SynchWakeup Corporate housekeeping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SynchWakeup Corporate housekeeping"

Transkript

1 SynchWakeup Corporate housekeeping 12 maj 2015 Tobias Bergström Oskar Belani

2 DISCLAIMER Ingen information i denna presentation utgör juridisk rådgivning och Synch Advokat AB tar inget ansvar för åtgärder läsaren vidtar baserat på innehållet i denna presentation. Vid tveksamheter om innehållet och/eller i samband med åtgärder baserat på innehållet i denna presentation, rekommenderar vi att läsaren tar kontakt med juridisk rådgivare. Detta dokument får inte spridas vidare till annan än dess avsedda mottagare utan föregående samtycke från Synch Advokat AB.

3 Kontaktuppgifter Tobias Bergström Practice areas: M&A and corporate Oskar Belani Practice areas: M&A and corporate Om du har några frågor kring innehållet i denna presentation, tveka inte att ta kontakt med Tobias eller Oskar

4 Agenda Bilda bolag Varför ordning och reda Due diligence-processen Praktiska tips

5 Bilda bolag

6 Bilda bolag Obs! Bankintyg! Max 6 månader Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning Aktieteckning Betalning av aktierna Stiftelsekunden undertecknas Registrering av bolaget Bolaget kan anmälas elektroniskt (www.verksamt.se) Handläggningstid 5 dagar (om komplett ansökan inkl bankintyg) kronor (elektroniskt), kronor (blankett) Bolaget anses bildat Bolaget kan rättshandla

7 Köpa lagerbolag Leverantör Entreprenör(er) NyAB Ett färdigt bolag utan historik förvärvas av en lagerbolagsleverantör Kan gå mycket snabbt Firma, styrelse, bolagsordning mm ändras vid förvärvet Leverantörens arvode ~5 000 kronor (ofta inkl viss rådgivning) kronor i registreringsavgifter

8 Firma Aktieägaravtal Verksamhet Hembud etc Initiala frågor vid bolagsbildning Styrelse Bankrelation Revisor Kapitalstruktur Ägarfördelning

9 Aktiekapitalet Exempel (registrerat AK = 50 TKR) Skäl att anta att halva aktiekapitalet förbrukats triggar process Aktiekapitalet måste återställas alt. bolaget träda i likvidation Halva aktiekapitalet förbrukat = skyldighet att upprätta KBR Tillgångar Kassa Kassa 50 Aktiekapital 50 Exempel 1: Initial balansräkning Tillgångar Kassa Kassa 25 Aktiekapital 50 Anl. tillgång 25 Exempel 2: Balansräkning efter köp av anläggningstillgång á 25 TKR Tillgångar Kassa Kassa 25 Aktiekapital 25 Exempel 3: Balansräkning efter betalning av lön á 25 TKR

10 Efter registreringen GLÖM INTE F-skatt Arbetsgivarregistrering Momsregistrering Kostnadsfritt på verksamt.se

11 Ordning och Reda en fråga om att skapa tillit

12 Varför ordning och reda? Ökar kvalitén i den löpande verksamheten Ökar utrymmet för fokus på kärnverksamheten Underlättar i en investerings- eller exitsituation

13 Exempel på risker i löpande verksamheten Dåliga kontrakt som förlängs Avtalsbrott som begås, avtalsbrott som inte upptäcks Patent som upphör att gälla/intrång som ej upptäcks Förseningsavgifter, återbetalning av bidrag Brott mot låneavtal eller pantavtal, återbetalning av lån

14 Due diligence

15 Exit Trade sale LOU Ökat medialt intresse IFRS A- runda Sådd Större avtal Globalt kapital Ökade krav på CSR etc IPO Revisi on Hygienkraven ökar i takt med bolagets mognad Kontinuerligt arbete underlättar

16 Avtalsskydd Risk DD

17 Vilken information ska samlas in? En frågelista tas fram av bolaget eller investeraren Längden på frågelistan kan variera Frågelistans huvudavsnitt är dock ofta desamma Protokoll, avtal, tillstånd, policys, kommunikation med myndigheter, sammanställningar

18 I ett DD sammanhang kan oreda leda till Investeringen blir inte av eller skjuts upp Lägre värdering av bolaget/krav på avtalsskydd Ökade transaktionskostnader En långsam och hackig process med ökat stresspåslag för samtliga inblandade (bolagets anställda, bolagets grundare, bolagets rådgivare, investeraren och dennes rådgivare)

19 Oreda från köparens perspektiv En lång städlista En lång findingslista En lång indemnity lista När en städåtgärd blir en finding som blir en indemnity

20 Generella/återkommande utmaningar Muntliga avtal och överenskommelser Avtal eller protokoll som inte undertecknats eller daterats Dokument som borde finnas men som inte tagits fram Dokument som inte kan lokaliseras

21 Bolagsformalia

22 Aktiebok Uppdaterad Aktiebok Nödvändigt innehåll Säkert förvar

23 Aktiebrev Styrelsens underskrift Aktiebrev Säkert förvarade Hel överlåtelsekedja

24 Avstämningsförbehåll Emissionsintitut Emissionsinstitut anlitas Bra alternativ för bolag med många ägare Möjliggör automatisk hantering av t.ex. företrädesemissioner och vinstutdelning Anslutningsavgift ca 22 Tkr, månadsavgift 550 kr (avgifter tillkommer för vissa tjänster) Kan krävas bankgaranti á 50 Tkr Bolagsordning VP-konto Bankgaranti Ansökan Anslutningsavtal Avstämningsförbehåll tas in i bolagsordningen Kontouppgifter (VP-konto/depå) samlar in för befintliga ägare För unga bolag vill Euroclear oftast ha en bankgaranti om 50 Tkr Ansökan, inkl. bla fullständig och korrekt aktiebok garanterad av styrelsen skickas in Bolaget ingår anslutningsavtal med Euroclear Anslutning Emissionsinstitutet levererar de digitala aktierna till ägarnas VP-konton/depåer

25 Aktieöverlåtelser Kom ihåg: Överlåtelser till anställda eller konsulter måste vara till marknadsvärde alt. förmånsbeskattas Dokumenteras genom avräkningsnota eller annat avtal Ev aktiebrev ska transporteras Aktieboken ska uppdateras Om aktierna är pantsatta krävs panthavarens samtycke Avtal Aktiebrev Aktieboken Miniminivå: köpeskilling och datum för transaktionen Transporteras på baksidan och överlämnas till köparen Uppdateras

26 Emissioner Underlag Emissionsförslag och lagstadgat underlag upprättas Beslut Huvudregeln är att bolagsstämman beslutar om emissionen Teckning Sker oftast på teckningslista (idag möjligt att ha teckning genom betalning eller i protokollet) Betalning Teckningslikviden betalas in på bolagets emissionskonto Bankintyg utfärdas Tilldelning Styrelsen fattar formellt tilldelningsbeslut Aktieboken De nya aktierna förs in i aktieboken Registrering De nya aktierna ska anmälas för registrering inom sex månader från emissionsbeslutet

27 Protokoll Upprättade Underskrivna Uppfyller ABL:s krav

28 Närståendetransaktioner Aktieägarlån Personliga säkerheter Konsultarrangemang Övriga avtal och överenskommelser Investerararen förväntar sig armslängds avstånd!

29 Anställningsfrågor

30 Anställda och konsulter Grundarna Sekretess & företagshemligheter Anställningseller konsultkontrakt Skriftliga Konkurrens & IP

31 Anställda och konsulter, forts Pensioner Incitamentsprogram Konsulter/anställda Personalhandbok

32 Synchs standardoption 100 % Optionsvärdet Slutlig vinst 20 % Optionspremien Strike price Optionen tilldelas Optionspremien betalas Ssk optionsavtal ingås Löptid Optionen omvandlas till aktie Strike price betalas Aktien avyttras Slutlig vinst kapitalbeskattas Möjlighet för bolaget att ha förköpsrätt på optionerna vid överlåtelse Möjligt för bolaget med återköpsrätt av alla eller vissa (vesting) av optionerna om anställningen upphör Mycket viktigt att optionens värderas korrekt (Black & Scholes)

33 Avtal

34 Kommersiella avtal Skriftliga, i sista version och kompletta med samtliga sidor och bilagor Daterade och underskrivna Vara i kraft (dvs. avtalstiden ej utgången) och uppdaterade eller kompletterade med eventuella tilläggsavtal och ändringsavtal Sorterade, arkiverade och sökbara

35 WESYNCH CORPORATE Led ditt bolag effektivare: Skräddarsydd hantering av avtal och bolagshandlingar Enkel överblick och analys Samlat och strukturerat styrelsematerial Hög säkerhet Helpdesk

36 IP

37 Immateriella tillgångar Äger bolaget alla immateriella tillgångar och rättigheter som man tror/anger att man äger, eller finns det en risk att. Kund, leverantör eller annan samarbetspartner Grundare IPR Anställd Eller en tidigare grundare, anställd, konsult, kund, leverantör eller samarbetspartner Konsult

38 Immateriella tillgångar, forts. Se till att alla personer och bolag som på något sätt är inblandade i utvecklingen eller skapandet av immateriella tillgångar och rättigheter i avtal för över äganderätten Se till att skriftliga sekretessavtal ingås med de personer och bolag som på något vis får insyn i eller information om bolagets immateriella tillgångar Förläng registreringar avseende varumärken, designrättigheter och domäner; betala årspremier för patent (portföljsyn, IP Management/Strategy)

39 Immateriella tillgångar, forts. Särskilt om utveckling av egen mjukvara: Best practice klausul för överförande av upphovsrätten från konsult till bolaget För gärna loggbok över kodandet, bra om man kan peka ut vem som har kodat vilken modul Om möjligt, se till att inte låta en eller flera konsulter göra allt det viktiga kodandet, försök ha med bolagets anställda Ha koll på vilken OS som används, undvik copy left eller liknande, ha en process/guidelines för godkännande av användande av OS Se till att på ett strukturerat sätt dokumentera alla utvecklingsprocesser

40 IT/PUL

41 Informationsteknologi Se till att bolaget har rätt antal externa mjukvarulicenser Se till att ha lämpliga säkerhetsarrangemang

42 Personuppgifter God kännedom om PUL PUL policy och PUL ansvarig Använd externa rådgivare när så behövs 3: man hanterar uppgifter Avtal om personuppgiftsbiträde Ej utanför EU Idag: normalt relativt låga viten Imorgon: EU-förordning med böter baserat på bolagets omsättning

43 AVSLUTANDE BUDSKAP

44 Budskap Dress the bride - kontinuerligt First impressions last Yta är inte allt men det hjälper!

45 Digitala tjänster WeSynch Services

46

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som ska skriva kompanjonavtal Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial til Almi Gotland Att driva företag i kompanjonskap

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer