Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Stockholm Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på promemorian om investeringssparkonton och ändrad beskattning av kapitalförsäkring och önskar därvid framföra följande: Aktiespararna tillstyrker att det införs en sparform som schablonbeskattas likt den som föreslagits i promemorian, dock endast under förutsättning att betydande justeringar görs. Förbundet anser att det föreslagna skatteuttaget är alldeles för högt. Det är inte godtagbart att beskattningen blir högre än dagens skatt på kapitalförsäkringar. Förbundet anser att beskattningen bör ha formen av en avkastningsskatt som sköts av sparinstitutet i stället för att spararen ska deklarera en schabloninkomst som kapitalinkomstbeskattas med 30 procent. En generös övergångsregel bör införas så att de stora stockarna av sparande som är inlåsta genom en alltför hög skattebelastning med nuvarande schablon, kan avyttras för att föras in i ett investeringssparkonto och/eller någon annan sparform. 1

2 Även finansiella instrument som endast är noterade på en handelsplattform ska vara tillåtna tillgångar i ett investeringssparkonto. Aktier på ett investeringssparkonto bör vara direktregistrerade på ägaren för att underlätta utövandet av rösträtten vid bolagsstämmor. Ett investeringssparkonto ska kunna innehas av flera personer gemensamt så att även till exempel aktiesparklubbar ska kunna använda den nya sparformen. Även fondbolag ska kunna vara investeringsföretag. Skattereglerna för investeringssparkontot ska vara neutrala i förhållande till reglerna för kapitalförsäkringar. Anmälningsskyldigheten för insynspersoner ska utvidgas till att omfatta även aktieinnehav i en kapitalförsäkring. Aktiespararna har under lång tid drivit ett antal frågor som syftar till att stimulera det enskilda direktägandet av aktier som en viktig del av hushållens sparande. Under två decennier har vi noterat att den senaste skattereformen fått bieffekter som inte förutsågs Det har blivit oacceptabelt svårt att redovisa försäljningar av äldre aktieinnehav såvida spararen inte accepterar den så kallade schablonmetoden och åtföljande risk för alltför hög skatt. I detta ligger också ett principiellt ifrågasättande av att man för fiskal enkelhet inför en schablonbeskattning, de facto en ny förmögenhetsskatt, i stället för att spararen ska betala rätt skatt på den faktiska avkastningen enligt någon av de modeller som redan används. En mycket stor fördel med förslaget är att det möjliggör och främjar ett ökat direktägande av aktier. Vi är även positiva till investeringssparkontots idé att göra det enklare att äga aktier. Men grundproblemet med Sveriges alldeles för höga skatt på kapital blir inte löst i och med det nya förslaget. Aktiespararnas årliga skattestudie visar att Sverige har den näst högsta kapitalbeskattningen i EU och OECD, efter Norge. I Sverige betalar vi mer än dubbelt så höga skatter på kapital som genomsnittet för EU och OECD. I en värld där man med bara några knapptryckningar kan placera sitt kapital i vilket land som helst är skattevillkoren av stor betydelse för att behålla skattebasen inom landets gränser. Nu pekar också flera undersökningar på att höga skatter på kapitalvinster leder till inlåsningseffekter; investerare blir mindre benägna att realisera sina kapitalvinster. Detta dämpar nyinvesteringarna och hämmar konkurrensen på kapitalmarknaden, vilket på sikt är negativt för välståndet i landet. 2

3 En annan effekt av de höga kapitalvinstskatterna är att utländska aktieägare kan betala mer för svenska företag, vilket ökar det utländska ägandet i Sverige på bekostnad av det svenska. Förbundet har vidare understrukit vikten av att den enskilde aktieägaren kan utöva sina fulla rättigheter genom att vara införd i aktieboken hos VPC/Euroclear. Till detta kan knytas att vi senare uppmärksammat, och uppvaktat Finansdepartementet om, problemet med att s.k. insynspersoner kan kringgå sina handelsrestriktioner genom att placera aktierna i en kapitalförsäkring. Vi finner att inget av nämnda mål fått en fungerande lösning i det föreliggande förslaget till investeringssparkonto. Förslaget kan därför enligt vår mening inte utan betydande justeringar läggas till grund för en lagstiftning som skulle innebära ytterligare en skattemodell. Även de föreslagna ändringarna av rutiner för och beskattning av kapitalförsäkringar lider av stora brister. Det finns enklare och bättre lösningar på problemet med taktikuttag och dito insättningar i försäkringarna kring årsskiften. Det är dessutom en ren missuppfattning att dessa försäkringar skulle vara för lågt beskattade. Även i detta avseende avstyrks följaktligen utredningens förslag till ändringar. För att ytterligare belysa våra slutsatser och för att ge förslag till en fungerande modell för ett investeringssparkonto lämnar vi följande detaljkommentarer till utredningens förslag: INVESTERINGSSPARKONTO Inkomstskatt eller avkastningsskatt Finansdepartementet föreslår att investeringssparkontona ska beskattas genom att kontohavaren tar upp en schablonintäkt i inkomstslaget kapital. Kostnader i samma inkomstslag, t.ex. skuldräntor, kan därmed kvittas mot intäkten. Om det inte finns någon kapitalinkomst att kvitta skuldräntor emot får man med dagens regler i stället en skattereduktion som dras av mot skatten på bl.a. löneinkomster. För personer med skuldräntor på upp till kronor om året gör det ingen skattemässig skillnad om skuldräntorna används till kvittning inom inkomstslaget kapital eller till skattereduktion. Endast personer med högre skuldräntor än kronor skulle alltså kunna gynnas av att ta upp schablonintäkten på investeringssparkontot i inkomstslaget kapital. Aktiespararna ser dock fler fördelar med att i stället ta ut schablonskatten såsom en avkastningsskatt, liknande den som gäller för kapitalförsäkringar. 3

4 Framför allt är systemet med avkastningsskatt mycket enklare att förstå, förutse och hantera för den enskilde. Det skulle, om skattesatsen sätts tillräckligt lågt, kunna sättas en viss skattesats som inte är kopplad till statslåneräntan. En avkastningsskatt innehålls automatiskt av investeringsföretaget och skickas till Skatteverket. På detta sätt befrias kontoinnehavarna från en årligt återkommande kvarskatt, vilket skulle bli konsekvensen av Finansdepartementets förslag. Skattesats och bestämmande av skatteunderlaget Finansdepartementet föreslår en högre beskattning av investeringssparkontot än den som idag gäller för kapitalförsäkringar. Beräkningen utgår inte längre från statslåneräntan utan från statslåneräntan med tillägg av 0,75 procentenheter. Dessutom är det inte endast nio tiondelar som ska tas upp till beskattning utan hela underlaget ska beskattas med 30 procent. Med dagens nivå på statslåneräntan på 3,40 procent innebär detta en höjning med 0,327 procentenheter. Vi vill peka på att den föreslagna formeln leder till att spararen inte kan ha ränteplaceringar på investeringssparkontot eftersom skatten då blir orimligt hög. Detta drabbar inte bara sparande i flertalet räntebärande instrument och räntefonder utan även den likviditet som periodvis kan och bör finnas på kontot. Dagens låga ränteläge och starka börsuppgång ger just nu en i vissa fall högre skatt på direktinnehav i aktier än på en kapitalförsäkring. Men när räntan går upp och aktiekurserna planar ut försvinner den skillnaden och det motsatta blir fallet, dvs. aktiesparande blir alltför högt beskattat på investeringssparkontot. Skattereglerna bör inte styras av något så kortsiktigt som det nuvarande ränteläget. Hantering av gamla innehav övergångsregler För att väcka intresse för investeringssparkontot även hos personer med gamla aktieinnehav, är det viktigt att införa övergångsregler till den föreslagna lagen om investeringssparkonto. Det är vanligt förekommande att sparare är passiva och låter sina pengar vara kvar i med tiden allt mindre gynnsamma sparprodukter, eftersom man ogärna vill realisera vinster för att kunna göra omplaceringar, därför att skatteuttaget är så högt att det blir svårt att finna en investering som kan kompensera för det. För att öppna för ett mer aktivt sparbeteende och rörligt sparkapital föreslår vi att den som önskar föra in sitt befintliga sparande i ett investeringssparkonto, eller byta till annan sparform, ska erbjudas möjlighet att skatta av vinsten till en något reducerad nivå. Vi föreslår att möjlighet ska ges att under ett år från lagens införande använda en schablonmetod för beräkning av kapitalvinsten, enligt vilken omkostnadsbeloppet ska kunna bestämmas till 50 procent av försäljningslikviden. 4

5 Avgiftstak Förslaget innehåller inga begränsningar av storleken på courtage och andra avgifter inom ett investeringssparkonto. Det finns en klar risk för höga öppna eller dolda avgifter, när man låst in kunden i ett avskilt konto. Till exempel kan tänkas att investeringsföretagen debiterar mycket högre courtage för affärer inom kontot, än kunden annars kunde få på marknaden. Vi ser därför ett behov av att i både denna och andra sparformer införa ett krav på en helt transparent avgiftsstruktur, för att öka jämförbarheten och främja konkurrensen. Investeringsföretag Enligt förslaget kommer endast värdepappersbolag och kreditinstitut att få tillhandahålla investeringssparkonton. Aktiespararna anser att investeringssparkonton ska kunna tillhandahållas även av fondbolag. I annat fall snedvrids konkurrensen på marknaden till betydande nackdel för fondbolag som inte ingår i en bank- eller försäkringskoncern. Finansiella instrument noterade på handelsplattform Enligt förslaget är finansiella instrument som endast är upptagna till handel på handelsplattform inte tillåtna i ett investeringssparkonto. Detta av rädsla för att bolag som kontrolleras av ett fåtal personer skulle kunna noteras på en handelsplattform med generösa krav på minsta ägarspridning och därefter skulle ägarna kunna föra över sitt aktieinnehav i bolaget till egna investeringssparkonton. Genom underpristransaktioner från t.ex. ett dotterbolag skulle ägarna sedan kunna föra över obeskattade tillgångar till bolaget. Härigenom skulle värdet på bolaget, och därmed marknadsvärdet på aktierna i bolaget, öka. Aktierna skulle då kunna säljas inom ramen för investeringssparkontot utan att vinsten ska tas upp till beskattning. På så sätt skulle obeskattade tillgångar kunna realiseras utan omedelbar skatteeffekt. Att på grund av den ovan beskrivna risken för skatteundandragande helt förbjuda aktier noterade på handelsplattform inom investeringssparkontot tycker vi inte är en proportionerlig åtgärd. Enligt Aktiespararnas mening är det inte självklart att risken för ett sådant skatteundandragande endast skulle finnas på handelsplattformar. Spridningskravet på den reglerade marknaden NGM Equity är endast 10 procent och den danska reglerade marknaden Dansk AMP/GXG Markets tillämpar inget spridningskrav alls utan tillåter notering av bolag med en ägarspridning på bara några procent. I praktiken tillämpar svenska handelsplattformar också ett spridningskrav på 10 procent, även om inte något sådant krav direkt framgår av lagen om värdepappersmarknaden. Det lagkrav som finns är att förutsättningar för ändamålsenlig handel med värdepapperen ska finnas. Med hänsyn till reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. aktiebolagslagen kräver handelsplattformarna en ägarspridning på minst 10 procent, för att de ska anse att ändamålsenlig handel kan bedrivas med en aktie. 5

6 Det är vidare olyckligt om det skapas ett eget noteringsbegrepp för enbart investeringssparkontot. Det är svårt nog för instituten och spararna att hålla reda på nuvarande marknadsnoteringsbegrepp. Förbundet avstyrker således förslaget i denna del och hemställer att regeln ändras så att de instrument som vid inkomstbeskattningen räknas som marknadsnoterade enligt 48 kap. 5 inkomstskattelagen ska vara tillåtna på investeringssparkontot. Rösträtt Aktiespararna anser att finansiella instrument på investeringssparkontot ska vara direktregistrerade, för att underlätta för aktieägarna att utöva sin rösträtt vid bolagsstämmor. Av Finansdepartementets förslag framgår inte tydligt om investeringstillgångar kommer att vara direktregistrerade eller inte. För att underlätta lämnandet av kontrolluppgifter anser man i promemorian att det torde krävas att investeringstillgångar ska vara förvaltarregistrerade på investeringsföretaget. Vi ifrågasätter om så verkligen är fallet och hoppas att kontrolluppgiftsfrågan kan lösas utan att det får den olyckliga konsekvensen att innehavare av investeringssparkonto ska behöva omregistrera sina aktier varje gång de vill delta i en bolagsstämma. Förslagsvis kan lagen om kontoföring av finansiella instrument bringas i bättre överensstämmelse med den teknik som är standard i branschen. Antal kontoinnehavare m.m. Enligt förslaget kan ett investeringssparkonto endast innehas av en enda fysisk person eller ett enda dödsbo. Detta skulle göra att till exempel aktiesparklubbar inte kommer att kunna öppna ett sådant konto gemensamt. Aktiesparklubbar är ett fenomen som höjer intresset för aktieägande, varför förbundet förordar att investeringssparkontot ska vara möjligt att innehas av flera personer gemensamt. Vidare avstyrks att det ska räknas som en nyinsättning när medel förs mellan egna investeringssparkonton. Det är orimligt att det ska tas ut ytterligare skatt om man flyttar investeringstillgångar mellan egna investeringssparkonton när insättningen motsvaras av ett uttag från ett annat konto. Diskvalificering av investeringssparkontot Enligt förslaget upphör hela kontot att vara investeringssparkonto när kontoinnehavaren eller investeringsföretaget handlar i strid mot lagen om investeringssparkonto eller inte handlar på ett i lagen föreskrivet sätt. Ett sådant icke-handlande kan tänkas vara att underlåta att föra ut otillåtna tillgångar från kontot. Om en aktie som är noterad på en reglerad marknad byter lista och blir noterad på en handelsplattform har man enligt förslaget 60 dagar på sig att avföra aktien från kontot, om man inte vill att kontot ska förlora sin skattemässiga karaktär av investeringssparkonto. 6

7 Aktiespararna anser att det inte är rimligt att hela innehavet på kontot ska drabbas i ett sådant fall. En annan aspekt på det är att om alla berörda personer skulle sälja denna aktie i nära anslutning till sextionde dagen från det att aktien bytte lista, skulle detta resultera i en oriktig prissättning på aktien. Både när det gäller tillåtna instrument och kraven på marknadsnotering finns det anledning att beakta hur det har fungerat med dagens individuella pensionssparkonton. Det har där inte uppkommit några svårigheter som dem som nu förutses. Det finns därmed inte anledning att nu införa krångliga regler som egentligen inte behövs. Skulle det visa sig att systemet inte fungerar på någon punkt, kan detta i så fall åtgärdas när det visat sig nödvändigt. KAPITALFÖRSÄKRINGAR Allmänna utgångspunkter För att investeringssparkontot ska få önskat genomslag är det viktigt att reglerna för denna sparform är neutrala i förhållande till reglerna för kapitalförsäkringar. Sparare ska inte behöva välja den ena sparformen framför den andra på grund av olika behandling i skattereglerna. Skattesats och bestämmande av skatteunderlaget Skattesatsen och sättet att beräkna underlaget på borde vara desamma som för investeringssparkontot. Den genomsnittliga statslåneräntan under 2010 uppgick till 2,76 procent vilket innebär att en avkastningsskatt med 0,75 procent togs ut på kapitalförsäkringssparandet per den 1 januari Det motsvarar en konventionellt beskattad avkastning på strax över 2,48 procent. Vid en oförändrad statslåneränta skulle schablonskatten enligt de föreslagna reglerna tas ut med 1,05 procent. Först vid en avkastning överstigande 3,51 procent skulle det då bli lönsamt att välja schablonskatt i stället för vanlig kapitalinkomstskatt. Det innebär att både skatteuttaget och avkastningskravet på investering som kan berättiga till att välja en schablonbeskattad sparform ökar med hela 40 procent. Det skulle om ändringen införs leda till att en stor del av sparandet i kapitalförsäkringar kommer att tas ut och flyttas till konventionellt beskattat sparande. Den alltför höga skattesatsen kommer alltså att leda till att sparandet i schablonbeskattade sparformer kommer att minska totalt sett i stället för att öka såsom tanken var. Anmälningspliktiga aktieinnehav En fråga som inte har med beskattningen att göra är att personer med insynsställning inte behöver anmäla aktieinnehav som finns i en kapitalförsäkring till Finansinspektionen. Det är emellertid oacceptabelt varför förbundet i detta sammanhang ändå vill före- 7

8 slå att lagstiftaren tar tillfället i akt och även utvidgar lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument till att gälla innehav i kapitalförsäkring. Detta kan förslagsvis göras genom att lägga till aktier i kapitalförsäkring bland de aktier som enligt lagens 5 likställs med den anmälningsskyldiges egna. En alternativ lösning kan vara att man genomlyser kapitalförsäkringar för personer i insynsregistret mot insiderregistret. Finansinspektionen ser då alla transaktioner och insynspersonen slipper rapportera. Samtidigt slipper försäkringsgivaren dagens nonsensflaggningar när de samlade innehaven i alla depåer passerar en flaggningsgräns. Stockholm den 7 mars 2011 Günther Mårder VD Antonia Gergova ansvarig handläggare 8

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Augusti 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/03543/S1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring September 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU11 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:17 Ändringar

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 september 2012 Peter Norman Pia Gustafsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)

Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Lena Björner Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:17

Regeringens proposition 2014/15:17 Regeringens proposition 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Prop. 2014/15:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 november 2014 Margot

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Johanna Mihaic Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se Stockholm 2017-10-02 Finansdepartementets Promemoria

Läs mer

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 1 INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 2 ERBJUDANDET I KORTHET Full frihet att välja mellan många olika sparformer Med kontot Rådgiven får man full tillgång till nästan hela svenska sparmarknaden

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU7 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändringar i reglerna

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:165

Regeringens skrivelse 2011/12:165 Regeringens skrivelse 2011/12:165 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring December 2010 Sammanfattning I promemorian lämnas förslag om en ny schablonbeskattad

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto

Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto Finansdepartementet Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Yttrande 2011-03-07 Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto och modernare beskattning av kapitalförsäkring

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:24

Regeringens proposition 2012/13:24 Regeringens proposition 2012/13:24 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Prop. 2012/13:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Promemoria Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (Dnr. Fi2017/03543/S1)

Promemoria Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (Dnr. Fi2017/03543/S1) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2017-10-02 Promemoria Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (Dnr. Fi2017/03543/S1)

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Introduktionsföreläsning till skatterätten

Introduktionsföreläsning till skatterätten Uppsala universitet Juridiska institutionen Mattias Dahlberg, prof. i finansrätt Introduktionsföreläsning till skatterätten Föreläsningens delar 1. Skatterättens grundfrågor 2. Skattefria inkomster 3.

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2011:1287 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:05 2016-02-23 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-02-25.

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. STÄLLNINGSTAGANDE 1(27) Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. Detta är en uppdaterad andra version av det ställningstagande, från 2012-12-17 (dnr

Läs mer

Spara smart med det nya investeringssparkontot!

Spara smart med det nya investeringssparkontot! Spara smart med det nya investeringssparkontot! Sundsvall 21 januari 2012 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar Promemoria 2003-04-22 Fi2002/2971 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S3 Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om höjd beskattning av sparande

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...5 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital Skatteundersökningen 2016 En internationell jämförelse i beskattning av kapital Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/03/025 Er referens: Fi2016/01229/S1 1 (7) 2016-04-27 Skatte- och tullavdelningen Att. Fredrik Opander Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Avdragsförbud för

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande

Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Sammanfattning Under de senaste decennierna har antalet privatpersoner i Sverige som äger aktier ökat. Mot bakgrund av att reglerna

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2018-01-03 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida; skandia.se

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. STÄLLNINGSTAGANDE 1(27) Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. Nytt: 2015-04-15 OBS! Fråga 4.1 är prövad genom dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2015-03-23,

Läs mer