ti II. anträ et. landstinget DALARNA. Skol nämnden Kaffe Information samt lunch Behandling av ärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-05-06. ti II. anträ et. landstinget DALARNA. Skol nämnden. 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden"

Transkript

1 landstinget Skol nämnden LI ti II sa anträ et Tid: Plats: Kaffe Information samt lunch Behandling av ärenden Malungs folkhögskola Thoroifsvägen 44 Malung

2 LANDSTINGET Skol nämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Plats: Malungs folkhögskola Thoroifsvägen 44, Malung Tid: Måndag 6 maj Kaffe i cafeterian Information Malungs folkhögskola Lunch på egen bekostnad Behandling av ärenden Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Protokollsjustering 3. Information om Malungs folkhögskola 4. Bidrag till studieförbunden Riktlinjer till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna 6. Reviderade riktlinjer för landstingets stöd till folkrörelser och andra organisationer 7. Investering vid Mora och Fornby folkhögskolor 8. Gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar 9. Anmälningsärenden 10. Anmälan av beslut på delegation 11. Information Det är viktigt att nämnden är beslutsför. De ledamöter, som inte kan närvara, måste anmäla detta omgående så att ersättare kan kallas in. Anmälan ska ske till Margaretha Sandell, tel eller med e-post Itdalarna.se

3 I Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning Godkännande av föreliggande dagordning.

4 Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Protokollsjustering Skolnämnden beslutar a t t utse att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

5 I Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Information om Malungs folkhögskola Eva Avgerinou, rektor vid Malungs folkhögskola medverkar och lämnar information om verksamheten. Skolnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet.

6 Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Bidrag till studieförbunden 2010 Dnr LD1 0/00111, LD1 0/00571, LD10/00398, LD10/00516, LD10/00439, LD1 0/00441, LD10/00470, LD10/00377, LD10/00438, LD10/00435 Handläggare: Claes Nilsson Skolnämnden beslutar a t t fördela kr i grundbidrag 2010 enligt folkrörelserådets förslag samt a t t fördela kr i utvecklingsbidrag 2010 enligt folkrörelserådets förslag. 9 studieförbund har ansökt om bidrag för Disponibelt belopp att fördela för 2010 är kr. Grundbidrag för 2010 Statistik över studieförbundens verksamhet 2009, som har hämtats från SCB:s hemsida, utgör beräkningsgrund för grundbidraget Beräkningen som ger kr i grundbidrag baseras på fördelningen av folkrörelserådets budget för Folkrörelserådet beslutar föreslå Skolnämnden besluta a t t fördela kr i grundbidrag till studieförbunden 2010 enligt bilaga. Bilaga (1) Utveckl i ngsbidrag Studieförbunden har ansökt om sammanlagt kr i utvecklingsbidrag för Tillgängligt belopp att fördela är enligt folkrörelserådets beslut kr. Folkrörelserådet beslutar föreslå Skolnämnden besluta a t t fördela kr i utvecklingsbidrag enligt bilaga. Bilaga (2-4)

7 I Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Riktlinjertill rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Dnr LD10/01122 Handläggare: Claes Nilsson Skolnämnden beslutar a t t upphäva tidigare riktlinjer enligt SN , a t t fastställa riktlinjerna för fördelning av bidrag till folkhögskolor utanför Landstingets huvudmannaskap samt a t t riktlinjerna ska gälla fr o m 2011 års fördelning av bidrag. Bilaga (6-6) Skolnämnden har uppdragit till kansliet att se över och föreslå riktlinjer för fördelning av bidraget till länets fyra rörelseägda folkhögskolor. Skolnämnden har att bl a besluta om bidragsnivå m m till extern folkhögskoleverksamhet inom och utom länet. Beslut fattas normalt i samband med budgetfördelningen. För 2010 gäller följande: Skolnämnden följer SKL:s rekommendation för interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför det egna området, d v s länet/regionen. I övrigt gäller ömsesidighet, till folkhögskolor i landsting som inte följer SKL:s rekommendation, ger skolnämnden interkommunal ersättning enligt det mottagande landstingets bestämmelser. Bidrag avseende distansstudier ges endast för den tid den studerande finns i fysiskt möte på anordnarskolan. I dag fördelas bidraget till de rörelseägda folkhögskolorna i Dalarnas län enligt följande princip: Bidraget baseras på antalet deltagarveckor för studerande som är folkbokförda inom Dalarna. Kurserna ska omfatta minst 16 veckor. Avstämningsdatum är den 10 november året före bidragsåret. Bidraget fördelas i samband med skolnämndens fördelning av landstingsbudget för nästkommande år. De rörelseägda folkhögskolorna ska inför denna fördelning, dock senast den 16 november, rapportera antalet registrerade studerande i den aktuella kategorin. Bidraget utbetalas efter rekvisition från respektive folkhögskola.

8 LANDSTINGET SKOLNÄMNDEN (12) Skolans revisorer ska i samband med skolans årsredovisning granska och styrka riktigheten i de uppgifter som lämnats till landstinget. Dessa riktlinjer antogs Under ett dialogmöte med de rörelseägda folkhögskolorna i Dalarna i december 2009 framkom önskemål om förenklade principer som också skulle medföra ökad förutsägbarhet i skolornas budgetarbete. I anledning av detta gavs direktiv till skolnämndens kansli att revidera riktlinjerna och så långt möjligt tillmötesgå skolornas önskemål. För fördelning av landstingsbidraget till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna föreslås följande riktlinjer att gälla fr o m 2011 års bidrag. Den totala bidragsramen till länets rörelseägda folkhögskolor samt villkoren för interkommunal ersättning till skolor utanför länet beslutas vid nämndens fördelning av landstingsbudgeten för kommande år. Det årliga bidraget till länets rörelseägda folkhögskolor fördelas sedan proportionellt utifrån respektive skolas statsbidragsberättigade deltagarveckor, genomförda i Dalarna året före bidragsåret. Kontroll av antalet rapporterade deltagarveckor sker mot SCB:s statistik. Härefter utbetalas bidraget efter rekvisition från skolan av landstinget.

9 Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Reviderade riktlinjer för landstingets stöd till folkrörelser och andra organisationer Dnr LD1 0/01126 Handläggare: Claes Nilsson Skolnämnden beslutar a t t fastställa riktlinjerna för bidrag till organisationerna samt a t t riktlinjerna ska gälla för bidrag fr o m Skolnämnden har vid sitt möte den 16 december 2009 uppdragit tiw skolchefen att senast i maj 2010 lämna förslag till reviderade riktlinjer för folkrörelser att gälla från Föreslås att skolnämnden fastställer de nya riktlinjerna och att de ska gälla för bidrag fr o m Bilaga (7-11)

10 I Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Investering vid Mora och Fornby folkhögskolor Dnr LD09/02787 Handläggare: Anna Skogberg Skolnämnden beslutar a t t ur investeringsramen för 2010 tilldela Mora folkhögskola kr. a t t ur investeringsramen för 2010 tilldela Fornby folkhögskola kr Skolnämnden fördelade i december 2009 ( 78) budgeten för Av beslutet framgår att nämnden tilldelade totalt 3,2 miljoner kr av beviljade 3,8 miljoner kronor och att senare inkomna önskemål skulle fördelas efter behovsprövning. Till Malungs folkhögskola fördelades i februari 2010 ( 9) kr för anskaffning av nytt möblemang i några klassrum. Mora folkhögskola ansöker om investeringsutrymme om kr för Dels önskar skolan köpa in nedkylningsskåp med kylmaskin samt serveringsdiskar till köket för att möta kraven på hantering och omhändertagande av luncher och sallader motsvarande kr. Dels önskar skolan investera i nya möbler med mera i samband med renoveringen avelevinternaten vid skolan. Fornby folkhögskola önskar investera i elektroniskt nyckelsystem om kr. Det nya systemet innebär att skolan slipper en hel del nyckelhantering och att problemet med borttappade nycklar försvinner. Det blir enklare för konferensgäster och tillgängligheten kan öka till t ex datasalen för studerande. Förhandling enligt 11 MBA äger rum

11 I Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar Dnr LD1 0/01215 Handläggare: Margareta Dalberg Handlingar utskickas senare Förhandling enligt 11 MBA äger rum

12 I Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Anmälningsärenden Skolnämnden beslutar a t t anteckna anmälan till protokollet. Anmäles följande: Folkrörelserådets protokoll , ; 11-30; samt ; 03-1 O. Från landstingets revisorer - Granskning av bokslut 2009 Från landstingsfullmäktige Ändrat huvudmannaskap för vissa utbildningar vid Musikkonservato riet. LD09/03233

13 I Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum Anmälan av beslut på delegation Skolnämnden beslutar a t t anteckna det anmälda delegationsbeslutet till protokollet. Av chefen för skolförvaltningen fattade beslut enl SN 14/08 P avskrivning av kundfordringar vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen LD10/00066 Bilaga (12)

14 Landstinget SKOLNÄMNDEN BEREDNINGSMEMORIAL Sam manträdesdatum Information Skolnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. - ekonomisk redovisning Bilaga (13-14) bolagiseringen uppsagt avtal endagsförrättning Musikkonservatoriet - nuläge Folkbildningsrådets uppföljningsbesök Fornby Folkrörelseforum 2010 Nedläggning tågstation i Malung Mora folkhögskolas elevförbunds 1 OO-års jubileum

15 - LANDSTINGET Folkrörelserådet Beräkning grundbidrag 2010 (baserat på 2009 års studietimmar, 70% av totala bidraget) Studieförbund Studietimmar 2008 Procent Studietimmar 2009 Procent ABF ,61% ,19% Bilda ,99% ,35% FU ,74% ,04% IBN Rushd ,10% ,49% MBSK ,18% ,83% NBV ,47% ,15% Sensus ,02% ,07% SFR ,11% ,36% SV ,79% ,53% um~ ~- _ 3630~ 100,00% ,00% -- Förslag 2010 Beslut ~-- - Anm Anm. Bidraget tilllbn RUSH D innehålles till dess erforderlig rapportering av 2009 års verksamhet kommit rådet till handa. Detta skall ha skett senast den 1 juni Redovisar studieförbundet ej på tillfredsställande sätt fördelas medlen på övriga studieförbund. -.:: Grundbidrag 2010

16 LANDSTINGET Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag 2010 UTVECKLINGSPROJEKT 2010 Pedagogiskt utvecklingsarbete Organisations- och verksamhetsutveckling Främjandearbete Summa ABF Studieförbund Sökt belopp Förslag ABF Anm. Regional spridning - stöd till glesbygdsarb Folkhälsoarbete (barn t. missbrukare) Folkhälsoarbete (personer på servicehus m.m.) Mångfald o kulturell förståelse Summa Bilda Invandrare/nysvenskar Mötesplats CTH Ungdom och kultur i Siljansnäs Summa Folkuniversitetet -_... _- - - Bilda Folkuniversitetet Prio

17 LANDSTINGET Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag UTVECKLINGSPROJEKT 2010 IStudieföi1JUrld [SOid belopp IFörslag-] ~Al'lm--:- --I Studiefrämjandet Miljödiplomerinq för föreninqar Pedaqogisk utveckling av Seaside-festivalen Utbytesprojekt England Teaterfolkets resa till Åland Utveckling av handikappverksamhet i Norra Dalarna Prio 1 Grottan-lera på händerna... kommunikation Handikappverksamhet Liljan Prio 1 Invandrarverksamhet Falun-Ludvika Socialt företagande Utbildninq ledare för terapi-och besökshundar Summa Studiefrämjandet Vuxenskolan Hållbar utveckling Prio 3 Lokal kraft Personer med funktionshinder Prio 2 Ungdomars entreprenörskap Prio 1 Summa Summa Vuxenskolan ansökan NBV Vill inte gå hem Prio 1 Språkprojekt Möt Gävleborg Summa NBV ~-- Medborgarskolan Verksamhet för psykiskt funktionshindrade Dalarnas jobbradio-ungdomsarbetslöshet Prio 1 Summa Medborgarskolan

18 LANDSTINGET Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag 2010 I UTVECKLINGSPROJEKt 2010" -_... _- --IStudleförtiUnc:l JS kt belopp IFöl'slag- J- ynm-.----l SENSUS AmninQshiälp-månQfald-inteQration-livsfråQor Multireligiösa guider-mångfald-integration-funktneds Prio 1 Familjeverkstan-mångfald-folkhälsa Makalösa föräldrar Titta inåt-hämta in-komma ut-iångtidssjukskr Tjejer på scenerna Summa Sensus IBN Rushd Öppen verksamhet-intro islam o arabiska Ledarutbildning 18 cirkelledare StvrelseutbildninQ Religionsdialog Villkor att dokumentat ion Kvinnan i Islam, seminarieserie tör 2009 års verksamh et Miljö i Islam inkommer senast 1/6 Summa IBN Rushd Totalt sökt belopp samtliga Tillgängligt belopp

19 landstinget Skolnämnden Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Gäller fr o m Beslutade av landstinget Dalarnas skolnämnd , xxxx Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna, Skolnämnden Box 712, Falun Telefon , För aktuell information, se

20 Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Skolnämnden har att bl a besluta om bidragsnivå m m till extern folkhögskoleverksamhet inom och utom länet. Beslut fattas normalt i samband med budgetfördelningen. Den totala bidragsramen till länets rörelseägda folkhögskolor samt villkoren för interkommunal ersättning till skolor utanför länet beslutas vid nämndens fördelning av landstingsbudgeten för kommande år. Folkhögskolor inom länet Det årliga bidraget till länets rörelseägda folkhögskolor fördelas.. proportionellt utifrån respektive skolas statsbidragsberättigade deltagarveckor, genomförda i Dalarna året före bidragsåret. Kontroll av antalet rapporterade deltagarveckor sker mot SCB:s statistik. Härefter utbetalas bidraget av landstinget efter rekvisition från skolan.

21 Landstinget Skolnämnden Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till folkrörelseorganisationer och /vissa andra organisationer i DalaniaJ J o / / { Kommentar [enl]: -Nytt 2010 l Gäller fr o m ~011tQ1 ~9J _ / / { Kommentar [en2]: Beslutad av skolnämnden , xxxxxxxxxxxxxxxxx Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna, Folkrörelserådet, Box 712, Falun Telefon , För aktuell information, se

22 Bakgrund Dalarna har en stark tradition och historia av ett mångsidigt folkrörelse- och organisation~ii\li. J~elJ ic!~~ila_ ~~kt<?rl'l De'lr ~10! _b_ejycl~i?~ }g[ - - invånarnas folkhälsa och livskvalitet. Att människor kan förenas och arbeta i frivilliga organisationer för sina värden eller intressen är en betydelsefull faktor för ett vitalt och [attra.ktiv( QaLar!le'l~ - Ett engagerat organisationsliv stimulerar tillväxt inte minst inom tjänstesektorn och besöksnäringen. Dalarnas attraktivitet för såväl boende som turism [öka.~~ _- Invånarnas engagemang i lokalsamhället spelar stor roll, inte endast för en väl fungerande demokrati utan också för att sociala normer skapas och efterlevs. Kommentar [en3]: Äl1dnif: "folkrörelseiiv" till "folkrörelseoch organisationsliv" K(jmmentar [cm]: Åsa F: ta bort stabilt,lägg till "attraktivt" Kommentar[ ens]:. Åsa F: tillagt: " Ett engagerat.... Syfte Landstinget [Dalarn~YiIL f"ll_e_d_ ~t9.9~!!iu f(:)l!<r~r~ls_e!na~ 92D - {Kommentac~,[c:il6]:Bcirttaget:s l organisationernas distriktsorganisationer stödja utvecklingen av.... e... O.liDglsk~L ge:lf"ll_o_kr~tl~ka.1 _S92LaI~ 92D _ QQi!lLo_n~pLlg~!lgE:l_kr~f!~r_ i _- - I 'id lånet ~!~c!~t_s_k.a_ ~i9r~!iu.a!tjr~'!11~ 9<?9 J<?Lkl1.?!~~ 1?1.a_n9_D?La!!l~~ invånare och en hållbar utveckling av länet. " Folkrörelserna, liksom de övriga [Qrganisationerl1~,_l!ttQrrl'l~rJri!tslna mål och sin verksamhet. ' Förutsättningar Landstinget Dalarna vill med ~lgclet L e främja organisationslivets mångfald i hela länet genom att stimulera till såväl lokal som regional verksamhet, e stimulera nya ideer och verksamhetsformer, som avser att öka organisationernas och folkrörelsernas medlemsaktiviteter, främst då för barn och ungdomar, e stimulera till positiva fritidsmiljöer och därmed motverka utslagning, missbruk och ensamhet,.. stimulera ~ngag~mangl fp!!1j~1j9f.a!c! <?9b _ku!t!:lr~il tö!~1å~!~el- - e stimulera ledarrekrytering och -utbildning, e fördjupa dialogen mellan distriktsorganisationer och landstingets folkrörelseråd. Komlt:ler:ita~[c:117J:.Ändrat: "stödet till folkrörelsernas distriktsorgailisati()ner" till. "stödet tillfolkrörelsen\as och. Den här beskrivna bidragsformen omfattar ungdomsorganisationer, organisationer med generationsövergripande verksamhet och vuxenorganisationer. För politiska ungdomsorganisationer finns, utöver kraven nedan, särskilda riktlinjer.

23 Grundläggande krav För att kunna söka landstingsbidrag som folkrörelseorganisation ska distriktsorganisationen - bedriva verksamhet i Dalarnas län - vara verksam i minst tre (3) av länets kommuner - vara demokratiskt uppbyggd, med en öppen profil, jämlikt och ett icke rasistiskt synsätt. Bidrag kan även beviljas organisation som inte uppfyller kravet på verksamhetens kommunvisa pmfattningl, 11l~n. ~()rn_ ~~cjrl",~r_~n länsomfattande verksamhet som kan anses vara i linje med landstingets ImålsättningLoc_h E!~ cj~m9l<rc!tl~kt _upppygggl rn ed_ ~t"1 öppen profil och ett icke rasistiskt synsätt.. - ~ommentar.[cn121: Tillagt: "kohununvisa" - Kommentar [ci113j: Tillagt: "som kan anses. vara iiiitje med landstmgets målsättning" Om en ungdomsorganisation är kopplad till en vuxenorganisation måste anledningen till att det finns en särskild ungdomsorganisation vara reell. Det måste finnas en separerad barn- och ungdomsverksamhet. Denna får inte enbart utgöras av tävlingsverksamhet. I ungdomsorganisationer måste ungdomar ha ett reellt såväl som formellt inflytande. Medlem ska vara röstberättigad. Stödform Stöd kan sökas till organisationsbidrag, d v s ett årligt ekonomiskt bidrag till den verksamhet som bedrivs på distriktsnivå. Bidraget får endast användas till verksamhet utan kommersiellt syfte. Om distriktsorganisationen är verksam i flera län, ska den verksamhet som bedrivs i Dalarna kunna särredovisas. Avgränsningar K()mnte~tar.[cn141: Börtt~!lcet. ID )n.nål ~isjrc!g~gj,!nil1g_ ~rnf(~ttc!rjt"1te_ ~l!i!l!r9rgc!l}i~9-~()t"1e~../ / / / :';skolnljjmldens". handikapporganisationer eller liknande organisatione~,t f~e!.9.o!5~_ro- _- >"K"'()"'~~II1"'"e';;'nt~i1r';;'. [=cn';= ~';;'5]"'f""Bo-rtt-'a=:=ge==<t organisationsbidrag till sådana organisationer behandlas av :"~omkatiansesh.aen. stödfunktion.tillhälso~ och Landstingets kulturnämnd eller av Landstingsstyrelsen. sjukväfden.~'. Ansökan om landstingsstöd Den ansökan en organisation lämnar ska avse kommande kalenderår. Rådet beslutar och meddelar organisationerna när ansökan senast ska lämnas. Information lämnas även på landstingets hemsida Följande handlingar ska bifogas ansökan: 8 Verksamhetsplan för det år som ansökan gäller (behöver inte vara antagen av årsmöte).

24 Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. Verksamhetsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. Underlag för [organisationsbidragl~ l?asfajjci.o.rn. - - organisationen. Kommentar [en16]: Borttaget. "föreningsbidrag" tillagt: "organisationsbidrag" Ny sökande Om en organisation, som tidigare inte fått organisationsbidrag, ansöker om bidrag kommer Folkrörelserådet först att pröva om organisationen är berättigad till bidrag från landstinget och därmed ska kallas till dialog. Organisationen kan då behöva lämna ytterligare handlingar som visar att den uppfyller grundkraven. Arbetssätt Landstinget Dalarnas Folkrörelseråd bereder och lämnar ett samlat förslag till Skol nämnden för beslut. När organisationen har lämnat in sin ansökan inleds en dialog som efter beslut i Skol nämnden resulterar i en överenskommelse eller ett avslag. Organisationen redovisar vad man vill bedriva för verksamhet på distriktsnivå. Dialogen ska fokusera på kvalitetsaspekter i organisationens och folkrörelserådets verksamhet. Genom sin fördjupade kunskap om organisationens verksamhet kan folkrörelserådets företrädare skapa större precision i utformningen av stödet. Efter avslutade dialoger redovisar och motiverar rådet vilka av prgånisationerriasud Citser ~9!'! ~ar1_k.o.rn.t!l? Jfr?9 l J9~ I?Lctr l9 KO_IlJ-_ - - mande år. Kommentar.[cnl1]:B(),ttaget : "folkröreiseorganisåti()nernas~: ti1lagt:"organisation~ltias" Överenskommelse Överenskommelse om [or9qnisationsst5>dls_k?_ c!q~l!ri}e?r1te! l pa c!~t - sätt som folkrörelse rådet bestämmer. Overenskommelse tecknas mellan folkrörelserådet och organisationen på ett år och upprättas i två exemplar. Av dokumentet framgår vilket stöd [organisationen!~! p~yili?st f'.y - dokumentet framgår också vilken verksamhet organisationen åtagit sig att bedriva för att få stödet. KommEmtar [cn18]:borttaget : "förepingsstöd" tillagt:. "orgarusationsstöd" Komml;!ntar[en191:B,orttaget : "föreningen" jillagt: ~Horganisation~n" Överenskommelsen följs upp vid nästkommande års dialog. Om det visar sig att organisationen inte kunnat genomföra den planerade verksamheten, kan en viss del av det beviljade stödet avräknas från kommande års stöd.

25 1 Bidraget utbetalas efter att Skolnämndens beslut vunnit laga kraft. Uppsökande verksamhet För att fördjupa sina kunskaper om olika organisationers verksamhet rc----'--'-,--,-"""--'--',---,---",, och lokala förutsättningar har rådet som ambition att varje år [bes<tls<j Kommentar [cn20]: Borttaget några organisationer. Vilka organisationer som ska besökas beslutas :"konunerrådetatt"tillagt:"l1ar rådet som ambition aw' av rådet. '-- ~----..I Folkrörelseforum Organisation som får bidrag bör medverka vid Landstingets Folkrörelseforum då sådant ~nordna~ Avsl~t lt1 Jll l g -- Folkrörelseforum är att sprida information om aktuella frågor samt att ge organisationerna möjlighet att delge varandra sina ideer och erfarenheter. Det är också en möjlighet för organisationerna att knyta kontakter för gemensamma projekt. Kommentar [cn21]:tillagt: "då sådant anordnas" Folkrörelserådet ska arbeta för att Folkrörelseforum ges ett innehåll som är anpassat till organisationernas önskemål. Förtroendevalda i landstingets verksamheter inbjuds att delta. Respektive nämnd svarar för den förtroendevaldes arvodes- och resekostnader. För organisationerna kan denna breddning av målgruppen för forum leda till en aktiv dialog mellan förtroendevalda och organisationsföreträdare och en gemensam syn på den sociala ekonomins betydelse för regional utveckling.

26 I landstinget SKOLNÄMNDEN INK ~~ir Q 5 DNA..If. Lt2 j Q.Q.9. flf:'!"", '" SKR... KOD",.".".,.,.",."" DELEGATIONS PROTOKOll Beslutsdatum Sida 1 (1) Vidaredelegering enligt 14/08 p 4.1 i Skolnämndens delegeringsbestämmelser Plats Delegat Sekreterare Landstingets huvudkontor Margareta Dalberg, vidaredelegerat enl LD07/00415 Margareta Olofsson Kopia exp 1. Älvdalens naturbruksgym n 2. Anslagstavlan 3. Margareta Olofsson 4. Reg/anm SN 5. Margaretha SandelI AVSKRIVNING AV KUNDFORDRINGAR Dnr LD Undertecknad beslutar att skriva av följande kundfordringar då Intrum justitia bedömd gäldenären som insolvent. Fakturanummer Belopp 2505 kr 2740 kr 3190 kr Justeras Avskrivningarna ska belasta kostnadsställe konto 7350 Q... ~.. Ewa Samuelsson BEVIS Delegerande organ Skolnämnden Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beslutsdatum Datum för anslags uppsättande ;'lo IO-Ol(~ O b Datum för anslags nedtagande ej O lo - O Y -:l 1- Förvaringsplats för protokollet Huvudkontoret Underskrift Kl1~ut-vt+'kt0 Margaretha SandelI ~d..-{{{

27 Skolnämnden Verksamhet Inom skolnämndens verksamhetsområde finns tre folkhögskolor, Fornby, Mora och Malung folkhögskolor, samt två gymnasieskolor, Naturbruksgymnasiet i Älvdalen och Musikkonservatoriet i Falun. Till verksamhetsområdet hör också bidragsgivning till folkrörelseorganisationer och studieförbund samt interkommunal ersättning till folkhögskolor. Samtliga folkhögskolor har tilldelats platser inom den s k ungdomsgarantin (UGA). Fornby har tilldelats sammanlagt 20 platser, Mora och Malung 15 platser vardera. Arbetsförmedlingen på respektive ort anvisar studerande till dessa kurser, vars huvudsakliga syfte är att motivera unga arbetslösa till vidare studier. Kurserna i Fornby och Mora har startat.. Kursen i Malung beräknas starta till hösten. Ännu har inget besked lämnats från Yrkeshögskolemyndigheten om Musikkonservatoriets eftergymnasiala utbildningar fr o m hösten Myndigheten ställer krav på att det av stadgarna för Musik i Dalarna ändras till att omfatta även utbildningsverksamhet för att stiftelsen ska kunna vara godkänd som huvudman för utbildningsformen kompletterande utbildning. Ärendet om stadgeändring ska behandlas av fullmäktige och först därefter kan en ansökan lämnas in till Kammarkollegiet. Handläggaren från Yrkeshögskolemyndigheten har i april besökt Musikkonservatoriet och klargjort vilka kompletteringar som behöver göras. Bolagiseringen av verksamheten fortgår och en VD ska rekryteras med beräknat tillträde den 1 oktober Dialogerna med länets studieförbund har nu slutförts av Folkrörelserådet. Ett förslag till fördelning lämnas till skolnämndens möte i maj. Ekonomi Resultaträkning (mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 28,0 110,3 110,3 111,6 Kostnader -43,8-166,5-166,5-167,3 Verksamhetens resultat -23,7-87,6-87,2-88,8-15,8-56,2-55,8-55,7 Landstingsbidrag 13,9 55,8 55,8 55,4 Över! Underskott -1,9-0,4 0,0-03 Årets investering -0,4-3,7-3,8-2,5 Utfallet för perioden är en blandning av att alla intäkter för perioden inte är uppbokade samt det årligen återkommande 3 faktum att semester- och uppehållslönerna tjänas in under våren för att tas ut under sommaren. Intäkterna har inte bokförts enligt samma kurva. Vid årets slut prognostiseras just nu ett underskott vid naturbruksgymnasiet i Älvdalen. Skolan arbetar för att reducera underskottet under året och återkommer med en utförligare rapport idelårsbokslutet. Nedanstående tabell redovisar utfall och prognos per basenhet. varav personalkostnader Verksamhetsområde (mkr) Resultat mars 2010 Prognos per mars Resultat 2009 Fornby fusk -0,3 O 0,5 Mora fusk 0,1 O -0,1 Malungs fusk 0,1 O O Musikkonservatoriet 0,1 O 0,4 Naturbruksgymnasiet i Älvdalen -1,1-0,4-1,8 Kansli och nämnd 0,1 O" 1,1 Ankomstregistrering -0,4 O O Folkrörelser och studieförbund --1,1 lkb 0,6 O -0,6 Summa -1,9-0,4-0,3 Musikkonservatoriet kan f n inte prognostiseras, eftersom besked ännu inte lämnats om den eftergymnasiala utbildningen med start from hösten Raden för ankomstregistrering innehåller fakturor som är ankomstregistrerade men ännu inte beslutsattesterade. Personal O Antal årsarbetare 193,41 195,58 194,64 Antal anställda Antal årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag En svag kontinuerlig personalminskning kan märkas mellan åren. Ack 2010 Ack 2009 Ack 2008 Arbetad tid timmar, alla varav timanställda varav mertid/övertid samtlig personal * Preliminära värden för innevarande år. Definitioner 0, Antal anställda definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning. Antal årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsätlningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna.

28 Arbetad tid. Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej. Arbetad tid under jour och beredskap för läkare samt mertid/övertid för samtlig personal är preliminära siffror för innevarande år. Alla rapporter har inte hunnit inregistreras när tabellens siffror hämtas. Helårsekvivalent. En helårsekvivalent är lika med 1700 arbetade timmar. Den arbetade tiden minskar i samma takt som antal anställda. Rapporteringen av övertid och timtid släpar efter inom förvaltningen varför en korrekt redovisning inte kan lämnas. Valda personalkostnader (mkr) Prognos Budget Resultat Löner exkl sociala avg -60,3-60,2-62,1 Margareta Dahlberg Förvaltningschef Skolförvaltningen