FÖRBUNDSRÅD den maj Clarion Hotel Arlanda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda"

Transkript

1 FÖRBUNDSRÅD 2013 den maj Clarion Hotel Arlanda

2

3 Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj Registrering Öppningstal Introduktion av mötessystem Mötesformalia Kort paus Årsmötesformalia - Årsberättelse och årsredovisning - Revisionsberättelse - Förfarande med överskott eller underskott i årsbokslutet - Redovisning konfliktfond - Arvoden, löner och anställningsvillkor Lunch OBS! Synpunkter till granskningsutskottet senast Val till delegation för förbundsövergripande frågor Rapport delad revisionsberättelse Motioner till förbundsrådet (inklusive bordlagda) Motioner till förbundsstyrelsen redovisning Kaffe Övriga frågor Rapport avtalsrörelsen Fördrink DAG 2 den 29 maj Middag inkl. utdelning av utmärkelser Granskningsutskottets rapport Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Inledning temadag Så bidrar vi på arbetsplatsen till starka och framgångsrika företag Lunch Kaffe ca Fortsättning temadag Kaffe Sammanfattning och utvärdering av dagen Avslut 3

4 Förslag till dagordning 1. Förbundsrådets öppnande 2. Rapport angående val av förbundsrådsombud Godkänna rapporten 3. Upprop 4. Årsmötets stadgeenliga kallande Besluta enligt förslag 5. Val av - Ordförande för årsmötet 8 - Sekreterare 8 - Justerare att tillsammans med ordförandena justera protokollet 8 - Rösträknare 8 - Granskningsutskott 9 - Beredningsutskott Besluta enligt förslag Fastställande av dagordning Besluta enligt förslag 4 7. Förbundsrådets genomförande Besluta enligt förslag 5 8. Förbundsstyrelsens årsberättelse och årsredovisning Godkänna årsberättelsen Se bil 9. Förfarande med överskott eller underskott i årsbokslut Besluta enligt förslag Se bil 10. Redovisning av konfliktfonden Tagit del av rapporten Se bil 11. Förbundsrevisorernas revisionsberättelse Tagit del av rapporten Se bil 12. Arvoden Besluta enligt förslag Beslut om löner och anställningsvillkor för förbundets presidium Besluta enligt förslag Val till delegation för förbundsövergripande frågor Besluta enligt förslag Rapport delad revisionsberättelse Tagit del av rapporten Motioner bordlagda vid förbundsrådet 24-25/9 Besluta enligt förslag Motioner till förbundsrådet 2013 Besluta enligt förslag Redovisning av de motioner förbundsstyrelsen har besvarat år 2012 Tagit del av rapporten Övriga frågor 20. Granskningsutskottets rapport Tagit del av rapporten 21. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Besluta enligt förslag 22. Förbundsrådets avslutande Sid 4

5 Förslag till arbets- besluts- och valordning för Unionens förbundsråd 2013 Förbundsstyrelsen föreslår följande arbets- besluts- och valordning vid behandling av ärenden på förbundsrådets dagordning. Arbetsordning Förbundsrådets längd Förbundsrådet pågår i två dagar maj. Permission Om ombud inte har tillfälle att närvara vid viss del av förbundsrådsförhandlingarna ska frånvaro samt återkomst anmälas till en av kanslichefen utsedd permissionsansvarig. Permissionsansvarig tillsammas med mötespresidiet upprätthåller aktuell röstlängd i mötessystemet. Det är viktigt att ombud loggar ut respektive loggar in i mötessystemet vid frånvaro respektive återkomst. Genomförande Första dagen genomförs förbundsrådets årsmötesdiskussioner. Andra dagen är i huvudsak en temadag med rubriken Så bidrar vi på arbetsplatsen till starka och framgångsrika företag. Formen för temadagen är storytelling och målet är en publikation där vi tillsammans beskriver tjänstemännens vardag och hur det bidrar till utvecklingen i näringslivet. Anförande, förslag och yrkande Begäran om ordet sker via mötessystemet. Mötessystemet kommer att föredras innan Förbundsrådets start dag 1. Alla anföranden framförs från talarstolen. Förslag och yrkanden ska vara skriftliga och registreras i mötessystemet. Talartiden vid första inlägget på en dagordningspunkt är 3 minuter och därefter 1 minut. Begränsningen gäller inte vid en föredragning av förbundsstyrelsen eller de av förbundsrådet valda utskottens föredragande. Rätt att bryta talarlistan gäller för: Föredragande Replik på debattinlägg som rör det egna anförandet, görs genom mötessystemet. Ordningsfråga, görs genom mötessystemet. Protokoll På förbundsrådet förs beslutsprotokoll. Hela mötet spelas också in på ljudfil som sparas på Unionens förbundskontor. Ombud kan begära att få ta del av ljudfilerna. Ombud Som ombud på förbundsrådet kan endast de av regionerna valda ombuden eller suppleant, förbundsrevisorer och förbundsstyrelseledamöter fungera. 5

6 Förslag till granskningsutskottet Förslag från förbundsrådsledamöterna, som ska behandlas av granskningsutskottet, ska vara skriftliga och lämnas till utskottets ordförande eller sekreterare senast kl den 28 maj. Beslutsordning Ärenden för beslut Ärenden som utan att vara upptagna på dagordningen kan tas upp för beslut om det gäller: Nya ärenden som beslutas med 2/3 majoritet (dock minst 87 ledamöter) Uttalanden Ordningsfrågor (exempelvis tidsbegränsning, streck, propositionsordning, ajournering ) Beslut Beslut fattas i första hand genom acklamation, i andra hand genom försöksvotering i mötessystemet. Reservationer Reservation med anledning av något av förbundsrådets beslut ska vara skriftlig och lämnas till förbundsrådets presidium. Anmälan om reservation ska ske i samband med beslut och protokollföras. Inlämnande av reservation, med angivande av den eller de som stödjer reservationen, ska lämnas innan förbundsrådets slut. Reservation som lämnas in efter förbundsrådets avslutande förs ej till protokollet. Valordning Absolut majoritet Vid val gäller att den som erhåller mer än hälften av avgivna och godkända röster är vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de kandidater som erhållit högsta röstetal. Högst två kandidater får kvarstå för varje återstående mandat. Vid lika röstetal avgör lotten. Valbarhet till utskott Till utskott och mötesfunktionärer är alla förbundsrådsombud valbara. Till sekreterare i utskott kan tjänsteman i förbundet väljas. Nomineringar och övrig valbarhet Valbara kandidater till förhandlingsdelegationer är: de kandidater som återfinns i valberedningens förslag övriga kandidater som nominerats För gruppen övriga kandidater krävs att någon av förbundsrådets ledamöter från talarstolen föreslår kandidaten innan valet för att denne ska vara valbar. Sluten omröstning Val till delegation övergripande sker i första hand genom acklamation (muntligt bifall/ avslag). I andra hand genom handuppräckning. 6

7 Vid begäran om sluten omröstning görs detta i mötessystemet. För valpunkt presenteras en förteckning över samtliga valbara kandidater i systemet. Motionshantering Förbundsrådet har att besluta motionerna enligt följande fyra alternativ: Bifall (Ja!) Förbundsrådet beslutar i enlighet med motionens att sats/er (beslutsformulering/ar) Besvarad (ja, vi gör redan detta) Förbundsrådet delar motionärens intentioner. Med hänvisning till befintlig eller planerad verksamhet anses motionärens intentioner redan ha uppfyllts på ett eller annat sätt. Det kan också gälla motioner om sådant Unionen inte rår över och därför inte kan besluta genomföra. Beaktad (Bra idé, vi gör inte exakt så utan på något annat sätt) Förbundsrådet ställer sig bakom intentionerna i motionen alternativt någon eller några delar av att-satserna/beslutsförslagen men vill inte binda sig att göra det på det sätt motionär föreslår. Motionens intentioner tillsammans med förbundsstyrelsens motionssvar föreslås därmed finnas med som planeringsunderlag för verksamheten eller avspeglas i Unionens ställningstagande/politik. Avslag (Nej!) Förbundsrådet anser att motionen inte skall genomföras. Motionen hänskjuts till nästkommande förbundsråd som har att behandla inriktning inför avtalsförhandlingar och avtalsmotioner. Faller ej under detta förbundsråds uppdrag att besluta om. 7

8 Valberedningens förslag till mötesfunktionärer 2013 Namn Region Företag Mötesordförande Thomas Fanberg Mellannorrland Securitas Sverige AB Marina Åman Stockholm IBM Svenska AB Sekreterare Charlotte Stridbeck Bolin Ledningssekretariatet Unionen FK Justerare Patrick Sjöholm Östra Sörmland/ SSAB EMEA AB Gotland Lena Thorén Västerbotten Umeå Dentallaboratorium KB Rösträknare Jonas Bister Gävleborg Hewlett Packard Sverige AB Berit Berglund Värmland Åsa Liljedahl Uppland Mellansvenska Logistiktransporter AB Marie Strandberg Småland Tieto Sweden AB 8

9 Valberedningens förslag till Granskningsutskott 2013 Namn Region Företag Granskningsutskott Krister Gustafsson Norrbotten SOS Alarm Sverige AB Anders Holger-Nilsson Göteborg Ahlsell Sverige AB Gun-Britt Holmgren Ivstedt Sjuhall Jotex AB Övriga nominerade Stig Boman Västerbotten Alimak Hek AB Berit Berglund Värmland - Kristin Forsberg Göteborg Volvo Information Technology AB Sofia Ivarsson Östra Sörmland/ AB Svensk Bilprovning Gotland Badro Laajab Stockholm AB Svensk Bilprovning Claes Tullbrink Stockholm STIM Henrik Vahldiek Småland Atea Logistics AB 9

10 Valberedningens förslag till Beredningsutskott 2013 Namn Region Företag Beredningsutskott Claes Bärnsten Skaraborg/Väst Autoliv Sverige AB Anette Eriksson Småland Logica Sverige AB Kristin Forsberg Göteborg Volvo Information Technology AB Kristina Hovlid Stockholm Lärarförbundets Regionkontor Patrik Wågström Mellannorrland BAE Systems Hägglunds AB Övriga nominerade Margareth Derle Sydväst NE Nationalencyklopedin AB Sofia Ivarsson Östra Sörmland/ AB Svensk Bilprovning Gotland Sonja Johansson Norrbotten SSAB EMEA AB Lena Thorén Västerbotten Umeå Dentallaboratorium KB Henrik Vahldiek Småland Atea Logistics AB 10

11 Valberedningens förslag till arvoden 2013 Valberedning föreslår oförändrade arvoden för Befattning Förslag Kommentar Förbundsstyrelse Ordinarie ledamot kr Arvode per år och suppleant (1,1xIbb) Inkluderar även övriga arvoden inom Unionen. Inkluderar även andra förmåner. Revisorer Ordinarie revisor kr per möte* 7,5 % av inkomstbasbeloppet (0,075xIbb) per protokollfört möte. Exklusive övriga arvoden. Suppleant kr per möte* 5 % av inkomstbasbeloppet (0,05xIbb) per protokollfört möte Exklusive övriga arvoden. Förbundsråd-/Kongressombud Ombud inkl ledamöter 600 kr per bevistad Exklusive övriga arvoden. som kallas med närvaro- och protokollförd och yttranderätt mötesdag Förhandlingsdelegation Ordförande 800 kr per protokoll- Exklusive övriga arvoden. fört möte* samt helgtillägg** Ledamöter 600 kr per protokoll- Exklusive övriga arvoden. fört möte* samt helgtillägg** * Samma arvodesbelopp för alla möten oavsett mötesform (fysiskt möte, telefonmöte eller videomöte). ** Vid protokollfört möte under helger utgår ett helgtillägg på 50 % 11

12 Arvodet för ordinarie styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter utgör resultatet av en faktor som beräknas på inkomstbasbeloppet, Ibb, (inom parantes ovan). Inkomstbasbeloppet för 2013 är kr. För arvoderade förtroendevalda utgår ersättning för traktamenten och reseersättningar enligt förbundets regler. Det utgår även ersättning för förlorad arbetsförtjänst mot uppvisande av intyg, undertecknat av arbetsgivaren. För att ordinarie ledamot och suppleant i förbundsstyrelsen ska få fullt årsarvode gäller att personen deltagit vid minst 70 % av de ordinarie mötestillfällena. Skulle frånvaron från ett möte bero på en av förbundsstyrelsen beslutad aktivitet, räknas denna frånvaro dock som en fullgjord närvaro. Är närvaron mindre än 70 %, utgår arvode enligt andelen närvarade möten. Valberedning föreslår förbundsrådet att besluta om föreslagna arvoden även för kommande år. 12

13 Valberedningens förslag till löner och anställningsvillkor för presidiet 2013 Unionen har valt att anställa samtliga tre ordförandena i presidiet. Det är fastställt i våra stadgar. Vi har också valt att deras anställningsvillkor så långt som möjligt ska följa övriga kollektivavtal för anställda inom Unionen. För löner och lönesättning har förbundet ett lönepolitiskt program som vi vill ska gälla för alla våra medlemmar. Hur ska vi då sätta lön för våra högsta förtroendevalda? Utvecklingsplaner? Förändring i arbetsuppgifter? Utvecklings- och lönesamtal? Vem eller vilka ska i så fall göra det? Enligt stadgarna ska valberedningen ge förslag till löner som kongress och förbundsråd ska besluta. Det är i praktiken lättare sagt än gjort. Valberedningen har inte den dagliga kontakten för att kunna ha utvecklings- eller lönesamtal och förbundsrådet är en stor förhandlingsdelegation. Konsekvensen har blivit att presidiets löneutveckling har varit både inkonsekvent och väldigt dålig. Vi har hittills utgått från vad våra egna största avtal har gett i de centrala avtalen, vilket inte alltid heller varit i takt med när våra förbundsråd och kongresser genomförts. Valberedningen vill hitta en bättre modell som innebär att presidiets löner justeras regelbundet och med en rimlig ökningstakt. Vi ska leva som vi lär och se till att även våra högsta ansvariga förtroendevalda får rimliga löneökningar. Valberedningens förslag är att utgå från konjunkturlönestatistiken, som tas fram efter varje års löneutveckling på hela arbetsmarknaden. Vi föreslår att presidiets löner ska följa denna statistik och att deras löner ska revideras från den 1 januari 2013 och därefter från den 1 januari varje år. Konjunkturlönestatistiken för 2012 är fastställd till 3,3 % vilket ger följande förslag till ny lön från 1 januari 2013: Presidiet Befattning Förslag Kommentar Förbundsordförande 2011 års lön: kr Månadslön, 100 % Inkluderar förtroendearbetstid Nytt förslag: kr och övriga arvoden inom Unionen. Inkluderar även andra förmåner. 1:e vice ordförande 2011 års lön: kr Månadslön, 100 % Inkluderar förtroendearbetstid Nytt förslag: kr och övriga arvoden inom Unionen. Inkluderar även andra förmåner. 2:e vice ordförande 2011 års lön: kr Månadslön, 100 % Inkluderar förtroendearbetstid och övriga arvoden inom Nytt förslag: kr Unionen. Inkluderar även andra förmåner. Valberedningen föreslår förbundsrådet besluta att anta den föreslagna modellen för presidiets löner. I övrigt föreslås inga ändringar i tidigare beslutade anställningsvillkor för presidiet. 13

14 Valberedningens förslag till val av förbundsövergripande delegation 2013 Valberedningen föreslår återval av samtliga ledamöter som nu sitter i delegationen Namn Region Född år Företag Avtal Agneta Ahlström Stockholm -60 TeliaSonera Sverige AB Almega Telekom-avtalet Jonas Bågenmark Öst -82 IT-Hantverkarna i IT-Hantverkarna Sverige AB Margarethe Derle Sydväst -54 NE Nationalencyklopedin MIA Tjänstemannaavtalet HTF Glenn Edlund Mellannorrland -54 Ahlsell Sverige AB Svensk Handel Tj.avtalet HTF Anette Eriksson Småland -65 CGI Sverige AB Almega IT-avtalet Kristin Forsberg Göteborg -65 Volvo Information Teknikarbetsgivarna Technology AB Torbjörn Hage Stockholm -52 OKQ8 Katarinaberget KFO Industriföretag Mats Henning Göteborg -61 Volvo Lastvagnar AB Teknikarbetsgivarna Krister Henriksson Mellannorrland Kristina J:son Karlsson Bergslagen -55 Orica Sweden AB Industri- och KemiGruppen Sylvia Kristensen Stockholm -48 Proffice Sverige AB Bemanningsföretagen Annica Pettersson Stockholm -50 Lärarförbundet Företagsavtal Eva Sonesson Sydväst -59 IKEA Svenska Svensk Handel Tj-avtalet försäljnings AB HTF Mikael Wängelin Stockholm -71 SAS - Scandinavian Sv Flygbranschen Tjänste- Airlines Systems mannaavtalet för transportbranschen Karin Åberg Stockholm -59 Ericsson AB Teknikarbetsgivarna Övriga nominerade Liselotte Andersson Göteborg -59 Göteborgs-Postens Nya AB Medieföretagen TU Tidningsföretag Ronny Andersson Värmland Ralph Brännström Västerbotten -54 Alimak Hek AB Teknikarbetsgivarna Ingrid Englund Stockholm -49 Sveriges Radio AB Avtal för tjänstemän i Public Serviceföretag Eva Cedervall Finn Östra Sörmland -57 AstraZeneca AB Industri- och KemiGruppen /Gotland Stefan Hämäläinen Skaraborg/Väst -69 Falköpings Tidning Medieföretagen TU Tidningsföretag Sofia Ivarsson Östra Sörmland -74 AB Svensk Bilprovning Almega Tjänsteförb. Utveck- /Gotland ling & Tjänster Jonas Karlsson Stockholm -84 Loomis Sverige AB Almega Tjänsteförb. Säkerhetsföretagen samt Serviceentrepr. Tomi Lehikoinen Stockholm -79 Sveriges Radio AB Avtal för tjänstemän i Public (tackat nej) Serviceföretag Mats Lidbeck Sjuhall -61 SP Sveriges Tekniska Almega Tjänsteförb. Utveck- Forskningsinstitut AB ling & Tjänster Victoria Padin Stockholm -59 Sveriges Radio AB Avtal för tjänstemän i Public Serviceföretag Michelle Roberg Dalarna -73 Addici Facility Alm Tjänsteföretag Call/ Management AB contactcenter och marknadsundersök Robert Strömbäck Norrbotten -68 Billerud Karlsborg AB Föreningen Sveriges Skogsindustrier Massa och Papper 14

15 Rapport delad revisionsberättelse Vid Unionens förbundsråd 2012 beslutades att utreda huruvida Unionens revisorer skall lämna en gemensam eller delad revisionsberättelse, samt att förbundsrådet skall få ta del av utredningen. På följande sidor finns den rapport avseende utredning som förbundsrådet 2012 beslutade genomföra. Förbundsstyrelsen kan konstatera att det i utredningen finns ett antal frågeställningar kring Unionens stadgar. I så fall bör denna fråga hanteras på Unionens kongress. Förbundsrådet föreslås besluta att man tagit del av rapporten. 15

16 Rapport till förbundsrådet Delad revisionsberättelse en rapport Inledning Vid Unionens ordinarie förbundsrådsmöte den maj 2012 togs frågan upp om den revisionsberättelse som Unionens revisorskollegium (förbundsrevisorer och auktoriserade revisor) överlämnar till förbundsråd och kongress över verksamheten ska vara gemensam eller delad ( 15.2 i protokollet). Vid förbundsrådet diskuterades en del formella synpunkter kring revisionsberättelser utifrån dels Unionens stadgar och den Internationella revisionsstandarden, ISA (International Standards on Auditing). Bakgrund Huvudfrågan för detta dokument är att söka klargöra huruvida den revisionsberättelse som revisorerna lämnar till Unionens förbundsråd kan lämnas gemensamt av den auktoriserade revisorn och de av kongressen valda lekmannarevisorerna, eller om dessa båda kategorier av revisorer har att lämna var sin revisionsberättelse så kallad delad revisionsberättelse. En viktig ledning i frågan finns att få i Fars (branschorganisationen för revisorer och rådgivare) uttalande RevU 17 Gemensam revision. Detta uttalande publicerades i december 2012 och är indelat i två delar: A Gemensam revision utförd av kvalificerade revisorer och B Gemensam revision utförd av kvalificerad och icke-kvalificerad revisor. Det ska kanske först påpekas att enligt Fars vokabulär är en kvalificerad revisor 1 en person som är auktoriserad eller godkänd revisor i enlighet med revisorslagen (2001:883) och en icke-kvalificerad revisor 2 en person som är utsedd till revisor men inte uppfyller de formella kraven för en kvalificerad revisor. I sitt uttalande säger Far att det är organisationens långsiktiga ambition att revisionsberättelser lämnas av kvalificerade revisorer upprättade enligt RevR 709 Revisionsberättelsens standardutformning, medan de icke-kvalificerade revisorerna lämnar en annan form av revisionsberättelse eller revisionsrapport. En avgörande fråga är om de två kategorierna revisorer har olika eller samma uppdrag. För att få ledning härvidlag har Unionens stadgar 10 Revision konsulterats. I stadgarna hanteras de fyra revisorer som kongressen har att välja som en enhet. De fyra revisorerna är enligt mom. 1: Inom förbundet ska finnas fyra revisorer. Tre förbundsrevisorer väljs av kongressen som också utser tre förbundsrevisorssuppleanter. Den fjärde revisorn ska vara en auktoriserad revisor. Kongressen väljer auktoriserad revisor med ersättare. Samtliga revisorer föreslås av förbundets valberedning. Också i mom. 2 hanteras revisorerna som en enhet avseende rättigheter och arbetsuppgifter: Revisorerna har rätt att ta del av förbundets räkenskaper och övriga handlingar när de så önskar. De ska löpande granska förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper samt i övrigt vidta sådana åtgärder som behövs för en betryggande revision. Mom. 3 handlar om revisionsberättelsen och enligt detta moment i stadgarna handlar 1) ISA föreskriver bland annat att för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2011 eller senare, så innebär god redovisningssed bl a att revisionen av finansiella rapporter ska utföras i enlighet med gällande internationella revisionsstandarder, dvs ISA. 2) I denna rapport används begreppet lekmannarevisor om det inte handlar om ett direkt citat eller återgivande av vad annan skribent anfört. 16

17 det om en revisionsberättelse: I sin årliga berättelse över granskningen av förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper ska revisorerna uttala sig om resultat- och balansräkning samt eventuellt förfarande om över- eller underskott samt tilleller avstyrka ansvarsfrihet. Mom. 4 och 5 är inte relevanta som hjälp för detta uppdrag och lämnas därför åt sidan. Låt oss också konstateras att i ideella organisationer är det, där relevant lagstiftning saknas, stadgarna som är det viktigaste och därmed styrande. I Unionens stadgar hanteras revisorerna som en enhet, vilket oftast är fallet i fackliga organisationer. Varken ISA eller Far är till sin natur lagstiftande organ, även om deras uttalande i förlängningen kan påverka lagstiftningen. Uttalanden från dessa organisationer har oftast sin utgångspunkt i oklarheter i lagstiftning som söks benas ut för en praktisk hantering, eller för att söka reda ut nya frågeställningar som tidigare inte varit påtänkta. Gällande lagstiftning kring revision, Revisionslag 1999:1079, talar enbart om revisorn och revisionsberättelsen 27 f. Varken i dessa paragrafer eller i lagen i övrigt finns någon referens till att revisionsberättelsen eller revisionsarbetet skulle skötas delat eller vara delad till sin utformning. Dagens revisionsarbete Unionen revisorer genomför idag ett gemensamt revisionsarbete, vilket följer av uppdraget enligt Unionens stadgar. Det skulle ändå vara möjligt för revisorerna att lämna en delad revisionsberättelse. Ett sådant förfarande bedöms dock inte medföra några fördelar, samtidigt som en gemensam revisionsberättelse förutsätts enligt stadgarna och enligt revisionslagen, samt accepteras av Far. I det praktiska revisionsarbetet finns det en möjligen naturlig arbetsfördelning mellan den auktoriserade revisorn och de lekmannarevisorer som kongressen väljer. Revisorskollegiet beslutar hur granskningsarbetet fördelas, vilken vanligtvis medför att det är den auktoriserade revisorn tar ett huvudansvar för att granska räkenskaperna och den ekonomiska förvaltningen. Vanligtvis tar lekmannarevisorerna för sin del ett förstahandsansvar för att revidera verksamheten, vilket innebär att de undersöker om och hur beslut fattade av kongress och andra organ inom organisationen hanterats av förbundsstyrelsen. Då dessa två delar av revisionen inte är oberoende av varandra sker en hel del överlappning. För att se till att alla revisorer har samma information har revisorerna regelbundet gemensamma revisionssammanträden, där granskningen redovisas för revisorskollegiet som har ett gemensamt ansvar för hela revisionen. Vidare finns som regel vid revisionssammanträdena att ställa frågor till den kongressvalda ledningen eller relevanta tjänstemän inom organisationen. Dessa bjuds in av revisionskollegiet för att svara på frågor. Revisionskollegiet har vid dessa sammanträden även egen tid för att tillsammans diskutera olika frågeställningar. I Fars uttalande läggs ansvaret på om gemensamt revisionsarbete ska kunna fungera eller inte på den auktoriserade revisorn. Så här skriver Far: De särskilda överväganden en kvalificerad revisor ska göra vid en gemensam revision med en icke-kvalificerad revisor är följande: 1.Om en kvalificerad revisor avser att förlita sig på den icke-kvalificerade revisorns arbete, så måste den kvalificerade revisorn 3 a. gå igenom den icke-kvalificerade revisorns arbetspapper i en omfattning som avgörs bl a av den kvalificerade revisorns bedömning av den icke-kvalificerade revisorns kännedom om god revisionssed samt väsentlighet och risk i den icke-kvalificerade revisorns granskningsområde(n), 3) Kraven i punkt 1a och 1 b gäller oavsett om revisorerna lämnar en gemensam revisionsberättelse eller separata rapporter. 17

18 b. utvärdera den icke-kvalificerade revisorns oberoende i enlighet med förutsättningarna i revisorslagen. Den auktoriserade revisorn har ett särskilt ansvar att avgöra om lekmannarevisorerna är oberoende i sitt uppdrag eller inte, enligt det regelverk denne har att följa. Vad som krävs för oberoende anges inte. Det ska påpekas att den auktoriserade revisorn i sitt arbete utför revision enligt lag, stadgar och god revisionssed och att för denne handlar ansvarsfrågan om ekonomisk skada uppkommit och ansvaret för denna. Delad revision och/eller delad revisionsberättelse De alternativa möjligheter som finns beträffande revision och revisionsberättelse och vilka alternativa möjligheter som finns för en ideell förening illustreras av tabellen nedan. Idag tillämpar Unionen alternativ 1. Den fråga som lyftes vid förbundsrådet innebär i allt väsentligt att alternativ 2 skulle tillämpas. Fars och ISA önskar i det långa perspektivet att alternativ 4 tillämpas. Gemensam revisionsberättelse Delad revisionsberättelse Gemensam revision Alternativ 1 (Unionens Alternativ 2 nuvarande alternativ) Delad revision Alternativ 3 Alternativ 4 I följande avsnitt diskuteras en del praktiska konsekvenser av att gå till alternativ 2 eller alternativ 4. Alternativ 3 med en delad revision och gemensam revisionsberättelse bedöms inte vara någon praktisk väg att gå. Unionens diskussion och därefter kommande ställningstagande bör vara huruvida organisationen i framtiden önskar en gemensam eller delad revision mellan förbundets yrkesrevisorer och lekmannarevisorer, vilket i så fall förutsätter en ändring av stadgarna. Effekter av delad revisionsberättelse Vid en gemensam revisionsberättelse lämnas en enhetlig granskning av verksamheten och de två kategorierna revisorer lämnar sin gemensamma revisionsberättelse till uppdragsgivaren (kongressen/förbundsrådet) om hur verksamheten bedrivits. Om revisionsberättelsen delas så att den auktoriserade revisorn lämnar en revisionsberättelse och lekmannarevisorerna en annan så är det så att den revisionsberättelse som är styrande för kongressens beslut om ansvarsfrihet avseende ekonomisk skada i första hand borde baseras på den auktoriserade revisorns rekommendation. För Unionens del skulle beslut om en delad revisionsberättelse och som en konsekvens av detta en delad revision lämpligen leda till att stadgarna skrivs om i den del som avser revisionen. Det kan i detta fall också övervägas om det vid kongress och förbundsråd i så fall är nödvändigt att ha ett granskningsutskott, eftersom granskningsutskottets uppdrag behandla eventuella anmärkningar mot förbundsstyrelsens sätt att sköta sitt uppdrag och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen (Unionens stadgar 7.4 mom. 2). Uppdraget för lekmannarevisorerna och granskningsutskottet skulle vid en delad revisionsberättelse vara i stort sett identiskt, där granskningsutskottet vore att betrakta som ett överprövningsorgan till lekmannarevisorerna. Det skulle kunna uttryckas som att kongressen utser lekmannarevisorer för att de litar på deras tillförlitlighet i revisionsarbetet, men inte så mycket så att en extra kontrollfunktion inte skulle behövas. 18

19 Det kan alltså konstateras att Unionen redan idag har två organ som har som uppdrag att till- eller avstyrka ansvarsfrihet; revisorerna och granskningsutskottet. Med en delad revisionsberättelse skulle antal organ som föreslår ansvarsfrihet för styrelse eller inte öka till tre 4. Den frågan som ställdes på förbundsrådet om Unionen ska få en gemensam eller delad revisionsberättelse är egentligen av underordnad betydelse. Det viktiga är att reda ut vilket mandat olika organ har inte minst i relation till varandra. Slutsats Delas revisionsberättelsen enligt nuvarande stadgar så påverkar detta i sak inte genomförandet av revisionen. Den avgörande frågeställningen är om Unionen i framtiden önskar en delad revision mellan yrkesrevisor och lekmannarevisorer. En sådan förändring skulle innebära att lekmannarevisorernas uppdrag skulle kunna frikopplas från revision enligt lag, vilket skulle innebära ett annat uppdrag. Vid en sådan förändring bör en översyn göras av vilka organ som bör förslå ansvarsfrihet till förbundet och vad detta innebär om det är flera funktioner som har samma uppdrag. Vilken roll granskningsutskottet är tänkt att ha i relation till lekmannarevisorerna kommer då än mer att ställas på sin spets. Oavsett i vilken riktning Unionens beslutande organ kommer att gå i frågan om delad revision/ delad revisionsberättelse eller inte, så har denna genomgång pekat på ett antal svårigheter när det gäller hur kongressen är tänkt att få underlag för sina beslut om tilleller avstyrkande av ansvarsfrihet. Utredningen tar alltså inte ställning till huruvida Unionen bör ha en gemensam eller delad revisionsberättelse, i och med att dessas inbördes relation kunnat klargöras. Ett gemensamt revisionsarbete är emellertid att föredra, då detta leder till en bättre informationsspridning mellan de olika kategorierna revisorer. Skulle detta arbete delas skulle det leda till att antalet intervjuer och möten med den förtroendevalda ledningen och med enskilda tjänstemän skulle kunna fördubblas, med risk att även informationen kan bli olika om än utan avsikt. Därutöver bör granskningsutskottets uppgift och roll i sammanhanget tydliggöras. Utredningen konstaterar att enligt gällande lag och enligt Unionens stadgar så är en gemensam revisionsberättelse helt i sin ordning. Det kan emellertid konstateras att det inom branschorganisationerna för revisorer, främst internationellt, finns en rörelse mot att dela revisionsberättelser, dels mellan kvalificerade revisorer om ett företag har mer än en och dels mellan kvalificerade och icke-kvalificerade revisorer. Denna utveckling ligger längre fram och det kan vara lämpligt att Unionen vid eventuellt kommande stadgeöversynen ser över frågan. 4) Under arbetets gång har stadgarna studerats och det kan för den noggranne läsaren synas som att revisorerna både på klubb-, regional och förbundsnivå ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för respektive styrelse. Vid en översyn av stadgarna i denna del bör detta ändras till att revisorerna ska rekommendera till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet. 19

20 Bilaga FARS UTTALANDEN I REVISIONSFRÅGOR RevU 17 Gemensam revision (december 2012) I detta uttalande behandlas de överväganden som behöver göras vid gemensam revision utförd av två eller flera revisorer. I del A behandlas överväganden vid gemensam revision utförd av kvalificerade revisorer och i del B överväganden vid gemensam revision utförd av kvalificerade och icke-kvalificerade revisorer. 5 FARs långsiktiga ambition är att verka för att revisionsberättelser upprättade enligt RevR 709 Revisionsberättelsens standardutformning lämnas av kvalificerade revisorer medan icke-kvalificerade revisorer lämnar en annan form av revisionsberättelse/revisors rapport. FAR anser att detta förtydligar de två revisorskategoriernas olika förutsättningar. A. Gemensam revision utförd av kvalificerade revisorer Ibland utses mer än en revisor i ett bolag. Revisorerna ska då snarast träffa en överenskommelse om arbetsfördelningen. Det är en fördel om överenskommelsen är skriftlig. Oavsett hur arbetet fördelas används fortsättningsvis benämningen medrevisor för den revisor/de revisorer som uppdraget delas med. Aktiebolagslagen (2005:551) innehåller inga bestämmelser om arbetsfördelningen mellan flera revisorer och den därav följande fördelningen av ansvaret mellan dem. Uttryckliga direktiv om uppdelningen av granskningsarbetet lämnas i regel inte heller av bolagsstämman. Varje revisor ska under eget ansvar göra en självständig bedömning av hela den granskning som behövs. Revisorerna ska även komma överens om löpande information sinsemellan. Det är nödvändigt att den löpande informationen sker på ett sådant sätt att medrevisorn snabbt får vetskap om väsentliga iakttagelser, särskilt sådana som kan bli av betydelse för årsredovisningen och bedömningen av denna samt för bedömningen av förvaltningen. Gemensamt uppträdande i principfrågor ska alltid eftersträvas. Givetvis kan skilda uppfattningar förekomma, och dessa ska naturligtvis redovisas, om de kvarstår efter överläggningar mellan revisorerna. Vid gemensam revision måste revisorn från fall till fall bedöma förutsättningarna för att tillsammans med medrevisorn utföra en revision i överensstämmelse med god revisionssed. Vid fördelningen av arbetsuppgifterna bör revisorernas olika inriktning och tidigare erfarenheter beaktas. Den enskilda revisorns granskning, som kan variera från fall till fall, innefattar minst att han eller hon deltar i planeringen av granskningen och godkänner planer för granskningens inriktning och omfattning, går igenom medrevisorns rapporter och viktigare arbetspapper och dokumenterar detta genom sammanfattande anteckningar och kopior av exempelvis rapporter och ifyllda arbetsprogram, 5) Med kvalificerad revisor avses person som är auktoriserad eller godkänd revisor i enlighet med revisorslagen (2001:883) eller ett revisionsföretag som är registrerat enligt samma lag. Annan revisor benämns här icke-kvalificerad revisor. 20

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Reglemente för Borås Stadsrevision

Reglemente för Borås Stadsrevision Reglemente för Stadsrevisionen 068:1 Reglemente för Borås Stadsrevision Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18 Gäller från 2011-01-01 Inledande bestämmelser l Borås Stadsrevision utgörs av de av fullmäktige

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer