukvården för papperslösa på SLLs hälso-och sjukvårdförvaltning om problemen vi ser. Vi önskar erbjuda vårdgivare inom SLL en kort utbildningssatsning riktad till vårdpersonal för att höja kunskapen om papperslösa patienter och diskutera de svårigheter vi ser efter den lag 2013:407 trätt i kraft. Vidare överväger vi utbildningssatsningar riktade mot blivande vårdpersonal och allmänheten för att höja kunskapen om patientgruppen och lag 2013:

14 Övrigt Vid frågor om den här rapporten kontakta sjuksköterskorna på vårdförmedlingen: Svenska Röda korsets vårdförmedling för papperslösa Röda korsets vårdförmedling för papperslösa migranter Hornsgatan STOCKHOLM E-post: Länktips: Vård efter behov och på lika villkor- en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) Hälso- och sjukvård till personer som vistats i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Stöd oss: Vi tar gärna emot ett bidrag på Bg , ange koden så kommer pengarna just till oss

Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter

Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter September 2010 Inledning Röda Korset i Stockholm arbetar med att förmedla vård till papperslösa migranter, samt påverka och sprida kunskap om deras

Läs mer

Ge papperslösa patienter vård!

Ge papperslösa patienter vård! Ge papperslösa patienter vård! Ställningstagande för allas rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskornas etiska råd Introduktion Människors rätt till

Läs mer

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET TACK!!! Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd lag från

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård Anne Sjögren Om Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset Köpenhamn 120912 Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon:

Läs mer

SOU 2011:48. Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL.

SOU 2011:48. Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL. SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL. Anne Sjögren Sjuksköterska Rosengrenska / Röda Korset 031 741 6207 Jourtelefon:

Läs mer

Rätt till vård. Rätten till hälsa

Rätt till vård. Rätten till hälsa Rätt till vård Rätten till hälsa Rätten till hälsa > internationell rätt/folkrätt För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd Regeringens webbplats

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Nyanlända och specialistpsykiatri

Nyanlända och specialistpsykiatri Grundintroduktion: Nyanlända och specialistpsykiatri Kortfattad fakta introduktion och tips om var du hittar fördjupande information kring nyanländas situation, transkulturell psykiatri, information på

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård. till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36).

Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård. till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36). 2012-11-08, Till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm registrator@social.ministry.se s.fs@social.ministry.se Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 150401 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande...

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Gunilla Klingberg gunilla.klingberg@mah.se DN 150426 http://www.manskligarattigheter.se/ http://www.unhcr.org/

Läs mer

Synpunkter på Ds 2012:36

Synpunkter på Ds 2012:36 Synpunkter på Ds 2012:36 Rosengrenskas Heldagsseminarium Världskulturmuseet i Göteborg, 12-11- 25 Milosz Swiergiel Ordförande Rosengrenska s56elsen milosz@rosengrenska.org Följ vårt arbete på bloggen -

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl.

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen Ärende 11 Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

vad gör g r Socialstyrelsen?

vad gör g r Socialstyrelsen? Hälsoundersökning för f r asylsökande vad gör g r Socialstyrelsen? Övergripande projekt påp SoS Mänskliga rättigheter och migranters tillgång på hälso- & sjukvård och socialtjänst i Sverige Delprojekt

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Per Carlberg m.fl. (SD) har lämnat en motion om kostnader som följer i EU-migranters spår.

Per Carlberg m.fl. (SD) har lämnat en motion om kostnader som följer i EU-migranters spår. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1111 Landstingsstyrelsen Motion 2015:20 av Per Carlberg m.fl. (SD) om kostnader som följer i EU-migranters spår Föredragande

Läs mer

RÄTT TILL VÅRD FÖR UTSATTA MIGRANTER. Svenska Röda korsets Vårdförmedling

RÄTT TILL VÅRD FÖR UTSATTA MIGRANTER. Svenska Röda korsets Vårdförmedling RÄTT TILL VÅRD FÖR UTSATTA MIGRANTER Svenska Röda korsets Vårdförmedling 2017-11-23 Upplägg 23/11 8:35-9:05 Rätt till vård en kort teoretisk bakgrund Rätt till vård hur det fungerar i praktiken Svenska

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige

Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige Jenny Malmsten enhetschef, fil. dr. internationell migration och etniska relationer Kunskapscentrum Migration och Hälsa Liv Lyngå von Folsach Barnhälsoöverläkare,

Läs mer

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl.

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Sammanfattning I betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande, SOU 2003:8, har utredningen om mottagandevillkor för asylsökande bl.a. föreslagit att överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet

Läs mer

Rätt till vård och en orientering i vårdkedjan

Rätt till vård och en orientering i vårdkedjan Rätt till vård och en orientering i vårdkedjan Rätten till hälsa Carin Klefbom Transkulturellt Centrum Mänskliga rättigheter > internationell rätt/folkrätt reglerar statens skyldigheter och individens

Läs mer

Avdelningen för juridik. Hälso- och sjukvårdsnämnder Hälso- och sjukvårdsdirektörer Landstingsjurister SKL:s nätverk för asyl- och flyktingfrågor

Avdelningen för juridik. Hälso- och sjukvårdsnämnder Hälso- och sjukvårdsdirektörer Landstingsjurister SKL:s nätverk för asyl- och flyktingfrågor Cirkulärnr: 13:37 Diarienr: 13/4173 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Hälso- och sjukvård, utlänningar, personer utan tillstånd, papperslösa, gömda Anna Åberg Datum: 2013-06-25 Mottagare: Avdelningen

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC

Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC Flyktingmedicinska enheten Björknäs HC 3 sjuksköterskor 0,75 läkare och akuta mottagningstider 1 undersköterska 1 sekreterare 1 barnmorska 0,5 BHV-sköterska 0,5 kurator (vakant) Migrationsverket Bodens

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN 101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2013-11-12 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Efter lagändringen

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rätten till vård Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter. Målbeskrivning

Rätten till vård Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter.  Målbeskrivning Rätten till vård Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter Henrik Abbe Andersson, Läkare i Världen hen.andersson@gmail.com www.lakareivarlden.se Målbeskrivning 1. Veta vad göra när Asylsökande, Papperslösa

Läs mer

Rätt till vård Rätten till hälsa. Carin Klefbom Transkulturellt Centrum

Rätt till vård Rätten till hälsa. Carin Klefbom Transkulturellt Centrum Rätt till vård Rätten till hälsa Carin Klefbom Transkulturellt Mänskliga rättigheter > internationell rätt/folkrätt reglerar statens skyldigheter och individens rättigheter slår fast att alla människor

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA

UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga papperslösas rätt till och tillgång till hälso- och sjukvård. Utredningen

Läs mer

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Meddelandeblad Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Nr 3/2017 Oktober 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag Bakgrund/Allmänt I förarbetena till den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), nedan

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientfall. Diabetesforum 2017

Patientfall. Diabetesforum 2017 Patientfall 1 /Träder i kraft I:2017-04-01/ Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation Sidan 1(5) BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation 1 Mål och inriktning Ett mål med verksamheten

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Livsmedel för speciella medicinska ändamål för barn och ungdomar upp till 16 år Möjligheten att på livsmedelsanvisning förskriva livsmedel med subvention

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen Tandvård för papperslösa Rosengrenska stiftelsen Bakgrund Examensarbetet Vad vi gör Verksamhetens barndom Frivilliga tandläkare från folk- och privattandvården behandlade. Papperslös,men inte tandlös -

Läs mer

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2014

Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2014 2015-09-17 Vårt dnr 15/0431 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Olle Olsson Avdelningen för ekonomi och styrning Jonas Eriksson Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa.

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till asylsökande och papperslösa. Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Läkemedelschef Datum 2016-09-30 1 (9) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar till

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Gömda men inte glömda

Gömda men inte glömda utrymmen till rum för läkarbesök, stödsamtal och sjukgymnastik, och byggnaden fylls med människor i behov av vård. Man kan också komma för att få kläder, en påse med ris och några konserver. Jag tror att

Läs mer

Återföring. Remisshantering på närakut. Ärendet

Återföring. Remisshantering på närakut. Ärendet Handläggare: Renate Cremer 1 (9) PaN 2015-09-17 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-09 PaN V1307-0320258 Återföring Remisshantering på närakut Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 8 maj 2014

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Tvångsvårdens syfte (2 )

Tvångsvårdens syfte (2 ) Tvångsvårdens syfte (2 ) 0 Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver. Sluten eller öppen psykiatrisk

Läs mer

18 MÅNADER MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

18 MÅNADER MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN 18 MÅNADER MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN 2013-07-01 2014-12-31 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag (2013:407) som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska

Flyktingmedicinsk mottagning. Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska Hälsoundersökning av asylsökande Allt du behöver veta Britt Tallhage verksamhetschef Neda Zakeri barnmorska Flyktingmedicinsk mottagning Vi utför hälsoundersökningar för nyanlända asylsökande, vuxna/barn

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) SFS 1985:125 Källa: Rixlex Utfärdad: 1985-03-14 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:193 Tandvårdslag (1985:125) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga,

Läs mer