19 augusti 2010 handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19 augusti 2010 handlingar"

Transkript

1 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen till Västtrafik över trafikförsörjningsplanen för 2010 (TFP 2011). Styrelsen hade inget att erinra mot Västtrafiks förslag och anförde i yttrandet att genomförandet av trafiken utöver ökningen av aktieägartillskottet även kräver 4 mnkr i infrastrukturåtgärder. Detta måste vara åtgärdat före den 11 december i år. Gatunämnden har inte tagit upp medel för detta i 2010 års budget varför ett extraanslag krävs. I det underlag som Gatukontoret överlämnat har kostnaderna beräknats uppgå till 3,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Gatunämnden tilldelas ett investeringsanslag på 3,8 miljoner kronor för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Bengt Himmelmann Nummer Namn Kostnad Nummer Övrigt Etapp Brämhults ip Brämhults ip (ingår i ovan) Östergårdsplan Marklov och markägare avtal Högagärdsgatan Skillingsgatan Melltorp Vägförening Sjöhagsvägen Marklov och markägare avtal Sandwallsgatan Borås Energi Sörmarksliden Liljebergsgatan Liljebergsgatan Högbergagatan Hestra ringväg Orkestergatan , Tosseryd Marklov och markägare avtal Sjöboskolan Sven Eriksonsgatan Trandöbron Summa

2 Nr 68 Konsortialavtal mellan AB Bostäder i Borås och PEAB Sverige AB för produktion av hyrsrätter på Druvefors Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige AB Bostäder tillskriver Kommunstyrelsen med begäran om godkännande av bilagt förslag till Konsortialavtal med PEAB Sverige AB. Avsikten med avtalet är att via gemensamt bolagsägande ta fram förslag till byggnation av hyresrätter i kvarteret Solrosen i Druvefors. Avtalet är av den karaktären att Kommunfullmäktige skall ta ställning till det i enlighet med Ägardirektivets underställningsplikt. Avtalet är framtaget av en extern advokatbyrå och kommunens stadsjurist har inget att erinra mot innehållet. Projektet skall enligt avtalet genomföras på fastigheter inom Kv Solrosen som idag dels ägs av PEAB och dels av Borås Stad. Avsikten är att dessa fastigheter sedan skall överlåtas till det gemensamma bolaget. För AB Bostäders del förutsätter affären att de får förvärva fastigheterna Solrosen 10 och 11 och Druvefors 1:1 av kommunen. Köpeskillingen för dessa fastigheter är ej fastställd men kan bedömas till ca 1 2 mnkr. Vad gäller denna del föreslås att Kommunstyrelsen, efter principgodkännande av Kommunfullmäktige, bemyndigas att besluta om fastighetsköpen. Kommunstyrelsen ser positivt på initiativet från AB Bostäder som syftar till att få fram fler efterfrågade hyresrättslägenheter i Borås och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna Konsortialavtalet mellan AB Bostäder i Borås och PEAB Sverige AB och bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om AB Bostäders köp av fastigheterna Solrosen 10 och 11 och Druvefors 1:1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Konsortialavtalet mellan AB Bostäder i Borås och PEAB Sverige AB godkänns Från AB Bostäder Borås Till Kommunstyrelsen Utvecklingsavtal med PEAB AB Bostäder har tillsammans med PEAB arbetat fram ett förslag till ett utvecklingsavtal för exploatering av delar av kvarteret Solrosen. Avsikten med avtalet är att tillsammans ta fram förslag till byggnation av hyreshus i kvarteret. Det pågår för närvarande detaljplanearbete för området. I samband med det arbetet har också framförts förslag på ett eventuellt vård- och omsorgsboende. De diskussionerna avgör om det blir två eller tre hyreshus i kvarteret. Avtalet innebär att AB Bostäder och PEAB bildar ett gemensamt ägt bolag, som dessutom kommer att äga ett dotterbolag. AB Bostäder och PEAB kommer tillsammans att projektera området och husen för nyproduktion. Avtalet reglerar dessutom att AB Bostäder i samband med byggstart kan köpa ut PEAB ur detta projekt och slutföra nyproduktionen. Avtalet förutsätter också att AB Bostäder köper fastigheterna Solrosen 10 och 11 av Borås Stad. AB Bostäder föreslår därför Kommunstyrelsen godkänna, att AB Bostäder i Borås tillsammans med PEAB bildar bolag för exploatering av delar av kvarteret Solrosen. Dessutom föreslår vi att Kommunstyrelsen godkänner att AB Bostäder förvärvar fastigheterna Solrosen 10 och 11 av Borås Stad. AB BOSTÄDER I BORÅS Sven Wergård Sven Liljegren Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om AB Bostäders köp av fastigheterna Solrosen 10 och 11 och Druvefors 1:1. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Christer Johanson B 350

3 Konsortialavtal daterat 30 april 2010 PEAB Sverige AB och AB Bostäder i Borås Exploatering av Kv Solrosen i Borås Detta Konsortialavtal ( Avtalet ) har nedan angivet datum ( Avtalsdagen ) träffats mellan: (1) PEAB SVERIGE AB org nr , med adress Förslöv, ( Peab ); och (2) AB BOSTÄDER I BORÅS org nr , med adress Box 407, Borås, ( AB Bostäder ). Peab och AB Bostäder benämns nedan gemensamt Parterna, Bakgrund A. Kv Solrosen ( Kvarteret ) är ett centralt beläget och i stora delar oexploaterat område i Borås, begränsat av Trandögatan, Stora Tvärgränd och Kjellgrensgatan. B. Parterna har beslutat att samarbeta kring exploateringen av Kvarteret för tillskapande av hyresrätter och kompletterande bebyggelse inom Kvarteret fördelat på ett antal huskroppar ( Projektet ). Parterna etablerar genom detta Avtal ett gemensamt ägande av bolaget AB Grundstenen u.ä.t. Klätterrosen Holding AB org nr ( Holdingbolaget ). Holdingbolaget skall förvärva samtliga aktier i Klätterrosen AB, org nr ( Dotterbolaget ) i enlighet med vad som anges nedan. Holdingbolaget och Dotterbolaget benämns gemensamt Bolagen. C. Peab äger, direkt eller indirekt, fastigheterna Borås Solrosen 7, 8 och 13 inom Kvarteret ( Peabs Fastigheter ). AB Bostäder har erhållit rätt att, direkt eller indirekt, förvärva fastigheterna Borås Solrosen 10 och 11 ( AB Bostäders Fastigheter ) (gemensamt Fastigheterna ). Fastigheterna skall exploateras inom ramen för Projektet och skall därför överlåtas till Dotterbolaget enligt punkt 2.1 nedan. D. Mot ovanstående bakgrund har Parterna därför träffat följande överenskommelse, som reglerar förhållandena mellan Parterna med avseende på Projektet, Fastigheterna, Dotterbolaget, Holdingbolaget och ägandet därav, 1. Bolagen 1.1 Respektive Bolags aktiekapital är vid förvärvstidpunkterna enligt nedan kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde om 100 kronor per aktie. 1.2 Svenska Standardbolag AB äger på Avtalsdagen 100 % av aktierna i Holdingbolaget ( Aktierna ). Peab äger på Avtalsdagen 100 % av aktierna i Dotterbolaget. Svenska Standardbolag AB överlåter enligt bifogat aktieöverlåtelseavtal, Bilaga 1.2, 50 procent av Aktierna till AB Bostäder och 50 procent av Aktierna till Peab för en sammanlagd köpeskilling om kronor. Holdingbolagets aktier skall därefter ägas och vara fördelade mellan Parterna enligt följande: Peab 50 procent av röster och kapital AB Bostäder 50 procent av röster och kapital 1.3 Peab skall senast 10 dagar efter att överlåtelsen enligt punkt 1.2 ovan har verkställts överlåta 100 % av aktierna i Dotterbolaget till Holdingbolaget. Överlåtelsen skall ske enligt ett motsvarande aktieöverlåtelseavtal som Bilaga 1.2, dock att Peab skall lämna sedvanliga garantier för att Dotterbolaget är ett lagerbolag som inte har bedrivit verksamhet och inte har andra tillgångar eller skulder än aktiekapital om kronor. Köpeskillingen för aktierna skall utifrån denna förutsättning vara kronor, vilket skall betalas av Holdingbolaget till Peab genom revers enligt bifogat utkast, Bilaga Parterna skall tillse att extra stämma hålls i Bola gen i samband med att förvärven genomförs enligt ovan, och att därvid nya styrelser väljs enligt detta Avtal samt nya bolagsordningar antas enligt punkt 3.1 nedan. 1.5 Parterna är ense om att, vid ökning av aktiekapi talet, envar av Parterna äger rätt att utnyttja denne tillkommande rätt att teckna aktier så att nu varande fördelning av aktierna i Holdingolaget kan bestå. Aktierna i Holdingbolaget skall ha samma röstvärde. 2 Dotterbolagets fastigheter 2.1 Projektet skall genomföras inom Fastigheterna som idag ägs av Peab till viss del och av kommunen till viss del, enligt ovan angiven bakgrund. Parterna skall verka för att avtal framförhandlas och ingås mellan Peab, kommunen och Dotterbolaget om överlåtelse av Fastigheterna till Dotterbolaget i enlighet med detta Avtal. B 351

4 3. Bolagsordning och affärsstrategi 3.1 Bolagsordningar som skall antas för Bolagen framgår av Bilaga 3.1 (a) (b). Bolagen skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla, förvalta och avyttra Fastigheterna och därigenom skapa ett så stort värde för aktieägarna som möjligt, samt idka därmed förenlig verksamhet. Om Bolagens bolagsordningar i något avseende inte överensstämmer med detta Avtal skall, Parterna emellan, Avtalet äga företräde. 3.2 Parterna är ense om att verksamheten skall bedrivas på affärsmässiga grunder och finansieras enligt vad som närmare anges i punkt 8 nedan. 3.3 Vad gäller förutsättningarna för kommande exploatering av Fastigheterna saknas idag gällande detaljplan. En väsentlig del i Parternas samverkan inom Konsortiet utgörs av att verka för att planläggning sker som medger den exploatering av Kvarteret som Parterna finner lämplig. 3.4 Samägande och samverkan enligt detta Avtal är avsett att vara tidsbegränsat. Parternas avsikten är att avyttring av Holdingbolaget/Dotterbolaget/ Fastigheterna skall ske när följande gemensamma mål har blivit uppfyllda (a) Att lagakraftvunnen detaljplan för Projektet föreligger, (b) Att beviljade bygglov för Projektet föreligger, (c) Att erforderligt projekteringsunderlag för Projektet har framtagits, (d) Att färdigförhandlade, slutliga utkast till avtal om markförvärv respektive entreprenad för Projektet föreligger mellan berörda parter. Den dag ovan angivna förutsättningar är uppfyllda benämns Måldagen. Parterna skall under avtalstiden verka för framtagande av erforderliga avtal enligt punkt 3.4 (d) ovan, liksom erforderliga överlåtelseavtal för avyttringen enligt punkt nedan på marknadsmässiga villkor. 3.5 Som en yttersta tidsbegränsning för samarbetet gäller att Måldagen skall inträffa senast den 31 december Om inte Måldagen infallit denna dag skall lösenrätt och avyttringsrätt enligt punkt 11.2 nedan träda i kraft och gälla under däri angiven tidsperiod. 4. Styrelse, revisorer m m 4.1 Bolagens styrelser skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och högst två suppleanter, varvid vardera Parten skall nominera lika många ordinarie ledamöter respektive suppleanter. Suppleant får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma Part. Parterna skall samråda innan ledamöter och suppleanter nomineras. En ordinarie styrelseledamot skall vara styrelsens ordförande. Bolagsstämman skall utse styrelseordförande för ett år i taget i enlighet med aktuell Parts nomineringar. 4.2 Bolagens styrelser skall bestå av samma ledamöter. 4.3 AB Bostäder skall nominera Bolagens styrelseordförande och Peab skall nominera Projektledare för Projektet (alternativt VD för Bolagen, om Parterna enligt punkt 4.4 och beslutar att tillsätta VD). Styrelseordföranden har inte utslagsröst. 4.4 Bolagen skall inledningsvis inte ha någon verkställande direktör. Om Parterna gemensamt skulle finna att behov av en verkställande direktör föreligger i något av Bolagen skall sådan utses enligt punkt Om Projektledare ej utses av Peab utan istället tillsätts av Parterna gemensamt genom extern rekrytering, skall Parterna därefter växelvis, med skifte varje år, äga rätten att nominera styrelseordförande till Bolagens styrelser. 4.6 Part äger påfordra att av denne nominerad styrelseledamot och/eller styrelsesuppleant entledigas och ersätts med annan av Parten nominerad person. 4.7 Om Part vill utnyttja sin rätt enligt punkt 4.6 skall denne, efter samråd med den andra Parten, anmäla detta till styrelsen som utan dröjsmål skall kalla till bolagsstämma för entledigande och utseende av styrelseledamot och/eller styrelsesuppleant. 4.8 Parterna är skyldiga att på varje bolagsstämma i respektive Bolag, där val eller entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant förekommer, rösta i överensstämmelse med nominering eller förslag till entledigande från den andra Parten enligt ovan. 4.9 Parterna är överens om att styrelsearvoden inte skall utgå För granskning av Bolagens årsredovisningar jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning skall Parterna gemensamt utse revisor eller revisionsbolag. Lekmannarevisor skall utses i Bolagen i den mån det erfordras enligt vid var tid gällande regelverk för AB Bostäder eller därtill kommande krav från Borås Stad. B 352

5 5. Styrelsesammanträde och beslutförhet 5.1 Styrelsen i respektive Bolag skall sammanträda en gång per kvartal och i övrigt när Part på kallar det genom skriftlig underrättelse till styrelseordföranden. Kallelse till styrelse sammanträde skall ske senast en vecka före sammanträdet om styrelseledamöterna ej överenskommer annat. 5.2 Styrelsen är beslutför endast om vardera Parten representeras av minst en av Part nominerad styrelseledamot. Vid beslutsfattande skall Parterna alltid representeras av lika antal röster. Part svarar gentemot den andre Parten för all den eller de av Parten nominerade styrelseledamöterna har erforderlig behörighet att fatta beslut i respektive fråga. 5.3 Vid förfall för en Parts ordinarie representant i styrelsen, skall av Parten nominerad och av bolagsstämman vald styrelsesuppleant inträda istället. Parterna är skyldiga tillse att av Parterna utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i möjligaste mån medverkar i styrelsens arbete och inställer sig till styrelsesammanträden. 5.4 Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och skall även i möjligaste mån deltaga vid styrelsens sammanträden. 5.5 Om inte annat anges i denna punkt 5.5 skall jäv för Parts styrelserepresentant inte anses föreligga i någon fråga avseende förhållande mellan Bolag och Part. Frågor om avtal mellan Bolag och Part skall handläggas av beslutsför styrelse enligt punkt 5.2. Med frågor om avtal jämställs därvid skiljeförfarande eller rättegång inför allmän domstol eller annat motsvarande förfarande. Part äger inte rätt att blockera Bolags beslut om att rikta krav eller liknande mot Part med anledning av avtal mellan Part och Bolaget ifråga. 6. Enighet för vissa beslut 6.1 För giltigt beslut av Bolagens styrelser, och i förekommande fall stämmobeslut, erfordras i nedan angivna frågor enighet mellan Parterna: ändring av bolagsordningen; ändring av aktiekapital, utgivande av teckningsoptioner eller konvertibler samt upptagande av vinstandelslån eller kapitalandelslån; vinstutdelning; ingående av avtal mellan Bolag och någon av Parterna eller med Part närstående bolag eller person (varvid närståendebegreppet skall ha samma innebörd som i konkurslagen), respektive ändring eller uppsägning av sådant avtal; nedläggning av Bolags rörelse eller väsentlig omstrukturering av densamma; fastställande av årsbudget för verksamheten under det närmast därpå följande räkenskapsåret med angivande av ramarna för verksamheten bland annat vad gäller investeringar och finansiering; investering, köp, eller försäljning, dock att Projektledare eller, i förekommande fall, VD enligt punkt 10.5 äger rätt att besluta om och genomföra investering inom ramen för av styrelsen fastställd budget och beslutsordning, från tid till annan; bildande, förvärv, likvidation eller försäljning av dotterbolag; firmateckningsrätt enligt punkt 7, arbetsordning för styrelsen, instruktion om rapportering till styrelsen, beslutsordning för Projektledare enligt punkt 10.6, attestinstruktioner enligt punkt. 7.4 och, i förekommande fall, VD-instruktion; pantsättning av Bolags tillgångar; borgensåtagande för annans räkning; val av revisor och i förekommande fall verkställande direktör (se punkt 4.4 ovan); ändring av Bolags affärsplan eller grunderna därför; inställande av Bolags betalningar, inledande av förfarande enligt lagen om företagsrekonstruktion, ansökan om Bolags försättande i konkurs eller beslut om att Bolag skall träda i likvidation, annat än i fall så skall ske enligt lag; samt 6.2 Enighet fordras även mellan Parterna såvitt avser motsvarande beslut för Dotterbolag. 7. Firmateckning 7.1 Firmateckningsrätt skall av Bolagens styrelser meddelas styrelseledamöterna två i förening av vilka Peab skall ha nominerat den ena och AB Bostäder den andra ledamoten. 7.2 Styrelsen får meddela annan person eller andra personer extern firmateckningsrätt efter enigt beslut enligt punkt Projektledaren äger inte teckna Dotterbolagets firma utan agerar med stöd av fullmakt. B 353

6 7.4 Styrelsen i respektive Bolag fastställer attestinstruktioner. 8. Finansiering 8.1 Bolagens verksamhet skall finansieras genom att Parterna 50/50 täcker de externa kostnader som uppkommer, genom aktieägartillskott eller lån till Bolagen. 8.2 Arbete som Parterna lägger ned i Projektet enligt detta Avtal skall inte belasta Bolaget utan bäras av respektive Part. 8.3 Det åligger styrelsen i Bolagen att tillse att erforderlig finansiering från tid till annan tillförsäkras respektive Bolag till de tidpunkter då så erfordras till fullföljande av Bolagens verksamhet och affärsmål. 8.4 Överskott i Bolagens verksamhet skall i första hand användas för sådana avskrivningar och nedskrivningar, som är affärsmässigt motiverade, och för sådana avsättningar till reserver och fonder, som antingen är i lag föreskrivna eller skäligen bör verkställas enligt bokföringspraxis och god redovisningssed, liksom för täckande av föregående års eventuella balanserade förlust. 8.5 Återstående överskott skall disponeras i enlighet med bolagsstämmans beslut. 9. Administration 9.1 Bolagen uppdrar åt AB Bostäder att på tills vidarebasis svara för Bolagens administration, 10. Fastighetsutveckling m m 10.1 Bolagen har ingen anställd personal eller admi nistrativ organisation. Parterna skall därför gemen samt ställa sin kompetens inom projektering, detaljplanearbete och fastighets utveckling till Bolagens förfogande för utförandet av Projektet. Om Parterna saknar viss kompetens kan Bolagen även köpa erforderliga tjänster från tredje man Styrelsen kommer att utse byggherreombud och kvalitetsansvarig. Kvalitetsansvarig skall utses externt. Besiktningsman för entreprenaden skall vid senare tillfälle utses av Parterna gemensamt Peab skall utföra entreprenaden för Projektet på marknadsmässiga och för båda parter godtagbara villkor För exploateringen av Fastigheterna skall Parterna gemensamt utse en projektledare för vilken båda parter har stort förtroende ( Projektledaren ). Parterna är överens om att projektledarrollen är en gemensam viktig funktion för Parternas samarbete enligt detta Avtal. För det fall VD utses i något Bolag enligt punkt skall VD överta projektledarens uppgifter enligt vad som beskrivs i denna punkt 10.5 och i detta Avtal i övrigt. Projektledaren skall vid var tid agera enligt de fullmakter och instruktioner som Styrelsen meddelar Parterna har överenskommit att skriftliga instruktioner/beslutsordning för Projektledaren, skall upprättas av styrelsen i respektive Bolag om endera Part så begär. 11. Avyttring 11.1 Avyttring efter fastighetsutveelding Samägandet enligt detta Avtal är avsett att vara tidsbegränsat, och avsikten är att avyttring av Holdingbolaget/Dotterbolaget/Fastighetema skall ske i anslutning till Måldagen, på sätt som närmare beskrivs i denna punkt Parterna överenskommer härmed att vardera Part äger rätt att under 90 dagar från Måldagen genom skriftligt meddelande enligt punkt 17 ( Avyttringsmeddelandet ) påkalla att samägandet av vecklas, varvid sådan avveckling skall verkställas vid tidpunkt som inträffar senast 60 dagar efter att Avyttringsmeddelandet överlämnats enligt punkt 17 ( Avvecklingsdagen ), På Avvecklingsdagen skall ingås (a) överlåtelseavtal för överlåtelsen av Holdingbolaget/Dotterbolaget/Fastigheterna från säljaren (se nedan) till köparen (se nedan); (b) köpekontrakt och i förekommande fall avtal om fastighetsreglering avseende överlåtelsen av Dotterbolaget Fastigheter till Dotterbolaget samt (c) entreprenadavtal med Peab Sverige AB för Projektet. (gemensamt Avtalen ). Avtalen skall motsvara de slutliga avtalsutkast som framtagits enligt punkt 3.4 (d) ovan, med de kompletteringar som Parterna i förekommande fall överenskommit om Inför påbörjande av byggnation skall lämpligt försäkringsskydd upphandlas av Bolagen. B 354

7 Avvecklingen av samägandet skall ske på endera av följande tre sätt, som äger företräde i angiven turordning. (a) att AB Bostäder köper ut Peab; (b) att Peab köper ut AB Bostäder; eller (c) att Parterna avyttrar Hoklingbolaget/Dotterholaget/Fastigheterna externt. Avyttring skall ske enligt alternativ (a) om endera part påkallar detta i Avyttringsmeddelandet, annars skall avyttring ske enligt alternativ (b) om endera part påkallar detta i Avyttringsmeddelandet. Om varken alternativ (a) eller (b) har påkallats i Avyttringsmeddelandet skall avvecklingen ske enligt alternativ (c) Avyttring vid avbrutet projekt Om Projektet avbryts innan Måldagen, eller om tidsfristen enligt punkt 3.5 löper ut innan Måldagen har inträffat, skall Peab ha rätt att förvärva AB Bostäders Aktier samt ha rätt att förvärva AB Bostäders Fastigheter ( Peabs Lösenrätt ) till köpeskilling motsvarande på Aktierna belöpande andel av Bolagens eget kapital, varvid angiven beräkning Parterna emellan skall göras som om alla av Bolagen havda kostnader inom ramen för Projektet hade aktiverats i Bolagens balansräkningar Extern avyttring 11.4 Om extern avyttring skall ske enligt detta Avtal skall Parterna genomföra sådan avyttring genom det avyttringsalternativ som ger högsta köpeskilling för Parterna. 12. Avtalstid 12.1 Detta Avtal skall gälla från att det undertecknats av Parterna. Avtalet skall gälla till dess att Projektet och samverkan enligt detta Avtal har slutförts och Parternas respektive åtaganden enligt Avtalet har fullgjorts alternativt att Avtalet avvecklas enligt vad som ovan anges i punkt Insyn, sekretess och offentliggörande 13.1 Envar av Parterna äger rätt till full insyn i Bolagens verksamhet, innefattande bland annat rätt att ta del av böcker, räkenskaper, databaser och andra handlingar och uppgifter som rör verksamheten samt att i förekommande fall erhålla upplysningar från Bolagens externa förvaltare. Parterna förbinder sig att inte utöva denna rätt till insyn i syfte att erhålla konkurrensfördelar för sig eller närstående bolag på Bolagens bekostnad Part är skyldig att under detta Avtals giltighetstid och ett år därefter behandla all information Part mottagit angående Bolagens eller den andra Partens tekniska och affärsmässiga kunnande samt affärsförhållanden konfidentiellt och att inte utlämna sådan information till utomstående. Part skall tillse att av Parten utsedda representanter och Partens anställda som får ta del av nämnd information iakttar nämnd sekretess. Parterna äger dock utlämna sådan information till allmänheten och aktieägarna som följer av Parts noteringsavtal eller andra tillämpliga regelverk. Part äger vidare lämna de uppgifter och handlingar som följer av tvingande lag eller föreskrift eller myndighets beslut. Peab är medvetet om att AB Bostäder omfattas av regler om handlingsoffentlighet och sekretess Parterna skall i samråd utforma och offentliggöra information angående transaktionen enligt detta Avtal. 14. Parternas kännetecken 14.1 Varken detta Avtal eller andra avtal mellan Parterna ger Peab eller AB Bostäder någon rätt till varandras kännetecknen. 15 Skadestånd 15.1 Part som gör sig skyldig till brott mot detta Avtal skall, oberoende av om avtalet sägs upp eller inte och oberoende av om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, gottgöra Bolagen och den andra Parten den skada, som uppkommit genom avtalsbrottet. 16 Lojalitet m m 16.1 Parterna förbinder sig att så länge detta Avtal gäller inte företa någon åtgärd som menligt kan påverka den andra Partens rätt enligt detta Avtal. Denna punkt skall äga tillämpning även efter hävning av detta Avtal, så länge båda parter är aktieägare och inlösenfråga kan aktualiseras. 17. Meddelanden 17.1 Meddelanden i anledning av detta Avtal skall, för att äga giltighet mellan Parterna, ske skriftligen och skickas med bud, rekommenderat brev eller telefax till motpartens nedanstående adress och faxnummer. Peab: Peab Sverige AB, Region Bostad, Att: Peter Bellevik Anders Perssonsgatan 2, Göteborg Telefax: B 355

8 AB Bostäder: AB Bostäder i Borås Att: Sven Liljegren Österlånggatan 17, Box 407, Borås Telefax: I båda fall med kopia till: Mannheimer Swartling Advokatbyrå Advokat Jesper Prytz Box 2235, Göteborg Telefax: Meddelande skall anses ha kommit mottagaren tillhanda: om avlämnat med bud: vid överlämnandet; om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; eller om avsänt med telefax: vid mottagandet av faxkopian om meddelandet är avsänt inom kontorstid, annars nästkommande arbetsdag Ändring av adress eller faxnummer skall meddelas motparten på sätt som föreskrivs i denna punkt. 18. Övriga bestämmelser 18.1 Varje aktie i Holdingbolag och Dotterbolag skall förses med påskrift av följande lydelse: Enligt aktieägaravtal mellan ägaren av dessa aktier och övriga aktieägare i bolaget, får dessa aktier inte övergå till tredje man på annat sätt än som följer av aktieägaravtalet Vad i detta Avtal föreskrivs om de aktier som Parterna nu äger skall äga motsvarande tillämpning på samtliga aktier, konvertibler, teckningsoptioner, teckningsrättsbevis, delbevis och interimsbevis samt andra instrument som representerar rätt att utfå aktie i Holdingbolag som Parterna under avtalstiden kan komma att förvärva Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas eller pantsättas om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal. 19 Återgångsvillkor 19.1 Detta Avtal är för sin giltighet beroende av att Kommunfullmäktige i Borås godkänner detta Avtal genom beslut som vinner laga kraft. Om villkoret inte blivit uppfyllt inom sex månader från dagen för detta Avtals ingående, äger vardera Part rätt att påkalla återgång av Avtalet. I sådant fall skall alla fullgjorda prestationer rörande respektive Bolag återgå och parterna skall inte ha några anspråk på varandra i relation därtill. 20. Tvist 20.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal skall avgöras genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfar ande. Vid skiljeförfarandet skall rättegångsbalkens regler om omröstning och fördelning av rättegångskostnader gälla Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Borås den 30 april 2010 AB BOSTÄDER I BORÅS Sven Wergård Sven Liljegren Borås den 30 april 2010 PEAB SVERIGE AB Peter Bellevik, enligt fullmakt Bilagor: Bilaga 1.2 Akteöverlåtelseavtal - förvärv av Holdingbolaget Bilaga 1.3 Utkast till revers Bilaga 3.1 Bolagsordning för bolagen Bilagorna finns tillgängliga hos AB Bostäder Tfn Tillägg till och ändringar i detta Avtal skall vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att bli gällande mellan Parterna. B 356

9 Nr 69 Regler för parkeringsköp i samband med bygglov Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Ärendet Borås kommuns Parkerings AB begär en översyn av Borås Stads regler för parkeringsköp i samband med bygglov. Anledningen är att byggkostnaderna har utvecklats betydligt snabbare än beräkningsgrunden för friköpsbeloppet vid parkeringsköp. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade om nya avtalsoch handläggningsprinciper för parkeringsköp i Borås kommun. Vid om- och nybyggnationer har fastighetsägare enligt Plan- och bygglagen skyldighet att anordna lämpligt utrymme för parkering av fordon på tomten eller i närheten av denna. Den s k parkeringsnormen styr hur många parkeringsplatser som erfordras. Om inte fastighetsägaren kan avsätta de ytor eller vidta de byggnadsåtgärder som krävs kan han i stället teckna avtal med annan fastighetsägare (ex kommunen) som mot ekonomisk ersättning tar över skyldigheten att anordna erforderligt antal parkeringsplatser, s k parkeringsköpavtal. Parkeringsköpet innebär att fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats till kommunen och får möjlighet att hyra motsvarande antal bilplatser. Någon skyldighet för fastighetsägaren att hyra bilplats finns inte. Friköpsbeloppens storlek beror på vilken sorts anläggning som avses. För parkeringshus/parkeringsdäck är friköpsbeloppet f n 2 basbelopp och för en markparkeringsplats är friköpsbeloppet 1 basbelopp. Utredning Syftet med parkeringsköpet är att det i princip skall täcka investeringsutgiften för uppförandet av parkeringsplatserna. Därutöver tillkommer frivilligheten att hyra bilplats till marknadspris. Sedan de nya reglerna infördes 1993 har basbeloppets förändring varit ca 20 % medan ett genomsnitt av byggnadsproduktionsindex, BPI och faktorprisindex för byggnader, FPI ökat med ca 75 % under motsvarande period. I praktiken bedömer Parkeringsbolaget produktionskostnaden till ca 175 tkr per bilplats i P-hus. Detta motsvarar drygt 4 prisbasbelopp En genomgång av några större kommuners villkor för parkeringsköp visar på lite olika hantering. Umeå kommun har två basbelopp med KPI-indexering vilket innebär 118 tkr per bilplats. Örebros friköpsbelopp följer kostnaden för utbyggnad av garageplats i parkeringshus vilket innebär ca 200 tkr per plats. Några andra kommuner såsom Halmstad, Sundsvall och Linköping har i dagsläget två prisbasbelopp men samtliga uppger behov av att höja nivån. Förslag Kommunstyrelsen anser liksom parkeringsbolaget att det finns skäl att höja ersättningsnivån för parkeringsköp i Borås Stad om syftet även fortsättningsvis skall vara att parkeringsköpet i princip skall täcka investeringsutgiften för att uppföra en parkeringsplats. Samtidigt måste en avvägning göras gentemot attraktiviteten att nyproducera lägenheter och verksamhetslokaler i Borås. Nivån får inte vara så hög att denna kostnad hämmar en positiv utveckling av staden. Kommunstyrelsen bedömer därför att en ökning av friköpsbeloppet för parkeringsköp från dagens 2 prisbasbelopp till 4 prisbasbelopp är rimlig. Detta innebär att friköpsbeloppet kommer att uppgå till ca 170 tkr per bilplats och är då i nivå med dagens förväntade produktionskostnad på 175 tkr. Något separat friköpsbelopp för markparkeringsplats föreslås ej. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Friköpsbeloppet vid parkeringsköp höjs till enhetliga 4 prisbasbelopp per bilplats. KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Christer Johansson B 357

10 Från Borås Kommuns Parkeringsbolag Till Kommunstyrelsen Behov av översyn av Borås Stads regler för parkeringsköp i samband med bygglov Nuvarande regler och villkor vid parkeringsköp antogs av Kommunfullmäktige Dessa utarbetades av Kommunledningskansliet under medverkan av Parkeringsbolaget. Eftersom en lång tid har gått med oförändrade villkor finns behov av en översyn av dessa. Parkeringsköpsreglerna i korthet I ny- och ombyggnadsprojekt har en byggherre möjlighet att istället för att på egen tomt tillskapa de bilplatser som Byggnadsnämnden kräver låta Borås Stad genom Parkeringsbolaget uppföra dessa. Parkeringsköpsavtal kan tecknas om staden har, eller inom fem år planerar bygga, en anläggning inom rimligt avstånd från den aktuella fastigheten. Friköpsbeloppet per bilplats är ett eller två basbelopp (1 basbelopp är fn kronor) beroende på om behovet skall lösas i ett p-hus eller i en enklare lösning ofta perifert beläget i city. Avtalade belopp skall betalas till Kommunstyrelsen som har dessa medel redovisade på konto vid sidan av stadens redovisning. Man kan på sätt och vis påstå att de inbetalda medlen är fastighetsägarens i avvaktan på att bilplatserna tillskapats. När det är aktuellt att med hjälp av parkeringsköpsmedlen bygga en p-anläggning be gär Parkeringsbolaget sådana medel hos Kommunstyrelsen. Detta sker utifrån ett av tal som tecknades 1992 mellan Kommunstyrelsen och Parkeringsbolaget där bolaget åtar sig att bygga de bilplatser varom parkeringsköpsavtal tecknas. Parkeringsbolagets egna principer vid finansieringen av p-anläggningar har varit att begära sådana medel endast då projekten gett ett bidrag till att lösa avtalade p-köp. I några fall har bolaget likväl avstått från p-köpsmedel då det varit möjligt att lösa finansieringen med egna medel. Bara i två projekt har bolaget utnyttjat p-köpsmedel, 13 mnkr i Nybrons p-hus år 1993 och 1,5 mnkr till markparkeringsplatsen vid Arlahuset år Staden har själv utnyttjat 0,8 mnkr som bidrag till investeringen i en ny p-plats vid Resecentrum. Tillgängliga p-köpsmedel 31 december 2006 uppgick de till ca 6,5 mnkr. Till detta belopp kommer ett ännu inte av Kommunstyrelsen faktuererat belopp på tkr. Behov av bättre förräntning av inbetalda p-köpsmedel Förräntningen hos Kommunstyrelsen har alltsedan starten 1992 skett med den sk internräntan. År 2006 var den 2 %. Detta är en låg förräntning som i praktiken medför att värdet av de inbetalda medlen urholkas samtidigt som byggkostnaderna ökar kraftigt. De nu tillgängliga medlen på 6,5 mnkr och som inbetaldas redan under 1980-talet har sannolikt tappat mer än hälften i värde p g a både dålig förräntning och ökade byggkostnader. Behov av höjning av friköpsbeloppen Med tanke på byggkostnadsutvecklingen finns behov att göra en översyn av friköpsbeloppen. Medan man för 15 år sedan kunde bygga ett p-hus för ca 70 tkr per bilplats får man idag räknas med det dubbla. Om man skulle hålla jämna steg med byggkostnadsutvecklingen borde beloppen alltså beloppen höjas med i storleksordningen 100 %. Parkeringsbolaget anser att en uppjustering är angelägen om institutet med friköp skall ha en reell funktion vid finansieringen av nya p-anläggningar. Alternativet till p-köp är att staden med skattemedel löser enskilda fastighetsägares parkeringsbehov. Parkeringsbolaget bildades ursprungligen med syftet att bygga nya p-anläggningar, delvis med p-köpsmedel. Nyexploaterings- och ombyggnadsintresset har under många år varit begränsat i Borås city men har ökat kraftigt de senaste åren. Detta medför behov av nya p-anläggningar under kommande år som ersättning för dom uppskattningsvis bilplatser på markparkeringar som står inför exploatering eller annan användning. I många fall kan förutses att p-köpsavtal kommer att tecknas varför det är angeläget med en översyn av friköpsbeloppen. Avslutningsvis föreslår Parkeringsbolaget att Kommunstyrelsen gör en översyn av reglerna för parkeringsköp. BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB Harald Finlöf Carl-Johan Fridén B 358

11 B 359

12 postadress Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55 tel e-post webbplats boras.se

13 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 augusti 2010 kl i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor 4 Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (Nr 66) (Separat bilaga) 5 Svar på enkla frågor 6 Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Mats Brandt (C), Staffan Falk (MP), Lennart Andreasson (V), Annette Persson Carlsson (M), Falco Güldenpfennig (KD), Kjell Classon (S) och Kerstin Koivisto (Vägv); Introduktion till alla nyanlända (Nr 61) (Från Kommunfullmäktige 17 juni 2010) Svar på interpellation av Per Carlsson (S) till kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) om äldre människors munhälsa i Borås (Nr 62) (Från Kommunfullmäktige 17 juni 2010) Svar på interpellation av Ulf Olsson (S) till Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD); Höjd lärartäthet? (Nr 63) (Från Kommunfullmäktige 17 juni 2010) Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 (Nr 67) Konsortialavtal mellan AB Bostäder i Borås och PEAB Sverige AB för produktion av hyrsrätter på Druvefors (Nr 68) Regler för parkeringsköp i samband med bygglov (Nr 69) Maj Steen Göran Björklund

14 postadress Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55 tel e-post webbplats boras.se

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356 Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN 2015-03- O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr 556991-1356 1 PARTER Mellan KarIskoga

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer