~~ BEVIS. cfl?q_ laes Nilsson. Landstinget DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Skolnämnden. Plats och tid Ordinarie ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~ BEVIS. cfl?q_ laes Nilsson. Landstinget DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Skolnämnden. Plats och tid Ordinarie ledamöter"

Transkript

1 Landstinget DALARNA Skolnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum Paragrafer Sida (10) Plats och tid Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Föredragande Sekreterare Övriga tjänstemän Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Malungs folkhögskola, Malung kl Gunnar Barke (S) Nils Gossas (MP) Birgitta Örjas (S) Seth Holmström (M) Björn Hammarskjöld (DSP) Per Morelius (S) för Anders RoselI (S) Marja Kilpiö (FP) för Arne Bogghed (C) Ola Olin (V) för Birgitta Örjas (S) Ola Olin (V) Eva Avgerinou 23 Franziska van Elten 23 Elena Dapelo 23 Margareta Dalberg Claes Nilsson Nils Gossas cfl?q_ laes Nilsson " n~rre ~ ~~ BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Skolnämnden Sammanträdesdatum Datum tör anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Landstingets huvudkontor A. Vvl'1Ah- ~~&te.4 Datum för anslags nedtagande 2 o tu '-{

2 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) INNEHÅLL: 21 Ny ledamot i Skolnämnden Godkännande av dagordning Protokollsjustering Information om Malungs folkhögskola Bidrag till studieförbunden 201 O Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Reviderade riktlinjer tör landstingets stöd till folkrörelser och andra organisationer 6 28 Investering vid Mora och Fornby folkhögskolor Gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar Anmälningsärenden Anmälan av beslut på delegation Avstängning av elev Information... 9 ~

3 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) 21 Ny ledamot i Skolnämnden Björn Hammarskjöld hälsas välkommen som ny ledamot i Skolnämnden efter Johnny Larsson. 22 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkännes med följande förändringar; A. Extra ärende - Avstängning av elev B. Vissa tillägg under "Information" samt ett tillägg under "Anmälan av beslut på delegation". 23 Protokollsjustering Skolnämnden beslutar a t t utse Nils Gossas att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet. 24 Information om Malungs folkhögskola Skolnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Franziska van Elten från Tyskland, Elena Dapelo från Italien samt Eva Avgerinou, rektor vid Malungs folkhögskola medverkar och lämnar information om verksamheten. 25 Bidrag till studieförbunden 2010 Dnr LD1 0/00111, LD1 0/00571, LD10/00398, LD10/00516, LD10/00439, LD1 0/00441, LD10/00470, LD10/00377, LD10/00438, LD10/00435 Skolnämnden beslutar a t t fördela kr i grundbidrag 2010 enligt folkrörelserådets förslag samt a t t fördela kr i utvecklingsbidrag 2010 enligt folkrörelserådets förslag. 9 studieförbund har ansökt om bidrag för Disponibelt belopp att fördela för 2010 är kr.

4 LANDSTINGET DALARNA Skol nämnden (10) Grundbidrag för 2010 Statistik över studieförbundens verksamhet 2009, som har hämtats från SCB:s hemsida, utgör beräkningsgrund för grundbidraget Beräkningen som ger kr i grundbidrag baseras på fördelningen av folkrörelserådets budget för Folkrörelserådet beslutar föreslå Skolnämnden besluta a t t fördela kr i grundbidrag till studieförbunden 2010 enligt bilaga. Bilaga A 24 Utvecklingsbidrag Studieförbunden har ansökt om sammanlagt kr i utvecklingsbidrag för Tillgängligt belopp att fördela är enligt folkrörelserådets beslut kr. Folkrörelserådet beslutar föreslå Skolnämnden besluta a t t fördela kr i utvecklingsbidrag enligt bilaga. Bilaga B Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Dm LD1 0/01122 Skolnämnden beslutar a t t upphäva tidigare riktlinjer enligt SN , a t t fastställa riktlinjerna för fördelning av bidrag till folkhögskolor utanför Landstingets huvudmannaskap samt a t t riktlinjerna ska gälla fr o m 2011 års fördelning av bidrag. Bilaga 25 Skolnämnden har uppdragit till kansliet att se över och föreslå riktlinjer för fördelning av bidraget till länets fyra rörelseägda folkhögskolor. Skolnämnden har att bl a besluta om bidragsnivå m m till extern folkhögskoleverksamhet inom och utom länet. Beslut fattas normalt i samband med budgetfördelningen.

5 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) För 2010 gäller följande: Skolnämnden följer SKL:s rekommendation för interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför det egna området, d v s länet/regionen. I övrigt gäller ömsesidighet, till folkhögskolor i landsting som inte följer SKL:s rekommendation, ger skolnämnden interkommunal ersättning enligt det mottagande landstingets bestämmelser. Bidrag avseende distansstudier ges endast för den tid den studerande finns i fysiskt möte på anordnarskolan. I dag fördelas bidraget till de rörelseägda folkhögskolorna i Dalarnas län enligt följande princip: Bidraget baseras på antalet deltagarveckor för studerande som är folkbokförda inom Dalarna. Kurserna ska omfatta minst 15 veckor. Avstämningsdatum är den 10 november året före bidragsåret. Bidraget fördelas i samband med skolnämndens fördelning av landstingsbudget för nästkommande år. De rörelseägda folkhögskolorna ska inför denna fördelning, dock senast den 15 november, rapportera antalet registrerade studerande i den aktuella kategorin. Bidraget utbetalas efter rekvisition från respektive folkhögskola. Skolans revisorer ska i samband med skolans årsredovisning granska och styrka riktigheten i de uppgifter som lämnats till landstinget. Dessa riktlinjer antogs Under ett dialogmöte med de rörelseägda folkhögskolorna i Dalarna i december 2009 framkom önskemål om förenklade principer som också skulle medföra ökad förutsägbarhet i skolornas budgetarbete. I anledning av detta gavs direktiv till skolnämndens kansli att revidera riktlinjerna och så långt möjligt tillmötesgå skolornas önskemål. För fördelning av landstingsbidraget till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna föreslås följande riktlinjer att gälla fr o m 2011 års bidrag. Den totala bidragsramen till länets rörelseägda folkhögskolor samt villkoren för interkommunal ersättning till skolor utanför länet beslutas vid nämndens fördelning av landstingsbudgeten för kommande år. Det årliga bidraget till länets rörelseägda folkhögskolor fördelas sedan proportionellt utifrån respektive skolas statsbidragsberättigade deltagarveckor, genomförda i Dalarna året före bidragsåret. Kontroll av antalet rapporterade deltagarveckor sker mot SCB:s statistik. Härefter utbetalas bidraget efter rekvisition från skolan av landstinget.

6 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) 27 Reviderade riktlinjer för landstingets stöd till folkrörelser och andra organisationer Dnr LD Skolnämnden beslutar a t t fastställa riktlinjerna för bidrag till organisationerna samt a t t riktlinjerna ska gälla för bidrag fr o m Skolnämnden har vid sitt möte den 15 december 2009 uppdragit till skolchefen att senast i maj 2010 lämna förslag till reviderade riktlinjer för folkrörelser att gälla från Föreslås att skolnämnden fastställer de nya riktlinjerna och att de ska gälla för bidrag fr o m Bilaga Investering vid Mora och Fornby folkhögskolor Dnr LD09/02787 Skol nämnden beslutar a t t ur investeringsramen för 2010 tilldela Mora folkhögskola kr. a t t ur investeringsramen för 2010 tilldela Fornby folkhögskola kr Skolnämnden fördelade i december 2009 ( 78) budgeten för Av beslutet framgår att nämnden tilldelade totalt 3,2 miljoner kr av beviljade 3,8 miljoner kronor och att senare inkomna önskemål skulle fördelas efter behovsprövning. Till Malungs folkhögskola fördelades i februari 2010 ( 9) kr för anskaffning av nytt möblemang i några klassrum. Mora folkhögskola ansöker om investeringsutrymme om kr för Dels önskar skolan köpa in nedkylningsskåp med kylmaskin samt serveringsdiskar till köket för att möta kraven på hantering och omhändertagande av luncher och sallader motsvarande kr. Dels önskar skolan investera kronor i nya möbler med mera i samband med renoveringen avelevinternaten vid skolan.

7 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) Fornby folkhögskola önskar investera i elektroniskt nyckelsystem om kr. Det nya systemet innebär att skolan slipper en hel del nyckelhantering och att problemet med borttappade nycklar försvinner. Det blir enklare för konferensgäster och tillgängligheten kan öka till t ex datasalen tör studerande. Förhandling enligt 11 MBA har ägt rum 29 april Berörda fackliga organisationer har inget att erinra mot förslaget. 29 Gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar Dnr LD1 0/01215 Skolnämnden beslutar a t t godkänna kvalitetsredovisningarna för 2008/2009. Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m m (SFS 1997:702) ska den som är huvudman för gymnasieutbildning upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Redovisningen är ett led i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Den ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen har uppfyllts samt en redogörelse för vilka åtgärder som man tänker vidta för att förbättra måluppfyllelsen. Kvalitetsredovisningar ska ha upprättats senast den 1 maj. Naturbruksgymnasiet Älvdalen och Musikkonservatoriet Falun har inkommit med redovisningar. Dessa har vidarebefordrats till skolverket. Bilaga 28 Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen elever som fullföljer sin utbildning är hög såväl vid Naturbruksgymnasiet som vid Musikkonservatoriet. Naturbruksgymnasiet har i analysen konstaterat att måluppfyllelsen är god för vissa ämnen, medan resultaten för Matematik A inte är tillfredsställande. Sjunkande resultat redovisas inom Engelska A och Naturkunskap A samt projektarbete. Inom dessa ämnen finns en förbättringspotential. Sammantaget avslutade 85 studerande vid Naturbruksgymnasiet sin utbildning, 80 med slutbetyg och fem med samlat betygsdokument. Vid Musikkonservatoriet avslutade 7 av 8 studerande sin utbildning inom tre år. En studerande fortsätter p g a sjukdom innevarande läsår. Andelen elever med högskolebehörighet har varierat över åren och Naturbruksprogrammets studerande ligger nu på samma nivå som genomsnittet för programmet, som är under riksnivån. Målet är att alla studerande med slutbetyg och högskolebehörighet och skolan behöver vända trenden i positiv riktning. Tämligen stora variationer i

8 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) högskolebehörighet finns mellan olika inriktningar inom Naturbruksprogrammet. För gymnasieeleverna vid Musikkonservatoriet hade alla studerande med slutbetyg allmän behörighet till högskolan. När det gäller betygspoäng i slutbetyg 2008/2009 så har Musikkonservatoriet studerande ett genomsnitt på 17,2. Den genomsnittliga betygspoängen är 12,9 vid Älvdalen, vilket är något under riksgenomsnittet för naturbruksprogrammet (13,7). Riksgenomsnittet för samtliga program har de senaste sju åren pendlat mellan på 14,0 och 14,1. Båda skolorna genomför elevenkäter för att fånga upp de studerandes uppfattningar. Naturbruksgymnasiet använder även verktyget BRUK i sitt arbete för att analysera bl a måluppfyllelsen. För naturbruksgymnasiet är det viktigt att utveckla processerna kring elevernas kunskapsutveckling och handledningen av studerande utifrån den individuella utvecklingsplanen. Musikkonservatoriet har fördel av sin litenhet i detta sammanhang. Många små elevgrupperingar samt individuella lektioner gör det lättare att uppmärksamma och lösa akuta problem. Andra fördelar är att skolan är åldersblandad och den starka gemensamma intresseinriktningen för musik bland de studerande. Skolornas arbete med likabehandling visar av enkätsvar att Musikkonservatoriet inte har några indikationer på mobbning eller kränkande behandling. Av Naturbruksgymnasiets studie visar att 7 % av eleverna mobbats. Skolan har bl genomfört flera aktiviteter under året men behöver ytterligare förstärka sina insatser. Detta ska ske genom att öka elevernas delaktighet för likabehandling. Förhandling enligt 11 MBA har ägt rum den 29 april Berörda fackliga organisationer har inget att erinra mot förslaget. 30 Anmälningsärenden Skolnämnden beslutar a t t anteckna anmälan till protokollet. Anmäles följande: Folkrörelserådets protokoll , ; 11-30; samt ;10

9 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) Från landstingets revisorer - Granskning av bokslut 2009 Från landstingsfullmäktige Ändrat huvudmannaskap för vissa utbildningar vid Musikkonservatoriet LD09/ Anmälan av beslut på delegation Skolnämnden beslutar a t t anteckna det anmälda delegationsbeslutet till protokollet. Av chefen för skolförvaltningen fattade beslut enl SN 14/08 P 4.1 Avskrivning av kundfordringar vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen LD Bilaga A 30 Delegationsprotokoll från Malungs folkhögskola LD Bilaga B Avstängning av elev Dnr LD Skolnämnden beslutar a t t uppdra till skolnämndens ordförande att besluta om upphävande av den interimistiska avstängningen eller fortsatt förvisning från utbildningen. Rektor vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen har den 3 maj 2010, med hänvisning till 6 kap 24 Gymnasieförordningen, beslutat om interimistisk avstängning aven studerande. Beslutet gäller längst två veckor i avvaktan på skolnämndens beslut. Skolnämnden informeras vid mötet om bakgrunden till rektors beslut. 33 Information Skolnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. ekonomisk redovisning - utsänd med handlingarna bolagiseringen uppsagt avtal endagsförrättning - utdelat

10 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) Musikkonservatoriet - nuläge Folkbildningsrådets uppföljningsbesök Fornby 22 april 2010 Folkrörelseforum 2010 (inställt) Nedläggning tågstation i Malung Mora folkhögskolas elevförbunds 1 OO-års jubileum Förslag till budget justering (utdelat) - Tillgänglighet till allmänna kommunikationer för funktionshindrade Utvecklingsinsatser inom skolverksamheten - förslag tilllnga-lill Persson

11 LANDSTINGET DALARNA Folkrörelserådet Beräkning grundbidrag 2010 (baserat på 2009 års studietimmar, 70% av totala bidraget) Studieförbund Studietimmar 2008 Procent Studietimmar 2009 Procent Beslut 2010 ABF ,61% ,19% Bilda ,99% ,35% FU ,74% ,04% IBN Rushd ,10% ,49% MBSK ,18% ,83% NBV ,47% ,15% Sensus ,02% ,07% SFR ,11% ,36% SV ,79% ,53% Summa ,00% ,00% Anm Anm. Bidraget tilllbn RUSHD innehålles till dess erforderlig rapportering av 2009 års verksamhet kommit rådet till handa. Detta skall ha skett senast den 1 juni Redovisar studieförbundet ej på tillfredsställande sätt fördelas medlen på övriga studieförbund. W-, S A Grundbidrag 2010

12 LANDSTINGET DALARNA Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag 2010 UTVEC KLlNGSPROJ EKT 2010 Pedagogiskt utvecklingsarbete Orqanisations- och verksamhetsutvecklinq Främjandearbete Summa ABF Studieförbund Sökt belopp Beslut ABF Anm. Regional spridning - stöd till glesbygdsarb Folkhälsoarbete (barn t. missbrukare) Folkhälsoarbete (personer på servicehus m.m.) Mångfald o kulturell förståelse Summa Bilda Invandrare/nysvenskar Mötesplats CTH Ungdom och kultur i Siljansnäs Summa Folkuniversitetet Bilda Folkuniversitetet Prio w

13 LANDSTINGET DALARNA Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag 2010 [i.jtveci(i..ingsprojekt2010!stuciteförbul1d [SOldbelopp!Seslut T ~Anm. ~ Studiefrämjandet MiljödiplomerinQ för föreninqar Pedagogisk utveckling av Seaside-festivalen Utbytesprojekt England Teaterfolkets resa till Åland Utveckling av handikappverksamhet i Norra Dalarna Prio 1 Grottan-Ierapå händerna... kommunikation Handikappverksamhet Liljan Prio 1 Invandrarverksamhet Falun-Ludvika Socialt företagande Utbildning ledare för terapi-och besökshundar Summa Studiefrämjandet Vuxenskolan Hållbar utveckling Prio 3 Lokal kraft Personer med funktionshinder Prio 2 Ungdomars entreprenörskap Prio 1 Summa Summa Vuxenskolan ansökan NBV Vill inte gå hem Prio 1 Språkprojekt Möt Gävleborg Summa NBV Medborgarskolan Verksamhet för psykiskt funktionshindrade Dalarnas jobbradio-ungdomsarbetslöshet Prio 1 Summa Medborgarskolan _._

14 LANDSTINGET DALARNA Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag 2010 I UTVECKLINGSPROJEKT 2010 IStudiefÖrbund [SOklhelopp IBeslut IAnm. SENSUS Amningshjälp-mångfald-integration-livsfrågor MultireliQiösa Quider-månQfald-inteQration-funktneds Prio 1 Familjeverkstan-månQfald-folkhälsa Makalösa föräldrar Titta inåt-hämta in-komma ut-lånqtidssjukskr Tjejer på scenerna Summa Sensus IBN Rushd Öppen verksamhet-intro islam o arabiska Ledarutbildning 18 cirkelledare Styrelseutbildning ReliQionsdialoQ Villkor att dokumentat ion Kvinnan i Islam, seminarieserie för 2009 års verksam~ et Miljö i Islam inkommer senast 1/6 Summa IBN Rushd Totalt sökt belopp samtliga Tillgängligt belopp

15 Landstinget DALARNA Skolnämnden Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Gäller fr o m Beslutade av landstinget Dalarnas skolnämnd , 25 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna, Skolnämnden Box 712, Falun Telefon , För aktuell information, se

16 Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Skolnämnden har att bl a besluta om bidragsnivå m m till extern folkhögskoleverksamhet inom och utom länet. Beslut fattas normalt i samband med budgetfördelningen. Den totala bidragsramen till länets rörelseägda folkhögskolor samt villkoren för interkommunal ersättning till skolor utanför länet beslutas vid nämndens fördelning av landstingsbudgeten för kommande år. Folkhögskolor inom länet Det årliga bidraget till länets rörelseägda folkhögskolor fördelas proportionellt utifrån respektive skolas statsbidragsberättigade deltagarveckor, genomförda i Dalarna året före bidragsåret. Kontroll av antalet rapporterade deltagarveckor sker mot SCB:s statistik. Härefter utbetalas bidraget av landstinget efter rekvisition från skolan.

17 landstinget DALARNA Skolnämnden Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till folkrörelseorganisationer och vissa andra organisationer i Dalarna Gäller fr o m Beslutad av skolnämnden , 26 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna, Folkrörelserådet, Box 712, Falun Telefon , För aktuell information, se

18 Bakgrund Dalarna har en stark tradition och historia av ett mångsidigt folkrörelse- och organisationsliv. Den ideella sektorn har stor betydelse för invånarnas folkhälsa och livskvalitet. Att människor kan förenas och arbeta i frivilliga organisationer för sina värden eller intressen är en betydelsefull faktor för ett vitalt och attraktivt Dalarna. Ett engagerat organisationsliv stimulerar tillväxt inte minst inom tjänstesektorn och besöksnäringen. Dalarnas attraktivitet för såväl boende som turism ökar. Invånarnas engagemang i lokalsamhället spelar stor roll, inte endast för en väl fungerande demokrati utan också för att sociala normer skapas och efterlevs. Syfte Landstinget Dalarna vill med stödet till folkrörelsernas och organisationernas distriktsorganisationer stödja utvecklingen av ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande krafter i länet. Stödet ska bidra till att främja god folkhälsa bland Dalarnas invånare och en hållbar utveckling av länet. Folkrörelserna, liksom de övriga organisationerna, utformar fritt sina mål och sin verksamhet. Förutsättningar Landstinget Dalarna vill med stödet främja organisationslivets mångfald i hela länet genom att stimulera till såväl lokal som regional verksamhet, stimulera nya ideer och verksamhetsformer, som avser att öka organisationernas och folkrörelsernas medlemsaktiviteter, främst då för barn och ungdomar, ED stimulera till positiva fritidsmiljöer och därmed motverka utslagning, missbruk och ensamhet, l» stimulera engagemang för mångfald och kulturell förståelse l» stimulera ledarrekrytering och -utbildning, ED fördjupa dialogen mellan distriktsorganisationer och landstingets folkrörelseråd. Den här beskrivna bidragsformen omfattar ungdomsorganisationer, organisationer med generationsövergripande verksamhet och vuxenorganisationer. För politiska ungdomsorganisationer finns, utöver kraven nedan, särskilda riktlinjer. 2

19 Grundläggande krav För att kunna söka landstingsbidrag som folkrörelseorganisation ska distriktsorganisationen - bedriva verksamhet i Dalarnas län - vara verksam i minst tre (3) av länets kommuner - vara demokratiskt uppbyggd, med en öppen profil, jämlikt och ett icke rasistiskt synsätt. Bidrag kan även beviljas organisation som inte uppfyller kravet på verksamhetens kommunvisa omfattning, men som bedriver en länsomfattande verksamhet som kan anses vara i linje med landstingets målsättning och är demokratiskt uppbyggd, med en öppen profil och ett icke rasistiskt synsätt.. Om en ungdomsorganisation är kopplad till en vuxenorganisation måste anledningen till att det finns en särskild ungdomsorganisation vara reell. Det måste finnas en separerad barn- och ungdomsverksamhet. Denna får inte enbart utgöras av tävlingsverksamhet. I ungdomsorganisationer måste ungdomar ha ett reellt såväl som formellt inflytande. Medlem ska vara röstberättigad. Stödform Stöd kan sökas till organisationsbidrag, d v s ett årligt ekonomiskt bidrag till den verksamhet som bedrivs på distriktsnivå. Bidraget får endast användas till verksamhet utan kommersiellt syfte. Om distriktsorganisationen är verksam i flera län, ska den verksamhet som bedrivs i Dalarna kunna särredovisas. Avgränsningar Denna bidragsgivning omfattar inte kulturorganisationer, handikapporganisationer eller liknande organisationer. Frågor om organisationsbidrag till sådana organisationer behandlas av Landstingets kulturnämnd eller av Landstingsstyrelsen. Ansökan om landstingsstöd Den ansökan en organisation lämnar ska avse kommande kalenderår. Rådet beslutar och meddelar organisationerna när ansökan senast ska lämnas. Information lämnas även på landstingets hemsida Följande handlingar ska bifogas ansökan: Verksamhetsplan för det år som ansökan gäller (behöver inte vara antagen av årsmöte). 3

20 Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. Verksamhetsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. Underlag för organisationsbidrag. Basfakta om organisationen. Ny sökande Om en organisation, som tidigare inte fått organisationsbidrag, ansöker om bidrag kommer Folkrörelserådet först att pröva om organisationen är berättigad till bidrag från landstinget och därmed ska kallas till dialog. Organisationen kan då behöva lämna ytterligare handlingar som visar att den uppfyller grundkraven. Arbetssätt Landstinget Dalarnas Folkrörelseråd bereder och lämnar ett samlat förslag till Skolnämnden för beslut. När organisationen har lämnat in sin ansökan inleds en dialog som efter beslut i Skolnämnden resulterar i en överenskommelse eller ett avslag. Organisationen redovisar vad man vill bedriva för verksamhet på distriktsnivå. Dialogen ska fokusera på kvalitetsaspekter i organisationens och folkrörelserådets verksamhet. Genom sin fördjupade kunskap om organisationens verksamhet kan folkrörelse rådets företrädare skapa större precision i utformningen av stödet. Efter avslutade dialoger redovisar och motiverar rådet vilka av organisationernas insatser som kan komma ifråga för bidrag kommande år. Överenskommelse Överenskommelse om organisationsstöd ska dokumenteras på det sätt som folkrörelserådet bestämmer. Överenskommelse tecknas mellan folkrörelserådet och organisationen på ett år och upprättas i två exemplar. Av dokumentet framgår vilket stöd organisationen är beviljad. Av dokumentet framgår också vilken verksamhet organisationen åtagit sig att bedriva för att få stödet. Överenskommelsen följs upp vid nästkommande års dialog. Om det visar sig att organisationen inte kunnat genomföra den planerade verksamheten, kan en viss del av det beviljade stödet avräknas från kommande års stöd. 4

21 Bidraget utbetalas efter att Skolnämndens beslut vunnit laga kraft. Uppsökande verksamhet För att fördjupa sina kunskaper om olika organisationers verksamhet och lokala förutsättningar har rådet som ambition att varje år besöka några organisationer. Vilka organisationer som ska besökas beslutas av rådet. Folkrörelseforum Organisation som får bidrag bör medverka vid Landstingets Folkrörelseforum då sådant anordnas. Avsikten med Folkrörelseforum är att sprida information om aktuella frågor samt att ge organisationerna möjlighet att delge varandra sina ideer och erfarenheter. Det är också en möjlighet för organisationerna att knyta kontakter för gemensamma projekt>; Folkrörelserådet ska arbeta för att Folkrörelseforum ges ett innehåll som är anpassat till organisationernas önskemål. Förtroendevalda i landstingets verksamheter inbjuds att delta. Respektive nämnd svarar för den förtroendevaldes arvodes- och resekostnader. För organisationerna kan denna breddning av målgruppen för forum leda till en aktiv dialog mellan förtroendevalda och organisationsföreträdare och en gemensam syn på den sociala ekonomins betydelse för regional utveckling. 5

22 Naturbruksgymnasiet Älvdalen Kvalitetsredovisning LåOS/09 1

23 Innehåll 1. Bakgrund Utbildningsmål Resultat och måluppfyllelse Slutbetyg och behörighet Kvalitet i yrkesutbildningen Elevinflytande Läroplanens mål, normer och värden Likabehandlingsplanen Summering och framtid

24 1. Bakgrund Naturbmksgymnasiet Älvdalen driver gymnasieutbildningar inom naturbmksprogrammet och har inom dess ram fem lokala imiktningar: ~ Skog ~ Skog och Jakt (il Transporter Skog/Miljö ~ Sportfiske-Turism(riksrekrytering) Naturguide-Vildmarks turism (riksre1aytering) SIcolan har tre KY Naturturism 80p ~ Skogsteknik 40p ~ Fjällsäkerhet med ledarskap 40p Hösten 2008 hade gymnasieutbildningarna 271 elever och KY-utbildningarna sammanlagt 43 elever (Figur 1). Elevutvecklingen på gymnasiesidan följer de minskande elevkullarna i riket. :c" Figur 1. Elevantal vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen o HT-02 HT-03 HT-04 HT-05 HT-06 HT-07 HT-OB Naturbmksgymnasiet Älvdalen har ett nära samarbete och delar organisation med Älvdalens gymnasieskola. Det gemensamma namnet för utbildningsplatsen är Älvdalens Utbildningscentmm (ÄUC). Skolan har internatboende med plats för 150 elever. På uppdrag av länsstyrelsen i Dalarna är det skolan som sköter och förvaltar Gryvelåns naturreservat. Naturbmksgymnasiet Älvdalen hade läsåret 08/09 ca 75 anställda. 1.1 Utbildningsmål Gymnasieutbildningen regleras av styrdokument och nationella mål i läroplan, programmål och kursplaner. Till detta kommer skolnämndens verksamhetsplan (skolplan). I skolans arbetsplan förtydligas de övergripande målen samtidigt som prioriterade utvecklingsområden lyfts fram. 3

25 2. Resultat och måluppfyllelse 2.1 Slutbetyg och behörighet Skolan har som mål att alla elever ska uppnå kunskapsmålen i varje kurs. Av tabell 1, framgår att skolan ligger bra till inom Sv A och Arbetsliv naturbruk som är karaktärsämne 2. Även resultaten inom Idrott och hälsa ligger på 100%. Det är glädjande att alla elever når målen i flera kurser, men det finns dock arbete kvar att göra. Kunskapsresultaten i Ma A ligger på 85% vilket långt ifrån tillfredställande. SIcolan har sjunkande resultat inom Eng A och Na A. Dessutom behöver kunskapsresultaten inom projektarbete förbättras. Tabell l. Andel elever (%) med minst G i resp kurs. Naturbruksgymnasiet Älvdalen slutbetyg Antal m Genomsn. % % Eng A Est. Idr o MaA NaA ReA Sam A SvA SvB Sv Sv Kar.- Kar.- Proj. verks andr and r slutbetyg betygs reduc utökat hälsa a a ämne äll1ne _.~ft;: spr spr poäng pgm pgm A A B 1 2 NB vlo9 totalt 80 12,9 3,8 12, , , ,5 92, ,9 N B vlo8 totalt 87 13,1 2,3 5,7 97,7 95,4 90,8 88,4 93,1 88,5 94,3 97,7 97,7 96,4 NB vlo7 totalt 92 12,9 1,1 5,4 98, ,9 96,7 82,6 76, ,8 94, , ,8 90,7 90,2 Trenden vad gäller elevernas behörighet till högskolan har varierat över åren (Figur 2). Naturbruksgymnasiet Älvdalen ligger nu i paritet med snittet för naturbruksprogrammet, vilket är under riksgenomsnittet. Målet är att alla elever med slutbetyg också ska bli högskolebehöriga. Detta innebär att skolan behöver vända trenden och förbättra resultaten. Figur 2. Statistik hämtad från SIRlS, Skolverket. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. Andel elever ('Ya) behöriga till högskolan 100, , -+-NP Äh.dalen --A--- NP Riket --lr-np Friskolor ~ IJ. Gymnasieskolan rtket ~

26 Utfallet skiljer sig mycket mellan olika inriktningar på skolans naturbmksprogram (Figur 3). Av de elever som gått inriktningen Skog och Jakt samt TranspOli når 100% högskolebehörighet medan samtliga övriga inriktningar ligger under riksgenomsnittet för gymnasieskolan i riket (90%) och för skog och fiske även under snittet för naturbmksprogrammet i riket (87%). Tre inriktningar har förbättrat sina resultat och vad gäller transport är det en mycket stor förändring från 79% till 100%. Figur 3. Statistik från Naturbmksgymnasiet Älvdalen. Högskolebehörighet samtliga avgångselever. Högskolebehöriga Jakt '11 100% '1 95% ~1I ~1I % Transport lli!l '1 79 % Guide % '18:~c;,{. ~ ~ Skog 670/ '1 71 % Fiske.1I ~6~oo~yo, 1-- -'1 66% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Skolans genomsnittliga betygspoäng (12,9) ligger under riksgenomsnittet för naturbmksprogrammet (13,7) och betydligt under snittet för samtliga gymnasieutbildningar i riket (14,1), se Figur 4. Figur 4. Statistik hämtad från SIRIS, Skolverket. Genomsnittligt betygspoäng 15, , 14 ~.~1:~ 1,7 12+-~~L NP Ällidalen NP Riket -A-NP Friskolor 0 Gymnasieskolan liket

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer