19 augusti 2010 handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19 augusti 2010 handlingar"

Transkript

1 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen till Västtrafik över trafikförsörjningsplanen för 2010 (TFP 2011). Styrelsen hade inget att erinra mot Västtrafiks förslag och anförde i yttrandet att genomförandet av trafiken utöver ökningen av aktieägartillskottet även kräver 4 mnkr i infrastrukturåtgärder. Detta måste vara åtgärdat före den 11 december i år. Gatunämnden har inte tagit upp medel för detta i 2010 års budget varför ett extraanslag krävs. I det underlag som Gatukontoret överlämnat har kostnaderna beräknats uppgå till 3,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Gatunämnden tilldelas ett investeringsanslag på 3,8 miljoner kronor för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Bengt Himmelmann Nummer Namn Kostnad Nummer Övrigt Etapp Brämhults ip Brämhults ip (ingår i ovan) Östergårdsplan Marklov och markägare avtal Högagärdsgatan Skillingsgatan Melltorp Vägförening Sjöhagsvägen Marklov och markägare avtal Sandwallsgatan Borås Energi Sörmarksliden Liljebergsgatan Liljebergsgatan Högbergagatan Hestra ringväg Orkestergatan , Tosseryd Marklov och markägare avtal Sjöboskolan Sven Eriksonsgatan Trandöbron Summa

2 Nr 68 Konsortialavtal mellan AB Bostäder i Borås och PEAB Sverige AB för produktion av hyrsrätter på Druvefors Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige AB Bostäder tillskriver Kommunstyrelsen med begäran om godkännande av bilagt förslag till Konsortialavtal med PEAB Sverige AB. Avsikten med avtalet är att via gemensamt bolagsägande ta fram förslag till byggnation av hyresrätter i kvarteret Solrosen i Druvefors. Avtalet är av den karaktären att Kommunfullmäktige skall ta ställning till det i enlighet med Ägardirektivets underställningsplikt. Avtalet är framtaget av en extern advokatbyrå och kommunens stadsjurist har inget att erinra mot innehållet. Projektet skall enligt avtalet genomföras på fastigheter inom Kv Solrosen som idag dels ägs av PEAB och dels av Borås Stad. Avsikten är att dessa fastigheter sedan skall överlåtas till det gemensamma bolaget. För AB Bostäders del förutsätter affären att de får förvärva fastigheterna Solrosen 10 och 11 och Druvefors 1:1 av kommunen. Köpeskillingen för dessa fastigheter är ej fastställd men kan bedömas till ca 1 2 mnkr. Vad gäller denna del föreslås att Kommunstyrelsen, efter principgodkännande av Kommunfullmäktige, bemyndigas att besluta om fastighetsköpen. Kommunstyrelsen ser positivt på initiativet från AB Bostäder som syftar till att få fram fler efterfrågade hyresrättslägenheter i Borås och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Konsortialavtalet mellan AB Bostäder i Borås och PEAB Sverige AB och bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om AB Bostäders köp av fastigheterna Solrosen 10 och 11 och Druvefors 1:1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Konsortialavtalet mellan AB Bostäder i Borås och PEAB Sverige AB godkänns Från AB Bostäder Borås Till Kommunstyrelsen Utvecklingsavtal med PEAB AB Bostäder har tillsammans med PEAB arbetat fram ett förslag till ett utvecklingsavtal för exploatering av delar av kvarteret Solrosen. Avsikten med avtalet är att tillsammans ta fram förslag till byggnation av hyreshus i kvarteret. Det pågår för närvarande detaljplanearbete för området. I samband med det arbetet har också framförts förslag på ett eventuellt vård- och omsorgsboende. De diskussionerna avgör om det blir två eller tre hyreshus i kvarteret. Avtalet innebär att AB Bostäder och PEAB bildar ett gemensamt ägt bolag, som dessutom kommer att äga ett dotterbolag. AB Bostäder och PEAB kommer tillsammans att projektera området och husen för nyproduktion. Avtalet reglerar dessutom att AB Bostäder i samband med byggstart kan köpa ut PEAB ur detta projekt och slutföra nyproduktionen. Avtalet förutsätter också att AB Bostäder köper fastigheterna Solrosen 10 och 11 av Borås Stad. AB Bostäder föreslår därför Kommunstyrelsen godkänna, att AB Bostäder i Borås tillsammans med PEAB bildar bolag för exploatering av delar av kvarteret Solrosen. Dessutom föreslår vi att Kommunstyrelsen godkänner att AB Bostäder förvärvar fastigheterna Solrosen 10 och 11 av Borås Stad. AB BOSTÄDER I BORÅS Sven Wergård Sven Liljegren Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om AB Bostäders köp av fastigheterna Solrosen 10 och 11 och Druvefors 1:1. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Christer Johanson B 350

3 Konsortialavtal daterat 30 april 2010 PEAB Sverige AB och AB Bostäder i Borås Exploatering av Kv Solrosen i Borås Detta Konsortialavtal ( Avtalet ) har nedan angivet datum ( Avtalsdagen ) träffats mellan: (1) PEAB SVERIGE AB org nr , med adress Förslöv, ( Peab ); och (2) AB BOSTÄDER I BORÅS org nr , med adress Box 407, Borås, ( AB Bostäder ). Peab och AB Bostäder benämns nedan gemensamt Parterna, Bakgrund A. Kv Solrosen ( Kvarteret ) är ett centralt beläget och i stora delar oexploaterat område i Borås, begränsat av Trandögatan, Stora Tvärgränd och Kjellgrensgatan. B. Parterna har beslutat att samarbeta kring exploateringen av Kvarteret för tillskapande av hyresrätter och kompletterande bebyggelse inom Kvarteret fördelat på ett antal huskroppar ( Projektet ). Parterna etablerar genom detta Avtal ett gemensamt ägande av bolaget AB Grundstenen u.ä.t. Klätterrosen Holding AB org nr ( Holdingbolaget ). Holdingbolaget skall förvärva samtliga aktier i Klätterrosen AB, org nr ( Dotterbolaget ) i enlighet med vad som anges nedan. Holdingbolaget och Dotterbolaget benämns gemensamt Bolagen. C. Peab äger, direkt eller indirekt, fastigheterna Borås Solrosen 7, 8 och 13 inom Kvarteret ( Peabs Fastigheter ). AB Bostäder har erhållit rätt att, direkt eller indirekt, förvärva fastigheterna Borås Solrosen 10 och 11 ( AB Bostäders Fastigheter ) (gemensamt Fastigheterna ). Fastigheterna skall exploateras inom ramen för Projektet och skall därför överlåtas till Dotterbolaget enligt punkt 2.1 nedan. D. Mot ovanstående bakgrund har Parterna därför träffat följande överenskommelse, som reglerar förhållandena mellan Parterna med avseende på Projektet, Fastigheterna, Dotterbolaget, Holdingbolaget och ägandet därav, 1. Bolagen 1.1 Respektive Bolags aktiekapital är vid förvärvstidpunkterna enligt nedan kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde om 100 kronor per aktie. 1.2 Svenska Standardbolag AB äger på Avtalsdagen 100 % av aktierna i Holdingbolaget ( Aktierna ). Peab äger på Avtalsdagen 100 % av aktierna i Dotterbolaget. Svenska Standardbolag AB överlåter enligt bifogat aktieöverlåtelseavtal, Bilaga 1.2, 50 procent av Aktierna till AB Bostäder och 50 procent av Aktierna till Peab för en sammanlagd köpeskilling om kronor. Holdingbolagets aktier skall därefter ägas och vara fördelade mellan Parterna enligt följande: Peab 50 procent av röster och kapital AB Bostäder 50 procent av röster och kapital 1.3 Peab skall senast 10 dagar efter att överlåtelsen enligt punkt 1.2 ovan har verkställts överlåta 100 % av aktierna i Dotterbolaget till Holdingbolaget. Överlåtelsen skall ske enligt ett motsvarande aktieöverlåtelseavtal som Bilaga 1.2, dock att Peab skall lämna sedvanliga garantier för att Dotterbolaget är ett lagerbolag som inte har bedrivit verksamhet och inte har andra tillgångar eller skulder än aktiekapital om kronor. Köpeskillingen för aktierna skall utifrån denna förutsättning vara kronor, vilket skall betalas av Holdingbolaget till Peab genom revers enligt bifogat utkast, Bilaga Parterna skall tillse att extra stämma hålls i Bola gen i samband med att förvärven genomförs enligt ovan, och att därvid nya styrelser väljs enligt detta Avtal samt nya bolagsordningar antas enligt punkt 3.1 nedan. 1.5 Parterna är ense om att, vid ökning av aktiekapi talet, envar av Parterna äger rätt att utnyttja denne tillkommande rätt att teckna aktier så att nu varande fördelning av aktierna i Holdingolaget kan bestå. Aktierna i Holdingbolaget skall ha samma röstvärde. 2 Dotterbolagets fastigheter 2.1 Projektet skall genomföras inom Fastigheterna som idag ägs av Peab till viss del och av kommunen till viss del, enligt ovan angiven bakgrund. Parterna skall verka för att avtal framförhandlas och ingås mellan Peab, kommunen och Dotterbolaget om överlåtelse av Fastigheterna till Dotterbolaget i enlighet med detta Avtal. B 351

4 3. Bolagsordning och affärsstrategi 3.1 Bolagsordningar som skall antas för Bolagen framgår av Bilaga 3.1 (a) (b). Bolagen skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla, förvalta och avyttra Fastigheterna och därigenom skapa ett så stort värde för aktieägarna som möjligt, samt idka därmed förenlig verksamhet. Om Bolagens bolagsordningar i något avseende inte överensstämmer med detta Avtal skall, Parterna emellan, Avtalet äga företräde. 3.2 Parterna är ense om att verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder och finansieras enligt vad som närmare anges i punkt 8 nedan. 3.3 Vad gäller förutsättningarna för kommande exploatering av Fastigheterna saknas idag gällande detaljplan. En väsentlig del i Parternas samverkan inom Konsortiet utgörs av att verka för att planläggning sker som medger den exploatering av Kvarteret som Parterna finner lämplig. 3.4 Samägande och samverkan enligt detta Avtal är avsett att vara tidsbegränsat. Parternas avsikten är att avyttring av Holdingbolaget/Dotterbolaget/ Fastigheterna skall ske när följande gemensamma mål har blivit uppfyllda (a) Att lagakraftvunnen detaljplan för Projektet föreligger, (b) Att beviljade bygglov för Projektet föreligger, (c) Att erforderligt projekteringsunderlag för Projektet har framtagits, (d) Att färdigförhandlade, slutliga utkast till avtal om markförvärv respektive entreprenad för Projektet föreligger mellan berörda parter. Den dag ovan angivna förutsättningar är uppfyllda benämns Måldagen. Parterna skall under avtalstiden verka för framtagande av erforderliga avtal enligt punkt 3.4 (d) ovan, liksom erforderliga överlåtelseavtal för avyttringen enligt punkt nedan på marknadsmässiga villkor. 3.5 Som en yttersta tidsbegränsning för samarbetet gäller att Måldagen skall inträffa senast den 31 december Om inte Måldagen infallit denna dag skall lösenrätt och avyttringsrätt enligt punkt 11.2 nedan träda i kraft och gälla under däri angiven tidsperiod. 4. Styrelse, revisorer m m 4.1 Bolagens styrelser skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och högst två suppleanter, varvid vardera Parten skall nominera lika många ordinarie ledamöter respektive suppleanter. Suppleant får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma Part. Parterna skall samråda innan ledamöter och suppleanter nomineras. En ordinarie styrelseledamot skall vara styrelsens ordförande. Bolagsstämman skall utse styrelseordförande för ett år i taget i enlighet med aktuell Parts nomineringar. 4.2 Bolagens styrelser skall bestå av samma ledamöter. 4.3 AB Bostäder skall nominera Bolagens styrelseordförande och Peab skall nominera Projektledare för Projektet (alternativt VD för Bolagen, om Parterna enligt punkt 4.4 och beslutar att tillsätta VD). Styrelseordföranden har inte utslagsröst. 4.4 Bolagen skall inledningsvis inte ha någon verkställande direktör. Om Parterna gemensamt skulle finna att behov av en verkställande direktör föreligger i något av Bolagen skall sådan utses enligt punkt Om Projektledare ej utses av Peab utan istället tillsätts av Parterna gemensamt genom extern rekrytering, skall Parterna därefter växelvis, med skifte varje år, äga rätten att nominera styrelseordförande till Bolagens styrelser. 4.6 Part äger påfordra att av denne nominerad styrelseledamot och/eller styrelsesuppleant entledigas och ersätts med annan av Parten nominerad person. 4.7 Om Part vill utnyttja sin rätt enligt punkt 4.6 skall denne, efter samråd med den andra Parten, anmäla detta till styrelsen som utan dröjsmål skall kalla till bolagsstämma för entledigande och utseende av styrelseledamot och/eller styrelsesuppleant. 4.8 Parterna är skyldiga att på varje bolagsstämma i respektive Bolag, där val eller entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant förekommer, rösta i överensstämmelse med nominering eller förslag till entledigande från den andra Parten enligt ovan. 4.9 Parterna är överens om att styrelsearvoden inte skall utgå För granskning av Bolagens årsredovisningar jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning skall Parterna gemensamt utse revisor eller revisionsbolag. Lekmannarevisor skall utses i Bolagen i den mån det erfordras enligt vid var tid gällande regelverk för AB Bostäder eller därtill kommande krav från Borås Stad. B 352

5 5. Styrelsesammanträde och beslutförhet 5.1 Styrelsen i respektive Bolag skall sammanträda en gång per kvartal och i övrigt när Part på kallar det genom skriftlig underrättelse till styrelseordföranden. Kallelse till styrelse sammanträde skall ske senast en vecka före sammanträdet om styrelseledamöterna ej överenskommer annat. 5.2 Styrelsen är beslutför endast om vardera Parten representeras av minst en av Part nominerad styrelseledamot. Vid beslutsfattande skall Parterna alltid representeras av lika antal röster. Part svarar gentemot den andre Parten för all den eller de av Parten nominerade styrelseledamöterna har erforderlig behörighet att fatta beslut i respektive fråga. 5.3 Vid förfall för en Parts ordinarie representant i styrelsen, skall av Parten nominerad och av bolagsstämman vald styrelsesuppleant inträda istället. Parterna är skyldiga tillse att av Parterna utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i möjligaste mån medverkar i styrelsens arbete och inställer sig till styrelsesammanträden. 5.4 Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och skall även i möjligaste mån deltaga vid styrelsens sammanträden. 5.5 Om inte annat anges i denna punkt 5.5 skall jäv för Parts styrelserepresentant inte anses föreligga i någon fråga avseende förhållande mellan Bolag och Part. Frågor om avtal mellan Bolag och Part skall handläggas av beslutsför styrelse enligt punkt 5.2. Med frågor om avtal jämställs därvid skiljeförfarande eller rättegång inför allmän domstol eller annat motsvarande förfarande. Part äger inte rätt att blockera Bolags beslut om att rikta krav eller liknande mot Part med anledning av avtal mellan Part och Bolaget ifråga. 6. Enighet för vissa beslut 6.1 För giltigt beslut av Bolagens styrelser, och i förekommande fall stämmobeslut, erfordras i nedan angivna frågor enighet mellan Parterna: ändring av bolagsordningen; ändring av aktiekapital, utgivande av teckningsoptioner eller konvertibler samt upptagande av vinstandelslån eller kapitalandelslån; vinstutdelning; ingående av avtal mellan Bolag och någon av Parterna eller med Part närstående bolag eller person (varvid närståendebegreppet skall ha samma innebörd som i konkurslagen), respektive ändring eller uppsägning av sådant avtal; nedläggning av Bolags rörelse eller väsentlig omstrukturering av densamma; fastställande av årsbudget för verksamheten under det närmast därpå följande räkenskapsåret med angivande av ramarna för verksamheten bland annat vad gäller investeringar och finansiering; investering, köp, eller försäljning, dock att Projektledare eller, i förekommande fall, VD enligt punkt 10.5 äger rätt att besluta om och genomföra investering inom ramen för av styrelsen fastställd budget och beslutsordning, från tid till annan; bildande, förvärv, likvidation eller försäljning av dotterbolag; firmateckningsrätt enligt punkt 7, arbetsordning för styrelsen, instruktion om rapportering till styrelsen, beslutsordning för Projektledare enligt punkt 10.6, attestinstruktioner enligt punkt. 7.4 och, i förekommande fall, VD-instruktion; pantsättning av Bolags tillgångar; borgensåtagande för annans räkning; val av revisor och i förekommande fall verkställande direktör (se punkt 4.4 ovan); ändring av Bolags affärsplan eller grunderna därför; inställande av Bolags betalningar, inledande av förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion, ansökan om Bolags försättande i konkurs eller beslut om att Bolag skall träda i likvidation, annat än i fall så skall ske enligt lag; samt 6.2 Enighet fordras även mellan Parterna såvitt avser motsvarande beslut för Dotterbolag. 7. Firmateckning 7.1 Firmateckningsrätt skall av Bolagens styrelser meddelas styrelseledamöterna två i förening av vilka Peab skall ha nominerat den ena och AB Bostäder den andra ledamoten. 7.2 Styrelsen får meddela annan person eller andra personer extern firmateckningsrätt efter enigt beslut enligt punkt Projektledaren äger inte teckna Dotterbolagets firma utan agerar med stöd av fullmakt. B 353

6 7.4 Styrelsen i respektive Bolag fastställer attestinstruktioner. 8. Finansiering 8.1 Bolagens verksamhet skall finansieras genom att Parterna 50/50 täcker de externa kostnader som uppkommer, genom aktieägartillskott eller lån till Bolagen. 8.2 Arbete som Parterna lägger ned i Projektet enligt detta Avtal skall inte belasta Bolaget utan bäras av respektive Part. 8.3 Det åligger styrelsen i Bolagen att tillse att erforderlig finansiering från tid till annan tillförsäkras respektive Bolag till de tidpunkter då så erfordras till fullföljande av Bolagens verksamhet och affärsmål. 8.4 Överskott i Bolagens verksamhet skall i första hand användas för sådana avskrivningar och nedskrivningar, som är affärsmässigt motiverade, och för sådana avsättningar till reserver och fonder, som antingen är i lag föreskrivna eller skäligen bör verkställas enligt bokföringspraxis och god redovisningssed, liksom för täckande av föregående års eventuella balanserade förlust. 8.5 Återstående överskott skall disponeras i enlighet med bolagsstämmans beslut. 9. Administration 9.1 Bolagen uppdrar åt AB Bostäder att på tills vidarebasis svara för Bolagens administration, 10. Fastighetsutveckling m m 10.1 Bolagen har ingen anställd personal eller admi nistrativ organisation. Parterna skall därför gemen samt ställa sin kompetens inom projektering, detaljplanearbete och fastighets utveckling till Bolagens förfogande för utförandet av Projektet. Om Parterna saknar viss kompetens kan Bolagen även köpa erforderliga tjänster från tredje man Styrelsen kommer att utse byggherreombud och kvalitetsansvarig. Kvalitetsansvarig skall utses externt. Besiktningsman för entreprenaden skall vid senare tillfälle utses av Parterna gemensamt Peab skall utföra entreprenaden för Projektet på marknadsmässiga och för båda parter godtagbara villkor För exploateringen av Fastigheterna skall Parterna gemensamt utse en projektledare för vilken båda parter har stort förtroende ( Projektledaren ). Parterna är överens om att projektledarrollen är en gemensam viktig funktion för Parternas samarbete enligt detta Avtal. För det fall VD utses i något Bolag enligt punkt skall VD överta projektledarens uppgifter enligt vad som beskrivs i denna punkt 10.5 och i detta Avtal i övrigt. Projektledaren skall vid var tid agera enligt de fullmakter och instruktioner som Styrelsen meddelar Parterna har överenskommit att skriftliga instruktioner/beslutsordning för Projektledaren, skall upprättas av styrelsen i respektive Bolag om endera Part så begär. 11. Avyttring 11.1 Avyttring efter fastighetsutveelding Samägandet enligt detta Avtal är avsett att vara tidsbegränsat, och avsikten är att avyttring av Holdingbolaget/Dotterbolaget/Fastighetema skall ske i anslutning till Måldagen, på sätt som närmare beskrivs i denna punkt Parterna överenskommer härmed att vardera Part äger rätt att under 90 dagar från Måldagen genom skriftligt meddelande enligt punkt 17 ( Avyttringsmeddelandet ) påkalla att samägandet av vecklas, varvid sådan avveckling skall verkställas vid tidpunkt som inträffar senast 60 dagar efter att Avyttringsmeddelandet överlämnats enligt punkt 17 ( Avvecklingsdagen ), På Avvecklingsdagen skall ingås (a) överlåtelseavtal för överlåtelsen av Holdingbolaget/Dotterbolaget/Fastigheterna från säljaren (se nedan) till köparen (se nedan); (b) köpekontrakt och i förekommande fall avtal om fastighetsreglering avseende överlåtelsen av Dotterbolaget Fastigheter till Dotterbolaget samt (c) entreprenadavtal med Peab Sverige AB för Projektet. (gemensamt Avtalen ). Avtalen skall motsvara de slutliga avtalsutkast som framtagits enligt punkt 3.4 (d) ovan, med de kompletteringar som Parterna i förekommande fall överenskommit om Inför påbörjande av byggnation skall lämpligt försäkringsskydd upphandlas av Bolagen. B 354

7 Avvecklingen av samägandet skall ske på endera av följande tre sätt, som äger företräde i angiven turordning. (a) att AB Bostäder köper ut Peab; (b) att Peab köper ut AB Bostäder; eller (c) att Parterna avyttrar Hoklingbolaget/Dotterholaget/Fastigheterna externt. Avyttring skall ske enligt alternativ (a) om endera part påkallar detta i Avyttringsmeddelandet, annars skall avyttring ske enligt alternativ (b) om endera part påkallar detta i Avyttringsmeddelandet. Om varken alternativ (a) eller (b) har påkallats i Avyttringsmeddelandet skall avvecklingen ske enligt alternativ (c) Avyttring vid avbrutet projekt Om Projektet avbryts innan Måldagen, eller om tidsfristen enligt punkt 3.5 löper ut innan Måldagen har inträffat, skall Peab ha rätt att förvärva AB Bostäders Aktier samt ha rätt att förvärva AB Bostäders Fastigheter ( Peabs Lösenrätt ) till köpeskilling motsvarande på Aktierna belöpande andel av Bolagens eget kapital, varvid angiven beräkning Parterna emellan skall göras som om alla av Bolagen havda kostnader inom ramen för Projektet hade aktiverats i Bolagens balansräkningar Extern avyttring 11.4 Om extern avyttring skall ske enligt detta Avtal skall Parterna genomföra sådan avyttring genom det avyttringsalternativ som ger högsta köpeskilling för Parterna. 12. Avtalstid 12.1 Detta Avtal skall gälla från att det undertecknats av Parterna. Avtalet skall gälla till dess att Projektet och samverkan enligt detta Avtal har slutförts och Parternas respektive åtaganden enligt Avtalet har fullgjorts alternativt att Avtalet avvecklas enligt vad som ovan anges i punkt Insyn, sekretess och offentliggörande 13.1 Envar av Parterna äger rätt till full insyn i Bolagens verksamhet, innefattande bland annat rätt att ta del av böcker, räkenskaper, databaser och andra handlingar och uppgifter som rör verksamheten samt att i förekommande fall erhålla upplysningar från Bolagens externa förvaltare. Parterna förbinder sig att inte utöva denna rätt till insyn i syfte att erhålla konkurrensfördelar för sig eller närstående bolag på Bolagens bekostnad Part är skyldig att under detta Avtals giltighetstid och ett år därefter behandla all information Part mottagit angående Bolagens eller den andra Partens tekniska och affärsmässiga kunnande samt affärsförhållanden konfidentiellt och att inte utlämna sådan information till utomstående. Part skall tillse att av Parten utsedda representanter och Partens anställda som får ta del av nämnd information iakttar nämnd sekretess. Parterna äger dock utlämna sådan information till allmänheten och aktieägarna som följer av Parts noteringsavtal eller andra tillämpliga regelverk. Part äger vidare lämna de uppgifter och handlingar som följer av tvingande lag eller föreskrift eller myndighets beslut. Peab är medvetet om att AB Bostäder omfattas av regler om handlingsoffentlighet och sekretess Parterna skall i samråd utforma och offentliggöra information angående transaktionen enligt detta Avtal. 14. Parternas kännetecken 14.1 Varken detta Avtal eller andra avtal mellan Parterna ger Peab eller AB Bostäder någon rätt till varandras kännetecknen. 15 Skadestånd 15.1 Part som gör sig skyldig till brott mot detta Avtal skall, oberoende av om avtalet sägs upp eller inte och oberoende av om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, gottgöra Bolagen och den andra Parten den skada, som uppkommit genom avtalsbrottet. 16 Lojalitet m m 16.1 Parterna förbinder sig att så länge detta Avtal gäller inte företa någon åtgärd som menligt kan påverka den andra Partens rätt enligt detta Avtal. Denna punkt skall äga tillämpning även efter hävning av detta Avtal, så länge båda parter är aktieägare och inlösenfråga kan aktualiseras. 17. Meddelanden 17.1 Meddelanden i anledning av detta Avtal skall, för att äga giltighet mellan Parterna, ske skriftligen och skickas med bud, rekommenderat brev eller telefax till motpartens nedanstående adress och faxnummer. Peab: Peab Sverige AB, Region Bostad, Att: Peter Bellevik Anders Perssonsgatan 2, Göteborg Telefax: B 355

8 AB Bostäder: AB Bostäder i Borås Att: Sven Liljegren Österlånggatan 17, Box 407, Borås Telefax: I båda fall med kopia till: Mannheimer Swartling Advokatbyrå Advokat Jesper Prytz Box 2235, Göteborg Telefax: Meddelande skall anses ha kommit mottagaren tillhanda: om avlämnat med bud: vid överlämnandet; om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; eller om avsänt med telefax: vid mottagandet av faxkopian om meddelandet är avsänt inom kontorstid, annars nästkommande arbetsdag Ändring av adress eller faxnummer skall meddelas motparten på sätt som föreskrivs i denna punkt. 18. Övriga bestämmelser 18.1 Varje aktie i Holdingbolag och Dotterbolag skall förses med påskrift av följande lydelse: Enligt aktieägaravtal mellan ägaren av dessa aktier och övriga aktieägare i bolaget, får dessa aktier inte övergå till tredje man på annat sätt än som följer av aktieägaravtalet Vad i detta Avtal föreskrivs om de aktier som Parterna nu äger skall äga motsvarande tillämpning på samtliga aktier, konvertibler, teckningsoptioner, teckningsrättsbevis, delbevis och interimsbevis samt andra instrument som representerar rätt att utfå aktie i Holdingbolag som Parterna under avtalstiden kan komma att förvärva Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas eller pantsättas om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal. 19 Återgångsvillkor 19.1 Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att Kommunfullmäktige i Borås godkänner detta Avtal genom beslut som vinner laga kraft. Om villkoret inte blivit uppfyllt inom sex månader från dagen för detta Avtals ingående, äger vardera Part rätt att påkalla återgång av Avtalet. I sådant fall skall alla fullgjorda prestationer rörande respektive Bolag återgå och parterna skall inte ha några anspråk på varandra i relation därtill. 20. Tvist 20.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal skall avgöras genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfar ande. Vid skiljeförfarandet skall rättegångsbalkens regler om omröstning och fördelning av rättegångskostnader gälla Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Borås den 30 april 2010 AB BOSTÄDER I BORÅS Sven Wergård Sven Liljegren Borås den 30 april 2010 PEAB SVERIGE AB Peter Bellevik, enligt fullmakt Bilagor: Bilaga 1.2 Akteöverlåtelseavtal - förvärv av Holdingbolaget Bilaga 1.3 Utkast till revers Bilaga 3.1 Bolagsordning för bolagen Bilagorna finns tillgängliga hos AB Bostäder Tfn Tillägg till och ändringar i detta Avtal skall vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att bli gällande mellan Parterna. B 356

9 Nr 69 Regler för parkeringsköp i samband med bygglov Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Ärendet Borås kommuns Parkerings AB begär en översyn av Borås Stads regler för parkeringsköp i samband med bygglov. Anledningen är att byggkostnaderna har utvecklats betydligt snabbare än beräkningsgrunden för friköpsbeloppet vid parkeringsköp. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade om nya avtalsoch handläggningsprinciper för parkeringsköp i Borås kommun. Vid om- och nybyggnationer har fastighetsägare enligt Plan- och bygglagen skyldighet att anordna lämpligt utrymme för parkering av fordon på tomten eller i närheten av denna. Den s k parkeringsnormen styr hur många parkeringsplatser som erfordras. Om inte fastighetsägaren kan avsätta de ytor eller vidta de byggnadsåtgärder som krävs kan han i stället teckna avtal med annan fastighetsägare (ex kommunen) som mot ekonomisk ersättning tar över skyldigheten att anordna erforderligt antal parkeringsplatser, s k parkeringsköpavtal. Parkeringsköpet innebär att fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats till kommunen och får möjlighet att hyra motsvarande antal bilplatser. Någon skyldighet för fastighetsägaren att hyra bilplats finns inte. Friköpsbeloppens storlek beror på vilken sorts anläggning som avses. För parkeringshus/parkeringsdäck är friköpsbeloppet f n 2 basbelopp och för en markparkeringsplats är friköpsbeloppet 1 basbelopp. Utredning Syftet med parkeringsköpet är att det i princip skall täcka investeringsutgiften för uppförandet av parkeringsplatserna. Därutöver tillkommer frivilligheten att hyra bilplats till marknadspris. Sedan de nya reglerna infördes 1993 har basbeloppets förändring varit ca 20 % medan ett genomsnitt av byggnadsproduktionsindex, BPI och faktorprisindex för byggnader, FPI ökat med ca 75 % under motsvarande period. I praktiken bedömer Parkeringsbolaget produktionskostnaden till ca 175 tkr per bilplats i P-hus. Detta motsvarar drygt 4 prisbasbelopp En genomgång av några större kommuners villkor för parkeringsköp visar på lite olika hantering. Umeå kommun har två basbelopp med KPI-indexering vilket innebär 118 tkr per bilplats. Örebros friköpsbelopp följer kostnaden för utbyggnad av garageplats i parkeringshus vilket innebär ca 200 tkr per plats. Några andra kommuner såsom Halmstad, Sundsvall och Linköping har i dagsläget två prisbasbelopp men samtliga uppger behov av att höja nivån. Förslag Kommunstyrelsen anser liksom parkeringsbolaget att det finns skäl att höja ersättningsnivån för parkeringsköp i Borås Stad om syftet även fortsättningsvis skall vara att parkeringsköpet i princip skall täcka investeringsutgiften för att uppföra en parkeringsplats. Samtidigt måste en avvägning göras gentemot attraktiviteten att nyproducera lägenheter och verksamhetslokaler i Borås. Nivån får inte vara så hög att denna kostnad hämmar en positiv utveckling av staden. Kommunstyrelsen bedömer därför att en ökning av friköpsbeloppet för parkeringsköp från dagens 2 prisbasbelopp till 4 prisbasbelopp är rimlig. Detta innebär att friköpsbeloppet kommer att uppgå till ca 170 tkr per bilplats och är då i nivå med dagens förväntade produktionskostnad på 175 tkr. Något separat friköpsbelopp för markparkeringsplats föreslås ej. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Friköpsbeloppet vid parkeringsköp höjs till enhetliga 4 prisbasbelopp per bilplats. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Christer Johansson B 357

10 Från Borås Kommuns Parkeringsbolag Till Kommunstyrelsen Behov av översyn av Borås Stads regler för parkeringsköp i samband med bygglov Nuvarande regler och villkor vid parkeringsköp antogs av Kommunfullmäktige Dessa utarbetades av Kommunledningskansliet under medverkan av Parkeringsbolaget. Eftersom en lång tid har gått med oförändrade villkor finns behov av en översyn av dessa. Parkeringsköpsreglerna i korthet I ny- och ombyggnadsprojekt har en byggherre möjlighet att istället för att på egen tomt tillskapa de bilplatser som Byggnadsnämnden kräver låta Borås Stad genom Parkeringsbolaget uppföra dessa. Parkeringsköpsavtal kan tecknas om staden har, eller inom fem år planerar bygga, en anläggning inom rimligt avstånd från den aktuella fastigheten. Friköpsbeloppet per bilplats är ett eller två basbelopp (1 basbelopp är fn kronor) beroende på om behovet skall lösas i ett p-hus eller i en enklare lösning ofta perifert beläget i city. Avtalade belopp skall betalas till Kommunstyrelsen som har dessa medel redovisade på konto vid sidan av stadens redovisning. Man kan på sätt och vis påstå att de inbetalda medlen är fastighetsägarens i avvaktan på att bilplatserna tillskapats. När det är aktuellt att med hjälp av parkeringsköpsmedlen bygga en p-anläggning be gär Parkeringsbolaget sådana medel hos Kommunstyrelsen. Detta sker utifrån ett av tal som tecknades 1992 mellan Kommunstyrelsen och Parkeringsbolaget där bolaget åtar sig att bygga de bilplatser varom parkeringsköpsavtal tecknas. Parkeringsbolagets egna principer vid finansieringen av p-anläggningar har varit att begära sådana medel endast då projekten gett ett bidrag till att lösa avtalade p-köp. I några fall har bolaget likväl avstått från p-köpsmedel då det varit möjligt att lösa finansieringen med egna medel. Bara i två projekt har bolaget utnyttjat p-köpsmedel, 13 mnkr i Nybrons p-hus år 1993 och 1,5 mnkr till markparkeringsplatsen vid Arlahuset år Staden har själv utnyttjat 0,8 mnkr som bidrag till investeringen i en ny p-plats vid Resecentrum. Tillgängliga p-köpsmedel 31 december 2006 uppgick de till ca 6,5 mnkr. Till detta belopp kommer ett ännu inte av Kommunstyrelsen faktuererat belopp på tkr. Behov av bättre förräntning av inbetalda p-köpsmedel Förräntningen hos Kommunstyrelsen har alltsedan starten 1992 skett med den sk internräntan. År 2006 var den 2 %. Detta är en låg förräntning som i praktiken medför att värdet av de inbetalda medlen urholkas samtidigt som byggkostnaderna ökar kraftigt. De nu tillgängliga medlen på 6,5 mnkr och som inbetaldas redan under 1980-talet har sannolikt tappat mer än hälften i värde p g a både dålig förräntning och ökade byggkostnader. Behov av höjning av friköpsbeloppen Med tanke på byggkostnadsutvecklingen finns behov att göra en översyn av friköpsbeloppen. Medan man för 15 år sedan kunde bygga ett p-hus för ca 70 tkr per bilplats får man idag räknas med det dubbla. Om man skulle hålla jämna steg med byggkostnadsutvecklingen borde beloppen alltså beloppen höjas med i storleksordningen 100 %. Parkeringsbolaget anser att en uppjustering är angelägen om institutet med friköp skall ha en reell funktion vid finansieringen av nya p-anläggningar. Alternativet till p-köp är att staden med skattemedel löser enskilda fastighetsägares parkeringsbehov. Parkeringsbolaget bildades ursprungligen med syftet att bygga nya p-anläggningar, delvis med p-köpsmedel. Nyexploaterings- och ombyggnadsintresset har under många år varit begränsat i Borås city men har ökat kraftigt de senaste åren. Detta medför behov av nya p-anläggningar under kommande år som ersättning för dom uppskattningsvis bilplatser på markparkeringar som står inför exploatering eller annan användning. I många fall kan förutses att p-köpsavtal kommer att tecknas varför det är angeläget med en översyn av friköpsbeloppen. Avslutningsvis föreslår Parkeringsbolaget att Kommunstyrelsen gör en översyn av reglerna för parkeringsköp. BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB Harald Finlöf Carl-Johan Fridén B 358

11 B 359

12 postadress Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55 tel e-post webbplats boras.se

13 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 augusti 2010 kl i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor 4 Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (Nr 66) (Separat bilaga) 5 Svar på enkla frågor 6 Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Mats Brandt (C), Staffan Falk (MP), Lennart Andreasson (V), Annette Persson Carlsson (M), Falco Güldenpfennig (KD), Kjell Classon (S) och Kerstin Koivisto (Vägv); Introduktion till alla nyanlända (Nr 61) (Från Kommunfullmäktige 17 juni 2010) Svar på interpellation av Per Carlsson (S) till kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) om äldre människors munhälsa i Borås (Nr 62) (Från Kommunfullmäktige 17 juni 2010) Svar på interpellation av Ulf Olsson (S) till Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD); Höjd lärartäthet? (Nr 63) (Från Kommunfullmäktige 17 juni 2010) Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 (Nr 67) Konsortialavtal mellan AB Bostäder i Borås och PEAB Sverige AB för produktion av hyrsrätter på Druvefors (Nr 68) Regler för parkeringsköp i samband med bygglov (Nr 69) Maj Steen Göran Björklund

14 postadress Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55 tel e-post webbplats boras.se

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

KONSORTIALAVTAL. Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB

KONSORTIALAVTAL. Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB KONSORTIALAVTAL mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag avseende Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB 1. Parter Mellan Stockholms Stadshus AB, org

Läs mer

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr Aktieägaravtal för Öresundståg AB, org nr 556794-3492 Detta avtal har denna dag träffats mellan Region Kronoberg (LTK), org.nr 232100-0065, Landstinget i Kalmar län (KLT), org.nr 232100-0073, Region Blekinge

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL FÖR. LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr ) MELLAN. FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr ) OCH

AKTIEÄGARAVTAL FÖR. LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr ) MELLAN. FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr ) OCH AKTIEÄGARAVTAL FÖR LENNHEDEN VATTEN AB (org.nr 556765-4750) MELLAN FALU ENERGI & VATTEN AB (org.nr 556509-6731) OCH AB BORLÄNGE ENERGI (org.nr 556005-5385) INNEHÅLL 1. PARTER M.M.... 1 2. BAKGRUND OCH

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och SKL Företag AB rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. DEFINITIONER OCH TOLKNING... 1 3. Överlåtelse och Tillträde...

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan

AVSIKTSFÖRKLARING. nedan kallad kommunen å ena sidan AVSIKTSFÖRKLARING 1 PARTER Lidköpings kommun nedan kallad kommunen å ena sidan 88 Lidköping, å AB Bostäder i Lidköping(556040-9848), Box 2204, 02 Lidköping och Frenbo Sockerbruksgatan 40 Lidköping andra

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING

STYRELSENS ARBETSORDNING STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i XXXXXXXXX AB, org nr xxxxxx-xxxx, har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

HKF (5) Södertörns Renhållningsverk AB

HKF (5) Södertörns Renhållningsverk AB FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 5600 1 (5) Upprättat 1972, 1978, 1983, senast godkänt av kommunfullmäktige 1983-04-25, 145. Södertörns Renhållningsverk AB Konsortialavtal Mellan Botkyrka, Haninge och Huddinge

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-09-13 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:465 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer