Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2009-10-07"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset Ajournering Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje Blomkvist (s) Hans Jansson (s) Anders Cargerman (fp) Carl Egegren (m) Karin Nilsson (mp) Arne Berglund (c) Ove Janse (s) Ola Eriksson (s) Christer Löwenhamn (v) Arne Henriksson (m) Bengt Abrahamsson (s), Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg fastighetsingenjör, Mikael Norman gatuingenjör, Henrik Syrjälä arbetsingenjör, Lars-Gunnar Felldin VA-chef, Christina Gustafsson sekreterare Utses att justera Anders Cargerman Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Christina Gustafsson Protokollet omfattar Ordförande... Catrin Strömvall Justerande Anders Cargerman Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... ARB600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Tekniska nämnden Blad 1 Innehåll Prognos tekniska förvaltningen 2 Förslag till taxa för plan- kart och mätverksamhet Förslag till torgavgift för Förslag till tippavgift för Förslag till VA-taxa för Förslag till taxa för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk Förslag till tomtpris för Förslag till kopierings- och skanningstaxa för Svar på remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län Svar på remiss av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län Information om tekniska förvaltningens åtgärdsförslag (32-punkt programmet) 15 Tekniska nämndens Mål Redovisning av sjukstatistiken 21 Prognos fastighetsförvaltningen 22 Information om fastighetsförvaltningens åtgärdsförslag (32-punkt programmet) 23 Svar på revisionens fråga om gränsdragningslista kring omkostnader för lokaler 24 Redovisning av delegationsärenden 25 Ärenden för kännedom 26

3 Tekniska nämnden Blad 2 TN 114 Dnr 205/ Prognos tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningens driftprognos visar på ett plus om tkr jämfört med budget. Tekniska förvaltningens investeringsprognos avseende den skattefinansierade delen visar på ett överskridande på 923 tkr jämfört med budget. VA-enhetens investeringsprognos visar ett överskott om tkr jämfört med budget. Tekniska chefen föreslår att en separat redovisning av Säbylundsområdet skickas till kommunstyrelsen. Tekniska nämndens beslut 1. Redovisad prognos för tekniska förvaltningen godkänns. 2. Uppdra till tekniska förvaltningen att översända en separat redovisning av Säbylundsområdet till kommunstyrelsen. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomen

4 Tekniska nämnden Blad 3 TNAU 115 Dnr 202/ TNAU 151 Förslag till taxa för plan- kart och mätverksamhet 2010 Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2009 redovisas för nämnden. Av skrivelsen framgår att 2008 reviderades taxan för plan- kart och mätverksamheten enligt, Sveriges kommuner och landsting, SKL:s, mall från Miljö och byggförvaltningen valde 2008 att inte ta SKL:s förslag utan avser att vänta på att ett nytt förslag till Plan och bygglagen, PBL ska träda i kraft, något som man 2008 hoppades skulle ske under Så har inte skett utan Nya PBL, beräknas nu tas under våren 2010, och i samband med de ändringarna kommer miljö- och byggförvaltningen att arbeta om sina taxeföreskrifter. Det förefaller lämpligt att kommunen arbetar efter samma regelverk varför en samordning mellan miljö- och byggförvaltningens och tekniska förvaltningens taxor bör ske under Tillsvidare föreslår tekniska förvaltningen att 2009 års taxebestämmelser antas även för 2010 och att en justering av grundbeloppet G höjs med en enhet till 43. Grundbeloppets storlek har samråtts med miljö- och byggförvaltningen. Anders Cargerman, fp, yrkar på att taxan skall ligga kvar på nuvarande nivå. Ordförande ställer proposition på Anders Cargermans yrkande och arbetsutskottets förslag och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta oförändrad taxa till plan- kart- och mätverksamhet 2010 samt att grundbeloppet G höjs till 43. Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Karin Nilsson, mp, Arne Berglund c, Arne Henriksson, m, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige, Stadsarkitektavdelningen,

5 Tekniska nämnden Blad 4 TN 116 Dnr 200/ TNAU 150 Förslag till torgavgift för 2010 Fast saluplats á 3,0 x 3,5 meter. Avgift för ett år kr/12 mån (ingen förändring) Avgift för ett halvår kr/6 mån (ingen förändring) Avgift för en månad 411 kr/1 mån (ingen förändring) Tillfällig saluplats 235 kr (ingen förändring) Elavgift per uttag vid 230 v. Uthyres i mån av tillgång 50 kr/dag (47) Elavgift per uttag vid 400 v. Uthyres i mån av tillgång 80 kr/dag (47) Elavgift för längre period förhandlas i varje enskilt fall. Taxehöjningar regleras årligen mot konsumentprisindex för juni månad föregående år. Basmånad är juni Mervärdesskatt debiteras inte för saluplatser eller el. Avgift för saluplats skall erläggas innan platsen tas i anspråk. Taxan gäller för försäljning av alla lagliga produkter. Tekniska nämnden erhåller bemyndigande att tolka taxan. Knalletaxan debiteras med 250 kr/dag för 3x3 meter. Utökning med en plats bredvid 200 kr/dag. Elavgift i mån av tillgång 100 kr/dag. Anders Cargerman, fp, yrkar på att taxan skall ligga kvar på nuvarande nivå. Ordförande ställer proposition på Anders Cargermans yrkande och arbetsutskottets förslag och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.

6 Tekniska nämnden Blad 5 Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta upprättat förslag till torgavgifter för Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Karin Nilsson, mp, Arne Berglund c, Arne Henriksson, m, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige Driftgruppen

7 Tekniska nämnden Blad 6 TN 117 Dnr 199/ Förslag till tippavgift för 2010 Transport Slag av transport Taxa kronor Jord, schakt- och 2-axl. fordon 100 kr/lass fyllnadsmassor Jord, schakt- och 3-axl. fordon 150 kr/lass fyllnadsmassor Jord, schakt- och fyllnadsmassor Större mängder Enligt särskilt förhandlat pris Priserna gäller exklusive moms. Avfall som tippas skall vara inert och tippas på anvisad plats. Inert avfall är avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, inte heller bryts det ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Den totala lakbarheten och det totala föroreningsinnehållet i avfallet samt ekotoxiciteten hos lakvattnet skall vara obetydliga och får inte äventyra kvaliteten på yt- eller grundvatten. Brännbart avfall hänvisas till Norsa-anläggningen i Köping. Anders Cargerman, fp, yrkar på att taxan skall ligga kvar på nuvarande nivå. Ordförande ställer proposition på Anders Cargermans yrkande och arbetsutskottets förslag och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta upprättat förslag till tippavgift för Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Karin Nilsson, mp, Arne Berglund c, Arne Henriksson, m, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige, VA-enheten,

8 Tekniska nämnden Blad 7 TN 118 Dnr 198/ TNAU 153 Förslag till VA-taxa för 2010 Anläggningsavgiften föreslås höjas med 8 %. Anläggningsavgifter ( 5-13) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en avgift avseende framdragning av varje ,00 kr ,00 kr uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df b) en avgift avseende upprättande av varje ,00kr ,00 kr uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df c) en avgift per m 2 tomtyta 19,30 kr 24,10 kr d) en avgift per lägenhet ,00 kr ,00 kr e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats ,00 kr 9 263,00 kr För industrifastighet ska anläggningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en avgift avseende framdragning av varje ,00 kr ,00 kr uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df b) en avgift avseende upprättande av varje ,00 kr ,00 kr uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df c)* en avgift per m 2 tomtyta 31,30 kr 39,10 kr d)** en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats ,00 kr 9 263,00 kr

9 Tekniska nämnden Blad 8 Brukningsavgifter ( 14-20) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en fast avgift per år och mätställe 2 219,00 kr 2 773,75 kr b) en avgift per m 3 levererat vatten 13,95 kr 17,44 kr c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet 709,00 kr 886,00 kr och därmed jämställd fastighet d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal m 2 tomtyta för industrifastighet 70,85 kr 88,50 kr ANLÄGGNINGSAVGIFT: Förslaget bygger på fjolårets inriktningsbeslut (8 % höjning av anläggningsavgiften varje år under minst 3 år). Detta för att snarast uppnå en acceptabel kostnadstäckning samtidigt som den stegvisa ökningen tar hänsyn till fastighetsägarna som skonas från en chockhöjning av anläggnings-avgiften. BRUKNINGSAVGIFT: Föreslagen höjning av brukningsavgiften ( 3 %) täcker in prisökningar och extra kostnader vid försöksverksamhet och ökad provtagning vid Arboga reningsverk med anledning av kravet på kväverening. Anders Cargerman, fp, yrkar på att taxan skall ligga kvar på nuvarande nivå. Ordförande ställer proposition på Anders Cargermans yrkande och arbetsutskottets förslag och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta redovisat förslag till VA-taxa för Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Karin Nilsson, mp, Arne Berglund c, Arne Henriksson, m, reserverar sig till förmån för Anders Cargermans yrkande. Skickas till: Kommunfullmäktige, VA-enheten,

10 Tekniska nämnden Blad 9 TN 119 Dnr 209/ TNAU 154 Förslag till taxa för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk 2010 Avgift för slamavskiljare/sluten tank max 3 m 3 = 196,00 kr Inklusive moms 245,00 kr Tillägg per m3 för volym över 3 m 3 = 98,00 kr 122,50 kr/m 3 Avgifterna föreslås oförändrade för Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Taxan för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk 2010 ska vara oförändrad. Skickas till: Kommunfullmäktige VA-enheten

11 Tekniska nämnden Blad 10 TNAU 120 Dnr 201/ TNAU 140 Förslag till tomtpris för 2010 Föreslås differentierat tomtpris för bostadsändamål, kontor och handel samt industri för 2010 med särskilt beslut för varje projekt. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta differentierat tomtpris för bostadsändamål, kontor och handel samt industri för 2010 med särskilt beslut för varje projekt samt att beslutet skall gälla tills annat beslut tas. Skickas till: Kommunfullmäktige

12 Tekniska nämnden Blad 11 TN 121 Dnr 208/ TNAU 152 Förslag till kopierings- och skanningstaxa för 2010 Format/produkt Kopiering/ utskrift storformat svartvit, lite färg Kopiering/ utskrift storformat, lite färg Kopiering/ utskrift foto eller mycket färg Skanning A0 40 kr 50 kr 500 kr Timdebitering (minsta debitering 125 kr) A1 30 kr 40 kr 350 kr 125 kr A2 20 kr 30 kr 300 kr 125 kr 50*70 cm 35 kr 45 kr 350 kr 125 kr 70*100 cm 40 kr 50 kr 450 kr 125 kr Meterpris vid udda format Grundpriset som läggs till vid varje kopieringstillfälle 35 kr 45 kr 400 kr 125 kr 50 kr 50 kr 50 kr 0 kr Då antal kopior är högre än 9 stycken så erhålls 10 % rabatt. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta redovisat förslag till kopierings- och skanningstaxa för Skickas till: Kommunfullmäktige, Ekonomen,

13 Tekniska nämnden Blad 12 TN 122 Dnr 158/ TNAU 143 Svar på remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län Från gatuavdelningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 7 september 2009 varur antecknas följande: Planer för transportsystemet utgör grunden för prioriteringar av statliga investeringar i infrastruktur. Utöver planer för transportsystemet kan regeringen bevilja extra medel för större infrastruktursatsningar exempel på sådana satsningar är förbifart Stockholm, citytunneln genom Stockholm och ostlänken. Regeringen har gett i uppdrag åt transportmyndigheterna, d.v.s. Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, att utarbeta en gemensam nationell plan för transportsystemet där de viktigaste transportstråken ingår. Vidare har regeringen gett i uppdrag åt länsstyrelserna att utarbeta planer för transportsystemet i respektive län. Den nu gällande Länstransportplan avser åren Arboga kommun har beretts tillfälle att inkomma med remissvar för ärende Dnr: Ärendet avser Länstransportplan Örebro län Arboga kommun har inget att erinra om Länstransportplan för Örebro län I Örebro län har vägarna E18, E20 och riksväg 50 störst betydelse för Arboga kommun. Dessa vägar ingår i den nationella transportplanen och behandlas inte i denna plan. Arbetsutskottet beslutade den 15 september, 143, godkänna föreliggande svar på remissen. Tekniska nämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

14 Tekniska nämnden Blad 13 TN 123 Dnr 160/ TNAU 144 Svar på remiss av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län Från gatuavdelningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 7 september 2009 varur antecknas följande: Planer för transportsystemet utgör grunden för prioriteringar av statliga investeringar i infrastruktur. Utöver planer för transportsystemet kan regeringen bevilja extra medel för större infrastruktursatsningar exempel på sådana satsningar är förbifart Stockholm, citytunneln genom Stockholm och ostlänken. Regeringen har gett i uppdrag åt transportmyndigheterna, d.v.s. Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, att utarbeta en gemensam nationell plan för transportsystemet där de viktigaste transportstråken ingår. Vidare har regeringen gett i uppdrag åt länsstyrelserna att utarbeta planer för transportsystemet i respektive län. I de nationella transportstråken i Västmanland ingår E18, E20, riksväg 56, riksväg 70 och länets järnvägsnät. Den nu gällande transportinfrastrukturplan avser åren Arboga kommun har beretts tillfälle att inkomma med remissvar för ärende Dnr: Ärendet avser Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för åren I och med att den nya motorvägen E18/E20 invigdes klassades gamla E18/E20 om till länsväg 572. I och med öppnandet av motorvägen flyttade en stor del av trafiken till motorvägen, dock trafikeras fortfarande väg 572 av en hel del tung trafik, inklusive trafik med farligt gods. Länsväg 572 går genom tättbebyggda delar av Arboga kommun, därför förordar Arboga kommun att genomfarts trafik med farligt gods på väg 572 förbjuds. I övrigt har Arboga kommun inget att erinra angående Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län. Arbetsutskottet beslutade den 15 september, 144, godkänna föreliggande svar på remissen.

15 Tekniska nämnden Blad 14 Tekniska nämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

16 Tekniska nämnden Blad 15 TN 124 Dnr 81/ TNAU 145 Information om tekniska förvaltningens åtgärdsförslag (32-punkt programmet) Reviderad lista avseende tekniska förvaltningens åtgärdsförslag (32-punkts programmet) godkändes av arbetsutskottet den 15 september, 145. Anders Cargerman, fp, föreslår att upprättad lista revideras så att åtgärder som inte längre är aktuella avförs. Tekniska nämndens beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. Uppdra till arbetsutskottet att revidera tekniska förvaltningens del av 32-punkt programmet. Skickas till: Tekniske chefen Arbetsutskottet

17 Tekniska nämnden Blad 16 TN 125 Dnr 203/ TNAU 133 Tekniska nämndens Mål Tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen har bearbetat de mål som togs fram under tekniska nämndens konferens den 2 och 3 oktober 2009 på Stadskällaren i Arboga. Materialet innehåller förutom målen även mått för att kunna mäta om nämnden uppfyller målen. Tekniska chefen redogör för måldokumentet samt kostnader för att genomföra framtagna mål. Oppositionen yrkar på komplettering av tekniska nämndens mål- och budgetdokument för Uppdrag till tekniska nämnden Oppositionen yrkar på att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa förslag till tidplan för respektive ärende. Tekniska chefen redovisar läget för respektive uppdrag från kommunfullmäktige. Tekniska nämnden godkänner yrkandet samt tekniska chefens redovisning. 3.1 Boende Oppositionen föreslår att målet skall vara enligt utarbetat förslag samt komplettering med text om strategi. Tekniska nämnden godkänner yrkandet. 3.2 Livsmiljö Oppositionen yrkar på att nämndmålet kompletteras med Underhålla, vårda och förbättra inre stads- och åmiljö. Tekniska chefen informerar om ett företagsbesök och där framförda synpunkter på Norra Ågatan. Önskemål om uppsnyggning och förbättringsåtgärder har framförts. Med anledning av nya och tidigare framförda synpunkter föreslår tekniska chefen att gatumiljön på sträckan Bergmansparken fram till E20 detaljplaneläggs. Arbetet bör inledas med en utredning och därefter en detaljplan.

18 Tekniska nämnden Blad 17 Majoriteten ställer sig bakom tekniska chefens förslag att detaljplanelägga området medan oppositionen endast tillstyrker en utredning. Ordförande ställer först proposition på föreliggande förslag till mål och oppositionens kompletteringsförslag och finner att nämnden beslutar bifalla kompletteringsförslaget. Därefter ställer ordförande proposition på förslaget att utreda och sedan detaljplanelägga området från Bergmansparken fram till E20 och oppositionens avslagsyrkande avseende att detaljplanelägga. Ordförande finner att nämnden har beslutat i enlighet med tekniska chefens förslag. Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 3.4 Näringsliv Oppositionen yrkar på ett nytt nämndmål: Sälja alla industrifastigheter till Sturestaden. Ordförande informerar att uppdraget att överföra industrifastigheterna till Sturestaden finns med i Strategisk och ekonomisk plan som antogs av kommunfullmäktige i juni 2009, vilket innebär att processen pågår. Mot denna bakgrund yrkar ordförande avslag till oppositionens tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på oppositionens yrkande och sitt avslagsyrkande till detta och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes yrkande. Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 3.5 Kommunikation Oppositionen yrkar på ett nytt nämndmål: Planera och genomföra ett obrutet gång- och cykelnät. Utöka gång- och cykelvägar utmed Arboga-ån samt till ridskolan. Ordförande påpekar att oppositionens yrkande redan kan anses vara tillgodosett i och med att det finns med mål och mått för att påbörja genomförandet av de åtgärder som föreslås i Trafiknätsanalysen. Ordförande yrkar avslag till oppositionens yrkande.

19 Tekniska nämnden Blad 18 Ordförande ställer proposition på oppositionens yrkande och sitt avslagsyrkande till detta och finner att nämnden beslutar avslå oppositionens yrkande. Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och inkommer eventuellt med skriftlig reservation. 3.6 Kommunen som arbetsgivare Oppositionen yrkar på två nya nämndmål: Öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda samt Minska kostnaden för jour och beredskap. Ordförande tillstyrker förslaget om ett mål om minskade kostnader för jour och beredskap, men påtalar att eftersom det rör sig om ett ekonomiskt mål bör det skrivas in under rubriken 4.1. Tekniska nämnden beslutar enligt oppositionens förslag. Beträffande förslaget om utökad sysselsättningsgrad för deltidsanställda påpekar ordförande att detta mål är ett kommunövergripande mål som finns med i Strategisk och ekonomisk plan för Ordförande yrkar med denna motivering avslag till oppositionens förslag. Ordförande ställer proposition på oppositionens förslag och sitt avslagsyrkande till detta och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes avslagsyrkande. Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 4.1 God ekonomisk hushållning Oppositionen yrkar på en komplettering av befintligt mål med Underhållsplaner för byggnader. Tekniska nämnden godkänner oppositionens yrkande. Oppositionen yrkar på ett nytt nämndmål: Minska fastighetsinnehavet med fastigheter som ej behövs för primär kommunal verksamhet. Ordförande yrkar avslag till oppositionens yrkande. Ordförande ställer proposition på oppositionens förslag och sitt avslagsyrkande till detta och finner att nämnden beslutar avslå oppositionens förslag.

20 Tekniska nämnden Blad 19 Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Oppositionen yrkar på nytt nämndmål: Att erhålla bättre beslutsunderlag. Ordförande påtalar att såväl majoritetens som professionens ambition och önskan är att nämnden ska erhålla väl underbyggda beslutsunderlag, men att rådande omständigheter ibland gör att det uppstår oönskad tidsbrist gällande att få fram underlag i god tid före nämndens sammanträden. Föreslaget nämndmål kan tolkas som kritik även om detta inte är avsikten. Oppositionen uttalar förståelse för framförda synpunkter och begär ajournering för att överlägga i frågan. Förhandlingarna återupptas. Oppositionen meddelar att de omformulerat sitt förslag till mål enligt följande: "Att erhålla en bättre beslutsprocess." Tekniska nämnden godkänner oppositionens förslag. Oppositionen yrkar på ytterligare ett nytt nämndmål: Externa och interna hyresgäster ska erlägga hyra motsvarande faktiska kostnader. Ordförande påminner nämnden om att frågan varit föremål för diskussion i samband med beslut om budget för kommunen vid ett tidigare tillfälle. Enligt ekonomikontoret saknades vid detta tillfälle möjligheter att separera kostnaderna för media på ett funktionellt sätt. Principiellt är nämnden enig i denna fråga, men ordförande föreslår att frågan först ska bli föremål för utredning. Oppositionen vidhåller sitt yrkande. Ordförande ställer proposition på oppositionens yrkande och sitt förslag att frågan ska utredas, vilket innebär ett avslag till förslaget, och finner att nämnden har beslutat enligt ordförandes förslag. Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

21 Tekniska nämnden Blad 20 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämndens Mål fastställs enligt ovan. Ajournering Oppositionen bestående av Anders Cargerman, fp, Carl Egegren, m, Arne Berglund, c, Karin Nilsson, mp, och Arne Henriksson, m, reserverar sig mot delar av beslutet enligt ovan till förmån för egna yrkanden. Skickas till: Kommunfullmäktige Ledningsgrupperna

22 Tekniska nämnden Blad 21 TN 126 Dnr 37/ Redovisning av sjukstatistiken Sjukstatistiken redovisas. Ordförande föreslår att redovisningen framöver sker per enhet/avdelning på respektive förvaltning för att ge en tydligare bild av sjukfrånvaron. Tekniska nämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

23 Tekniska nämnden Blad 22 TN 127 Dnr 205/ Prognos fastighetsförvaltningen T.f. fastighetschefen redovisar fastighetsförvaltningens driftprognos som visar på ett underskott om tkr jämfört med budget. ABOs del av detta är minus tkr jämfört med budget. Fastighetsförvaltningens prognos visar att förvaltningen ej hunnit avsluta alla investeringsprojekt Detta medför att fastighetsförvaltningen inte har nyttjat hela anslaget för 2009 utan det kommer att finnas ca tkr kvar i outnyttjade medel. Fastighetsförvaltningen anser att fortskrida arbetet under 2010 då förvaltningen kommer att ha behov av dessa outnyttjade medel. ABO:s investeringsprognos visar att ABO inte kommer att utnyttja hela sitt investeringsutrymme utan tkr kvarstår för Tekniska nämndens beslut Redovisad prognos för fastighetsförvaltningen godkänns. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomen

24 Tekniska nämnden Blad 23 TN 128 Dnr 81/ TNAU 135 Information om fastighetsförvaltningens åtgärdsförslag (32- punkt programmet) T.f. fastighetschefen lämnar en lägesrapport avseende det reviderade 32- punkts programmet för fastighetsförvaltningen. Anders Cargerman, fp, föreslår att upprättad lista revideras så att åtgärder som inte längre är aktuella avförs. Tekniska nämndens beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. Uppdra till arbetsutskottet att revidera fastighetsförvaltningens del av 32-punkt programmet." Skickas till: T.f. fastighetschefen Arbetsutskottet

25 Tekniska nämnden Blad 24 TN 129 Dnr 145/ TNAU 137 Svar på revisionens fråga om gränsdragningslista kring omkostnader för lokaler Från fastighetsförvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad 3 september varur antecknas följande: Kommunrevisionen vill få klarlagt om det upprättats någon så kallad gränsdragningslista mellan tekniska nämnden och övriga nämnder. Med barn- och utbildningsförvaltningen finns gränsdragningslista antagen. Med fritids- och kulturförvaltningen finns en preliminär lista, som återstår att utvärderas och antas. Utvärdering och antagande kommer att ske i samband med kontraktsskrivande enligt internhyresmodellen under hösten. Med socialförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen respektive kommunstyrelseförvaltningen finns lista i princip lika den med barn- och utbildningsförvaltningen utarbetad av fastighet. Listan är dock ännu inte kommunicerad. Kommunicering och antagande kommer att ske i samband med kontraktsskrivande enligt internhyresmodellen under hösten. Arbetsutskottet har getts delegation av tekniska nämnden den 3 september 2009, 107, att besluta i ärendet. Arbetsutskottet beslutade den 15 september, 137, godkänna redovisat svar på revisionens fråga om gränsdragningslista kring omkostnader för lokaler. Tekniska nämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

26 Tekniska nämnden Blad 25 TN 130 Dnr 38/ Redovisning av delegationsärenden 1. Av assistenten avgjorda ärenden 26 augusti 28 september 2009, nr Av tekniska chefen avgjorda ärenden augusti september 2009, nr 40 och Av kartteknikern avgjorda ärenden första halvåret 2009, nr 42. Tekniska nämndens beslut Redovisning av delegationsärenden nr 39-42/2009 läggs med godkännande till handlingarna.

27 Tekniska nämnden Blad 26 TN 131 Dnr 39/ Ärenden för kännedom 1. Kommunstyrelsens protokoll , 91, Förslag till Pandemiplan 2. Kommunstyrelsens protokoll , Revisionsrapport: Granskning av nämndernas ansvarsutövande 2008 i Arboga kommun 3. Kommunstyrelsens protokoll , 94, Revisionsrapporten: Granskning av årsredovisning Mötesanteckningar från Kommunala Handikapprådet 18 augusti Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll Tekniska nämndens beslut Redovisning av ärenden för kännedom läggs till handlingarna.