Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110"

Transkript

1 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise Johansson, Hemik Sy1jälä driftchef, Lars-Gmmar Felldin VA-chef, Peter Ristikartana ekonom, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Kicki Hedström med Mikael von Melsted som ersättare..f j)' Underskrifter 110 Linda Pedersen sekreterare.c:i.::~:l.:...!{,lf.':':7r.. /.. r/.4!k,1.7:f. f.~-:c: Protokollet omfattar ~-# Ordförand~. -;:.:....-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~.... -Carl-Erik Almskoug Justerande.Zt./Y.J..,/!.a~l..,,:..:_.... Kicki Hedström Organ Bevis l Anslag Justeringen har tillkärmagivits genom anslag Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Blad l Innehåll Delårsbokslut 2 Ordförandes sign. /, l~~ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 2 TNAU 110 Dnr 97/ Delårsbokslut Tekniska förvaltningens verksamhet och ekonomi redovisas i delårsbokslut avseende perioden l januari - 31 augusti 2012 med ekonomisk sammanställning. Delårsbokslutet omfattar även en uppföljning av förvaltningens måluppfyllelse per den 31 augusti Vid tekniska nämndens sammanträde den 5 september 2012, 110, beslutade tekniska nämnden ge delegation till tekniska nämndens arbetsutskott att godkänna det färdigställda bokslutet avseende perioden l januari - 31 augusti 2012 med ekonomisk sammanställning. Arbetsutskottets beslut Redovisat delårsbokslut för perioden l januari - 31 augusti 2012, med ekonomisk sammanställning godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunfullmäktige Ekonomikontoret Tekniska nämnden information Justerandes sign. 1/Jt sekreterarens sign. ;l [~7,f- / l Utdragsbestyrkande

4 ,Plats och tid Ahllöfsrummet kl Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Arrtonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise Johansson, Henrik Syrjälä driftchef, Lars-Gum1ar Felldin VA-chef, Peter Ristikartana ekonom, Linda Pedersen sekreterare Utses attjustera Kicki Hedström med Mikael von Melsted som ersättare. Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen. ()./! W.. U n d ers kritter sekreterare :x.'.<o.<:j,.c: J-:.?'"'"... ~; :~::?:rj.. (:.!~:: :,7;,. Linda Pedersen Protokollet omfattar Ordförande ""' /~ ~~~ ~ 2... ~... ~... Carl-Erik Almskoug,.j/- -., _J" - ' Justerande /(J.'. dc;.. /"!r:'..'.\l,),j. ''~"".,...,... Kicki Hedström Organ Bevis l Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

5 Blad l Innehåll Prognos 2 Förslag till utbyggnad av gång- och cykelväg efter Köpingsvägen 3 Avtal samt avtalstyp avseende elkraft 4 Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen 5 Ekonomi 6 Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

6 Blad2 TNAU 111 Dm 97/ Prognos Tekniska förvaltningens drift- och investeringsprognos redovisas. Arbetsutskottets beslut l. Tekniska förvaltningens driftprognos godkänns. 2. Tekniska förvaltningens investeringsprognos godkäm1s. Tekniskanämnden Ordförandes sign. /'. C.L\ Justerandes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande

7 Blad 3 TNAU 112 Dnr 220/ Förslag till utbyggnad av gång- och cykelväg efter Köpingsvägen Tekniska förvaltningen informerar att det firu1s behov av utbyggnad av gångvägen till gång- och cykelväg hela sträckan fram till Varvsgatan längs Köpingsvägen. Förslag till utbyggnad av gång- och cykelväg redovisas. Förslaget innebär att en första etapp på sträckan mellan korsningen Thulegatan/Stureleden och stationsgatan byggs ut. Tekniska förvaltningen har tidigare sökt statsbidrag för hela sh äckan men fått avslag. Arbetsutskottets beslut Föreliggande förslag till utbyggnad av gång- och cykelväg efter Köpingsvägen för sträckan mellan korsningen Thulegatan/Stureleden och stationsgatan godkänns. Tekniska nämnden Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

8 Blad 4 TNAU 113 Dm 183/ Avtal samt avtalstyp avseende elkraft Köping, Arboga och Kungsörs kommuner med bolag har upphandlat energianskaffning av elkraft. Avtal avseende elkraft har ingåtts med Energi Försäljning Sverige AB, dm 183/ , delegations beslut, 23/2012, redovisat vid tekniska nämndens sammanträde den 5 september 2012, 133, dm 25/ Avtalstiden löper från den l januari 2013 till och med den 31 december 2014 med option för beställaren om förlängning i upp till 24 månader. Elpriset för avtalet har nu, då det anses fördelaktigt, låsts för en avtalslängd om fyra år. Avtalet om elieverans är därmed av avtalstyp fastpris med rörligtelcertifikat däj: vruje år utgör skilda elhandelsavtal med fastpris. Arbetsutskottets beslut A v tal srunt avtalstyp avseende elkraft godkänns. Kommunstyrelsen Tekniska nämnden information Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande Ordförandes sign. (]Z" " / ip

9 Sammantrådesdatum Blad 5 TNAU 114 D nr 175 l Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen Tekniska förvaltningen informerar om att begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen inkommit. Framställd begäran anhåller att åtgärd ska vidtas med mera enligt 6 kap 6 a arbetsmiljölagen för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Begäran gäller en tidsplan för ombyggnation av Gäddgårdsskolans kök. En begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a i arbetsmiljölagen avseende arbetsplatsen Gäddgårdsskolans produktions- och mottagningskök framställdes också under föregående år. Lägesrapport redovisades vid tekniska nämndens sammanträde den 8 juni 2011, 63, och tekniska förvaltningen fick då i uppdrag att kontakta Konununfastigheter AB för diskussion om nödvändiga åtgärder. Vid Gäddgårdsskolans produktions- och mottagningskök tillagas cirka 2500 matportioner, varav specialkost till ca 200 elever, och serveras cirka 550 matportioner per dag. Anledning till framställan med beskrivning av brister och risker i arbetsmiljön eller befarade brister och risker som motiverar undersökning eller riskbedömning är bland andra att utrymmen så som lastkajen, varuintaget, grovdisken, matsalsköket samt matsalens diskrum är för trånga. Vagnsdisk, förvaringsrum för bleck, kantiner och lock, kylar för mellanlagring av färdiglagad mat, upptiningskylar, personalrum samt vilorum saknas. Ytterligare brister redovisas i bilaga. Om dessa brister inte åtgärdas befaras sh essrelaterade problem och arbetsskador hos personalen kunna uppstå. Kommunfastigheter är fastighetsägare och en ombyggnad måste beslutas av bolaget. En tidplan med föreslagna åtgärder har arbetats fram mellan förvaltningen och bolaget. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Godkänna tekniska förvaltningens projektplan för sh ategisk planering för måltidsverksamhetens framtid. Svenska kommunalarbetareförbundet Tekniska nämnden Kostavdelningen Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

10 Blad 6 TNAU 115 Dnr 97/ Ekonomi Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2012 redovisades ekonomiskt läge för tekniska nämnden, dnr 32/ Kommunstyrelsen beslutade uppdra till tekniska nämnden att vidta åtgärder för att få sin ekonomi i balans. Arbetsutskottets beslut Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till tekniska nämndens sammanträde den 17 oktober med förslag till möjliga åtgfu der. Tekniska nämnden Justerandes s!gn. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare

Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare ARBOGA Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantn'l.desdatum 2013-09-13 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 10.30 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted

Läs mer

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan 14.00-18.00 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) 152-163 Ola Eriksson (S) 152-157 Karl-Bertil Eklund (S) 152-175, 177 Eva Nielsen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall (s) Magnar Sivertsen (s)

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-04-20

Tekniska nämnden 2010-04-20 Tekniska nämnden 2010-04-20 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 Ajournering kl 12.00-13.00 Kommunstyrelsesalen kl. 13.00-16.55 Ajournering kl. 16.05-16.10 Beslutande Övriga deltagare Catrin

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13:15-15:25 13 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) IT-chef Mikael Lehmann, personalchef

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Beslutande

ARBOGA KOMMUN. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-14.00 Beslutande Olle Ytterberg (S) Agneta Bode (S) Ingrid Noord Silversten (S) Anita Höglund-Eriksson (S) Catrin Strömvall (S) Magnar Sivertsen (S) Carl-Erik Almskoug

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer