kl EET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-23 kl. 13.00 EET"

Transkript

1 Börsmeddelande kl EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT kl EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014 (jämfört med Q1/2013)* Operativt rörelseresultat 182 MEUR (118), en ökning med 64 MEUR och en marginal på 7,1 % (4,4 %). Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader och lägre avskrivningar. Resultat per aktie (EPS) exklusive engångsposter 0,09 EUR (0,07). Kassaflöde från den löpande verksamheten 152 MEUR (126), kassaflöde efter investeringar 20 MEUR (-46). Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA 2,8 (3,1), fortsatt stark likviditet på 2,0 miljarder EUR (1,8). Q1/2014 (jämfört med Q4/2013)* Operativt rörelseresultat högre på 182 MEUR (152), främst på grund av säsongsmässigt lägre underhållskostnader, högre produktionsvolymer och fortsatt minskning av fasta kostnader. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 8,6 % (7,0 %). Omvandling Massabruket Montes del Plata (MdP) är färdigt för driftstart, förutsatt att de lokala myndigheterna beviljar ett driftstillstånd under de närmaste veckorna. Under 2014 väntas Stora Ensos andel av MdP:s produktion bli cirka ton, vilket är lägre än den tidigare beräkningen på en halv miljon ton. Investeringen med konsumentkartongmaskinen i Guangxi i Kina fortskrider enligt plan: cirka 2/3 av markutjämningen på bruksområdet är slutförd, avverkningen vid plantagerna har kommit igång, huvudutrustningen har valts ut och kapital har tillförts tillsammans med IFC till företagen i början av april. Kartongmaskinen beräknas vara driftklar i början av 2016, enligt vad som meddelats tidigare. Omstrukturering Effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet på 200 MEUR som aviserades för ett år sedan fortskrider snabbare än väntat och nästan alla av de ursprungligt uppsatta målen på årliga kostnadsminskningar är redan synliga i de finansiella resultaten. Slutförande av programmet fortsätter under andra kvartalet. Veitsiluoto Bruks PM1 har stängts permanent som planerat. Enligt vad som meddelats tidigare kommer Stora Enso att investera 28 MEUR i moderniseringen och utvecklingen av Murow sågverk i Polen för att öka dess kapacitet och förbättra dess konkurrenskraft. Sollenau sågverk i Österrike stängdes permanent i slutet av första kvartalet som planerat. Utsikter Omsättningen och det operativa rörelseresultatet under andra kvartalet 2014 förväntas bli i nivå med första kvartalet 2014 om MEUR respektive 182 MEUR. Biomaterials väntas bli negativt påverkat av underhållskostnader vid Veracel och Sunila massabruk, och Renewable Packaging av underhållsåtgärder vid Imatra massabruk och Ostrołęka Bruk, där ett underhållsstopp i det polska nationella elnätet kommer att förlänga brukets underhållsstopp till två veckor. * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Kanalkajen Helsingfors Box 309 FI Helsingfors, Finland Tel Fax

2 2(27) Nyckeltal* MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA , , Operativ EBITDA-marginal, % 11,8 9,5 10,0 10,3 Operativt rörelseresultat , ,7 578 Operativ rörelsemarginal, % 7,1 4,4 5,8 5,5 Rörelseresultat (IFRS) n/m ,9 50 Rörelsemarginal (IFRS), % 7,6 0,8-8,0 0,5 Resultat före skatt exkl. engångsposter , ,5 350 Resultat före skatt n/m ,3-189 Periodens nettoresultat n/m ,5-71 Investeringar , ,7 760 Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter , ,2 603 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 8,6 5,1 7,0 6,5 Resultat per aktie (EPS) exkl. engångsposter, EUR 0,09 0,07 0,15 0,40 Resultat per aktie (EPS), EUR 0,13-0,02-0,18-0,07 Fritt kassaflöde per aktie (CEPS) exkl. engångsposter, EUR 0,27 0,27 0,31 1,16 Fritt kassaflöde per aktie (CEPS), EUR 0,31 0,23 0,46 1,21 Avkastning på eget kapital (ROE), % 7,5-1,1-11,9-1,3 Skuldsättningsgrad 0,60 0,61 0,61 0,61 Nettoskuld/operativt EBITDA senaste tolv månader 2,8 3,1 2,9 2,9 Eget kapital per aktie, EUR 6,70 7,32 6,61 6,61 Soliditet, % 39,7 40,7 39,2 39,2 Medelantal anställda , , Genomsnittligt antal aktier (milj.) periodiskt 788,6 788,6 788,6 788,6 ackumulerat 788,6 788,6 788,6 788,6 ackumulerat, efter full utspädning 789,6 788,6 788,6 788,6 * Siffror för jämförelseperioder har omräknats efter antagandet av de nya redovisningsstandarderna IFRS 10, Koncernredovisning, IFRS 11, Samarbetsarrangemang och IFRS 12, Upplysningar om andelar i andra företag. Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats i alla berörda tabeller. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Operativt rörelseresultat utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde och icke operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid samt värdering av biologiska tillgångar och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost redovisas vanligen var för sig om den överstiger en cent per aktie.

3 3(27) Stora Ensos leveranser och produktion Q1/13 Q4/13 Q4/ Q1/14 Q1/13 Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) , , Produktion av papper och kartong (1 000 ton) , , Leveranser av träprodukter (1 000 m 3 ) , , Leveranser av marknadsmassa (1 000 ton) , , Leveranser av wellpappförpackningar (milj. m 2 ) , , Avstämning av operativ lönsamhet MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Operativ EBITDA , , Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, operativa* , ,1 91 Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter , ,2-603 Operativt rörelseresultat , ,7 578 Värdering till verkligt värde och icke operativa poster** , ,7 11 Engångsposter , ,1-539 Rörelseresultat (IFRS) n/m ,9 50 * Koncernens andel av operativt rörelseresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. ** I värdering till verkligt värde och icke operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid samt värdering av biologiska tillgångar och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2014 (jämfört med första kvartalet 2013) Fördelning av faktorer för omsättningsförändring Q1/2013 Q1/2014 Nettoomsättning Q1/13, MEUR Pris och mix, % - Valuta, % -2 Volym, % - Övrig omsättning*, % -1 Totalt före strukturella förändringar, % -3 Strukturell förändring**, % -1 Totalt, % -4 Q1/14, MEUR * Virke, energi, papper för återvinning, biprodukter m.m. ** Nedläggningar, större investeringar, avyttringar och förvärv. Omsättningen uppgick till MEUR, vilket är 104 MEUR lägre än året innan på grund av att försäljningen av pappersprodukter fortsatte minska, delvis till följd av en starkare euro och de tidigare aviserade permanenta stängningarna av pappersmaskinerna vid Kvarnsvedens Bruk och Hylte Bruk i Sverige. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 182 MEUR (118), vilket är en ökning med 64 MEUR. Den operativa rörelsemarginalen var 7,1 % (4,4 %). Betydligt lägre rörliga kostnader, särskilt för virke, kemikalier och massa, förbättrade det operativa

4 4(27) rörelseresultatet med 39 MEUR. Försäljningspriser i lokala valutor var något högre än för ett år sedan. Lägre volymer, främst inom Printing and Reading, som minskade det operativa rörelseresultatet med 11 MEUR, motverkades av lägre fasta kostnader med 27 MEUR till följd av kostnadsminskningar och andra omstruktureringsåtgärder. Jämförelseperioden föregående år inkluderade en reavinst på 10 MEUR från markförsäljning i Uruguay och Thailand. Avskrivningarna var 20 MEUR lägre, främst på grund av nedskrivning av anläggningstillgångar som redovisades fjärde kvartalet För att anpassa utbudet begränsades produktionen av papper och kartong med 7 % (8 %) och produktionen av sågade trävaror med 2 % (6 %). Under första kvartalet var medelantalet anställda lägre i Europa, exklusive en ökning med personer till följd av förvärvet av Efora under 2013, och 640 högre i Kina jämfört med året innan. Medelantalet anställda om under första kvartalet 2014 var 70 lägre än ett år tidigare. Koncernen redovisar engångsposter med en positiv nettoeffekt på rörelseresultatet om cirka 24 MEUR och en positiv effekt om cirka 6 MEUR på inkomstskatten för första kvartalet Engångsposterna utgörs av en reavinst om 44 MEUR i segmentet Övriga till följd av avyttringen av koncernens innehav på 40,24 % i den USAbaserade producenten av bearbetad kaolinlera Thiele Kaolin Company till Thiele Kaolin Company, en kostnad om 13 MEUR inom Building and Living på grund av den planerade permanenta nedläggningen av Sollenau sågverk i Österrike och en kostnad om 7 MEUR inom Printing and Reading på grund av den permanent stängning av Veitsiluoto Bruks pappersmaskin 1 i Finland. Finansiella kostnader om 65 MEUR var 9 MEUR högre än året innan. Räntenettokostnaden var 4 MEUR lägre till följd av lägre skuldnivåer och värderingen av räntederivat till verkligt värde hade en negativ effekt med 9 MEUR. Nettoeffekten av valutakurser för första kvartalet avseende kassa och bank, räntebärande tillgångar och skulder samt tillhörande säkringar var en förlust om 10 MEUR (4). En vinst på 4 MEUR från försäljningen av förlagslån om 20 MEUR i investeringen redovisad enligt kapitalandelsmetoden Bergvik Skog redovisades i resultatet för första kvartalet Fördelning av förändring i sysselsatt kapital från 31 mars 2013 till 31 mars 2014 Sysselsatt kapital 31 mars 2013, MEUR Investeringar efter avdrag för avskrivningar -31 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar -563 Värdering av biologiska tillgångar 187 Tillgängligt för försäljning: operativt (främst PVO) -62 Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 76 Nettoskuld i förmånsbestämda planer 61 Operativt rörelsekapital och andra icke räntebärande poster, netto -226 Skatteskuld, netto 94 Omräkningsdifferens -366 Övriga förändringar mars 2014, MEUR Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 8,6 % (5,1 %). Exklusive de pågående strategiska investeringarna inom Biomaterials och Renewable Packaging skulle avkastningen på sysselsatt kapital ha varit 10,9 % (5,8 %).

5 5(27) RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2014 (jämfört med fjärde kvartalet 2013) Omsättningen minskade med 44 MEUR till MEUR. Det operativa rörelseresultatet uppgick till 182 MEUR, vilket är 30 MEUR högre än kvartalet innan. Fasta kostnader var 42 MEUR lägre beroende på färre underhållsåtgärder och säsongsfaktorer samt koncernens effektiviserings- och strukturförenklingsprogram. Energikostnader var säsongsmässigt högre på grund av vintertid, och högre rörliga kostnader minskade det operativa rörelseresultatet med 30 MEUR. Försäljningspriser i lokala valutor var fortsatt stabila men högre leveranser av förpackningar och pappersproduktion jämfört med de låga nivåerna föregående kvartal ökade det operativa rörelseresultatet med 20 MEUR. Kapitalstruktur MEUR Operativa anläggningstillgångar* Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Operativt rörelsekapital, netto Långfristiga icke räntebärande poster, netto Operativt kapital, totalt Skatteskuld, netto Sysselsatt kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Räntebärande nettoskuld Finansiering totalt * I operativa anläggningstillgångar ingår fastigheter, maskiner och inventarier, goodwill, biologiska tillgångar, utsläppsrätter samt operativa aktier tillgängliga för försäljning och övriga immateriella tillgångar. Finansiering första kvartalet 2014 (jämfört med fjärde kvartalet 2013) Sammanlagda outnyttjade kreditlimiter uppgick till oförändrade 700 MEUR och likvida medel efter avdrag för checkräkningskrediter låg på fortsatt starka MEUR, vilket är 45 MEUR lägre än föregående kvartal. Dessutom har Stora Enso tillgång till olika långfristiga finansieringskällor på maximalt MEUR. Under kvartalet fullbordade Stora Enso den långfristiga externa finansieringen av den första utvecklingsfasen i projektet som omfattar plantager samt ett kartong- och massabruk i Guangxi i Kina. Finansieringen har skett i form av ett syndikerat lån om 460 MUSD från IFC bestående av ett lån om 88 MUSD med tolv års löptid från IFC samt ett lån om 372 MUSD med en löptid på åtta år från kommersiella banker genom IFC. Finansieringen har en ungefärlig genomsnittlig ränta på LIBOR +2,4 %. Vid utgången av första kvartalet 2014 var lånefaciliteten fortfarande helt outnyttjad. Förhållandet nettoskuld/operativ EBITDA för de senaste tolv månaderna var 2,8 (2,9). Per 31 mars 2014 var skuldsättningsgraden 0,60 (0,61).

6 6(27) Kassaflöde MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Operativ EBITDA , , Engångsposter i operativ EBITDA , ,7 37 Utdelning från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden , ,0 38 Övriga justeringar , ,6-178 Förändring i rörelsekapital , ,7 265 Kassaflöde från rörelsen , , Investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar , ,9-740 Förvärv av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Kassaflöde efter investeringar , ,9 481 Kassaflöde första kvartalet 2014 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet 2014 till 152 MEUR. Fordringar och varulager ökade med 120 MEUR respektive 70 MEUR. Skulderna ökade med 85 MEUR. Utbetalningar hänförliga till tidigare gjorda avsättningar för omstruktureringar uppgick till 35 MEUR. Investeringar januari mars 2014 Under första kvartalet 2014 uppgick förvärv av anläggningar och biologiska tillgångar till 101 MEUR, vilket motsvarar 73 % av periodens avskrivningar. Effekten på kassaflödet från investeringar i anläggningar och biologiska tillgångar uppgick till 132 MEUR för samma period. De viktigaste pågående projekten under första kvartalet 2014 var massabruket Montes del Plata i Uruguay och kartongmaskinprojektet i Guangxi i Kina. Prognos för investeringar, kapitaltillskott och avskrivningar 2014* MEUR Prognos för 2014 Investeringar Kapitaltillskott 30 Totalt Avskrivningar * I investeringar ingår cirka 260 MEUR för projektet i Guangxi i Kina och cirka 125 MEUR för massabruket Montes del Plata i Uruguay. Effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet Effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet som tillkännagavs för ett år sedan med avsikt att åstadkomma en årlig minskning av fasta kostnader med 200 MEUR efter kompensation för inflation och sänkning av kostnader under andra kvartalet 2014 i förhållande till de faktiska kostnaderna 2012 fortskrider snabbare än väntat. Nästan alla av de ursprungligt uppsatta målen för årliga kostnadsminskningar är redan synliga i de finansiella resultaten. Slutförandet av programmet fortsätter under andra kvartalet. Vid årsskiftet hade cirka anställda lämnat företaget till följd av programmet. Den totala minskningen av antalet anställda beräknas bli personer. Utsikter på kort sikt Omsättningen och det operativa rörelseresultatet under andra kvartalet 2014 förväntas bli i nivå med första kvartalet 2014 om MEUR respektive 182 MEUR. Biomaterials väntas bli negativt påverkat av underhållskostnader vid Veracel och Sunila massabruk, och Renewable Packaging av underhållsåtgärder vid Imatra massabruk och Ostrołęka Bruk, där ett underhållsstopp i det polska nationella elnätet kommer att förlänga brukets underhållsstopp till två veckor.

7 7(27) SEGMENT FÖRSTA KVARTALET 2014 (jämfört med första kvartalet 2013) Printing and Reading Printing and Reading som ingår i division Printing and Living är en ansvarsfull och internationellt framstående leverantör av papper från förnybara källor för tryckta medier och kontorsändamål. Affärsområdet betjänar med sitt breda utbud bland annat förlag, detaljhandeln, tryckerier, grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Utbudet består av tidningspapper, bokpapper, SC-papper, bestruket papper och kontorspapper. MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA ,1 86-1,2 290 Operativt rörelseresultat 35 2 n/m 36-2,8 34 % av omsättning 3,5 0,2 3,4 0,8 Operativ ROOC, % * 6,8 0,3 6,1 1,4 Leveranser av papper, ton , , Produktion av papper, ton , , * Operativ ROOC = 100 % x operativt rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital. Betydligt lägre kostnader och lägre avskrivningar motverkades av lägre leveranser, delvis beroende på kapacitetsnedläggningar. Maskinen för bestruket trähaltigt papper PM1 vid Veitsiluoto Bruk i Finland har stängts permanent som planerat. Corbehem Bruk i Frankrike har haft ett driftsstopp sedan januari Förhandlingar med arbetstagarrepresentanter och utvärdering av möjligheten att sälja bruket fortsätter. Marknader Produkt Marknad Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q1/13 Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q4/13 Priser Q1/14 jmf. med Q1/13 Priser Q1/14 jmf. med Q4/13 Papper Europa Något svagare Svagare Något lägre Stabila Biomaterials Biomaterials erbjuder en rad olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa som är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt är en utmärkt råvara och har många olika användningsområden. Biomaterials består främst av plantager, de gemensamma verksamheterna massabruket Veracel och massabruket Montes del Plata, fristående nordiska massabruk samt Stora Enso Pulp Competence Centre och Stora Enso Biorefinery. MEUR** Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA ,5 42-9,5 153 Operativt rörelseresultat , ,5 77 % av omsättning 8,0 8,4 9,0 7,5 Operativ ROOC, % * 4,0 4,2 4,6 3,8 Leveranser av massa, ton , , * Operativ ROOC = 100 % x operativt rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital. ** Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Leveranser var högre och rörliga kostnader betydligt lägre. I resultatet för första kvartalet 2013 ingick intäkter från försäljningen av mark i Uruguay och Thailand. Massabruket Montes del Plata (MdP) är färdigt för driftstart, förutsatt att de lokala myndigheterna beviljar ett driftstillstånd under de närmaste veckorna. Under 2014 väntas Stora Ensos andel av MdP:s produktion bli cirka ton, vilket är lägre än den tidigare beräkningen på en halv miljon ton. Under andra kvartalet 2014 väntas Biomaterials bli negativt påverkat av högre underhållskostnader på grund av underhållsstopp vid massabruken Veracel och Sunila.

8 8(27) Marknader Produkt Marknad Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q1/13 Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q4/13 Priser Q1/14 jmf. med Q1/13 Priser Q1/14 jmf. med Q4/13 Barrvedsmassa Europa Något svagare Något starkare Högre Något högre Lövvedsmassa Europa Något svagare Svagare Något lägre Stabila Building and Living Building and Living som ingår i division Printing and Living tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna bygg- och inredningsbehov. Produkterna inrymmer alla områden inom stadsbyggnation, från bärande konstruktioner till inredningsdesign och miljöbyggande. Utöver ett flertal olika sågade trävaror omfattar de vidareförädlade produkterna bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA , Operativt rörelseresultat 20 4 n/m 19 5,3 75 % av omsättning 4,5 0,9 4,1 4,0 Operativ ROOC, % * 15,3 2,8 14,4 13,9 Leveranser, m , , * Operativ ROOC = 100 % x operativt rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital. Lägre fasta kostnader och något lägre nettokostnader för råvaror var de främsta skälen till att resultatet förbättrades betydligt. Enligt vad som meddelades i februari kommer Stora Enso att investera 28 MEUR i moderniseringen och utvecklingen av Murow sågverk i Polen för att öka dess kapacitet och förbättra dess konkurrenskraft. Sollenau sågverk i Österrike stängdes permanent i slutet av första kvartalet som planerat. Marknader Produkt Marknad Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q1/13 Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q4/13 Priser Q1/14 jmf. med Q1/13 Priser Q1/14 jmf. med Q4/13 Träprodukter Europa Starkare Något svagare Något högre Något högre Renewable Packaging Renewable Packaging erbjuder fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för konsumentvaror och industriförpackningar. Divisionens verksamhet täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Renewable Packaging består av tre affärsenheter: Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia. MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA , ,1 522 Operativt rörelseresultat , ,0 318 % av omsättning 11,2 8,3 9,3 9,7 Operativ ROOC, % * 15,0 11,4 12,2 13,3 Leveranser av papper och kartong, ton , , Produktion av papper och kartong, ton , , Leveranser av wellpappförpackningar, milj. m , , Produktion av wellpappförpackningar, milj. m , , * Operativ ROOC = 100 % x operativt rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital.

9 9(27) Högre försäljningspriser i lokala valutor och betydligt lägre kostnader var de främsta orsakerna till ett förbättrat resultat. International Finance Corporation (IFC) har samtyckt till att investera en intresseandel om 356 miljoner RMB (43 MEUR), vilket motsvarar ett innehav på 5 %, i Stora Ensos kartong- och massabruksprojekt i Guangxi i Kina. IFC gjorde det första kapitaltillskottet i april. Cirka 2/3 av markutjämningen på bruksområdet är slutförd, avverkningen vid plantagerna har kommit igång och huvudutrustningen har valts ut. Ostrołęka Bruk och Imatra massabruk kommer att ha årliga underhållsstopp under andra kvartalet Marknader Produkt Marknad Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q1/13 Efterfrågan Q1/14 jmf. med Q4/13 Priser Q1/14 jmf. med Q1/13 Priser Q1/14 jmf. med Q4/13 Konsumentkartong Europa Stabil Något starkare Stabila Något högre Wellpappförpackningar Europa Stabil Stabil Stabila Stabila Övriga I segmentet Övriga ingår investeringar i nordiska skogsinnehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration. MEUR Q1/14 Q1/13 Q1/13 Q4/13 Q4/ Nettoomsättning , , Operativ EBITDA , ,0 10 Operativt rörelseresultat ,4 - n/m 74 % av omsättning 2,0 3,1-2,8 Det operativa rörelseresultatet minskade till följd av avyttringen av Thiele Kaolin och avvecklingen av det försäkringsbolag som koncernen ägde. Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt De huvudsakliga kortsiktiga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är relaterade till den ekonomiska situationen i Europa och den bestående obalansen på den europeiska pappersmarknaden. Eventuella ytterligare EUsanktioner mot Ryssland och ryska kontraåtgärder på grund av situationen i Ukraina skulle kunna ha en negativ inverkan på Stora Ensos verksamhet i Ryssland, inklusive virkesexport. Känslighetsanalys avseende energipriser: den direkta effekten på det operativa rörelseresultatet vid en ökning på 10 % av marknadspriset på el, värme, olja och andra fossila bränslen skulle bli cirka 15 MEUR negativt för kommande tolv månader, netto efter säkring. Känslighetsanalys avseende virkespriser: den direkta effekten på det operativa rörelseresultatet vid en ökning på 10 % av marknadspriset på virke skulle bli cirka 192 MEUR negativt för kommande tolv månader. Känslighetsanalys avseende kemikalier och fyllnadsmedel: den direkta effekten på det operativa rörelseresultatet vid en ökning på 10 % av priset på kemikalier och fyllnadsmedel skulle bli cirka 52 MEUR negativt för kommande tolv månader. Vid prisminskning på energi, virke eller kemikalier och fyllnadsmedel skulle effekten bli den motsatta. Känslighetsanalys avseende valutakurser under kommande tolv månader: den direkta effekten på operativt rörelseresultat vid en förstärkning på 10 % av US-dollarn, svenska kronan och brittiska pundet mot eurokursen skulle bli cirka 98 MEUR positivt, 77 MEUR negativt respektive 48 MEUR positivt per år. Vid försvagning av valutorna skulle effekten bli den motsatta. Siffrorna är före valutarisksäkring och förutsatt att inga ändringar utöver valutakursförändringen förekommer.

10 10(27) Händelser under första kvartalet I mars tillkännagav Stora Enso sina planer att omorganisera Renewable Packaging-divisionen som består av Consumer Board, Packaging Solutions och Packaging Asia, till att bli tre separata enheter som ska rapportera till koncernens CEO. Omorganisationen är planerad att vara genomförd till den 1 juli Pågående rättsfall Veracel Den 11 juli 2008 meddelade Stora Enso att en federal domare i Brasilien i ett domslut yrkat att tillstånd som beviljats av delstaten Bahia avseende Stora Ensos samriskföretag Veracels verksamhet inte är giltiga. Domaren förordnade även Veracel att vidta vissa åtgärder, däribland omplantering av ursprungliga trädarter på en del av Veracels plantager samt betalning av ett möjligt vite om 20 miljoner BRL (7 MEUR). Veracel har bestridit domen och överklagat densamma. Veracels verksamhet bedrivs helt i enlighet med brasiliansk lagstiftning och företaget har alla erforderliga miljö- och driftstillstånd för sin industri- och skogsbruksverksamhet från behöriga myndigheter. I november 2008 beslutade en federal domstol att effekterna av domslutet skulle upphävas. Veracel har inte gjort avsättningar för omplanteringen eller det möjliga vitet. Under byggandet av massabruket Veracel vann en leverantör ett internationellt anbudsförfarande i fråga om leveranser till delar av bruket. I anbudet ingick villkor som skulle berättiga bruket till en skatteförmån i form av tullbefrielse vid import. Ett av villkoren för tullbefrielsen var att medlen som används för att betala leverantören skulle anskaffas utanför Brasilien. Samtidigt finansierades en del av projektet lokalt. Efter en skattekontroll hos leverantören utfärdade den federala skattemyndigheten en erinran om skatteförseelse mot leverantören med syfte att annullera förmånen med tullbefrielse. Leverantören framförde sin talan i skatteförvaltningsdomstolen och inledde parallellt med detta ärende ett skiljeförfarande mot Veracel för att avgöra vilket av företagen som slutligt ska ansvara för eventuell skattebetalning. I september 2013 beslutade den internationella handelskammarens skiljedomstol att Veracel och leverantören ska dela på ansvaret för eventuell återbetalning med 75 % för Veracel och 25 % för leverantören. Veracel har ifrågasatt domen i en inlaga till skiljedomstolen. Trots detta kom leverantören och Veracel överens om en förlikning i december 2013 och enades om att leverantören skulle delta i ett incitamentsprogram genom brasilianska myndigheter som möjliggör för leverantören att avsluta detta mål och att betala de befintliga skulderna. Leverantören får betydande rabatter på räntor och böter, och Veracel har kostnadsfört och utbetalat till leverantören ett belopp om 45 miljoner BRL (16 MEUR). Stora Ensos andel uppgår till 22,5 miljoner BRL (8 MEUR). I februari 2014 beslutade skiljedomstolen att avvisa Veracels yrkande. Uppgörelsen med leverantören är fortfarande föremål för betalningens formella godkännande av brasilianska myndigheter. Grupptalan i USA I samband med försäljning av journalpapper i USA under 2002 och 2003 har (SEO) och Stora Enso North America (SENA) stämts i ett antal mål med grupptalan (och andra civilmål) i USA av olika journalpappersköpare som yrkat på skadestånd för påstådda överträdelser av tillämpliga konkurrenslagar. Efter ett förenklat förfarande biföll en federal domstol i december 2010 SEO:s och SENA:s yrkande om avvisande av vissa av grupptalansmålen med de direkta köparna. Efter överklagande fastställde en federal överrätt den 6 augusti 2012 underrättens domslut avseende SEO, men avseende SENA återförvisades målet till den federala underrätten för att i juryrättegång avgöra huruvida SENA agerat i strid med den federala konkurrenslagstiftningen. Rättegången avseende SENA var schemalagd att inledas i augusti Eftersom Stora Enso avyttrade SENA år 2007 skulle Stora Ensos ansvar, om något, ha fastställts genom de bestämmelser som finns i försäljningsavtalet avseende SENA. Den 17 juli 2013 nådde Stora Enso en överenskommelse (som är föremål för godkännande av den federala domstolen) att förlika målen som lämnats in av de direkta journalpappersköparna utan något medgivande om skadeståndsansvar för SENA eller SEO. Stora Enso har betalat en deposition om 8 MUSD (6 MEUR) för att täcka utgifterna för uppgörelsen. Kostnaden redovisades i resultatet för tredje kvartalet De enda kvarvarande fallen av någon relevans, som lämnats in på uppdrag av indirekta tryckpappersköpare i delstatsdomstolar i Kalifornien (CA) och Connecticut (CT), har också förlikts utan något erkännande av ansvar från varken SENA eller SEO genom betalningar om 0,1 MUSD (0,1 MEUR) samt en proportionerlig kostnad (CA) och 0,1 MUSD (0,1 MEUR) (CT). Förlikningarna är dock föremål för godkännanden från de ansvariga domstolarna. Under tidigare perioder fram till tredje kvartalet 2013 har dessa mål redovisats som en ansvarsförbindelse. Juridiska processer i Finland I december 2009 ålade finska marknadsdomstolen Stora Enso en konkurrensskadeavgift för överträdelse av konkurrenslagen inom marknaden för rundvirke i Finland mellan 1997 och Stora Enso har inte överklagat domslutet. I mars 2011 inledde finska Forststyrelsen (Metsähallitus) en rättsprocess mot Stora Enso, UPM och Metsäliitto i vilken Forststyrelsen yrkade ersättning för skador man anser sig ha åsamkats med anledning av överträdelserna av konkurrenslagen. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 160 MEUR och andrahandsyrkandet mot Stora Enso till cirka 85 MEUR. Därtill har finska kommuner och privata skogsägare inlett liknande rättsprocesser. Det totala ersättningskravet mot samtliga svaranden uppgår till cirka 45 MEUR och andrahandsyrkandet riktat enbart mot Stora Enso till cirka 10 MEUR. Stora Enso tillbakavisar

11 11(27) påståendet att Forststyrelsen och de övriga kärandena skulle ha lidit någon som helst skada och kommer att bygga ett starkt försvar. I mars 2014 avvisade Helsingfors tingsrätt 13 yrkanden av privata skogsägare eftersom målen redan var preskriberade. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa mål. Kemijärvi massabruk i Finland stängdes permanent I december 2011 meddelade förvaltningsdomstolen i Vasa sitt beslut angående miljötillståndet i samband med nedläggningen av bruket. I domen ingick skyldighet att avlägsna merparten av slammet från botten av avfallsdammen. Efter ett överklagande av Stora Enso meddelade Högsta förvaltningsdomstolen i Finland i augusti 2013 sitt domslut angående miljötillståndet för avfallsdammen i samband med nedläggningen av Kemijärvi massabruk. Domstolen beordrade Stora Enso att avlägsna merparten av slammet och återförvisade målet till Regionförvaltningsverket och beordrade Stora Enso att före utgången av 2014 presentera en ny handlingsplan för att avlägsna merparten av slammet från dammen vid bruksområdet i Kemijärvi. Verket ålades också att betänka och utvärdera Stora Ensos kostnader i förhållande till de miljömässiga fördelarna i fall att verket senare skulle beordra Stora Enso att avlägsna slammet. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med detta mål. Aktiekapital Under kvartalet infördes konverteringen av A-aktier till R-aktier i det finländska handelsregistret den 15 januari Per 31 mars 2014 fanns A-aktier och R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget innehade 0 A-aktier och 0 R-aktier. Det här börsmeddelandet har upprättats på finska, engelska och svenska. I händelse av variationer i innehållet mellan versionerna äger den engelska versionen företräde. Denna rapport är ej reviderad. Helsingfors, den 23 april 2014 Styrelsen

12 12(27) DELÅRSRAPPORT Redovisningsprinciper Denna oreviderade delårsrapport har upprättats i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och med redovisningsprinciperna såsom de återges i koncernens bokslut Effekten från ändringar i IFRS 11, Samarbetsarrangemang Stora Enso har antagit de nya standarderna IFRS 10, Koncernredovisning, IFRS 11, Samarbetsarrangemang och IFRS 12, Upplysningar om andelar i andra företag, från och med den 1 januari IFRS 10, Koncernredovisning, fastställer principer för upprättande och presentation av koncernredovisning när ett företag kontrollerar ett eller flera andra företag. Standarden tillhandahåller ytterligare vägledning kring fastställandet av huruvida kontroll av en enhet föreligger, särskilt i svårbedömda fall. IFRS 11, Samarbetsarrangemang, introducerar grundläggande principer för att avgöra vilken typ av samarbetsarrangemang parten ifråga verkar i genom att göra en bedömning av dess rättigheter och skyldigheter och att redogöra för sådana rättigheter och skyldigheter i enlighet med vilken typ av samarbetsarrangemang det är frågan om. IFRS 12, Upplysningar om andelar i andra företag, omfattar upplysningskrav som gör det möjligt för användare av finansiella rapporter att både bedöma karaktären av och de risker som associeras med intressen i andra företag samt effekterna av sådana intressen på företagets finansiella ställning, resultat och kassaflöde. Förändringarna har en inverkan på rapporteringen av Montes del Plata och Veracel som nu behandlas som gemensamma verksamheter. Därmed konsolideras Stora Ensos ägarandel på 50 % proportionerligt i enlighet med post för post-principen. Montes del Plata styrs gemensamt med dess partner Arauco och Veracel styrs gemensamt med dess partner Fibria. Stora Ensos tolkning är att avtalsarrangemangen i båda dessa gemensamma verksamheter ger parterna rättigheter till och skyldigheter för den årliga produktionen från verksamheten ifråga och i all väsentlighet de ekonomiska fördelarna av de gemensamma verksamheterna. Tidigare konsoliderades de två enheterna enligt kapitalandelsmetoden. Den proportionerliga post för post-konsolideringen av Stora Ensos andel på 50 % av Montes del Plata och Veracel har ingen inverkan på tidigare redovisade operativa rörelseresultat, nettoresultat, eget kapital eller resultat per aktie. Den proportionerliga post för post-konsolideringen har en inverkan på alla finansiella rapporter i koncernredovisningen. Effekterna sammanfattas som följer: Ökning av operativ EBITDA Ökning av materiella anläggningstillgångar, biologiska tillgångar och nettoskuld Minskning av investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Ökning av investeringar i anläggningar och minskning av kapitaltillskott till investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Historiska siffror har omräknats enligt den nya standarden IFRS 11 och redovisas i respektive tabell. De omräknade jämförelsetalen presenterades i sin helhet i ett börsmeddelande den 19 mars Koncernen har även ändrat presentationen av sin kassaflödesanalys för att bättre avspegla de bakomliggande kassaflödena. Effekterna av omräkningen enligt IFRS 11 sammanfattas i tabellen nedan.

13 13(27) Omräknat Förändring Enligt tidigare rapportering MEUR Nettoomsättning Operativ EBITDA Operativt rörelseresultat Rörelseresultat (IFRS) Periodens nettoresultat Investeringar Avskrivningar och nedskrivningar exkl. engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 6,5 6,9-0,6-0,4 7,1 7,3 Avkastning på eget kapital (ROE), % -1,3 8, ,3 8,3 Skuldsättningsgrad 0,61 0,58 0,14 0,10 0,47 0,48 Nettoskuld/operativ EBITDA senaste tolv månader 2,9 2,9 0,6 0,4 2,3 2,5 Soliditet, % 39,2 41,0-2,1-1,8 41,3 42,8 Kapitalstruktur Operativa anläggningstillgångar Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Operativt rörelsekapital, netto Långfristiga icke räntebärande poster, netto Operativt kapital, totalt Nettoskatteskuld Sysselsatt kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Räntebärande nettoskuld Finansiering totalt Andra standardändringar som trädde i kraft den 1 januari 2014: IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, har omarbetats och konsolideringskriterier som tidigare framgick av IAS 27, Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, har omarbetats och i stället inkluderats i IFRS 10, Koncernredovisning. IAS 28, Innehav i intresseföretag och joint ventures, ersätter tidigare IAS 28, Innehav i intresseföretag, och innehåller vissa ändringar av standarden som en direkt effekt av den nya standarden IFRS 11, Samarbetsarrangemang. IAS 36, Nedskrivningar. Ändringen förtydligar upplysningskraven om återvinningsvärdet för icke finansiella tillgångar. Förtydligandet kan ha en begränsad inverkan på Stora Ensos rapportering. IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Ändringen förtydligar att det inte finns behov av att upphöra med säkringsredovisning om ett säkringsderivat förnyats, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. Ändringen saknar betydelse för koncernen. Alla siffror i denna delårsrapport har avrundats till närmaste miljontal om inget annat anges.

14 14(27) Koncernens resultaträkning i sammandrag* MEUR Q1/14 Q1/13 Q4/ Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Frakter och försäljningsprovisioner Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens nettoresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie (EPS) Resultat per aktie, EUR 0,13-0,02-0,18-0,07 Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 0,13-0,02-0,18-0,07 * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12.

15 15(27) Koncernens rapport över totalresultat* MEUR Q1/14 Q1/13 Q4/ Periodens nettoresultat Övrigt totalresultat Poster som inte omklassificeras till resultatet Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda planer Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte omklassificeras Inkomstskatt hänförlig till poster som inte omklassificeras Poster som kan omklassificeras till resultatet Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som kan omklassificeras Omräkningsdifferenser hänförliga till nettoinvesteringar i utlandsverksamhet (CTA) Omräkningsdifferenser hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande Säkring av nettoinvesteringar Valuta- och råvarusäkringar Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Inkomstskatt hänförlig till poster som kan omklassificeras Totalresultat Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. CTA = Ackumulerad omräkningsjustering.

16 16(27) Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag* MEUR Q1/14 Q1/13 Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Säkringsresultat från övrigt totalresultat 2-1 Justering för ej kassaflödespåverkande poster Förändring i rörelsekapital Kassaflöde genererat från den löpande verksamheten Betalt finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av andelar som redovisats enligt kapitalandelsmetoden 61 - Intäkter från försäljning av anläggningstillgångar 6 18 Investeringar i anläggningar Förändring i lånefordringar, netto 34 2 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga låneskulder, betalningar Förändring i kortfristiga låneskulder Intäkter från avyttring av innehav i dotterbolag 5 - Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - -7 Återköp av egna aktier** -4 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettoförändring av kassa- och banktillgodohavanden Omräkningsdifferens 4 3 Kassa- och banktillgodohavanden vid periodens början Kassa- och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto Kassa- och banktillgodohavanden vid periodens slut Checkräkningskrediter vid periodens slut -2-1 Kassa- och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. ** Egna aktier förvärvade för koncernens aktieincitamentsprogram. I slutet av mars 2014 innehade koncernen inga egna aktier. Materiella anläggningstillgångar, goodwill samt biologiska tillgångar och övriga immateriella anläggningstillgångar MEUR Q1/14 Q1/ Bokfört värde 1 januari Förvärv av dotterbolag Tillägg, materiella och immateriella tillgångar Tillägg, biologiska tillgångar Avyttringar Avyttring av dotterbolag Avskrivningar och nedskrivningar Värdering av biologiska tillgångar Omräkningsdifferens och övrigt Totalt i balansräkningen

17 17(27) Låneskulder MEUR Obligationslån Lån från kreditinstitut Finansiella leasingskulder Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder inklusive kortfristig del Kortfristiga låneskulder Räntekostnader Derivatskulder Checkräkningskrediter Räntebärande nettoskuld, totalt MEUR Q1/ Q1/13 Bokfört värde 1 januari Erhållna likvider från nya långfristiga lån Återbetalning av långfristiga skulder Förändring i kortfristiga lån och räntekostnader Förändring i derivata finansiella skulder Omräkningsdifferenser och övrigt Räntebärande nettoskuld, totalt

18 18(27) Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag* MEUR Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella tillgångar O Biologiska tillgångar O Utsläppsrätter O Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O Tillgängligt för försäljning: räntebärande R Tillgängligt för försäljning: operativa O Långfristiga lånefordringar R Uppskjutna skattefordringar S Övriga långfristiga tillgångar O Omsättningstillgångar Varulager O Skattefordringar S Rörelsefordringar O Räntebärande fordringar R Kassa- och banktillgodohavanden R Tillgångar, totalt Eget kapital och skulder Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital, totalt Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O Övriga avsättningar O Uppskjutna skatteskulder S Långfristiga låneskulder R Övriga långfristiga rörelseskulder O Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga låneskulder R Räntebärande skulder R Rörelseskulder O Skatteskulder S Skulder, totalt Eget kapital och skulder, totalt * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Poster med beteckningen O ingår i operativt kapital. Poster med beteckningen R ingår i räntebärande nettoskuld. Poster med beteckningen S ingår i skatteskulder.

19 19(27) Rapport över förändring i eget kapital* CTA = Ackumulerad omräkningsjustering. OCI = Övrigt totalresultat. MEUR Aktiekapital Överkurs- & reservfond Fond för fritt eget kapital Egna aktier Värdeökning av successiva förvärv Verkligt värde-reserv Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Valutariskoch råvarusäkring OCI i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden CTA och säkring av nettoinvesteringar Balanserade vinstmedel Hänförligt till moderbolagets aktieägare Balans 31 december Periodens resultat OCI före skatt Inkomstskatt hänförlig till komponenter i OCI Totalresultat Utdelning Aktiebaserade ersättningar Balans 31 mars Periodens resultat OCI före skatt Inkomstskatt hänförlig till komponenter i OCI Totalresultat Utdelning Avyttringar Aktiebaserade ersättningar Transaktion av innehav utan bestämmande inflytande i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Ogiltigförklaring av egna aktier Balans 31 december Periodens resultat OCI före skatt Inkomstskatt hänförlig till komponenter i OCI Totalresultat Avyttringar Återköp av egna aktier Aktiebaserade ersättningar Balans 31 mars * Uppgifter för jämförelseperioder har omräknats. För mer information, se Redovisningsprinciper på sidan 12. Innehav utan bestämmande inflytande Totalt

20 20(27) Ansvarsförbindelser MEUR För egen räkning Inteckningar För investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Borgensförbindelser För andras räkning Borgensförbindelser Övriga åtaganden, egna Operationell leasing, inom 12 månader Operationell leasing, efter 12 månader Övriga ansvarsförbindelser Totalt Inteckningar Borgensförbindelser Operationell leasing Övriga ansvarsförbindelser Totalt Investeringsåtaganden Koncernens direkta investeringsåtaganden, exklusive förvärv, uppgick till 237 MEUR (att jämföra med 244 MEUR per 31 mars 2013 och 142 MEUR per 31 december 2013). Dessa inkluderar koncernens andel av direkta investeringsåtaganden i gemensamma verksamheter. Omsättning per segment MEUR Q1/ Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Printing and Reading Biomaterials Building and Living Renewable Packaging Övriga Segmentintern försäljning Totalt Operativt rörelseresultat per segment MEUR Q1/ Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13 Printing and Reading Biomaterials Building and Living Renewable Packaging Övriga Operativt rörelseresultat Värdering till verkligt värde och icke operativa poster* Engångsposter Rörelseresultat (IFRS) Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt Nettoresultat * I värdering till verkligt värde och icke operativa poster ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid samt värdering av biologiska tillgångar och koncernens andel av skatter och finansnetto i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.