Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet"

Transkript

1 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet VAL TILL FAKULTETSNÄMND Valet till fakultetsnämnd kommer att äga rum onsdagen den 24 oktober ki i Aulan i Alnarpsgården. (Valurnan öppnar redan kl ). Valkaffe serveras under sammanträdet. Röstberättigad som har sin arbetsplats utanför Alnarp får resan till sammanträdet betald. Valberedningens förslag till sju ordinarie ledamöter samt ett rådgivande förslag på vilka två som Rektor kan utse till dekanus/prodekanus samt förslag till vicedekanus för forskarutbildning: Lena Ekelund, Jan-Eric Englund, Märit Jansson, Eva Johansson (dekanus/prodekanus), Anders Larsson, Erland Liljeroth (vicedekanus forskarutbildning), Håkan Schroeder (dekanus/prodekanus) Fria nomineringar från valförsamlingen: Peter Anderson, Håkan Asp, Tim Delshammar, Anders Herlin, Ammi Lindgren, Salla Marttila, Bengt Persson, Erik Steen Jensen Valberedningens förslag till suppleanter är: Salla Marttila och Helena Karlén. Alla kandidater är tillfrågade om huruvida de skulle vara redo att acceptera positioner som dekanus, prodekanus och vice dekanus för forskarutbildningen. Valberedningen sammanställer en valsedel för den tredje omröstningen utifrån resultatet från första valet och dessa svar. Följande accepterar nämnda positioner: Tim Delshammar (vicedekanus forskarutbildning), Eva Johansson (endast dekanus/ prodekanus), Erland Liljeroth (vicedekanus forskarutbildning), Håkan Schroeder (dekanus/ prodekanus), Erik Steen Jensen (endast dekanus). Valet genomförs i tre steg med slutna valsedlar: 1. Först röstar valförsamlingen om vilka sju av valberedningens förslag och fria nomineringar som blir ledamöter i FN (mellan kl ). 2. Därefter röstar valförsamlingen om vilka kandidater som blir suppleanter. 3. Sist genomförs en rådgivande omröstning om vilka i den nya FN som bör bli ordförande och vice ordförande (dekanus/prodekanus, två personer). Förhandsröstning: De röstberättigade har möjlighet till förhandsröstning. Observera att vid förhandsröstning kan man endast rösta i steg 1, eftersom den slutgiltiga listan på kandidater för steg 2 och 3 kan fastställas först efter att steg 1 är genomfört. Vid förhandsröstning läggs valsedeln i ett omärkt innerkuvert. Detta läggs i ytterkuvert på vilket anges väljarens namn. Kuvertet kan skickas per post och vara Valberedningen tillhanda kl. 16 den 23 oktober eller lämnas i receptionen innan kl. 16 den 23 oktober. Om den som förhandsröstat ändå vill rösta vid valtillfället, makuleras förhandsrösten oöppnad. Det är inte möjligt att föreslå nya kandidater vid valtillfället. Vad händer sedan? Den nyvalda fakultetsnämnden väljer ordförande, vice ordförande och vicedekanus för forskarutbildning inom sig. De är inte tvungna att följa resultatet från den rådgivande röstningen. Rektor tar det slutgiltiga formella beslutet om vem som blir dekanus och prodekanus vid fakulteten. Det är upp till den nya fakultetsnämnden att ta ställning till antalet vicedekaner i fakulteten samt att utse dem. Mer information om valförsamlingen, valprocessen samt fakultetsnämndens och dekanus uppgifter finns på fakultetens hemsida: https://internt.slu.se/sv/fakulteter/ltj-fakulteten/fakultetsnamndsval-2012/ Bifogade detta brev finns valberedningens förslag och fria nomineringar på valsedeln för första valet tillsammans med presentationer av alla kandidater. Valberedningen Sharon Hill, ordförande! 5384, Andrus Kangro, vice-ordförande! 5479, Georg Carlsson! 5254 Ann Bergsjö! 5433 Annica Thomsson! av 12

2 Alnarp den 12 oktober 2012 Presentationer av Kandidater till Fakultetsnämnd VALBEREDNINGENS FÖRSLAG / NOMINATION COMMITTEE S PROPOSAL Förtydligande gällande arbetsfördelning Eva Johansson/Håkan Schroeder Eva Johansson och Håkan Schroeder kandiderar till posterna som dekan/prodekan som ett team som beskrivits i underlaget inför valet. Det innebär att dekan och prodekan kommer att lägga stor vikt vid att viktiga beslut bereds och fattas gemensamt med likställt inflytande. Det gäller beslut av betydelse för fakultetens verksamhet och medarbetare. Som viktiga exempel kan nämnas Strategiskt viktiga beslut för framtida utveckling Förberedelse av möten med fakultetsnämnden Beslut av större ekonomisk betydelse som t ex anslagsfördelning Det innebär att Eva Johansson och Håkan Schroeder genom att kandidera som ett team har gjort en ömsesidig överenskommelse att utöva ledarskapet enligt dessa principer. Formellt sett möjliggörs detta genom dekanens delegationsmöjlighet i delegationsordningen. Arbetsdelning i form av möten och mindre beslut i den löpande verksamheten kommer att vara att bäst lämpad deltar; t.ex. tar Eva Johansson huvudansvar för frågor relaterade till forskning och utvecklingssamarbete medan Håkan Schroeder t.ex. tar huvudansvar för frågor gällande samverkan med sektor och näringsliv samt för FOMA. Samråd och informationsutbyte mellan dekan och prodekan kommer dock att vara viktigt även i en arbetsfördelning i exemplifierade huvudansvarsområden. Vad gäller grundutbildning och forskarutbildning kommer vice dekaner även framöver att finnas med huvudansvar för dessa frågor. Eva Johansson och Håkan Schroeder planerar för att uppdraget som dekan/prodekanska motsvara 1,5 tjänst av heltid fördelat lika i tid på de två funktionerna. Eftersom forskningsdelen av nuvarande videkanfunktionen för forskning/forskarutbildning i detta förslag kommer att ingå inom dekan/prodekanfunktionerna medför detta förslag (75% dekan, 75% prodekan, 30% vicedekan forskarutbildning) en total kostnadsreduktion med ca 20% av heltid jämfört med dagens situation. Alla möjligheter till kostnadsöversyn är viktiga och måste i synnerhet i nuläget beaktas med hänsyn till fakultetens minskade statsanslag Lena Ekelund. Jag är ledamot i fakultetsnämnden sedan 2007 och ordförande i lärarförslagsnämnden. Just rekryteringsfrågorna är en angelägen och stimulerande uppgift av avgörande betydelse för fakultetens framtid. Jag är mycket imponerad av kompetensen hos forskarna och lärarna vid fakulteten. Här finns en stor bredd och stor kunskap med god potential för framtiden. Strategiarbetet har varit i centrum under senaste perioden och kommer inte att bli mindre viktigt under den period som kommer. Jag vill gärna bidra med ett samhälls- och tvärvetenskapligt perspektiv och har ett stort intresse för övergripande policyfrågor och utvecklingsarbete. Målen på individnivå, områdesnivå och fakultetsnivå måste överensstämma, vilket kräver stor öppenhet. Jag hoppas med min erfarenhet kunna medverka till både kontinuitet och förändringsarbete i fakultetsnämnden och känner stort förtroende för de övriga av valberedningen föreslagna medarbetarna. 2 av 12

3 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Några data: Lena Ekelund Axelson, född 1955, hortonom, professor i hortikulturell ekonomi, doktor i nationalekonomi vid Lunds universitet Har arbetat på Alnarp sedan 1978 med avbrott för en period som lektor i miljövetenskap vid Malmö högskola runt Bred kompetens inom ekonomi, från nationalekonomi till företagsstrategi och marknadsföring. Engagerad i undervisningen i olika kurser och inom marknad och miljö, bl a inom Agroekologi. Aktuella forskningsprojekt rör klimatmärkning, konsumentvärden i ekologiska produkter och marknadsföring av frukt och grönt i dagligvaruhandeln. Är forskningskoordinator i programmet Tillväxt Trädgård och knuten till Partnerskap Alnarp, Marknad och Management. Jan-Eric Englund. Jag är anställd som universitetslektor i statistik vid område Agrosystem. Vid LTJ-fakultetens val till fakultetsnämnd 2009 blev jag vald till förste suppleant men fick nästan direkt en ordinarie plats då Hans Lindqvist blev områdeschef på Hortikultur och lämnade sin ordinarie plats i fakultetsnämnden. Inför den kommande mandatperioden ställer jag upp i valet till LTJfakultetens fakultetsnämnd eftersom jag har fått förnyat förtroende av valberedningen och tycker att jag fortfarande har en hel del att tillföra som ledamot. Jag tror att min långa erfarenhet av SLU:s organisation och mitt kontaktnät inom SLU har varit en styrka i fakultetsnämnden, även om jag inte har haft fackkompetens inom SLU:s viktigaste ämnesområden. Jag är född i Halmstad 1959 och disputerade i Matematisk Statistik vid Lunds Universitet Jag fick en tjänst på Alnarp 1992 och har från första stund trivts väldigt bra med SLU och den fantastiska Alnarp-miljön. Under min universitetskarriär har jag haft ganska många administrativa uppdrag. Jag var studierektor och ställföreträdande prefekt vid institutionen för Matematisk Statistik under en tid i Lund. Sedan jag kom till SLU har jag varit programrektor på hortonomprogrammet, ledamot i JLTfakultetens valberedning under dess sista år och senare ordförande i den nybildade LTJ-fakultetens valberedning. Vid omorganisationen till områden var jag under ett år områdeschef på Område AEM. Sedan den 1 januari 2012 är jag föreståndare i Biostokastikum (en organisation för att samordna konsultationer för SLU:s statistiker). Åren var jag Inspektor i Alnarps Studentkår (ASK). Om jag själv skulle få lista vilka egenskaper det är som gör att man tycker att jag passar i en fakultetsnämnd så är det (i bokstavsordning): analytisk, förtroendeingivande, klarsynt, kritisk, lyssnande, noggrann, osjälvisk, plikttrogen, SLU-erfaren, ärlig. Märit Jansson, född 1979 i Hinneryd i Småland, universitetsadjunkt vid Landskapsutveckling, Fil Dr i landskapsplanering 2009 och landskapsarkitekt sedan Jag har på olika sätt varit knuten till SLU i Alnarp sedan 1998, då jag började på landskapsarkitektprogrammet. Mitt kunskapsområde ligger främst inom landskapets förvaltning och utveckling och förståelsen för människans roll i sådana processer. Mitt engagemang inom undervisningen omfattar ansvar för kandidatarbeten, en kurs inom masterprogrammet Hållbar stadsutveckling samt föreläsningar inom flertalet studieprogram. Inom forskningen har jag inriktat mig mot barn som brukare av det förvaltade 3 av 12

4 Alnarp den 12 oktober 2012 landskapet, till exempel i studier av lekplatser och skolgårdar. Ett annat aktuellt forskningsprojekt rör vegetation och upplevd trygghet. Jag arbetar med utbildningsfrågor som ledamot i Programutskott Utemiljö och Människa (PUUM) sedan Under ett års tid var jag också grundutbildningsansvarig vid Landskapsutveckling. Under min doktorandtid hade jag uppdrag som representant för fakultetens forskarstuderande i forskarutbildningsnämnden och fakultetsnämnden och var ordförande för doktorandrådet. Den inblick jag fick i fakultetsnämndes arbete som forskarstuderanderepresentant har gjort mig intresserad av fortsatt arbete för fakultetens utveckling. Den stora ämnesbredd och de olika kompetenser som finns representerade i Alnarp innebär möjligheter inom både undervisning och forskning nationellt och internationellt, och vi ligger också på många sätt långt framme. Framöver tror jag att vi behöver fortsätta utvecklingen av starka kunskapsområden, inte minst genom olika typer av samarbeten som ger utrymme för kreativitet. Jag är särskilt intresserad av hur de mänskliga resurserna vid fakulteten tas tillvara. Genom att ytterligare professionalisera både ledarskap och medarbetarskap samt skapa större tydlighet i det strategiska arbetet tror jag att vi kan nå ett förbättrat arbetsklimat, där var och en ges möjlighet att utveckla sina kompetenser. Jag vill också arbeta för en förbättrad forskarutbildning genom stöd till doktorander, handledare och framtida handledare. Eva Johansson. Jag, Eva Johansson är för närvarande vice dekan för forskning- och forskarutbildning på LTJ-fakulteten, SLU, Alnarp. Detta uppdrag har jag haft sedan 2006, dessförinnan var jag studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för Växtvetenskap (SLUs då största institution) under 6 år och på Institutionen för Växtförädling under 2 år ( ). Under mina år som studierektor, var jag också ställföreträdande prefekt på de angivna institutionerna. Utöver uppdraget som vice dekan är jag professor (i jordbruksvetenskap med inriktning mot produktkvalitet) och forskare på Område Agrosystem där jag är temaledare för temat Produktkvalitet och Bioraffinaderi. Stora delar av den forskning som vi bedriver inom min forskargrupp görs i samarbete med näringen (Lantmännen i deras olika delar, förpackning-, livmedels- och kemisk industri) med tekniska högkolor i Sverige (LTH, KTH), med Maxlab i Lund samt med internationella samarbetspartners i hela världen. Vi kombinerar metoder från fältodling, växthus, biotron och avancerade labmetoder. Jag är också koordinator för ett av fyra teman inom SLUs strategiska program Trees and crops for the future. Mina pedagogiska erfarenheter har jag framför allt från forskarutbildningen. Jag har varit ansvarig och utvecklat större delen av de baskurser i forskarutbildning som för närvarande ges på fakulteten. Jag har också varit kursansvarig för flera ämneskurser inom forskarutbildningen och jag har varit huvudhandledare för totalt 10 doktorander som har disputerat och handleder fortfarande ett stort antal doktorander som huvud- och biträdande handledare. Jag har också stor erfarenhet av samarbete med utvecklingsländer i form av universitets- och kapacitetsuppbyggnad, där jag bla var monitor och utvärderade hela Sida programmet på Makerere University i Uganda Min forskargrupp har också ett flertal samarbeten med CGIAR organisationerna, framför allt ICARDA och jag koordinerar det kommande samarbetet inom växtförädling och utsäde med Rwanda. 4 av 12

5 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Anders Larsson (Agr. Dr.), Head of the Department of Landscape Architecture from February 2009 to December Research and teaching mainly focus on planning processes, environmental protection and stakeholder involvement, e.g. within agricultural policies, infrastructure planning and processes of urbanization. Present Steering Committee assignments, apart from the Department SC, include FUSE (Future Urban Sustainable Environments, SLU), APULA (the Research School for Architecture and Planning for the Urban Landscape, SLU) and the Landscape Observatory (County of Skåne). Since my PhD-thesis (2004), I have worked as Director of Studies and a couple of years at a Consultant Agency (Infrastructure planning), before the assignment as Head of Department in I now find it most relevant to engage more in my research career, getting more time for writing papers, trying to get my docent title etc. Thus, I will not apply for the new assignment as Head of Department. At the same time, I find it just as important to find a constructive continuation for the administrative and organizational skills and experiences that I have gathered during so many years. The Faculty Board, being one of the most important arenas for strategic discussions at the Faculty level, would for sure be very interesting for me to become a part of, and I believe that I have a lot to contribute with regarding all levels of research and education, especially from the perspective of Landscape Architecture and Planning, but I also have an interest in agricultural issues in general and previous work experience within Biochemistry at Pharmacia in Uppsala, before starting my new career as Landscape Architect. This gives me quite a broad experience of what it takes to create strong academic environments at a faculty with many different scientific traditions. Erland Liljeroth. Jag arbetar vid Institutionen för Växtskyddsbiologi och är nybliven professor i Växtskydd. Jag är också vice områdes(institutions)chef där. Jag är sedan 2007 studierektor för forskarutbildningen vid LTJ-fakulteten på 40% av min tid. Vid sidan av uppdragen som studierektor och vicechef arbetar jag med forskning och ingår i forskargruppen Resistensbiologi. Min forskning är inriktad på resistens och inducerad resistens mot sjukdomar i potatis, främst potatisbladmögel (Phytophthora infestans) och torrfläcksjuka (Alternaria solani). Framförallt intresserar jag mej för möjligheten att praktiskt kunna utnyttja inducerad resistens i växtskyddet genom att applicera ogiftiga ämnen som stimulerar växtens eget försvar och på så sätt kunna minska användningen av bekämpningsmedel. Jag är huvudhandledare för 3 doktorander och biträdande handledare för ytterligare ett par stycken. Jag har arbetat med forskarutbildningsfrågor sedan början av 2000-talet då jag först var biträdande studierektor på dåvarande institutionen för Växtvetenskap och blev som redan nämnts ovan studierektor på fakulteten efter omorganisationen Jag tycker det har varit mycket stimulerande att kunna bidra till doktoranderna utbildning, genom att hålla i uppföljningar, arrangera doktoranddagar etc. och kunna ge råd och information i olika frågor som inte direkt berör deras forskningsämnen men som kan vara nog så viktiga för många doktorander. Jag har genom åren varit medarrangör för flera olika baskurser för doktorander och också arrangerat doktorandkurser i mina egna ämnen. Jag har också under många år varit platsombud för facket (SACO) och under några år i mitten på 2000-talet arbetade jag en del av min tid (25%) med fackliga frågor. 5 av 12

6 Alnarp den 12 oktober 2012 Jag blev av valberedningen tillfrågad om att kandidera till posten som vicedekan för forskarutbildningen. Jag tycker, mot bakgrund av mina erfarenheter, det vore mycket intressant att fortsätta arbeta med dessa frågor. Bl.a behöver de nya riktlinjer som nyligen utarbetats av SLU centralt implementeras på ett klokt sätt så vi får en bra, smidig och tydlig stödorganisation för doktorandutbildningen vid fakulteten. Vidare behöver den kommande fakultetsreformen förberedas på ett bra sätt. Håkan Schroeder. Håkan Schroeder är prodekan vid SLU (Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap) sedan 2010 med särskilt ansvar för samverkansfrågor, samt chef för Omvärld Alnarp med uppdrag att utveckla och stödja samverkan mellan akademi och samhället i övigt. Min bakgrund är att jag efter praktiskt arbete inom lantbrukssektorn utbildade mig till hortonom med teknisk inriktning med större del av men utbildning förlagd till Ultuna. Direkt efter examen började jag arbeta som forskningsassistent vid SLU i Alnarp Från 1990 fortsatte karriären inom SLU som föröksledare/forskningsledare i arbetsmetodik och teknik med inriktning mot förvaltning av urbana miljöer. Miljöanpassade strategier och metoder för vegetationsbekämpning är en specialisering i forsknings- och utvecklingsarbetet. Under perioden var jag inledningsvis prefekt vid Institutionen för Park- och trädgårdsteknik och senare områdeschef vid Område Landskapsutveckling. Vidare var jag programrektor för landskapsingenjörsprogrammet från starten 1993 till Bland internationella uppdrag kan nämnas ordförandeskap för styrgruppen inom COST Action C15 Technical Infrastructure and Vegetation Improving Relations and Preventing Conflicts by an Interdisciplinary Approach under perioden SUPPLEANTER / SUBSTITUTES Salla Marttila, född 1964 och uppvuxen i Finland; fil dr i cellbiologi 1996 vid Universitetet i Jyväskylä; postdoc vid University of York, England; sedan 1999 forskare och lärare vid SLU. Som programstudierektor har jag haft möjligheten att träffa lärare och forskare inom trädgård, jordbruk och landskap, vilket har givit mig en bra överblick över den breda kunskapsbasen i Alnarp. Jag har varit involverad i flera forskningsprojekt vid SLU genom mitt arbete vid Elektronmikroskopienheten och jag undervisar inom forskarutbildningen. Under min tid på SLU har jag lärt mig en hel del om universitetets organisation och vikten av tydlig kommunikation mellan administration, utbildning och forskning. Om jag blir vald som ledamot/suppleant till Fakultetsnämnden, vill jag arbeta för att öka och underlätta samarbetet inom fakulteten och mellan universitet och samhälle. Tillsammans är vi starkare! Obs: Salla har nominerats som ordinarie ledamot i fakultetsnämnden under den fria nomineringen. Salla Marttila, born 1964 in Finland; PhD in cell biology 1996, University of Jyväskylä; postdoc University of York, England; from 1999 teacher and researcher at SLU. As director of studies in horticulture I have had a great opportunity to meet teachers and researchers in horticulture, agriculture and landscape architecture, which has given me a good overview on the wide base of knowledge in campus Alnarp. I have been involved in several research projects at SLU through my work at the Electron Microscopy Unit, and I also teach at the PhD courses. Through the years I 6 av 12

7 ! Alnarp den 12 oktober 2012 have learnt a lot about SLUs organisation and how important good communication is between administration, education and research. If I become a member or reserve member for the Faculty Board, I want to work for more collaboration not only in the faculty, but also towards the society. Together we are stronger! Note: Salla has been nominated as a full member on the Faculty Board during the free nomination. Helena Karlén. Jag är hortonom och min plattform vid fakulteten är en tjänst som universitetsadjunkt vid Område Hortikultur. Jag har under årens lopp skaffat mig ett brett perspektiv vad gäller utbildningsstrategiska frågor i sammanhang som SLU:s grundutbildningsråd, programutskott eller motsvarande (10 år som programordförande för Trädgårdsingenjörsprogrammet och för närvarande vice ordförande i dagens Programutskott Trädgård). Jag har också bred erfarenhet av universitetspedagogik och av att utveckla och driva kurser av olika karaktär. Mitt ämnesområde är brett med fokus på produktionen av trädgårdsväxter och trädgårdsprodukter i klimatstyrda odlingssystem. De senaste åren har detta lett mig in på odlingsfrågor i urban miljö och på miljöledarskap och miljöledningssystem. Mitt intresse för internationella frågor har följt mig under åren och idag ingår jag i fakultetens internationella råd lett av Paul Jensén. Under denna höst ingår jag i det institutionsråd som leds av Håkan Schröder och som har som uppgift att stödja processen att bilda den nya institutionen med arbetsnamnet Agrikulturella och hortikulturella produktionssystem. FRIA NOMINERINGAR / FREE NOMINEES Peter Anderson, Professor i kemisk ekologi. Jag är född Tog 1985 fil. kand. i biologi och försvarade min avhandling i zooekologi 1995 vid Lunds universitet. Avhandlingen studerade betydelsen av kemiska stimuli vid val av äggläggningsplats hos insekter. År 1996 erbjöds av Jan Löfqvist och Mats Gustafsson en forskarassistenttjänst på Alnarp. Docent i växtskyddsvetenskap blev jag 2000 och professors titel i kemisk ekologi fick jag Inom forskargruppen i kemisk ekologi i Alnarp forskar jag om hur kemiska signaler påverkar insekters värdväxtval och beteendet hos deras naturliga fiender, samt hur insekterna uppfattar dessa signaler Vidare är jag inblandad i projekt där dessa kunskaper kan användas i fältsituationer. Min forskning är en del av Linnéinitiativet ICE3, Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution. Sedan i somras är jag ledare för styrgruppen för ICE3. Inom grundutbildningen har jag varit lärare på och kursansvarig för kurser i växtskydd, hortikultur, ekologi och kemisk ekologi. Jag hade den stora förmånen att få arbeta med genomförandet och vidareutvecklingen av den Dansk-Svenska Hortonomutbildningen (DSH). Vidare ingick jag i studienämnden för DSH och i grundutbildningsnämnden på Alnarp Jag har varit ordförande/vice ordförande/medlem i programutskottet för trädgård (PUT). För närvarande är jag GU-ansvarig för området Växtskyddsbiologi och medlem av PUT. Sedan flera år är jag involverad i ett utbildningssamarbete inom Euroleague. Jag har ett fortsatt stort intresse och en stark motivation för att jobba i fakultetsnämnden. Ständigt nya krav ställs på verksamheten på Alnarp och vi behöver skärpa kvalitén på det vi gör, om det så gäller undervisning, forskning eller kontakter utanför universitetet. Jag känner mig inspirerad 7 av 12

8 Alnarp den 12 oktober 2012 att arbeta vidare med denna process genom att utnyttja mina nationella och internationella kontakter samt mina erfarenheter inom framförallt utbildning och forskning. Håkan Asp. Jag är född i Malmö Grundexamen tog jag i biologi vid Lunds universitet 1985 och disputerade i växtfysiologi 1991 vid Lunds universitet. Avhandlingen handlade om försurningseffekter på näringsupptagning i skogsträd. Strax efter disputationen flyttade jag tillfälligt till Alnarp där jag fick en forskarassistenttjänst 1992 och blev kvar blev jag docent vid SLU i Trädgårdsvetenskap, särskilt trädgårdsväxternas näringsupptagning. Sen 1996 har forskningen rör olika aspekter av näringsupptagning men framförallt upptag av tungmetaller i ätliga grödor. Dock har inte forskning varit huvudsysselsättning under de senaste 15 åren. År 1996 blev jag studierektor vid Institutionen för trädgårdsvetenskap och senare för Institutionen för växtvetenskap. Växtvetenskap var en stor institution med kurser så arbetet med detta samt att sitta i ledningsgruppen för institutionen tog mycket av tiden. Parallellt med att vara studierektor var jag även avdelningschef på avdelning för Rotbiologi under några år. Vid förra omorganisationen blev jag områdeschef för Hortikulturområdet vilket jag fortfarande är. Dock hade jag ett och ett halvt års uppehåll i detta då jag var vicedekan för grundutbildningen vid fakulteten. Som vicedekan ledde jag fakultetens grundutbildningsnämnd, var adjungerad till fakultetsnämnden och satt i rektors grundutbildningsråd GUR. Jag har under mina år på SLU haft mellan 15 och 30 % undervisning i min tjänst. Undervisningen rör mest växtfysiologi, växtnäring och markkemi. Jag är intresserad av att vara med och forma fakultetens inriktning i framtiden och bidra till dess framgångar. Vid ett möte jag var på nyligen kom vi fram till att fakulteten behöver excellent forskning med god förankring i tillämpning samtidigt som vi ger utbildning av hög klass. Lätt att säga men svårare att göra. Trots det tror jag att det är just detta vi behöver göra, vara framgångsrika inom forskning och det som gör oss till SLU. Själv kan jag främst bidra med mina erfarenheter från grundutbildningen och av institutionsledning. Tim Delshammar. Jag är 48 år och arbetar som lektor i landskapsplanering på Område landskapsutveckling. Jag har arbetat på olika typer av anställningar (timanställd, forskningsassistent, doktorand, adjunkt, lektor) och med olika typer av arbetsuppgifter. Jag undervisar idag på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammen samt masterprogrammet hållbar stadsutveckling (tillsammans med Malmö högskola). Just nu undervisar jag ganska lite, men periodvis har det varit väldigt mycket. Som mest hade jag kursansvar för fyra kurser under läsåret 05/06 (7,5 ects+7,5 ects+15 ects+15 ects) med nästan 200 olika studenter. Jag har arbetat med olika typer av administrativa uppdrag som ledamot i programutskott, områdeschef och ställföreträdande områdeschef samt koordinator för forskarskolan APULA. Jag har också arbetat med näringslivssamverkan inom ramen för Movium partnerskap. Just nu lägger jag merparten av min tid på forskning. Jag forskar om olika aspekter av hållbar stadsutveckling, framförallt deltagande i förvaltning, planeringsprocesser och stadsodling. Jag är aktiv i ett COSTnätverk med inriktning på stadsodling. Jag ställer upp till val till fakultetsnämnden därför att fakultetsnämndens arbete är viktigt för fakultetens utveckling. Jag tror att mina olika typer av erfarenheter kan vara värdefulla för 8 av 12

9 ! Alnarp den 12 oktober 2012 fakultetens utveckling. Jag tror att jag kan bidra till en diskussion om hur forskarutbildningen kan stärkas; hur näringslivssamverkan kan bidra till att utveckla forskningen samt; hur undervisningen kan utvecklas genom mer strategisk samverkan med näringslivet. Jag har fått förfrågan om jag kan tänka mig att ställa upp som vicedekan för forskarutbildning och skulle detta bli aktuellt så kan jag ta det uppdraget. Anders Herlin, f Jag är verksam vid Lantbrukets byggnadsteknik (LBT) och jag har arbetat på Alnarp sen Jag disputerade 1994 på en avhandling om mjölkkor och blev Docent Mellan 1999 och 2012 var jag universitetslektor i husdjursskötsel med huvudsaklig undervisning på lantmästarprogrammet. Sedan våren 2012 är jag samverkanslektor med inriktning byggnadsfunktion och djurmiljö vid LBT. Min syn på fakultetens framtid. Jag har redan tjänat som ledamot i den avgående fakultetsnämnden och har därmed fått med mig många nyttiga erfarenheter kring dess arbete. SLU står inför stora utmaningar och på fakultetsnivå är det nödvändigt med en god analys kring konsekvenser och möjligheter inför framtiden. Ett förändringsarbete innebär påfrestningar på medarbetarna och min ambition är att kunna bidra till ändamålsenliga och smidiga lösningar. Det blir extra viktigt att lyssna in medarbetarnas synpunkter i detta arbete. Jordbrukssektorn är stark och varierad i södra Sverige och därför vill jag att jordbruksämnena fortlever starkt på Alnarp. Detta görs genom en ökad dialog och involvering av intressenter från sektorn. Vår utmaning är att kombinera forskning av hög klass med nytta och tillämpning samt finna resurserna till detta. På Alnarp har vi också unika möjligheter att kunna arbeta tvärvetenskapligt för att kunna möta omvärldens krav på kompetens och ny kunskap. Nya behövsrelaterade strategiska satsningar behöver också kunna göras framöver. Processer och metoder för att identifiera dessa forskningsområden och hur vi skall satsa på dessa behöver utvecklas, oftast i dialog med intressenter i både akademin och med sektorn. Fakultetens viktigaste tillgång är dess lärare och forskare och detta är en av de viktigaste utgångspunkterna för att fakultetsnämnden skall kunna utveckla verksamheten. Ammi Lindgren. Mitt namn är Ammi Lindgren och sedan september 2007 arbetar jag på LTJ-fakulteten inom SLU. Tjänsten jag hade före SLU var inom Kriminalvården där jag arbetade som ekonom i ca 10 år. I grunden är jag utbildad civilekonom. På SLU har jag en tjänst som ekonom /beslutsstöd. Beslutsstödsrollen innebär att jag är områdeschefen behjälplig med alla ekonomi- samt personaladministrativa frågor. Jag ingår även i större nätverk på SLU där min kompetens och erfarenhet efterfrågas. I min roll har jag tillsammans med övriga beslutsstöd på LTJ-fakulteten utarbetat rutiner, som idag efterfrågas inom övriga universitetet. Mina nuvarande ansvarsområden är Lantbrukets byggnads teknik samt Landskapsarkitektur. Efter omorganisationen årsskiftet 2012/2013 kommer jag att ansvara för den nybildade Institutionen för Landskap (nuvarande Landskapsarkitektur och Landskapsutveckling) samt Movium. Under mina fem år inom SLU anser jag mig ha fått en god insikt i hur akademin fungerar, men även den enskilda forskarens stora och små problem. 9 av 12

10 Alnarp den 12 oktober 2012 Jag bedömer att jag med mina kunskaper och erfarenheter inom ekonomi- samt personal administrativa frågor kan bidra till en positiv utveckling av LTJ-fakulteten, medverka till att LTJfakulteten blir en stark kraft inom SLU samt bidra med möjligheter att överbrygga frågeställningar tvärvetenskapligt och därmed skapa goda förutsättningar för en stark och konkurrenskraftig fakultet i framtiden. Bengt Persson. Jag arbetar sedan 1 juli 2012 som samverkanslektor inom område Landskapsutveckling och kommer från 1 januari att ha den rollen inom den samlade landskapsinstitutionen. Under åren var jag adjungerad professor på 25 % inom SLU och har parallellt haft anställningar och verksamhet inom bostadsföretag, eget landskapsarkitektkontor och inom Malmös högskola när den startade i slutet av 1990-talet. Jag har varit ordförande i arkitektbranschens forsknings- och utvecklingsstiftelse Arkus och är delägare i det förlag som ger ut Sveriges mest sålda trädgårdsväxtbok. Under mina år som konsult har jag huvudsakligen arbetat med forskningsanknuten verksamhet och utvecklingsprojekt inom skilda frågor inom LTJ-fakultetens ansvarsområde. Jag disputerade 1997 i Alnarp på en avhandling om Kunskapsöverföring till yrkesverksamma. Sammantaget har jag erfarenhet från universitet och företag och har arbetat som ledare i många olika sammanhang. Jag känner verksamheten inom Alnarp väl men har samtidigt endast delvis hört till miljön. Mina ledarerarenheter är från ledningsgruppen inom bostadsföretaget AF Bostäder i Lund och som beställare av projekt och entreprenader för en miljard kronor; från motsvarande fakultetsnämnden vid Malmö högskola; som företagsledare och -ägare inom konsultbranschen; som ordförande inom Arkus; som projekt- och forskningsledare; som handledare för doktorander; som följeforskare för utvecklingsprojekt etc. Mitt bidrag till LTJ-fakultetsnämnden blir att se verksamheten inifrån men med friska ögon och att tillföra erfarenheter och ledningsprinciper från verksamheter utanför universitetet. Jag kommer också att bidra med mina djupa bransch- och samverkansinsikter och breda kontakter inom en rad av LTJ-fakultetens ansvarsområden. Erik Steen Jensen. Born 1955 Danish citizen MSc agronomy from the Royal Veterinary and Agricultural University of Copenhagen (RVAU) - PhD 1986 (RVAU, plant nutritional physiology) - Doctor of Science 1997 (Dr.agro., RVAU, soil science and plant nutritional physiology) - Main part of carrier employed at Risø National Laboratory outside Copenhagen with research on sustainable cropping systems focusing on nitrogen-carbon cycling and organic farming Faculty professor and head of Department Agrosystems, SLU, since Teaching responsibilities: MSc and PhD level Agroecology and LMP courses. Research more than 110 papers in international peer-reviewed journals - H-index 32. Coordinator of several international research projects strong international network involved in development of Future Agriculture at SLU. Management experiences: Research group leader Risø (responsible for 3-7 post docs, researchers, post docs ph.dstudents and technicians), research group leader RVAU (3-5 scientist and PhDs). Union representative for up to 18 agronomists at Risø ( ) The Danish Agricultural and Veterinary Research Council ( ) 10 av 12

11 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Board of Danish Institute of Agricultural Sciences, now part of Århus University ( ) President for The European Association on Grain Legume Research ( ) Head of The Agroecology Unit (RVAU, ) Head of Centre for Ecology and Environment at (RVAU, ) The board of Danish Research Centre for Organic Farming (DARCOF, now ICROFS, and ). Head of Bioenergy and Biomass Unit (Risø National Laboratory, ) Chairman of interdisciplinary coordination group for sustainable biomass and biorefinery research with scientists from four disciplines (Risø National Laboratory, ) Head of Agrosystem (SLU, ) Programme committee Future Agriculture since Motivation. The faculty and SLU needs a new management that can lead the change required to meet future challenges of the Swedish and global society within the agricultural and food sectors. This requires management, research and teaching competences including international experience and consideration for linking teaching and research to sustainable development. 11 av 12

12 VALSEDEL: VAL FÖR SJU LEDAMÖTER I FAKULTETSNÄMNDEN BALLOT: ELECTION OF SEVEN MEMBERS TO THE FACULTY BOARD Välj högst sju ledamöter genom att kryssa i rutor till höger. Chose at most seven members by making a cross in the right hand column. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG / NOMINATION COMMITTEE S PROPOSAL 1. Lena Ekelund Axelson 2. Jan-Eric Englund 3. Märit Jansson 4. Eva Johansson 5. Anders Larsson 6. Erland Liljeroth 7. Håkan Schroeder FRIA NOMINERINGAR / FREE NOMINEES 8. Peter Anderson 9. Håkan Asp 10. Tim Delshammar 11. Anders Herlin 12. Ammi Karlsson 13. Salla Marttila 14. Bengt Persson 15. Erik Steen Jensen En valsedel utan kryss är blank. Om hälften av giltiga valsedlar är blanka, anses valet som ogiltigt. Namn utanför valsedeln är inte tillåtna. A ballot without an cross is blank. If half of the valid ballots are left blank, the vote will be declared invalid. Write-in names will not be permitted. 12 av 12

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter.

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Valberedning vid Skogsvetenskapliga fakulteten Ordinarie ledamot Karin Öhman (ordförande) Magnus

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

LTV-fakultetens strategi

LTV-fakultetens strategi 1(6) DNR: Slu.ltv.2014.1.1.1-679 Exp: 2014-06-25 LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Visioner och strategier av övergripande karaktär Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Fakultetsnämnd

Läs mer

Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott

Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott Beslutsdatum: 2014-12-01 MDH 1.1.1-220/13 1 (6) Beslutande: Högskolestyrelsen Handläggare: Hans Berggren Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2014-12-01 Revideras

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Svar från remissinstans KF: Konstfack använder termen adjunkt som på engelska översätts med lecturer.

Svar från remissinstans KF: Konstfack använder termen adjunkt som på engelska översätts med lecturer. Remissversion av nya och reviderade termposter i version 8 av 2015-10-07 Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok Konstfacks svar på remissen dnr KF2015/VO1/53 högskolelärare universitetslärare

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

A. Precisera den planerade ändringen

A. Precisera den planerade ändringen Bilaga 1 till beslut 2012-06-20 Institutionsorganisation på LTJ-fakulteten från och med verksamhetsåret 2013 1(6) DNR: SLU ltj 1.0-581/2012 Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14

SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14 Partnerskap Alnarp en brygga mellan forskning/utveckling och verkligheten SLU Alnarp Håstadiusseminariet 2015 10 14 SLU - nationellt universitet i intressanta regioner SLU utvecklar kunskapen om de biologiska

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Lägesrapport och förslag angående REB : uppdrag om utbildningar inom trädgård

Lägesrapport och förslag angående REB : uppdrag om utbildningar inom trädgård Underlag 07vi SM 140519 Lägesrapport och förslag angående REB 140224: uppdrag om utbildningar inom trädgård Uppdrag: att inför läsåret 2015/16 föreslå åtgärder på kurs- och programnivå som stärker studentantalet

Läs mer

Vad betyder SLU Alnarp för utvecklingen av skånskt lantbruk på års sikt? Lisa Germundsson

Vad betyder SLU Alnarp för utvecklingen av skånskt lantbruk på års sikt? Lisa Germundsson Välkomna till Framtidsseminarium skånskt jordbruk 2035 13.00 Välkomna! Bengt Holgersson, ordförande i Hushållningssällskapet Malmöhus 13.05 Innovation och tradition: Var står vi? Vart går vi? Universitetslektor

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 En orsak Utfall av forskningsansökningar sämre än väntat Linnéstöd GU 2 Linnéstöd (2 omgångar) LU 14 Linnéstöd Strategiska områden

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden 1(9) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-5425 Exp. 2013-12-03/J.Torén Rektor BESLUT 2013-12-03 Sändlista Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden Beslut Rektor beslutar att de nybildade programnämnderna

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

S som i samverkanslektor. Sara Brännström, samverkanskoordinator

S som i samverkanslektor. Sara Brännström, samverkanskoordinator S som i samverkanslektor Sara Brännström, samverkanskoordinator SLU:s verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Så utvecklar SLU samverkan med sektor och samhälle Johan Schnürer, Vicerektor för samverkan

Så utvecklar SLU samverkan med sektor och samhälle Johan Schnürer, Vicerektor för samverkan Partnerskap Alnarp 2014-06- 18 Så utvecklar SLU samverkan med sektor och samhälle Johan Schnürer, Vicerektor för samverkan Övergripande mål för Samverkan vid SLU Vetenskaplig kunskap skall bidra 2ll e3

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin and husdjursvetenskap. För djurens och människans bästa!

Fakulteten för veterinärmedicin and husdjursvetenskap. För djurens och människans bästa! Fakulteten för veterinärmedicin and husdjursvetenskap För djurens och människans bästa! SLU in Sweden Main campuses at Umeå, Uppsala, Skara and Alnarp Four faculties Faculty of Forest Sciences Faculty

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Ansökan om disputation/licentiatseminarium Application for defence of a doctoral thesis/licentiate seminar

Ansökan om disputation/licentiatseminarium Application for defence of a doctoral thesis/licentiate seminar ANSÖKAN DISPUTATION/LIC-SEM APPLICATION DEFENCE/LIC-SEM Fylls i av SLU, to be filled in by SLU SLU ID Datum För information om bilagor till denna ansökan, se sist i detta dokument. For information about

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden 1(3) SLU ua 2014.1.1.1-2608 Exp. den 23/6-14/IA Rektor BESLUT 2014-06-23 Sändlista Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden Beslut Rektor beslutar, med ändring av beslutet den 3 december

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 6 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDER, VALBEREDNING OCH AKADEMIER Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Det här är SLU Alnarp

Det här är SLU Alnarp Alnarp Det här är SLU Alnarp Foto: Jenny Svennås-Gillner, Pekka Kärppä, Julio Gonzalez SLU Alnarp är beläget i Sveriges mest dynamiska jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsregion, ett stenkast från havet,

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Kort presentation av valberedningens förslag

Kort presentation av valberedningens förslag Kort presentation av valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Helena Forslund Fredrik Karlsson Lars Tomsmark Katarina Stjernfeldt Mikael Lundgren Anna Lindahl Madeleine Johansson Personliga suppleanter

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2015-12-04 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer