Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734)"

Transkript

1 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Lena Björner Via e-post till: Stockholm Finansdepartementets Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1734) Sammanfattning Föreningarna avstyrker förslaget till höjning av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring. - Investeringssparkontot och kapitalförsäkringen är tillkomna utifrån ett behov att göra det enkelt att spara i värdepapper - Att statslåneräntan just nu råkar vara låg och därmed även beskattningen av investeringssparkontot och kapitalförsäkringen är inget skäl för att generellt höja beskattningen av dessa placeringsformer. - Investeringssparkontot och kapitalförsäkringen har en schablonbeskattning som innebär att sparformerna ibland kan upplevas som oattraktiva. Detta får inte understrykas genom en höjd beskattning. - Att höja beskattningen ökar risken för att placerare lämnar dessa sparformer för andra som beskattas konventionellt. Föreningarna avstyrker förslaget till höjning av schablonintäkten för Investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring. Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen, i fortsättning föreningarna, har tagit del av rubricerade promemoria och vill anföra följande. Blasieholmsgatan 4B, 4tr, Box 1426, S STOCKHOLM SWEDEN Telefon växel +46 (0) ,

2 Investeringssparkontot är en schablonbeskattad placeringsform som har blivit mycket populär p.g.a. sin enkelhet, trygghet för kunden och i ett fallande ränteläge intressant beskattning. Enligt uppgift finns det f n ca investeringssparkonton med ett totalt kapitalunderlag om cirka 260 miljarder. Regeringen föreslår i promemorian en höjning av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring. Höjningen sker genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten respektive skatteunderlaget får dock inte understiga 1,25 % av kapitalunderlaget. Det som framförs nedan om investeringssparkontot avser också i tillämpliga delar kapitalförsäkringen. Investeringssparkontot skapar enkelhet och rättssäkerhet för gemene man Att investeringskontot infördes fr.o.m. inkomståret 2012 var ingen slump utan fyllde ett tydligt behov. Skälen redovisas i prop 2011/12:1 sid 277 ff vari bl. a framförs följande. - Många av dem som har avyttrat framför allt aktier gör fel när de ska redovisa affärerna i sina självdeklarationer. Felen är i många fall oavsiktliga och beror bland annat på att reglerna för beskattning vid avyttring av finansiella instrument är komplicerade. Felen medför i vissa fall att de skattskyldiga betalar för lite skatt och i andra fall att de betalar för mycket skatt. - Vid denna beräkning ska den enskilde även hålla reda på och ta hänsyn till förändringar i innehavet genom olika bolagshändelser, t.ex. splitar och emissioner, vilket försvårar förfarandet än mer. Vid olika bolagshändelser under året som utlöser beskattning, t.ex. inlösen av aktier, finns det också risk för att den enskilde missar att redovisa avyttringen. Detta problem har Skatteverket under senare år försökt att komma till rätta med... - De svårigheter och problem som redovisats leder sammantaget till att skattefelet på kapitalområdet är stort. - Detta kan leda till inlåsningseffekter genom att sparare drar sig för att avyttra finansiella instrument med latenta vinster eftersom det utlöser beskattning. Detta kan i sin tur leda till att enskilda sparare inte omfördelar sitt sparande i enlighet med vad som kan anses vara ekonomiskt rationellt. Inlåsningseffekten torde dessutom leda till att omsättningen av finansiella instrument minskar, vilket leder till sämre konkurrens på den finansiella marknaden. Investeringssparkontot var alltså resultatet av ett konkret behov av en lösning på ett ordentligt problem för enskilda individer som sparade i värdepapper. Att spara i värdepapper hade under årens lopp blivit alltmer komplicerat. Rättsosäkerheten hade blivit påtaglig eftersom vissa händelser kom att kräva experter för att överhuvudtaget deklareras korrekt. Även Skatteverket hade uppmärksammat problemet och framfört det som ett problem att allmänheten hade uppenbara svårigheter med att deklarera värdepappersaffärer på ett korrekt sätt. Utifrån de skäl som framfördes i prop 2011/12:1 anser föreningarna att det är fortsatt angeläget att det ska vara enkelt, rättvist och säkert att spara i värdepapper. Du ska inte behöva vara expert för att deklarera rätt. Alla, oavsett om man är expert eller tillhör den stora allmänheten ska man kunna spara i värdepapper på samma förutsättningar. Det nu lagda förslaget med en höjning av schablonintäkten motverkar allvarligt den önskade utvecklingen mot användningen av ett enklare, mer rättvist och säkrare sparande i värdepapper. Det lagda förslaget riskerar istället driva utvecklingen tillbaka mot konventionella sparformer med de större krav som därmed ställs på kunderna. 2

3 Investeringssparkontot gynnar långsiktigt sparande Föreningarna anser att förslaget motverkar det för svensk ekonomi långsiktiga och nödvändiga sparandet. I och med att möjligheten till avdragsgillt pensionssparande nu också försvinner måste det erbjudas andra attraktiva alternativ för det långsiktiga sparandet. Investeringssparkontot är ett enkelt och attraktivt alternativ för de som insett nödvändigheten av långsiktigt sparande. Det kan t.ex. gälla sparande till egen bostad eller till pension. Det är helt nödvändigt att erbjuda allmänheten sparalternativ som uppfattas som attraktiva med stabila spelregler. Den föreslagna skattehöjningen motverkar attraktiviteten hos investeringssparkontot. Investeringssparkontot enkelhet bygger på en enkel schablonintäkt Beskattningen av investeringssparkontot bygger på en schablon. Skälet till detta är att konventionell beskattning av finansiella tillgångar har blivit alltför komplicerad både för sparare och skattemyndighet. Införandet av investeringssparkontot har inneburit en lösning på problemet med, för många sparare, komplicerade deklarationer vilket är mycket bra. Svagheten med en schablonbeskattning är att den ska vara rättvis över tiden men mäktar inte alltid av att vara balanserad för varje inkomstår. I dagsläget har vi en låg statslåneränta varvid beskattningen kan synas låg. Statslåneräntans utveckling över tiden visar dock att beskattningen tidvis kan vara väldigt hög. Den blå linjen i grafen nedan visar statslåneräntan, SLR, och den röda linjen visar det faktiska skatteuttaget räknat som 30% på statslåneräntan på den genomsnittliga behållningen på investeringssparkontot 1. Som synes skulle skatten vissa år uppgå till nästan fyra procent av tillgångarnas värde på investeringssparkontot. Detta är en närmaste avskräckande hög nivå på beskattningen. Det är enligt föreningarnas uppfattning inte relevant att motivera en skattehöjning med att räntesatsen för närvarande är låg och att skatten därför, tillfälligt, råkar bli låg. Dessutom innehåller det schablonbeskattade investeringssparkontot ett antal nackdelar som man ibland kan glömma bort men som man absolut inte får glömmas bort när man diskuterar skattenivån: - De latenta realisationsförluster som nuvarande ränteläge innebär kan inte dras av inom investeringssparkontot vid en försäljning. Om räntan på en tio-årig obligation stiger 1 % erhålls en 9 % kursförlust. Stiger räntan 2 % enheter blir kursförlusten ytterligare 9 % enheter etc. Dessa kursförluster är inte avdragsgilla till någon del inom investeringssparkontot. Samma regler gäller också vid förluster på aktieinnehav. Det kan även finnas skäl att påminna om att aktiemarknaden f n befinner sig på en all time high nivå. Den placerare som vill minska effekterna vid eventuella kursförluster överväger därför om inte återgång till konventionell beskattning kan vara aktuellt. Investeringssparkontot har en attraktiv beskattning men det finns skäl att erinra om att skatteuttaget periodvis kan upplevas som oförmånligt jämfört med konventionell beskattning. 1 Det faktiska skatteuttaget är i praktiken högre än vad som framgår av diagrammet eftersom det också sker beskattning av insättningar på investeringssparkontot. Detta skatteuttag har av praktiska skälet inte tagits med. 3

4 Investeringssparkontot har en beskattningsmodell som innebär att även i rådande marknadsläge kommer kunderna att behöva betala skatt på likvida medel på sitt konto trots låg eller ingen ränta. Detta är en del av en förenklad schablonbeskattning och något som man måste ta hänsyn till när man ser på beskattningen av investeringssparkontot. Sammantaget innehåller investeringssparkontot nackdelar som man också måste ta hänsyn till när man tittar på beskattningen. Att frångå rådande modell för schablonbeskattning och höja skatten är ett olyckligt kortsiktigt agerande. Plötsligt kan komplicerad och oönskad konventionell beskattning te sig betydligt mera attraktiv SLR % Faktisk skatt % Villkoren för investeringssparkontot måste vara stabila över tiden Föreningarna vill också understryka att ett långsiktigt förtroende för investeringssparkontot som investeringsform är beroende av stabila förutsättningar och villkor över tiden. Att ändra villkoren därför att statslåneräntan råkar vara låg vid något tillfälle är inte en grund för att höja beskattningen. Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparandeform som måste ha stabila förutsättningar över tiden. Först därigenom stöds ett i många fall nödvändigt långsiktigt sparande. Införandet av golv riskerar göra investeringssparkontot oattraktivt Föreningarna invänder också mot det föreslagna golvet för schablonintäkt för investeringssparkontot respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring om 1,25 procent. En överbeskattning i rådande marknadsläge, med låg eller obefintlig ränta på ränteprodukter, innebär att det plötsligt kan bli attraktivt att placera i produkter vid sidan av investeringssparkontot respektive kapitalförsäkringen. Detta är också stick i stäv mot i prop 2011/12:1 uttalade ambitioner. Högre beskattning leder till att kunderna söker andra placeringsformer Föreningarna har under de gångna åren uppmärksammat ett stort kundintresse för investeringssparkontot respektive kapitalförsäkringen. Det är framförallt enkelheten hos dessa sparformer som har kommit att uppskattas av kunderna. Inte minst den enkla deklarationen som innebär att rätt uppgifter automatiskt hamnar i den förtryckta deklarationsblanketten har uppskattats av kunderna. I promemorians konsekvensanalys framförs bl. aa att den offentligfinansiella effekten av golvet beräknas till noll och omfördelning från investeringssparkonto eller kapitalförsäkring till andra sparformer kan inte förväntas. Föreningarna håller inte alls med om dessa bedömningar utan ser, på grunder som redovisats ovan, i stället en uppenbar risk för att de 4

5 förslagna skattehöjningarna leder till att kunderna söker sig till de traditionella, men tyvärr också mer komplicerade placeringsformerna. Föreningarna anser att en sådan utveckling vore olycklig och avstyrker därför föreslagna skattehöjningar. Föreningarna instämmer i övrigt till remissvaren som avgivits av Svensk Försäkring och Näringslivets Skattedelegation. SVENSKA BANKFÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN Ulrika Hansson Vigg Troedsson 5

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00094 Er referens: Fi2014/2212 1 (22) 2014-10-27 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Elisabeth Sheikh 103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Finansdepartementets promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733)

Finansdepartementets promemoria: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Fi2015/1733) SVENSKT NÄRINGSLIV REMISSYTTRANDE NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD Stockholm, 2015-05-04 TRANSPORTGRUPPEN Finansdepartement Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Finansdepartementets promemoria: Vissa

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093 R-2008/0697 Stockholm den 14 augusti 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/4093 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer