Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2009-10-07"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset Ajournering Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje Blomkvist (s) Hans Jansson (s) Anders Cargerman (fp) Carl Egegren (m) Karin Nilsson (mp) Arne Berglund (c) Ove Janse (s) Ola Eriksson (s) Christer Löwenhamn (v) Arne Henriksson (m) Bengt Abrahamsson (s), Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg fastighetsingenjör, Mikael Norman gatuingenjör, Henrik Syrjälä arbetsingenjör, Lars-Gunnar Felldin VA-chef, Christina Gustafsson sekreterare Utses att justera Anders Cargerman Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Christina Gustafsson Protokollet omfattar Ordförande... Catrin Strömvall Justerande Anders Cargerman Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Tekniska nämnden Blad 1 Innehåll Prognos tekniska förvaltningen 2 Förslag till taxa för plan- kart och mätverksamhet Förslag till torgavgift för Förslag till tippavgift för Förslag till VA-taxa för Förslag till taxa för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk Förslag till tomtpris för Förslag till kopierings- och skanningstaxa för Svar på remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län Svar på remiss av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län Information om tekniska förvaltningens åtgärdsförslag (32-punkt programmet) 15 Tekniska nämndens Mål Redovisning av sjukstatistiken 21 Prognos fastighetsförvaltningen 22 Information om fastighetsförvaltningens åtgärdsförslag (32-punkt programmet) 23 Svar på revisionens fråga om gränsdragningslista kring omkostnader för lokaler 24 Redovisning av delegationsärenden 25 Ärenden för kännedom 26

3 Tekniska nämnden Blad 2 TN 114 Dnr 205/ Prognos tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningens driftprognos visar på ett plus om tkr jämfört med budget. Tekniska förvaltningens investeringsprognos avseende den skattefinansierade delen visar på ett överskridande på 923 tkr jämfört med budget. VA-enhetens investeringsprognos visar ett överskott om tkr jämfört med budget. Tekniska chefen föreslår att en separat redovisning av Säbylundsområdet skickas till kommunstyrelsen. Tekniska nämndens beslut 1. Redovisad prognos för tekniska förvaltningen godkänns. 2. Uppdra till tekniska förvaltningen att översända en separat redovisning av Säbylundsområdet till kommunstyrelsen. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomen

4 Tekniska nämnden Blad 3 TNAU 115 Dnr 202/ TNAU 151 Förslag till taxa för plan- kart och mätverksamhet 2010 Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2009 redovisas för nämnden. Av skrivelsen framgår att 2008 reviderades taxan för plan- kart och mätverksamheten enligt, Sveriges kommuner och landsting, SKL:s, mall från Miljö och byggförvaltningen valde 2008 att inte ta SKL:s förslag utan avser att vänta på att ett nytt förslag till Plan och bygglagen, PBL ska träda i kraft, något som man 2008 hoppades skulle ske under Så har inte skett utan Nya PBL, beräknas nu tas under våren 2010, och i samband med de ändringarna kommer miljö- och byggförvaltningen att arbeta om sina taxeföreskrifter. Det förefaller lämpligt att kommunen arbetar efter samma regelverk varför en samordning mellan miljö- och byggförvaltningens och tekniska förvaltningens taxor bör ske under Tillsvidare föreslår tekniska förvaltningen att 2009 års taxebestämmelser antas även för 2010 och att en justering av grundbeloppet G höjs med en enhet till 43. Grundbeloppets storlek har samråtts med miljö- och byggförvaltningen. Anders Cargerman, fp, yrkar på att taxan skall ligga kvar på nuvarande nivå. Ordförande ställer proposition på Anders Cargermans yrkande och arbetsutskottets förslag och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta oförändrad taxa till plan- kart- och mätverksamhet 2010 samt att grundbeloppet G höjs till 43. Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Karin Nilsson, mp, Arne Berglund c, Arne Henriksson, m, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige, Stadsarkitektavdelningen,

5 Tekniska nämnden Blad 4 TN 116 Dnr 200/ TNAU 150 Förslag till torgavgift för 2010 Fast saluplats á 3,0 x 3,5 meter. Avgift för ett år kr/12 mån (ingen förändring) Avgift för ett halvår kr/6 mån (ingen förändring) Avgift för en månad 411 kr/1 mån (ingen förändring) Tillfällig saluplats 235 kr (ingen förändring) Elavgift per uttag vid 230 v. Uthyres i mån av tillgång 50 kr/dag (47) Elavgift per uttag vid 400 v. Uthyres i mån av tillgång 80 kr/dag (47) Elavgift för längre period förhandlas i varje enskilt fall. Taxehöjningar regleras årligen mot konsumentprisindex för juni månad föregående år. Basmånad är juni Mervärdesskatt debiteras inte för saluplatser eller el. Avgift för saluplats skall erläggas innan platsen tas i anspråk. Taxan gäller för försäljning av alla lagliga produkter. Tekniska nämnden erhåller bemyndigande att tolka taxan. Knalletaxan debiteras med 250 kr/dag för 3x3 meter. Utökning med en plats bredvid 200 kr/dag. Elavgift i mån av tillgång 100 kr/dag. Anders Cargerman, fp, yrkar på att taxan skall ligga kvar på nuvarande nivå. Ordförande ställer proposition på Anders Cargermans yrkande och arbetsutskottets förslag och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.

6 Tekniska nämnden Blad 5 Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta upprättat förslag till torgavgifter för Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Karin Nilsson, mp, Arne Berglund c, Arne Henriksson, m, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige Driftgruppen

7 Tekniska nämnden Blad 6 TN 117 Dnr 199/ Förslag till tippavgift för 2010 Transport Slag av transport Taxa kronor Jord, schakt- och 2-axl. fordon 100 kr/lass fyllnadsmassor Jord, schakt- och 3-axl. fordon 150 kr/lass fyllnadsmassor Jord, schakt- och fyllnadsmassor Större mängder Enligt särskilt förhandlat pris Priserna gäller exklusive moms. Avfall som tippas skall vara inert och tippas på anvisad plats. Inert avfall är avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, inte heller bryts det ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Den totala lakbarheten och det totala föroreningsinnehållet i avfallet samt ekotoxiciteten hos lakvattnet skall vara obetydliga och får inte äventyra kvaliteten på yt- eller grundvatten. Brännbart avfall hänvisas till Norsa-anläggningen i Köping. Anders Cargerman, fp, yrkar på att taxan skall ligga kvar på nuvarande nivå. Ordförande ställer proposition på Anders Cargermans yrkande och arbetsutskottets förslag och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta upprättat förslag till tippavgift för Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Karin Nilsson, mp, Arne Berglund c, Arne Henriksson, m, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige, VA-enheten,

8 Tekniska nämnden Blad 7 TN 118 Dnr 198/ TNAU 153 Förslag till VA-taxa för 2010 Anläggningsavgiften föreslås höjas med 8 %. Anläggningsavgifter ( 5-13) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en avgift avseende framdragning av varje ,00 kr ,00 kr uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df b) en avgift avseende upprättande av varje ,00kr ,00 kr uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df c) en avgift per m 2 tomtyta 19,30 kr 24,10 kr d) en avgift per lägenhet ,00 kr ,00 kr e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats ,00 kr 9 263,00 kr För industrifastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en avgift avseende framdragning av varje ,00 kr ,00 kr uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df b) en avgift avseende upprättande av varje ,00 kr ,00 kr uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df c)* en avgift per m 2 tomtyta 31,30 kr 39,10 kr d)** en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats ,00 kr 9 263,00 kr

9 Tekniska nämnden Blad 8 Brukningsavgifter ( 14-20) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en fast avgift per år och mätställe 2 219,00 kr 2 773,75 kr b) en avgift per m 3 levererat vatten 13,95 kr 17,44 kr c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet 709,00 kr 886,00 kr och därmed jämställd fastighet d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m 2 tomtyta för industrifastighet 70,85 kr 88,50 kr ANLÄGGNINGSAVGIFT: Förslaget bygger på fjolårets inriktningsbeslut (8 % höjning av anläggningsavgiften varje år under minst 3 år). Detta för att snarast uppnå en acceptabel kostnadstäckning samtidigt som den stegvisa ökningen tar hänsyn till fastighetsägarna som skonas från en chockhöjning av anläggnings-avgiften. BRUKNINGSAVGIFT: Föreslagen höjning av brukningsavgiften ( 3 %) täcker in prisökningar och extra kostnader vid försöksverksamhet och ökad provtagning vid Arboga reningsverk med anledning av kravet på kväverening. Anders Cargerman, fp, yrkar på att taxan skall ligga kvar på nuvarande nivå. Ordförande ställer proposition på Anders Cargermans yrkande och arbetsutskottets förslag och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta redovisat förslag till VA-taxa för Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Karin Nilsson, mp, Arne Berglund c, Arne Henriksson, m, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige, VA-enheten,

10 Tekniska nämnden Blad 9 TN 119 Dnr 209/ TNAU 154 Förslag till taxa för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk 2010 Avgift för slamavskiljare/sluten tank max 3 m 3 = 196,00 kr Inklusive moms 245,00 kr Tillägg per m3 för volym över 3 m 3 = 98,00 kr 122,50 kr/m 3 Avgifterna föreslås oförändrade för Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Taxan för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk 2010 ska vara oförändrad. Skickas till: Kommunfullmäktige VA-enheten

11 Tekniska nämnden Blad 10 TNAU 120 Dnr 201/ TNAU 140 Förslag till tomtpris för 2010 Föreslås differentierat tomtpris för bostadsändamål, kontor och handel samt industri för 2010 med särskilt beslut för varje projekt. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta differentierat tomtpris för bostadsändamål, kontor och handel samt industri för 2010 med särskilt beslut för varje projekt samt att beslutet skall gälla tills annat beslut tas. Skickas till: Kommunfullmäktige

12 Tekniska nämnden Blad 11 TN 121 Dnr 208/ TNAU 152 Förslag till kopierings- och skanningstaxa för 2010 Format/produkt Kopiering/ utskrift storformat svartvit, lite färg Kopiering/ utskrift storformat, lite färg Kopiering/ utskrift foto eller mycket färg Skanning A0 40 kr 50 kr 500 kr Timdebitering (minsta debitering 125 kr) A1 30 kr 40 kr 350 kr 125 kr A2 20 kr 30 kr 300 kr 125 kr 50*70 cm 35 kr 45 kr 350 kr 125 kr 70*100 cm 40 kr 50 kr 450 kr 125 kr Meterpris vid udda format Grundpriset som läggs till vid varje kopieringstillfälle 35 kr 45 kr 400 kr 125 kr 50 kr 50 kr 50 kr 0 kr Då antal kopior är högre än 9 stycken så erhålls 10 % rabatt. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta redovisat förslag till kopierings- och skanningstaxa för Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomen,

13 Tekniska nämnden Blad 12 TN 122 Dnr 158/ TNAU 143 Svar på remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län Från gatuavdelningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 7 september 2009 varur antecknas följande: Planer för transportsystemet utgör grunden för prioriteringar av statliga investeringar i infrastruktur. Utöver planer för transportsystemet kan regeringen bevilja extra medel för större infrastruktursatsningar exempel på sådana satsningar är förbifart Stockholm, citytunneln genom Stockholm och ostlänken. Regeringen har gett i uppdrag åt transportmyndigheterna, d.v.s. Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, att utarbeta en gemensam nationell plan för transportsystemet där de viktigaste transportstråken ingår. Vidare har regeringen gett i uppdrag åt länsstyrelserna att utarbeta planer för transportsystemet i respektive län. Den nu gällande Länstransportplan avser åren Arboga kommun har beretts tillfälle att inkomma med remissvar för ärende Dnr: Ärendet avser Länstransportplan Örebro län Arboga kommun har inget att erinra om Länstransportplan för Örebro län I Örebro län har vägarna E18, E20 och riksväg 50 störst betydelse för Arboga kommun. Dessa vägar ingår i den nationella transportplanen och behandlas inte i denna plan. Arbetsutskottet beslutade den 15 september, 143, godkänna föreliggande svar på remissen. Tekniska nämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

14 Tekniska nämnden Blad 13 TN 123 Dnr 160/ TNAU 144 Svar på remiss av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län Från gatuavdelningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 7 september 2009 varur antecknas följande: Planer för transportsystemet utgör grunden för prioriteringar av statliga investeringar i infrastruktur. Utöver planer för transportsystemet kan regeringen bevilja extra medel för större infrastruktursatsningar exempel på sådana satsningar är förbifart Stockholm, citytunneln genom Stockholm och ostlänken. Regeringen har gett i uppdrag åt transportmyndigheterna, d.v.s. Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, att utarbeta en gemensam nationell plan för transportsystemet där de viktigaste transportstråken ingår. Vidare har regeringen gett i uppdrag åt länsstyrelserna att utarbeta planer för transportsystemet i respektive län. I de nationella transportstråken i Västmanland ingår E18, E20, riksväg 56, riksväg 70 och länets järnvägsnät. Den nu gällande transportinfrastrukturplan avser åren Arboga kommun har beretts tillfälle att inkomma med remissvar för ärende Dnr: Ärendet avser Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för åren I och med att den nya motorvägen E18/E20 invigdes klassades gamla E18/E20 om till länsväg 572. I och med öppnandet av motorvägen flyttade en stor del av trafiken till motorvägen, dock trafikeras fortfarande väg 572 av en hel del tung trafik, inklusive trafik med farligt gods. Länsväg 572 går genom tättbebyggda delar av Arboga kommun, därför förordar Arboga kommun att genomfarts trafik med farligt gods på väg 572 förbjuds. I övrigt har Arboga kommun inget att erinra angående Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län. Arbetsutskottet beslutade den 15 september, 144, godkänna föreliggande svar på remissen.

15 Tekniska nämnden Blad 14 Tekniska nämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

16 Tekniska nämnden Blad 15 TN 124 Dnr 81/ TNAU 145 Information om tekniska förvaltningens åtgärdsförslag (32-punkt programmet) Reviderad lista avseende tekniska förvaltningens åtgärdsförslag (32-punkts programmet) godkändes av arbetsutskottet den 15 september, 145. Anders Cargerman, fp, föreslår att upprättad lista revideras så att åtgärder som inte längre är aktuella avförs. Tekniska nämndens beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. Uppdra till arbetsutskottet att revidera tekniska förvaltningens del av 32-punkt programmet. Skickas till: Tekniske chefen Arbetsutskottet

17 Tekniska nämnden Blad 16 TN 125 Dnr 203/ TNAU 133 Tekniska nämndens Mål Tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen har bearbetat de mål som togs fram under tekniska nämndens konferens den 2 och 3 oktober 2009 på Stadskällaren i Arboga. Materialet innehåller förutom målen även mått för att kunna mäta om nämnden uppfyller målen. Tekniska chefen redogör för måldokumentet samt kostnader för att genomföra framtagna mål. Oppositionen yrkar på komplettering av tekniska nämndens mål- och budgetdokument för Uppdrag till tekniska nämnden Oppositionen yrkar på att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa förslag till tidplan för respektive ärende. Tekniska chefen redovisar läget för respektive uppdrag från kommunfullmäktige. Tekniska nämnden godkänner yrkandet samt tekniska chefens redovisning. 3.1 Boende Oppositionen föreslår att målet skall vara enligt utarbetat förslag samt komplettering med text om strategi. Tekniska nämnden godkänner yrkandet. 3.2 Livsmiljö Oppositionen yrkar på att nämndmålet kompletteras med Underhålla, vårda och förbättra inre stads- och åmiljö. Tekniska chefen informerar om ett företagsbesök och där framförda synpunkter på Norra Ågatan. Önskemål om uppsnyggning och förbättringsåtgärder har framförts. Med anledning av nya och tidigare framförda synpunkter föreslår tekniska chefen att gatumiljön på sträckan Bergmansparken fram till E20 detaljplaneläggs. Arbetet bör inledas med en utredning och därefter en detaljplan.

18 Tekniska nämnden Blad 17 Majoriteten ställer sig bakom tekniska chefens förslag att detaljplanelägga området medan oppositionen endast tillstyrker en utredning. Ordförande ställer först proposition på föreliggande förslag till mål och oppositionens kompletteringsförslag och finner att nämnden beslutar bifalla kompletteringsförslaget. Därefter ställer ordförande proposition på förslaget att utreda och sedan detaljplanelägga området från Bergmansparken fram till E20 och oppositionens avslagsyrkande avseende att detaljplanelägga. Ordförande finner att nämnden har beslutat i enlighet med tekniska chefens förslag. Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 3.4 Näringsliv Oppositionen yrkar på ett nytt nämndmål: Sälja alla industrifastigheter till Sturestaden. Ordförande informerar att uppdraget att överföra industrifastigheterna till Sturestaden finns med i Strategisk och ekonomisk plan som antogs av kommunfullmäktige i juni 2009, vilket innebär att processen pågår. Mot denna bakgrund yrkar ordförande avslag till oppositionens tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på oppositionens yrkande och sitt avslagsyrkande till detta och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes yrkande. Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 3.5 Kommunikation Oppositionen yrkar på ett nytt nämndmål: Planera och genomföra ett obrutet gång- och cykelnät. Utöka gång- och cykelvägar utmed Arboga-ån samt till ridskolan. Ordförande påpekar att oppositionens yrkande redan kan anses vara tillgodosett i och med att det finns med mål och mått för att påbörja genomförandet av de åtgärder som föreslås i Trafiknätsanalysen. Ordförande yrkar avslag till oppositionens yrkande.

19 Tekniska nämnden Blad 18 Ordförande ställer proposition på oppositionens yrkande och sitt avslagsyrkande till detta och finner att nämnden beslutar avslå oppositionens yrkande. Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och inkommer eventuellt med skriftlig reservation. 3.6 Kommunen som arbetsgivare Oppositionen yrkar på två nya nämndmål: Öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda samt Minska kostnaden för jour och beredskap. Ordförande tillstyrker förslaget om ett mål om minskade kostnader för jour och beredskap, men påtalar att eftersom det rör sig om ett ekonomiskt mål bör det skrivas in under rubriken 4.1. Tekniska nämnden beslutar enligt oppositionens förslag. Beträffande förslaget om utökad sysselsättningsgrad för deltidsanställda påpekar ordförande att detta mål är ett kommunövergripande mål som finns med i Strategisk och ekonomisk plan för Ordförande yrkar med denna motivering avslag till oppositionens förslag. Ordförande ställer proposition på oppositionens förslag och sitt avslagsyrkande till detta och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes avslagsyrkande. Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 4.1 God ekonomisk hushållning Oppositionen yrkar på en komplettering av befintligt mål med Underhållsplaner för byggnader. Tekniska nämnden godkänner oppositionens yrkande. Oppositionen yrkar på ett nytt nämndmål: Minska fastighetsinnehavet med fastigheter som ej behövs för primär kommunal verksamhet. Ordförande yrkar avslag till oppositionens yrkande. Ordförande ställer proposition på oppositionens förslag och sitt avslagsyrkande till detta och finner att nämnden beslutar avslå oppositionens förslag.

20 Tekniska nämnden Blad 19 Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Oppositionen yrkar på nytt nämndmål: Att erhålla bättre beslutsunderlag. Ordförande påtalar att såväl majoritetens som professionens ambition och önskan är att nämnden ska erhålla väl underbyggda beslutsunderlag, men att rådande omständigheter ibland gör att det uppstår oönskad tidsbrist gällande att få fram underlag i god tid före nämndens sammanträden. Föreslaget nämndmål kan tolkas som kritik även om detta inte är avsikten. Oppositionen uttalar förståelse för framförda synpunkter och begär ajournering för att överlägga i frågan. Förhandlingarna återupptas. Oppositionen meddelar att de omformulerat sitt förslag till mål enligt följande: "Att erhålla en bättre beslutsprocess." Tekniska nämnden godkänner oppositionens förslag. Oppositionen yrkar på ytterligare ett nytt nämndmål: Externa och interna hyresgäster ska erlägga hyra motsvarande faktiska kostnader. Ordförande påminner nämnden om att frågan varit föremål för diskussion i samband med beslut om budget för kommunen vid ett tidigare tillfälle. Enligt ekonomikontoret saknades vid detta tillfälle möjligheter att separera kostnaderna för media på ett funktionellt sätt. Principiellt är nämnden enig i denna fråga, men ordförande föreslår att frågan först ska bli föremål för utredning. Oppositionen vidhåller sitt yrkande. Ordförande ställer proposition på oppositionens yrkande och sitt förslag att frågan ska utredas, vilket innebär ett avslag till förslaget, och finner att nämnden har beslutat enligt ordförandes förslag. Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

21 Tekniska nämnden Blad 20 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämndens Mål fastställs enligt ovan. Ajournering Oppositionen bestående av Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Arne Berglund, c, Karin Nilsson, mp, och Arne Henriksson, m, reserverar sig mot delar av beslutet enligt ovan till förmån för egna yrkanden. Skickas till: Kommunfullmäktige Ledningsgrupperna

22 Tekniska nämnden Blad 21 TN 126 Dnr 37/ Redovisning av sjukstatistiken Sjukstatistiken redovisas. Ordförande föreslår att redovisningen framöver sker per enhet/avdelning på respektive förvaltning för att ge en tydligare bild av sjukfrånvaron. Tekniska nämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

23 Tekniska nämnden Blad 22 TN 127 Dnr 205/ Prognos fastighetsförvaltningen T.f. fastighetschefen redovisar fastighetsförvaltningens driftprognos som visar på ett underskott om tkr jämfört med budget. ABOs del av detta är minus tkr jämfört med budget. Fastighetsförvaltningens prognos visar att förvaltningen ej hunnit avsluta alla investeringsprojekt Detta medför att fastighetsförvaltningen inte har nyttjat hela anslaget för 2009 utan det kommer att finnas ca tkr kvar i outnyttjade medel. Fastighetsförvaltningen anser att fortskrida arbetet under 2010 då förvaltningen kommer att ha behov av dessa outnyttjade medel. ABO:s investeringsprognos visar att ABO inte kommer att utnyttja hela sitt investeringsutrymme utan tkr kvarstår för Tekniska nämndens beslut Redovisad prognos för fastighetsförvaltningen godkänns. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomen

24 Tekniska nämnden Blad 23 TN 128 Dnr 81/ TNAU 135 Information om fastighetsförvaltningens åtgärdsförslag (32- punkt programmet) T.f. fastighetschefen lämnar en lägesrapport avseende det reviderade 32- punkts programmet för fastighetsförvaltningen. Anders Cargerman, fp, föreslår att upprättad lista revideras så att åtgärder som inte längre är aktuella avförs. Tekniska nämndens beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. Uppdra till arbetsutskottet att revidera fastighetsförvaltningens del av 32-punkt programmet." Skickas till: T.f. fastighetschefen Arbetsutskottet

25 Tekniska nämnden Blad 24 TN 129 Dnr 145/ TNAU 137 Svar på revisionens fråga om gränsdragningslista kring omkostnader för lokaler Från fastighetsförvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 3 september varur antecknas följande: Kommunrevisionen vill få klarlagt om det upprättats någon så kallad gränsdragningslista mellan tekniska nämnden och övriga nämnder. Med barn- och utbildningsförvaltningen finns gränsdragningslista antagen. Med fritids- och kulturförvaltningen finns en preliminär lista, som återstår att utvärderas och antas. Utvärdering och antagande kommer att ske i samband med kontraktsskrivande enligt internhyresmodellen under hösten. Med socialförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen respektive kommunstyrelseförvaltningen finns lista i princip lika den med barn- och utbildningsförvaltningen utarbetad av fastighet. Listan är dock ännu inte kommunicerad. Kommunicering och antagande kommer att ske i samband med kontraktsskrivande enligt internhyresmodellen under hösten. Arbetsutskottet har getts delegation av tekniska nämnden den 3 september 2009, 107, att besluta i ärendet. Arbetsutskottet beslutade den 15 september, 137, godkänna redovisat svar på revisionens fråga om gränsdragningslista kring omkostnader för lokaler. Tekniska nämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

26 Tekniska nämnden Blad 25 TN 130 Dnr 38/ Redovisning av delegationsärenden 1. Av assistenten avgjorda ärenden 26 augusti 28 september 2009, nr Av tekniska chefen avgjorda ärenden augusti september 2009, nr 40 och Av kartteknikern avgjorda ärenden första halvåret 2009, nr 42. Tekniska nämndens beslut Redovisning av delegationsärenden nr 39-42/2009 läggs med godkännande till handlingarna.

27 Tekniska nämnden Blad 26 TN 131 Dnr 39/ Ärenden för kännedom 1. Kommunstyrelsens protokoll , 91, Förslag till Pandemiplan 2. Kommunstyrelsens protokoll , Revisionsrapport: Granskning av nämndernas ansvarsutövande 2008 i Arboga kommun 3. Kommunstyrelsens protokoll , 94, Revisionsrapporten: Granskning av årsredovisning Mötesanteckningar från Kommunala Handikapprådet 18 augusti Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll Tekniska nämndens beslut Redovisning av ärenden för kännedom läggs till handlingarna.

Tekniska nämnden 2009-05-12

Tekniska nämnden 2009-05-12 Tekniska nämnden 2009-05-12 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.35-16.25 Ajournering 14.55-15.05 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) 64-68 Börje

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-04-02 Plats och tid 8.30-9.45 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Peter Ristikartano

Läs mer

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Datum 2014-01-01 Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Brukningsavgifter att gälla from 2015-01-01 enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Maria Fredlund (v) Göran Edlund (fp)

Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Maria Fredlund (v) Göran Edlund (fp) Personalutskottet 2009-03-03 Plats och tid Engelbrektsrummet Kl 14.00 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Maria Fredlund (v) Göran Edlund (fp) Bo Wendt, personalchef

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) 81-95 Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) 81-95 Mikael von Melsted (MP) s arbetsutskott 2011-08-24 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 8.30-11.45 Ajournering kl. 11.45-12.45 Sturerummet kl. 12.45 18.15 Ajournering kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-08-25

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-08-25 Socialnämnden 2010-08-25 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Agneta Bode (S) Pirjo Karlsson (S) Kerstin Lundahl (S) Susanne Andersson (S) Ann Avdic (V) Anders Röhfors (M) Bengt Bergenbrant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27 Tekniska nämnden 2011-04-27 Plats och tid Engelbrektsrummet kl. 13.15-17.50 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Börje Blomkvist (S) Ove Janse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Ingrid Noord Silversten (S) Stefan Arnoldsson (S) Maria Fredlund (V) Jonna Lindman (M) Marianne Samuelsson (FP)

Ingrid Noord Silversten (S) Stefan Arnoldsson (S) Maria Fredlund (V) Jonna Lindman (M) Marianne Samuelsson (FP) Personalutskottet 2013-02-04 Plats och tid Engelbrektsrummet 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord Silversten (S) Stefan Arnoldsson (S) Maria Fredlund (V) Jonna Lindman (M) Marianne Samuelsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer