Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Stockholm Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på promemorian om investeringssparkonton och ändrad beskattning av kapitalförsäkring och önskar därvid framföra följande: Aktiespararna tillstyrker att det införs en sparform som schablonbeskattas likt den som föreslagits i promemorian, dock endast under förutsättning att betydande justeringar görs. Förbundet anser att det föreslagna skatteuttaget är alldeles för högt. Det är inte godtagbart att beskattningen blir högre än dagens skatt på kapitalförsäkringar. Förbundet anser att beskattningen bör ha formen av en avkastningsskatt som sköts av sparinstitutet i stället för att spararen ska deklarera en schabloninkomst som kapitalinkomstbeskattas med 30 procent. En generös övergångsregel bör införas så att de stora stockarna av sparande som är inlåsta genom en alltför hög skattebelastning med nuvarande schablon, kan avyttras för att föras in i ett investeringssparkonto och/eller någon annan sparform. 1

2 Även finansiella instrument som endast är noterade på en handelsplattform ska vara tillåtna tillgångar i ett investeringssparkonto. Aktier på ett investeringssparkonto bör vara direktregistrerade på ägaren för att underlätta utövandet av rösträtten vid bolagsstämmor. Ett investeringssparkonto ska kunna innehas av flera personer gemensamt så att även till exempel aktiesparklubbar ska kunna använda den nya sparformen. Även fondbolag ska kunna vara investeringsföretag. Skattereglerna för investeringssparkontot ska vara neutrala i förhållande till reglerna för kapitalförsäkringar. Anmälningsskyldigheten för insynspersoner ska utvidgas till att omfatta även aktieinnehav i en kapitalförsäkring. Aktiespararna har under lång tid drivit ett antal frågor som syftar till att stimulera det enskilda direktägandet av aktier som en viktig del av hushållens sparande. Under två decennier har vi noterat att den senaste skattereformen fått bieffekter som inte förutsågs Det har blivit oacceptabelt svårt att redovisa försäljningar av äldre aktieinnehav såvida spararen inte accepterar den så kallade schablonmetoden och åtföljande risk för alltför hög skatt. I detta ligger också ett principiellt ifrågasättande av att man för fiskal enkelhet inför en schablonbeskattning, de facto en ny förmögenhetsskatt, i stället för att spararen ska betala rätt skatt på den faktiska avkastningen enligt någon av de modeller som redan används. En mycket stor fördel med förslaget är att det möjliggör och främjar ett ökat direktägande av aktier. Vi är även positiva till investeringssparkontots idé att göra det enklare att äga aktier. Men grundproblemet med Sveriges alldeles för höga skatt på kapital blir inte löst i och med det nya förslaget. Aktiespararnas årliga skattestudie visar att Sverige har den näst högsta kapitalbeskattningen i EU och OECD, efter Norge. I Sverige betalar vi mer än dubbelt så höga skatter på kapital som genomsnittet för EU och OECD. I en värld där man med bara några knapptryckningar kan placera sitt kapital i vilket land som helst är skattevillkoren av stor betydelse för att behålla skattebasen inom landets gränser. Nu pekar också flera undersökningar på att höga skatter på kapitalvinster leder till inlåsningseffekter; investerare blir mindre benägna att realisera sina kapitalvinster. Detta dämpar nyinvesteringarna och hämmar konkurrensen på kapitalmarknaden, vilket på sikt är negativt för välståndet i landet. 2

3 En annan effekt av de höga kapitalvinstskatterna är att utländska aktieägare kan betala mer för svenska företag, vilket ökar det utländska ägandet i Sverige på bekostnad av det svenska. Förbundet har vidare understrukit vikten av att den enskilde aktieägaren kan utöva sina fulla rättigheter genom att vara införd i aktieboken hos VPC/Euroclear. Till detta kan knytas att vi senare uppmärksammat, och uppvaktat Finansdepartementet om, problemet med att s.k. insynspersoner kan kringgå sina handelsrestriktioner genom att placera aktierna i en kapitalförsäkring. Vi finner att inget av nämnda mål fått en fungerande lösning i det föreliggande förslaget till investeringssparkonto. Förslaget kan därför enligt vår mening inte utan betydande justeringar läggas till grund för en lagstiftning som skulle innebära ytterligare en skattemodell. Även de föreslagna ändringarna av rutiner för och beskattning av kapitalförsäkringar lider av stora brister. Det finns enklare och bättre lösningar på problemet med taktikuttag och dito insättningar i försäkringarna kring årsskiften. Det är dessutom en ren missuppfattning att dessa försäkringar skulle vara för lågt beskattade. Även i detta avseende avstyrks följaktligen utredningens förslag till ändringar. För att ytterligare belysa våra slutsatser och för att ge förslag till en fungerande modell för ett investeringssparkonto lämnar vi följande detaljkommentarer till utredningens förslag: INVESTERINGSSPARKONTO Inkomstskatt eller avkastningsskatt Finansdepartementet föreslår att investeringssparkontona ska beskattas genom att kontohavaren tar upp en schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Kostnader i samma inkomstslag, t.ex. skuldräntor, kan därmed kvittas mot intäkten. Om det inte finns någon kapitalinkomst att kvitta skuldräntor emot får man med dagens regler i stället en skattereduktion som dras av mot skatten på bl.a. löneinkomster. För personer med skuldräntor på upp till kronor om året gör det ingen skattemässig skillnad om skuldräntorna används till kvittning inom inkomstslaget kapital eller till skattereduktion. Endast personer med högre skuldräntor än kronor skulle alltså kunna gynnas av att ta upp schablonintäkten på investeringssparkontot i inkomstslaget kapital. Aktiespararna ser dock fler fördelar med att i stället ta ut schablonskatten såsom en avkastningsskatt, liknande den som gäller för kapitalförsäkringar. 3

4 Framför allt är systemet med avkastningsskatt mycket enklare att förstå, förutse och hantera för den enskilde. Det skulle, om skattesatsen sätts tillräckligt lågt, kunna sättas en viss skattesats som inte är kopplad till statslåneräntan. En avkastningsskatt innehålls automatiskt av investeringsföretaget och skickas till Skatteverket. På detta sätt befrias kontoinnehavarna från en årligt återkommande kvarskatt, vilket skulle bli konsekvensen av Finansdepartementets förslag. Skattesats och bestämmande av skatteunderlaget Finansdepartementet föreslår en högre beskattning av investeringssparkontot än den som idag gäller för kapitalförsäkringar. Beräkningen utgår inte längre från statslåneräntan utan från statslåneräntan med tillägg av 0,75 procentenheter. Dessutom är det inte endast nio tiondelar som ska tas upp till beskattning utan hela underlaget ska beskattas med 30 procent. Med dagens nivå på statslåneräntan på 3,40 procent innebär detta en höjning med 0,327 procentenheter. Vi vill peka på att den föreslagna formeln leder till att spararen inte kan ha ränteplaceringar på investeringssparkontot eftersom skatten då blir orimligt hög. Detta drabbar inte bara sparande i flertalet räntebärande instrument och räntefonder utan även den likviditet som periodvis kan och bör finnas på kontot. Dagens låga ränteläge och starka börsuppgång ger just nu en i vissa fall högre skatt på direktinnehav i aktier än på en kapitalförsäkring. Men när räntan går upp och aktiekurserna planar ut försvinner den skillnaden och det motsatta blir fallet, dvs. aktiesparande blir alltför högt beskattat på investeringssparkontot. Skattereglerna bör inte styras av något så kortsiktigt som det nuvarande ränteläget. Hantering av gamla innehav övergångsregler För att väcka intresse för investeringssparkontot även hos personer med gamla aktieinnehav, är det viktigt att införa övergångsregler till den föreslagna lagen om investeringssparkonto. Det är vanligt förekommande att sparare är passiva och låter sina pengar vara kvar i med tiden allt mindre gynnsamma sparprodukter, eftersom man ogärna vill realisera vinster för att kunna göra omplaceringar, därför att skatteuttaget är så högt att det blir svårt att finna en investering som kan kompensera för det. För att öppna för ett mer aktivt sparbeteende och rörligt sparkapital föreslår vi att den som önskar föra in sitt befintliga sparande i ett investeringssparkonto, eller byta till annan sparform, ska erbjudas möjlighet att skatta av vinsten till en något reducerad nivå. Vi föreslår att möjlighet ska ges att under ett år från lagens införande använda en schablonmetod för beräkning av kapitalvinsten, enligt vilken omkostnadsbeloppet ska kunna bestämmas till 50 procent av försäljningslikviden. 4

5 Avgiftstak Förslaget innehåller inga begränsningar av storleken på courtage och andra avgifter inom ett investeringssparkonto. Det finns en klar risk för höga öppna eller dolda avgifter, när man låst in kunden i ett avskilt konto. Till exempel kan tänkas att investeringsföretagen debiterar mycket högre courtage för affärer inom kontot, än kunden annars kunde få på marknaden. Vi ser därför ett behov av att i både denna och andra sparformer införa ett krav på en helt transparent avgiftsstruktur, för att öka jämförbarheten och främja konkurrensen. Investeringsföretag Enligt förslaget kommer endast värdepappersbolag och kreditinstitut att få tillhandahålla investeringssparkonton. Aktiespararna anser att investeringssparkonton ska kunna tillhandahållas även av fondbolag. I annat fall snedvrids konkurrensen på marknaden till betydande nackdel för fondbolag som inte ingår i en bank- eller försäkringskoncern. Finansiella instrument noterade på handelsplattform Enligt förslaget är finansiella instrument som endast är upptagna till handel på handelsplattform inte tillåtna i ett investeringssparkonto. Detta av rädsla för att bolag som kontrolleras av ett fåtal personer skulle kunna noteras på en handelsplattform med generösa krav på minsta ägarspridning och därefter skulle ägarna kunna föra över sitt aktieinnehav i bolaget till egna investeringssparkonton. Genom underpristransaktioner från t.ex. ett dotterbolag skulle ägarna sedan kunna föra över obeskattade tillgångar till bolaget. Härigenom skulle värdet på bolaget, och därmed marknadsvärdet på aktierna i bolaget, öka. Aktierna skulle då kunna säljas inom ramen för investeringssparkontot utan att vinsten ska tas upp till beskattning. På så sätt skulle obeskattade tillgångar kunna realiseras utan omedelbar skatteeffekt. Att på grund av den ovan beskrivna risken för skatteundandragande helt förbjuda aktier noterade på handelsplattform inom investeringssparkontot tycker vi inte är en proportionerlig åtgärd. Enligt Aktiespararnas mening är det inte självklart att risken för ett sådant skatteundandragande endast skulle finnas på handelsplattformar. Spridningskravet på den reglerade marknaden NGM Equity är endast 10 procent och den danska reglerade marknaden Dansk AMP/GXG Markets tillämpar inget spridningskrav alls utan tillåter notering av bolag med en ägarspridning på bara några procent. I praktiken tillämpar svenska handelsplattformar också ett spridningskrav på 10 procent, även om inte något sådant krav direkt framgår av lagen om värdepappersmarknaden. Det lagkrav som finns är att förutsättningar för ändamålsenlig handel med värdepapperen ska finnas. Med hänsyn till reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. aktiebolagslagen kräver handelsplattformarna en ägarspridning på minst 10 procent, för att de ska anse att ändamålsenlig handel kan bedrivas med en aktie. 5

6 Det är vidare olyckligt om det skapas ett eget noteringsbegrepp för enbart investeringssparkontot. Det är svårt nog för instituten och spararna att hålla reda på nuvarande marknadsnoteringsbegrepp. Förbundet avstyrker således förslaget i denna del och hemställer att regeln ändras så att de instrument som vid inkomstbeskattningen räknas som marknadsnoterade enligt 48 kap. 5 inkomstskattelagen ska vara tillåtna på investeringssparkontot. Rösträtt Aktiespararna anser att finansiella instrument på investeringssparkontot ska vara direktregistrerade, för att underlätta för aktieägarna att utöva sin rösträtt vid bolagsstämmor. Av Finansdepartementets förslag framgår inte tydligt om investeringstillgångar kommer att vara direktregistrerade eller inte. För att underlätta lämnandet av kontrolluppgifter anser man i promemorian att det torde krävas att investeringstillgångar ska vara förvaltarregistrerade på investeringsföretaget. Vi ifrågasätter om så verkligen är fallet och hoppas att kontrolluppgiftsfrågan kan lösas utan att det får den olyckliga konsekvensen att innehavare av investeringssparkonto ska behöva omregistrera sina aktier varje gång de vill delta i en bolagsstämma. Förslagsvis kan lagen om kontoföring av finansiella instrument bringas i bättre överensstämmelse med den teknik som är standard i branschen. Antal kontoinnehavare m.m. Enligt förslaget kan ett investeringssparkonto endast innehas av en enda fysisk person eller ett enda dödsbo. Detta skulle göra att till exempel aktiesparklubbar inte kommer att kunna öppna ett sådant konto gemensamt. Aktiesparklubbar är ett fenomen som höjer intresset för aktieägande, varför förbundet förordar att investeringssparkontot ska vara möjligt att innehas av flera personer gemensamt. Vidare avstyrks att det ska räknas som en nyinsättning när medel förs mellan egna investeringssparkonton. Det är orimligt att det ska tas ut ytterligare skatt om man flyttar investeringstillgångar mellan egna investeringssparkonton när insättningen motsvaras av ett uttag från ett annat konto. Diskvalificering av investeringssparkontot Enligt förslaget upphör hela kontot att vara investeringssparkonto när kontoinnehavaren eller investeringsföretaget handlar i strid mot lagen om investeringssparkonto eller inte handlar på ett i lagen föreskrivet sätt. Ett sådant icke-handlande kan tänkas vara att underlåta att föra ut otillåtna tillgångar från kontot. Om en aktie som är noterad på en reglerad marknad byter lista och blir noterad på en handelsplattform har man enligt förslaget 60 dagar på sig att avföra aktien från kontot, om man inte vill att kontot ska förlora sin skattemässiga karaktär av investeringssparkonto. 6

7 Aktiespararna anser att det inte är rimligt att hela innehavet på kontot ska drabbas i ett sådant fall. En annan aspekt på det är att om alla berörda personer skulle sälja denna aktie i nära anslutning till sextionde dagen från det att aktien bytte lista, skulle detta resultera i en oriktig prissättning på aktien. Både när det gäller tillåtna instrument och kraven på marknadsnotering finns det anledning att beakta hur det har fungerat med dagens individuella pensionssparkonton. Det har där inte uppkommit några svårigheter som dem som nu förutses. Det finns därmed inte anledning att nu införa krångliga regler som egentligen inte behövs. Skulle det visa sig att systemet inte fungerar på någon punkt, kan detta i så fall åtgärdas när det visat sig nödvändigt. KAPITALFÖRSÄKRINGAR Allmänna utgångspunkter För att investeringssparkontot ska få önskat genomslag är det viktigt att reglerna för denna sparform är neutrala i förhållande till reglerna för kapitalförsäkringar. Sparare ska inte behöva välja den ena sparformen framför den andra på grund av olika behandling i skattereglerna. Skattesats och bestämmande av skatteunderlaget Skattesatsen och sättet att beräkna underlaget på borde vara desamma som för investeringssparkontot. Den genomsnittliga statslåneräntan under 2010 uppgick till 2,76 procent vilket innebär att en avkastningsskatt med 0,75 procent togs ut på kapitalförsäkringssparandet per den 1 januari Det motsvarar en konventionellt beskattad avkastning på strax över 2,48 procent. Vid en oförändrad statslåneränta skulle schablonskatten enligt de föreslagna reglerna tas ut med 1,05 procent. Först vid en avkastning överstigande 3,51 procent skulle det då bli lönsamt att välja schablonskatt i stället för vanlig kapitalinkomstskatt. Det innebär att både skatteuttaget och avkastningskravet på investering som kan berättiga till att välja en schablonbeskattad sparform ökar med hela 40 procent. Det skulle om ändringen införs leda till att en stor del av sparandet i kapitalförsäkringar kommer att tas ut och flyttas till konventionellt beskattat sparande. Den alltför höga skattesatsen kommer alltså att leda till att sparandet i schablonbeskattade sparformer kommer att minska totalt sett i stället för att öka såsom tanken var. Anmälningspliktiga aktieinnehav En fråga som inte har med beskattningen att göra är att personer med insynsställning inte behöver anmäla aktieinnehav som finns i en kapitalförsäkring till Finansinspektionen. Det är emellertid oacceptabelt varför förbundet i detta sammanhang ändå vill före- 7

8 slå att lagstiftaren tar tillfället i akt och även utvidgar lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument till att gälla innehav i kapitalförsäkring. Detta kan förslagsvis göras genom att lägga till aktier i kapitalförsäkring bland de aktier som enligt lagens 5 likställs med den anmälningsskyldiges egna. En alternativ lösning kan vara att man genomlyser kapitalförsäkringar för personer i insynsregistret mot insiderregistret. Finansinspektionen ser då alla transaktioner och insynspersonen slipper rapportera. Samtidigt slipper försäkringsgivaren dagens nonsensflaggningar när de samlade innehaven i alla depåer passerar en flaggningsgräns. Stockholm den 7 mars 2011 Günther Mårder VD Antonia Gergova ansvarig handläggare 8

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Lena Björner Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 1 INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 2 ERBJUDANDET I KORTHET Full frihet att välja mellan många olika sparformer Med kontot Rådgiven får man full tillgång till nästan hela svenska sparmarknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring December 2010 Sammanfattning I promemorian lämnas förslag om en ny schablonbeskattad

Läs mer

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto Finansdepartementet Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Yttrande 2011-03-07 Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto och modernare beskattning av kapitalförsäkring

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. STÄLLNINGSTAGANDE 1(27) Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. Detta är en uppdaterad andra version av det ställningstagande, från 2012-12-17 (dnr

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-04-25 Effektivare ränteavdragsbegränsningar Svensk Försäkring branschorganisation för de svenska försäkringsbolagen har beretts möjlighet att

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR Avtal om investeringssparkonto Utgivningsdatum 2012-01-01 1(4) Dessa Allmänna villkor gäller för schablonbeskattat sparande på investeringssparkonto i Swedbank/Sparbank, nedan kallad Banken. Öppnande av investeringssparkonto förutsätter att kunden öppnar ett

Läs mer

Spara smart med det nya investeringssparkontot!

Spara smart med det nya investeringssparkontot! Spara smart med det nya investeringssparkontot! Sundsvall 21 januari 2012 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i

Läs mer

Kapitalförsäkring och investerarskydd

Kapitalförsäkring och investerarskydd Kapitalförsäkring och NFT investerarskydd 4/2008 Kapitalförsäkring och investerarskydd av Daniel Nordholm Allt fler väljer att investera i finansiella instrument inom ramen för en kapitalförsäkring och

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 2015-06-03 1(5) 1. Allmän information Dessa villkor reglerar dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till den bank, nedan kallad banken, som anges i avtalet för vilket dessa villkor gäller. Du har alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Magnus Vennerström Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton 2015-05-11 Agenda Vårändringsbudgeten för år 2015 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar 31 OKTOBER 2011

Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar 31 OKTOBER 2011 Anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar 31 OKTOBER 2011 Oktober 2011 Dnr 11-11047 INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Lagförslag 4 2. Uppdraget 8 3. Bakgrund 9 3.1 SPARFÖRSÄKRINGSPRODUKTER 9

Läs mer

Värdepapper och kontrolluppgifter

Värdepapper och kontrolluppgifter *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2012-09-12 131 275999-12/113 Promemoria Värdepapper och kontrolluppgifter www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171 94 Solna 0771-778 778 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer