Byggnads- och Miljönämnden (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnads- och Miljönämnden 2007-03-20 1 (20)"

Transkript

1 Byggnads- och Miljönämnden (20) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 20 februari 2007, kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Otto Andreasson (s), ordförande Bengt Claesson (m) Lotta Husberg (s) Ulf Wahlne (kd) Göran Eriksson (c) Börje Lundin (s) Maja Rosholm (s), ersätter Lotta Husberg Roland Parneving (m), ersättare för P-O Heintz Gert Claesson (c) Maja Rosholm (s) Herman Lampret (s) Jan Smith (fp) Tjänstemän Mats Bokedal, byggnads- och miljöchef Ulla Henskog, miljöinspektör, t.o.m. 26 Michaela Kleman, kommunarkitekt t.o.m. 26 Anna Olsson, planarkitekt, t. o. m 26 Personalföreträdare - Övriga - Tid och plats för Kommunhuset, måndagen den 26 februari 2007, kl justering Bengt Claesson valdes att justera protokollet. Paragrafer Underskrifter Sekreterare Mats Bokedal Ordförande Justerare Otto Andreasson Bengt Claesson

2 Byggnads- och Miljönämnden (20) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Byggnads- och Miljönämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggnads- och Miljöförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Byggnads- och Miljönämnden (20) Ärenden 17 Redovisning av delegationsbeslut 18 Anmälningsärenden 19 Årsredovisning 20 Verksamhetsplan för Byggnads- och Miljönämnden Information om miljölagstiftningen 22 Förslag till tillsynsplan 2007, miljö- och hälsoskyddstillsyn 23 Diskussion om tidigareläggning av mötestiderna för Byggnads- och Miljönämnden 24 Storskogen 1:7, yttrande till miljödomstolen över ansökan till vattenverksamhet 25 Planeringsläget 26 Detaljplan för del av Erikstorp 1:4, samrådsredogörelse 27 Tullebo 1:45, ändring av komplementbyggnad till bostadshus 28 Getabrohult 1:17, tillbyggnad av industri 29 Gränne 1:8, nybyggnad av bostadshus 30 Flässjum 3:67, nybyggnad av garage 31 Morjhult 4:24, nybyggnad av fritidshus 32 Inbjudan till utbildning för förtroendevalda

4 Byggnads- och Miljönämnden (20) 17 BMN 2007/01 Delegationsbeslut En förteckning över fattade delegationsbeslut för tiden redovisas. Byggnads- och Miljönämnden lägger förteckningen till handlingarna. 18 BMN 2007/02 Anmälningsärenden Följande anmälningsärenden föredrogs: Flathult 1:4 och 1:7, Länsstyrelsens beslut efter överklagan Petared 1:9, Fråga från Länsstyrelsen, åtgärder inom strandskydd Rinna 1:4, åtalsanmälan om tippning av rivningsavfall och eldning av d.o. Kammaråklagarens beslut att inte inled förundersökning. Byggnads- och Miljönämnden beslut Byggnads- och Miljönämnden lägger anmälningarna till handlingarna 19 BMN 2007/03 Årsredovisning för 2006 Tidigare byggnads- och miljöchef Torbjörn Sundsten redogjorde för förslag till årsredovisning för Byggnads- och Miljönämndens verksamhetsår Byggnads- och Miljönämnden beslut Byggnads- och Miljönämnden godtar rapporten och lägger den till handlingarna.

5 Byggnads- och Miljönämnden (20) 20 BMN 2006/39 Verksamhetsplan för Byggnads- och Miljönämnden Beskrivning av ärendet Ett utkast till verksamhetsplan för Byggnads- och Miljönämnden 2007 lämnades till ledamöterna före gruppmötet Då detta ärende krävde längre tid för genomgång beslöts att ärendet skulle bordläggas till nästa möte. För ärendet aktuella handlingar Utkast till Verksamhetsplan för 2007, Byggnads- och Miljönämnden, Bollebygds kommun. Byggnads- och Miljönämnden beslut Byggnads- och Miljönämnden beslöt att anta föreslagen verksamhetsplan för Beslutexpediering Akten 21 Information om miljölagstiftningen Miljöinspektör Ulla Henskog höll en sammanfattande information om vilka lagar som styr nämnden ansvarsområde. Dagens sista ärende handlar om fördjupad information till lämnderna. Byggnads- och Miljönämnden beslut Byggnads- och Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

6 Byggnads- och Miljönämnden (20) 22 BMN 2006/40 Plan för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2007 Byggnads- och Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för miljö- och hälsoskyddstillsynen Syftet är att ge miljöinspektörerna vägledning om vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur de bör prioriteras utifrån uppdrag av Byggnadsoch Miljönämnden. I förslaget till plan är arbetsuppgifterna listade under respektive tillsynsområde på översiktlig nivå.. Handläggning av inkommande ärenden, som tillståndsansökningar, anmälningsärenden, remisser och klagomål, föreslås ha högst prioritet vilket de under tidigare år också haft i det dagliga arbetet. Rådgivning och information till kommuninnevånare och företag upptar en stor del av tiden. Deltagande i bygglovsärenden har också prioriterats medan planärenden har fått stå tillbaka. Antalet inkommande ärenden har visat sig öka år från år och förväntas inte minska under Större projekt inom naturvården har tidvis tagit mycket resurser i anspråk. Nämnden har fram tills nu nästan enbart haft resurser att utföra dessa typer av ärenden. Högre bemanning Från och med 2007 finns tre heltidstjänster för miljö- och hälsoskyddstillsyn och naturvårdshandläggning. Det medför att även befintliga verksamheter som står under nämndens tillsyn kan besökas mer regelbundet, vilket i allt mindre grad har hunnits med under tidigare år. Eftersom 2007 är det första året med en högre och stabilare bemanning är det inte möjligt att nu förutsäga i vilket grad den föreslagna tillsynsplanen kan genomföras. Man kan dock redan nu förutse att tillsynsbesök vid alla verksamheter inte hinns med. Förvaltningen har därför valt att inte kvantifiera besöken även om antalet kommer att öka jämfört med tidigare år. Ny lagstiftning och mer arbete År 2006 infördes ny lagstiftning inom livsmedelsområdet vilket innebär utökade arbetsuppgifter för nämnden. Under 2006 lade förvaltningen ned mycket arbete inom detta område och så måste ske även under Det betyder att andra tillsynsområden även i år får mindre tid till förfogande i jämfört med livsmedelstillsynen. Naturvård Inom naturvårdsområdet pågår under en flerårsperiod framtagning av kommuntäckande naturvårsplan som ska utgöras en del av översiktplanen. Den finansieras med statliga

7 Byggnads- och Miljönämnden (20) bidrag och eget arbete. För förvaltningen innebär det projektledning med mycket administrativt arbete. Pga av hög arbetsbelastningen under 2006 har detta arbete inte kunnat utföras under andra hälften av 2006 och släpar därför nu efter mycket. Detta måste hämtas igen under 2007 för att planarbetet ska kunna fortskrida och kommunen få del av de statliga bidragen. Den del av arbetet som görs med hjälp av konsult har dock kunnat utföras som planerat. Arbetsuppgifter som inte utförs I förslaget till plan finns också listat arbetsuppgifter som ligger i nämndens verksamhetsområde men som förvaltningen bedömer inte kan utföras med nuvarande resurser. Uppföljning Förvaltningen kommer under året att följa tidsåtgången för tillsynsarbetet och övriga arbetsuppgifter och räknar med att under hösten få en bild av i vilken grad planen kan genomföras. För ärendet aktuella handlingar Plan för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2007, daterad Beredande handläggares utlåtande Se miljöinspektör Ulla Henskogs tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden beslutar anta planen för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2007 Beslutsexpediering Akten

8 Byggnads- och Miljönämnden (20) 23 BMN 2006/481 Mötestider för Byggnads- och Miljönämnden Beskrivning av ärendet Det har, på olika håll, diskuterats att nämndens möten skulle tidigareläggas mot dagens starttid på Detta för att undvika sena kvällsmöten. Det förutsätter dock att ledamöterna har möjlighet att ta ledigt från sina respektive ordinarie verksamheter. Byggnads- och Miljönämnden besökt att inte ändra nuvarande ordning. Partigrupperna startar således kl och nämnden möte börjar kl Beslutsexpediering Akten

9 Byggnads- och Miljönämnden (20) 24 BMN 2006/472 Storskogen 1:7 yttrande till miljödomstolen över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet Müntzing Koncept och Handel AB ansöker hos miljödomstolen om tillstånd till vattenverksamhet på Storskogen 1:7. Man avser där fodra upp grundvatten för upptappning och försäljning av förpackat vatten. Miljödomstolen vid Vänersborgs tingrätt lämnar Byggnads- och Miljönämnden möjlighet att yttra sig över ansökan (mål M ). Ansökan Företaget ansöker om lagligförklaring av befintlig vattentäkt samt bortledning av grundvatten till en mängd av m³ per år motsvarande 25 m³ per dygn igenomsnitt. Verksamhet av det nu sökta slaget har bedrivits på fastigheten sedan 1980-talet men har inte varit i gång de senaste åren. En bergborrad brunn, 62 m djup anlades enlig muntlig uppgift Denna tar sitt vatten i sprickson under fastigheten och är belägen inne i den befintliga byggnaden. Vattenkvalitén har enligt de ganska få analyser som gjorts tidigare befunnits var god förutom förhöjda järn- och manganhalter som renats bort i filter. Geohydrologisk undersökning och samråd Den geohydrogiska undersökningen har kommit fram till att påverkansområde tillika infiltrations- och tillrinningsområde för täkten upptar en yta om ca 1,5 km som sträcker sig främst åt syd och väst. Inom detta område har tre enskilda vattentäkter lokaliserats och två strax utanför. Samråd inkluderande en enkät har hållits med fastighetsägare inom och i närheten av påverkansområdet. Svaren tolkades så att inga brunnar haft problem som kunde härledas till uttag av vatten i den aktuella täkten. Den geohydrologiska undersökningen kommer fram till att vattenutvinningskapacitet och vattenkvalitet inom påverkansområdet inte kommer att påverkas negativt och att vattenverksamheten kan fortsätta. Vattentäkter i omgivningen bedöms inte påverkas negativt. Uttaget bör dock högst omfatta 25 m³ per dygn. Undersökningen identifierar tre risker för täkten - den befintliga enskilda avloppsanläggningen för hushållsspillvatten - väg 180 norr om och väg 758 väster om fastigheten - naturliga föroreningar från berggrunden. Föroreningsrisken från vägarna bedöms var störst vid en olycka på väg 758 V om fastigheten. Man förslår att eventuella årgärder bör utredas för varje enskilt olycksfall. Vad gäller avloppsanläggningen rekommenderas att denna byts ut mot sluten tank.

10 Byggnads- och Miljönämnden (20) Miljökonsekvensbeskrivning I den kortfattade miljökonsekvensbeskrivningen behandlas naturmiljö och geohydrologi. I Hampedal, en km åt SV finns Hampedalsmossen och en ädellövsskog som av Skogstyrelsen bedömts som ett naturvärde. Strax N om fastigheten på andra sidan väg 180 finns en våtmark utan höga naturvärden men som har ett lokalt naturvärde. Denna bedöms inte bli påverkad av vattenverksamheten. Slutsatser vad gäller geohydrologi och risker för täkten blir de samma som i den geohydrologiska undersökningen. Förvaltningens bedömning Den geohydrologiska undersökningen kommer fram till att enskilda vattentäkter inom påverkansområdet inte kommer att påveraks negativt om uttaget inte överstiger 25 m³ per dygn vilket är den mängd som företaget anser sig behöva. Det finns därför inte anledning att kräva ytterligare utredning eller åtgärder ur denna aspekt. Däremot bör företaget ha ett kontrollprogram för uppmärksamma eventuella förändringar i vattenkvalité och tillgång på vatten i enskilda brunnar inom påverkansområdet i framtiden. Föroreningsrisker vid en olycka på vägarna som går tätt intill täkten föreslås hanteras från fall till fall. Det kan då vara för sent att förhindra att föroreningar når grundvattnet och täkten. Beredskap för att förhindra att detta bör finnas. Vad gäller det hushållsspillvattnet har förvaltning vid inspektion vid verksamheten 2002 också besiktigat avloppsanläggningen. Det gick då inte att fastställa om det fanns någon infiltration eller annan rening efter slamavskiljaren som fanns på plats. Det var alltså oklart vart avloppsvattnet leddes hän. I ansökan föreslås att en sluten tank för spillvattnet installeras. Denna lösning kan dock bli dyr, med bortforsling av större mängder spillvatten, och också olämpligt ur resurshushållningssynpunkt. Det finns andra möjligheter att förhindra att förhindra att avloppsvatten förorenar mark och vatten på platsen, t ex tät markbädd eller minireningsverk med bortledning av det renade avloppsvattnet från tillrinningsområdet. Andra lösningar bör således undersökas innan ansökan om enskilt avlopp gör till nämnden. För ärendet aktuella handlingar Ansökan om vattenverksamhet (del av) Beredande handläggares utlåtande Se miljöinspektör Ulla Henskogs tjänsteutlåtande

11 Byggnads- och Miljönämnden (20) Byggnads- och Miljönämnden beslut Byggnads- och Miljönämnden avger följande yttrande till miljödomstolen i mål M : Byggnads- och Miljönämnden tillstyrker ansökan om vattenverksamhet men bedömer att företaget i sitt kontrollprogram behöver ha rutiner för att uppmärksamma eventuella förändringar i vattenkvalité och tillgång på vatten i enskilda vattentäkter inom påverkansområdet. Företaget bör ha en plan för att förhindra förorening av grundvatten vid en eventuell olycka på vägarna nära täkten. Nämnden instämmer i att den befintliga avloppsanläggningen för spillvatten är olämpligt ur vattenskyddssynpunkt. Nämnden kan i nuläget inte uttala sig om den kan tillstånd till den i ansökan föreslagna slutna tanken. Eftersom det finns andra möjligheter att förhindra att avloppsvatten förorenar mark och vatten på platsen, t ex tät markbädd eller minireningsverk med bortledning av det renade avloppsvattnet från tillrinningsområdet, bör också sådana lösningar utredas och prövas vid en ansökan till nämnden om tillstånd för enskilt avlopp. Beslutsexpediering Miljödomstolen Vänersborg

12 Byggnads- och Miljönämnden (20) 25 Planeringsläget Kommunarkitekten reodvisar läget för den fysiska planeringen enligt lista daterad Byggnads- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

13 Byggnads- och Miljönämnden (20) 26 BMN 2006/404 Del av Erikstorp 1:4 - Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Erikstorp 1:4 har varit utsänt på samråd under tiden till Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att uppföra en förskola på norra Erikstorp samt att förbättra trafiksituationen i området. Totalt har 10 yttranden inkommit under samrådstiden och utifrån dessa kan slutsatsen dras att en byggnation av förskola inom området är möjlig. Vägverket tycker att den föreslagna infarten via Bjälkvägen är den mest lämpliga lösningen. Man påpekar även att en infart direkt från Skräddargårdsvägen skulle kunna vara trafikfarlig bl a med tanke på siktförhållandena. Vattenfall har elkablar inom området och vill att u- området utökas i den västra delen av planen. Kommunstyrelsen poängterar vikten av att föreslagna åtgärder av trafiksituationen genomförs. Då Gaddenskolan står för en stor del av trafikproblemen är det viktigt att skolan är med och delar kostnaden med kommunen. Boende längs Bjälkvägen vill inte att förskolan byggs och framförallt är man negativa till att infarten kommer att vara från Bjälkvägen istället för Skräddaregårdsvägen. Man är även oroliga över buller från ökad trafik och buller från förskolan. Övrigt Länsstyrelsens yttrande redovisas på mötet För ärendet aktuella handlingar Samrådsredogörelse, Beredande handläggares utlåtande Se planarkitekt Anna Olssons tjänsteutlåtande Byggnads- och miljönämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen i enlighet med vad som regleras i Plan- och bygglagen 5 kap 21. Byggnads- och Miljönämnden uppdrar åt planeringsenheten att fortsätta med planarbetet, utifrån det ställningstagandet som redovisas i samrådsredogörelsen, i syfte att ta fram utställningshandlingar. Beslutsexpediering Akten

14 Byggnads- och Miljönämnden (20) 27 BMN 2006/12 Tullebo 1:45, förhandsbesked om bygglov för ändring av bef. byggnad till bostadshus Sammanfattning av ärendet Mette Törnblad och Torbjörn Weihard ansöker om förhandsbesked om bygglov för att ändra befintliga komplementbyggnader till enbostadshus på ca 200 m 2 på fastigheten Tullebo 1:45. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger utanför detaljplan, samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Farbar väg passerar tomtplatsen och VA- frågan bedöms går att ordna inom fastigheten. ( Det är mycket som talar för att alternativet med eget reningsverk och infiltration behöver användas för att inte förorena sjön.) Tillstånd för avlopp skall sökas separat. Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen 5 kap. 1. Två grannar har inget att erinra mot förslaget och en har inkommit med skriftliga synpunkter. Ägarna till Tullebo 1:50 befarar att förslagen byggnad kan komma att byggas på och då leda till att utsikten kan komma skymmas. Vid prövning av förhandsbesked och bygglov skall bl. a. Plan- och bygglagens, PBL, regler i 3 kap 2 följas. Här föreskrivs: Byggnader skall placeras och utformas så att de eller dess avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Detta bedöms inte bli fallet med dagens ansökan om förhandsbesked varför framställningen skall bifallas. Det som grannarna pekar på kan först prövas om en sådan ansökan inkommer i framtiden och påverkar således inte dagens fråga. Fastigheten är belägen inom område med landskapsskydd och strandskydd. Länsstyrelsen har lämnat dispens från dessa skydd Golvet för den blivande byggnaden skall höjas något för att undanröja risken för översvämning av Östra Nedsjön. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads- och miljöchef Mats Bokedals tjänsteutlåtande

15 Byggnads- och Miljönämnden (20) Byggnads- och Miljönämnden lämnar förhandsbeskedet att bygglov kommer att lämnas för den sökta åtgärden om ansökan om det inkommer och om följande erinrinran följs: Avloppstillstånd skall sökas separat och vara färdigbehandlat till ansökan om bygglov Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Detta beslut medför inte rätt att påbörja byggandet. Beslutsexpediering Sökanden

16 Byggnads- och Miljönämnden (20) 28 BMN 2007/14 Getabrohult 1:17, Flügger AB, förhandsbesked om bygglov för tillbyggnad av industri Sammanfattning av ärendet Flügger AB ansöker om förhandsbesked om bygglov för en tillbyggnad av befintlig med två nya sektioner som skall utformas i likhet med befintlig byggnad. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger inom två detaljplaner. Befintlig byggnad ligger inom detaljplan nr 1 och tillbyggnaden är planerad att ligga inom detaljplan nr 28, laga kraft Av ansökan framgår att projekteringen gåt ut på att uppfylla alla detaljplanekrav. Bolagets egen planering för bygget gör att de önskar få bygglov behandlat så snart detta är möjligt. Därför föreslås nämnden uppdra åt presidietes ledamöter, kommunarkitekten och undertecknad att på delegation pröva frågan om bygglov. Byggnaden planeras att anslutas till en kommande kommunal ledning för vatten och avlopp. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads- och miljöchef Mats Bokedals tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar förhandsbeskedet att bygglov kommer att lämnas för den sökta åtgärden om ansökan om det inkommer och om detaljplanens krav uppfylls. Nämnden uppdrar åt presidiet, kommunarkitekten och byggnads- och miljöchefen att pröva bygglovet på delegation. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Detta beslut medför inte rätt att påbörja byggandet Beslutsexpediering Sökanden

17 Byggnads- och Miljönämnden (20) 29 BMN 2006/24 Gränne 1:8, rivning av befintligt bostadshus och bygglov för ett nytt Sammanfattning av ärendet Pasi Oikarinen ansöker om bygglov för ett enbostadshus på ca 75m 2 byggnadsarea på fastigheten Gränne 1:8. Den nya byggnaden kommer ersätta befintlig byggnad som skall rivas i samband med att den nya blir klar. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger utanför detaljplan, samlad bebyggelse och omfattas inte av områdesbestämmelser. Farbar väg passerar tomtplatsen och avlopp avses att anslutas till befintlig anläggning. För att bygglovet skall bli giltigt och arbetena få påbörjas krävs att befintlig avloppsanläggning kontrolleras och kan godkännas för det nya huset. Kontakta Byggnads- och Miljöförvaltningen för kontroll alternativt skall nytt avloppstillstånd sökas. Detaljplan behöver inte upprättas utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen 5 kap. 1. Berörda grannar har inget att erinra mot förslaget. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads- och miljöchef Mats Bokedals tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar rivnings- och bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap. Avloppstillstånd skall sökas separat och vara färdigbehandlat före byggsamråd alternativ skall sökanden kalla till kontroll och godkännande av befintlig anläggning. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas ska byggherren göra bygganmälan (begära byggsamråd) till Byggnads- och Miljönämnden. Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig för byggprojektet. Till samrådet skall förslag till kontrollplan upprättas samt redovisas hur de tekniska funktionskraven skall uppfyllas (teknisk beskrivning, beräkningar, konstruktionsritningar o s v). Senast till byggsamrådet skall (i förkommande fall enl. SFS 2004:552), bifogas giltigt bevis om tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Arbetena får inte påbörjas innan bevis redovisats enligt 9 kap. 12 Plan- och bygglagen. Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Beslutsexpediering Sökanden

18 Byggnads- och Miljönämnden (20) 30 BMN 2007/12 Flässjum 3:67, ansökan om bygglov för ett dubbelgarage Sammanfattning av ärendet Tommy Fröjd ansöker om bygglov för ett dubbelgarage på 72m 2 byggnadsarea på fastigheten Flässjum 3:67. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger till största delen utanför detaljplan med det önskade garaget ligger inom en del av detaljplan nr 677. Denna mindre del av fastigheten har fått beteckningen parkmark i planen. Vattenfall har lämnat sitt medgivande till att garaget placeras minst 6m från ställverket. Planavvikelsen bedöms som mindre och bör därför godtas. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads- och miljöchef Mats Bokedals tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap och medger mindre planavvikelse. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas ska byggherren göra bygganmälan (begära byggsamråd) till Byggnads- och Miljönämnden. Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig för byggprojektet. Till samrådet skall förslag till kontrollplan upprättas samt redovisas hur de tekniska funktionskraven skall uppfyllas (teknisk beskrivning, beräkningar, konstruktionsritningar o s v). Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Beslutsexpediering Sökanden

19 Byggnads- och Miljönämnden (20) 31 BMN 2007/55 Morjhult 4:24, nybyggnad av fritidshus Sammanfattning av ärendet Axel Strömbergsson ansöker om bygglov för ett fritidshus ca 66m 2 byggnadsarea på fastigheten Morjhult 4:24. Beskrivning av ärendet Fastigheten ligger inom detaljplan nr 649 från Planen medger att huvudbyggnad på 60m 2 och komplementbyggnad på 20m 2 uppförs inom den delen av fastigheten som markerats med BF In. Byggnader skall anslutas till befintlig gemensam anläggning för vatten och avlopp. På fastigheten finns redan en befintlig komplementbyggnad och en bygglovfri mindre bod. Sökanden önskar placera ett nytt fritidshus på 66m 2 på mark som enligt planen inte får bebyggas. Sökandens redogörelse för sina skäl och anpassningen till övrig bebyggelse bör godtas för att medge mindre avvikelse från planen. Detta gäller även byggnadsarean som överskrids med ca 10%. Berörda grannar har inget att erinra mot förslaget. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads- och miljöchef Mats Bokedals tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden lämnar bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap och medger mindre planavvikelse. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas ska byggherren göra bygganmälan (begära byggsamråd) till Byggnads- och Miljönämnden. Byggherren ska utse en kvalitetsansvarig för byggprojektet. Till samrådet skall förslag till kontrollplan upprättas samt redovisas hur de tekniska funktionskraven skall uppfyllas (teknisk beskrivning, beräkningar, konstruktionsritningar o s v). Senast till byggsamrådet skall (i förkommande fall enl. SFS 2004:552), bifogas giltigt bevis om tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Arbetena får inte påbörjas innan bevis redovisats enligt 9 kap. 12 Plan- och bygglagen. Bygglovet är giltigt om byggnadsarbetena påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Beslutsexpediering Sökanden

20 Byggnads- och Miljönämnden (20) 32 Inbjudan till utbildning för förtroendevalda Sammanfattning av ärendet Till förvaltningen har fått en inbjudan från Sjuhärads kommunalförbund till utbildning för förtroendevalda inom miljöområdet. Ledamöterna föreslås diskutera om man skall skicka representanter till utbildningen. Bifogar dagordning för utbildningen. Beredande handläggares utlåtande Se byggnads- och miljöchef Mats Bokedals tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämnden beslutar att anmäla Herman Lampert till kursen.

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2008-08-26 1 (19)

Byggnads- och Miljönämnden 2008-08-26 1 (19) Byggnads- och Miljönämnden 2008-08-26 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 26 augusti 2008, kl. 18.00-20.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Otto Andreasson (s) ordförande Bengt Claesson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14)

Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14) Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14) Plats och tid Råssa återvinningsstation, tisdagen den 23 september 2008, kl. 18.00-20.30 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19) Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19) Plats och tid Krafthuset, tisdagen den 21 april 2009, kl. 18.00-21.20 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 22 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande:, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 Zaine Andersson, (M), ordförande Lars-Åke Johansson, (S), vice ordförande Kristina Larsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 09.00 10.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-05 Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun... 14 9 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014...

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Lovisa Trell (S) Sven Gustavson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 13 30 15 40. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Kenneth Axelsson, m Johan Merving, m Anna-Thuresson, c

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Silversalen, Sala kommun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Bengt Gårdenborg (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid Kommunhuset Torsås 2014-06-11 kl 17.00- Beslutande Övriga deltagande Magnus Svensson, M, ordf Nils Gustling, C Östen Barrdahl, C Kjell Mattsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer