Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Stockholm Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på promemorian om investeringssparkonton och ändrad beskattning av kapitalförsäkring och önskar därvid framföra följande: Aktiespararna tillstyrker att det införs en sparform som schablonbeskattas likt den som föreslagits i promemorian, dock endast under förutsättning att betydande justeringar görs. Förbundet anser att det föreslagna skatteuttaget är alldeles för högt. Det är inte godtagbart att beskattningen blir högre än dagens skatt på kapitalförsäkringar. Förbundet anser att beskattningen bör ha formen av en avkastningsskatt som sköts av sparinstitutet i stället för att spararen ska deklarera en schabloninkomst som kapitalinkomstbeskattas med 30 procent. En generös övergångsregel bör införas så att de stora stockarna av sparande som är inlåsta genom en alltför hög skattebelastning med nuvarande schablon, kan avyttras för att föras in i ett investeringssparkonto och/eller någon annan sparform. 1

2 Även finansiella instrument som endast är noterade på en handelsplattform ska vara tillåtna tillgångar i ett investeringssparkonto. Aktier på ett investeringssparkonto bör vara direktregistrerade på ägaren för att underlätta utövandet av rösträtten vid bolagsstämmor. Ett investeringssparkonto ska kunna innehas av flera personer gemensamt så att även till exempel aktiesparklubbar ska kunna använda den nya sparformen. Även fondbolag ska kunna vara investeringsföretag. Skattereglerna för investeringssparkontot ska vara neutrala i förhållande till reglerna för kapitalförsäkringar. Anmälningsskyldigheten för insynspersoner ska utvidgas till att omfatta även aktieinnehav i en kapitalförsäkring. Aktiespararna har under lång tid drivit ett antal frågor som syftar till att stimulera det enskilda direktägandet av aktier som en viktig del av hushållens sparande. Under två decennier har vi noterat att den senaste skattereformen fått bieffekter som inte förutsågs Det har blivit oacceptabelt svårt att redovisa försäljningar av äldre aktieinnehav såvida spararen inte accepterar den så kallade schablonmetoden och åtföljande risk för alltför hög skatt. I detta ligger också ett principiellt ifrågasättande av att man för fiskal enkelhet inför en schablonbeskattning, de facto en ny förmögenhetsskatt, i stället för att spararen ska betala rätt skatt på den faktiska avkastningen enligt någon av de modeller som redan används. En mycket stor fördel med förslaget är att det möjliggör och främjar ett ökat direktägande av aktier. Vi är även positiva till investeringssparkontots idé att göra det enklare att äga aktier. Men grundproblemet med Sveriges alldeles för höga skatt på kapital blir inte löst i och med det nya förslaget. Aktiespararnas årliga skattestudie visar att Sverige har den näst högsta kapitalbeskattningen i EU och OECD, efter Norge. I Sverige betalar vi mer än dubbelt så höga skatter på kapital som genomsnittet för EU och OECD. I en värld där man med bara några knapptryckningar kan placera sitt kapital i vilket land som helst är skattevillkoren av stor betydelse för att behålla skattebasen inom landets gränser. Nu pekar också flera undersökningar på att höga skatter på kapitalvinster leder till inlåsningseffekter; investerare blir mindre benägna att realisera sina kapitalvinster. Detta dämpar nyinvesteringarna och hämmar konkurrensen på kapitalmarknaden, vilket på sikt är negativt för välståndet i landet. 2

3 En annan effekt av de höga kapitalvinstskatterna är att utländska aktieägare kan betala mer för svenska företag, vilket ökar det utländska ägandet i Sverige på bekostnad av det svenska. Förbundet har vidare understrukit vikten av att den enskilde aktieägaren kan utöva sina fulla rättigheter genom att vara införd i aktieboken hos VPC/Euroclear. Till detta kan knytas att vi senare uppmärksammat, och uppvaktat Finansdepartementet om, problemet med att s.k. insynspersoner kan kringgå sina handelsrestriktioner genom att placera aktierna i en kapitalförsäkring. Vi finner att inget av nämnda mål fått en fungerande lösning i det föreliggande förslaget till investeringssparkonto. Förslaget kan därför enligt vår mening inte utan betydande justeringar läggas till grund för en lagstiftning som skulle innebära ytterligare en skattemodell. Även de föreslagna ändringarna av rutiner för och beskattning av kapitalförsäkringar lider av stora brister. Det finns enklare och bättre lösningar på problemet med taktikuttag och dito insättningar i försäkringarna kring årsskiften. Det är dessutom en ren missuppfattning att dessa försäkringar skulle vara för lågt beskattade. Även i detta avseende avstyrks följaktligen utredningens förslag till ändringar. För att ytterligare belysa våra slutsatser och för att ge förslag till en fungerande modell för ett investeringssparkonto lämnar vi följande detaljkommentarer till utredningens förslag: INVESTERINGSSPARKONTO Inkomstskatt eller avkastningsskatt Finansdepartementet föreslår att investeringssparkontona ska beskattas genom att kontohavaren tar upp en schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Kostnader i samma inkomstslag, t.ex. skuldräntor, kan därmed kvittas mot intäkten. Om det inte finns någon kapitalinkomst att kvitta skuldräntor emot får man med dagens regler i stället en skattereduktion som dras av mot skatten på bl.a. löneinkomster. För personer med skuldräntor på upp till kronor om året gör det ingen skattemässig skillnad om skuldräntorna används till kvittning inom inkomstslaget kapital eller till skattereduktion. Endast personer med högre skuldräntor än kronor skulle alltså kunna gynnas av att ta upp schablonintäkten på investeringssparkontot i inkomstslaget kapital. Aktiespararna ser dock fler fördelar med att i stället ta ut schablonskatten såsom en avkastningsskatt, liknande den som gäller för kapitalförsäkringar. 3

4 Framför allt är systemet med avkastningsskatt mycket enklare att förstå, förutse och hantera för den enskilde. Det skulle, om skattesatsen sätts tillräckligt lågt, kunna sättas en viss skattesats som inte är kopplad till statslåneräntan. En avkastningsskatt innehålls automatiskt av investeringsföretaget och skickas till Skatteverket. På detta sätt befrias kontoinnehavarna från en årligt återkommande kvarskatt, vilket skulle bli konsekvensen av Finansdepartementets förslag. Skattesats och bestämmande av skatteunderlaget Finansdepartementet föreslår en högre beskattning av investeringssparkontot än den som idag gäller för kapitalförsäkringar. Beräkningen utgår inte längre från statslåneräntan utan från statslåneräntan med tillägg av 0,75 procentenheter. Dessutom är det inte endast nio tiondelar som ska tas upp till beskattning utan hela underlaget ska beskattas med 30 procent. Med dagens nivå på statslåneräntan på 3,40 procent innebär detta en höjning med 0,327 procentenheter. Vi vill peka på att den föreslagna formeln leder till att spararen inte kan ha ränteplaceringar på investeringssparkontot eftersom skatten då blir orimligt hög. Detta drabbar inte bara sparande i flertalet räntebärande instrument och räntefonder utan även den likviditet som periodvis kan och bör finnas på kontot. Dagens låga ränteläge och starka börsuppgång ger just nu en i vissa fall högre skatt på direktinnehav i aktier än på en kapitalförsäkring. Men när räntan går upp och aktiekurserna planar ut försvinner den skillnaden och det motsatta blir fallet, dvs. aktiesparande blir alltför högt beskattat på investeringssparkontot. Skattereglerna bör inte styras av något så kortsiktigt som det nuvarande ränteläget. Hantering av gamla innehav övergångsregler För att väcka intresse för investeringssparkontot även hos personer med gamla aktieinnehav, är det viktigt att införa övergångsregler till den föreslagna lagen om investeringssparkonto. Det är vanligt förekommande att sparare är passiva och låter sina pengar vara kvar i med tiden allt mindre gynnsamma sparprodukter, eftersom man ogärna vill realisera vinster för att kunna göra omplaceringar, därför att skatteuttaget är så högt att det blir svårt att finna en investering som kan kompensera för det. För att öppna för ett mer aktivt sparbeteende och rörligt sparkapital föreslår vi att den som önskar föra in sitt befintliga sparande i ett investeringssparkonto, eller byta till annan sparform, ska erbjudas möjlighet att skatta av vinsten till en något reducerad nivå. Vi föreslår att möjlighet ska ges att under ett år från lagens införande använda en schablonmetod för beräkning av kapitalvinsten, enligt vilken omkostnadsbeloppet ska kunna bestämmas till 50 procent av försäljningslikviden. 4

5 Avgiftstak Förslaget innehåller inga begränsningar av storleken på courtage och andra avgifter inom ett investeringssparkonto. Det finns en klar risk för höga öppna eller dolda avgifter, när man låst in kunden i ett avskilt konto. Till exempel kan tänkas att investeringsföretagen debiterar mycket högre courtage för affärer inom kontot, än kunden annars kunde få på marknaden. Vi ser därför ett behov av att i både denna och andra sparformer införa ett krav på en helt transparent avgiftsstruktur, för att öka jämförbarheten och främja konkurrensen. Investeringsföretag Enligt förslaget kommer endast värdepappersbolag och kreditinstitut att få tillhandahålla investeringssparkonton. Aktiespararna anser att investeringssparkonton ska kunna tillhandahållas även av fondbolag. I annat fall snedvrids konkurrensen på marknaden till betydande nackdel för fondbolag som inte ingår i en bank- eller försäkringskoncern. Finansiella instrument noterade på handelsplattform Enligt förslaget är finansiella instrument som endast är upptagna till handel på handelsplattform inte tillåtna i ett investeringssparkonto. Detta av rädsla för att bolag som kontrolleras av ett fåtal personer skulle kunna noteras på en handelsplattform med generösa krav på minsta ägarspridning och därefter skulle ägarna kunna föra över sitt aktieinnehav i bolaget till egna investeringssparkonton. Genom underpristransaktioner från t.ex. ett dotterbolag skulle ägarna sedan kunna föra över obeskattade tillgångar till bolaget. Härigenom skulle värdet på bolaget, och därmed marknadsvärdet på aktierna i bolaget, öka. Aktierna skulle då kunna säljas inom ramen för investeringssparkontot utan att vinsten ska tas upp till beskattning. På så sätt skulle obeskattade tillgångar kunna realiseras utan omedelbar skatteeffekt. Att på grund av den ovan beskrivna risken för skatteundandragande helt förbjuda aktier noterade på handelsplattform inom investeringssparkontot tycker vi inte är en proportionerlig åtgärd. Enligt Aktiespararnas mening är det inte självklart att risken för ett sådant skatteundandragande endast skulle finnas på handelsplattformar. Spridningskravet på den reglerade marknaden NGM Equity är endast 10 procent och den danska reglerade marknaden Dansk AMP/GXG Markets tillämpar inget spridningskrav alls utan tillåter notering av bolag med en ägarspridning på bara några procent. I praktiken tillämpar svenska handelsplattformar också ett spridningskrav på 10 procent, även om inte något sådant krav direkt framgår av lagen om värdepappersmarknaden. Det lagkrav som finns är att förutsättningar för ändamålsenlig handel med värdepapperen ska finnas. Med hänsyn till reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. aktiebolagslagen kräver handelsplattformarna en ägarspridning på minst 10 procent, för att de ska anse att ändamålsenlig handel kan bedrivas med en aktie. 5

6 Det är vidare olyckligt om det skapas ett eget noteringsbegrepp för enbart investeringssparkontot. Det är svårt nog för instituten och spararna att hålla reda på nuvarande marknadsnoteringsbegrepp. Förbundet avstyrker således förslaget i denna del och hemställer att regeln ändras så att de instrument som vid inkomstbeskattningen räknas som marknadsnoterade enligt 48 kap. 5 inkomstskattelagen ska vara tillåtna på investeringssparkontot. Rösträtt Aktiespararna anser att finansiella instrument på investeringssparkontot ska vara direktregistrerade, för att underlätta för aktieägarna att utöva sin rösträtt vid bolagsstämmor. Av Finansdepartementets förslag framgår inte tydligt om investeringstillgångar kommer att vara direktregistrerade eller inte. För att underlätta lämnandet av kontrolluppgifter anser man i promemorian att det torde krävas att investeringstillgångar ska vara förvaltarregistrerade på investeringsföretaget. Vi ifrågasätter om så verkligen är fallet och hoppas att kontrolluppgiftsfrågan kan lösas utan att det får den olyckliga konsekvensen att innehavare av investeringssparkonto ska behöva omregistrera sina aktier varje gång de vill delta i en bolagsstämma. Förslagsvis kan lagen om kontoföring av finansiella instrument bringas i bättre överensstämmelse med den teknik som är standard i branschen. Antal kontoinnehavare m.m. Enligt förslaget kan ett investeringssparkonto endast innehas av en enda fysisk person eller ett enda dödsbo. Detta skulle göra att till exempel aktiesparklubbar inte kommer att kunna öppna ett sådant konto gemensamt. Aktiesparklubbar är ett fenomen som höjer intresset för aktieägande, varför förbundet förordar att investeringssparkontot ska vara möjligt att innehas av flera personer gemensamt. Vidare avstyrks att det ska räknas som en nyinsättning när medel förs mellan egna investeringssparkonton. Det är orimligt att det ska tas ut ytterligare skatt om man flyttar investeringstillgångar mellan egna investeringssparkonton när insättningen motsvaras av ett uttag från ett annat konto. Diskvalificering av investeringssparkontot Enligt förslaget upphör hela kontot att vara investeringssparkonto när kontoinnehavaren eller investeringsföretaget handlar i strid mot lagen om investeringssparkonto eller inte handlar på ett i lagen föreskrivet sätt. Ett sådant icke-handlande kan tänkas vara att underlåta att föra ut otillåtna tillgångar från kontot. Om en aktie som är noterad på en reglerad marknad byter lista och blir noterad på en handelsplattform har man enligt förslaget 60 dagar på sig att avföra aktien från kontot, om man inte vill att kontot ska förlora sin skattemässiga karaktär av investeringssparkonto. 6

7 Aktiespararna anser att det inte är rimligt att hela innehavet på kontot ska drabbas i ett sådant fall. En annan aspekt på det är att om alla berörda personer skulle sälja denna aktie i nära anslutning till sextionde dagen från det att aktien bytte lista, skulle detta resultera i en oriktig prissättning på aktien. Både när det gäller tillåtna instrument och kraven på marknadsnotering finns det anledning att beakta hur det har fungerat med dagens individuella pensionssparkonton. Det har där inte uppkommit några svårigheter som dem som nu förutses. Det finns därmed inte anledning att nu införa krångliga regler som egentligen inte behövs. Skulle det visa sig att systemet inte fungerar på någon punkt, kan detta i så fall åtgärdas när det visat sig nödvändigt. KAPITALFÖRSÄKRINGAR Allmänna utgångspunkter För att investeringssparkontot ska få önskat genomslag är det viktigt att reglerna för denna sparform är neutrala i förhållande till reglerna för kapitalförsäkringar. Sparare ska inte behöva välja den ena sparformen framför den andra på grund av olika behandling i skattereglerna. Skattesats och bestämmande av skatteunderlaget Skattesatsen och sättet att beräkna underlaget på borde vara desamma som för investeringssparkontot. Den genomsnittliga statslåneräntan under 2010 uppgick till 2,76 procent vilket innebär att en avkastningsskatt med 0,75 procent togs ut på kapitalförsäkringssparandet per den 1 januari Det motsvarar en konventionellt beskattad avkastning på strax över 2,48 procent. Vid en oförändrad statslåneränta skulle schablonskatten enligt de föreslagna reglerna tas ut med 1,05 procent. Först vid en avkastning överstigande 3,51 procent skulle det då bli lönsamt att välja schablonskatt i stället för vanlig kapitalinkomstskatt. Det innebär att både skatteuttaget och avkastningskravet på investering som kan berättiga till att välja en schablonbeskattad sparform ökar med hela 40 procent. Det skulle om ändringen införs leda till att en stor del av sparandet i kapitalförsäkringar kommer att tas ut och flyttas till konventionellt beskattat sparande. Den alltför höga skattesatsen kommer alltså att leda till att sparandet i schablonbeskattade sparformer kommer att minska totalt sett i stället för att öka såsom tanken var. Anmälningspliktiga aktieinnehav En fråga som inte har med beskattningen att göra är att personer med insynsställning inte behöver anmäla aktieinnehav som finns i en kapitalförsäkring till Finansinspektionen. Det är emellertid oacceptabelt varför förbundet i detta sammanhang ändå vill före- 7

8 slå att lagstiftaren tar tillfället i akt och även utvidgar lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument till att gälla innehav i kapitalförsäkring. Detta kan förslagsvis göras genom att lägga till aktier i kapitalförsäkring bland de aktier som enligt lagens 5 likställs med den anmälningsskyldiges egna. En alternativ lösning kan vara att man genomlyser kapitalförsäkringar för personer i insynsregistret mot insiderregistret. Finansinspektionen ser då alla transaktioner och insynspersonen slipper rapportera. Samtidigt slipper försäkringsgivaren dagens nonsensflaggningar när de samlade innehaven i alla depåer passerar en flaggningsgräns. Stockholm den 7 mars 2011 Günther Mårder VD Antonia Gergova ansvarig handläggare 8

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Det nya 3:12-förslaget och dess motiv

Det nya 3:12-förslaget och dess motiv SKATTENYTT 2005 417 Sven-Olof Lodin Det nya 3:12-förslaget och dess motiv 1 Inledning De s.k. 3:12-reglerna med särregler för beskattningen av fåmansföretagsägare utgör förmodligen vårt skattesystems mest

Läs mer

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Lena Björner Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor

Läs mer

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00094 Er referens: Fi2014/2212 1 (22) 2014-10-27 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Elisabeth Sheikh 103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

RiR 2009:3. Skatteuppskov. Regeringens redovisning av bostadsuppskov och pensionssparavdrag

RiR 2009:3. Skatteuppskov. Regeringens redovisning av bostadsuppskov och pensionssparavdrag RiR 2009:3 Regeringens redovisning av bostadsuppskov och pensionssparavdrag ISBN 198 91 7086 174 1 RiR 2009:3 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till Regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-03-24

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer