kl EET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-23 kl. 13.00 EET"

Transkript

1 Börsmeddelande kl EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT kl EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014 (jämfört med Q1/2013)* Operativt rörelseresultat 182 MEUR (118), en ökning med 64 MEUR och en marginal på 7,1 % (4,4 %). Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader och lägre avskrivningar. Resultat per aktie (EPS) exklusive engångsposter 0,09 EUR (0,07). Kassaflöde från den löpande verksamheten 152 MEUR (126), kassaflöde efter investeringar 20 MEUR (-46). Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA 2,8 (3,1), fortsatt stark likviditet på 2,0 miljarder EUR (1,8). Q1/2014 (jämfört med Q4/2013)* Operativt rörelseresultat högre på 182 MEUR (152), främst på grund av säsongsmässigt lägre underhållskostnader, högre produktionsvolymer och fortsatt minskning av fasta kostnader. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 8,6 % (7,0 %). Omvandling Massabruket Montes del Plata (MdP) är färdigt för driftstart, förutsatt att de lokala myndigheterna beviljar ett driftstillstånd under de närmaste veckorna. Under 2014 väntas Stora Ensos andel av MdP:s produktion bli cirka ton, vilket är lägre än den tidigare beräkningen på en halv miljon ton. Investeringen med konsumentkartongmaskinen i Guangxi i Kina fortskrider enligt plan: cirka 2/3 av markutjämningen på bruksområdet är slutförd, avverkningen vid plantagerna har kommit igång, huvudutrustningen har valts ut och kapital har tillförts tillsammans med IFC till företagen i början av april. Kartongmaskinen beräknas vara driftklar i början av 2016, enligt vad som meddelats tidigare. Omstrukturering Effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet på 200 MEUR som aviserades för ett år sedan fortskrider snabbare än väntat och nästan alla av de ursprungligt uppsatta målen på årliga kostnadsminskningar är redan synliga i de finansiella resultaten. Slutförande av programmet fortsätter under andra kvartalet. Veitsiluoto Bruks PM1 har stängts permanent som planerat. Enligt vad som meddelats tidigare kommer Stora Enso att investera 28 MEUR i moderniseringen och utvecklingen av Murow sågverk i Polen för att öka dess kapacitet och förbättra dess konkurrenskraft. Sollenau sågverk i Österrike stängdes permanent i slutet av första kvartalet som planerat. Utsikter Omsättningen och det operativa rörelseresultatet under andra kvartalet 2014 förväntas bli i nivå med första kvartalet 2014 om MEUR respektive 182 MEUR. Biomaterials väntas bli negativt påverkat av underhållskostnader vid Veracel och Sunila massabruk, och Renewable Packaging av underhållsåtgärder vid Imatra massabruk och Ostrołęka Bruk, där ett underhållsstopp i det polska nationella elnätet kommer att förlänga brukets underhållsstopp till två veckor. * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Kanalkajen Helsingfors Box 309 FI Helsingfors, Finland Tel Fax

2 2(27) Nyckeltal* MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA , , Operativ EBITDA-marginal, % 11,8 9,5 10,0 10,3 Operativt rörelseresultat , ,7 578 Operativ rörelsemarginal, % 7,1 4,4 5,8 5,5 Rörelseresultat (IFRS) n/m ,9 50 Rörelsemarginal (IFRS), % 7,6 0,8-8,0 0,5 Resultat före skatt exkl. engångsposter , ,5 350 Resultat före skatt n/m ,3-189 Periodens nettoresultat n/m ,5-71 Investeringar , ,7 760 Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter , ,2 603 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 8,6 5,1 7,0 6,5 Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter, EUR 0,09 0,07 0,15 0,40 Resultat per aktie (EPS), EUR 0,13-0,02-0,18-0,07 Fritt kassaflöde per aktie (CEPS) exkl. engångsposter, EUR 0,27 0,27 0,31 1,16 Fritt kassaflöde per aktie (CEPS), EUR 0,31 0,23 0,46 1,21 Avkastning på eget kapital (ROE), % 7,5-1,1-11,9-1,3 Skuldsättningsgrad 0,60 0,61 0,61 0,61 Nettoskuld/operativt EBITDA senaste tolv månader 2,8 3,1 2,9 2,9 Eget kapital per aktie, EUR 6,70 7,32 6,61 6,61 Soliditet, % 39,7 40,7 39,2 39,2 Medelantal anställda , , Genomsnittligt antal aktier (milj.) periodiskt 788,6 788,6 788,6 788,6 ackumulerat 788,6 788,6 788,6 788,6 ackumulerat, efter full utspädning 789,6 788,6 788,6 788,6 * Siffror för jämförelseperioder har omräknats efter antagandet av de nya redovisningsstandarderna IFRS 10, Koncernredovisning, IFRS 11, Samarbetsarrangemang och IFRS 12, Upplysningar om andelar i andra företag. Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats i alla berörda tabeller. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Operativt rörelseresultat utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde och icke operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid samt värdering av biologiska tillgångar och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost redovisas vanligen var för sig om den överstiger en cent per aktie.

3 3(27) Stora Ensos leveranser och produktion Q1/13 Q4/13 Q4/ Q1/14 Q1/13 Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) , , Produktion av papper och kartong (1 000 ton) , , Leveranser av träprodukter (1 000 m 3 ) , , Leveranser av marknadsmassa (1 000 ton) , , Leveranser av wellpappförpackningar (milj. m 2 ) , , Avstämning av operativ lönsamhet MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Operativ EBITDA , , Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa* , ,1 91 Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter , ,2-603 Operativt rörelseresultat , ,7 578 Värdering till verkligt värde och icke operativa poster** , ,7 11 Engångsposter , ,1-539 Rörelseresultat (IFRS) n/m ,9 50 * Koncernens andel av operativt rörelseresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. ** I värdering till verkligt värde och icke operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid samt värdering av biologiska tillgångar och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2014 (jämfört med första kvartalet 2013) Fördelning av faktorer för omsättningsförändring Q1/2013 Q1/2014 Nettoomsättning Q1/13, MEUR Pris och mix, % - Valuta, % -2 Volym, % - Övrig omsättning*, % -1 Totalt före strukturella förändringar, % -3 Strukturell förändring**, % -1 Totalt, % -4 Q1/14, MEUR * Virke, energi, papper för återvinning, biprodukter m.m. ** Nedläggningar, större investeringar, avyttringar och förvärv. Omsättningen uppgick till MEUR, vilket är 104 MEUR lägre än året innan på grund av att försäljningen av pappersprodukter fortsatte minska, delvis till följd av en starkare euro och de tidigare aviserade permanenta stängningarna av pappersmaskinerna vid Kvarnsvedens Bruk och Hylte Bruk i Sverige. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 182 MEUR (118), vilket är en ökning med 64 MEUR. Den operativa rörelsemarginalen var 7,1 % (4,4 %). Betydligt lägre rörliga kostnader, särskilt för virke, kemikalier och massa, förbättrade det operativa

4 4(27) rörelseresultatet med 39 MEUR. Försäljningspriser i lokala valutor var något högre än för ett år sedan. Lägre volymer, främst inom Printing and Reading, som minskade det operativa rörelseresultatet med 11 MEUR, motverkades av lägre fasta kostnader med 27 MEUR till följd av kostnadsminskningar och andra omstruktureringsåtgärder. Jämförelseperioden föregående år inkluderade en reavinst på 10 MEUR från markförsäljning i Uruguay och Thailand. Avskrivningarna var 20 MEUR lägre, främst på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar som redovisades fjärde kvartalet För att anpassa utbudet begränsades produktionen av papper och kartong med 7 % (8 %) och produktionen av sågade trävaror med 2 % (6 %). Under första kvartalet var medelantalet anställda lägre i Europa, exklusive en ökning med personer till följd av förvärvet av Efora under 2013, och 640 högre i Kina jämfört med året innan. Medelantalet anställda om under första kvartalet 2014 var 70 lägre än ett år tidigare. Koncernen redovisar engångsposter med en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet om cirka 24 MEUR och en positiv effekt om cirka 6 MEUR på inkomstskatten för första kvartalet Engångsposterna utgörs av en reavinst om 44 MEUR i segmentet Övriga till följd av avyttringen av koncernens innehav på 40,24 % i den USAbaserade producenten av bearbetad kaolinlera Thiele Kaolin Company till Thiele Kaolin Company, en kostnad om 13 MEUR inom Building and Living på grund av den planerade permanenta nedläggningen av Sollenau sågverk i Österrike och en kostnad om 7 MEUR inom Printing and Reading på grund av den permanent stängning av Veitsiluoto Bruks pappersmaskin 1 i Finland. Finansiella kostnader om 65 MEUR var 9 MEUR högre än året innan. Räntenettokostnaden var 4 MEUR lägre till följd av lägre skuldnivåer och värderingen av räntederivat till verkligt värde hade en negativ effekt med 9 MEUR. Nettoeffekten av valutakurser för första kvartalet avseende kassa och bank, räntebärande tillgångar och skulder samt tillhörande säkringar var en förlust om 10 MEUR (4). En vinst på 4 MEUR från försäljningen av förlagslån om 20 MEUR i investeringen redovisad enligt kapitalandelsmetoden Bergvik Skog redovisades i resultatet för första kvartalet Fördelning av förändring i sysselsatt kapital från 31 mars 2013 till 31 mars 2014 Sysselsatt kapital 31 mars 2013, MEUR Investeringar efter avdrag för avskrivningar -31 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar -563 Värdering av biologiska tillgångar 187 Tillgängligt för försäljning: operativt (främst PVO) -62 Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 76 Nettoskuld i förmånsbestämda planer 61 Operativt rörelsekapital och andra icke räntebärande poster, netto -226 Skatteskuld, netto 94 Omräkningsdifferens -366 Övriga förändringar mars 2014, MEUR Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 8,6 % (5,1 %). Exklusive de pågående strategiska investeringarna inom Biomaterials och Renewable Packaging skulle avkastningen på sysselsatt kapital ha varit 10,9 % (5,8 %).

5 5(27) RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2014 (jämfört med fjärde kvartalet 2013) Omsättningen minskade med 44 MEUR till MEUR. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 182 MEUR, vilket är 30 MEUR högre än kvartalet innan. Fasta kostnader var 42 MEUR lägre beroende på färre underhållsåtgärder och säsongsfaktorer samt koncernens effektiviserings- och strukturförenklingsprogram. Energikostnader var säsongsmässigt högre på grund av vintertid, och högre rörliga kostnader minskade det operativa rörelseresultatet med 30 MEUR. Försäljningspriser i lokala valutor var fortsatt stabila men högre leveranser av förpackningar och pappersproduktion jämfört med de låga nivåerna föregående kvartal ökade det operativa rörelseresultatet med 20 MEUR. Kapitalstruktur MEUR Operativa anläggningstillgångar* Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Operativt rörelsekapital, netto Långfristiga icke räntebärande poster, netto Operativt kapital, totalt Skatteskuld, netto Sysselsatt kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Räntebärande nettoskuld Finansiering totalt * I operativa anläggningstillgångar ingår fastigheter, maskiner och inventarier, goodwill, biologiska tillgångar, utsläppsrätter samt operativa aktier tillgängliga för försäljning och övriga immateriella tillgångar. Finansiering första kvartalet 2014 (jämfört med fjärde kvartalet 2013) Sammanlagda outnyttjade kreditlimiter uppgick till oförändrade 700 MEUR och likvida medel efter avdrag för checkräkningskrediter låg på fortsatt starka MEUR, vilket är 45 MEUR lägre än föregående kvartal. Dessutom har Stora Enso tillgång till olika långfristiga finansieringskällor på maximalt MEUR. Under kvartalet fullbordade Stora Enso den långfristiga externa finansieringen av den första utvecklingsfasen i projektet som omfattar plantager samt ett kartong- och massabruk i Guangxi i Kina. Finansieringen har skett i form av ett syndikerat lån om 460 MUSD från IFC bestående av ett lån om 88 MUSD med tolv års löptid från IFC samt ett lån om 372 MUSD med en löptid på åtta år från kommersiella banker genom IFC. Finansieringen har en ungefärlig genomsnittlig ränta på LIBOR +2,4 %. Vid utgången av första kvartalet 2014 var lånefaciliteten fortfarande helt outnyttjad. Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA för de senaste tolv månaderna var 2,8 (2,9). Per 31 mars 2014 var skuldsättningsgraden 0,60 (0,61).

6 6(27) Kassaflöde MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Operativ EBITDA , , Engångsposter i operativ EBITDA , ,7 37 Utdelning från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden , ,0 38 Övriga justeringar , ,6-178 Förändring i rörelsekapital , ,7 265 Kassaflöde från rörelsen , , Investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar , ,9-740 Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Kassaflöde efter investeringar , ,9 481 Kassaflöde första kvartalet 2014 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet 2014 till 152 MEUR. Fordringar och varulager ökade med 120 MEUR respektive 70 MEUR. Skulderna ökade med 85 MEUR. Utbetalningar hänförliga till tidigare gjorda avsättningar för omstruktureringar uppgick till 35 MEUR. Investeringar januari mars 2014 Under första kvartalet 2014 uppgick förvärv av anläggningar och biologiska tillgångar till 101 MEUR, vilket motsvarar 73 % av periodens avskrivningar. Effekten på kassaflödet från investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar uppgick till 132 MEUR för samma period. De viktigaste pågående projekten under första kvartalet 2014 var massabruket Montes del Plata i Uruguay och kartongmaskinprojektet i Guangxi i Kina. Prognos för investeringar, kapitaltillskott och avskrivningar 2014* MEUR Prognos för 2014 Investeringar Kapitaltillskott 30 Totalt Avskrivningar * I investeringar ingår cirka 260 MEUR för projektet i Guangxi i Kina och cirka 125 MEUR för massabruket Montes del Plata i Uruguay. Effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet Effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet som tillkännagavs för ett år sedan med avsikt att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR efter kompensation för inflation och sänkning av kostnader under andra kvartalet 2014 i förhållande till de faktiska kostnaderna 2012 fortskrider snabbare än väntat. Nästan alla av de ursprungligt uppsatta målen för årliga kostnadsminskningar är redan synliga i de finansiella resultaten. Slutförandet av programmet fortsätter under andra kvartalet. Vid årsskiftet hade cirka anställda lämnat företaget till följd av programmet. Den totala minskningen av antalet anställda beräknas bli personer. Utsikter på kort sikt Omsättningen och det operativa rörelseresultatet under andra kvartalet 2014 förväntas bli i nivå med första kvartalet 2014 om MEUR respektive 182 MEUR. Biomaterials väntas bli negativt påverkat av underhållskostnader vid Veracel och Sunila massabruk, och Renewable Packaging av underhållsåtgärder vid Imatra massabruk och Ostrołęka Bruk, där ett underhållsstopp i det polska nationella elnätet kommer att förlänga brukets underhållsstopp till två veckor.

7 7(27) SEGMENT FÖRSTA KVARTALET 2014 (jämfört med första kvartalet 2013) Printing and Reading Printing and Reading som ingår i division Printing and Living är en ansvarsfull och internationellt framstående leverantör av papper från förnybara källor för tryckta medier och kontorsändamål. Affärsområdet betjänar med sitt breda utbud bland annat förlag, detaljhandeln, tryckerier, grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Utbudet består av tidningspapper, bokpapper, SC-papper, bestruket papper och kontorspapper. MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA ,1 86-1,2 290 Operativt rörelseresultat 35 2 n/m 36-2,8 34 % av omsättning 3,5 0,2 3,4 0,8 Operativ ROOC, % * 6,8 0,3 6,1 1,4 Leveranser av papper, ton , , Produktion av papper, ton , , * Operativ ROOC = 100 % x operativt rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital. Betydligt lägre kostnader och lägre avskrivningar motverkades av lägre leveranser, delvis beroende på kapacitetsnedläggningar. Maskinen för bestruket trähaltigt papper PM1 vid Veitsiluoto Bruk i Finland har stängts permanent som planerat. Corbehem Bruk i Frankrike har haft ett driftsstopp sedan januari Förhandlingar med arbetstagarrepresentanter och utvärdering av möjligheten att sälja bruket fortsätter. Marknader Produkt Marknad Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q1/13 Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q4/13 Priser Q1/14 jmf. med Q1/13 Priser Q1/14 jmf. med Q4/13 Papper Europa Något svagare Svagare Något lägre Stabila Biomaterials Biomaterials erbjuder en rad olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa som är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt är en utmärkt råvara och har många olika användningsområden. Biomaterials består främst av plantager, de gemensamma verksamheterna massabruket Veracel och massabruket Montes del Plata, fristående nordiska massabruk samt Stora Enso Pulp Competence Centre och Stora Enso Biorefinery. MEUR** Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA ,5 42-9,5 153 Operativt rörelseresultat , ,5 77 % av omsättning 8,0 8,4 9,0 7,5 Operativ ROOC, % * 4,0 4,2 4,6 3,8 Leveranser av massa, ton , , * Operativ ROOC = 100 % x operativt rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital. ** Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Leveranser var högre och rörliga kostnader betydligt lägre. I resultatet för första kvartalet 2013 ingick intäkter från försäljningen av mark i Uruguay och Thailand. Massabruket Montes del Plata (MdP) är färdigt för driftstart, förutsatt att de lokala myndigheterna beviljar ett driftstillstånd under de närmaste veckorna. Under 2014 väntas Stora Ensos andel av MdP:s produktion bli cirka ton, vilket är lägre än den tidigare beräkningen på en halv miljon ton. Under andra kvartalet 2014 väntas Biomaterials bli negativt påverkat av högre underhållskostnader på grund av underhållsstopp vid massabruken Veracel och Sunila.

8 8(27) Marknader Produkt Marknad Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q1/13 Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q4/13 Priser Q1/14 jmf. med Q1/13 Priser Q1/14 jmf. med Q4/13 Barrvedsmassa Europa Något svagare Något starkare Högre Något högre Lövvedsmassa Europa Något svagare Svagare Något lägre Stabila Building and Living Building and Living som ingår i division Printing and Living tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna bygg- och inredningsbehov. Produkterna inrymmer alla områden inom stadsbyggnation, från bärande konstruktioner till inredningsdesign och miljöbyggande. Utöver ett flertal olika sågade trävaror omfattar de vidareförädlade produkterna bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA , Operativt rörelseresultat 20 4 n/m 19 5,3 75 % av omsättning 4,5 0,9 4,1 4,0 Operativ ROOC, % * 15,3 2,8 14,4 13,9 Leveranser, m , , * Operativ ROOC = 100 % x operativt rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital. Lägre fasta kostnader och något lägre nettokostnader för råvaror var de främsta skälen till att resultatet förbättrades betydligt. Enligt vad som meddelades i februari kommer Stora Enso att investera 28 MEUR i moderniseringen och utvecklingen av Murow sågverk i Polen för att öka dess kapacitet och förbättra dess konkurrenskraft. Sollenau sågverk i Österrike stängdes permanent i slutet av första kvartalet som planerat. Marknader Produkt Marknad Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q1/13 Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q4/13 Priser Q1/14 jmf. med Q1/13 Priser Q1/14 jmf. med Q4/13 Träprodukter Europa Starkare Något svagare Något högre Något högre Renewable Packaging Renewable Packaging erbjuder fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för konsumentvaror och industriförpackningar. Divisionens verksamhet täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Renewable Packaging består av tre affärsenheter: Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia. MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA , ,1 522 Operativt rörelseresultat , ,0 318 % av omsättning 11,2 8,3 9,3 9,7 Operativ ROOC, % * 15,0 11,4 12,2 13,3 Leveranser av papper och kartong, ton , , Produktion av papper och kartong, ton , , Leveranser av wellpappförpackningar, milj. m , , Produktion av wellpappförpackningar, milj. m , , * Operativ ROOC = 100 % x operativt rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital.

9 9(27) Högre försäljningspriser i lokala valutor och betydligt lägre kostnader var de främsta orsakerna till ett förbättrat resultat. International Finance Corporation (IFC) har samtyckt till att investera en intresseandel om 356 miljoner RMB (43 MEUR), vilket motsvarar ett innehav på 5 %, i Stora Ensos kartong- och massabruksprojekt i Guangxi i Kina. IFC gjorde det första kapitaltillskottet i april. Cirka 2/3 av markutjämningen på bruksområdet är slutförd, avverkningen vid plantagerna har kommit igång och huvudutrustningen har valts ut. Ostrołęka Bruk och Imatra massabruk kommer att ha årliga underhållsstopp under andra kvartalet Marknader Produkt Marknad Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q1/13 Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q4/13 Priser Q1/14 jmf. med Q1/13 Priser Q1/14 jmf. med Q4/13 Konsumentkartong Europa Stabil Något starkare Stabila Något högre Wellpappförpackningar Europa Stabil Stabil Stabila Stabila Övriga I segmentet Övriga ingår investeringar i nordiska skogsinnehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration. MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA , ,0 10 Operativt rörelseresultat ,4 - n/m 74 % av omsättning 2,0 3,1-2,8 Det operativa rörelseresultatet minskade till följd av avyttringen av Thiele Kaolin och avvecklingen av det försäkringsbolag som koncernen ägde. Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt De huvudsakliga kortsiktiga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är relaterade till den ekonomiska situationen i Europa och den bestående obalansen på den europeiska pappersmarknaden. Eventuella ytterligare EUsanktioner mot Ryssland och ryska kontraåtgärder på grund av situationen i Ukraina skulle kunna ha en negativ inverkan på Stora Ensos verksamhet i Ryssland, inklusive virkesexport. Känslighetsanalys avseende energipriser: den direkta effekten på det operativa rörelseresultatet vid en ökning på 10 % av marknadspriset på el, värme, olja och andra fossila bränslen skulle bli cirka 15 MEUR negativt för kommande tolv månader, netto efter säkring. Känslighetsanalys avseende virkespriser: den direkta effekten på det operativa rörelseresultatet vid en ökning på 10 % av marknadspriset på virke skulle bli cirka 192 MEUR negativt för kommande tolv månader. Känslighetsanalys avseende kemikalier och fyllnadsmedel: den direkta effekten på det operativa rörelseresultatet vid en ökning på 10 % av priset på kemikalier och fyllnadsmedel skulle bli cirka 52 MEUR negativt för kommande tolv månader. Vid prisminskning på energi, virke eller kemikalier och fyllnadsmedel skulle effekten bli den motsatta. Känslighetsanalys avseende valutakurser under kommande tolv månader: den direkta effekten på operativt rörelseresultat vid en förstärkning på 10 % av US-dollarn, svenska kronan och brittiska pundet mot eurokursen skulle bli cirka 98 MEUR positivt, 77 MEUR negativt respektive 48 MEUR positivt per år. Vid försvagning av valutorna skulle effekten bli den motsatta. Siffrorna är före valutarisksäkring och förutsatt att inga ändringar utöver valutakursförändringen förekommer.

10 10(27) Händelser under första kvartalet I mars tillkännagav Stora Enso sina planer att omorganisera Renewable Packaging-divisionen som består av Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia, till att bli tre separata enheter som ska rapportera till koncernens CEO. Omorganisationen är planerad att vara genomförd till den 1 juli Pågående rättsfall Veracel Den 11 juli 2008 meddelade Stora Enso att en federal domare i Brasilien i ett domslut yrkat att tillstånd som beviljats av delstaten Bahia avseende Stora Ensos samriskföretag Veracels verksamhet inte är giltiga. Domaren förordnade även Veracel att vidta vissa åtgärder, däribland omplantering av ursprungliga trädarter på en del av Veracels plantager samt betalning av ett möjligt vite om 20 miljoner BRL (7 MEUR). Veracel har bestridit domen och överklagat densamma. Veracels verksamhet bedrivs helt i enlighet med brasiliansk lagstiftning och företaget har alla erforderliga miljö- och driftstillstånd för sin industri- och skogsbruksverksamhet från behöriga myndigheter. I november 2008 beslutade en federal domstol att effekterna av domslutet skulle upphävas. Veracel har inte gjort avsättningar för omplanteringen eller det möjliga vitet. Under byggandet av massabruket Veracel vann en leverantör ett internationellt anbudsförfarande i fråga om leveranser till delar av bruket. I anbudet ingick villkor som skulle berättiga bruket till en skatteförmån i form av tullbefrielse vid import. Ett av villkoren för tullbefrielsen var att medlen som används för att betala leverantören skulle anskaffas utanför Brasilien. Samtidigt finansierades en del av projektet lokalt. Efter en skattekontroll hos leverantören utfärdade den federala skattemyndigheten en erinran om skatteförseelse mot leverantören med syfte att annullera förmånen med tullbefrielse. Leverantören framförde sin talan i skatteförvaltningsdomstolen och inledde parallellt med detta ärende ett skiljeförfarande mot Veracel för att avgöra vilket av företagen som slutligt ska ansvara för eventuell skattebetalning. I september 2013 beslutade den internationella handelskammarens skiljedomstol att Veracel och leverantören ska dela på ansvaret för eventuell återbetalning med 75 % för Veracel och 25 % för leverantören. Veracel har ifrågasatt domen i en inlaga till skiljedomstolen. Trots detta kom leverantören och Veracel överens om en förlikning i december 2013 och enades om att leverantören skulle delta i ett incitamentsprogram genom brasilianska myndigheter som möjliggör för leverantören att avsluta detta mål och att betala de befintliga skulderna. Leverantören får betydande rabatter på räntor och böter, och Veracel har kostnadsfört och utbetalat till leverantören ett belopp om 45 miljoner BRL (16 MEUR). Stora Ensos andel uppgår till 22,5 miljoner BRL (8 MEUR). I februari 2014 beslutade skiljedomstolen att avvisa Veracels yrkande. Uppgörelsen med leverantören är fortfarande föremål för betalningens formella godkännande av brasilianska myndigheter. Grupptalan i USA I samband med försäljning av journalpapper i USA under 2002 och 2003 har (SEO) och Stora Enso North America (SENA) stämts i ett antal mål med grupptalan (och andra civilmål) i USA av olika journalpappersköpare som yrkat på skadestånd för påstådda överträdelser av tillämpliga konkurrenslagar. Efter ett förenklat förfarande biföll en federal domstol i december 2010 SEO:s och SENA:s yrkande om avvisande av vissa av grupptalansmålen med de direkta köparna. Efter överklagande fastställde en federal överrätt den 6 augusti 2012 underrättens domslut avseende SEO, men avseende SENA återförvisades målet till den federala underrätten för att i juryrättegång avgöra huruvida SENA agerat i strid med den federala konkurrenslagstiftningen. Rättegången avseende SENA var schemalagd att inledas i augusti Eftersom Stora Enso avyttrade SENA år 2007 skulle Stora Ensos ansvar, om något, ha fastställts genom de bestämmelser som finns i försäljningsavtalet avseende SENA. Den 17 juli 2013 nådde Stora Enso en överenskommelse (som är föremål för godkännande av den federala domstolen) att förlika målen som lämnats in av de direkta journalpappersköparna utan något medgivande om skadeståndsansvar för SENA eller SEO. Stora Enso har betalat en deposition om 8 MUSD (6 MEUR) för att täcka utgifterna för uppgörelsen. Kostnaden redovisades i resultatet för tredje kvartalet De enda kvarvarande fallen av någon relevans, som lämnats in på uppdrag av indirekta tryckpappersköpare i delstatsdomstolar i Kalifornien (CA) och Connecticut (CT), har också förlikts utan något erkännande av ansvar från varken SENA eller SEO genom betalningar om 0,1 MUSD (0,1 MEUR) samt en proportionerlig kostnad (CA) och 0,1 MUSD (0,1 MEUR) (CT). Förlikningarna är dock föremål för godkännanden från de ansvariga domstolarna. Under tidigare perioder fram till tredje kvartalet 2013 har dessa mål redovisats som en ansvarsförbindelse. Juridiska processer i Finland I december 2009 ålade finska marknadsdomstolen Stora Enso en konkurrensskadeavgift för överträdelse av konkurrenslagen inom marknaden för rundvirke i Finland mellan 1997 och Stora Enso har inte överklagat domslutet. I mars 2011 inledde finska Forststyrelsen (Metsähallitus) en rättsprocess mot Stora Enso, UPM och Metsäliitto i vilken Forststyrelsen yrkade ersättning för skador man anser sig ha åsamkats med anledning av överträdelserna av konkurrenslagen. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 160 MEUR och andrahandsyrkandet mot Stora Enso till cirka 85 MEUR. Därtill har finska kommuner och privata skogsägare inlett liknande rättsprocesser. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 45 MEUR och andrahandsyrkandet riktat enbart mot Stora Enso till cirka 10 MEUR. Stora Enso tillbakavisar

11 11(27) påståendet att Forststyrelsen och de övriga kärandena skulle ha lidit någon som helst skada och kommer att bygga ett starkt försvar. I mars 2014 avvisade Helsingfors tingsrätt 13 yrkanden av privata skogsägare eftersom målen redan var preskriberade. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa mål. Kemijärvi massabruk i Finland stängdes permanent I december 2011 meddelade förvaltningsdomstolen i Vasa sitt beslut angående miljötillståndet i samband med nedläggningen av bruket. I domen ingick skyldighet att avlägsna merparten av slammet från botten av avfallsdammen. Efter ett överklagande av Stora Enso meddelade Högsta förvaltningsdomstolen i Finland i augusti 2013 sitt domslut angående miljötillståndet för avfallsdammen i samband med nedläggningen av Kemijärvi massabruk. Domstolen beordrade Stora Enso att avlägsna merparten av slammet och återförvisade målet till Regionförvaltningsverket och beordrade Stora Enso att före utgången av 2014 presentera en ny handlingsplan för att avlägsna merparten av slammet från dammen vid bruksområdet i Kemijärvi. Verket ålades också att betänka och utvärdera Stora Ensos kostnader i förhållande till de miljömässiga fördelarna i fall att verket senare skulle beordra Stora Enso att avlägsna slammet. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med detta mål. Aktiekapital Under kvartalet infördes konverteringen av A-aktier till R-aktier i det finländska handelsregistret den 15 januari Per 31 mars 2014 fanns A-aktier och R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget innehade 0 A-aktier och 0 R-aktier. Det här börsmeddelandet har upprättats på finska, engelska och svenska. I händelse av variationer i innehållet mellan versionerna äger den engelska versionen företräde. Denna rapport är ej reviderad. Helsingfors, den 23 april 2014 Styrelsen

12 12(27) DELÅRSRAPPORT Redovisningsprinciper Denna oreviderade delårsrapport har upprättats i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och med redovisningsprinciperna såsom de återges i koncernens bokslut Effekten från ändringar i IFRS 11, Samarbetsarrangemang Stora Enso har antagit de nya standarderna IFRS 10, Koncernredovisning, IFRS 11, Samarbetsarrangemang och IFRS 12, Upplysningar om andelar i andra företag, från och med den 1 januari IFRS 10, Koncernredovisning, fastställer principer för upprättande och presentation av koncernredovisning när ett företag kontrollerar ett eller flera andra företag. Standarden tillhandahåller ytterligare vägledning kring fastställandet av huruvida kontroll av en enhet föreligger, särskilt i svårbedömda fall. IFRS 11, Samarbetsarrangemang, introducerar grundläggande principer för att avgöra vilken typ av samarbetsarrangemang parten ifråga verkar i genom att göra en bedömning av dess rättigheter och skyldigheter och att redogöra för sådana rättigheter och skyldigheter i enlighet med vilken typ av samarbetsarrangemang det är frågan om. IFRS 12, Upplysningar om andelar i andra företag, omfattar upplysningskrav som gör det möjligt för användare av finansiella rapporter att både bedöma karaktären av och de risker som associeras med intressen i andra företag samt effekterna av sådana intressen på företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöde. Förändringarna har en inverkan på rapporteringen av Montes del Plata och Veracel som nu behandlas som gemensamma verksamheter. Därmed konsolideras Stora Ensos ägarandel på 50 % proportionerligt i enlighet med post för post-principen. Montes del Plata styrs gemensamt med dess partner Arauco och Veracel styrs gemensamt med dess partner Fibria. Stora Ensos tolkning är att avtalsarrangemangen i båda dessa gemensamma verksamheter ger parterna rättigheter till och skyldigheter för den årliga produktionen från verksamheten ifråga och i all väsentlighet de ekonomiska fördelarna av de gemensamma verksamheterna. Tidigare konsoliderades de två enheterna enligt kapitalandelsmetoden. Den proportionerliga post för post-konsolideringen av Stora Ensos andel på 50 % av Montes del Plata och Veracel har ingen inverkan på tidigare redovisade operativa rörelseresultat, nettoresultat, eget kapital eller resultat per aktie. Den proportionerliga post för post-konsolideringen har en inverkan på alla finansiella rapporter i koncernredovisningen. Effekterna sammanfattas som följer: Ökning av operativ EBITDA Ökning av materiella anläggningstillgångar, biologiska tillgångar och nettoskuld Minskning av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Ökning av investeringar i anläggningar och minskning av kapitaltillskott till investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Historiska siffror har omräknats enligt den nya standarden IFRS 11 och redovisas i respektive tabell. De omräknade jämförelsetalen presenterades i sin helhet i ett börsmeddelande den 19 mars Koncernen har även ändrat presentationen av sin kassaflödesanalys för att bättre avspegla de bakomliggande kassaflödena. Effekterna av omräkningen enligt IFRS 11 sammanfattas i tabellen nedan.

13 13(27) Omräknat Förändring Enligt tidigare rapportering MEUR Nettoomsättning Operativ EBITDA Operativt rörelseresultat Rörelseresultat (IFRS) Periodens nettoresultat Investeringar Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 6,5 6,9-0,6-0,4 7,1 7,3 Avkastning på eget kapital (ROE), % -1,3 8, ,3 8,3 Skuldsättningsgrad 0,61 0,58 0,14 0,10 0,47 0,48 Nettoskuld/operativ EBITDA senaste tolv månader 2,9 2,9 0,6 0,4 2,3 2,5 Soliditet, % 39,2 41,0-2,1-1,8 41,3 42,8 Kapitalstruktur Operativa anläggningstillgångar Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Operativt rörelsekapital, netto Långfristiga icke räntebärande poster, netto Operativt kapital, totalt Nettoskatteskuld Sysselsatt kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Räntebärande nettoskuld Finansiering totalt Andra standardändringar som trädde i kraft den 1 januari 2014: IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, har omarbetats och konsolideringskriterier som tidigare framgick av IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, har omarbetats och i stället inkluderats i IFRS 10, Koncernredovisning. IAS 28, Innehav i intresseföretag och joint ventures, ersätter tidigare IAS 28, Innehav i intresseföretag, och innehåller vissa ändringar av standarden som en direkt effekt av den nya standarden IFRS 11, Samarbetsarrangemang. IAS 36, Nedskrivningar. Ändringen förtydligar upplysningskraven om återvinningsvärdet för icke finansiella tillgångar. Förtydligandet kan ha en begränsad inverkan på Stora Ensos rapportering. IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Ändringen förtydligar att det inte finns behov av att upphöra med säkringsredovisning om ett säkringsderivat förnyats, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. Ändringen saknar betydelse för koncernen. Alla siffror i denna delårsrapport har avrundats till närmaste miljontal om inget annat anges.

14 14(27) Koncernens resultaträkning i sammandrag* MEUR Q1/14 Q1/13 Q4/ Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Frakter och försäljningsprovisioner Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens nettoresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie (EPS) Resultat per aktie, EUR 0,13-0,02-0,18-0,07 Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 0,13-0,02-0,18-0,07 * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12.

15 15(27) Koncernens rapport över totalresultat* MEUR Q1/14 Q1/13 Q4/ Periodens nettoresultat Övrigt totalresultat Poster som inte omklassificeras till resultatet Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda planer Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte omklassificeras Inkomstskatt hänförlig till poster som inte omklassificeras Poster som kan omklassificeras till resultatet Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som kan omklassificeras Omräkningsdifferenser hänförliga till nettoinvesteringar i utlandsverksamhet (CTA) Omräkningsdifferenser hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande Säkring av nettoinvesteringar Valuta- och råvarusäkringar Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Inkomstskatt hänförlig till poster som kan omklassificeras Totalresultat Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. CTA = Ackumulerad omräkningsjustering.

16 16(27) Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag* MEUR Q1/14 Q1/13 Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Säkringsresultat från övrigt totalresultat 2-1 Justering för ej kassaflödespåverkande poster Förändring i rörelsekapital Kassaflöde genererat från den löpande verksamheten Betalt finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av andelar som redovisats enligt kapitalandelsmetoden 61 - Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar 6 18 Investeringar i anläggningar Förändring i lånefordringar, netto 34 2 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga låneskulder, betalningar Förändring i kortfristiga låneskulder Intäkter från avyttring av innehav i dotterbolag 5 - Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - -7 Återköp av egna aktier** -4 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettoförändring av kassa- och banktillgodohavanden Omräkningsdifferens 4 3 Kassa- och banktillgodohavanden vid periodens början Kassa- och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto Kassa- och banktillgodohavanden vid periodens slut Checkräkningskrediter vid periodens slut -2-1 Kassa- och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. ** Egna aktier förvärvade för koncernens aktieincitamentsprogram. I slutet av mars 2014 innehade koncernen inga egna aktier. Materiella anläggningstillgångar, goodwill samt biologiska tillgångar och övriga immateriella anläggningstillgångar MEUR Q1/14 Q1/ Bokfört värde 1 januari Förvärv av dotterbolag Tillägg, materiella och immateriella tillgångar Tillägg, biologiska tillgångar Avyttringar Avyttring av dotterbolag Avskrivningar och nedskrivningar Värdering av biologiska tillgångar Omräkningsdifferens och övrigt Totalt i balansräkningen

17 17(27) Låneskulder MEUR Obligationslån Lån från kreditinstitut Finansiella leasingskulder Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder inklusive kortfristig del Kortfristiga låneskulder Räntekostnader Derivatskulder Checkräkningskrediter Räntebärande nettoskuld, totalt MEUR Q1/ Q1/13 Bokfört värde 1 januari Erhållna likvider från nya långfristiga lån Återbetalning av långfristiga skulder Förändring i kortfristiga lån och räntekostnader Förändring i derivata finansiella skulder Omräkningsdifferenser och övrigt Räntebärande nettoskuld, totalt

18 18(27) Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag* MEUR Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella tillgångar O Biologiska tillgångar O Utsläppsrätter O Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O Tillgängligt för försäljning: räntebärande R Tillgängligt för försäljning: operativa O Långfristiga lånefordringar R Uppskjutna skattefordringar S Övriga långfristiga tillgångar O Omsättningstillgångar Varulager O Skattefordringar S Rörelsefordringar O Räntebärande fordringar R Kassa- och banktillgodohavanden R Tillgångar, totalt Eget kapital och skulder Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital, totalt Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O Övriga avsättningar O Uppskjutna skatteskulder S Långfristiga låneskulder R Övriga långfristiga rörelseskulder O Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga låneskulder R Räntebärande skulder R Rörelseskulder O Skatteskulder S Skulder, totalt Eget kapital och skulder, totalt * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Poster med beteckningen O ingår i operativt kapital. Poster med beteckningen R ingår i räntebärande nettoskuld. Poster med beteckningen S ingår i skatteskulder.

19 19(27) Rapport över förändring i eget kapital* CTA = Ackumulerad omräkningsjustering. OCI = Övrigt totalresultat. MEUR Aktiekapital Överkurs- & reservfond Fond för fritt eget kapital Egna aktier Värdeökning av successiva förvärv Verkligt värde-reserv Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Valutariskoch råvarusäkring OCI i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden CTA och säkring av nettoinvesteringar Balanserade vinstmedel Hänförligt till moderbolagets aktieägare Balans 31 december Periodens resultat OCI före skatt Inkomstskatt hänförlig till komponenter i OCI Totalresultat Utdelning Aktiebaserade ersättningar Balans 31 mars Periodens resultat OCI före skatt Inkomstskatt hänförlig till komponenter i OCI Totalresultat Utdelning Avyttringar Aktiebaserade ersättningar Transaktion av innehav utan bestämmande inflytande i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Ogiltigförklaring av egna aktier Balans 31 december Periodens resultat OCI före skatt Inkomstskatt hänförlig till komponenter i OCI Totalresultat Avyttringar Återköp av egna aktier Aktiebaserade ersättningar Balans 31 mars * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Innehav utan bestämmande inflytande Totalt

20 20(27) Ansvarsförbindelser MEUR För egen räkning Inteckningar För investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Borgensförbindelser För andras räkning Borgensförbindelser Övriga åtaganden, egna Operationell leasing, inom 12 månader Operationell leasing, efter 12 månader Övriga ansvarsförbindelser Totalt Inteckningar Borgensförbindelser Operationell leasing Övriga ansvarsförbindelser Totalt Investeringsåtaganden Koncernens direkta investeringsåtaganden, exklusive förvärv, uppgick till 237 MEUR (att jämföra med 244 MEUR per 31 mars 2013 och 142 MEUR per 31 december 2013). Dessa inkluderar koncernens andel av direkta investeringsåtaganden i gemensamma verksamheter. Omsättning per segment MEUR Q1/ Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Printing and Reading Biomaterials Building and Living Renewable Packaging Övriga Segmentintern försäljning Totalt Operativt rörelseresultat per segment MEUR Q1/ Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Printing and Reading Biomaterials Building and Living Renewable Packaging Övriga Operativt rörelseresultat Värdering till verkligt värde och icke operativa poster* Engångsposter Rörelseresultat (IFRS) Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt Nettoresultat * I värdering till verkligt värde och icke operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid samt värdering av biologiska tillgångar och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

2014-04-23 kl. 13.00 EET

2014-04-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2014-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2014-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

2012-10-23 kl. 13.00 EET

2012-10-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2012-10-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2012-10-23 kl. 13.00 EET Stora Enso januari september 2012 Stabilt resultat i svagt Europa, förberedda inför framtiden Operativ rörelsevinst

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

kl EET. Stora Enso januari mars 2013 Första kvartalets resultat som väntat i en strukturellt försvagad pappersmarknad i Europa

kl EET. Stora Enso januari mars 2013 Första kvartalets resultat som väntat i en strukturellt försvagad pappersmarknad i Europa Börsmeddelande 2013-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2013-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso januari mars 2013 Första kvartalets resultat som väntat i en strukturellt försvagad pappersmarknad

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa fortsätter att försvagas

Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa fortsätter att försvagas Börsmeddelande 2012-07-20 kl 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2012-07-20 kl 13.00 EET Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

kl EET

kl EET Börsmeddelande 2013-10-22 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2013-10-22 kl. 13.00 EET Stora Enso januari september 2013 Stabil operativ rörelsevinst, solitt kassaflöde Q3 2013 (jämfört med Q3 2012)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %.

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 830 4 521 4 235 18 592 16 319 Rörelseresultat 590 610 570 2 303 1 967 Resultat efter skatt 369 382 397 1 459 1 256 Vinst per aktie, kr 4,4 4,5 4,7 17,2 14,8

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Rapportperioden januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 12

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer