Byggnads- och Miljönämnden (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnads- och Miljönämnden 2008-08-26 1 (19)"

Transkript

1 Byggnads- och Miljönämnden (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 26 augusti 2008, kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Otto Andreasson (s) ordförande Bengt Claesson (m) t.o.m. 88 Maja Rosholm (s) Ulf Wahlne (kd) Göran Eriksson (c) Börje Lundin (s) Urban Freij (m) ersättare för Roland Parneving (m) Gert Claesson Ann Hagelin (s) Herman Lampert (s) Jan Smith (fp) Hanna Malmsjö (m) ersättare för Bengt Claesson fr.o.m. 88 Tjänsteman Mats Bokedal P-O Heintz Personalföreträdare - Övriga Lars Hilmersson, VSB Arkitekter AB, informerade före mötet om 95. Tid och plats för justering Byggnads- och Miljöförvaltningen, måndagen den 1 september 2008, kl Börje Lundin valdes att justera protokollet Paragrafer Underskrifter Sekreterare Mats Bokedal Ordförande Justerare Otto Andreasson Börje Lundin

2 Byggnads- och Miljönämnden (19) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Byggnads- och Miljönämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggnads- och Miljöförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Byggnads- och Miljönämnden (19) Ärenden 86 Redovisning av delegationsbeslut 87 Anmälningsärenden 88 Planeringsläget 89 Bollebygds- Slätthult 1:4, nybyggnad av enbostadshus 90 Fagerhult 1:25, nybyggnad av enbostadshus 91 Kaggabo 1:2, nybyggnad av tre enbostadshus 92 Hägsbol 1:6, nybyggnad av enbostadshus 93 Töllsjö Stom 1:62, tillbyggnad av enbostadshus 94 Flässjum 2:130, bygglov för enbostadshus med garage 95 Flässjum 3:86, nybyggnad/tillbyggnad av "Bollegården" 96 Örlid 1:158, tillbyggnad av balkong 97 Råssa ÅVC - beslut att inte begära vite utdömt samt uppmaning att söka tillstånd för verksamheten

4 Byggnads- och Miljönämnden (19) 86 BMN 2008/01 Delegationsbeslut En förteckning över fattade delegationsbeslut för tiden redovisas. Byggnads- och Miljönämnden lägger förteckningen till handlingarna. 87 BMN 2008/ 002 Anmälningsärenden Överklagan har lämnats för bygglov av carport på Morjhult 4:41. Byggnads- och Miljönämnden beslut Byggnads- och Miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 88 Planeringsläget Kommunarkitekten redovisar läget för den fysiska planeringen enligt lista daterad Byggnads- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

5 Byggnads- och Miljönämnden (19) 89 BMN 2008/288 Bollebygds-Slätthult 1:4, förhandsbesked om bygglov för ett enbostadshus NN ansöker om förhandsbesked om bygglov för ett enbostadshus på ca 70 m 2 på fastigheten Bollebygds-Slätthult 1:4. Fastigheten ligger utanför detaljplan, samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Farbar väg passerar tomtplatsen och VA- frågan bedöms går att ordna inom fastigheten. Miljöinspektör Hanna Nilsson har i yttrande daterat tillstyrkt att positivt förhandsbesked lämnas. Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen 5 kap. 1. Tidigare mindre komplementbyggnad är riven. Den nya byggnaden skall ligga något öster om denna plats. Berörda grannar har inget att erinra mot förslaget. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads- och miljöchef Mats Bokedals tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar förhandsbeskedet att bygglov kommer att lämnas för den sökta åtgärden om ansökan om det inkommer och om följande erinringar följs: Avloppstillstånd skall sökas separat och vara färdigbehandlat till ansökan om bygglov Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Detta beslut medför inte rätt att påbörja byggandet.. Sökanden

6 Byggnads- och Miljönämnden (19) 90 BMN 2008/235 Fagerhult 1:25 förhandsbesked om bygglov för ett nytt enbostadshus NN ansöker om förhandsbesked om bygglov ett nytt enbostadshus på fastigheten Fagerhult 1:25 i Töllsjö. Fastigheten ligger utanför detaljplan, samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Farbar väg passerar tomtplatsen och utfart mot den skall anordnas. VA- frågan bedöms går att ordna inom fastigheten. Miljöinspektör Hanna Nilsson har i yttrande daterat tillstyrkt att positivt förhandsbesked lämnas. Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen 5 kap. 1. I ÖP 2002 anges att platsen hör till Stora opåverkade områden, är ett jordbruksområde (hagmark) och har ett riksintresse för friluftslivet (gäller i stort hela västra kommundelen, Härskogsområdet). Det innebär kortfattat att ingen omfattande fritidsbebyggelse bör ske och att bebyggelsens läge och utformning ska ske med stor hänsyn till omgivningen och ej får skada natur-/kulturmiljö eller friluftsintressen. Berörda grannar har inget att erinra mot förslaget. Beredande handläggares utlåtande Se byggnadsinspektör P-O Heintz tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar förhandsbeskedet att bygglov kommer att lämnas för den sökta åtgärden om ansökan om det inkommer och om följande erinran följs: Bebyggelsens läge och utformning ska ske med stor hänsyn till omgivningen Avloppstillstånd skall sökas separat och vara färdigbehandlat till ansökan om bygglov Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Detta beslut medför inte rätt att påbörja byggandet. Sökanden

7 Byggnads- och Miljönämnden (19) 91 BMN 2008/058 Kaggabo 1:2 Förhandsbesked om avstyckning NN ansöker om förhandsbesked för avstyckning av tre stycken tomter på fastigheten Kaggabo 1:2. Fastigheten är belägen vid Västra Nedsjön på gränsen till Härryda kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplan, samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Tomtplatsen ligger inom strandskyddat område varför dispens från detta skall sökas hos Länsstyrelsen. Avloppet bedöms inte kunna anordnas inom fastigheterna. Vatten och avlopp bör utföras gemensamt utanför de planerade tomterna. Miljöinspektör Hanna Nilsson har i yttrande daterat tillstyrkt att positivt förhandsbesked lämnas. I ÖP 2002 anges att platsen har ett riksintresse för friluftslivet (gäller i stort hela västra kommundelen, Härskogsområdet). Det innebär kortfattat att ingen omfattande fritidsbebyggelse bör ske och att bebyggelsens läge och utformning ska ske med stor hänsyn till omgivningen och ej får skada natur-/kulturmiljö eller friluftsintressen.. Bebyggelse ska enligt ÖP endast medges om synnerliga skäl föreligger. Av sex tillfrågade sakägare har inkommit svar från två, båda negativa till eventuell byggnation. Beredande handläggares utlåtande Se byggnadsinspektör P-O Heintz tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden beslutar att lämna förhandsbeskedet att bygglov inte kan lämnas eftersom Plan- och bygglagens 2 kap inte är uppfyllt. Sökanden med mottagningsbevis

8 Byggnads- och Miljönämnden (19) 92 BMN 2008/015 Hägsbol 1:6, förhandsbesked om bygglov för ett enbostadshus och ett garage/carport NN ansöker om förhandsbesked om bygglov för ett enbostadshus och garage/carport på fastigheten. Fastigheten ligger utanför detaljplan, samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Farbar väg passerar tomtplatsen och VA- frågan bedöms går att ordna inom fastigheten. Miljöinspektör Hanna Nilsson har i yttrande daterat tillstyrkt att positivt förhandsbesked lämnas. Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen 5 kap. 1. Tomtplatsen är belägen utanför strandskydd för Östra Nedsjön Berörda grannar har kommit in med yttrande, se bifogade kopia. Synpunkterna skall iakttas vid tillståndsprövning för avlopp och bygglovhanteringen. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads och miljöchef Mats Bokedal tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar förhandsbeskedet att bygglov kommer att lämnas för den sökta åtgärden om ansökan om det inkommer och om följande erinringar följs: Avloppstillstånd skall sökas separat och vara färdigbehandlat till ansökan om bygglov Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Detta beslut medför inte rätt att påbörja byggandet. Sökanden Berörda grannar som motsatt sig byggnation

9 Byggnads- och Miljönämnden (19) 93 BMN 2008/257 Töllsjö Stom 1:62 tillbyggnad av ett enbostadshus NN söker bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus med ca 11 m 2 (BYA) på fastigheten Töllsjö Stom 1:62 strax söder om ICA-butiken i Töllsjö. Fastigheten är belägen inom detaljplan nr 14 från år Tillbyggnaden är på prickad mark som ej får bebyggas. Avvikelsen bedöms som mindre och syftet med planen motverkas inte. Berörda grannar har inget att erinra mot förslaget. Beredande handläggares utlåtande Se byggnadsinspektör P-O Heintz tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas ska byggherren göra bygganmälan (begära byggsamråd) till Byggnads- och Miljönämnden. Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig för projektet. Till samrådet skall förslag till kontrollplan upprättas samt redovisas hur de tekniska funktionskraven skall uppfyllas (teknisk beskrivning, beräkningar, konstruktionsritningar, energiredovisning o s v). Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Sökanden

10 Byggnads- och Miljönämnden (19) 94 BMN 2008/263 Flässjum 2:130, Guldsandbivägen 18, bygglov för ett enbostadshus med garage/förråd NN söker bygglov för ett enbostadshus med garage/förråd på 192,1 respektive 32 m 2 byggnadsarea på fastigheten Flässjum 2:130. Fastigheten ligger inom detaljplan nr 30 som fick laga kraft Huvudbyggnad får uppföras till max 180 m 2 och komplementbyggnad sammanbyggd med huvudbyggnaden till max 30 m 2. Byggnaden är 12,1 respektive 2 m 2 större än vad detaljplanen medger. Avvikelserna bedöms som mindre och bör godtas. För området finns ett gestaltningsprogram beslutat av nämnden med tillägget att taken på huvudbyggnaderna ska beläggas med mellangrå betongpannor. I programmet finns ett antal alternativ för utvändig färgsättning. Vilket alternativ som kommer att användas skall anges vid byggsamrådet. Alternativen är bindande för all byggnation inom området. Beredande handläggares utlåtande Se byggnadsinspektören P-O Heintzs tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap och medger mindre avvikelse från detaljplanen. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas ska byggherren göra bygganmälan (begära byggsamråd) till Byggnads- och Miljönämnden. Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig för byggprojektet. Till samrådet skall förslag till kontrollplan upprättas samt redovisas hur de tekniska funktionskraven skall uppfyllas (teknisk beskrivning, beräkningar, konstruktionsritningar, energiredovisning o s v). Färgalternativ enligt gestaltningsprogrammet skall anges för granskning och godkännande. Senast vid byggsamrådet skall bifogas giltigt bevis om tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Arbetena får inte påbörjas innan beviset redovisats (PBL, Plan- och Bygglagen 9 kap. 12 ). Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Sökanden

11 Byggnads- och Miljönämnden (19) 95 BMN 2008/291 Flässjum 3:86, Ballebovägen, bygglov för ny- om- och tillbyggnad av gruppbostäder m.m. Före nämndens möte hade Lars Hilmersson, VSB Arkitekter AB, informerat om projektet och även svarat på frågor. Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder ansöker om bygglov för ny- om- och tillbyggnad av gruppbostäder m.m. Fastigheten ligger inom detaljplan, nr 710 från 1979, som följs. Kortfattad beskrivning av ärendet: Hus A. Nya kök och uppehållsrum i gruppbostäderna. Vissa lägenheter delas till två stycken. Nya brandsektioneringar och nya utrymningsvägar. Restaurangköket ändras och utökas. Hus B. Förbättra kök och gemensamhetsutrymmen. Förbättra utrymningsvägar med nya utvändiga trappor. Brandsektionering kompletteras. Fasadmaterial utförs lika befintlig. Hus C. Åtta nya lägenheter á 35 m 2 med gemensamhetslokaler och passagemöjlighet utförs i en nybyggnad mellan hus A och B. Ändring av restaurangköket kräver nytt godkännande och ändring av de övriga skall anmälas före arbetena påbörjas. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads- och miljöchef Mats Bokedals tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas ska byggherren göra bygganmälan (begära byggsamråd) till Byggnads- och Miljönämnden. Ändringarna av köken skall ha kunnat granskas och godkännas före samråd. Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig för byggprojektet. Till samrådet skall förslag till kontrollplan upprättas samt redovisas hur de tekniska funktionskraven skall uppfyllas (teknisk beskrivning, beräkningar, konstruktionsritningar, energiredovisning, brandskyddsdokumentation o s v). Senast till byggsamrådet skall (i förkommande fall enl. SFS 2004:552), bifogas giltigt bevis om tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Arbetena får inte påbörjas innan bevis redovisats enligt 9 kap. 12 Plan- och bygglagen.

12 Byggnads- och Miljönämnden (19) Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Sökanden

13 Byggnads- och Miljönämnden (19) 96 BMN 2008/141 Örlid 1:158, bygglov för tillbyggnad av balkong NN ansöker om bygglov för tillbyggnad av balkong om ca 37 m 2 på fastigheten Örlid 1:158. Fastigheten ligger inom detaljplan. Planen från 1969 medger en byggnadsarea (BYA) på max 165 m 2. Befintlig byggnad har en area på ca 161 m 2. Tillbyggnaden av balkongen ska räknas in i arean vilket ger en total byggnadsarea på ca 198 m 2. Av två tillfrågade grannar har inkommit ett yttrande där man tycker att balkongen bör minskas med ca 2 m. Skälet är att insynen blir för stor då hans tomt ligger lägre. Sökanden har erbjudit sig att utföra ett insynsskydd. Beredande handläggares utlåtande Se byggnadsinspektör P-O Heintz tjänsteutlåtande Urban Freij yrkade att lov skulle lämnas utan krav på insynsskydd. Beslutsgång Ordförande ställer proposition dels på beredande handläggares förslag till beslut och dels på Urban Freijs yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Byggnads- och Miljönämnden lämnar bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap. och medger mindre avvikelse från detaljplan. Ett insynskydd ska utföras i samråd med ägaren till fastigheten Örlid 1:157 (Utsiktsvägen 12). Byggsamråd erfordras ej och arbetena får påbörjas direkt efter att avtal om insynsskydd är klart. Sökanden meddelar när arbetena färdigställts för utförande av slutbevis. Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Sökanden

14 Byggnads- och Miljönämnden (19) 97 BMN 2006/379 Råssa ÅVC beslut att inte begära vite utdömt samt uppmaning att söka tillstånd för verksamhet Byggnads- och Miljönämnden förelade Samhällsbyggnadsavdelningen vid vite att inkomma med uppgifter och vidta åtgärder vid kommunens återvinningscentralen på Råssa 1:21. Bakgrunden var att Byggnads- och Miljöförvaltningen under lång tid vid ett flertal tillfällen sedan , då Kommunstyrelsen anmälde verksamheten enligt miljöbalken, begärt in uppgifter om verksamheten utan få svar. När tiden för föreläggandet löpte ut hade det följts endast till mycket ringa del. Efter noggrant övervägande har nämnden sedan förlängt förläggandet två gånger, senast tom Underhand har ett antal möten mellan Samhällsbyggnadsavdelningen och Byggnads- och Miljöförvaltningen ägt rum och skriftväxling har skett. Byggnads- och Miljönämndens presidie medverkade vid möte på plats Då hade den del av markytan mot ån som ska användas för trädgårdsavfall belagts med asfaltkross. Huruvida krossen behöver beläggas med en tätare yta diskuterades liksom en prövotid med enbart krossbeläggning. En prövotid med avgränsningar med hjälp av betonggrisar och snören godtogs. Information om grannkommuners hantering av asfalt- och trädgårdsavfall skulle inhämtas. Besiktning Byggnads- och Miljöförvaltningen besiktigade efter föreläggandetidens slut återvinningscentralen vid Råssa avseende de ytor som ska användas för trädgårdsavfall, mellanlagring av sand, asfalt, flis mm tillsammans med representant från Samhällsbyggnadsavdelningen som medverkat i anläggningsarbetena. - En större del av ytan mot ån har nu belagts med asfaltkross och kompakterats. - Ännu var inte ytorna för lagring av trädgårdsavfall iordningsställda för avfallsinlämning, man väntar på att de ska ytbeläggas. I den södra delen av ytan har refuger börjat anläggas. Dessa ska visa vägen för besökare vid avlämning av trädgårdsavfall. - Trädgårdsavfallet lagras för närvarnade på asfaltyta vid containrarna. - Avgränsning mot ytan mot ån dit allmänheten inte har tillträde saknades. - En damm, utjämningsmagasin, har grävts ut i den norra delen av området dit vatten från hanteringen av trädgårdsavfall ska rinna. Dammen var tom vid inspektionstillfället. Vid inloppet till dammen hade rinnande vatten gröpt ut asfaltkrossen så att ett område fattades. - Sand från utgrävning av dammen har lagts upp norr om dammen. - Krossad asfalt och uppbruten asfalt ligger kvar på grusytan. Mängden asfalt har ökat. - Flis lagrades som tidigare under tak. - Ytterligare bortröjning av avfall och ovidkommande material hade gjorts, bl a var högen av stora stubbar borta.

15 Byggnads- och Miljönämnden (19) Även ytan för lagring av asfalt ska avvattnas till den nyanlagda dammen. Läge för provtagningsrör utsågs vid inspektionen. Det har visat sig att vid regn leds regnvatten från en stor del av de asfalterade ytorna, även de runt förrådsbyggnaden, till dammen. Det betyder att stora mängder vatten rinner dit eftersom annan dagvattenhantering saknas inom fastigheten. Samråd om lagring av asfalt och trädgårdsavfall Vid möte mellan Samhällsbyggnadsavdelningen och Byggnads- och Miljöförvaltningen, framkom att ytan med krossad asfalt för trädgårdsavfall under augusti ska beläggas med slurry som ger en tät yta. Rör för provtagning i grundvatten ska sättas ner norr om dammen. Även ytan för lagring av asfalt ska beläggas med asfaltkross och slurry. Asfaltlagringen ska flyttas något söderut. Vid inspektionen var det osäkert om ytbeläggningen kunde ske under augusti. Eventuellt görs ytbeläggningen med vanlig asfalt. Hantering i grannkommuner Samhällsbyggnadsavdelningen och Byggnads- och Miljöförvaltningen har gjort en översiktlig utredning av hur sex grannkommuner hanterar trädgårdsavfall och mellanlagring av asfalt. Borås ja Yta Delvis asfalt Mark nej - - Vårgårda nej - - ja, under Lerum avveckling asfalt ja ingen Alingsås ja uppgift ja ja, fr contai- Härryda hushåll ner ja Yta Delvis grus Asfaltlagring Lakvattenhantering nej, bäck m provtagn Trädgårdsavfall Komposteras flisas Lakvattenhantering Komposteras flisas grus nej nej Komposteras flisas grus ja nej Komposteras asfalt flisas ja?bäck Komposteras flisas komposteras flisas asfalt kompost i container ja ja, till reningsverk ingen uppgift Känsligt vattendrag ja Ingen uppgift ingen uppgift Fyra kommuner har egen hantering av asfalt, varav en enbart mindre mängder från hushåll. Av dessa lagrar tre helt eller delvis på asfalt, tre har lakvattenhantering och en har avrinning till bäck med provtagning. Två kommuner lämnar asfalt till lokala entreprenörer. Trädgårdsavfall lagras och komposteras på asfalt eller grus, i fyra fall med lakvattenhantering. I Borås lagras och komposteras trädgårdsavfall på Sobackens avfallsanläggning som har lakvattenhantering och omfattande provtagning pga närhet till känsliga vattendrag, Ätran och Viskan. Marks kommun har ingen lakvattenhantering men lagringen sker inte vid känsligt vattendrag. Ambitionen är där enligt uppgift att flytta komposteringen till yta med lakvattenhantering när sådan blir ledig.

16 Byggnads- och Miljönämnden (19) Hantering i Bollebygd För Bollebygds del har asfalt och trädgårdsavfall lagrats på grusad yta strax intill våtmarken och Sörån utan lakvattenhantering. Kontroll av verksamheten med t ex provtagning har inte gjorts trots läget vid ett känsligt vattendrag. Redovisning avfallsmängder Samhällsbyggnadsavdelningen har under juni kompletterat uppgifter från om avfallsmängder. Uppgifterna gäller främst elektronikavfall, som nu ser ut att vara redovisade i enlighet med lagstiftningen. Andra avfallsuppgifter är fortfarande inte kompletta. Byggnads- och Miljöförvaltningen har gjort egna beräkningar av avfallsmängder utifrån inlämnade uppgifter och material inhämtat på annat sätt. Pga av brister i uppgifterna är beräkningarna osäkra men visar ändå att den samtidigt lagrade mängden av specificerade slag av farligt avfall underskrider med marginal gränsen för när tillståndsplikt inträder. Redovisningen visade dock att mängden övrigt farligt avfall som samtidigt lagras är mer än tre ton. Därmed överskrids gränsen för tillståndsplikt som går vid ett ton. Lagring av grus, sand, asfalt, flis mm som ska återanvändas räknas enligt lagstiftningen som mellanlagring av avfall och är som sådan anmälningspliktig om mängderna vid något tillfälle överstiger ton. Vid ton inträder tillståndsplikt. Samhällsbyggnadsavdelningen har inte redovisat mängder för dessa material. I och med att tillståndsplikt inträder ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen som då även tar hand om tillsynen. Länsstyrelsen tar då över tillsynen av all verksamhet inom området, även sådan som är anmälningspliktig, te x mellanlagringen av asfalt, flis mm. Förvaltningens synpunkter och diskussion Föreläggandet gällde tre punkter: 1) redovisning av avfallsmängder, 2) avgränsning av området mot Sörån så att allmänheten inte kan ta sig dit och 3) borttransport av ris, avfall och material från våtmarken, iordningställande av området för trädgårdsavfall och avgränsning av detta mot Sörån. Redovisningen av avfallsmängder är trots flera försök inte fullständig, uppgifter om mängd impregnerat virke och asfalt, flis mm saknas. Den visar ändå att verksamheten är tillståndspliktig pga av för stor mängd av samlingsposten övrigt farligt avfall. Avgränsning för allmänheten mot Sörån finns inte på plats. Lagring av trädgårdsavfall sker för tillfället utanför detta område, vilket tycks fungera. Ris (trädgårdsavfall) och annat material har transporterats bort från våtmarken. Området för trädgårdsavfall har belags med krossad asfalt som kompakterats. Ytan har fått en lutning så att dagvatten inte rinner till våtmarken utan till en nyanlagd damm. Ännu är området inte iordningställt så att avfallet kan hanteras på ett funktionellt sätt av personal eller de som lämnar avfall. Samhällsbyggnadsavdelningen har redovisat de planer man har för avgränsningar och uppläggningsytor.

17 Byggnads- och Miljönämnden (19) Den översiktliga utredningen av hantering i grannkommuner visar att de flesta lagrar asfaltavfall på asfalt och att lakvattenhantering finns. Trädgårdsavfall lagras i hälften av fallen på grus, de flesta har lakvattenhantering. Sörån är ett känsligt vattendrag som är viktig för bl a vattenkvaliteten i Lygnern och för fisk som öring. Stort kostnadskrävande arbetet har lagts ner på att ta bort vandringshindret vid Grönkullen för att gynna den vandrade fisken. Eftersom ÅVC:n ligger så nära ån är viktigt att mark och vatten inte förorenas eller inte motverkar gjorda insatser på annat håll. Höga krav på skydd mot förorening måste därför ställas. Samhällsbyggnadsavdelningen har nu också meddelat att man tänker belägga uppläggningsytor med tätare material. Det skulle enligt uppgift ske i augusti men det är nu oklart när det blir. En damm har anlagts för uppsamling avrinnande vatten. Avdelningen har också meddelat att man tänker lagra asfaltavfall på ytbelagd asfaltkross och med avrinning till dammen. Om vid ÅVC Råssa ytbeläggningen görs, lakvattenhantering i dammen fungerar och kontroll av föroreningar till mark och vatten sker, kan området bedömas var i ordningsställt både för lagring av trädgårdsavfall och för asfaltavfall. Det ser nu ut som att så skulle kunna bli fallet. Asfaltlagring bör då kunna godtas på platsen. Alternativ som diskuterats är att lagra under tak för att undvika lakvatten eller lagra på annan plats. Mot bakgrund av de åtgärder Samhällsbyggnadsavdelningen hittills vidtagit och de planer man har på en bättre avfallshantering, beläggning av ytor för lagring och lakvattenhantering, bör Byggnads- och Miljönämnden kunna avstå från att döma ut vitet. Möjlighet finns att återkomma med ytterligare föreläggande om inte planerna fullföljs och avdelningen inte lyckas få kontroll på hanteringen så att normal rapportering av bl a avfallsmängder kan ske till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten har också möjlighet att anmäla brott enligt miljöbalken under rubriken försvårande av miljökontroll. Samhällsbyggnadsavdelningen bör uppmanas att skyndsamt söka tillstånd för verksamheten hos Länsstyrelsen. Att bedriva tillståndpliktig verksamhet utan att söka tillstånd kan vara ett brott under rubriken otillåten miljöverksamhet. För ärendet aktuella handlingar - Byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande från VA- Gata- Parkchefen, , och (bifogas ej).

18 Byggnads- och Miljönämnden (19) Beredande handläggares utlåtande Se miljöinspektör Ulla Henskogs tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden beslutar att återemittera ärendet till byggnads- och miljöförvaltningen för att behandlas på plats vid nästa nämndmöte. Samhällsbyggnadsavdelningen Lisa Brunnström Torbjörn Sundsten

Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14)

Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14) Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14) Plats och tid Råssa återvinningsstation, tisdagen den 23 september 2008, kl. 18.00-20.30 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2007-03-20 1 (20)

Byggnads- och Miljönämnden 2007-03-20 1 (20) Byggnads- och Miljönämnden 2007-03-20 1 (20) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 20 februari 2007, kl. 18.00-21.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Otto Andreasson (s), ordförande Bengt Claesson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19) Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19) Plats och tid Krafthuset, tisdagen den 21 april 2009, kl. 18.00-21.20 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 22 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande:, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 Zaine Andersson, (M), ordförande Lars-Åke Johansson, (S), vice ordförande Kristina Larsson,

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 13 30 15 40. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Kenneth Axelsson, m Johan Merving, m Anna-Thuresson, c

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Silversalen, Sala kommun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Bengt Gårdenborg (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (29) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:40 ande Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Övriga närvarande Anders Skoog, sekreterare Göran Lönnqvist, stadsarkitekt

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Lovisa Trell (S) Sven Gustavson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) 2008-02-12 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (c),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 09.00 10.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-05 Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun... 14 9 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014...

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-15 1(29) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30, Smedjan, Nämndhuset Bertil Persson (C), ordförande Gisela Lindh (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Gertowe Thörnros (V) Leif

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer