Kallelse till a rssta mma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till a rssta mma"

Transkript

1 Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski Lodge, Dalen. Registrering med fika börjar redan kl Stämmohandlingar biläggs i kallelsen via mail. För kallelse som skickats med postbefordran finns stämmohandlingarna att hämtas på eller kontakta ordförande Anders Malmqvist via brevpost, Sankt Paulsgatan 29a, Stockholm eller alternativt mailadressen nedan. Meddela gärna om ni avser att delta på årsmötet så underlättar ni det för dem som sköter marktjänsten åt oss. Föredragningslista: Beskrivning 1 Mötets öppnande Presentation av funktionärer Före- Dragande Ordförande 2 Val av ordförande för stämman samt sekreterare Styrelsen föreslår Thomas Rehn.. Ordförande Styrelsen anmäler Peter Andeby som protokollförare 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Stämman utser. och.. som justeringsmän tillika rösträknare Mötesordförande 4 Upprättande och godkännande av röstlängden Styrelsen föreslår att stämman upprättar en röstlängd om en omröstning begärs under förhandlingarnas gång... Mötesordförande 5 Godkännande av kallelse och föredragningslista Samfällighetsföreningens ordförande anmäler att stämman hålls på utsatt tid enligt stadgarna (senast i december månad). Kallelse har skickats via e- post till alla som anmält sådan och brevledes till alla andra kända medlemmar. Kallelse verkställdes den 15 oktober (mer än 14 dagar före stämmodagen). Stämmohandlingar har ingått i e-post utskicket samt hållits tillgängliga på alternativt via postbefordran på medlems begäran. Mötesordförande Stämman fastställer föredagningslistan med följande justeringar Kallelse årsmöte 2014 Branäs Samfällighetsförening ver 3 1(5)

2 .. 6 Branäs Fritidscenter informerar Representanter för Branäs Fritidscenter informerar om kommande säsong och planerna på längre sikt. Branäs Fritidscenter 7 Styrelsens förvaltningsberättelse Samfällighetsföreningens ordförande lämnar en muntlig redogörelse för det gångna året och framlägger årsredovisningen med resultat- och balansräkning Bil 1 Ordförande 8 Revisionsberättelse Revisorerna lämnar sin redogörelse för revisionen. Bil 2 Bil 3 Revisorerna 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar inklusive dispositioner beträffande BSF resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutar i frågan. Mötesordförande 10 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutar om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Mötesordförande 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Presentation av underlaget för debiteringslängden om ca 507 stugekvivalenter baserat på andelstalen samt budgeten för perioden Styrelsen föreslår att Stugavgiften ska uppgå till ca sek vilket motsvarar i genomsnitt sek för en normalstuga dvs oförändrad stugavgift.. Bil 4 Ordförande Mötesordförande 12 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Inga motioner har inkommit. Styrelsen föreslår stämman ändringar i Samfällighetens Stadgar en sk andra läsning baserat på årsmötesbeslutet nedan från förra året. 12 Framställning från styrelsen och motion från medlemmarna samt förslag från Arbetsgruppen Anders Malmqvist föredrog förslaget om tillägg till samfällighetens stadgar, bilaga 6. Bil 5 Ordförande Kallelse årsmöte 2014 Branäs Samfällighetsförening ver 3 2(5)

3 Stämman beslutade att anta tillägg till samfällighetens stadgar i enlighet med bilaga 6. Stämman beslutar i frågan. Styrelsen har tillsammans med Arbetsgruppens representant Per Henriksen och Branäs Fritidcenter AB kommit fram till att det finns stora fördelar att vinna för berörda parter att utöka samverkan både ur ett drifts- och ett visionsperspektiv. Yrkande Styrelsen föreslår årsmötet att välja en representant och en ersättare från stugbyarna Mården och Bävern, en representant och ersättare från stugbyarna Lohyllan, Illern, Tranan och Älgen, en representant och ersättare från Björnen och Vargen samt en representant och ersättare från stugbyarna Orren och Aspen. Stugbyrepresentanter tillsammans med styrelsen ges i uppdrag att med Branäs Fritidcenter AB utveckla arbetsformer för samverkan för att driva frågeställningar som inte hör till föreningens kärnverksamhet. Stämman beslutar i frågan Bil 6 Ordförande 13 Ersättning till styrelsen och revisorerna Branäs Samfällighetsföreningens riktlinje för arvoderingen som beslöts på årsmötet den 27 oktober 2012: Ordförande: högst kr/år Övriga ledamöter högst kr/år Arvodet gäller för alla uppdrag som kan anses vara kopplade till förtroendeuppdraget som ordförande/styrelseledamot i samfälligheten. Arvode kan utgå separat för uppdrag som inte är kopplat till ordinarie uppdrag, dock att detta bör ske med försiktighet pga den förtroendekris som uppstod gentemot tidigare styrelse. Suppleanter närvarar endast då de är inkallade som ersättare och erhåller då kr/möte samt resekostnadsersättning. Resekostnadsersättning och traktamente utgår vid resor i enlighet med vid varje tidpunkt gällande regler (följer SKV:s norm). Den externa revisorn arvoderas på löpande räkning och föreningsrevisorn Mötesordförande Kallelse årsmöte 2014 Branäs Samfällighetsförening ver 3 3(5)

4 med kr/år. Stämman beslutar om oförändrade arvoden Val av antalet styrelseledamöter och suppleanter Stadgarna stipulerar att föreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter och högst sju ledamöter. Vidare ska styrelsen bestå av en till tre suppleanter till styrelsen. Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsförening avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter: Sammankallande för valberedningen Valberedningens förslag är sex ledamöter respektive två suppleanter. 15 Val av styrelse, ordförande, ledamöter och suppleanter Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsförening avseende ordförande, ledamöter och suppleanter: Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsföreningen avseende ordförande på två år, omval av Anders Malmqvist... Sammankallande för valberedningen Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsföreningen avseende ledamöter på två år, omval av Peter Andeby och Håkan Jertborn... Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsföreningen avseende suppleanter på ett år, omval av Geir Are Berg och Lise Andersen Val av revisorer och ersättare Stadgarna stipulerar att föreningens revision ska bestå av två revisorer och en suppleant. Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsförening avseende revisorer på ett år, omval av dels Auktoriserad revisor Linus Sandberg, KPMG och omval av revisorssuppleant Anders Näslund också från KPMG Sammankallande för valberedningen Valberedningens förslag till Branäs Samfällighetsförening avseende lekmannarevisor på ett år, omval av Eva Sällebrant Hertzberg Kallelse årsmöte 2014 Branäs Samfällighetsförening ver 3 4(5)

5 17 Frågan om val av valberedning och sammankallande Årsmötets förslag till avseende ledamöter till valberedningen: Mötesordförande 18 Övriga frågor Styrelsen anmäler frågan om nytt avtal för vinteväghållning Ajournering av årsmötet för utdelning av Stipendie för Barn- och Ungdomsverksamheten i Branäs Ordförande Branäs Fritidscenter 19 Meddelande av plats där Stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt Stämmoprotokoll hålls tillgängligt senast två veckor efter stämman på och skickas på mejl med fakturan för stugavgiften. Ordförande Stockholm den 15 oktober 2014 Styrelsen i Branäs Samfällighetsförening Kallelse årsmöte 2014 Branäs Samfällighetsförening ver 3 5(5)

6 Å RSREDOVISNING FO R Brana s Samfa llighetsfö rening Organisationsnummer Verksamhetsår Årsredovisningen omfattar - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - redovisningsprinciper och noter 6 - underskrifter 7 Belopp anges i svenska kronor om inte annat anges

7 Styrelsen för Branäs Samhällighetsföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2013 t o m 31 augusti Verksamhetsbera ttelse Styrelsen har som uppgift att förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. Föra redovisning över samfällighetens räkenskaper och föra förteckning över delägande fastigheter, dess andelstal och ägare samt att årligen till ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse över föreningens tillgångar. Styrelsen förväntas också att utöver den strikta förvaltningen av Gemensamhetsanläggningar också kunna skapa mervärden för medlemmarna. En arbetsgrupp sammansatt av medlemmar som valdes på årsmöte 2012 kommer därför, tillsammans med styrelsen, med ett förslag om en utökning av representationen för samverkan med Branäs Fritidscenter. Stugbyrepresentanter ges i uppdrag att tillsammans med Branäs Fritidcenter AB utveckla arbetsformer för att driva frågeställningar som inte hör till föreningens kärnverksamhet. Kännetecknande för styrelsens förhållningssätt är att så långt som möjligt bidra till ett trepartssystem i balans som utgår från Medlemmarnas och Branäs Fritidscenters insatser visavi våra och våra Gästers upplevelse av hela vistelsen. Samarbetet med Branäs Fritidscenter präglas av honnörsorden Transparens - öppenhet gentemot varandra och Samspel - samverkan på ett sätt som innebär att man fortsätter upprätthålla en god kommunikation med varandra i utvecklingen av varumärket Branäs. Verksamhetsuppföljning Det ekonomiska utfallet för det gångna året följer i stort sett budget. Vi har en ekonomi i balans och vi har rutiner för verksamhetsuppföljning på plats. Utfallet av föreningens kärnverksamhet kan sammanfattas så här. Snöröjning & Sandning samt Renhållning & Återvinning, dessa verksamheter upptar ca 69 procent av årets medlemsavgifter (1 818 tkr). Därefter kommer utgifter för Belysning och Vägunderhåll om ca 18 procent av årets medlemsavgifter (465 tkr). Resten är uppdelat på Overheadkostnader om 5 procent av årets medlemsavgifter (142 tkr) samt Redovisning och Revision ca 4 procent av årets medlemsavgifter (107 tkr) samt kapitaliseringen av föreningen i form av en vinst som uppgår till ca 4 procent av årets medlemsavgifter (94 tkr). Styrelsen menar att kärnverksamheten lever upp till de flestas förväntningar men det finns fortfarande utrymme för förbättringar framförallt vad gäller uppgraderingen av vägarna i stugbyarna där vi redan idag dras med ett betydande underskott, styrelsen har därför beslutat om ytterligare avsättning till Underhållsfonden. En väsentlig händelse för året är att vi har träffat ett nytt avtal för vinterväghållningen med vår entreprenör G Arnessons Åkeri AB. Föreningen har ställt funktionskravet att vid var tidpunkt hålla farbara vintervägar samt tillgängliga parkeringsplatser som snöröjts på sådant sätt att plogvallar och snöupplagen blir ett med vinterlandskapet. En annan utmaning är att få oss stugägare och våra gäster att agera mera ansvarfullt när det gäller hantering av grovsopor, restprodukter och hushållsavfall, våra containrar är till för just hushållsavfall och blir lätt överfulla om vi stugägare fortsätter att kasta våra grovsopor i containrarna eller om vi och våra gäster inte tillvaratar alla möjligheter att separera ur hushållsavfallet det återvinningsbara materialet som papper, plast, glas, metallförpackningar samt vår insamling av aluminium burkar och PET flaskor som beskrivs nedan. 2 (7)

8 Styrelsen har tillsammans med Branäs Fritidscenter AB och i samarbete med återvinningsföretaget PANTAMERA.NU startat en Stipendiefond för Barn- och Ungdomsverksamheten i Branäs med omnejd. Stipendiet utdelas för andra gången på årsmötet i år och fonden delar ut totalt 88tkr (få 64tkr). Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel Balanserad vinst Årets resultat före fondavsättning Avsättning till underhållsfond enligt stadgar Disponeras så att i ny räkning överföres kr kr kr kr Samfällighetsföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 3 (7)

9 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Årets resultat före fondavsättning Avsättning till underhållsfond enligt stadgar Årets resultat efter fondavsättning (7)

10 Balansräkning Belopp i kr Not Tillgångar Omsättningstillgångar Avgiftsfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 3 Underhållsfond Summa bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa tillgångar och eget kapital Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 (7)

11 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kronor om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Redovisning av intäkter Intäkter redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Avgifter redovisas så att den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Noter Not 1 Styrelsearvode Styrelsearvode (inklusive sociala avgifter) Not 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter, extra debitering 0 0 Övrigt Not 3 Eget kapital Underhållsfond Balanserad vinst Årets resultat Vid årets början Disposition av fg års resultat Avsättning till underhållsfond enl. stadgar Årets resultat Vid årets slut (7)

12 Branäs den Anders Malmqvist Ulrik Hansen Kay Moen Thomas Rehn Peter Andeby Håkan Jertborn Vår revisionsberättelse respektive granskningsrapport har lämnats den Linus sandberg Auktoriserad revisor Eva Sällebrant Hertzberg Lekmannarevisor 7 (7)

13 ABCD Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Branäs Samfällighetsförening, org. nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Branäs Samfällighetsförening för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Branäs Samfällighetsförenings finansiella ställning per den 31 augusti 2014 och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Branäs Samfällighetsförening för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om förvaltning av samfälligheter, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Karlstad den Linus Sandberg Auktoriserad revisor KPMG AB

14 Företagskonsulterna SH AB Till årsstämman i Branäs Samfällighetsförening Orgnr Granskningrapport avseende räkenskapsåret Undertecknad, av årsstämman utsedd lekmannarevisor har granskat verksamheten i Branäs Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande stadgar, stämmobeslut, medlemsuppdrag samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Mitt ansvar som lekmannarevisor är att granska verksamheten och den interna kontrollen för att se om den bedrivs i enlighet med detta uppdrag. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för min bedömning och prövning. Det granskningsmaterial jag erhållit från styrelsen och samfällighetens redovisningsbyrå har i huvudsak utgjorts av styrelseprotokoll, åtgärdslistor med uppföljning mm samt föreningens räkenskapsmaterial avseende den aktuella perioden. Vid granskningen har jag kunnat konstatera att styrelsen fortsatt sitt stora arbete med att säkerställa att alla nytillkomna fastigheter infogas i samfällighetens medlemsregister och därigenom blir debiterade för nyttjandet av den service som samfälligheten tillhandahåller. Rutiner har ytterligare förfinats och kompletterats och samfälligheten har god nytta av samarbetet med Branäs Fritid. I en strävan att kunna använda medlemsregistret på ett mer effektivt sätt för distribution av fakturor och information till medlemmarna pågår nu ett arbete kring denna hantering. Även i detta års räkenskaper görs en avsättning för framtida vägunderhåll med kr vilket jag anser är positivt då utredning pågår om det eftersatta underhållet. Denna avsättning tydliggör att avsikten varit att belasta tidigare år med denna kostnad men att åtgärden av olika skäl framskjutits. Samfälligheten har idag en bra ekonomi och god likviditet med bra kontroll på likvidflödena. Min bedömning är att styrelsen för Branäs Samfällighetsförening bedriver verksamheten i enlighet med gällande stadgar och årsstämmans uppdrag och att verksamheten i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Jag bedömer vidare att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens förvaltning föreligger därmed inte. Branäs den 1 november 2014 Eva Sällebrant Hertzberg Lekmannarevisor Auktoriserad Redovisningskonsult SRF Företagskonsulterna SH AB Tel Orgnr Plusgiro Bivägen 13 Fax Godkänd för F-skatt Bankgiro Vendelsö

15 Bilaga 4 sid 1

16 Proposition från styrelsen Stämman för Branäs Samfällighetsförening beslutade på årsmötet den 27 oktober 2012 att uppdra åt styrelsen att göra ett tillägg till förenings stadgar. Föreningen förväntas att utöver den strikta förvaltningen av gemensamhetsanläggningar också kunna skapa mervärden för medlemmarna. Styrelsens föreslår stämman en ny skrivning av 3 i föreningens stadgar: 2 Samfälligheter Till samfälligheten hör nedan angivna gemensamhetsanläggningar (GA) GA:6 GA:7 GA:8 GA: Grunderna för förvaltningen Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål. Därvidlag är det inte uteslutet att förvaltningen också kan omfatta sådant som inte strikt omfattas av GA i 2 dessa stadgar så länge det skapar mervärden för flertalet medlemmar och inte missgynnar andra medlemmar.

17 Proposition frå n styrelsen Årsmötet 2012 beslutade följande: 11 Framställan av medlemsmotioner Per Henriksen framställde sin motion om att styrelsen ska arbeta med frågor rörande förmedlingsavtal, att styrelsen bör arbeta även med övriga frågor som är av stort intresse för många av medlemmarna. Styrelsen framförde att även om det i grunden inte hör till föreningens kärnverksamhet så inser de att frågan har stor betydelse för hela verksamheten i Branäs. Mikael Rundblom framförde att Branäs Fritid gärna samverkar i dessa frågor med en grupp stugägarrepresentanter. Anders Halldén framförde ett yrkande om att styrelsen får i uppdrag att arbeta för en förändring av stadgarna så att motionären Per Henriksens intentioner i denna fråga infogas i stadgarna. Årsmötet beslutade bifalla motionen, beslutet togs via acklamation. Även Anders Halldéns yrkande bifölls. Till stugägarrepresentanter utsågs Anders Halldén (Illern), Per Henriksen (Vargen), Geir-Are Berg (Orren) och Martin Berglund (Bävern). Anders Malmqvist är styrelsens representant och sammankallande. Styrelsen har tillsammans med Arbetsgruppens representant Per Henriksen och Branäs Fritidcenter AB kommit fram till att det finns stora fördelar att vinna för berörda parter att utöka samverkan både ur ett drifts- och ett visionsperspektiv. Yrkande Styrelsen föreslår årsmötet att välja en representant och en ersättare från stugbyarna Mården och Bävern, en representant och ersättare från stugbyarna Lohyllan, Illern, Tranan och Älgen, en representant och ersättare från Björnen och Vargen samt en representant och ersättare från stugbyarna Orren och Aspen. Stugbyrepresentanter tillsammans med styrelsen ges i uppdrag att med Branäs Fritidcenter AB utveckla arbetsformer för samverkan för att driva frågeställningar som inte hör till föreningens kärnverksamhet. Ersättning för uppdraget utgår för direkta havda kostnader såsom reseersättning mm. Styrelseordförande i BSF föreslås blir sammankallande. Styrelsen den 30 september 2014

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer