BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER."

Transkript

1 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet att svara för bostadsförsörjning inom Götene kommun jämte att förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning samt fastighetsförvaltning på entreprenad. Ändamålet med bolagets verksamhet 3 Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för den utdelning av vinst från bolaget så länge utdelningen ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet. Aktiekapital 4 Bolagets aktiekapital skall uppgå till minst kronor och högst kronor. Aktie 5 Aktie skall lyda på kronor.

2 Styrelse 6 Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter med lika antal personliga ersättare. Styrelseledamöter och ersättare utses av Götene kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer efter det val till kommunfull-mäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter det att nästa val förrättats till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsens säte 7 Styrelsen skall ha sitt säte i Götene kommun, Götene, Västra Götalands län. Revisorer 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolags-stämma enligt 9 kap. 7 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Lekmannarevisor 9 För samma period som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Götene kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. Kallelse till bolagsstämma 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ärenden på ordinarie bolagsstämma GNEBOS

3 11 På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1 Stämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid stämman.

4 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Val av justeringsmän. 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 7 Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn. 9 Styrelse och revisorer a) Anmälan om av kommunfullmäktige utsedd styrelse och styrelse suppleanter. b) Anmälan om av kommunfullmäktige utsedd ordförande och vice ordförande. c) Anmälan om av kommunfullmäktige utsedd revisor och revisorssuppleant. 10 Val av revisor och revisorssuppleant. 11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Räkenskapsår 12 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

5 Firmateckning 13 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 12 aktiebolags-lagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

6 Likvidation 14 Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Götene kommun. Godkänd enligt kommunfullmäktige den 13 dec 1993, 106 Reviderad enligt kommunfullmäktige den 26 febr 1996, 8 Reviderad enligt kommunfullmäktige den 29 sept 1997, 79 Reviderat enligt kommunfullmäktige den 26 april 1999, 14, att gälla fr o m bolagsstämman 1999

7 5(7) Ägardirektiv För verksamheten i GÖTENEBOSTÄDER aktiebolag, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun den 26 febr 1996 samt fastställda av bolagsstämman den xxxxxxxxxxxxx. 1 Bolaget står i sin verksamhet, som omfattar att främja bostadsförsörjningen i Götene, under kommunens inseende och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. 2 Bolaget kan på eget initiativ utveckla former för att förbättra och samordna verksamhet och har därför en viktig funktion att fylla för kommunens totala utveckling och tillgodose olika hushållstypers behov av boende. I uppdraget ingår att verksamheten hanteras aktivt, effektivt och på ett kompetent sätt. Bolaget har i sin verksamhet att särskilt beakta de direktiv eller uppdrag som kommunen lämnar i planer eller särskilda beslut. I detta ingår ansvar för bevakning av bostadsförsörjningsfrågorna samt att i övrigt aktivt initiera och driva frågor inom bostads- och fastighetsområdet i kommunen. Utfärdade direktiv skall på affärsmässiga grunder, om ej annat anges, lända till omedelbar efterrättelse och således följas utan avvaktan av fastställelse vid bolagsstämma. Föremålet för bolagets 3 Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att främja bostadsförsörjningen, förvärva, nyproducera eller verksamhet avyttra bostäder, lokaler och/eller fastigheter inom kommunen. Bolaget kan efter samråd med kommunen öka eller minska sin volym av kommersiella lokaler via såväl fastighetsförvärv som nybyggnad. 4 Bolaget skall ha regelbundna kontakter med kommunens socialförvaltning och medverka till att infria kommunens skyldighet att tillgodose bostadsbehovet för äldre- och socialt handikappade. Bolaget skall aktivt på olika sätt söka uppnå en bred ömsesidig samverkan och samutnyttjande med kommunens fastighetsförvaltning rörande personal, utrustning, fastighetsskötsel och drift. 5 Bolaget skall bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder och vara ekonomiskt självbärande. Soliditeten bör uppgå till lägst 8 %. Bolaget skall, om resultatet medger lämna årlig avkastning till kommunen räknat efter aktuell räntesats som kommunen har på sitt koncernkonto i bank.

8 Om bolaget så begär kan kommunen efter prövning lämna borgen för lån som bolaget upptar för finansiering av fastighetsköp och/eller nyoch ombyggnationer. 6(7) Underställningsplikt 6 Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser a) större investeringar utöver 275 basbelopp b) frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt Anser en minoritet om minst två av bolagsstyrelsens ledamöter att fråga är av beskaffenhet som anges under a) eller b) skall så anses vara fallet. Budget och handlingsprogram Informationsskyldighet 7 Bolaget skall årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Handlingsprogram och budget skall delges kommunen senast 31 december varje år. 8 Bolaget skall hålla kommunen via kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen så snart sig göra låter översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen f) kvartalsvisa redovisningar av bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden. Innehåller protokoll eller handling som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag, att bolaget enligt punkt 9 ej är skyldig att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget att utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits med hänvisning till åberopat lagrum. Rätt att ta del av bolagets handlingar Instruktion för verkställande direktör 9 Allmänheten skall äga tillgång till bolagets handlingar efter samma principer som gäller för kommunala myndigheter. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen. 10 Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Instruktionen skall regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

9 7(7) Informationssammanträde 11 Bolaget skall årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts kommunen och i god tid innan bolagsstämma skall hållas informera ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige/kf info. Vid sammanträdet skall styrelsens ordförande eller ersättare för denne och verkställande direktör närvara för att besvara frågor om bolagets verksamhet. Om speciella skäl föreligger skall även revisor närvara. Vid informationssammanträdet är styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer befriade från sådan tystnadsplikt som aktieägarna enligt aktiebolagslagen äger förfoga över. Förvaltningsberättelsens innehåll Fullmäktiges yttranderätt Inspektionsrätt Ändring av bolagsordning 12 Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och innehåll utvecklats. 13 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Götene kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell eller annars av större betydelse, fattas. 14 Kommunstyrelsens presidium i Götene kommun eller den/de kommunstyrelsen i övrigt utser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 15 Bolagsordningen får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Götene kommun. Fastställt enligt kommunfullmäktige den 26 febr 1996, 8 Reviderad enligt kommunfullmäktige den 16 dec 1996, 122

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Ägardirektiv till samtliga kommunala helägda bolag

Ägardirektiv till samtliga kommunala helägda bolag Ägardirektiv till samtliga kommunala helägda bolag Ägardirektiv till samtliga kommunala helägda bolag Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 REGLEMENTE för Roslagens Sparbank 1. Firma och verksamhetsområde samt styrelsens säte 1. Sparbankens firma är Roslagens Sparbank

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer