~~ BEVIS. cfl?q_ laes Nilsson. Landstinget DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Skolnämnden. Plats och tid Ordinarie ledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~ BEVIS. cfl?q_ laes Nilsson. Landstinget DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Skolnämnden. Plats och tid Ordinarie ledamöter"

Transkript

1 Landstinget DALARNA Skolnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum Paragrafer Sida (10) Plats och tid Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Föredragande Sekreterare Övriga tjänstemän Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Malungs folkhögskola, Malung kl Gunnar Barke (S) Nils Gossas (MP) Birgitta Örjas (S) Seth Holmström (M) Björn Hammarskjöld (DSP) Per Morelius (S) för Anders RoselI (S) Marja Kilpiö (FP) för Arne Bogghed (C) Ola Olin (V) för Birgitta Örjas (S) Ola Olin (V) Eva Avgerinou 23 Franziska van Elten 23 Elena Dapelo 23 Margareta Dalberg Claes Nilsson Nils Gossas cfl?q_ laes Nilsson " n~rre ~ ~~ BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Skolnämnden Sammanträdesdatum Datum tör anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Landstingets huvudkontor A. Vvl'1Ah- ~~&te.4 Datum för anslags nedtagande 2 o tu '-{

2 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) INNEHÅLL: 21 Ny ledamot i Skolnämnden Godkännande av dagordning Protokollsjustering Information om Malungs folkhögskola Bidrag till studieförbunden 201 O Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Reviderade riktlinjer tör landstingets stöd till folkrörelser och andra organisationer 6 28 Investering vid Mora och Fornby folkhögskolor Gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar Anmälningsärenden Anmälan av beslut på delegation Avstängning av elev Information... 9 ~

3 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) 21 Ny ledamot i Skolnämnden Björn Hammarskjöld hälsas välkommen som ny ledamot i Skolnämnden efter Johnny Larsson. 22 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkännes med följande förändringar; A. Extra ärende - Avstängning av elev B. Vissa tillägg under "Information" samt ett tillägg under "Anmälan av beslut på delegation". 23 Protokollsjustering Skolnämnden beslutar a t t utse Nils Gossas att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet. 24 Information om Malungs folkhögskola Skolnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Franziska van Elten från Tyskland, Elena Dapelo från Italien samt Eva Avgerinou, rektor vid Malungs folkhögskola medverkar och lämnar information om verksamheten. 25 Bidrag till studieförbunden 2010 Dnr LD1 0/00111, LD1 0/00571, LD10/00398, LD10/00516, LD10/00439, LD1 0/00441, LD10/00470, LD10/00377, LD10/00438, LD10/00435 Skolnämnden beslutar a t t fördela kr i grundbidrag 2010 enligt folkrörelserådets förslag samt a t t fördela kr i utvecklingsbidrag 2010 enligt folkrörelserådets förslag. 9 studieförbund har ansökt om bidrag för Disponibelt belopp att fördela för 2010 är kr.

4 LANDSTINGET DALARNA Skol nämnden (10) Grundbidrag för 2010 Statistik över studieförbundens verksamhet 2009, som har hämtats från SCB:s hemsida, utgör beräkningsgrund för grundbidraget Beräkningen som ger kr i grundbidrag baseras på fördelningen av folkrörelserådets budget för Folkrörelserådet beslutar föreslå Skolnämnden besluta a t t fördela kr i grundbidrag till studieförbunden 2010 enligt bilaga. Bilaga A 24 Utvecklingsbidrag Studieförbunden har ansökt om sammanlagt kr i utvecklingsbidrag för Tillgängligt belopp att fördela är enligt folkrörelserådets beslut kr. Folkrörelserådet beslutar föreslå Skolnämnden besluta a t t fördela kr i utvecklingsbidrag enligt bilaga. Bilaga B Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Dm LD1 0/01122 Skolnämnden beslutar a t t upphäva tidigare riktlinjer enligt SN , a t t fastställa riktlinjerna för fördelning av bidrag till folkhögskolor utanför Landstingets huvudmannaskap samt a t t riktlinjerna ska gälla fr o m 2011 års fördelning av bidrag. Bilaga 25 Skolnämnden har uppdragit till kansliet att se över och föreslå riktlinjer för fördelning av bidraget till länets fyra rörelseägda folkhögskolor. Skolnämnden har att bl a besluta om bidragsnivå m m till extern folkhögskoleverksamhet inom och utom länet. Beslut fattas normalt i samband med budgetfördelningen.

5 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) För 2010 gäller följande: Skolnämnden följer SKL:s rekommendation för interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför det egna området, d v s länet/regionen. I övrigt gäller ömsesidighet, till folkhögskolor i landsting som inte följer SKL:s rekommendation, ger skolnämnden interkommunal ersättning enligt det mottagande landstingets bestämmelser. Bidrag avseende distansstudier ges endast för den tid den studerande finns i fysiskt möte på anordnarskolan. I dag fördelas bidraget till de rörelseägda folkhögskolorna i Dalarnas län enligt följande princip: Bidraget baseras på antalet deltagarveckor för studerande som är folkbokförda inom Dalarna. Kurserna ska omfatta minst 15 veckor. Avstämningsdatum är den 10 november året före bidragsåret. Bidraget fördelas i samband med skolnämndens fördelning av landstingsbudget för nästkommande år. De rörelseägda folkhögskolorna ska inför denna fördelning, dock senast den 15 november, rapportera antalet registrerade studerande i den aktuella kategorin. Bidraget utbetalas efter rekvisition från respektive folkhögskola. Skolans revisorer ska i samband med skolans årsredovisning granska och styrka riktigheten i de uppgifter som lämnats till landstinget. Dessa riktlinjer antogs Under ett dialogmöte med de rörelseägda folkhögskolorna i Dalarna i december 2009 framkom önskemål om förenklade principer som också skulle medföra ökad förutsägbarhet i skolornas budgetarbete. I anledning av detta gavs direktiv till skolnämndens kansli att revidera riktlinjerna och så långt möjligt tillmötesgå skolornas önskemål. För fördelning av landstingsbidraget till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna föreslås följande riktlinjer att gälla fr o m 2011 års bidrag. Den totala bidragsramen till länets rörelseägda folkhögskolor samt villkoren för interkommunal ersättning till skolor utanför länet beslutas vid nämndens fördelning av landstingsbudgeten för kommande år. Det årliga bidraget till länets rörelseägda folkhögskolor fördelas sedan proportionellt utifrån respektive skolas statsbidragsberättigade deltagarveckor, genomförda i Dalarna året före bidragsåret. Kontroll av antalet rapporterade deltagarveckor sker mot SCB:s statistik. Härefter utbetalas bidraget efter rekvisition från skolan av landstinget.

6 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) 27 Reviderade riktlinjer för landstingets stöd till folkrörelser och andra organisationer Dnr LD Skolnämnden beslutar a t t fastställa riktlinjerna för bidrag till organisationerna samt a t t riktlinjerna ska gälla för bidrag fr o m Skolnämnden har vid sitt möte den 15 december 2009 uppdragit till skolchefen att senast i maj 2010 lämna förslag till reviderade riktlinjer för folkrörelser att gälla från Föreslås att skolnämnden fastställer de nya riktlinjerna och att de ska gälla för bidrag fr o m Bilaga Investering vid Mora och Fornby folkhögskolor Dnr LD09/02787 Skol nämnden beslutar a t t ur investeringsramen för 2010 tilldela Mora folkhögskola kr. a t t ur investeringsramen för 2010 tilldela Fornby folkhögskola kr Skolnämnden fördelade i december 2009 ( 78) budgeten för Av beslutet framgår att nämnden tilldelade totalt 3,2 miljoner kr av beviljade 3,8 miljoner kronor och att senare inkomna önskemål skulle fördelas efter behovsprövning. Till Malungs folkhögskola fördelades i februari 2010 ( 9) kr för anskaffning av nytt möblemang i några klassrum. Mora folkhögskola ansöker om investeringsutrymme om kr för Dels önskar skolan köpa in nedkylningsskåp med kylmaskin samt serveringsdiskar till köket för att möta kraven på hantering och omhändertagande av luncher och sallader motsvarande kr. Dels önskar skolan investera kronor i nya möbler med mera i samband med renoveringen avelevinternaten vid skolan.

7 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) Fornby folkhögskola önskar investera i elektroniskt nyckelsystem om kr. Det nya systemet innebär att skolan slipper en hel del nyckelhantering och att problemet med borttappade nycklar försvinner. Det blir enklare för konferensgäster och tillgängligheten kan öka till t ex datasalen tör studerande. Förhandling enligt 11 MBA har ägt rum 29 april Berörda fackliga organisationer har inget att erinra mot förslaget. 29 Gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar Dnr LD1 0/01215 Skolnämnden beslutar a t t godkänna kvalitetsredovisningarna för 2008/2009. Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m m (SFS 1997:702) ska den som är huvudman för gymnasieutbildning upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Redovisningen är ett led i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Den ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen har uppfyllts samt en redogörelse för vilka åtgärder som man tänker vidta för att förbättra måluppfyllelsen. Kvalitetsredovisningar ska ha upprättats senast den 1 maj. Naturbruksgymnasiet Älvdalen och Musikkonservatoriet Falun har inkommit med redovisningar. Dessa har vidarebefordrats till skolverket. Bilaga 28 Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen elever som fullföljer sin utbildning är hög såväl vid Naturbruksgymnasiet som vid Musikkonservatoriet. Naturbruksgymnasiet har i analysen konstaterat att måluppfyllelsen är god för vissa ämnen, medan resultaten för Matematik A inte är tillfredsställande. Sjunkande resultat redovisas inom Engelska A och Naturkunskap A samt projektarbete. Inom dessa ämnen finns en förbättringspotential. Sammantaget avslutade 85 studerande vid Naturbruksgymnasiet sin utbildning, 80 med slutbetyg och fem med samlat betygsdokument. Vid Musikkonservatoriet avslutade 7 av 8 studerande sin utbildning inom tre år. En studerande fortsätter p g a sjukdom innevarande läsår. Andelen elever med högskolebehörighet har varierat över åren och Naturbruksprogrammets studerande ligger nu på samma nivå som genomsnittet för programmet, som är under riksnivån. Målet är att alla studerande med slutbetyg och högskolebehörighet och skolan behöver vända trenden i positiv riktning. Tämligen stora variationer i

8 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) högskolebehörighet finns mellan olika inriktningar inom Naturbruksprogrammet. För gymnasieeleverna vid Musikkonservatoriet hade alla studerande med slutbetyg allmän behörighet till högskolan. När det gäller betygspoäng i slutbetyg 2008/2009 så har Musikkonservatoriet studerande ett genomsnitt på 17,2. Den genomsnittliga betygspoängen är 12,9 vid Älvdalen, vilket är något under riksgenomsnittet för naturbruksprogrammet (13,7). Riksgenomsnittet för samtliga program har de senaste sju åren pendlat mellan på 14,0 och 14,1. Båda skolorna genomför elevenkäter för att fånga upp de studerandes uppfattningar. Naturbruksgymnasiet använder även verktyget BRUK i sitt arbete för att analysera bl a måluppfyllelsen. För naturbruksgymnasiet är det viktigt att utveckla processerna kring elevernas kunskapsutveckling och handledningen av studerande utifrån den individuella utvecklingsplanen. Musikkonservatoriet har fördel av sin litenhet i detta sammanhang. Många små elevgrupperingar samt individuella lektioner gör det lättare att uppmärksamma och lösa akuta problem. Andra fördelar är att skolan är åldersblandad och den starka gemensamma intresseinriktningen för musik bland de studerande. Skolornas arbete med likabehandling visar av enkätsvar att Musikkonservatoriet inte har några indikationer på mobbning eller kränkande behandling. Av Naturbruksgymnasiets studie visar att 7 % av eleverna mobbats. Skolan har bl genomfört flera aktiviteter under året men behöver ytterligare förstärka sina insatser. Detta ska ske genom att öka elevernas delaktighet för likabehandling. Förhandling enligt 11 MBA har ägt rum den 29 april Berörda fackliga organisationer har inget att erinra mot förslaget. 30 Anmälningsärenden Skolnämnden beslutar a t t anteckna anmälan till protokollet. Anmäles följande: Folkrörelserådets protokoll , ; 11-30; samt ;10

9 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) Från landstingets revisorer - Granskning av bokslut 2009 Från landstingsfullmäktige Ändrat huvudmannaskap för vissa utbildningar vid Musikkonservatoriet LD09/ Anmälan av beslut på delegation Skolnämnden beslutar a t t anteckna det anmälda delegationsbeslutet till protokollet. Av chefen för skolförvaltningen fattade beslut enl SN 14/08 P 4.1 Avskrivning av kundfordringar vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen LD Bilaga A 30 Delegationsprotokoll från Malungs folkhögskola LD Bilaga B Avstängning av elev Dnr LD Skolnämnden beslutar a t t uppdra till skolnämndens ordförande att besluta om upphävande av den interimistiska avstängningen eller fortsatt förvisning från utbildningen. Rektor vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen har den 3 maj 2010, med hänvisning till 6 kap 24 Gymnasieförordningen, beslutat om interimistisk avstängning aven studerande. Beslutet gäller längst två veckor i avvaktan på skolnämndens beslut. Skolnämnden informeras vid mötet om bakgrunden till rektors beslut. 33 Information Skolnämnden beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. ekonomisk redovisning - utsänd med handlingarna bolagiseringen uppsagt avtal endagsförrättning - utdelat

10 LANDSTINGET DALARNA Skolnämnden (10) Musikkonservatoriet - nuläge Folkbildningsrådets uppföljningsbesök Fornby 22 april 2010 Folkrörelseforum 2010 (inställt) Nedläggning tågstation i Malung Mora folkhögskolas elevförbunds 1 OO-års jubileum Förslag till budget justering (utdelat) - Tillgänglighet till allmänna kommunikationer för funktionshindrade Utvecklingsinsatser inom skolverksamheten - förslag tilllnga-lill Persson

11 LANDSTINGET DALARNA Folkrörelserådet Beräkning grundbidrag 2010 (baserat på 2009 års studietimmar, 70% av totala bidraget) Studieförbund Studietimmar 2008 Procent Studietimmar 2009 Procent Beslut 2010 ABF ,61% ,19% Bilda ,99% ,35% FU ,74% ,04% IBN Rushd ,10% ,49% MBSK ,18% ,83% NBV ,47% ,15% Sensus ,02% ,07% SFR ,11% ,36% SV ,79% ,53% Summa ,00% ,00% Anm Anm. Bidraget tilllbn RUSHD innehålles till dess erforderlig rapportering av 2009 års verksamhet kommit rådet till handa. Detta skall ha skett senast den 1 juni Redovisar studieförbundet ej på tillfredsställande sätt fördelas medlen på övriga studieförbund. W-, S A Grundbidrag 2010

12 LANDSTINGET DALARNA Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag 2010 UTVEC KLlNGSPROJ EKT 2010 Pedagogiskt utvecklingsarbete Orqanisations- och verksamhetsutvecklinq Främjandearbete Summa ABF Studieförbund Sökt belopp Beslut ABF Anm. Regional spridning - stöd till glesbygdsarb Folkhälsoarbete (barn t. missbrukare) Folkhälsoarbete (personer på servicehus m.m.) Mångfald o kulturell förståelse Summa Bilda Invandrare/nysvenskar Mötesplats CTH Ungdom och kultur i Siljansnäs Summa Folkuniversitetet Bilda Folkuniversitetet Prio w

13 LANDSTINGET DALARNA Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag 2010 [i.jtveci(i..ingsprojekt2010!stuciteförbul1d [SOldbelopp!Seslut T ~Anm. ~ Studiefrämjandet MiljödiplomerinQ för föreninqar Pedagogisk utveckling av Seaside-festivalen Utbytesprojekt England Teaterfolkets resa till Åland Utveckling av handikappverksamhet i Norra Dalarna Prio 1 Grottan-Ierapå händerna... kommunikation Handikappverksamhet Liljan Prio 1 Invandrarverksamhet Falun-Ludvika Socialt företagande Utbildning ledare för terapi-och besökshundar Summa Studiefrämjandet Vuxenskolan Hållbar utveckling Prio 3 Lokal kraft Personer med funktionshinder Prio 2 Ungdomars entreprenörskap Prio 1 Summa Summa Vuxenskolan ansökan NBV Vill inte gå hem Prio 1 Språkprojekt Möt Gävleborg Summa NBV Medborgarskolan Verksamhet för psykiskt funktionshindrade Dalarnas jobbradio-ungdomsarbetslöshet Prio 1 Summa Medborgarskolan _._

14 LANDSTINGET DALARNA Folkrörelserådet Studieförbunden - utvecklingsbidrag 2010 I UTVECKLINGSPROJEKT 2010 IStudiefÖrbund [SOklhelopp IBeslut IAnm. SENSUS Amningshjälp-mångfald-integration-livsfrågor MultireliQiösa Quider-månQfald-inteQration-funktneds Prio 1 Familjeverkstan-månQfald-folkhälsa Makalösa föräldrar Titta inåt-hämta in-komma ut-lånqtidssjukskr Tjejer på scenerna Summa Sensus IBN Rushd Öppen verksamhet-intro islam o arabiska Ledarutbildning 18 cirkelledare Styrelseutbildning ReliQionsdialoQ Villkor att dokumentat ion Kvinnan i Islam, seminarieserie för 2009 års verksam~ et Miljö i Islam inkommer senast 1/6 Summa IBN Rushd Totalt sökt belopp samtliga Tillgängligt belopp

15 Landstinget DALARNA Skolnämnden Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Gäller fr o m Beslutade av landstinget Dalarnas skolnämnd , 25 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna, Skolnämnden Box 712, Falun Telefon , För aktuell information, se

16 Riktlinjer för stöd till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna Skolnämnden har att bl a besluta om bidragsnivå m m till extern folkhögskoleverksamhet inom och utom länet. Beslut fattas normalt i samband med budgetfördelningen. Den totala bidragsramen till länets rörelseägda folkhögskolor samt villkoren för interkommunal ersättning till skolor utanför länet beslutas vid nämndens fördelning av landstingsbudgeten för kommande år. Folkhögskolor inom länet Det årliga bidraget till länets rörelseägda folkhögskolor fördelas proportionellt utifrån respektive skolas statsbidragsberättigade deltagarveckor, genomförda i Dalarna året före bidragsåret. Kontroll av antalet rapporterade deltagarveckor sker mot SCB:s statistik. Härefter utbetalas bidraget av landstinget efter rekvisition från skolan.

17 landstinget DALARNA Skolnämnden Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till folkrörelseorganisationer och vissa andra organisationer i Dalarna Gäller fr o m Beslutad av skolnämnden , 26 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna, Folkrörelserådet, Box 712, Falun Telefon , För aktuell information, se

18 Bakgrund Dalarna har en stark tradition och historia av ett mångsidigt folkrörelse- och organisationsliv. Den ideella sektorn har stor betydelse för invånarnas folkhälsa och livskvalitet. Att människor kan förenas och arbeta i frivilliga organisationer för sina värden eller intressen är en betydelsefull faktor för ett vitalt och attraktivt Dalarna. Ett engagerat organisationsliv stimulerar tillväxt inte minst inom tjänstesektorn och besöksnäringen. Dalarnas attraktivitet för såväl boende som turism ökar. Invånarnas engagemang i lokalsamhället spelar stor roll, inte endast för en väl fungerande demokrati utan också för att sociala normer skapas och efterlevs. Syfte Landstinget Dalarna vill med stödet till folkrörelsernas och organisationernas distriktsorganisationer stödja utvecklingen av ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande krafter i länet. Stödet ska bidra till att främja god folkhälsa bland Dalarnas invånare och en hållbar utveckling av länet. Folkrörelserna, liksom de övriga organisationerna, utformar fritt sina mål och sin verksamhet. Förutsättningar Landstinget Dalarna vill med stödet främja organisationslivets mångfald i hela länet genom att stimulera till såväl lokal som regional verksamhet, stimulera nya ideer och verksamhetsformer, som avser att öka organisationernas och folkrörelsernas medlemsaktiviteter, främst då för barn och ungdomar, ED stimulera till positiva fritidsmiljöer och därmed motverka utslagning, missbruk och ensamhet, l» stimulera engagemang för mångfald och kulturell förståelse l» stimulera ledarrekrytering och -utbildning, ED fördjupa dialogen mellan distriktsorganisationer och landstingets folkrörelseråd. Den här beskrivna bidragsformen omfattar ungdomsorganisationer, organisationer med generationsövergripande verksamhet och vuxenorganisationer. För politiska ungdomsorganisationer finns, utöver kraven nedan, särskilda riktlinjer. 2

19 Grundläggande krav För att kunna söka landstingsbidrag som folkrörelseorganisation ska distriktsorganisationen - bedriva verksamhet i Dalarnas län - vara verksam i minst tre (3) av länets kommuner - vara demokratiskt uppbyggd, med en öppen profil, jämlikt och ett icke rasistiskt synsätt. Bidrag kan även beviljas organisation som inte uppfyller kravet på verksamhetens kommunvisa omfattning, men som bedriver en länsomfattande verksamhet som kan anses vara i linje med landstingets målsättning och är demokratiskt uppbyggd, med en öppen profil och ett icke rasistiskt synsätt.. Om en ungdomsorganisation är kopplad till en vuxenorganisation måste anledningen till att det finns en särskild ungdomsorganisation vara reell. Det måste finnas en separerad barn- och ungdomsverksamhet. Denna får inte enbart utgöras av tävlingsverksamhet. I ungdomsorganisationer måste ungdomar ha ett reellt såväl som formellt inflytande. Medlem ska vara röstberättigad. Stödform Stöd kan sökas till organisationsbidrag, d v s ett årligt ekonomiskt bidrag till den verksamhet som bedrivs på distriktsnivå. Bidraget får endast användas till verksamhet utan kommersiellt syfte. Om distriktsorganisationen är verksam i flera län, ska den verksamhet som bedrivs i Dalarna kunna särredovisas. Avgränsningar Denna bidragsgivning omfattar inte kulturorganisationer, handikapporganisationer eller liknande organisationer. Frågor om organisationsbidrag till sådana organisationer behandlas av Landstingets kulturnämnd eller av Landstingsstyrelsen. Ansökan om landstingsstöd Den ansökan en organisation lämnar ska avse kommande kalenderår. Rådet beslutar och meddelar organisationerna när ansökan senast ska lämnas. Information lämnas även på landstingets hemsida Följande handlingar ska bifogas ansökan: Verksamhetsplan för det år som ansökan gäller (behöver inte vara antagen av årsmöte). 3

20 Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. Verksamhetsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. Underlag för organisationsbidrag. Basfakta om organisationen. Ny sökande Om en organisation, som tidigare inte fått organisationsbidrag, ansöker om bidrag kommer Folkrörelserådet först att pröva om organisationen är berättigad till bidrag från landstinget och därmed ska kallas till dialog. Organisationen kan då behöva lämna ytterligare handlingar som visar att den uppfyller grundkraven. Arbetssätt Landstinget Dalarnas Folkrörelseråd bereder och lämnar ett samlat förslag till Skolnämnden för beslut. När organisationen har lämnat in sin ansökan inleds en dialog som efter beslut i Skolnämnden resulterar i en överenskommelse eller ett avslag. Organisationen redovisar vad man vill bedriva för verksamhet på distriktsnivå. Dialogen ska fokusera på kvalitetsaspekter i organisationens och folkrörelserådets verksamhet. Genom sin fördjupade kunskap om organisationens verksamhet kan folkrörelse rådets företrädare skapa större precision i utformningen av stödet. Efter avslutade dialoger redovisar och motiverar rådet vilka av organisationernas insatser som kan komma ifråga för bidrag kommande år. Överenskommelse Överenskommelse om organisationsstöd ska dokumenteras på det sätt som folkrörelserådet bestämmer. Överenskommelse tecknas mellan folkrörelserådet och organisationen på ett år och upprättas i två exemplar. Av dokumentet framgår vilket stöd organisationen är beviljad. Av dokumentet framgår också vilken verksamhet organisationen åtagit sig att bedriva för att få stödet. Överenskommelsen följs upp vid nästkommande års dialog. Om det visar sig att organisationen inte kunnat genomföra den planerade verksamheten, kan en viss del av det beviljade stödet avräknas från kommande års stöd. 4

21 Bidraget utbetalas efter att Skolnämndens beslut vunnit laga kraft. Uppsökande verksamhet För att fördjupa sina kunskaper om olika organisationers verksamhet och lokala förutsättningar har rådet som ambition att varje år besöka några organisationer. Vilka organisationer som ska besökas beslutas av rådet. Folkrörelseforum Organisation som får bidrag bör medverka vid Landstingets Folkrörelseforum då sådant anordnas. Avsikten med Folkrörelseforum är att sprida information om aktuella frågor samt att ge organisationerna möjlighet att delge varandra sina ideer och erfarenheter. Det är också en möjlighet för organisationerna att knyta kontakter för gemensamma projekt>; Folkrörelserådet ska arbeta för att Folkrörelseforum ges ett innehåll som är anpassat till organisationernas önskemål. Förtroendevalda i landstingets verksamheter inbjuds att delta. Respektive nämnd svarar för den förtroendevaldes arvodes- och resekostnader. För organisationerna kan denna breddning av målgruppen för forum leda till en aktiv dialog mellan förtroendevalda och organisationsföreträdare och en gemensam syn på den sociala ekonomins betydelse för regional utveckling. 5

22 Naturbruksgymnasiet Älvdalen Kvalitetsredovisning LåOS/09 1

23 Innehåll 1. Bakgrund Utbildningsmål Resultat och måluppfyllelse Slutbetyg och behörighet Kvalitet i yrkesutbildningen Elevinflytande Läroplanens mål, normer och värden Likabehandlingsplanen Summering och framtid

24 1. Bakgrund Naturbmksgymnasiet Älvdalen driver gymnasieutbildningar inom naturbmksprogrammet och har inom dess ram fem lokala imiktningar: ~ Skog ~ Skog och Jakt (il Transporter Skog/Miljö ~ Sportfiske-Turism(riksrekrytering) Naturguide-Vildmarks turism (riksre1aytering) SIcolan har tre KY Naturturism 80p ~ Skogsteknik 40p ~ Fjällsäkerhet med ledarskap 40p Hösten 2008 hade gymnasieutbildningarna 271 elever och KY-utbildningarna sammanlagt 43 elever (Figur 1). Elevutvecklingen på gymnasiesidan följer de minskande elevkullarna i riket. :c" Figur 1. Elevantal vid Naturbruksgymnasiet Älvdalen o HT-02 HT-03 HT-04 HT-05 HT-06 HT-07 HT-OB Naturbmksgymnasiet Älvdalen har ett nära samarbete och delar organisation med Älvdalens gymnasieskola. Det gemensamma namnet för utbildningsplatsen är Älvdalens Utbildningscentmm (ÄUC). Skolan har internatboende med plats för 150 elever. På uppdrag av länsstyrelsen i Dalarna är det skolan som sköter och förvaltar Gryvelåns naturreservat. Naturbmksgymnasiet Älvdalen hade läsåret 08/09 ca 75 anställda. 1.1 Utbildningsmål Gymnasieutbildningen regleras av styrdokument och nationella mål i läroplan, programmål och kursplaner. Till detta kommer skolnämndens verksamhetsplan (skolplan). I skolans arbetsplan förtydligas de övergripande målen samtidigt som prioriterade utvecklingsområden lyfts fram. 3

25 2. Resultat och måluppfyllelse 2.1 Slutbetyg och behörighet Skolan har som mål att alla elever ska uppnå kunskapsmålen i varje kurs. Av tabell 1, framgår att skolan ligger bra till inom Sv A och Arbetsliv naturbruk som är karaktärsämne 2. Även resultaten inom Idrott och hälsa ligger på 100%. Det är glädjande att alla elever når målen i flera kurser, men det finns dock arbete kvar att göra. Kunskapsresultaten i Ma A ligger på 85% vilket långt ifrån tillfredställande. SIcolan har sjunkande resultat inom Eng A och Na A. Dessutom behöver kunskapsresultaten inom projektarbete förbättras. Tabell l. Andel elever (%) med minst G i resp kurs. Naturbruksgymnasiet Älvdalen slutbetyg Antal m Genomsn. % % Eng A Est. Idr o MaA NaA ReA Sam A SvA SvB Sv Sv Kar.- Kar.- Proj. verks andr and r slutbetyg betygs reduc utökat hälsa a a ämne äll1ne _.~ft;: spr spr poäng pgm pgm A A B 1 2 NB vlo9 totalt 80 12,9 3,8 12, , , ,5 92, ,9 N B vlo8 totalt 87 13,1 2,3 5,7 97,7 95,4 90,8 88,4 93,1 88,5 94,3 97,7 97,7 96,4 NB vlo7 totalt 92 12,9 1,1 5,4 98, ,9 96,7 82,6 76, ,8 94, , ,8 90,7 90,2 Trenden vad gäller elevernas behörighet till högskolan har varierat över åren (Figur 2). Naturbruksgymnasiet Älvdalen ligger nu i paritet med snittet för naturbruksprogrammet, vilket är under riksgenomsnittet. Målet är att alla elever med slutbetyg också ska bli högskolebehöriga. Detta innebär att skolan behöver vända trenden och förbättra resultaten. Figur 2. Statistik hämtad från SIRlS, Skolverket. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. Andel elever ('Ya) behöriga till högskolan 100, , -+-NP Äh.dalen --A--- NP Riket --lr-np Friskolor ~ IJ. Gymnasieskolan rtket ~

26 Utfallet skiljer sig mycket mellan olika inriktningar på skolans naturbmksprogram (Figur 3). Av de elever som gått inriktningen Skog och Jakt samt TranspOli når 100% högskolebehörighet medan samtliga övriga inriktningar ligger under riksgenomsnittet för gymnasieskolan i riket (90%) och för skog och fiske även under snittet för naturbmksprogrammet i riket (87%). Tre inriktningar har förbättrat sina resultat och vad gäller transport är det en mycket stor förändring från 79% till 100%. Figur 3. Statistik från Naturbmksgymnasiet Älvdalen. Högskolebehörighet samtliga avgångselever. Högskolebehöriga Jakt '11 100% '1 95% ~1I ~1I % Transport lli!l '1 79 % Guide % '18:~c;,{. ~ ~ Skog 670/ '1 71 % Fiske.1I ~6~oo~yo, 1-- -'1 66% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Skolans genomsnittliga betygspoäng (12,9) ligger under riksgenomsnittet för naturbmksprogrammet (13,7) och betydligt under snittet för samtliga gymnasieutbildningar i riket (14,1), se Figur 4. Figur 4. Statistik hämtad från SIRIS, Skolverket. Genomsnittligt betygspoäng 15, , 14 ~.~1:~ 1,7 12+-~~L NP Ällidalen NP Riket -A-NP Friskolor 0 Gymnasieskolan liket

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun. Kvalitetsredovisning

Musikkonservatoriet Falun. Kvalitetsredovisning Musikkonservatoriet Falun Kvalitetsredovisning 2009-10 1 Kvalitetsredovisning för Musikkonservatoriet Falun 2009-2010 1. Bakgrund Musikkonservatoriet Falun driver ett specialutformat program i klassisk

Läs mer

Naturbruksgymnasiet Älvdalen. Kvalitetsredovisning Lå11/12

Naturbruksgymnasiet Älvdalen. Kvalitetsredovisning Lå11/12 Naturbruksgymnasiet Älvdalen Kvalitetsredovisning Lå11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Gymnasieutbildning... 3 2. Resultat och måluppfyllelse... 3 2.1 Slutbetyg och behörighet... 3 2.2 Kvalitet i yrkesutbildningen...

Läs mer

2010-05-06. ti II. anträ et. landstinget DALARNA. Skol nämnden. 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden

2010-05-06. ti II. anträ et. landstinget DALARNA. Skol nämnden. 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden landstinget Skol nämnden LI ti II sa anträ et 2010-05-06 Tid: Plats: 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden Malungs folkhögskola Thoroifsvägen 44 Malung LANDSTINGET Skol nämnden

Läs mer

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12 Älvdalens Utbildningscentrum Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling Läsåret 11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Former för samråd... 3 2. Resultat och måluppfyllelse inom gymnasieskolan...

Läs mer

I II ~ Landstinget. Musikkonservatoriet Falun /":/I~\\' J I " '; Systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 , "~I DALARNA

I II ~ Landstinget. Musikkonservatoriet Falun /:/I~\\' J I  '; Systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 , ~I DALARNA I II ~ Landstinget DALARNA Musikkonservatoriet Falun Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 '/\\. \ /":/I~\\' J I " ';, "~I i I' /1.1 i / ' Musikkonservatoriet Falun Musikkonservatoriet

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola. Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Forsmarks skola Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan Forsmarks skola Inledning Skolverket har granskat verksamheten i Östhammars kommun och

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Dragonskolans Teamarbete

Dragonskolans Teamarbete Dragonskolans Teamarbete På Dragonskolan arbetar såväl lärare som elevteam nära eleven. Syftet med detta är att eleven ska känna sig trygg i skolan och samt att skapa bra skapa bra förutsättningar och

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer