Byggnads- och Miljönämnden (14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnads- och Miljönämnden 2008-09-23 1 (14)"

Transkript

1 Byggnads- och Miljönämnden (14) Plats och tid Råssa återvinningsstation, tisdagen den 23 september 2008, kl Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja Rosholm (s) Ulf Wahlne (kd) Göran Eriksson (c) Ann Hagelin (s) ersättare för Börje Lundin (s) Övriga närvarande Ersättare Urban Freij (m) t.o.m. 103 Jan Smith (fp) Hanna Malmsjö (m) Tjänsteman Mats Bokedal Michaela Kleman t. o. m 104 Ulla Henskog t. o. m 104 Anna Winnberg t. o. m 104 Maria Lejdebro t. o. m 104 Personalföreträdare - Övriga Torbjörn Sundsten, informerade före mötet. Tid och plats för Byggnads- och Miljöförvaltningen, måndagen den 29 september 2008, kl justering Maja Rosholm valdes att justera protokollet Paragrafer Underskrifter Sekreterare Mats Bokedal Ordförande Justerare Roland Parneving Maja Rosholm

2 Byggnads- och Miljönämnden (14) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Byggnads- och Miljönämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Byggnads- och Miljöförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Byggnads- och Miljönämnden (14) Ärenden 98 Redovisning av delegationsbeslut 99 Anmälningsärenden 100 Ekonomisk rapport 101 Planeringsläget 102 Flässjum 3:60, Allaktivetshuset - samrådsredogörelse 103 Erikstorp 1:4 m fl Tyftet, detaljplaneprogram, beslut om samråd 104 Råssa ÅVC - beslut att inte begära vite utdömt samt uppmaning att söka tillstånd för verksamhet 105 Låddekärrbu 1:2, nybyggnad av enbostadshus

4 Byggnads- och Miljönämnden (14) 98 BMN 2008/01 Delegationsbeslut En förteckning över fattade delegationsbeslut för tiden redovisas. Byggnads- och Miljönämndens beslut Byggnads- och Miljönämnden lägger förteckningen till handlingarna. Beslutsexpediering Akten 99 BMN 2008/ 002 Anmälningsärenden Länsstyrelsens beslut , om överklagan av bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Grimsås 1:29. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Byggnads- och miljöchefen Mats Bokedal informerade om olovligt byggande på fastigheten Flässjum 1:202. Byggnads- och Miljönämnden beslut Byggnads- och Miljönämnden lägger informationen till handlingarna. Beslutsexpediering Akten

5 Byggnads- och Miljönämnden (14) 100 BMN 2008/ 003 Uppföljningsrapport 4/2008 Ett förslag till uppföljningsrapport efter 8 månader har upprättats. Där framgår att Byggnads- och Miljönämndens resultat är ca: 170 tkr över budget. Vid årets slut bedöms resultatet bli nollresultat i förhållande till budget. För ärendet aktuella handlingar - Uppföljningsrapport 4/2008, Byggnads- och Miljönämnden Byggnads- och Miljönämndens beslut Byggnads- och Miljönämnden godkänner förslaget till uppföljningsrapport 4/2008 samt överlämnar den till Kommunfullmäktige. Nämnden vill tillägga att av förvaltningens totala budget är ca: 1/3 intäkter för miljötillsyn, bygglov och byggsamråd. Denna kostnadstäckning ligger i linje med tidigare år varför någon ändring av taxorna inte bedöms behövas. Skulle Kommunfullmäktige ha annan mening önskas riktlinjer för en sådan ändring. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

6 Byggnads- och Miljönämnden (14) 101 Planeringsläget Kommunarkitekten redovisar läget för den fysiska planeringen enligt lista daterad Byggnads- och Miljönämndens beslut Byggnads- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 102 BMN 2007/465

7 Byggnads- och Miljönämnden (14) Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen - samrådsredogörelse Beskrivning av ärendet Ett programförslag har varit föremål för samråd under tiden till Under samrådstiden har programhandlingar varit utsända på remiss till myndigheter, nämnder samt fastighetsägare och övriga berörda. Totalt har 15 yttranden inkommit under och i anslutning till samrådstiden. Länsstyrelsens yttrande inväntas fortfarande och redovisas på Byggnads- och miljönämndens sammanträde. Ett förslag till samrådsredogörelse har upprättats. Kommunstyrelsen har inga synpunkter på programförslaget i detta skede men framför att samrådsredogörelsen ska redovisas för kommunstyrelsen, som tar beslut om fortsatt planarbete. Enligt ställningstagandet i behovsbedömningen för planprogrammet antas detaljplanen för Flässjum 3:60 m. fl. Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen ej innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har inte haft någon erinran om ställningstagandet. För ärendet aktuella handlingar - Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen, Kommunkansliets tjänsteskrivelse, Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen, Samrådsredogörelse, Beredande handläggares utlåtande Se planarkitekt Maria Lejdebros tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämndens beslut Byggnads- och miljönämnden godkänner samrådsredogörelsen och remitterar ärendet till kommunstyrelsen för beslut om fortsatt planläggning. Byggnads- och miljönämnden beslutar att detaljplanen för Flässjum 3: 60 m.fl. Allaktivitetshuset, Hedebergspark, hästhagen ej innebär betydande miljöpåverkan. Beslutsexpediering Akten Samhällsbyggnadsavdelningen Paragrafen justeras omedelbart. 103 BMN 2008/162

8 Byggnads- och Miljönämnden (14) Detaljplaneprogram för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet beslut om samråd Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen uppdrog åt Byggnads- och miljönämnden att upprätta förslag till detaljplan för del av Erikstop 1:4 m fl, Tyftet, i Bollebygds kommun. Det råder stor efterfrågan på bostäder i Bollebygds kommun och framförallt i centralorten. Det har länge varit brist på kommunala tomter för självbyggeri och att få fram sådana är därför högt prioriterat. Kommunen köpte under 2007 marken inom programområdet. Programområdet är beläget i den norra delen av Bollebygds tätort i nära anslutning till bostadsområdet i norra Erikstorp. Avståndet till Bollebygds centrum är knappt två kilometer. Området ligger öster om Töllsjövägen. Syftet med programmet är att belysa förutsättningarna att skapa byggrätter för friliggande villor på Tyftet norr om tätorten. Ambitionen med området är att ta fasta på de naturliga förutsättningar som finns i området och anpassa bebyggelsen därefter. Programmet kommer, tillsammans med synpunkter som kommer in i samrådet kring programmet, att ligga till grund för ett fortsatt detaljplanearbete. Samhällsbyggnadsavdelningen gör i samband med programmet bedömningen att planens genomförande inte kommer att innebära någon betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram. För ärendet aktuella handlingar - Detaljplaneprogram för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet beslut om samråd, Kommunkansliets tjänsteskrivelse, Detaljplaneprogram för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet, Beredande handläggares utlåtande Se planarkitekt Anna Winnbergs tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämndens beslut Byggnads- och Miljönämnden beslutar att sända ut programmet på samråd enligt PBL 5 kap 20. Beslutsexpediering Akten Samhällsbyggnadsavdelningen, Michaela Kleman

9 Byggnads- och Miljönämnden (14) 104 BMN 2006/379 Råssa ÅVC beslut att inte begära vite utdömt samt uppmaning att söka tillstånd för verksamhet Byggnads- och Miljönämnden förelade Samhällsbyggnadsavdelningen vid vite att inkomma med uppgifter och vidta åtgärder vid kommunens återvinningscentralen på Råssa 1:21. Bakgrunden var att Byggnads- och Miljöförvaltningen under lång tid vid ett flertal tillfällen sedan , då Kommunstyrelsen anmälde verksamheten enligt miljöbalken, begärt in uppgifter om verksamheten utan få svar. När tiden för föreläggandet löpte ut hade det följts endast till mycket ringa del. Efter noggrant övervägande har nämnden sedan förlängt förläggandet två gånger, senast tom Underhand har ett antal möten mellan Samhällsbyggnadsavdelningen och Byggnads- och Miljöförvaltningen ägt rum och skriftväxling har skett. Byggnads- och Miljönämndens presidie medverkade vid möte på plats Då hade den del av markytan mot ån som ska användas för trädgårdsavfall belagts med asfaltkross. Huruvida krossen behöver beläggas med en tätare yta diskuterades liksom en prövotid med enbart krossbeläggning. En prövotid med avgränsningar med hjälp av betonggrisar och snören godtogs. Information om grannkommuners hantering av asfalt- och trädgårdsavfall skulle inhämtas. Besiktning Byggnads- och Miljöförvaltningen besiktigade efter föreläggandetidens slut återvinningscentralen vid Råssa avseende de ytor som ska användas för trädgårdsavfall, mellanlagring av sand, asfalt, flis mm tillsammans med representant från Samhällsbyggnadsavdelningen som medverkat i anläggningsarbetena. - En större del av ytan mot ån har nu belagts med asfaltkross och kompakterats. - Ännu var inte ytorna för lagring av trädgårdsavfall iordningsställda för avfallsinlämning, man väntar på att de ska ytbeläggas. I den södra delen av ytan har refuger börjat anläggas. Dessa ska visa vägen för besökare vid avlämning av trädgårdsavfall. - Trädgårdsavfallet lagras för närvarnade på asfaltyta vid containrarna. - Avgränsning mot ytan mot ån dit allmänheten inte har tillträde saknades. - En damm, utjämningsmagasin, har grävts ut i den norra delen av området dit vatten från hanteringen av trädgårdsavfall ska rinna. Dammen var tom vid inspektionstillfället. Vid inloppet till dammen hade rinnande vatten gröpt ut asfaltkrossen så att ett område fattades. - Sand från utgrävning av dammen har lagts upp norr om dammen. - Krossad asfalt och uppbruten asfalt ligger kvar på grusytan. Mängden asfalt har ökat. - Flis lagrades som tidigare under tak. - Ytterligare bortröjning av avfall och ovidkommande material hade gjorts, bl a var högen av stora stubbar borta.

10 Byggnads- och Miljönämnden (14) Även ytan för lagring av asfalt ska avvattnas till den nyanlagda dammen. Läge för provtagningsrör utsågs vid inspektionen. Det har visat sig att vid regn leds regnvatten från en stor del av de asfalterade ytorna, även de runt förrådsbyggnaden, till dammen. Det betyder att stora mängder vatten rinner dit eftersom annan dagvattenhantering saknas inom fastigheten. Samråd om lagring av asfalt och trädgårdsavfall Vid möte mellan Samhällsbyggnadsavdelningen och Byggnads- och Miljöförvaltningen, framkom att ytan med krossad asfalt för trädgårdsavfall under augusti ska beläggas med slurry som ger en tät yta. Rör för provtagning i grundvatten ska sättas ner norr om dammen. Även ytan för lagring av asfalt ska beläggas med asfaltkross och slurry. Asfaltlagringen ska flyttas något söderut. Vid inspektionen var det osäkert om ytbeläggningen kunde ske under augusti. Eventuellt görs ytbeläggningen med vanlig asfalt. Hantering i grannkommuner Samhällsbyggnadsavdelningen och Byggnads- och Miljöförvaltningen har gjort en översiktlig utredning av hur sex grannkommuner hanterar trädgårdsavfall och mellanlagring av asfalt. Borås ja Yta delvis asfalt Mark nej - - Lakvattenhantering Vårgårda nej - - ja, under Lerum avveckling asfalt ja ingen Alingsås ja uppgift ja ja, fr container Härryda hushåll ja Trädgårds -avfall komposteras flisas Yta delvis grus Asfaltlagring Lakvattenhantering nej, bäck m provtagn ja Känsligt vattendrag komposteras flisas grus nej nej komposteras flisas grus ja nej komposteras asfalt flisas ja? bäck komposteras flisas komposteras flisas asfalt kompost i container ja, till reningsverk ingen uppgift ja ingen uppgift ingen uppgift Fyra kommuner har egen hantering av asfalt, varav en enbart mindre mängder från hushåll. Av dessa lagrar tre helt eller delvis på asfalt, tre har lakvattenhantering och en har avrinning till bäck med provtagning. Två kommuner lämnar asfalt till lokala entreprenörer. Trädgårdsavfall lagras och komposteras på asfalt eller grus, i fyra fall med lakvattenhantering. I Borås lagras och komposteras trädgårdsavfall på Sobackens avfallsanläggning som har lakvattenhantering och omfattande provtagning pga närhet till känsliga vattendrag, Ätran och Viskan. Marks kommun har ingen lakvattenhantering men lagringen sker inte vid känsligt vattendrag. Ambitionen är där enligt uppgift att flytta komposteringen till yta med lakvattenhantering när sådan blir ledig.

11 Byggnads- och Miljönämnden (14) Hantering i Bollebygd För Bollebygds del har asfalt och trädgårdsavfall lagrats på grusad yta strax intill våtmarken och Sörån utan lakvattenhantering. Kontroll av verksamheten med t ex provtagning har inte gjorts trots läget vid ett känsligt vattendrag. Redovisning avfallsmängder Samhällsbyggnadsavdelningen har under juni kompletterat uppgifter från om avfallsmängder. Uppgifterna gäller främst elektronikavfall, som nu ser ut att vara redovisade i enlighet med lagstiftningen. Andra avfallsuppgifter är fortfarande inte kompletta. Byggnads- och Miljöförvaltningen har gjort egna beräkningar av avfallsmängder utifrån inlämnade uppgifter och material inhämtat på annat sätt. Pga av brister i uppgifterna är beräkningarna osäkra men visar ändå att den samtidigt lagrade mängden av specificerade slag av farligt avfall underskrider med marginal gränsen för när tillståndsplikt inträder. Redovisningen visade dock att mängden övrigt farligt avfall som samtidigt lagras är mer än tre ton. Därmed överskrids gränsen för tillståndsplikt som går vid ett ton. Lagring av grus, sand, asfalt, flis mm som ska återanvändas räknas enligt lagstiftningen som mellanlagring av avfall och är som sådan anmälningspliktig om mängderna vid något tillfälle överstiger ton. Vid ton inträder tillståndsplikt. Samhällsbyggnadsavdelningen har inte redovisat mängder för dessa material. I och med att tillståndsplikt inträder ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen som då även tar hand om tillsynen. Länsstyrelsen tar då över tillsynen av all verksamhet inom området, även sådan som är anmälningspliktig, te x mellanlagringen av asfalt, flis mm. Förvaltningens synpunkter och diskussion Föreläggandet gällde tre punkter: 1) redovisning av avfallsmängder, 2) avgränsning av området mot Sörån så att allmänheten inte kan ta sig dit och 3) borttransport av ris, avfall och material från våtmarken, iordningställande av området för trädgårdsavfall och avgränsning av detta mot Sörån. Redovisningen av avfallsmängder är trots flera försök inte fullständig, uppgifter om mängd impregnerat virke och asfalt, flis mm saknas. Den visar ändå att verksamheten är tillståndspliktig pga av för stor mängd av samlingsposten övrigt farligt avfall. Avgränsning för allmänheten mot Sörån finns inte på plats. Lagring av trädgårdsavfall sker för tillfället utanför detta område, vilket tycks fungera. Ris (trädgårdsavfall) och annat material har transporterats bort från våtmarken. Området för trädgårdsavfall har belags med krossad asfalt som kompakterats. Ytan har fått en lutning så att dagvatten inte rinner till våtmarken utan till en nyanlagd damm. Ännu är området inte iordningställt så att avfallet kan hanteras på ett funktionellt sätt av personal eller de som lämnar avfall. Samhällsbyggnadsavdelningen har redovisat de planer man har för avgränsningar och uppläggningsytor.

12 Byggnads- och Miljönämnden (14) Den översiktliga utredningen av hantering i grannkommuner visar att de flesta lagrar asfaltavfall på asfalt och att lakvattenhantering finns. Trädgårdsavfall lagras i hälften av fallen på grus, de flesta har lakvattenhantering. Sörån är ett känsligt vattendrag som är viktig för bl a vattenkvaliteten i Lygnern och för fisk som öring. Stort kostnadskrävande arbetet har lagts ner på att ta bort vandringshindret vid Grönkullen för att gynna den vandrade fisken. Eftersom ÅVC:n ligger så nära ån är viktigt att mark och vatten inte förorenas eller inte motverkar gjorda insatser på annat håll. Höga krav på skydd mot förorening måste därför ställas. Samhällsbyggnadsavdelningen har nu också meddelat att man tänker belägga uppläggningsytor med tätare material. Det skulle enligt uppgift ske i augusti men det är nu oklart när det blir. En damm har anlagts för uppsamling avrinnande vatten. Avdelningen har också meddelat att man tänker lagra asfaltavfall på ytbelagd asfaltkross och med avrinning till dammen. Om vid ÅVC Råssa ytbeläggningen görs, lakvattenhantering i dammen fungerar och kontroll av föroreningar till mark och vatten sker, kan området bedömas var i ordningsställt både för lagring av trädgårdsavfall och för asfaltavfall. Det ser nu ut som att så skulle kunna bli fallet. Asfaltlagring bör då kunna godtas på platsen. Alternativ som diskuterats är att lagra under tak för att undvika lakvatten eller lagra på annan plats. Mot bakgrund av de åtgärder Samhällsbyggnadsavdelningen hittills vidtagit och de planer man har på en bättre avfallshantering, beläggning av ytor för lagring och lakvattenhantering, bör Byggnads- och Miljönämnden kunna avstå från att döma ut vitet. Möjlighet finns att återkomma med ytterligare föreläggande om inte planerna fullföljs och avdelningen inte lyckas få kontroll på hanteringen så att normal rapportering av bl a avfallsmängder kan ske till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten har också möjlighet att anmäla brott enligt miljöbalken under rubriken försvårande av miljökontroll. Samhällsbyggnadsavdelningen bör uppmanas att skyndsamt söka tillstånd för verksamheten hos Länsstyrelsen. Att bedriva tillståndpliktig verksamhet utan att söka tillstånd kan vara ett brott under rubriken otillåten miljöverksamhet. Tjänsteskrivelsen med förslag till beslut har kommunicerats med Samhällsbyggnadsavdelningen fom , inga synpunkter har inkommit. Vi sitt sammanträde ansåg presidiet det lämpligt att i beslutet fastslå att nämnden avser att följa upp verksamheten under det närmaste året. För ärendet aktuella handlingar - Byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande från VA- Gata- Parkchefen, Byggnads- och Miljönämndens beslut , och (bifogas ej).

13 Byggnads- och Miljönämnden (14) Beredande handläggares utlåtande Se miljöinspektör Ulla Henskogs tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämndens beslut Byggnads- och Miljönämnden beslutar att inte begära vitet i sitt förläggande , med förlängningar och , utdömt. Nämnden uppmanar Samhällsbyggnadsavdelningen att snarast hos Länsstyrelsen söka tillstånd för avfallsverksamheten vid Råssa återvinningscentral, Råssa 1:21. Nämnden avser följa upp verksamheten regelbundet under det kommande året, speciellt avseende lakvattendammens funktionalitet. Beslutsexpediering Samhällsbyggnadsavdelningen Lisa Brunnström Torbjörn Sundsten Länsstyrelsen för kännedom per e-post Akten

14 Byggnads- och Miljönämnden (14) 105 BMN 2008/128 Låddekärrsbu 1:2, förhandsbesked om bygglov för ett nytt enbostadshus NN ansöker om förhandsbesked om bygglov för ett nytt enbostadshus om ca 180 m 2 (BTA) på fastigheten Låddekärrsbu 1:2, Bollebygd. Fastigheten ligger utom detaljplan och samlad bebyggelse. Farbar väg passerar tomtplatsen och utfart mot den skall anordnas. VA- frågan bedöms går att ordna inom fastigheten. Miljöinspektör Hanna Nilsson har i yttrande daterat tillstyrkt att positivt förhandsbesked lämnas. I ÖP 2002 anges att platsen ligger inom Stora opåverkade områden. Det innebär kortfattat att ny bebyggelse ska anpassas genom läge och utformning till omgivningens karaktär och med stor hänsyn till landskapsbilden.. Fastigheten ligger inom reservatet för Götalandsbanan. Banverket har i sitt yttrande inget erinra mot förhandsbeskedet men förbehåller sig att sökanden ska vara väl medveten om att en höghastighetsbana kan komma att byggas i närheten av fastigheten. Av sex tillfrågade grannar har ingen haft något att erinra. Två yttranden har inkommit. Beredande handläggares utlåtande Se byggnadsinspektör P-O Heintz tjänsteutlåtande Byggnads- och Miljönämndens beslut Byggnads- och Miljönämnden lämnar förhandsbeskedet att bygglov kommer att lämnas för den sökta åtgärden om ansökan om det inkommer och om följande erinran följs: Bebyggelsens läge och utformning ska ske med stor hänsyn till omgivningen och landskapsbilden Avloppstillstånd skall sökas separat och vara färdigbehandlat till ansökan om bygglov Banverkets yttrande skall noteras, kopia bifogas Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Detta beslut medför inte rätt att påbörja byggandet. Beslutsexpediering Sökanden Akten

Byggnads- och Miljönämnden 2008-08-26 1 (19)

Byggnads- och Miljönämnden 2008-08-26 1 (19) Byggnads- och Miljönämnden 2008-08-26 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 26 augusti 2008, kl. 18.00-20.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Otto Andreasson (s) ordförande Bengt Claesson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2007-03-20 1 (20)

Byggnads- och Miljönämnden 2007-03-20 1 (20) Byggnads- och Miljönämnden 2007-03-20 1 (20) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 20 februari 2007, kl. 18.00-21.20 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Otto Andreasson (s), ordförande Bengt Claesson

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19) Byggnads- och Miljönämnden 2009-04-21 1 (19) Plats och tid Krafthuset, tisdagen den 21 april 2009, kl. 18.00-21.20 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2010-01-28 Sida 1

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2010-01-28 Sida 1 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2010-01-28 Sida 1 (11) Plats och tid B-rummet 3 vån, kl. 18:30 Beslutande Jan Hansson, ordförande Bo-Arne Hansson Staffan Kromnow Zita Petersson Håkan Dahlgren

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10

Byggnadsnämnden, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 22 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande:, Vänstra kammaren, onsdagen den 19 januari 2011 kl 15.00 17.10 Zaine Andersson, (M), ordförande Lars-Åke Johansson, (S), vice ordförande Kristina Larsson,

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-13 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-13 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-13 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg, kl 13.00 16 30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Johnny Lundgren (M) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

AME, Regementsgatan 35, Vänersborg

AME, Regementsgatan 35, Vänersborg 2011-04-18 1 (16) Plats AME, Regementsgatan 35, Vänersborg Tid Måndagen den 18 april 2011, kl 13.00-16.45. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Torbjörn Holmström (M) 47. 2010-10-20 Stadsarkitektkontoret, Köping. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Torbjörn Holmström (M) 47. 2010-10-20 Stadsarkitektkontoret, Köping. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Sveavägen 21, Köping, kl 16.00 16.55 Beslutande Rolf Gustafsson (S) ordförande Per Carlesson (S) vice ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Asta Lundgren (S)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-03-21 27 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 21 mars 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) 2008-02-12 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (c),

Läs mer

Protokoll. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-91 Camilla Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-91 Camilla Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

2015-03-26. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C)

2015-03-26. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid.

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid. 1(16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2015-02-10, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Rolf Stenward, (M) Håkan Johansson, (C) Övriga

Läs mer

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ajournering 16:10-16:35. Fredrik Hansson (M) Helena Borgvall. Michael Cassaras (M) Fredrik Hansson (M)

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ajournering 16:10-16:35. Fredrik Hansson (M) Helena Borgvall. Michael Cassaras (M) Fredrik Hansson (M) Nämnden för Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 14:30 18:10 Ajournering 16:10-16:35 ande Övriga närvarande Ledamöter Michael Cassaras (M), ordförande Bengt Wallgren

Läs mer

Anders Jonasson, miljöchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Sören Linder, bygglovchef. Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund.

Anders Jonasson, miljöchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Sören Linder, bygglovchef. Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund. Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson, Vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 09.00 10.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26)

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 augusti 2008, kl. 14.00-16.55 (ajournering 15.35-16.10) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stefan Edvardsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll

Susanne Johansson 35-36 Patrik Karlsson 37 Marita Lorentzon 38 Matias Eriksson 42 Bertil Sandberg 42 Karolina Bjers 42. Sammanträdesprotokoll 2015-06-09 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-06-09 kl. 13.00-16.30 Justerade paragrafer 35-42 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-06-01 45 (50) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.00-09.00 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 23-29 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 ande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/15 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:10 Paragrafer 89-95 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (29) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:40 ande Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Övriga närvarande Anders Skoog, sekreterare Göran Lönnqvist, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2005-10-24 1 (14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2005-10-24 kl. 16.00 18.45. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid Kommunhuset Torsås 2014-06-11 kl 17.00- Beslutande Övriga deltagande Magnus Svensson, M, ordf Nils Gustling, C Östen Barrdahl, C Kjell Mattsson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bygg- och miljökontoret, 2009-05-29. Karin Wennberg. Erik Rapp. Kicki Jeschke. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (19) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vildhussen Torpshammar, tisdagen den 25 maj 2009. kl. 8.00 15.30 Erik Rapp, (s),ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-11-09 1 (7)

Miljö- och byggnämnden 2015-11-09 1 (7) Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 9 november 2015 kl. 13.30 15.15 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer