Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden"

Transkript

1 DAGORDNING Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Sida 1 (11) Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsnämnden kallar till sammanträde. Tid: klockan Plats: Landstingshuset Falun, sammanträdesrummet Impulsen (Impulsen och Börsen är bokade från för gruppmöten) Kaffe/The och smörgås finns att köpa i Ventilen från klockan Jan Lindvall informerar om införandet av ny ärendehantering. Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Inledning 2 1. Beslut om offentligt sammanträde Godkännande av dagordning Protokollsjustering Dialog med Scenkonst Dalarna Dialog med Länskonst Dalarna Information Anmälan av delegeringsbeslut Övriga anmälningsärenden... 4 Övriga beslutspunkter 5 9. Sammanträdesplan för Kultur- och bildningsnämnden Miljöplan Policy för förstärkningsinsatser vid folkhögskolor Delegeringsbestämmelser Budget 2012 slutligt fastställande Verksamhetsplan Folkrörelseberedningens budget Fördelning av folkrörelsebidrag Bidrag till studieförbunden Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond - utdelning Postadress Besöksadress Kontakt Samordnare Box 721 Vasagatan Falun Falun Org.nr:

2 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 2 (11) Inledning 1. Beslut om offentligt sammanträde Ordförandens förslag. 1. Dagens sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden... Landstingsfullmäktige beslutade den 9 maj 2011 om bl a följande förändring i landstingsstyrelsens reglemente: Av 6 kap 19 a kommunallagen framgår att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock för varje sammanträde besluta att sammanträdet ska vara offentligt och på vilket sätt allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna ta del av sammanträdet. Det krävs enhällighet för att ett sådant beslut ska få verkställas. Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 2. Godkännande av dagordning Godkännande av föreliggande dagordning. 3. Protokollsjustering Ordförandens förslag utses att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet. 4. Dialog med Scenkonst Dalarna Ordförandens förslag 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Ulrika Öhrn, scenkonstkonsulent medverkar och informerar om verksamheten. Nämnden har möjlighet att ställa frågor för att få en fördjupad kunskap om verksamheten.

3 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 3 (11) 5. Dialog med Länskonst Dalarna Ordförandens förslag 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Jordi Arkö, länskonstkonsulent medverkar och informerar om verksamheten. Nämnden har möjlighet att ställa frågor för att få en fördjupad kunskap om verksamheten. 6. Information Ordförandens förslag. 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om - Ekonomisk redovisning - periodrapport (bilaga) - Älvdalens utbildningscentrum (LD08/02822) - Regional kulturplan (LD10/02506) - Dalhalla (LD11/00660) - Restriktioner rörande förtäring i cafeterian (utdelas) - Beslut om ny fördelningsmodell för statsbidrag till folkhögskolorna från Hemställan från Folkrörelseberedningen Inbjudan samt kurser och konferenser; - DANS I SKOLAN-BIENNAL i Kiruna 9-10 februari 2012 (utdelas) 7. Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäles följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Kultur- och bildningsnämnden 8 den 8 februari Delegeringsbeslut av rektor enligt KBN 8/11 p 5.11 (bilaga)

4 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 4 (11) - Delegeringsbeslut av chefen för Kultur- och bildningsförvaltningen fattade beslut enl KBN 8/11 p 4.1 (bilaga) 8. Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Anmäles följande Från Folkrörelseberedningen ,10,16,17 - Sammanträdesprotokoll Från Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring Musik vid Siljan (LD11/02389) Från Arbetsutskottet Tolkning av arvodesregler avseende justering och "särskild förrättning" (utdelas)

5 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 5 (11) Övriga beslutspunkter 9. Sammanträdesplan för Kultur- och bildningsnämnden Diarienummer LD11/03113 Ordförandens förslag 1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer sammanträdesplan 2012 enligt följande. Tisdag 7 februari Tisdag 13 mars Tisdag 17 april Tisdag 22 maj Tisdag 21 augusti Tisdag 23 oktober Tisdag 11 december Sammanfattning av ärendet Ett förslag till sammanträdesplan för Kultur- och bildningsnämndens möten under 2012 har upprättats. Vissa möten kan komma att förläggas ute i verksamheterna. Behandling av ärenden börjar då klockan På förmiddagen samma dag lämnas information om respektive verksamhet. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 10. Miljöplan 2012 Diarienummer LD11/03349 Ordförandens förslag 1. fastställer miljöplan för Sammanfattning av ärendet Ett förslag till miljöplan har tagits fram av förvaltningens miljösamordnare. Planen har förankrats i den s k MOMS-gruppen (MiljöOmbud/MiljöSamordnare). Planen kan komma att justeras utifrån senare formulering av de centrala miljömålen.

6 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 6 (11) I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Förslag Miljöplan Policy för förstärkningsbidrag vid folkhögskolor Diarienummer LD11/03411 Ordförandens förslag 1. antar policyn för förstärkningsinsatser vid landstingets folkhögskolor 2. policyn gäller fr o m uppdrar åt förvaltningschefen att senast den 1 oktober 2012 se över policyn inför Sammanfattning av ärendet Enligt statsbidragsvillkoren ansvarar skolans styrelse för att det finns en policy för förstärkningsinsatser vid huvudmannens folkhögskolor. Nuvarande policy gäller 2011 och antogs av dåvarande Skolnämnden. En ny policy bör antas av Kultur- och bildningsnämnden och gälla fr o m Enligt de nya riktlinjerna för statsbidrag finns inte längre krav på årlig policy, varför giltigheten kan vara längre. Dock bör en översyn ske av policyn inför I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Förstärkningsinsatser till vissa kursdeltagare vid landstingets folkhögskolor 12. Delegeringsbestämmelser Diarienummer LD11/03315 Ordförandens förslag 1. fastställer delegeringsbestämmelser för nämndens ansvarsområde 2. bestämmelserna gäller fr o m 1 januari 2012 och tills vidare. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till bestämmelser har tagits fram till mötet. Samråd har skett med landstingsjuristen och personalenheten. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Bestämmelser om delegering och verkställighet inom Kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde fr o m 2012

7 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 7 (11) 13. Budget 2012 slutligt fastställande Diarienummer LD10/03499 Ordförandens förslag Interkommunal ersättning 1. Fastställa interkommunal ersättning för specialutformat musikprogram åk 2 och 3 till kr per elev och år 2. Fastställa interkommunal ersättning för naturbruksprogrammet åk 2 och 3 till kr per elev och år Till enheter utom landstinget 3. Till Dalarnas museum ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Musik i Dalarna ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalateatern ge ett bidrag om kr från kostnadsställe Till Dalarnas folkrörelsearkiv ge ett bidrag om kr från kostnadsställe Till Dalarnas hemslöjdsförbund ge ett bidrag om kr från kostnadsställe Till Folkmusikens hus ge ett bidrag om kr från kostnadsställe Till Musik vid Siljan ge ett bidrag om kr från kostnadsställe Till Föreningsstöd budgetera kr på kostnadsställe för senare fördelning 11. Till Utvecklingsstöd budgetera kr på kostnadsställe för senare fördelning 12. Till Kulturpris- och stipendier budgetera kr från kostnadsställe för senare fördelning 13. Till Folkrörelser/studieförbund mfl budgetera kr för senare fördelning 14. Till Interkommunal ersättning folkhögskolor budgetera kr från kostnadsställe Till enheter inom landstinget 15. Till Film i Dalarna fördela en budgetram om kr 16. Till Länsbibliotek Dalarna fördela en budgetram om kr 17. Till Mentalvårdsmuseet fördela en budgetram om kr 18. Till övrig konsulentverksamhet inkl konstarkiv fördela en budgetram om kr 19. Till Fornby folkhögskola fördela en budgetram om kr 20. Till Mora folkhögskola fördela en budgetram om kr 21. Till Malungs folkhögskola fördela en budgetram om kr 22. Till Musikkonservatoriet fördela en budgetram om kr 23. Till Kultur- och bildningskansliet fördela en budgetram om kr

8 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 8 (11) 24. Till Kultur- och bildningsnämnd fördela en budgetram om kr från kostnadsställe Till Folkrörelseberedningen fördela en budgetram om kr från kostnadsställe Till kostnadsställe för oförutsedda medel avsätta kr Investeringsutrymme 27. Som investeringsutrymme anvisa kr till Fornby folkhögskola 28. Som investeringsutrymme anvisa kr till Mora folkhögskola 29. Som investeringsutrymme anvisa kr till Malungs folkhögskola 30. Som investeringsutrymme anvisa kr till Musikkonservatoriet 31. Som ofördelat investeringsutrymme anvisa kr för senare fördelning Övrigt 32. Att i övrigt fastställa budget 2012 Sammanfattning Kultur- och bildningsnämndens ram för 2012 uppgår till tkr. Besparingen om tkr fördelas enligt 2011 års modell. Investeringsramen uppgår till tkr varav tkr avser konstnärlig utsmyckning. I Landstingsprisindex (LPI) ger Sveriges Kommuner och landsting sin bedömning av landstingens prisutveckling. För 2012 beräknas den sammanvägda löne- och prisutvecklingen inkl läkemedel till 2,2 procent. Löneoch prisutveckling exkl läkemedel beräknas till 2,7 procent vilket Kultur- och bildningsnämndens budget kompenserats för. I budget 2012 räknar landstinget Dalarna med oförändrade arbetsgivaravgifter jämfört med 2011, d v s 42,65 procent av lönesumman varav arbetsgivaravgiften enligt lag är 31,42 procent, premierna för avtalsförsäkringar 0,73 procent och pålägget för pensioner inkl löneskatt 10,5 procent. Tidigare beslut i ärendet återfinns i KBN samt KBN I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 14. Verksamhetsplan 2012 Diarienummer LD11/03351 Dokumentet utsändes senare.

9 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 9 (11) 15. Folkrörelseberedningens budget Diarienummer LD10/03499 Ordförandens förslag 1. fördelar för 2012 enligt folkrörelseberedningens förslag kr för studieförbunden (kostnadsställe 92201) och kr för folkrörelsebidrag (kostnadsställe 92202) 2. ger folkrörelseberedningen i uppdrag att under 2012 genomföra en översyn av riktlinjerna för fördelning av bidrag 3. uppdraget redovisas för nämnden i januari avsätter ur folkrörelseberedningens budget kronor (kostnadsställe 92203) för bidragsöversynen. Sammanfattning Folkrörelseberedningen föreslår att det totala bidraget för 2012, kr, fördelas med kr till studieförbunden samt kr till ideella organisationer. Vidare föreslås att kr ur budgeten avsätts för översyn av bidragssystemet. Fördelningen gäller under förutsättning att nämnden beslutar om sin totala budget enligt förslag. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 16. Fördelning av folkrörelsebidrag 2012 Diarienummer LD11/01918 Ordförandens förslag 1. beslutar att fördela kr till folkrörelser och övriga organisationer enligt folkrörelseberedningens förslag 2. fördelningen belastar kostnadsställe Sammanfattning av ärendet 48 föreningar och övriga organisationer har ansökt om sammanlagt kr. Folkrörelseberedningen föreslår att Kultur- och bildningsnämnden fördelar kr för I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Förslag till fördelning av stöd till folkrörelserna i Dalarna 2012

10 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 10 (11) 17. Bidrag till studieförbunden Diarienummer LD11/01919 Ordförandens förslag 1. beslutar att av till studieförbunden fördelade kronor utgör grundbidrag och kronor utvecklingsbidrag, enligt fastlagd proportion 70/30 2. beslutar att fördela kronor mellan studieförbunden enligt beredningens förslag 3. föreslår att grundbidragets fördelning mellan studieförbunden beslutas efter att uppgift om förbundens fullgjorda studietimmar under 2011 föreligger 4. uppdrar åt ordföranden att fördela grundbidraget 5. fördelningen belastar kostnadsställe Sammanfattning av ärendet 10 studieförbund har ansökt om kr i utvecklingsbidrag för Tillgängligt belopp att fördela är enligt beredningens förslag till budget kr. Folkrörelseberedningen föreslår att Kultur- och bildningsnämnden fördelar utvecklingsbidraget enligt beredningens förslag och att ordförande ges i uppdrag att besluta om fördelning av grundbidraget Denna fördelning kan beslutas när statistik över fullgjorda studietimmar 2011 kan hämtas från SCB. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Studieförbunden utvecklingsbidrag Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning 2011 Diarienummer LD11/02323 Ordförandens förslag 1. antecknar till protokollet att annonsering skett 2. fastställer utdelningen till kronor per termin till 587 sökande, sammanlagt kronor 3. godkänner förteckning över stipendiater 4. godkänner förteckning över sökande som fått avslag. Sammanfattning av ärendet Innevarande år har 596 ansökningar inkommit inför årets utdelning. Av dessa föreslås avslag på 9 ansökningar. Sammanlagt finns kr att fördela terminer föreslås bli godkända för utdelning. Beloppet per termin blir

11 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 11 (11) kronor. Nämnden har tidigare delegerat ( 8/2011, p 4.4) till ordföranden att ompröva beslut om stipendium. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 19. Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond - utdelning 2011 Diarienummer LD11/02557 Ordförandens förslag 1. utdelar 780 kronor vardera som stipendium 2011 ur Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond till Per-Jacob Andersson, Gustav Hultberg, Angeliqua Lindblom, Simon Persson, Emil Sundman och Maria Wiklund. Sammanfattning av ärendet Innevarande år har 6 ansökningar inkommit. Samtliga 6 sökande är berättigade till stipendium. Det totala antalet terminer för vilket utdelning kan göras är 12. Utdelningen per termin blir 390 kronor. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

2010-05-06. ti II. anträ et. landstinget DALARNA. Skol nämnden. 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden

2010-05-06. ti II. anträ et. landstinget DALARNA. Skol nämnden. 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden landstinget Skol nämnden LI ti II sa anträ et 2010-05-06 Tid: Plats: 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden Malungs folkhögskola Thoroifsvägen 44 Malung LANDSTINGET Skol nämnden

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

~~ BEVIS. cfl?q_ laes Nilsson. Landstinget DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Skolnämnden. Plats och tid Ordinarie ledamöter

~~ BEVIS. cfl?q_ laes Nilsson. Landstinget DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Skolnämnden. Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstinget DALARNA Skolnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum 2010-06-06 Paragrafer Sida 21-33 1 (10) Plats och tid Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Föredragande

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2011-2015-03-17 1 (2)

2011-2015-03-17 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-2015-03-17 1 (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl. 09.00 Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer