Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet"

Transkript

1 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet VAL TILL FAKULTETSNÄMND Valet till fakultetsnämnd kommer att äga rum onsdagen den 24 oktober ki i Aulan i Alnarpsgården. (Valurnan öppnar redan kl ). Valkaffe serveras under sammanträdet. Röstberättigad som har sin arbetsplats utanför Alnarp får resan till sammanträdet betald. Valberedningens förslag till sju ordinarie ledamöter samt ett rådgivande förslag på vilka två som Rektor kan utse till dekanus/prodekanus samt förslag till vicedekanus för forskarutbildning: Lena Ekelund, Jan-Eric Englund, Märit Jansson, Eva Johansson (dekanus/prodekanus), Anders Larsson, Erland Liljeroth (vicedekanus forskarutbildning), Håkan Schroeder (dekanus/prodekanus) Fria nomineringar från valförsamlingen: Peter Anderson, Håkan Asp, Tim Delshammar, Anders Herlin, Ammi Lindgren, Salla Marttila, Bengt Persson, Erik Steen Jensen Valberedningens förslag till suppleanter är: Salla Marttila och Helena Karlén. Alla kandidater är tillfrågade om huruvida de skulle vara redo att acceptera positioner som dekanus, prodekanus och vice dekanus för forskarutbildningen. Valberedningen sammanställer en valsedel för den tredje omröstningen utifrån resultatet från första valet och dessa svar. Följande accepterar nämnda positioner: Tim Delshammar (vicedekanus forskarutbildning), Eva Johansson (endast dekanus/ prodekanus), Erland Liljeroth (vicedekanus forskarutbildning), Håkan Schroeder (dekanus/ prodekanus), Erik Steen Jensen (endast dekanus). Valet genomförs i tre steg med slutna valsedlar: 1. Först röstar valförsamlingen om vilka sju av valberedningens förslag och fria nomineringar som blir ledamöter i FN (mellan kl ). 2. Därefter röstar valförsamlingen om vilka kandidater som blir suppleanter. 3. Sist genomförs en rådgivande omröstning om vilka i den nya FN som bör bli ordförande och vice ordförande (dekanus/prodekanus, två personer). Förhandsröstning: De röstberättigade har möjlighet till förhandsröstning. Observera att vid förhandsröstning kan man endast rösta i steg 1, eftersom den slutgiltiga listan på kandidater för steg 2 och 3 kan fastställas först efter att steg 1 är genomfört. Vid förhandsröstning läggs valsedeln i ett omärkt innerkuvert. Detta läggs i ytterkuvert på vilket anges väljarens namn. Kuvertet kan skickas per post och vara Valberedningen tillhanda kl. 16 den 23 oktober eller lämnas i receptionen innan kl. 16 den 23 oktober. Om den som förhandsröstat ändå vill rösta vid valtillfället, makuleras förhandsrösten oöppnad. Det är inte möjligt att föreslå nya kandidater vid valtillfället. Vad händer sedan? Den nyvalda fakultetsnämnden väljer ordförande, vice ordförande och vicedekanus för forskarutbildning inom sig. De är inte tvungna att följa resultatet från den rådgivande röstningen. Rektor tar det slutgiltiga formella beslutet om vem som blir dekanus och prodekanus vid fakulteten. Det är upp till den nya fakultetsnämnden att ta ställning till antalet vicedekaner i fakulteten samt att utse dem. Mer information om valförsamlingen, valprocessen samt fakultetsnämndens och dekanus uppgifter finns på fakultetens hemsida: https://internt.slu.se/sv/fakulteter/ltj-fakulteten/fakultetsnamndsval-2012/ Bifogade detta brev finns valberedningens förslag och fria nomineringar på valsedeln för första valet tillsammans med presentationer av alla kandidater. Valberedningen Sharon Hill, ordförande! 5384, Andrus Kangro, vice-ordförande! 5479, Georg Carlsson! 5254 Ann Bergsjö! 5433 Annica Thomsson! av 12

2 Alnarp den 12 oktober 2012 Presentationer av Kandidater till Fakultetsnämnd VALBEREDNINGENS FÖRSLAG / NOMINATION COMMITTEE S PROPOSAL Förtydligande gällande arbetsfördelning Eva Johansson/Håkan Schroeder Eva Johansson och Håkan Schroeder kandiderar till posterna som dekan/prodekan som ett team som beskrivits i underlaget inför valet. Det innebär att dekan och prodekan kommer att lägga stor vikt vid att viktiga beslut bereds och fattas gemensamt med likställt inflytande. Det gäller beslut av betydelse för fakultetens verksamhet och medarbetare. Som viktiga exempel kan nämnas Strategiskt viktiga beslut för framtida utveckling Förberedelse av möten med fakultetsnämnden Beslut av större ekonomisk betydelse som t ex anslagsfördelning Det innebär att Eva Johansson och Håkan Schroeder genom att kandidera som ett team har gjort en ömsesidig överenskommelse att utöva ledarskapet enligt dessa principer. Formellt sett möjliggörs detta genom dekanens delegationsmöjlighet i delegationsordningen. Arbetsdelning i form av möten och mindre beslut i den löpande verksamheten kommer att vara att bäst lämpad deltar; t.ex. tar Eva Johansson huvudansvar för frågor relaterade till forskning och utvecklingssamarbete medan Håkan Schroeder t.ex. tar huvudansvar för frågor gällande samverkan med sektor och näringsliv samt för FOMA. Samråd och informationsutbyte mellan dekan och prodekan kommer dock att vara viktigt även i en arbetsfördelning i exemplifierade huvudansvarsområden. Vad gäller grundutbildning och forskarutbildning kommer vice dekaner även framöver att finnas med huvudansvar för dessa frågor. Eva Johansson och Håkan Schroeder planerar för att uppdraget som dekan/prodekanska motsvara 1,5 tjänst av heltid fördelat lika i tid på de två funktionerna. Eftersom forskningsdelen av nuvarande videkanfunktionen för forskning/forskarutbildning i detta förslag kommer att ingå inom dekan/prodekanfunktionerna medför detta förslag (75% dekan, 75% prodekan, 30% vicedekan forskarutbildning) en total kostnadsreduktion med ca 20% av heltid jämfört med dagens situation. Alla möjligheter till kostnadsöversyn är viktiga och måste i synnerhet i nuläget beaktas med hänsyn till fakultetens minskade statsanslag Lena Ekelund. Jag är ledamot i fakultetsnämnden sedan 2007 och ordförande i lärarförslagsnämnden. Just rekryteringsfrågorna är en angelägen och stimulerande uppgift av avgörande betydelse för fakultetens framtid. Jag är mycket imponerad av kompetensen hos forskarna och lärarna vid fakulteten. Här finns en stor bredd och stor kunskap med god potential för framtiden. Strategiarbetet har varit i centrum under senaste perioden och kommer inte att bli mindre viktigt under den period som kommer. Jag vill gärna bidra med ett samhälls- och tvärvetenskapligt perspektiv och har ett stort intresse för övergripande policyfrågor och utvecklingsarbete. Målen på individnivå, områdesnivå och fakultetsnivå måste överensstämma, vilket kräver stor öppenhet. Jag hoppas med min erfarenhet kunna medverka till både kontinuitet och förändringsarbete i fakultetsnämnden och känner stort förtroende för de övriga av valberedningen föreslagna medarbetarna. 2 av 12

3 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Några data: Lena Ekelund Axelson, född 1955, hortonom, professor i hortikulturell ekonomi, doktor i nationalekonomi vid Lunds universitet Har arbetat på Alnarp sedan 1978 med avbrott för en period som lektor i miljövetenskap vid Malmö högskola runt Bred kompetens inom ekonomi, från nationalekonomi till företagsstrategi och marknadsföring. Engagerad i undervisningen i olika kurser och inom marknad och miljö, bl a inom Agroekologi. Aktuella forskningsprojekt rör klimatmärkning, konsumentvärden i ekologiska produkter och marknadsföring av frukt och grönt i dagligvaruhandeln. Är forskningskoordinator i programmet Tillväxt Trädgård och knuten till Partnerskap Alnarp, Marknad och Management. Jan-Eric Englund. Jag är anställd som universitetslektor i statistik vid område Agrosystem. Vid LTJ-fakultetens val till fakultetsnämnd 2009 blev jag vald till förste suppleant men fick nästan direkt en ordinarie plats då Hans Lindqvist blev områdeschef på Hortikultur och lämnade sin ordinarie plats i fakultetsnämnden. Inför den kommande mandatperioden ställer jag upp i valet till LTJfakultetens fakultetsnämnd eftersom jag har fått förnyat förtroende av valberedningen och tycker att jag fortfarande har en hel del att tillföra som ledamot. Jag tror att min långa erfarenhet av SLU:s organisation och mitt kontaktnät inom SLU har varit en styrka i fakultetsnämnden, även om jag inte har haft fackkompetens inom SLU:s viktigaste ämnesområden. Jag är född i Halmstad 1959 och disputerade i Matematisk Statistik vid Lunds Universitet Jag fick en tjänst på Alnarp 1992 och har från första stund trivts väldigt bra med SLU och den fantastiska Alnarp-miljön. Under min universitetskarriär har jag haft ganska många administrativa uppdrag. Jag var studierektor och ställföreträdande prefekt vid institutionen för Matematisk Statistik under en tid i Lund. Sedan jag kom till SLU har jag varit programrektor på hortonomprogrammet, ledamot i JLTfakultetens valberedning under dess sista år och senare ordförande i den nybildade LTJ-fakultetens valberedning. Vid omorganisationen till områden var jag under ett år områdeschef på Område AEM. Sedan den 1 januari 2012 är jag föreståndare i Biostokastikum (en organisation för att samordna konsultationer för SLU:s statistiker). Åren var jag Inspektor i Alnarps Studentkår (ASK). Om jag själv skulle få lista vilka egenskaper det är som gör att man tycker att jag passar i en fakultetsnämnd så är det (i bokstavsordning): analytisk, förtroendeingivande, klarsynt, kritisk, lyssnande, noggrann, osjälvisk, plikttrogen, SLU-erfaren, ärlig. Märit Jansson, född 1979 i Hinneryd i Småland, universitetsadjunkt vid Landskapsutveckling, Fil Dr i landskapsplanering 2009 och landskapsarkitekt sedan Jag har på olika sätt varit knuten till SLU i Alnarp sedan 1998, då jag började på landskapsarkitektprogrammet. Mitt kunskapsområde ligger främst inom landskapets förvaltning och utveckling och förståelsen för människans roll i sådana processer. Mitt engagemang inom undervisningen omfattar ansvar för kandidatarbeten, en kurs inom masterprogrammet Hållbar stadsutveckling samt föreläsningar inom flertalet studieprogram. Inom forskningen har jag inriktat mig mot barn som brukare av det förvaltade 3 av 12

4 Alnarp den 12 oktober 2012 landskapet, till exempel i studier av lekplatser och skolgårdar. Ett annat aktuellt forskningsprojekt rör vegetation och upplevd trygghet. Jag arbetar med utbildningsfrågor som ledamot i Programutskott Utemiljö och Människa (PUUM) sedan Under ett års tid var jag också grundutbildningsansvarig vid Landskapsutveckling. Under min doktorandtid hade jag uppdrag som representant för fakultetens forskarstuderande i forskarutbildningsnämnden och fakultetsnämnden och var ordförande för doktorandrådet. Den inblick jag fick i fakultetsnämndes arbete som forskarstuderanderepresentant har gjort mig intresserad av fortsatt arbete för fakultetens utveckling. Den stora ämnesbredd och de olika kompetenser som finns representerade i Alnarp innebär möjligheter inom både undervisning och forskning nationellt och internationellt, och vi ligger också på många sätt långt framme. Framöver tror jag att vi behöver fortsätta utvecklingen av starka kunskapsområden, inte minst genom olika typer av samarbeten som ger utrymme för kreativitet. Jag är särskilt intresserad av hur de mänskliga resurserna vid fakulteten tas tillvara. Genom att ytterligare professionalisera både ledarskap och medarbetarskap samt skapa större tydlighet i det strategiska arbetet tror jag att vi kan nå ett förbättrat arbetsklimat, där var och en ges möjlighet att utveckla sina kompetenser. Jag vill också arbeta för en förbättrad forskarutbildning genom stöd till doktorander, handledare och framtida handledare. Eva Johansson. Jag, Eva Johansson är för närvarande vice dekan för forskning- och forskarutbildning på LTJ-fakulteten, SLU, Alnarp. Detta uppdrag har jag haft sedan 2006, dessförinnan var jag studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för Växtvetenskap (SLUs då största institution) under 6 år och på Institutionen för Växtförädling under 2 år ( ). Under mina år som studierektor, var jag också ställföreträdande prefekt på de angivna institutionerna. Utöver uppdraget som vice dekan är jag professor (i jordbruksvetenskap med inriktning mot produktkvalitet) och forskare på Område Agrosystem där jag är temaledare för temat Produktkvalitet och Bioraffinaderi. Stora delar av den forskning som vi bedriver inom min forskargrupp görs i samarbete med näringen (Lantmännen i deras olika delar, förpackning-, livmedels- och kemisk industri) med tekniska högkolor i Sverige (LTH, KTH), med Maxlab i Lund samt med internationella samarbetspartners i hela världen. Vi kombinerar metoder från fältodling, växthus, biotron och avancerade labmetoder. Jag är också koordinator för ett av fyra teman inom SLUs strategiska program Trees and crops for the future. Mina pedagogiska erfarenheter har jag framför allt från forskarutbildningen. Jag har varit ansvarig och utvecklat större delen av de baskurser i forskarutbildning som för närvarande ges på fakulteten. Jag har också varit kursansvarig för flera ämneskurser inom forskarutbildningen och jag har varit huvudhandledare för totalt 10 doktorander som har disputerat och handleder fortfarande ett stort antal doktorander som huvud- och biträdande handledare. Jag har också stor erfarenhet av samarbete med utvecklingsländer i form av universitets- och kapacitetsuppbyggnad, där jag bla var monitor och utvärderade hela Sida programmet på Makerere University i Uganda Min forskargrupp har också ett flertal samarbeten med CGIAR organisationerna, framför allt ICARDA och jag koordinerar det kommande samarbetet inom växtförädling och utsäde med Rwanda. 4 av 12

5 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Anders Larsson (Agr. Dr.), Head of the Department of Landscape Architecture from February 2009 to December Research and teaching mainly focus on planning processes, environmental protection and stakeholder involvement, e.g. within agricultural policies, infrastructure planning and processes of urbanization. Present Steering Committee assignments, apart from the Department SC, include FUSE (Future Urban Sustainable Environments, SLU), APULA (the Research School for Architecture and Planning for the Urban Landscape, SLU) and the Landscape Observatory (County of Skåne). Since my PhD-thesis (2004), I have worked as Director of Studies and a couple of years at a Consultant Agency (Infrastructure planning), before the assignment as Head of Department in I now find it most relevant to engage more in my research career, getting more time for writing papers, trying to get my docent title etc. Thus, I will not apply for the new assignment as Head of Department. At the same time, I find it just as important to find a constructive continuation for the administrative and organizational skills and experiences that I have gathered during so many years. The Faculty Board, being one of the most important arenas for strategic discussions at the Faculty level, would for sure be very interesting for me to become a part of, and I believe that I have a lot to contribute with regarding all levels of research and education, especially from the perspective of Landscape Architecture and Planning, but I also have an interest in agricultural issues in general and previous work experience within Biochemistry at Pharmacia in Uppsala, before starting my new career as Landscape Architect. This gives me quite a broad experience of what it takes to create strong academic environments at a faculty with many different scientific traditions. Erland Liljeroth. Jag arbetar vid Institutionen för Växtskyddsbiologi och är nybliven professor i Växtskydd. Jag är också vice områdes(institutions)chef där. Jag är sedan 2007 studierektor för forskarutbildningen vid LTJ-fakulteten på 40% av min tid. Vid sidan av uppdragen som studierektor och vicechef arbetar jag med forskning och ingår i forskargruppen Resistensbiologi. Min forskning är inriktad på resistens och inducerad resistens mot sjukdomar i potatis, främst potatisbladmögel (Phytophthora infestans) och torrfläcksjuka (Alternaria solani). Framförallt intresserar jag mej för möjligheten att praktiskt kunna utnyttja inducerad resistens i växtskyddet genom att applicera ogiftiga ämnen som stimulerar växtens eget försvar och på så sätt kunna minska användningen av bekämpningsmedel. Jag är huvudhandledare för 3 doktorander och biträdande handledare för ytterligare ett par stycken. Jag har arbetat med forskarutbildningsfrågor sedan början av 2000-talet då jag först var biträdande studierektor på dåvarande institutionen för Växtvetenskap och blev som redan nämnts ovan studierektor på fakulteten efter omorganisationen Jag tycker det har varit mycket stimulerande att kunna bidra till doktoranderna utbildning, genom att hålla i uppföljningar, arrangera doktoranddagar etc. och kunna ge råd och information i olika frågor som inte direkt berör deras forskningsämnen men som kan vara nog så viktiga för många doktorander. Jag har genom åren varit medarrangör för flera olika baskurser för doktorander och också arrangerat doktorandkurser i mina egna ämnen. Jag har också under många år varit platsombud för facket (SACO) och under några år i mitten på 2000-talet arbetade jag en del av min tid (25%) med fackliga frågor. 5 av 12

6 Alnarp den 12 oktober 2012 Jag blev av valberedningen tillfrågad om att kandidera till posten som vicedekan för forskarutbildningen. Jag tycker, mot bakgrund av mina erfarenheter, det vore mycket intressant att fortsätta arbeta med dessa frågor. Bl.a behöver de nya riktlinjer som nyligen utarbetats av SLU centralt implementeras på ett klokt sätt så vi får en bra, smidig och tydlig stödorganisation för doktorandutbildningen vid fakulteten. Vidare behöver den kommande fakultetsreformen förberedas på ett bra sätt. Håkan Schroeder. Håkan Schroeder är prodekan vid SLU (Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap) sedan 2010 med särskilt ansvar för samverkansfrågor, samt chef för Omvärld Alnarp med uppdrag att utveckla och stödja samverkan mellan akademi och samhället i övigt. Min bakgrund är att jag efter praktiskt arbete inom lantbrukssektorn utbildade mig till hortonom med teknisk inriktning med större del av men utbildning förlagd till Ultuna. Direkt efter examen började jag arbeta som forskningsassistent vid SLU i Alnarp Från 1990 fortsatte karriären inom SLU som föröksledare/forskningsledare i arbetsmetodik och teknik med inriktning mot förvaltning av urbana miljöer. Miljöanpassade strategier och metoder för vegetationsbekämpning är en specialisering i forsknings- och utvecklingsarbetet. Under perioden var jag inledningsvis prefekt vid Institutionen för Park- och trädgårdsteknik och senare områdeschef vid Område Landskapsutveckling. Vidare var jag programrektor för landskapsingenjörsprogrammet från starten 1993 till Bland internationella uppdrag kan nämnas ordförandeskap för styrgruppen inom COST Action C15 Technical Infrastructure and Vegetation Improving Relations and Preventing Conflicts by an Interdisciplinary Approach under perioden SUPPLEANTER / SUBSTITUTES Salla Marttila, född 1964 och uppvuxen i Finland; fil dr i cellbiologi 1996 vid Universitetet i Jyväskylä; postdoc vid University of York, England; sedan 1999 forskare och lärare vid SLU. Som programstudierektor har jag haft möjligheten att träffa lärare och forskare inom trädgård, jordbruk och landskap, vilket har givit mig en bra överblick över den breda kunskapsbasen i Alnarp. Jag har varit involverad i flera forskningsprojekt vid SLU genom mitt arbete vid Elektronmikroskopienheten och jag undervisar inom forskarutbildningen. Under min tid på SLU har jag lärt mig en hel del om universitetets organisation och vikten av tydlig kommunikation mellan administration, utbildning och forskning. Om jag blir vald som ledamot/suppleant till Fakultetsnämnden, vill jag arbeta för att öka och underlätta samarbetet inom fakulteten och mellan universitet och samhälle. Tillsammans är vi starkare! Obs: Salla har nominerats som ordinarie ledamot i fakultetsnämnden under den fria nomineringen. Salla Marttila, born 1964 in Finland; PhD in cell biology 1996, University of Jyväskylä; postdoc University of York, England; from 1999 teacher and researcher at SLU. As director of studies in horticulture I have had a great opportunity to meet teachers and researchers in horticulture, agriculture and landscape architecture, which has given me a good overview on the wide base of knowledge in campus Alnarp. I have been involved in several research projects at SLU through my work at the Electron Microscopy Unit, and I also teach at the PhD courses. Through the years I 6 av 12

7 ! Alnarp den 12 oktober 2012 have learnt a lot about SLUs organisation and how important good communication is between administration, education and research. If I become a member or reserve member for the Faculty Board, I want to work for more collaboration not only in the faculty, but also towards the society. Together we are stronger! Note: Salla has been nominated as a full member on the Faculty Board during the free nomination. Helena Karlén. Jag är hortonom och min plattform vid fakulteten är en tjänst som universitetsadjunkt vid Område Hortikultur. Jag har under årens lopp skaffat mig ett brett perspektiv vad gäller utbildningsstrategiska frågor i sammanhang som SLU:s grundutbildningsråd, programutskott eller motsvarande (10 år som programordförande för Trädgårdsingenjörsprogrammet och för närvarande vice ordförande i dagens Programutskott Trädgård). Jag har också bred erfarenhet av universitetspedagogik och av att utveckla och driva kurser av olika karaktär. Mitt ämnesområde är brett med fokus på produktionen av trädgårdsväxter och trädgårdsprodukter i klimatstyrda odlingssystem. De senaste åren har detta lett mig in på odlingsfrågor i urban miljö och på miljöledarskap och miljöledningssystem. Mitt intresse för internationella frågor har följt mig under åren och idag ingår jag i fakultetens internationella råd lett av Paul Jensén. Under denna höst ingår jag i det institutionsråd som leds av Håkan Schröder och som har som uppgift att stödja processen att bilda den nya institutionen med arbetsnamnet Agrikulturella och hortikulturella produktionssystem. FRIA NOMINERINGAR / FREE NOMINEES Peter Anderson, Professor i kemisk ekologi. Jag är född Tog 1985 fil. kand. i biologi och försvarade min avhandling i zooekologi 1995 vid Lunds universitet. Avhandlingen studerade betydelsen av kemiska stimuli vid val av äggläggningsplats hos insekter. År 1996 erbjöds av Jan Löfqvist och Mats Gustafsson en forskarassistenttjänst på Alnarp. Docent i växtskyddsvetenskap blev jag 2000 och professors titel i kemisk ekologi fick jag Inom forskargruppen i kemisk ekologi i Alnarp forskar jag om hur kemiska signaler påverkar insekters värdväxtval och beteendet hos deras naturliga fiender, samt hur insekterna uppfattar dessa signaler Vidare är jag inblandad i projekt där dessa kunskaper kan användas i fältsituationer. Min forskning är en del av Linnéinitiativet ICE3, Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution. Sedan i somras är jag ledare för styrgruppen för ICE3. Inom grundutbildningen har jag varit lärare på och kursansvarig för kurser i växtskydd, hortikultur, ekologi och kemisk ekologi. Jag hade den stora förmånen att få arbeta med genomförandet och vidareutvecklingen av den Dansk-Svenska Hortonomutbildningen (DSH). Vidare ingick jag i studienämnden för DSH och i grundutbildningsnämnden på Alnarp Jag har varit ordförande/vice ordförande/medlem i programutskottet för trädgård (PUT). För närvarande är jag GU-ansvarig för området Växtskyddsbiologi och medlem av PUT. Sedan flera år är jag involverad i ett utbildningssamarbete inom Euroleague. Jag har ett fortsatt stort intresse och en stark motivation för att jobba i fakultetsnämnden. Ständigt nya krav ställs på verksamheten på Alnarp och vi behöver skärpa kvalitén på det vi gör, om det så gäller undervisning, forskning eller kontakter utanför universitetet. Jag känner mig inspirerad 7 av 12

8 Alnarp den 12 oktober 2012 att arbeta vidare med denna process genom att utnyttja mina nationella och internationella kontakter samt mina erfarenheter inom framförallt utbildning och forskning. Håkan Asp. Jag är född i Malmö Grundexamen tog jag i biologi vid Lunds universitet 1985 och disputerade i växtfysiologi 1991 vid Lunds universitet. Avhandlingen handlade om försurningseffekter på näringsupptagning i skogsträd. Strax efter disputationen flyttade jag tillfälligt till Alnarp där jag fick en forskarassistenttjänst 1992 och blev kvar blev jag docent vid SLU i Trädgårdsvetenskap, särskilt trädgårdsväxternas näringsupptagning. Sen 1996 har forskningen rör olika aspekter av näringsupptagning men framförallt upptag av tungmetaller i ätliga grödor. Dock har inte forskning varit huvudsysselsättning under de senaste 15 åren. År 1996 blev jag studierektor vid Institutionen för trädgårdsvetenskap och senare för Institutionen för växtvetenskap. Växtvetenskap var en stor institution med kurser så arbetet med detta samt att sitta i ledningsgruppen för institutionen tog mycket av tiden. Parallellt med att vara studierektor var jag även avdelningschef på avdelning för Rotbiologi under några år. Vid förra omorganisationen blev jag områdeschef för Hortikulturområdet vilket jag fortfarande är. Dock hade jag ett och ett halvt års uppehåll i detta då jag var vicedekan för grundutbildningen vid fakulteten. Som vicedekan ledde jag fakultetens grundutbildningsnämnd, var adjungerad till fakultetsnämnden och satt i rektors grundutbildningsråd GUR. Jag har under mina år på SLU haft mellan 15 och 30 % undervisning i min tjänst. Undervisningen rör mest växtfysiologi, växtnäring och markkemi. Jag är intresserad av att vara med och forma fakultetens inriktning i framtiden och bidra till dess framgångar. Vid ett möte jag var på nyligen kom vi fram till att fakulteten behöver excellent forskning med god förankring i tillämpning samtidigt som vi ger utbildning av hög klass. Lätt att säga men svårare att göra. Trots det tror jag att det är just detta vi behöver göra, vara framgångsrika inom forskning och det som gör oss till SLU. Själv kan jag främst bidra med mina erfarenheter från grundutbildningen och av institutionsledning. Tim Delshammar. Jag är 48 år och arbetar som lektor i landskapsplanering på Område landskapsutveckling. Jag har arbetat på olika typer av anställningar (timanställd, forskningsassistent, doktorand, adjunkt, lektor) och med olika typer av arbetsuppgifter. Jag undervisar idag på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammen samt masterprogrammet hållbar stadsutveckling (tillsammans med Malmö högskola). Just nu undervisar jag ganska lite, men periodvis har det varit väldigt mycket. Som mest hade jag kursansvar för fyra kurser under läsåret 05/06 (7,5 ects+7,5 ects+15 ects+15 ects) med nästan 200 olika studenter. Jag har arbetat med olika typer av administrativa uppdrag som ledamot i programutskott, områdeschef och ställföreträdande områdeschef samt koordinator för forskarskolan APULA. Jag har också arbetat med näringslivssamverkan inom ramen för Movium partnerskap. Just nu lägger jag merparten av min tid på forskning. Jag forskar om olika aspekter av hållbar stadsutveckling, framförallt deltagande i förvaltning, planeringsprocesser och stadsodling. Jag är aktiv i ett COSTnätverk med inriktning på stadsodling. Jag ställer upp till val till fakultetsnämnden därför att fakultetsnämndens arbete är viktigt för fakultetens utveckling. Jag tror att mina olika typer av erfarenheter kan vara värdefulla för 8 av 12

9 ! Alnarp den 12 oktober 2012 fakultetens utveckling. Jag tror att jag kan bidra till en diskussion om hur forskarutbildningen kan stärkas; hur näringslivssamverkan kan bidra till att utveckla forskningen samt; hur undervisningen kan utvecklas genom mer strategisk samverkan med näringslivet. Jag har fått förfrågan om jag kan tänka mig att ställa upp som vicedekan för forskarutbildning och skulle detta bli aktuellt så kan jag ta det uppdraget. Anders Herlin, f Jag är verksam vid Lantbrukets byggnadsteknik (LBT) och jag har arbetat på Alnarp sen Jag disputerade 1994 på en avhandling om mjölkkor och blev Docent Mellan 1999 och 2012 var jag universitetslektor i husdjursskötsel med huvudsaklig undervisning på lantmästarprogrammet. Sedan våren 2012 är jag samverkanslektor med inriktning byggnadsfunktion och djurmiljö vid LBT. Min syn på fakultetens framtid. Jag har redan tjänat som ledamot i den avgående fakultetsnämnden och har därmed fått med mig många nyttiga erfarenheter kring dess arbete. SLU står inför stora utmaningar och på fakultetsnivå är det nödvändigt med en god analys kring konsekvenser och möjligheter inför framtiden. Ett förändringsarbete innebär påfrestningar på medarbetarna och min ambition är att kunna bidra till ändamålsenliga och smidiga lösningar. Det blir extra viktigt att lyssna in medarbetarnas synpunkter i detta arbete. Jordbrukssektorn är stark och varierad i södra Sverige och därför vill jag att jordbruksämnena fortlever starkt på Alnarp. Detta görs genom en ökad dialog och involvering av intressenter från sektorn. Vår utmaning är att kombinera forskning av hög klass med nytta och tillämpning samt finna resurserna till detta. På Alnarp har vi också unika möjligheter att kunna arbeta tvärvetenskapligt för att kunna möta omvärldens krav på kompetens och ny kunskap. Nya behövsrelaterade strategiska satsningar behöver också kunna göras framöver. Processer och metoder för att identifiera dessa forskningsområden och hur vi skall satsa på dessa behöver utvecklas, oftast i dialog med intressenter i både akademin och med sektorn. Fakultetens viktigaste tillgång är dess lärare och forskare och detta är en av de viktigaste utgångspunkterna för att fakultetsnämnden skall kunna utveckla verksamheten. Ammi Lindgren. Mitt namn är Ammi Lindgren och sedan september 2007 arbetar jag på LTJ-fakulteten inom SLU. Tjänsten jag hade före SLU var inom Kriminalvården där jag arbetade som ekonom i ca 10 år. I grunden är jag utbildad civilekonom. På SLU har jag en tjänst som ekonom /beslutsstöd. Beslutsstödsrollen innebär att jag är områdeschefen behjälplig med alla ekonomi- samt personaladministrativa frågor. Jag ingår även i större nätverk på SLU där min kompetens och erfarenhet efterfrågas. I min roll har jag tillsammans med övriga beslutsstöd på LTJ-fakulteten utarbetat rutiner, som idag efterfrågas inom övriga universitetet. Mina nuvarande ansvarsområden är Lantbrukets byggnads teknik samt Landskapsarkitektur. Efter omorganisationen årsskiftet 2012/2013 kommer jag att ansvara för den nybildade Institutionen för Landskap (nuvarande Landskapsarkitektur och Landskapsutveckling) samt Movium. Under mina fem år inom SLU anser jag mig ha fått en god insikt i hur akademin fungerar, men även den enskilda forskarens stora och små problem. 9 av 12

10 Alnarp den 12 oktober 2012 Jag bedömer att jag med mina kunskaper och erfarenheter inom ekonomi- samt personal administrativa frågor kan bidra till en positiv utveckling av LTJ-fakulteten, medverka till att LTJfakulteten blir en stark kraft inom SLU samt bidra med möjligheter att överbrygga frågeställningar tvärvetenskapligt och därmed skapa goda förutsättningar för en stark och konkurrenskraftig fakultet i framtiden. Bengt Persson. Jag arbetar sedan 1 juli 2012 som samverkanslektor inom område Landskapsutveckling och kommer från 1 januari att ha den rollen inom den samlade landskapsinstitutionen. Under åren var jag adjungerad professor på 25 % inom SLU och har parallellt haft anställningar och verksamhet inom bostadsföretag, eget landskapsarkitektkontor och inom Malmös högskola när den startade i slutet av 1990-talet. Jag har varit ordförande i arkitektbranschens forsknings- och utvecklingsstiftelse Arkus och är delägare i det förlag som ger ut Sveriges mest sålda trädgårdsväxtbok. Under mina år som konsult har jag huvudsakligen arbetat med forskningsanknuten verksamhet och utvecklingsprojekt inom skilda frågor inom LTJ-fakultetens ansvarsområde. Jag disputerade 1997 i Alnarp på en avhandling om Kunskapsöverföring till yrkesverksamma. Sammantaget har jag erfarenhet från universitet och företag och har arbetat som ledare i många olika sammanhang. Jag känner verksamheten inom Alnarp väl men har samtidigt endast delvis hört till miljön. Mina ledarerarenheter är från ledningsgruppen inom bostadsföretaget AF Bostäder i Lund och som beställare av projekt och entreprenader för en miljard kronor; från motsvarande fakultetsnämnden vid Malmö högskola; som företagsledare och -ägare inom konsultbranschen; som ordförande inom Arkus; som projekt- och forskningsledare; som handledare för doktorander; som följeforskare för utvecklingsprojekt etc. Mitt bidrag till LTJ-fakultetsnämnden blir att se verksamheten inifrån men med friska ögon och att tillföra erfarenheter och ledningsprinciper från verksamheter utanför universitetet. Jag kommer också att bidra med mina djupa bransch- och samverkansinsikter och breda kontakter inom en rad av LTJ-fakultetens ansvarsområden. Erik Steen Jensen. Born 1955 Danish citizen MSc agronomy from the Royal Veterinary and Agricultural University of Copenhagen (RVAU) - PhD 1986 (RVAU, plant nutritional physiology) - Doctor of Science 1997 (Dr.agro., RVAU, soil science and plant nutritional physiology) - Main part of carrier employed at Risø National Laboratory outside Copenhagen with research on sustainable cropping systems focusing on nitrogen-carbon cycling and organic farming Faculty professor and head of Department Agrosystems, SLU, since Teaching responsibilities: MSc and PhD level Agroecology and LMP courses. Research more than 110 papers in international peer-reviewed journals - H-index 32. Coordinator of several international research projects strong international network involved in development of Future Agriculture at SLU. Management experiences: Research group leader Risø (responsible for 3-7 post docs, researchers, post docs ph.dstudents and technicians), research group leader RVAU (3-5 scientist and PhDs). Union representative for up to 18 agronomists at Risø ( ) The Danish Agricultural and Veterinary Research Council ( ) 10 av 12

11 ! Alnarp den 12 oktober 2012 Board of Danish Institute of Agricultural Sciences, now part of Århus University ( ) President for The European Association on Grain Legume Research ( ) Head of The Agroecology Unit (RVAU, ) Head of Centre for Ecology and Environment at (RVAU, ) The board of Danish Research Centre for Organic Farming (DARCOF, now ICROFS, and ). Head of Bioenergy and Biomass Unit (Risø National Laboratory, ) Chairman of interdisciplinary coordination group for sustainable biomass and biorefinery research with scientists from four disciplines (Risø National Laboratory, ) Head of Agrosystem (SLU, ) Programme committee Future Agriculture since Motivation. The faculty and SLU needs a new management that can lead the change required to meet future challenges of the Swedish and global society within the agricultural and food sectors. This requires management, research and teaching competences including international experience and consideration for linking teaching and research to sustainable development. 11 av 12

12 VALSEDEL: VAL FÖR SJU LEDAMÖTER I FAKULTETSNÄMNDEN BALLOT: ELECTION OF SEVEN MEMBERS TO THE FACULTY BOARD Välj högst sju ledamöter genom att kryssa i rutor till höger. Chose at most seven members by making a cross in the right hand column. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG / NOMINATION COMMITTEE S PROPOSAL 1. Lena Ekelund Axelson 2. Jan-Eric Englund 3. Märit Jansson 4. Eva Johansson 5. Anders Larsson 6. Erland Liljeroth 7. Håkan Schroeder FRIA NOMINERINGAR / FREE NOMINEES 8. Peter Anderson 9. Håkan Asp 10. Tim Delshammar 11. Anders Herlin 12. Ammi Karlsson 13. Salla Marttila 14. Bengt Persson 15. Erik Steen Jensen En valsedel utan kryss är blank. Om hälften av giltiga valsedlar är blanka, anses valet som ogiltigt. Namn utanför valsedeln är inte tillåtna. A ballot without an cross is blank. If half of the valid ballots are left blank, the vote will be declared invalid. Write-in names will not be permitted. 12 av 12

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter.

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Valberedning vid Skogsvetenskapliga fakulteten Ordinarie ledamot Karin Öhman (ordförande) Magnus

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Framtidens SLU projektplanering

Framtidens SLU projektplanering Framtidens SLU projektplanering Syftet med dokumentet är att beskriva omfattningen av kvarstående arbete för projektet Framtidens SLU, hur genomförandet kommer att bedrivas samt vilka som kommer att involveras.

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Odlingssystemforskning för framtiden

Odlingssystemforskning för framtiden Välkommen till Odlingssystemforskning för framtiden Partnerskap Alnarp ett möte mellan akademi och näringsliv 1 Henrik Stridh, adviser: Five years ago, scientists in Alnarp were involved with what they

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 Innehåll Sektionen för Xxxxx - Section for Xxxxx Sektionen för administrativt och tekniskt stöd - Section for Administrative and Technical Support Sektionsråd för Xxxxx

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer