Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet"

Transkript

1 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet VAL TILL FAKULTETSNÄMND Valet till fakultetsnämnd kommer att äga rum onsdagen den 24 oktober ki i Aulan i Alnarpsgården. (Valurnan öppnar redan kl ). Valkaffe serveras under sammanträdet. Röstberättigad som har sin arbetsplats utanför Alnarp får resan till sammanträdet betald. Valberedningens förslag till sju ordinarie ledamöter samt ett rådgivande förslag på vilka två som Rektor kan utse till dekanus/prodekanus samt förslag till vicedekanus för forskarutbildning: Lena Ekelund, Jan-Eric Englund, Märit Jansson, Eva Johansson (dekanus/prodekanus), Anders Larsson, Erland Liljeroth (vicedekanus forskarutbildning), Håkan Schroeder (dekanus/prodekanus) Fria nomineringar från valförsamlingen: Peter Anderson, Håkan Asp, Tim Delshammar, Anders Herlin, Ammi Lindgren, Salla Marttila, Bengt Persson, Erik Steen Jensen Valberedningens förslag till suppleanter är: Salla Marttila och Helena Karlén. Alla kandidater är tillfrågade om huruvida de skulle vara redo att acceptera positioner som dekanus, prodekanus och vice dekanus för forskarutbildningen. Valberedningen sammanställer en valsedel för den tredje omröstningen utifrån resultatet från första valet och dessa svar. Följande accepterar nämnda positioner: Tim Delshammar (vicedekanus forskarutbildning), Eva Johansson (endast dekanus/ prodekanus), Erland Liljeroth (vicedekanus forskarutbildning), Håkan Schroeder (dekanus/ prodekanus), Erik Steen Jensen (endast dekanus). Valet genomförs i tre steg med slutna valsedlar: 1. Först röstar valförsamlingen om vilka sju av valberedningens förslag och fria nomineringar som blir ledamöter i FN (mellan kl ). 2. Därefter röstar valförsamlingen om vilka kandidater som blir suppleanter. 3. Sist genomförs en rådgivande omröstning om vilka i den nya FN som bör bli ordförande och vice ordförande (dekanus/prodekanus, två personer). Förhandsröstning: De röstberättigade har möjlighet till förhandsröstning. Observera att vid förhandsröstning kan man endast rösta i steg 1, eftersom den slutgiltiga listan på kandidater för steg 2 och 3 kan fastställas först efter att steg 1 är genomfört. Vid förhandsröstning läggs valsedeln i ett omärkt innerkuvert. Detta läggs i ytterkuvert på vilket anges väljarens namn. Kuvertet kan skickas per post och vara Valberedningen tillhanda kl. 16 den 23 oktober eller lämnas i receptionen innan kl. 16 den 23 oktober. Om den som förhandsröstat ändå vill rösta vid valtillfället, makuleras förhandsrösten oöppnad. Det är inte möjligt att föreslå nya kandidater vid valtillfället. Vad händer sedan? Den nyvalda fakultetsnämnden väljer ordförande, vice ordförande och vicedekanus för forskarutbildning inom sig. De är inte tvungna att följa resultatet från den rådgivande röstningen. Rektor tar det slutgiltiga formella beslutet om vem som blir dekanus och prodekanus vid fakulteten. Det är upp till den nya fakultetsnämnden att ta ställning till antalet vicedekaner i fakulteten samt att utse dem. Mer information om valförsamlingen, valprocessen samt fakultetsnämndens och dekanus uppgifter finns på fakultetens hemsida: https://internt.slu.se/sv/fakulteter/ltj-fakulteten/fakultetsnamndsval-2012/ Bifogade detta brev finns valberedningens förslag och fria nomineringar på valsedeln för första valet tillsammans med presentationer av alla kandidater. Valberedningen Sharon Hill, ordförande! 5384, Andrus Kangro, vice-ordförande! 5479, Georg Carlsson! 5254 Ann Bergsjö! 5433 Annica Thomsson! av 12

2 Alnarp den 12 oktober 2012 Presentationer av Kandidater till Fakultetsnämnd VALBEREDNINGENS FÖRSLAG / NOMINATION COMMITTEE S PROPOSAL Förtydligande gällande arbetsfördelning Eva Johansson/Håkan Schroeder Eva Johansson och Håkan Schroeder kandiderar till posterna som dekan/prodekan som ett team som beskrivits i underlaget inför valet. Det innebär att dekan och prodekan kommer att lägga stor vikt vid att viktiga beslut bereds och fattas gemensamt med likställt inflytande. Det gäller beslut av betydelse för fakultetens verksamhet och medarbetare. Som viktiga exempel kan nämnas Strategiskt viktiga beslut för framtida utveckling Förberedelse av möten med fakultetsnämnden Beslut av större ekonomisk betydelse som t ex anslagsfördelning Det innebär att Eva Johansson och Håkan Schroeder genom att kandidera som ett team har gjort en ömsesidig överenskommelse att utöva ledarskapet enligt dessa principer. Formellt sett möjliggörs detta genom dekanens delegationsmöjlighet i delegationsordningen. Arbetsdelning i form av möten och mindre beslut i den löpande verksamheten kommer att vara att bäst lämpad deltar; t.ex. tar Eva Johansson huvudansvar för frågor relaterade till forskning och utvecklingssamarbete medan Håkan Schroeder t.ex. tar huvudansvar för frågor gällande samverkan med sektor och näringsliv samt för FOMA. Samråd och informationsutbyte mellan dekan och prodekan kommer dock att vara viktigt även i en arbetsfördelning i exemplifierade huvudansvarsområden. Vad gäller grundutbildning och forskarutbildning kommer vice dekaner även framöver att finnas med huvudansvar för dessa frågor. Eva Johansson och Håkan Schroeder planerar för att uppdraget som dekan/prodekanska motsvara 1,5 tjänst av heltid fördelat lika i tid på de två funktionerna. Eftersom forskningsdelen av nuvarande videkanfunktionen för forskning/forskarutbildning i detta förslag kommer att ingå inom dekan/prodekanfunktionerna medför detta förslag (75% dekan, 75% prodekan, 30% vicedekan forskarutbildning) en total kostnadsreduktion med ca 20% av heltid jämfört med dagens situation. Alla möjligheter till kostnadsöversyn är viktiga och måste i synnerhet i nuläget beaktas med hänsyn till fakultetens minskade statsanslag Lena Ekelund. Jag är ledamot i fakultetsnämnden sedan 2007 och ordförande i lärarförslagsnämnden. Just rekryteringsfrågorna är en angelägen och stimulerande uppgift av avgörande betydelse för fakultetens framtid. Jag är mycket imponerad av kompetensen hos forskarna och lärarna vid fakulteten. Här finns en stor bredd och stor kunskap med god potential för framtiden. Strategiarbetet har varit i centrum under senaste perioden och kommer inte att bli mindre viktigt under den period som kommer. Jag vill gärna bidra med ett samhälls- och tvärvetenskapligt perspektiv och har ett stort intresse för övergripande policyfrågor och utvecklingsarbete. Målen på individnivå, områdesnivå och fakultetsnivå måste överensstämma, vilket kräver stor öppenhet. Jag hoppas med min erfarenhet kunna medverka till både kontinuitet och förändringsarbete i fakultetsnämnden och känner stort förtroende för de övriga av valberedningen föreslagna medarbetarna. 2 av 12

3 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Några data: Lena Ekelund Axelson, född 1955, hortonom, professor i hortikulturell ekonomi, doktor i nationalekonomi vid Lunds universitet Har arbetat på Alnarp sedan 1978 med avbrott för en period som lektor i miljövetenskap vid Malmö högskola runt Bred kompetens inom ekonomi, från nationalekonomi till företagsstrategi och marknadsföring. Engagerad i undervisningen i olika kurser och inom marknad och miljö, bl a inom Agroekologi. Aktuella forskningsprojekt rör klimatmärkning, konsumentvärden i ekologiska produkter och marknadsföring av frukt och grönt i dagligvaruhandeln. Är forskningskoordinator i programmet Tillväxt Trädgård och knuten till Partnerskap Alnarp, Marknad och Management. Jan-Eric Englund. Jag är anställd som universitetslektor i statistik vid område Agrosystem. Vid LTJ-fakultetens val till fakultetsnämnd 2009 blev jag vald till förste suppleant men fick nästan direkt en ordinarie plats då Hans Lindqvist blev områdeschef på Hortikultur och lämnade sin ordinarie plats i fakultetsnämnden. Inför den kommande mandatperioden ställer jag upp i valet till LTJfakultetens fakultetsnämnd eftersom jag har fått förnyat förtroende av valberedningen och tycker att jag fortfarande har en hel del att tillföra som ledamot. Jag tror att min långa erfarenhet av SLU:s organisation och mitt kontaktnät inom SLU har varit en styrka i fakultetsnämnden, även om jag inte har haft fackkompetens inom SLU:s viktigaste ämnesområden. Jag är född i Halmstad 1959 och disputerade i Matematisk Statistik vid Lunds Universitet Jag fick en tjänst på Alnarp 1992 och har från första stund trivts väldigt bra med SLU och den fantastiska Alnarp-miljön. Under min universitetskarriär har jag haft ganska många administrativa uppdrag. Jag var studierektor och ställföreträdande prefekt vid institutionen för Matematisk Statistik under en tid i Lund. Sedan jag kom till SLU har jag varit programrektor på hortonomprogrammet, ledamot i JLTfakultetens valberedning under dess sista år och senare ordförande i den nybildade LTJ-fakultetens valberedning. Vid omorganisationen till områden var jag under ett år områdeschef på Område AEM. Sedan den 1 januari 2012 är jag föreståndare i Biostokastikum (en organisation för att samordna konsultationer för SLU:s statistiker). Åren var jag Inspektor i Alnarps Studentkår (ASK). Om jag själv skulle få lista vilka egenskaper det är som gör att man tycker att jag passar i en fakultetsnämnd så är det (i bokstavsordning): analytisk, förtroendeingivande, klarsynt, kritisk, lyssnande, noggrann, osjälvisk, plikttrogen, SLU-erfaren, ärlig. Märit Jansson, född 1979 i Hinneryd i Småland, universitetsadjunkt vid Landskapsutveckling, Fil Dr i landskapsplanering 2009 och landskapsarkitekt sedan Jag har på olika sätt varit knuten till SLU i Alnarp sedan 1998, då jag började på landskapsarkitektprogrammet. Mitt kunskapsområde ligger främst inom landskapets förvaltning och utveckling och förståelsen för människans roll i sådana processer. Mitt engagemang inom undervisningen omfattar ansvar för kandidatarbeten, en kurs inom masterprogrammet Hållbar stadsutveckling samt föreläsningar inom flertalet studieprogram. Inom forskningen har jag inriktat mig mot barn som brukare av det förvaltade 3 av 12

4 Alnarp den 12 oktober 2012 landskapet, till exempel i studier av lekplatser och skolgårdar. Ett annat aktuellt forskningsprojekt rör vegetation och upplevd trygghet. Jag arbetar med utbildningsfrågor som ledamot i Programutskott Utemiljö och Människa (PUUM) sedan Under ett års tid var jag också grundutbildningsansvarig vid Landskapsutveckling. Under min doktorandtid hade jag uppdrag som representant för fakultetens forskarstuderande i forskarutbildningsnämnden och fakultetsnämnden och var ordförande för doktorandrådet. Den inblick jag fick i fakultetsnämndes arbete som forskarstuderanderepresentant har gjort mig intresserad av fortsatt arbete för fakultetens utveckling. Den stora ämnesbredd och de olika kompetenser som finns representerade i Alnarp innebär möjligheter inom både undervisning och forskning nationellt och internationellt, och vi ligger också på många sätt långt framme. Framöver tror jag att vi behöver fortsätta utvecklingen av starka kunskapsområden, inte minst genom olika typer av samarbeten som ger utrymme för kreativitet. Jag är särskilt intresserad av hur de mänskliga resurserna vid fakulteten tas tillvara. Genom att ytterligare professionalisera både ledarskap och medarbetarskap samt skapa större tydlighet i det strategiska arbetet tror jag att vi kan nå ett förbättrat arbetsklimat, där var och en ges möjlighet att utveckla sina kompetenser. Jag vill också arbeta för en förbättrad forskarutbildning genom stöd till doktorander, handledare och framtida handledare. Eva Johansson. Jag, Eva Johansson är för närvarande vice dekan för forskning- och forskarutbildning på LTJ-fakulteten, SLU, Alnarp. Detta uppdrag har jag haft sedan 2006, dessförinnan var jag studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för Växtvetenskap (SLUs då största institution) under 6 år och på Institutionen för Växtförädling under 2 år ( ). Under mina år som studierektor, var jag också ställföreträdande prefekt på de angivna institutionerna. Utöver uppdraget som vice dekan är jag professor (i jordbruksvetenskap med inriktning mot produktkvalitet) och forskare på Område Agrosystem där jag är temaledare för temat Produktkvalitet och Bioraffinaderi. Stora delar av den forskning som vi bedriver inom min forskargrupp görs i samarbete med näringen (Lantmännen i deras olika delar, förpackning-, livmedels- och kemisk industri) med tekniska högkolor i Sverige (LTH, KTH), med Maxlab i Lund samt med internationella samarbetspartners i hela världen. Vi kombinerar metoder från fältodling, växthus, biotron och avancerade labmetoder. Jag är också koordinator för ett av fyra teman inom SLUs strategiska program Trees and crops for the future. Mina pedagogiska erfarenheter har jag framför allt från forskarutbildningen. Jag har varit ansvarig och utvecklat större delen av de baskurser i forskarutbildning som för närvarande ges på fakulteten. Jag har också varit kursansvarig för flera ämneskurser inom forskarutbildningen och jag har varit huvudhandledare för totalt 10 doktorander som har disputerat och handleder fortfarande ett stort antal doktorander som huvud- och biträdande handledare. Jag har också stor erfarenhet av samarbete med utvecklingsländer i form av universitets- och kapacitetsuppbyggnad, där jag bla var monitor och utvärderade hela Sida programmet på Makerere University i Uganda Min forskargrupp har också ett flertal samarbeten med CGIAR organisationerna, framför allt ICARDA och jag koordinerar det kommande samarbetet inom växtförädling och utsäde med Rwanda. 4 av 12

5 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Anders Larsson (Agr. Dr.), Head of the Department of Landscape Architecture from February 2009 to December Research and teaching mainly focus on planning processes, environmental protection and stakeholder involvement, e.g. within agricultural policies, infrastructure planning and processes of urbanization. Present Steering Committee assignments, apart from the Department SC, include FUSE (Future Urban Sustainable Environments, SLU), APULA (the Research School for Architecture and Planning for the Urban Landscape, SLU) and the Landscape Observatory (County of Skåne). Since my PhD-thesis (2004), I have worked as Director of Studies and a couple of years at a Consultant Agency (Infrastructure planning), before the assignment as Head of Department in I now find it most relevant to engage more in my research career, getting more time for writing papers, trying to get my docent title etc. Thus, I will not apply for the new assignment as Head of Department. At the same time, I find it just as important to find a constructive continuation for the administrative and organizational skills and experiences that I have gathered during so many years. The Faculty Board, being one of the most important arenas for strategic discussions at the Faculty level, would for sure be very interesting for me to become a part of, and I believe that I have a lot to contribute with regarding all levels of research and education, especially from the perspective of Landscape Architecture and Planning, but I also have an interest in agricultural issues in general and previous work experience within Biochemistry at Pharmacia in Uppsala, before starting my new career as Landscape Architect. This gives me quite a broad experience of what it takes to create strong academic environments at a faculty with many different scientific traditions. Erland Liljeroth. Jag arbetar vid Institutionen för Växtskyddsbiologi och är nybliven professor i Växtskydd. Jag är också vice områdes(institutions)chef där. Jag är sedan 2007 studierektor för forskarutbildningen vid LTJ-fakulteten på 40% av min tid. Vid sidan av uppdragen som studierektor och vicechef arbetar jag med forskning och ingår i forskargruppen Resistensbiologi. Min forskning är inriktad på resistens och inducerad resistens mot sjukdomar i potatis, främst potatisbladmögel (Phytophthora infestans) och torrfläcksjuka (Alternaria solani). Framförallt intresserar jag mej för möjligheten att praktiskt kunna utnyttja inducerad resistens i växtskyddet genom att applicera ogiftiga ämnen som stimulerar växtens eget försvar och på så sätt kunna minska användningen av bekämpningsmedel. Jag är huvudhandledare för 3 doktorander och biträdande handledare för ytterligare ett par stycken. Jag har arbetat med forskarutbildningsfrågor sedan början av 2000-talet då jag först var biträdande studierektor på dåvarande institutionen för Växtvetenskap och blev som redan nämnts ovan studierektor på fakulteten efter omorganisationen Jag tycker det har varit mycket stimulerande att kunna bidra till doktoranderna utbildning, genom att hålla i uppföljningar, arrangera doktoranddagar etc. och kunna ge råd och information i olika frågor som inte direkt berör deras forskningsämnen men som kan vara nog så viktiga för många doktorander. Jag har genom åren varit medarrangör för flera olika baskurser för doktorander och också arrangerat doktorandkurser i mina egna ämnen. Jag har också under många år varit platsombud för facket (SACO) och under några år i mitten på 2000-talet arbetade jag en del av min tid (25%) med fackliga frågor. 5 av 12

6 Alnarp den 12 oktober 2012 Jag blev av valberedningen tillfrågad om att kandidera till posten som vicedekan för forskarutbildningen. Jag tycker, mot bakgrund av mina erfarenheter, det vore mycket intressant att fortsätta arbeta med dessa frågor. Bl.a behöver de nya riktlinjer som nyligen utarbetats av SLU centralt implementeras på ett klokt sätt så vi får en bra, smidig och tydlig stödorganisation för doktorandutbildningen vid fakulteten. Vidare behöver den kommande fakultetsreformen förberedas på ett bra sätt. Håkan Schroeder. Håkan Schroeder är prodekan vid SLU (Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap) sedan 2010 med särskilt ansvar för samverkansfrågor, samt chef för Omvärld Alnarp med uppdrag att utveckla och stödja samverkan mellan akademi och samhället i övigt. Min bakgrund är att jag efter praktiskt arbete inom lantbrukssektorn utbildade mig till hortonom med teknisk inriktning med större del av men utbildning förlagd till Ultuna. Direkt efter examen började jag arbeta som forskningsassistent vid SLU i Alnarp Från 1990 fortsatte karriären inom SLU som föröksledare/forskningsledare i arbetsmetodik och teknik med inriktning mot förvaltning av urbana miljöer. Miljöanpassade strategier och metoder för vegetationsbekämpning är en specialisering i forsknings- och utvecklingsarbetet. Under perioden var jag inledningsvis prefekt vid Institutionen för Park- och trädgårdsteknik och senare områdeschef vid Område Landskapsutveckling. Vidare var jag programrektor för landskapsingenjörsprogrammet från starten 1993 till Bland internationella uppdrag kan nämnas ordförandeskap för styrgruppen inom COST Action C15 Technical Infrastructure and Vegetation Improving Relations and Preventing Conflicts by an Interdisciplinary Approach under perioden SUPPLEANTER / SUBSTITUTES Salla Marttila, född 1964 och uppvuxen i Finland; fil dr i cellbiologi 1996 vid Universitetet i Jyväskylä; postdoc vid University of York, England; sedan 1999 forskare och lärare vid SLU. Som programstudierektor har jag haft möjligheten att träffa lärare och forskare inom trädgård, jordbruk och landskap, vilket har givit mig en bra överblick över den breda kunskapsbasen i Alnarp. Jag har varit involverad i flera forskningsprojekt vid SLU genom mitt arbete vid Elektronmikroskopienheten och jag undervisar inom forskarutbildningen. Under min tid på SLU har jag lärt mig en hel del om universitetets organisation och vikten av tydlig kommunikation mellan administration, utbildning och forskning. Om jag blir vald som ledamot/suppleant till Fakultetsnämnden, vill jag arbeta för att öka och underlätta samarbetet inom fakulteten och mellan universitet och samhälle. Tillsammans är vi starkare! Obs: Salla har nominerats som ordinarie ledamot i fakultetsnämnden under den fria nomineringen. Salla Marttila, born 1964 in Finland; PhD in cell biology 1996, University of Jyväskylä; postdoc University of York, England; from 1999 teacher and researcher at SLU. As director of studies in horticulture I have had a great opportunity to meet teachers and researchers in horticulture, agriculture and landscape architecture, which has given me a good overview on the wide base of knowledge in campus Alnarp. I have been involved in several research projects at SLU through my work at the Electron Microscopy Unit, and I also teach at the PhD courses. Through the years I 6 av 12

7 ! Alnarp den 12 oktober 2012 have learnt a lot about SLUs organisation and how important good communication is between administration, education and research. If I become a member or reserve member for the Faculty Board, I want to work for more collaboration not only in the faculty, but also towards the society. Together we are stronger! Note: Salla has been nominated as a full member on the Faculty Board during the free nomination. Helena Karlén. Jag är hortonom och min plattform vid fakulteten är en tjänst som universitetsadjunkt vid Område Hortikultur. Jag har under årens lopp skaffat mig ett brett perspektiv vad gäller utbildningsstrategiska frågor i sammanhang som SLU:s grundutbildningsråd, programutskott eller motsvarande (10 år som programordförande för Trädgårdsingenjörsprogrammet och för närvarande vice ordförande i dagens Programutskott Trädgård). Jag har också bred erfarenhet av universitetspedagogik och av att utveckla och driva kurser av olika karaktär. Mitt ämnesområde är brett med fokus på produktionen av trädgårdsväxter och trädgårdsprodukter i klimatstyrda odlingssystem. De senaste åren har detta lett mig in på odlingsfrågor i urban miljö och på miljöledarskap och miljöledningssystem. Mitt intresse för internationella frågor har följt mig under åren och idag ingår jag i fakultetens internationella råd lett av Paul Jensén. Under denna höst ingår jag i det institutionsråd som leds av Håkan Schröder och som har som uppgift att stödja processen att bilda den nya institutionen med arbetsnamnet Agrikulturella och hortikulturella produktionssystem. FRIA NOMINERINGAR / FREE NOMINEES Peter Anderson, Professor i kemisk ekologi. Jag är född Tog 1985 fil. kand. i biologi och försvarade min avhandling i zooekologi 1995 vid Lunds universitet. Avhandlingen studerade betydelsen av kemiska stimuli vid val av äggläggningsplats hos insekter. År 1996 erbjöds av Jan Löfqvist och Mats Gustafsson en forskarassistenttjänst på Alnarp. Docent i växtskyddsvetenskap blev jag 2000 och professors titel i kemisk ekologi fick jag Inom forskargruppen i kemisk ekologi i Alnarp forskar jag om hur kemiska signaler påverkar insekters värdväxtval och beteendet hos deras naturliga fiender, samt hur insekterna uppfattar dessa signaler Vidare är jag inblandad i projekt där dessa kunskaper kan användas i fältsituationer. Min forskning är en del av Linnéinitiativet ICE3, Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution. Sedan i somras är jag ledare för styrgruppen för ICE3. Inom grundutbildningen har jag varit lärare på och kursansvarig för kurser i växtskydd, hortikultur, ekologi och kemisk ekologi. Jag hade den stora förmånen att få arbeta med genomförandet och vidareutvecklingen av den Dansk-Svenska Hortonomutbildningen (DSH). Vidare ingick jag i studienämnden för DSH och i grundutbildningsnämnden på Alnarp Jag har varit ordförande/vice ordförande/medlem i programutskottet för trädgård (PUT). För närvarande är jag GU-ansvarig för området Växtskyddsbiologi och medlem av PUT. Sedan flera år är jag involverad i ett utbildningssamarbete inom Euroleague. Jag har ett fortsatt stort intresse och en stark motivation för att jobba i fakultetsnämnden. Ständigt nya krav ställs på verksamheten på Alnarp och vi behöver skärpa kvalitén på det vi gör, om det så gäller undervisning, forskning eller kontakter utanför universitetet. Jag känner mig inspirerad 7 av 12

8 Alnarp den 12 oktober 2012 att arbeta vidare med denna process genom att utnyttja mina nationella och internationella kontakter samt mina erfarenheter inom framförallt utbildning och forskning. Håkan Asp. Jag är född i Malmö Grundexamen tog jag i biologi vid Lunds universitet 1985 och disputerade i växtfysiologi 1991 vid Lunds universitet. Avhandlingen handlade om försurningseffekter på näringsupptagning i skogsträd. Strax efter disputationen flyttade jag tillfälligt till Alnarp där jag fick en forskarassistenttjänst 1992 och blev kvar blev jag docent vid SLU i Trädgårdsvetenskap, särskilt trädgårdsväxternas näringsupptagning. Sen 1996 har forskningen rör olika aspekter av näringsupptagning men framförallt upptag av tungmetaller i ätliga grödor. Dock har inte forskning varit huvudsysselsättning under de senaste 15 åren. År 1996 blev jag studierektor vid Institutionen för trädgårdsvetenskap och senare för Institutionen för växtvetenskap. Växtvetenskap var en stor institution med kurser så arbetet med detta samt att sitta i ledningsgruppen för institutionen tog mycket av tiden. Parallellt med att vara studierektor var jag även avdelningschef på avdelning för Rotbiologi under några år. Vid förra omorganisationen blev jag områdeschef för Hortikulturområdet vilket jag fortfarande är. Dock hade jag ett och ett halvt års uppehåll i detta då jag var vicedekan för grundutbildningen vid fakulteten. Som vicedekan ledde jag fakultetens grundutbildningsnämnd, var adjungerad till fakultetsnämnden och satt i rektors grundutbildningsråd GUR. Jag har under mina år på SLU haft mellan 15 och 30 % undervisning i min tjänst. Undervisningen rör mest växtfysiologi, växtnäring och markkemi. Jag är intresserad av att vara med och forma fakultetens inriktning i framtiden och bidra till dess framgångar. Vid ett möte jag var på nyligen kom vi fram till att fakulteten behöver excellent forskning med god förankring i tillämpning samtidigt som vi ger utbildning av hög klass. Lätt att säga men svårare att göra. Trots det tror jag att det är just detta vi behöver göra, vara framgångsrika inom forskning och det som gör oss till SLU. Själv kan jag främst bidra med mina erfarenheter från grundutbildningen och av institutionsledning. Tim Delshammar. Jag är 48 år och arbetar som lektor i landskapsplanering på Område landskapsutveckling. Jag har arbetat på olika typer av anställningar (timanställd, forskningsassistent, doktorand, adjunkt, lektor) och med olika typer av arbetsuppgifter. Jag undervisar idag på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammen samt masterprogrammet hållbar stadsutveckling (tillsammans med Malmö högskola). Just nu undervisar jag ganska lite, men periodvis har det varit väldigt mycket. Som mest hade jag kursansvar för fyra kurser under läsåret 05/06 (7,5 ects+7,5 ects+15 ects+15 ects) med nästan 200 olika studenter. Jag har arbetat med olika typer av administrativa uppdrag som ledamot i programutskott, områdeschef och ställföreträdande områdeschef samt koordinator för forskarskolan APULA. Jag har också arbetat med näringslivssamverkan inom ramen för Movium partnerskap. Just nu lägger jag merparten av min tid på forskning. Jag forskar om olika aspekter av hållbar stadsutveckling, framförallt deltagande i förvaltning, planeringsprocesser och stadsodling. Jag är aktiv i ett COSTnätverk med inriktning på stadsodling. Jag ställer upp till val till fakultetsnämnden därför att fakultetsnämndens arbete är viktigt för fakultetens utveckling. Jag tror att mina olika typer av erfarenheter kan vara värdefulla för 8 av 12

9 ! Alnarp den 12 oktober 2012 fakultetens utveckling. Jag tror att jag kan bidra till en diskussion om hur forskarutbildningen kan stärkas; hur näringslivssamverkan kan bidra till att utveckla forskningen samt; hur undervisningen kan utvecklas genom mer strategisk samverkan med näringslivet. Jag har fått förfrågan om jag kan tänka mig att ställa upp som vicedekan för forskarutbildning och skulle detta bli aktuellt så kan jag ta det uppdraget. Anders Herlin, f Jag är verksam vid Lantbrukets byggnadsteknik (LBT) och jag har arbetat på Alnarp sen Jag disputerade 1994 på en avhandling om mjölkkor och blev Docent Mellan 1999 och 2012 var jag universitetslektor i husdjursskötsel med huvudsaklig undervisning på lantmästarprogrammet. Sedan våren 2012 är jag samverkanslektor med inriktning byggnadsfunktion och djurmiljö vid LBT. Min syn på fakultetens framtid. Jag har redan tjänat som ledamot i den avgående fakultetsnämnden och har därmed fått med mig många nyttiga erfarenheter kring dess arbete. SLU står inför stora utmaningar och på fakultetsnivå är det nödvändigt med en god analys kring konsekvenser och möjligheter inför framtiden. Ett förändringsarbete innebär påfrestningar på medarbetarna och min ambition är att kunna bidra till ändamålsenliga och smidiga lösningar. Det blir extra viktigt att lyssna in medarbetarnas synpunkter i detta arbete. Jordbrukssektorn är stark och varierad i södra Sverige och därför vill jag att jordbruksämnena fortlever starkt på Alnarp. Detta görs genom en ökad dialog och involvering av intressenter från sektorn. Vår utmaning är att kombinera forskning av hög klass med nytta och tillämpning samt finna resurserna till detta. På Alnarp har vi också unika möjligheter att kunna arbeta tvärvetenskapligt för att kunna möta omvärldens krav på kompetens och ny kunskap. Nya behövsrelaterade strategiska satsningar behöver också kunna göras framöver. Processer och metoder för att identifiera dessa forskningsområden och hur vi skall satsa på dessa behöver utvecklas, oftast i dialog med intressenter i både akademin och med sektorn. Fakultetens viktigaste tillgång är dess lärare och forskare och detta är en av de viktigaste utgångspunkterna för att fakultetsnämnden skall kunna utveckla verksamheten. Ammi Lindgren. Mitt namn är Ammi Lindgren och sedan september 2007 arbetar jag på LTJ-fakulteten inom SLU. Tjänsten jag hade före SLU var inom Kriminalvården där jag arbetade som ekonom i ca 10 år. I grunden är jag utbildad civilekonom. På SLU har jag en tjänst som ekonom /beslutsstöd. Beslutsstödsrollen innebär att jag är områdeschefen behjälplig med alla ekonomi- samt personaladministrativa frågor. Jag ingår även i större nätverk på SLU där min kompetens och erfarenhet efterfrågas. I min roll har jag tillsammans med övriga beslutsstöd på LTJ-fakulteten utarbetat rutiner, som idag efterfrågas inom övriga universitetet. Mina nuvarande ansvarsområden är Lantbrukets byggnads teknik samt Landskapsarkitektur. Efter omorganisationen årsskiftet 2012/2013 kommer jag att ansvara för den nybildade Institutionen för Landskap (nuvarande Landskapsarkitektur och Landskapsutveckling) samt Movium. Under mina fem år inom SLU anser jag mig ha fått en god insikt i hur akademin fungerar, men även den enskilda forskarens stora och små problem. 9 av 12

10 Alnarp den 12 oktober 2012 Jag bedömer att jag med mina kunskaper och erfarenheter inom ekonomi- samt personal administrativa frågor kan bidra till en positiv utveckling av LTJ-fakulteten, medverka till att LTJfakulteten blir en stark kraft inom SLU samt bidra med möjligheter att överbrygga frågeställningar tvärvetenskapligt och därmed skapa goda förutsättningar för en stark och konkurrenskraftig fakultet i framtiden. Bengt Persson. Jag arbetar sedan 1 juli 2012 som samverkanslektor inom område Landskapsutveckling och kommer från 1 januari att ha den rollen inom den samlade landskapsinstitutionen. Under åren var jag adjungerad professor på 25 % inom SLU och har parallellt haft anställningar och verksamhet inom bostadsföretag, eget landskapsarkitektkontor och inom Malmös högskola när den startade i slutet av 1990-talet. Jag har varit ordförande i arkitektbranschens forsknings- och utvecklingsstiftelse Arkus och är delägare i det förlag som ger ut Sveriges mest sålda trädgårdsväxtbok. Under mina år som konsult har jag huvudsakligen arbetat med forskningsanknuten verksamhet och utvecklingsprojekt inom skilda frågor inom LTJ-fakultetens ansvarsområde. Jag disputerade 1997 i Alnarp på en avhandling om Kunskapsöverföring till yrkesverksamma. Sammantaget har jag erfarenhet från universitet och företag och har arbetat som ledare i många olika sammanhang. Jag känner verksamheten inom Alnarp väl men har samtidigt endast delvis hört till miljön. Mina ledarerarenheter är från ledningsgruppen inom bostadsföretaget AF Bostäder i Lund och som beställare av projekt och entreprenader för en miljard kronor; från motsvarande fakultetsnämnden vid Malmö högskola; som företagsledare och -ägare inom konsultbranschen; som ordförande inom Arkus; som projekt- och forskningsledare; som handledare för doktorander; som följeforskare för utvecklingsprojekt etc. Mitt bidrag till LTJ-fakultetsnämnden blir att se verksamheten inifrån men med friska ögon och att tillföra erfarenheter och ledningsprinciper från verksamheter utanför universitetet. Jag kommer också att bidra med mina djupa bransch- och samverkansinsikter och breda kontakter inom en rad av LTJ-fakultetens ansvarsområden. Erik Steen Jensen. Born 1955 Danish citizen MSc agronomy from the Royal Veterinary and Agricultural University of Copenhagen (RVAU) - PhD 1986 (RVAU, plant nutritional physiology) - Doctor of Science 1997 (Dr.agro., RVAU, soil science and plant nutritional physiology) - Main part of carrier employed at Risø National Laboratory outside Copenhagen with research on sustainable cropping systems focusing on nitrogen-carbon cycling and organic farming Faculty professor and head of Department Agrosystems, SLU, since Teaching responsibilities: MSc and PhD level Agroecology and LMP courses. Research more than 110 papers in international peer-reviewed journals - H-index 32. Coordinator of several international research projects strong international network involved in development of Future Agriculture at SLU. Management experiences: Research group leader Risø (responsible for 3-7 post docs, researchers, post docs ph.dstudents and technicians), research group leader RVAU (3-5 scientist and PhDs). Union representative for up to 18 agronomists at Risø ( ) The Danish Agricultural and Veterinary Research Council ( ) 10 av 12

11 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Board of Danish Institute of Agricultural Sciences, now part of Århus University ( ) President for The European Association on Grain Legume Research ( ) Head of The Agroecology Unit (RVAU, ) Head of Centre for Ecology and Environment at (RVAU, ) The board of Danish Research Centre for Organic Farming (DARCOF, now ICROFS, and ). Head of Bioenergy and Biomass Unit (Risø National Laboratory, ) Chairman of interdisciplinary coordination group for sustainable biomass and biorefinery research with scientists from four disciplines (Risø National Laboratory, ) Head of Agrosystem (SLU, ) Programme committee Future Agriculture since Motivation. The faculty and SLU needs a new management that can lead the change required to meet future challenges of the Swedish and global society within the agricultural and food sectors. This requires management, research and teaching competences including international experience and consideration for linking teaching and research to sustainable development. 11 av 12

12 VALSEDEL: VAL FÖR SJU LEDAMÖTER I FAKULTETSNÄMNDEN BALLOT: ELECTION OF SEVEN MEMBERS TO THE FACULTY BOARD Välj högst sju ledamöter genom att kryssa i rutor till höger. Chose at most seven members by making a cross in the right hand column. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG / NOMINATION COMMITTEE S PROPOSAL 1. Lena Ekelund Axelson 2. Jan-Eric Englund 3. Märit Jansson 4. Eva Johansson 5. Anders Larsson 6. Erland Liljeroth 7. Håkan Schroeder FRIA NOMINERINGAR / FREE NOMINEES 8. Peter Anderson 9. Håkan Asp 10. Tim Delshammar 11. Anders Herlin 12. Ammi Karlsson 13. Salla Marttila 14. Bengt Persson 15. Erik Steen Jensen En valsedel utan kryss är blank. Om hälften av giltiga valsedlar är blanka, anses valet som ogiltigt. Namn utanför valsedeln är inte tillåtna. A ballot without an cross is blank. If half of the valid ballots are left blank, the vote will be declared invalid. Write-in names will not be permitted. 12 av 12

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER 7 2012 KIBladet Forskarnas utmaning Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 Tre systrar Sjukdomen präglade deras yrkesval Sidan 20 upp till bevis Populära

Läs mer

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Årgång 26 ISSN 0281-7659 Upplaga: 260 Redaktör: Åsa Ärlig Ansvarig utgivare: Hans-Erik Källman Information från SSFF Svenska Sjukhusfysikerförbundet Sektion inom Naturvetareförbundet

Läs mer

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan SSF-rapport nr 3 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-42-7

Läs mer

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword

SLU och världen. Studieavgifter så slår de. Doktorand utvecklar avel i Afrika. Internationell forskning stimuleras. Bilingual crossword ESURS 3.10 FÖR MEDARBETARE VID SLU Studieavgifter så slår de Doktorand utvecklar avel i Afrika Internationell forskning stimuleras Bilingual crossword "Swedes have a good work-life balance" SLU och världen

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Knowledge Transfer Partnerships

Knowledge Transfer Partnerships Knowledge Transfer Partnerships erfarenheter från besök på engelska universitet 3 4 april 2008 9 11 april 2008 Denna rapport är sammanställd av: Staffan Lööf Utvecklingsdirektör Högskolan i Borås Jonas

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Annika Lundmark, utvärderingschef, Uppsala universitet Maivor Sjölund, projektledare, Uppsala universitet

Annika Lundmark, utvärderingschef, Uppsala universitet Maivor Sjölund, projektledare, Uppsala universitet Vad kan åstadkommas genom centralt stöd till uppföljningar Uppsala universitet Ett bidrag till en antologi om svenska lärosätens arbete med uppföljning av studenter, Högskoleverkets rapportserie 2004:5

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer