AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING"

Transkript

1 AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING Samhällstekniska nämnden Träder i kraft Innehåll: A. Grafiska utskrifter och kopior (även pdf-filer) B. Nyttjanderätt till kartfiler C. Övriga produkter D. Användning av kartor i publikationer E. Utarbetande av detaljplan eller detaljplaneändring F. Utarbetande av separat tomtindelning eller ändring av tomtindelningen G. Utredning av ägarförhållanden H. Ersättningar för arbete I. Ersättning för skadande av fixpunkt J. Undantagsbeslut K. Allmänt

2 2 A. GRAFISKA UTSKRIFTER OCH KOPIOR (ÄVEN PDF-FILER) 1. KARTPRODUKTER MATERIAL OCH STOR- LEK PAPPER OCH PDF exkl. OBESTYRKT 24 % sammanlagt exkl. BESTYRKT 24 % sammanlagt A4 6,51 1,56 8,07 8,56 2,06 10,62 A3 7,49 1,80 9,29 9,10 2,18 11,28 A2 8,56 2,06 10,62 10,53 2,53 13,06 A1 11,87 2,85 14,72 13,82 3,32 17,14 A0 13,91 3,34 17,25 15,96 3,83 19,79 PLAST exkl. 24 % sammanlagt exkl. 24 % sammanlagt A4 13,91 3,34 17,25 15,96 3,83 19,79 A3 17,72 4,13 21,35 19,26 4,62 23,88 A2 25,29 6,07 31,36 26,68 6,40 33,08 A1 38,63 9,27 47,90 40,67 9,76 50,43 A0 50,40 12,10 62,50 52,37 12,57 64,94 För nedan nämnda produkter tas inte ut: - tomtkarta - karta som getts för tillståndsbehandlig 2. ÖVRIGA FASTIGHETS- OCH PLANLÄGGNINGSHANDLINGAR Bestyrkt protokoll 1-3 sidor 0 % 11,75 över 3 sidor 0 % 19,00 Detaljplanebestämmelser 5,81 /detaljplan + 1,39 = 7,20 Detaljplanebeskrivning 1-10 sidor 5,81 + 1,39 = 7,20 er 10 sidor 9,64 + 2,31 = 11,95 Markdispositionsplan 9,64 + 2,31 = 11,95

3 3 3. HANDLINGAR INOM GEODETISK BERÄKNING Beräkningsresultat av märkning i terrängen och andra beräkningsresultat, som kräver separat beräkning 30,08 / byggnad, gräns eller annat objekt + 7,22 = 37,30 Från kartdatabasen tagna koordinatförteckningar och andra förteckningar som inte kräver separat beräkning 6,45 / tomt, kvarter eller annat objekt + 1,55 = 8,00 Kopia av fixpunktens punktförklaringskort 3,23 / punkt + 0,77 = 4,00 4. ÖVRIGA DOKUMENTKOPIOR Telefax eller e-postbilaga av ovan nämnda handlingar Avgiften för ifrågavarande handling och, om det egentliga dokumentet dessutom skickas per post till beställaren, tas ut en expeditionsavgift på 4,88 / försändelse + 1,17 = 6,05 B. NYTTJANDERÄTT TILL KARTFILER Berättigar inte till överlåtelse till tredje part Grundavgift + nyttjanderättsavgift (/ha eller /objekt) + Pris för uppdatering av materialet är 50 % av den gällande nyttjanderättsavgiften Därtill en konverteringsavgift, om det beställda filformatet är något annat än filformatet i stadens kartsystem: 12,60 +/konvertering eller kostnaderna för konverteringen, om staden inte själv kan utföra den. Om antalet samtidiga användare är 2-5, är koefficienten för nyttjanderättsavgiften 1,5 6-10, , 3 över 20, 4 Raster- eller vektorfil grundavgift 30,75 + nyttjanderättsavgift + För nyttjanderätten till digital kartfil som getts för bygglov, undantagstillstånd o.d. tillstånd debiteras ingen mervärdesskatt.

4 4 Nyttjanderättsavgift: Baskarta Alla uppgifter Alla andra uppgifter utom fastigheter Byggnader Trafikleder Övriga uppgifter sammanlagt 3,75 /ha 2,90 /ha 1,23 /ha 0,96 /ha 0,74 /ha Hela staden Fastighetsregisterkarta Alla uppgifter 0,85 /ha Hela staden 490 Fastighet Trafik Ämbetsverkskarta Alla upgifter Namnförteckning Byggnad Adress nr Park, vatten mm. 0,88 /ha 0,15 /ha 0,15 /ha 0,15 /ha 0,15 /ha 0,10 /ha 0,10 /ha Hela staden Adresskarta Alla upgifter 0,36 /ha Hela staden 180 Karta över ledningar under jord Alla ledningar Gatubelysningsnät Datatrafiknät 0,56 /ha 0,44 /ha 0,12 /ha Hela staden Gällande detaljplanesammanställning Alla upgifter 0,88 /ha Hela staden 490

5 5 C. ÖVRIGA PRODUKTER Material med klassificerade laserpunkter 10 /ha + hela staden 1 209, ,32 = 1500 Fixpunkter (som fil) 22,69 + 0,22 /punkt + Koordinat- och adressuppgifter för byggnader (som fil) 22,69 + 0,05 /byggnad + hela staden 22, ,42 = 90 Uppdateringsavgift 50 % Statistik över köpesummor 18,67 + 4,48 = 23,15 D. ERSÄTTNING FÖR ANVÄNDNING AV KARTOR I PUBLIKATIONER För användning av grafiskt eller digitalt kartmaterial i grafiska publikationer tas utöver överlåtelsepriset ut också en ersättning för användning av kartan (upphovsrättsersättning): För gratisutdelning avsedd publikation, högst st. 62, ,90 = 77 För gratisutdelning avsedd publikation, över st. och för försäljning avsedd publikation P1 x P2 x P3 x P4 x 77 +, där P1 är materialtyp: stamkarta = 4,0 ämbetsverkskarta = 2,0 annan karta = 1,0 P2 är användningssätt: allmännyttig, gratisutdelning = 0,5 allmännyttig, avgiftsbelagd = 1,0 annan användning, gratisutdelning = 1,0 annan användning, avgiftsbelagd utdelning = 2,0 P3 är kartans storlek: för varje påbörjad kvadratkilometer = 0,01 P4 är upplagestorlek: st. = 0, st. = 1, st. = 10, st. = 100,0 över st. = 100,0 + 0,5 varje följande st. Ersättning för användning av karta tas inte ut i nedan nämnda fall: likväl minst 72, ,42 = 90 Kartmaterialet utnyttjas i läromedel eller forskningsmaterial så att materialet inte utgör en väsentlig del av hela publikationen. Kartmaterialet används som presentationsmaterial vid presentationstillställningar och materialet delas inte ut till tredje part. Kartmaterialet används i kundföretagets egna lokaler. På kartor som trycks ska skrivas: Copyright Kauniaisten kaupunki, maankäyttöyksikkö Grankulla stad, markanvändningsenheten 2015 (det år publiceringstillstånd gavs)

6 6 E. UTARBETANDE AV DETALJPLAN ELLER DETALJPLANEÄNDRING Om en detaljplan eller detaljplaneändring huvudsakligen är påkallad av enskilt intresse och den utarbetas på initiativ av ägaren eller innehavaren till marken, tas av sökanden ut ersättning enligt nedanstående: 1. Grundavgift för utarbetande av detaljplan eller detaljplaneändring alv 0 % (inkluderar en baskarta över planen, utarbetande av ett program för deltagande och bedömning och den administrativa behandlingen). 2. Utarbetande av sedvanlig detaljplan eller detaljplaneändring 2 145, ,84 = vid markanvändningsenheten 3. Utarbetande av bindande tomtindelning i samband med 0 % 260 detaljplan eller detaljplaneändring 4. Utarbetande av en detaljplan eller detaljplaneändring Ersättning enligt punkt G utgående som kräver mer arbete än normalt och en därtill hörande från den för arbetet använda tiden bindande tomtindelning vid markanvändningsenheten ( 24 %) 5. Utomstående konsultarbete som används vid beredningen Kostnaderna för konsultarbetet eller planeringen av en detaljplan ( 24 %) 6. Annonser i dagstidningar Annonseringskostnaderna ( 0 %) F. UTARBETANDE AV SEPARAT TOMTINDELNING ELLER ÄNDRING AV TOMTINDELNINGEN Om utarbetandet av en separat tomtindelning eller ändring av tomtindelningen huvudsakligen är påkallad av enskilt intresse och ägaren eller innehavaren till marken har ansökt om det, tas av sökanden ut ersättning enligt nedanstående: 1. Utarbetande av sedvanlig tomtindelning eller ändring av tomtindelningen 0 % Utarbetande av tomtindelning eller ändring av tomtindelningen Ersättning enligt punkt G utgående som kräver mer arbete än normalt från det för arbetet använda tiden samt materialkostnader och andra kostnader ( 0 %) G. UTREDNING AV ÄGARFÖRHÅLLANDEN Utredning av ägare till fastigheter utifrån lagfarter (t.ex. för hörande av grannar vid ansökan om bygglov) 0 % 11,75 / fastighet Ersättningar för andra utredningar av ägarförhållanden än de som görs utifrån lagfarter bestäms enligt punkt H.

7 H. ERSÄTTNINGAR FÖR ARBETE 7 För utredningar, intyg, utlåtanden, geodetisk beräkning, terrängarbete och andra uppgifter för vilka avgift inte fastställts separat någon annanstans tas ut en ersättning utgående från den för arbetet använda tiden enligt nedan nämnda timavgifter. Minimifakturering 0,5 h. Stadens interna arbeten 0 %. /h ( 0 %) /h /h ( 24 %) Markanvändningschef 65,32 15,68 81 Fastighetsingenjör 59,68 14,32 74 Lantmäteritekniker/ markanvändningsingenjör 52,42 12,58 65 Markanvändningssekreterare 43,55 10,45 54 GIS-handläggare 39,52 9,48 49 Kartläggare 41,13 9,87 51 Mätningsman 37,90 9,10 47 Mätningsgrupp (2 personer) 79,84 19,16 99 I. ERSÄTTNING FÖR SKADANDE AV FIXPUNKT Om en fixpunkt förstörs eller skadas så att den inte kan användas, tas ersättning ut enligt nedanstående av den som orsakat skadan: J. UNDANTAGSBESLUT 697,58 /punkt + 167,42 = 865 / punkt 1. För undantagsbeslut enligt markanvändnings- och bygglagen som hör till stadens behörighet tas ut avgift enligt nedanstående ( 0 %): För sökanden jakande beslut 505 För sökanden nekande beslut För undantagsbeslut som hör till närings-, trafik- och miljöcentralens behörighet enligt markanvändnings- och bygglagen tas nedan nämnda avgifter ut för stadens utlåtande ( 0 %): Utlåtande av staden På stadens försorg utfört hörande av grannar i undantagsärende enligt markanvändnings- och bygglagen ( 0 %) Per brev 61 / person som hörs dock högst 253 Genom kungörelse annonseringskostnaderna K. ALLMÄNT Markanvändningschefen kan befria beställaren från materialavgifter enligt denna taxa, om materialet levereras till ett offentligt samfund.

8 Grankulla stad Samhällstekniska nämnden AVGIFTER FÖR MARKANVÄNDNINGSTILLSTÅND Träder i kraft Depåer för byggplatser, utomhuslager och liknande Lagringsplatser för jordmaterial och virke samt parkeringsområden Annnosplats Kiosker och motsvarande område 1 (kartbilaga) område 2 (kartbilaga) Uteserveringar och motsvarande område 1 (kartbilaga) område 2 (kartbilaga) 6,40 /m²/år 3,80 /m²/år 104,70 /år 107,30 /verksamhetsmånad 53,60 /verksamhetsmånad 2,90 /m²/verksamhetsmånad 1,60 /m²/verksamhetsmånad Minimiavgiften för ovan nämnda platser är 150 euro. Fasadställningar och liknande i gatuområden avgift tas ut för varje påbörjad vecka minimiavgiften är 50 euro Evenemang som arrangeras utomhusområden Växelflak Tillfällig försäljningsplats (< 100m²) Tillfällig försäljningsplats (> 100m²) 0,70 /m²/vecka 0,50 /m²/dygn 13,90 /dygn 42,90 /dygn 85,80 /dygn Plats för julgransförsäljning 246,70 Ballongförsäljningstillstånd 32,20 /dygn/säljare Minimiavgiften för ovan nämnda tillstånd är 30 euro. Avgiften för andra tillstånd bestäms genom tillämpning av ovan nämnda avgifter. När tillstånd beviljas för allmännyttiga evenemang, tas ut bara en handläggningsavgift på 30 euro. Om arrendetiden är under ½ år, läggs 24 % på avgiften. Om området används utan tillstånd, tas en tredubbel avgift ut för användningstiden genom tillämpning av ovan nämnda avgifter. Tillfälliga reklamplatser och under 1 dygn långa allmännyttiga evenemang kräver inte tillstånd, men stadens markanvändningsenhet ska underrättas om dessa. Markanvändningsenheten kan vid behov begränsa eller förbjuda ett evenemang eller användingen av en reklamplats. Reklam, som satts upp utan tillstånd eller utan att staden underrättats kan avlägsnas.

9 Stadsfullmägtige Träder i kraft Taxa för tillsyn över byggarbete inom markanvändningens resultatområde 1. Utmärkning av byggnadens mark- och höjdläge samt utförande av lägessyn: a. Bostadshus med högst två bostadslägenheter, inkluderande utmärkning av fyra punkter 600 Tilläggspunkter i samband med utmärkningen 43 /punkt b. Ekonomibyggnad eller liknande liten byggnad eller konstruktion, inkluderande utmärkning av fyra punkter 300 Tilläggspunkter i samband med utmärkningen 22 /punkt c. Andra byggnader, inkluderande utmärkning av fyra punkter 900 Tilläggspunkter i samband med utmärkningen 65 /punkt d. Tillbyggnad, om utmärkningen kan utföras från den befintliga byggnaden utan beräkning av läget 50 % av avgifterna i punkterna a-c e. För utmärkning av byggnadens plats utan utmärkning av höjdläget tas ut 75 % av avgifterna i punkterna a-d. f. Utmärkning av höjdläge utan utmärkning av byggnad 145 g. För upprepad utmärkning tas ut 60 % av avgifterna i punkterna a-f h. För förrättande av lägessyn utan utmärkning av byggnadens markoch höjdläge tas ut 40 % av avgifterna i punkterna a-d. 2. Granskning av gårdsplanens höjder före slutsynen Utmärkning av staketens plats eller förrättande av lägessyn för varje punkt 80 dock minst 160 I punkt 1 avsedd avgift ska betalas efter det att utmärkningen utförts. Om lägessyn inte utförs, återbetalas 40 % av den betalda avgiften. Avgifter enligt punkterna 2 och 3 ska betalas efter det att åtgärden vidtagits.

10

11

12

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2 Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 Gäller fr o m 1.1.2012 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3

Läs mer

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET MAN STARTAR FRÅN PLANERINGEN 2 PLANERING Stommen för Finlands eldistributionsnät bildas av kraftledningar med

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer